13.07.2015 Views

Noviny občanov okresu Nové Zámky Zaujímavý a bohatý ... - izamky.sk

Noviny občanov okresu Nové Zámky Zaujímavý a bohatý ... - izamky.sk

Noviny občanov okresu Nové Zámky Zaujímavý a bohatý ... - izamky.sk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2Vo Veľkých Lovciach si pripomenuli významné jubileumTakto to bolo...Ako už býva dobrým zvykomhodným zachovania, každé významnéjubileum si treba pripomenúťa primerane osláviť.Tak tomu bolo aj v nedeľu v Kultúrnomdome vo Veľkých Lovciach,keď si naši folkloristi slávnostnepripomenuli dvadsiate výročie založeniafolklórnej <strong>sk</strong>upiny, ktorá srôznymi obmenami a vylepšeniamiorganizovane účinkuje na javi<strong>sk</strong>uľudových tradícií od roku 1992.pod záštitou Miestneho odboruMatice sloven<strong>sk</strong>ej.Je však historickými <strong>sk</strong>úsenosťaminárodov aj jednotlivcov dokázané,že žiadne mesto, opevnenie,organizácia, či akýkoľvek úspech sanedá vybudovať na počkanie a bezpričinenia. Za všetkým stojí dobrámyšlienka a túžba. Túžba vytvoriť,predstaviť, naučiť, zachovať. Vďakanej majú ľudia chuť konať. Nezanedbateľnýmčiniteľom je víchor čas.Práve jeho zásluhou dokážeme oceniťprínos u<strong>sk</strong>utočneného nápadu.No a nositeľom dobrých nápadov jesamozrejme človek. Ale za všetkýmhľadaj ženu, ako sa hovorí. My smeale za všetkým našli ženu. Keby lenjednu, boli hneď tri. A to p. AnnaOravcová, Etela Debrecíniová a TeréziaPavlatov<strong>sk</strong>á.Spomínané dámy sa pričinili oprípravu programu celkom prvejslávnosti strieborných a zlatýchsvadieb už v roku 1973. táto príležitosťposlúžila ako dôvod na založeniefolklórnej <strong>sk</strong>upiny pri organizáciiSloven<strong>sk</strong>ého zväzu žien. Spojilisvoje úsilie, oprášili spomienky namladosť a pridali k tomu aj zozbieranéstaré ľudové piesne a svadobnézvyky, ktoré boli tradičné pre našudedinu.Túto <strong>sk</strong>upinu priebežne tvorilopribližne dvadsať folklórnych nadšencov,vystupovali jeden až dvakrátročne, zvyčajne pri príležitosti25. a 50. výročia uzavretia manželstvanašich rodákov. Nezostávalivšak iba pri svadobných zvykoch.Svojou ochotníckou činnosťou sipostupne v ďalších rokoch rozširovalirepertoár o novo nahromadenépiesne a zvyky z nášho regiónu. Zaznamenanésú teda aj fašiangové,žatevné, dožinkové, oberačkové,adventné, vianočné, ba i vojen<strong>sk</strong>étémy, krstiny aj det<strong>sk</strong>é hry.Koncom 80. rokov sa p. EvaOravcová st. s p. Andreou Jakušovoupustili do neľahkej, no o toužitočnejšej práce s mládežou. UšiliPrezentovali sa i tí najmenšípre deti kroje a nacvičili s nimi ľu-dové pásmo a v roku 1990 vystúpilis „dospelákmi“ na folklórnych slávnostiachv Mani, čím spečatili potrebuprítomnosti det<strong>sk</strong>ej radosti,úprimnosti a entuziazmu nielen voblasti zachovávania tradícií, ale vživote všetkých ľudí vôbec.Folkloristi sa zúčastňovali naMatičných dňoch v Šuranoch, festivaluMatičných speváckych zborov,na dožinkových slávnostiach vNových Zámkoch, ale aj v Bánovea samozrejme doma. Hudobne ichsprevádzalo rovnomenné trio akordeonistovPolákovcov – František,CHÝRNIKDominik a Štefan, Emil Pavlatov<strong>sk</strong>ý,František Kuruc a StanislavKuruc.No a pre aktuálnu organizáciu,smerovanie a začlenenie folklórnej<strong>sk</strong>upiny do spoločen<strong>sk</strong>ého životanašich ľudí a obce je prelomovýrok 1992, kedy na podnet vtedajšiehopredsedu MO MS FrantiškaNémetha a p. Jána Oršu ako členavýboru MO MS bola obnovenáaktívna činnosť folklórnej <strong>sk</strong>upiny,ktorá kedysi pracovala ako zložkaSloven<strong>sk</strong>ého zväzu žien. no tentokrátspolu už pod patronátomMiestneho odboru. Opäť sa zišlibývalí členovia, naverbovali sa inoví priaznivci. Každý z nich chcelbyť súčasťou celku a každý chcelprispieť svojou troškou do mlyna.Ich úsilie prinieslo prvé ovocie vpodobe vystúpenia ešte v tom istomroku(pokračovanie na str. 5)<strong>Zaujímavý</strong> a <strong>bohatý</strong> kultúrno-spoločen<strong>sk</strong>ý program(dokončenie zo str. 1)vo varení guláša a zároveň aj det<strong>sk</strong>ýchhier.Na do<strong>sk</strong>ách, ktoré znamenajúsvet sa predstavia účastníkompodujatia - folklórna <strong>sk</strong>upina FSRadosť z Veľkých Loviec a domácaRadavanka (spevácky zbor a deti.)Nemenej zaujímavé bude aj vyhodnotenierezbár<strong>sk</strong>eho sympózia.Zlatým klincom dňa (Dňa Radavy)bude vystúpenie známejsloven<strong>sk</strong>ej speváčky Marcely Laiferovej.Po jej vystúpení sa budežrebovať tombola a záver podujatiaspestrí ďalší známy spevák zo SuperStarMiro Jaroš so svojou hudobnou<strong>sk</strong>upinou. (red.)


CHÝRNIK 3


4CHÝRNIK


CHÝRNIK 5Takto to bolo...(dokončenie zo str. 2)v Mošovciach na pozvanie družobnéhoMO MS.Dobrovoľníci venovali s potešenímsvoj voľný čas na nácvikrôznych pásiem, ktoré zachytávalizvyky jednotlivých častí roka a spribúdajúcimi <strong>sk</strong>úsenosťami z domácehopódia pribúdali aj vystúpeniaza hranicami našej obce. Folkloristisa prezentovali, ale i súťažilinapr. v Tvrdošovciach (Okresná súťažfolklórnych <strong>sk</strong>upín, 1998), vÚľanoch nad Žitavou, na kraj<strong>sk</strong>ejsúťaži Kmeťovo pri mlyne (2000),opakované vystúpenia na Kolte. Ztých významnejších treba isto spomenúťfolklórny festival Hontian<strong>sk</strong>aparáda v Hrušove (2000,2010)a Požitav<strong>sk</strong>é folklórne slávnosti vMani (2011). V roku 2009 nás navštíviliSlováci žijúci v Maďar<strong>sk</strong>u aspolu s domácimi potešili divákovukážkou spevu a tradičných hudobnýchnástrojov. Nesmiernympotešením pre tradicionalistov súaj Lóťan<strong>sk</strong>é folklórne slávnosti,ktoré sa rozhodlo vlani po prvýkrátzorganizovať Občian<strong>sk</strong>e združenieDomu ľudového bývania pod vedenímp. Jozefa Galbavého. Nesmie sasamozrejme opomenúť priateľ<strong>sk</strong>áspolupráca s Kysakom, kde sa námpodarilo nadviazať nadštandardnévzťahy a to nielen na poli folklóru,ale i v rámci vzájomných medziľud<strong>sk</strong>ýchpút. „Lóťania“ mali možnosťokúsiť pohostinnosť, dobrosrdečnúJedno z množstva kultúrno-spoločen<strong>sk</strong>ýchpodujatívľúdnosť a úžasnú bezprostrednosťpri návšteve Kysaku, keď našim tamojšíľudia ponúkli pohodlie svojichvlastných domovov a tak mohliprežiť spolu veselé chvíle spolupatričnostia priateľstva, ktoré človekupomôžu pookriať. Ostáva nám ibadúfať, že Kysačania si u nás pochvaľovalirovnako. V máji tohto rokusa Lóťan<strong>sk</strong>á dolina predstavila aj vSemerove na Folklórnom festivalespevu a tanca.Ale na každej jasnej oblohe saobčas objavia mraky. Aj u našichfolkloristov zahrmelo a výsledkombúrky bolo vlaňajšie rozčlenenie<strong>sk</strong>upiny na dve samostatné jednotky.Netreba však toto nedorozumeniechápať celkom negatívne,pretože pri poslednom sčítaní kŕdľatýchto „aktivistov“ môžeme konštatovaťtakmer 60 členov vrátanedet<strong>sk</strong>ej časti, čo je rozhodne povšimnutiahodnéčíslo. Obe <strong>sk</strong>upinynaďalej úzko spolupracujú pri prípravekaždého domáceho podujatiaa čerpajú z vyššie spomenutýchnámetov, ale aj vlastných nápadov asamostatne zostavených tanečnýchvsuviek. V súčasnosti ako vedúcepôsobia p. Eva Oravcová st. a p.Ľudmila Sulanová, ktoré preukazujúsvoju nápaditosť i nazbierané<strong>sk</strong>úsenosti aj pri zostavovaní scenárov.Každý fanúšik „našich“ iste vie,že o „výživný“ hudobný sprievodsa stará <strong>sk</strong>úsený Teodor Németha mladý študent Martin Sklenár.Obaja si zasluhujú pochvalu za neustálezdokonaľovanie.Takto by sa dalo menovať, ďakovať,chváliť a sem-tam snáď aj objektívne<strong>sk</strong>ritizovať ešte v mnohýchriadkoch. Je preto vhodné na záverpredovšetkým oceniť záujem, obetavosťa vytrvalosť každého ochotníka,ktorý kedy v súbore pôsobil,nech to bolo akokoľvek dlho, pretožepráve oni svojím nadšením,oddanosťou svojej záľube, zápaloma radosťou sú korením nášho všednéhoživota a obrazom zachovávajúcim„rodnú hrudu.“Michaela PukováInzerujte v Chýrniku!Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionálnychklientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžetesi priamo cez internetovú adresu: m.kupecky@chello.<strong>sk</strong>, alebo naadr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, objednať nielen riadkovúa plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu reklamy a propagácie(rozhovor, reportáž).-tvorcovia novín-Dám do prenájmu <strong>sk</strong>lad v rozlohe 350 m 2 + kancelária,dostupnosť 24 hod., pri hlavnej ceste do Komárna, cenadohodou. Kontakt, mob.: 0903 409 933.


6Prezentácia poštovej známky OHLondýn 2012Sloven<strong>sk</strong>ý olympij<strong>sk</strong>ý výbor, Sloven<strong>sk</strong>ápošta, a.s., Mest<strong>sk</strong>é múzeumBratislava a Vydavateľstvo Ervousporiadali prezentáciu Poštovejznámky OH Londýn 2012 . Je toznámka, ktorá pripomína životnéjubileum Jána Mráza, čestného členaSOV.Ján Mráz sa narodil 28.júna 1922v Ban<strong>sk</strong>ej Bystrici. Úzke väzby sošportom má už vyše 80 rokov. Učarovalimu najmä lyže a lyžovanie. Vroku 1934 zí<strong>sk</strong>al titul majstra SR vobrov<strong>sk</strong>om slalome. Ako vojak sazúčastnil Sloven<strong>sk</strong>ého národnéhopovstania v roku 1944. Po vojne sazapojil do funkcionár<strong>sk</strong>ej práce aj vlyžovaní. V r.1954 sa stal najmladšímrozhodcom Medzinárodnejlyžiar<strong>sk</strong>ej federácie FIS a rozhodovalaž do r. 1974. Stal sa členomFIS a členom predsedníctva FIS.Vyvrcholením bolo konanie MS vklasickom lyžovaní vo VysokýchTatrách v r. 1970.Prvýkrát zažil olympij<strong>sk</strong>ú atmosféruako rozhodca sever<strong>sk</strong>ejAKCIAkombinácie počas IX. zimnýchOH v r. 1964 v Innsbrucku. Zapojilsa do vytvárania samostatnéhoorgánu pre rozvoj olympizmuna Sloven<strong>sk</strong>u. Po vzniku SOV19.12.1992 vykonával funkciu jehogenerálneho tajomníka. V r. 1997sa rozhodol z vekových dôvodovfunkciu ukončiť. Odvtedy patrí kčestným členom SOV. Zí<strong>sk</strong>al najvyššievyznamenanie udeľovanéMOV Olympij<strong>sk</strong>ý rad v striebre v r.1996, a v roku 2002 mu SOV udelilnajvyššie vyznamenanie Zlatékruhy SOV. V r.2007 mu prezidentSR udelil vyznamenanie Rad ĽudovítaŠtúra II. triedy. Hovorí sa,že športom k trvalej invalidite, alepravdou je tiež, že šport vychovávaľudí k zodpovednosti, vytrvalostia bojovnosti. S týmito ľud<strong>sk</strong>ýmicnosťami a spolu s každodennýmcvičením sa Janko Mráz dožíva 90rokov. Blahoželáme.Na slávnostnej prezentácií poštovejznámky OH Londýn 2012 sazúčastnili PhDr. František ChmelárSlovaktual PASIV - HLviac ako len oknoVlepované <strong>sk</strong>loStredovétesneniesgg swsAkcia pokračujeako bonus všetky tri výhody v oknáchsgg swsSlovaktual PASIV - HLštandardne bez príplatku!NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpali<strong>sk</strong>o)Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576e-mail: novezamky@slovaktual.<strong>sk</strong>– predseda SOV, Jozef Liba – generálnysekretár SOV, Monika Podol<strong>sk</strong>á– vedúca marketingu Sloven<strong>sk</strong>ejpošty a.s., Peter Huroška – zaMest<strong>sk</strong>é múzeum Bratislava, ErvínSmažák – za vydavateľstvo Ervo,Igor Piačka – autor známky. JubilantJán Mráz sa pre chorobu nezúčastnila zastupovala ho manželkaa dcéra.Táto milá slávnosť sa konalav Mest<strong>sk</strong>om múzeu v Bratislavevo Faustovej sieni na Radničnejulici 1.Dobré rady gazdinkám- Ak nechcete, aby vám syr vysychal,vložte ho do plastovej nádobya pridajte dve kocky cukru.- Ak pri zaváraní prepichnete uhorkyniekoľkokrát špáradlom alebohrubou ihlou nezostanú vo vnútriduté.- Ak chcete aby mala káva lahodnejšiuchuť, pridajte do nej trochuvanilkového cukru.- Múku na zahustenie pokrmovtrochu prisoľte, nebudú sa vytváraťhrudky.- Ak chcete, aby zostal špenát zelený,musíte ho variť neprikrytý atesne pre podávaním.- Bryndzové halušky budú peknébiele, ak postrúhané zemiaky zalejetehorúcou vodou.- Aby sa zemiaky v šupe nerozvarili,pridáme do vody 1 ČL soli.- Aby sa sypké zemiaky nerozvarilipridajte k nim počas varenia trochuoctu.- <strong>Nové</strong> zemiaky sa ľahko čistia,keď ich najprv namočíme do slanejvody.- Zabudli ste si doma klasický štetecna potieranie mäsa marmeládou ?Stačí ak zoberiete z byliniek a zviažeteich spolu s petržlenovou a zelerovouvňaťou do kytičky.- Na pudingu nezostane po uvareníhrubá koža, ak ešte na horúcinasypete práškový cukor. Prichladnutí zostane povrch mäkký akrémový.- Ak varíte cestoviny, potrite hranupokrievky dookola maslom. Vodazaručene nevykypí.- Do chladničky citróny rozhodnenedávajte, pretože v nej strácajúvôňu a vysýchajú. prospeje imchladnejšie a dobre vetrané miesto.CHÝRNIKPredseda SOV zhodnotil spoluprácuso všetkými vydavateľmia spolutvorcami známky veľmikladne. Potom sa ujal slova autorznámky Igor Piačka, ktorý hovoril,čo známka zobrazuje. Je to bohyňaNiké a boh Zeus. Igor Piačka jeautorom 20 návrhov známok spojenýchs olympij<strong>sk</strong>ou tematikouod Atlanty po dnešok. Filatelisti simohli zakúpiť všetky druhy poštovýchznámok k LOH Londýn 2012.Jozef Hatala- Ak chcete z citróna ľahko vytlačiťšťavu, pogúľajte ho naj<strong>sk</strong>ôr po stole.- Ak chcete, aby šampiňóny zostalibiele, pokvapkajte ich citrónom.- Rozrezaný citrón uchováme tak,že ho reznou plochou položíme natanierik a dáme do chladničky.- Aby sa medzi potraviny nenasťahovalimravce, vložte medzi nepokrájaný citrón.- Chuť polievky zjemníte, ak do nejpred servírovaním pridáte kúsokmasla a petržlenovej vňate.- Ak potrebujete rýchlo očistiť veľkémnožstvo cesnaku, namočte hopred ošúpaním na chvíľu do horúcejvody.- Ak chcete, aby malo mäso cibuľovúpríchuť, stačí cibuľu pokrájať namalé kú<strong>sk</strong>y a pretlačiť v lise na cesnak.Cibuľa pustí veľa šťavy a pokrmbude chutný a aromatický.- Ak vám zelenina zvädla, namočteju do studenej vody a pridajteniekoľko kvapiek octu. Zelenúpetržlenovú vňať si zasa uchovajtetak, že ju nadrobno posekáte, vložítedo pohára a premiešate so soľouv pomere 1:4.(red)


8CHÝRNIKBomburova šabľa do Bulhar<strong>sk</strong>a a ČínyV breznian<strong>sk</strong>ej synagóge sa vprvú júnovú sobotu u<strong>sk</strong>utočnilovyhodnotenie 17. ročníka medzinárodnejsúťaže kresleného humorua satiry O Bomburovu šabľu2012 na tému Máme radi zvieratá?Do tohto ročníka prišlo 706 prácod 252 autorov z 23 krajín, čo jerekordný počet v doterajšej históriitohto podujatia. Najviac kresiebzaslali do súťaže kresliari z Číny,Ru<strong>sk</strong>a, Bulhar<strong>sk</strong>a, Srb<strong>sk</strong>a, Nemecka,Poľ<strong>sk</strong>a, Ukrajiny a Uzbekistanu.Nechýbali ani práce napr. z Grécka,Belgicka, Fín<strong>sk</strong>a, Indonézie, Indie,Iránu, Ír<strong>sk</strong>a a Turecka.Víťazom kategórie do 15 rokov sastal Zhang A He z čín<strong>sk</strong>eho Pekingu,na druhom mieste sa umiestniljeho krajan Zhao Kun a na treťomJúlia Barbasová z Brezna. Okremtoho čestné uznanie zí<strong>sk</strong>ali aj mladíkarikaturisti z Poľ<strong>sk</strong>a, Srb<strong>sk</strong>a aČíny.V hlavnej kategórii nad 15 rokovporota hlavnú cenu udelila JavehoviSavovi z bulhar<strong>sk</strong>ej Sofie. Druhúcenu zí<strong>sk</strong>al Valery Tarasenko zRu<strong>sk</strong>a a tretiu cenu Darina Kličkováz Košíc.Čestné uznanie prisúdili PavloviM. Kubišovi z Ban<strong>sk</strong>ej Bystrice, AndrejoviMišanekovi z Popradu, StanislavoviRemeselníkovi z Detvy,Petrovi Sedlákovi z Prešova. Zo zahraničnýchautorov čestné uznaniezí<strong>sk</strong>ali Jiři Srna z Če<strong>sk</strong>ej republiky,Valery Momot z Ukrajiny, Dr. JánTomaschoff z Nemecka a ValeriAlexandrov z Bulhar<strong>sk</strong>a. Ocenanianajlepším autorom odovzdal primátormesta Brezna a poslanec NRSR Ing. Jaroslav Demian a predsedaodbornej poroty a manažér súťažeDaniel Rakyta.Súčasťou vyhodnotenia súťažebola i vernisáž výstavy najúspešnejšíchprác, na ktorej sa zúčastniliaj delegácie partner<strong>sk</strong>ých miestz Rumun<strong>sk</strong>a, Srb<strong>sk</strong>a, Poľ<strong>sk</strong>a a Če<strong>sk</strong>ejrepubliky.Podujatie svojím vystúpenímspestrila <strong>sk</strong>upina historického šermuBerezun a súťaž o najkrajšiuma<strong>sk</strong>u zvieratka, v ktorej zvíťazilaAneta Pitoňáková zo Základnejškoly s mater<strong>sk</strong>ou školou MPČĽ35, Brezno (Anetka je úspešnouúčastníčkou súťaží Mini TalentShow a Če<strong>sk</strong>o Sloven<strong>sk</strong>o má talent2010).Súťaž o Bomburovu šabľu vzniklav roku 1984 na pôde Mest<strong>sk</strong>éhoosvetového stredi<strong>sk</strong>a v Brezne a jejnázov sa viaže na povesti o obrnenoma mečom ozbrojenom rytieroviv ľudovom podaní nazývanýmBombura, ktorý je súčasťou mest<strong>sk</strong>éhoerbu.Výstava najúspešnejších prácBomburovej šable 2012 v breznian<strong>sk</strong>ejsynagóge potrvá do koncajúna.Daniel RakytaAFORIZMY Milana KupeckéhoNajľahšie sa vracia bumerangS niekým sa dá vyjsť iba na pivo.V prognózach verím viac meteorológom, ako politikom.Nezamestnanosť najviac zamestnáva.Vzdušné zámky sú výhodné. Netreba platiť nájomné.Koberec nemá konexie. Každý po ňom šliape.Ryba je najspoľahlivejší svedok. Iba mlčí a mlčí...Lá<strong>sk</strong>a príde i odíde, no alimenty treba platiť.Ak by sa prebudili naši predkovia, asi by nás nakopali do zadku.Sociálna podpora je ako hmla, rýchlo sa rozplynie.Pomaly už nebudeme vítať hostí soľou a chlebom, nebude chlieb.U nás dnes praktizujeme kapitalistický spôsob živorenia.Zdá sa, že najväčšie nadávky počuť na sociálne dávky.Pre hlupáka je kompromisom, keď múdrejší ustúpi.Čelného predstaviteľa spoznáme potom, ako sa nám obráti chrbtom.Paradoxom je, že Sloven<strong>sk</strong>o chcú viesť tí ľudia, ktorí ho nechceli.Aj vo finančných tokoch veľké ryby požierajú malé.Najväčšie umenie je odísť. Najmä vtedy, ak treba utekať.Raz nastane čas, že peniaze stratia svoj význam a bude sa iba kradnúť.Ak neviete kam z konopí, pomôže vám díler.CHÝRNIK - Vydáva vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu. Povolené: OVS OÚ, reg. č. 265/2003.Redakčná rada: Zoltán Komlósi, šéfredaktor, Peter Bóna, Erika Cserepesová, Jana Slobodníková, Ján Nagy, Milan Kupecký a Jozef Hatala.Adresa: Redakcia CHÝRNIK, ul. SNP č. 42, 940 01 <strong>Nové</strong> <strong>Zámky</strong>.E-mail: m.kupecky@chello.<strong>sk</strong>. Telefón: 0907/905 537.Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje. Tlač: Necarte Komárno, internet: www.<strong>izamky</strong>.<strong>sk</strong>. Grafická úprava: Erika Cserepesová.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!