Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

atraktiivseks“, 112 tekitavad ülekoormuse Itaalia apellatsioonikohtutes, kuid ei hoia äraebamõistlikke menetlusaegu tulevikus.Olulise tähtsusega otsuses Scordino vs. Itaalia 113 kohtuasjas viitab Inimõiguste KohusCEPEJ tegevusele: „Oma raamprogrammis (CEPEJ (2004) 19 Rev 2§ 7) märkis CEPEJ,et „üksnes kompensatsiooniga piirduvatel meetmetel on riikidele liiga väike innustavmõju otsimaks viise tegevuse modifitseerimiseks ning toob rikkumise tuvastamisel kaasavaid ühe a posteriori heastamismeetme, selle asemel et otsida lahendust pikkadekohtumenetluste probleemile“.Kohus jätkab öeldes järgmist: „Kui õigussüsteemis on selles plaanis puudusi, siis kõigetõhusamaks lahenduseks on abinõu, mis võimaldab ülemäärase kestuse vältimiseksmenetlust kiirendada. Selline abinõu annab vaieldamatu eelise võrreldes abinõuga, miskeskendub rahalise kompensatsiooni maksmisele, sest sellega välditakse vajadustmenetluses üha uusi rikkumisi tuvastada ning erinevalt rahalise kompensatsiooni abinõustei toimi see ainult tagantjärele, nagu näites Itaalia õiguses.“B. Olemasolevad siseriiklikud meetmed: kokkuvõte 114Kasutusel on terve rida huvitavaid siseriiklikke meetmeid.Austria kohtute seaduse (Gerichtsorganisationsgesetz) § 91 sätestab abinõu, mida Kohushiljuti, 30. jaanuari 2001. aasta Holzinger’i kohtuasjas, „tõhusaks“ nimetas. 2004. aastamärtsis lisati Kriminaalmenetluse koodeksisse uued sätted, mis annavad süüdistatavaleõiguse sellele, et menetlus viidaks lõpule mõistliku aja jooksul.Belgias lisati 30. juuni 2000. aasta seadusega Kriminaalmenetluse koodeksisseartikkel 21 c, mis annab kohtutele õiguse isikuid süüdi mõista lihtsalt süüdeklareerimisega (kuid ilma karistust määramata) või vähendada seaduses ette nähtudkaristust, kui menetlus on ületanud mõistliku aja piiri. 115Tšehhi Vabariigis algatati reformid pärast 10. juuli 2003. aasta otsust Hartman’ikohtuasjas, milles Kohus leidis, et kaebused Konstitutsioonikohtule, mis võimaldasidüksikisikutel vaidlustada mis tahes haldusasutuse või kohtu lõplikku otsust, ei oletõhusad. Seadusega nr 192/2003 lisati kohtute ja kohtunike kohta käivasse seadusessenr 6/2002 säte, mille alusel alates 1. juulist 2004 saab taotleda kaitset kohtumenetluseülemääraste viivituste eest taotlusega määrata konkreetse menetlusfaasi või formaalsuselõpuleviimiseks tähtaeg. See sarnaneb eespool kirjeldatud Austria menetlusega.112 6. juuni 2005. aasta neljas inforaport CM/inf/DH (2005) 31.113 29. märtsi 2006. aasta suurkoja otsus.114 Uuringut selles küsimuses vt Veneetsia Komisjon, Euroopa komisjon demokraatia õiguse kaudu,“Preliminary Draft Report on National Remedies in respect of excessive length of proceedings (Esialgneraport ülemäära pikkade menetluste suhtes rakendatud siseriiklikest meetmetest)”, 4. märts 2005.115 Allikas: Conseil d’Etat veebikoht: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono.

More magazines by this user
Similar magazines