PDF verze

measure.feld.cvut.cz

PDF verze

Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 1 z 5Stručný návod na obsluhu programovéhovybavení a práci v předmětu MPTVeškeré vývojové prostředky pro předmět MPT naleznete na serveru MERENIna který se dostanete pouze v případě, že vás cvičící zařadí do skupinystudentů předmětu MPT.Pokud někdo nebyl na úvodním cvičení, měl by ve vlastním zájmu učinitnásledující:1. Na cvičení požádat cvičícího o přístup na server MERENI (ažbude provedeno, může se pokračovat dál)2. Přihlásit se na server FELIS pod svým logovacím jménem3. Namapovat si volume APP: serveru MERENI příkazem "MAP NMERENI/APP:" (psáno bez uvozovek, nezapomenout nadvojtečku), počítač ohlásí, pod jakým písmenem se svazeknamapoval.4. Z nově namapovaného disku zkopírovat dávku \MERENI.BATnebo \BAT\MERENI.BAT do svého domovského adresáře naFELISu (typicky disk M:)5. V dávce MERENI.BAT nahradit JMENO (pátý řádek od konce)svým logovacím jménem na FELISu6. Z disku M: spustit dávku MERENI.BATVýsledkem provedené dávky by mělo být správné nastavení disků pro práci svývojovými nástroji. Důležité je, aby disk F: byl vaším domovským adresářemna FELISu a disk X: obsahoval aplikace nabízené serverem MERENI. Onamapovani jednotlivých disků se můžete přesvědčit příkazem "MAP", jehožvýstup by se měl alespň vzdáleně blížit následujícímu.Drive F: = FELIS\SYS:HOME\VOPICKA \Drive M: = MERENI_TMP.K-338: \Drive P: = MERENI_AP2.K-338: \Drive X: = MERENI_APP.K-338: \----- Search Drives -----S5: = W:. [MERENI_APP.K-338: \BAT]S2: = Y:= MERENI_SYS.K-338:PUBLIC\MSDOS\V6.22Při dalších přihlášeních již stačí provádět pouze body 2 a 6.Informace k předmětu naleznete v adresářích pod X:\NAVODY\MIP\MIP_01 adále spoustu užitečných informací (katalogy, PDFka) v adresářích podP:\MICRO2Cesty na vývojové nástroje pro předmět MPT se nastaví dávkouSET51.BAT. Pokud ji nespustíte, nebude vám nic fungovat.Popis přípravku:Úlohy spočívají ve vytvoření programu dle zadání pro procesor typu I8031, kterýje použit na desce přípravku. Přípravek s procesorem je vybaven pamětí ROM,ve které je pevně uložen program vývojového ladicího prostředí a pamětí RAM ,do které se ukládá vyvíjený program. Adresace paměti určuje některézvláštnosti (obsluha přerušení, počáteční adresa), které je nutno při psaní apřekladu programu mít na paměti.Adresace pamětí: ROM 0 ... 1FFFh, RAM 0A000h ... 0BFFFhPozor! adresový prostor 0BF00h až 0BFFFh je rezervován pro ladicí prostředí,vyvíjený program jej nesmí používat.file://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003


Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 2 z 5Z řečeného plyne, že prostor pro umístění vašeho programu je 0A000h až0BF00hPostup vývoje programu:oooovytvoření zdrojového programu v libovolném ASCII textovémeditorupřeložení programu překladačem jazyka asemblernahrání přeloženého programu do přípravkuspuštění programu, ladění programuVytvoření zdrojového programuZdrojový text programu je možno vytvořit v libovolném textovém editoru, kterýumožňuje uložit napsaný text ve formátu ASCII. Doporučujeme použít editorAE.EXE, který je nainstalován na síti (X:\AE\), a který je svým ovládánímpodobný editorům fy. Borland. Tento program umožňuje začlenit např. voláníkompilátoru A51 do menu a spouštět tak kompilaci přímo z editoru. Lze taképoužít editor z programu Norton Commander nebo program QEDIT.EXE.Zdrojový soubor by měl mít příponu *.A51. Jedná se o zvyklost označovatsoubory tak, aby bylo při prvním pohledu do adresáře zřejmé, co který souborobsahuje.Některé zásady psaní programu:o mohou se zaměňovat malá, velká písmena (překladač není casesensitive)o na začátku zdrojového textu programu je nutné uvést, od jakéadresy v paměti se má program umístit. K tomuto účelu sloužídirektiva překladače ORG xxxx, kde xxxx je adresa. Pro deskupřípravku musí být v rozsahu 0A000h až 0BF00h (což je platnýrozsah paměti RAM přípravku). Doporučujeme nastavení ORG0A100h.o nezapomenout na začátku programu nastavit proměnnou SP(stack pointer) na definovanou hodnotu, typicky se umísťuje nadvšechny datové proměnné, ale tak, aby v zásobníku zbývaloalespoň 16 byte. Doporučená hodnota nastavení je 50h, provedese MOV SP,#50ho je třeba věnovat zvýšenou pozornost při psaní instrukcí skonstantou (např. MOV A,#40h ) a instrukcí s datovýmiproměnnými (MOV A,40h). Zvláště u prvního případu přiopomenutí znaku # dochází k chybám programu, které se dostiobtížně (a hlavně zdlouhavě) nalézají. Pozor také, jestliže sinadefinujete konstantu pomocí příkazu EQU (př. TEST EQU 30h),potom je také třeba psát instrukci ve tvaru ' MOV A,#TEST ', jinakopomenutí '#' způsobí, že hodnota 30h nebude považována zakonstantu, ale za adresovou pozici v interní RAM procesoru !!.o zdrojový soubor musí být ukončen příkazem END, pokud za tímtoslovem jsou další instrukce programu jsou překladačemignorovány.Překlad programuPřeložení zdrojového souboru na soubor *.OBJ se provádí překladačemA51.EXE.Syntaxe příkazového řádku: A51 zdrojový_soubor debugParametr "debug" není povinný, ale při jeho uvedení jsou do výslednéhosouboru *.OBJ zapsány i pomocné informace (např. názvy proměnných,podprogramů), které jsou při ladění zobrazeny a usnadňují orientaci vefile://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003


Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 3 z 5strojovém kódu.Výsledkem překladu jsou soubory *.LST a *.OBJ.Soubor *.LST obsahuje protokol o překladu. Naleznete zde informace i chybáchve vašem programu (kde je chyba a jaká) a dále umístění programu dopaměťového prostoru. Zde je vhodné zkontrolovat, zda váš program není přílišdlouhý a zda se celý "vešel" do vám přiděleného prostoru (0A000h až 0BF00h).Soubor *.OBJ je binární soubor obsahující přeložený kód programu a jinéinformace pro vývojové nástroje (např. seznam symbolů v případě překladu sparametrem debug).Zbývá se zmínit o souboru s příponou HEX. Tento soubor potřebujete pronaprogramování mikroprocesoru programátorem, např. když chcete napřípravku odzkoušenou aplikaci provozovat samostatně. Formát HEX podporujevětšina dostupných programátorů a lze ho získat z *.OBJ pomocí programuOHS51.EXE. Syntaxe je OHS51 soubor.OBJNahrání (download) programu do přípravkuDalším krokem po bezchybném překladu je nahrání souboru *.OBJ do pamětiRAM desky procesorového přípravku.K tomu lze použít program MON51.EXE nebo TS51.EXE. První program jepoměrně jednoduchý (a zároveň i spolehlivý), ale neposkytuje moc velkýkomfort ovládání. Přesto následující popis se týká tohoto programu (MON51).Po spuštění programu se po zobrazení úvodních informací vypíše hlášeníMONITOR MODE a příkazový řádek je uvozen znakem ' # '. Toto signalizujesprávné navázání komunikace s přípravkem procesoru. Jestliže se potřebujeteještě lépe přesvědčit o funkci, stačí napsat příkaz ' dd 0 '(CR), a pokud všefunguje, na obrazovku se vypíše obsah interní paměti RAM od adresy 0. Pokudje někde chyba, je vypsáno chybové hlášení (např. TAGRET NOTCONNECTED).Ukončení programu MON51 je klávesou F1 a potvrzením Y.Jestliže je vše v pořádku, je možné nahrát program příkazem 'load xx.obj' nebo'load xx.hex'.Pokud během přenosu programu do přípravku je vypisováno hlášení 'NOTCODE MEMORY AT xxxx' a je stále opakováno, je pravděpodobné, že vprogramu chybí příkaz ORG xxxx a přeložený program se snaží umístit dospodní části paměťového prostoru, kde je ale ROM.Špatný přenos je také indikován hlášením, pak je vhodné opakování příkazu'load xxxx'.Zpětná kontrola umístění programu je možná příkazem 'u A100', po kterém jevypsána část deassemblovaného programu přímo z paměti RAM. Číslo A100 jeadresa počátku výpisu, za předpokladu že i v příkazu ORG je hodnota A100h.Upozornění: všechna čísla psaná v programu MON51 jsou automatickysnímána v hex soustavě, program nepodporuje decimální soustavu. Tj. příkaz 'u100d' je chápán jako disassembling od adresy 100DHEX.Spuštění programu se provede příkazem 'g A100'. Pokud je vypsáno hlášeníINTERNAL ERROR, oprava se provede stiskem tlačítka resetu na desce, příp.novým nahráním programu, příp. ukončením programu MON51 a novýmspuštěním.Po správném přepnutí uživatelského programu v I8031 se program MON51přepne do tzv. terminálového režimu, kdy na obrazovku jsou vypisovány znakypřijaté ze sériové linky a stisk libovolné znakové klávesy na klávesnici PC jevyslán po sériové lince do přípravku, kde může být zpracován právě běžícímprogramem a řídit jeho běh. Pozor tyto znaky nejsou ale zobrazovány naobrazovku.file://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003


Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 4 z 5Do terminálového módu je program MON51 přepnut i po svém spuštění, pokudnenaváže správně komunikaci s přípravkem (např. není připojen).Doporučení: Je vhodné, aby po spuštění program vyslal několik kontrolníchznaků po sériové lince do PC. Pak poznáte, zda-li po příkazu 'g xxx' programběží (znaky jsou vypsány na obrazovku), nebo zda zkolaboval.Obsluha přerušeníJestliže Váš program používá přerušení, je nutno dbát na některé odlišnosti,způsobené umístěním paměti ROM od adresy 00h. Originální přerušovacívektory jsou na adresách 0003h,000bh,0013h,atd. Nyní jsou na těchto adresáchumístěny instrukce skoku 'LJMP A0xx', kde 'xx' je nižší byte originálního vektorupřerušení. Tj. na adrese 0003h je instrukce 'LJMP A003h'. Lze se přesvědčitpříkazem 'U 0'po výpisu instrukcí.Vaše podprogramy obsluhy přerušení (nebo skoky LJMP na ně) budouumístěny na adresách 0A000h ... 0A0FFh, proto také je doporučeno umísťovatpřeložený program od adresy 0A100h, jak už bylo několikrát použito.Příkazy programu MON51Seznam příkazů a nápověda se vypíše po zadání 'help'.Pro pochopení je přidán popis nejpoužívanějších zkratek:DX adr výpis obsahu externí paměti RAMEX adr editace externí paměti RAM. Ukončení zadávaní znaků jepomocí '.'DC adr výpis paměti programuEC adr editace paměti programuDD adr výpis interní paměti RAMED adr editace int. paměti RAM ASM adr editace instrukcí programuU adr disassemblingG adr spustění programuEXIT konec programu MON51Pro ladění lze též požít program TS51 který je orientován obrazovkově.Program TUTOR51.COM - 8051 TutorialV adresáři X:\NAVODY\MIP\MIP_01\SW\TUTOR51\ se nachází programTUTOR51.COM. Jedná se o nápovědu k procesorům 8051 - je zde popisintstrukcí a architektury procesoru. Program TUTOR51 je rezidentní program,který se po spuštění nainstaluje do paměti. Vyvolá se kombinací kláves Alt +Levý Shift + T.Další informace:Pro přípravu zdrojového textu, jeho překlad a úpravy je též k dispozici programKJEDIT. Jeho volání je KJEDIT.BAT. Je třeba si zkopírovat do svého adresářesoubory KJEDIT.BAT KJEDIT.CFG Tento program vznikl jako studentská prácena katedře měření.TS51.INI - v tomto souboru je uložena Vaše konfigurace pro práci s programemTS51, včetně předdefinovaných kláves!!!! Proto je nutno si jej též zkopírovat do svého adresáře !!!!!Tisk na síťové tiskárně v lab. 318Pro tisk po síti na tiskárně Panasonic je připravena dávka PANAS.BAT Dávkafile://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003


Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 5 z 5provede pouze přesměrování tisku z lokální tiskárny na síťovou. Zrušenípřesměrování se provede PANAS.BAT OFF. Tiskárnu je možno používat pouzepro tisky v souvislosti s výukou MPTPoslední update: 1.3. 2002file://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003

More magazines by this user
Similar magazines