Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

29. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas Marital Lemoine vs. Prantsusmaa seondusühisomandivaidlusega, mis neljas kohtinstantsi kestis 7 aastat ja 8 kuud; kohtutetegevusega seoses leidsid Inimõiguste Kohtu kohtunikud vaid ühe perioodi, mida nadpidasid põhjendamatuks ja mille eest olid vastutavad siseriiklikud asutused, nimelt8 kuud, mis Ülemkohtul kulus ettekandja-kohtuniku nimetamiseks, loeti liiga pikaks.-- Viivituste põhjus: oluliste rakendusaktide hiline jõustumineKohus on kritiseerinud niisuguseid viivitusi, mis võivad menetluse pooli tõsiseltkahjustada. Soovitatav oleks panna haldusasutustele kohustus anda seaduste täitmiseksvajalikud rakendusaktid „mõistliku aja“ jooksul. 75Näiteid kohtupraktikast26. aprilli 1994. aasta otsuses kohtuasjas Vallée vs. Prantsusmaa, kus HI-viiruseganakatunud kaebajate tervislikku seisundit arvestades oleks tulnud tegutseda erilisehoolsusega, läks pärast 31. detsembri 1991. aasta seaduse, millega nähti ettekompensatsioon vereülekandega nakatunutele, vastuvõtmist aega 1,5 aastat, enne kui12. juulil 1993 anti selle seaduse rakendusdekreet.-- Viivituste põhjus: madalama astme kohus edastab kohtuasja toimikuapellatsioonikohtule hilinemisegaSee probleem viitab häiretele kohtu kantseleide töös ja toimikute edastamiseprotseduuris.Näiteid kohtupraktikastTsiviilõiguse vallast on ilmekaks näiteks otsus kohtuasjas Martins Moreira vs. Portugal:„pärast seda, kui kaebaja 13. oktoobril 1982 apellatsioonkaebuse esitas, ootas Evorakohtu kantselei 23. juunini 1983, enne kui kohtuasja toimiku apellatsioonikohtukantseleisse edastas. Vahepealsel ajal kantselei lihtsalt kontrollis üle, kas erinevadkohtudokumendid on toimikus olemas ja koostas esimese astme menetluskulude teatise“.Niisugused viivitused võivad mõjutada ka kriminaalmenetlust ja õigusküsimustes edasikaebamist, nagu nähtub 26. mai 1993. aasta otsusest kohtuasjas Bunkate vs. Madalmaad,milles Kohus suhtus kriitiliselt sellesse, et kohtuasja toimik jõudis Ülemkohtusse viisteistkuud pärast seda, kui kaebaja oli esitanud apellatsioonkaebuse õigusküsimustes (otsusepunkt 22).-- Viivituse põhjus: muude menetluses osalejate käitumine75 Prantsusmaal võib halduskohus määrata trahvi täitevasutusele, kes ettenähtud rakendusakte ei anna, entselliseid sunnitrahve määratakse ainult juhtudel, kui rakendusaktide andmisega on juba hiljaks jäädud(28. juuli 2000. aasta Conseil d’Etat otsus kohtuasjas Association France. Nature Environnement).

More magazines by this user
Similar magazines