Program zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj - MUDr. Helena ...

khsova.cz

Program zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj - MUDr. Helena ...

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský krajOpava25. 11. 2008MUDr. Helena ŠebákováPaedDr. Zdeněk MoldrzykIng. Jaroslav Kubinatelefon: 695 138 111podatelna@khsova.czNa Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz


Dosavadní průběh h programu(2003-2007)2003 Vstupnídiskuse, hledánípriorit,zaměření2004 Projednání priorit v soc. a zdrav.výboru zastupitelstva kraje,akceptace krajským zastupitelstvem– Koncepce zdravotní péče pro MSK(duben), ustavení pracovních komisí(říjen)2005 Naplňování programu konkrétnímiaktivitami


Prioritní okruhy(zaměření programu Z 21 pro MSK)Senioři Cíl 5 –ZdravéstárnutíMládež Cíle 3 – Zdravý start do života4 – Zdraví mladých9 – Snížení výskytu poraněnízpůsobených násilím a úrazy


Prioritní okruhy(zaměření programu Z 21 pro MSK)ŽPCíle 10 –Zdravéa bezpečné životníprostředí13 – Zdravé místní životní podmínkyŽivotní stylCíle 11 – Zdravější životní styl12 – Snížit škody způsobenéalkoholem, drogami a tabákem


Očekávané role pracovních ch komisíprogramu Z 21 pro MSK‣ Řídicí komise‣ Iniciační‣ Motivační‣ Koordinační komise‣ Vytvoření prostoru pro diskusi‣ Pracovní komise‣ Identifikační‣ Doporučující‣ Informační


Dosavadní průběh h programu(2005)‣ Podpořeno vydání adresářů, informačníchmateriálů o poskytovaných sociálních azdravotních službách na úrovni ORP‣ Pro medializaci programu proběhla řadaprezentací ve sdělovacích prostředcích i naodborných konferencích‣ Pro zvýšení zájmu o problematiku seniorů amládeže byly uskutečněny odborné seminářepro odpovědné pracovníky‣ Byla zadávána témata závěrečnýchbakalářských a magisterských pracístudentů OU zvláště ZSF


Dosavadní průběh h programu(2005)‣ Zaveden systém upozornění obyvatelna zhoršené rozptylové podmínky‣ Připravena webová stránka programu Z21MSK‣ V grantovém řízení v roce 2005 MSKposkytl na projekty směřující k seniorům1,687 mil. Kč a na projekty realizující cíleZ 21 celkově 4 mil Kč


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2006)‣ Policie ČR ve spolupráci s městem Ostravapřipravila systém včasné intervenceu týraných dětí‣ Zdravotní ústav uskutečnil řadu aktivitnapř. přípravu pedagogů na program„Kouření a já“, pochod nejen seniorů apod.‣ Formou „mléčných automatů“ se prosadilprogram školní mléko


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2006)‣ Na X. Gerontologických dnech se rámciprogramu Zdraví 21 pro MSK uskutečnily Dnyseniorů‣ Proběhl odborný seminář pro pracovníky obcí izaměstnance sociálních služeb – „Zdravéstárnutí“‣ Seminář v rámci Veletrhu zdraví, kde bylyprezentovány konkrétní aktivity programuZ 21 MSK‣ Program je součástí protidrogové politiky MSK‣ V grantovém řízení MSK bylo podpořeno56 projektů za celkem 9,7 mil Kč


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007)‣ Další rozvíjení vzájemné meziodvětvovéspolupráce se zapojením výrobních apodnikatelských subjektů‣ Zpracování databáze subjektů působícíchv podpoře zdraví v kraji‣ Poskytování informací veřejnosti a občanůmvčetně využití médií pro prezentaciprogramu‣ Podpora aktivit v grantovém řízení na úrovnikraje


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) – grantové řízení‣ Senioři 180 tis. Kč‣ Mládež 4,141 mil. Kč(včetně 2,841 mil. Kčna protidrogové aktivity)‣ Životní prostředí 2,684 mil. Kč‣ Životní styl 5 mil. Kč(z toho senioři 570 tis.Kč)‣ Celkem 12 mil. Kč


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) senioři‣ Projekt Slezské diakonie „Aktivní stáří“‣ Projekt „Stáří nenínemoc“společnostiSenior Ostrava‣ Zkvalitnění života seniorů na úrovni obcí(snížení rizika úrazů, změny postojů kseniorům)


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) mládež‣ Projekt Ped.psych. poradny Bruntál(prevence užívání návykových látek –alkohol, tabák)‣ Projekt Slezské diakonie „Centrum primárníprevence“‣ Projekt o.s. Ave ČT „Prevence hrou“(snížení dostupnosti alkoholu a tabáku)


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) životní prostředí‣ Konference k ovzduší v hotelu Atom, Ostrava‣ Informace občanů o kvalitě ovzduší přizhoršených rozptylových podmínkách(systém zavedený ČHMÚ, KÚ, KHS a ČIŽP)‣ Aktivní činnost mezioborové komise prozlepšení kvality ovzduší (samospráva, státníspráva, podnikatelské subjekty, občanskásdružení)‣ Projekty (24) zaměřené na environmentálnívýchovu a zlepšení ŽP v konkrétním místě(poskytovat občanům validní informace ostavu ŽP)


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) životní styl‣ Specializovat aktivity pouze na sníženívýskytu obezity se nepodařilo‣ Značná pozornost v jednotlivýchprojektech věnována obecně životnímu stylua výchově ke zdraví)‣ Projekt zaměřený na účinnost preventivníchprohlídek u pojištěnců RBP – „Ptej se svéholékaře“(snížení výskytu obezity)


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) - medializace‣ Vydání Ročenky a Zpravodaje KHS MSK‣ Modernizace webových stránekProgramu Z 21 pro MS krajhttp://www.zdravi21msk.cz‣ Propagace programu formou promítáníkrátkých spotů na tř. 28.října‣ Měsíční informace v krajském zpravodaji


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) - medializace


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007)‣ Aktivity „zdravých měst“(Kopřivnice, Orlová, Karviná)‣ Odborné semináře a diskuse zaměřené např.na „Domácí násilí – Pohledy z různých stran“„Hodnocení vlivu strategických materiálů nazdraví“(metodická a odborná pomoc při tvorběkomunitních programů se zohledněním cílůZ21, vzájemné kontakty, výměna zkušeností)


Program Z 21 pro MSKProgram Z 21 pro MSK(v roce 2007) hodnocení‣ Magisterská diplomová práce o povědomíobčanů o programu Z21 v MSK‣ Společná jednání pracovních komisí a řídicíkomise‣ Hodnocení plnění programu a diskuse opokračování programu


… a v roce 2008 ???


Můžeme přemýšlet jak dál…


…nebo „zavřít krám“…


… nebo nést pochodeňprogramu, tedy v němpokračovat!!!


Rok 2008‣ Modifikace Programu Z 21 na úroveň obcí‣ Vybráno 6 pilotních měst(z každého okresu jedno)‣ Pracovní seminář pro města s rozšířenoupůsobností, zaměřený na prezentaci adiskusi osvědčených aktivit


Rok 2008‣ Předložit a projednat vybrané aktivityk implementaci do Programu Z 21‣ Vytvořit pracovní komisi ze zástupcůvybraných měst‣ Vyřešit institucionalizaci a systémfinancování


Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines