Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

Mõnede kohtute ülemäärasest töökoormusest tingitud probleeme kirjeldatakseüksikasjalikumalt 7. juuli 1989. aasta otsuses kohtuasjas Union Alimentaria Sanders SAvs. Hispaania: madalama astme kohtute töösse uppumine (Barcelona esimese astmekohtutel igaühel oli lahendada keskmiselt 1800 asja), Barcelona apellatsioonikohtussesissetulevate asjade arv kasvas vahemikus 1981-1984 62%, ja nii edasi. Paljudekonventsiooniosaliste riikide ajaloos on ühel või teisel etapil esinenud täpselt samadprobleemid. Selles Hispaaniat puudutavas asjas leidis Kohus riigi võetud meetmetesthoolimata, et kahes kohtuinstantsis kokku 5 aastat ja 2 kuud väldanud menetlus oli liigapikk.Siseriiklikud reformidPärast seda, kui Kohus oli mitmel korral tuvastanud menetluse pikkusega seonduvaidrikkumisi, teatasid Itaalia võimud Ministrite Komiteele, et nad on olnud sunnitud reformeläbi viima. „1. veebruari 1989. aasta Aktiga nr 30 (jõustus samal aastal), mis puudutabesimese astme kohtuid (preture), jagati kohtute tööpiirkonnad ümber nii, et need ei piirduenam konkreetse haldusüksusega. See Akt võimaldas kaotada umbes 273 seni madalatöökoormusega töötanud esimese astme kohut ning kohtunikud ja abipersonal suurekoormusega kohtutesse ümber suunata.“ 57Ungaris vähenes Ülemkohtu töökoormus märkimisväärselt pärast 2002. aastakohtusüsteemi reformi. Sellega anti Ülemkohtu apellatsioonikohtu ülesanded üle viieleaastatel 2003 ja 2004 moodustatud apellatsioonikohtule. 58-- Viivituste põhjus: kohtunike üleviimine, kohtunike vähesusViivitusi põhjustab asja läbi vaatava kohtuniku taandamine, tema asendamisegaviivitamine või asendamata jätmine ja kohtunike ametissevärbamine.See probleem seondub sellega, kuidas kohtunikke ametisse värvatakse ja nende töödkorraldatakse.Sama probleem on erinevatel aegadel olnud päevakorras erinevates riikides ning sageliesineb see kombinatsioonis muude kohtute toimimist mõjutavate raksustega, ntabipersonali puudus. Kohus on regulaarselt rõhutanud, et artikli 6 lõige 1 paneblepinguosalistele riikidele kohustuse korraldada oma kohtsüsteemid selliselt, et nendekohtutel oleks võimalik täita kõiki selle sätte nõudeid, sealhulgas kohustust asju arutadamõistliku aja jooksul. Kui võetud meetmed ei ole olukorra parandamiseks piisavad, loebKohus vastutavaks riigivõime.Kohtunike vähesus takistab mõnikord protseduuriliste meetmete võtmist, mis aitaksidviivitusi vältida. Guincho kohtuasjas ilmnes, et tollel ajal Portugalis kehtinud57 Kohtuasja Zanghi vs. Itaalia puudutav Resolutsioon ResDH (95) 82.58 Timar ja teised vs. Ungari, Ministrite Komitee 922. nõupidamise annoteeritud programm, aprill 2005,CM/Del/OJ/(2005) 922, kd I.

More magazines by this user
Similar magazines