Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

Prantsusmaal on mõnedes apellatsioonikohtutes (haldusasjade apellatsioonikohtutes)pilootprogrammi raames sõlmitud „eesmärgilepingud“. Vastutasuks lisapersonali jamuude ressurssidega varustamisele seatakse neis eesmärgiks oluliselt lühendada otsustetegemisele ja täitmisele kuluvat aega. 92Austrias rakendatakse kohtuasjade juhtimiseks ja nende käigu jälgimiseksinfotehnoloogilisi võimalusi. 93C. VIIVITUSTE PÕHJUSED KOHTUASJADE LIIKIDE KAUPA1. TsiviilmenetlusKohus ei kasuta menetlusnormides ette nähtud volitusi või kaalutlusõigust-- Viivituste põhjus: kohtu inertsus tõendite kogumiselNeed on asjad, milles tsiviilkohtud pole piisavalt aktiivsed, kuigi menetlusnormid sedavõimaldavad.Näiteid kohtupraktikastEespool viidatud otsuses Kubiznakova kohtuasjas (ainult prantsuse keeles) aktsepteerisKohus kaebaja väidet, et põhjus, miks ta pidi sageli korduvalt tõendeid esitama, oli selles,et kohus ei täitnud oma kohustust kogude tõendeid omal algatusel, nagu seda liikikohtuasjades ette nähtud.-- Viivituste põhjus: kohtud ei kontrolli, kas kohtukutsed on nõuetekohased, kuitsiviilmenetluse seadustik neile selle kohustuse panebNäiteid kohtupraktikast11. novembri 1994. aasta otsus kohtuasjas Capuano vs. Itaalia pakub mitu näidet. Huvivõiks pakkuda ka 27. veebruari 1992. aasta otsus kohtuasjas Serrentino vs. Itaalia(punkt 18), ja vajalike muudatustega 27. veebruari 1992. aasta otsus Cifola kohtuasjas(punkt 16).-- Viivituste põhjus: juhtumid, mil tsiviilmenetlus ei võimalda apellatsiooni korrasuusi põhjendusi arutada92 18. juuli 2005. aasta Resolutsioon ResDH (2005) 63 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste kohta58 kohtuasjas Prantsusmaa vastu (vt Resolutsiooni lisa) seoses halduskohtutes tsiviilõiguste ja -kohustustevõi kriminaalsüüdistuse üle otsustamisega seonduvate teatud menetluste ülemäärase pikkusega.93 Lõppresolutsioon ResDH (2004) 77 kohtuasjas G.S. vs. Austria.

More magazines by this user
Similar magazines