Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

tsiviilmenetluse koodeksi artiklite 159 ja 167 alusel oli kohtunikul võimalus esitadamääruse kättetoimetamise taotlus, misjärel kohtu kantseleil oli kaks päeva aega selleasjassepuutuvale kohtule edastamiseks ning too pidi omakorda tegema korraldusenimetatud määruse täitmiseks viie päeva jooksul (otsuse punkt 11). Selles kohtuasjasviidi detsembri algul määruse teinud kohtunik üle teise kohtusse, teda asendav kolleegesitas uue taotluse 18. jaanuaril ja mitu korda pärast seda, kuid kättetoimetamine toimusalles 18. juunil, s.o kuus kuud hiljem.Näiteid kohtupraktikastÜks paljudest selletaolistest asjadest puudutas konkreetset koormist vaidlustavattsiviilmenetlust 59 , milles asja arutav kohtunik viidi üle ja kohtuasi jäi ootele, kuniks tallepeaaegu seitse kuud hiljem asendaja määrati.Viimase aja näidetena võiks tuua Belgiat puudutavad kohtuasjad, eriti 24. aprilli2003. aasta otsus kohtuasjas Willekens vs. Belgia ja 28. aprilli 2005. aasta otsuskohtuasjas Dumont vs. Belgia. Viimatinimetatud otsuses (ainult prantsuse keeles) leidisKohus, et ainsaks viivituste põhjuseks Brüsseli esimese astme kohtutes oli personalinappus, mis tulenes probleemidest kohtunike leidmisel ja need omakorda olid tingitudseadusega sätestatud nõudest, et kohtunik peab valdama nii prantsuse kui hollandi keelt.-- Viivituste põhjus: aeg, mille kohtunik kulutab kohtuvälistele tegevusteleMitmete Itaalia ja ka muude kohtuasjade pinnalt näib, et kohtunike tegelemine muudeseaduses ette nähtud asjadega, nt kriminaalpreventsiooni komitee juhtimine, valimistelvaatlejaks olemine jne, lühendavad oluliselt aega, mida kohtunik saab pühendadaistungitele ja otsuste kirjutamisele. Seega võib kohtunike arvu peegeldav statistika ollaeksitav ja mitte näidata, kui palju aega kohtunik tegelikult õigusemõistmisele pühendab.Näited kohtupraktikastCapuano kohtuasjas tuvastati palju viivituste põhjuseid, ent Kohus märkis ära ka, et„istung lükati edasi 24. jaanuarile 1978, kuid munitsipaalvalimiste tõttu lükati veel kordedasi ja toimus alles 31. jaanuaril“.Siseriiklikud reformidSlovakkias seati 2003. aasta kohtuametnike seadusega, mis jõustus 1. jaanuaril 2004,sisse kohtu ülemametniku ametikoht, mis võimaldab halduspersonalil täita erinevaidülesandeid, millesse ei ole tarvis kohtunikke kaasata.-- Viivituste põhjus: esimeses astmes asjade süstemaatiline läbivaataminekolleegiumides59 27. veebruari 1992. aasta otsus kohtuasjas Diana vs. Itaalia: tuvastati rikkumine, sest suhteliseltkeerulises asjas oli menetlus kahes kohtuastmes võtnud 11 aastat ja 11 kuud.

More magazines by this user
Similar magazines