Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

Pärast Berliini müüri langemist Konventsioonile alla kirjutanud riike puudutavat Kohtupraktikat uurides ilmneb seos menetluse pikkuse probleemistiku ja Ida-Euroopapoliitiliste ja majandussüsteemide muutumise vahel. Üleminek plaanimajanduseltturumajandusele tõi kaasa muutused kodanike suhtumises seadustesse ning muudatusedmenetluskorras, kohtunike koolituses, protsessiseaduste reformid ja kohtute vastutuseümberjagamise, mis kõik omakorda põhjustas viivitusi.Järkjärgult on paika loksunud sõltumatute kohtusüsteemide uued konstitutsioonilisedpõhimõtted ja võimude lahusus. Just need muutused tõid kaasa menetluste venimise,nagu ka Kohtu enda pretsedendiõigus, mis nõudis mitmelt riigilt tsiviil- jakriminaalmenetluse reformimist.Näiteid kohtupraktikastTšehhi Vabariik võttis kohtureformi ette pärast 2000. aastat. 11. oktoobri 2005. aastaotsuses kohtuasjas Zouhar vs. Tšehhi Vabariik (otsus ainult prantsuse keeles) möönisKohus, et esimese astme kohus oli mitmel korral olnud sunnitud menetluse käigus asjariigi muudele asutustele edastama ning et riigi kohtusüsteem reorganiseeriti ajal, mil seekohtuasi menetluses oli.30. oktoobri 1998. aasta Podbielski otsuses möönis Kohus sama probleemi olemasoluPoolas, kus kaebaja endiselt lõplikku kohtuotsust ootas. Kohus märkis, et „kaebaja hagiasjas lõpliku kohtuotsuse tegemise viibimine oli suures osas tingitudseadusemuudatustest, mis olid tingitud üleminekust riigi kontrollil rajanevalt majanduseltturumajandusele ja selle hagi lahendamise menetluse keerukusest, mis kõik takistasidkaebaja hagi kiiret lahendamist. Selles kontekstis tuletab Kohus meelde, et artikli 6lõige 1 paneb Lepinguosalistele Riikidele kohustuse korraldada oma kohtusüsteemidselliselt, et nende kohtud saaksid täita kõiki neid nõudeid, sealhulgas kohustustlahendada asju mõistliku aja jooksul […] Seetõttu tuleb viivitus menetluses lugedapõhiliselt riigivõimudest tingituks“ (otsuse punkt 38).B. VIIVITUSED, MIS ON ÜHISED KÕIGILE MENETLUSLIIKIDELE1. Viivitused menetluse algatamisel-- Viivituste põhjus: kohtu tööpiirkondade probleemidKohtute ebaühtlane paiknemine riigis on sageli probleemiks, mis nähtub Kohtu otsustest,milles apelleeritakse ülemäärasele töökoormusele, mis tuleneb kohtute tööpiirkondadejaotusest, mis ei vasta demograafilistele ja majanduses toimunud muutustele.Näiteid kohtupraktikast

More magazines by this user
Similar magazines