Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Radziejowskiego w ...

radziejow.pl

Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Radziejowskiego w ...

Załącznik Nr 1do Lokalnego programu wspierania edukacjiuzdolnionych uczniów szkół,dla których organem prowadzącym jestPowiat Radziejowski..............................................................numer kolejny wniosku...............................................................data i podpis osoby przyjmującej wniosekRadziejów, dnia ..........................Wniosek o przyznanieStypendium Starosty Radziejowskiegow kategorii za wybitne wyniki w nauceI Wypełnia wnioskodawca:Imię i nazwisko ucznia:.................................................................................................................Adres zamieszkania:............................................................................................................................................................................................................................................................................Telefon kontaktowy:.....................................................................................................................Pełna nazwa i adres szkoły,do której uczęszcza uczeń:...................................................................................................................................................................................................................................................................Klasa:..........................., typ szkoły:.....................................,zawód/profil:..................................Imię i nazwisko wychowawcy......................................................................................................Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej,końcoworocznej*:średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:.............................,(słownie.........................................................................................................................................ocena zachowania:...........................................................................................................................................................................imię i nazwisko wnioskodawcy ....................................................podpis wnioskodawcy...................................................pieczątka i podpis dyrektora szkoły


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanychz przyznaniem stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danychosobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).W przypadku otrzymania stypendium zobowiązuje się do promowania tego faktu w swoimśrodowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.........................................................................data i podpis osoby ubiegającej się o stypendiumII Wypełnia Komisja Stypendialna.Decyzją komisji stypendialnej uczniowi.......................................................................................zostało/ nie zostało* przyznane stypendium w wysokości...........................................................słownie..........................................................................................................................................Komisja stypendialnaPodpisy komisji stypendialnej1. ................................................................., .......................................................................2. ................................................................., .......................................................................3. ................................................................., .........................................................................4. ................................................................., ........................................................................5. ................................................................., ........................................................................* niewłaściwe skreślić.Uwaga: Zarząd Powiatu Radziejowskiego zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zamieszczonychwe wniosku.

More magazines by this user
Similar magazines