13.07.2015 Views

Montážní návod - Buderus

Montážní návod - Buderus

Montážní návod - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6302 0472 – 11/2000 CZ Pro odbornou firmuMontážní návodPřipojovací sada Twin Tube 15 prokolektory SKS 3.0Před montáží pečlivě pročtěte


TirážTechnické změny vyhrazeny!Z důvodu dalšího vývoje se mohou obrázky, funkčníkroky a technické údaje nepatrně lišit.Aktualizace dokumentaceMáte-li návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nepřesnosti,spojte se prosím s námi.Adresa výrobceBuderus Heiztechnik GmbHD-35573 Wetzlarhttp://www.heiztechnik.buderus.deE-mail: info@heiztechnik.buderus.deČíslo dokumentu: 6302 0472Datum vydání: 11/2000Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.cz2Montážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/2000


Rozsah dodávky 11 Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte, zdadodávka obsahuje všechny vyjmenované díly.Součásti dodávky (obr. 1)Poz. 1: souprava svěrných kroužků, 18 mm ×15 mm6 ×1Poz. 2:koleno se svěrným šroubenímRp¾ × 15 mm pro připojení kzásobníku2 ×52Poz. 3:redukovaná objímka Rp1 × R¾ proredukci přípojů zásobníku Logalux SM2 ×Poz. 4: podpěrné pouzdro 12 ×Poz. 5:přímé svěrné šroubení15 mm × 15 mm ke spojení neboprodloužení trubky Twin Tube 152 ×43Obr. 1Součásti dodávkyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.czMontážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/20003


2Montáž2 MontážU menších solárních zařízení (do 5 kolektorů) může býtpotrubní spojení mezi kolektorovým polem, kompletnístanicí a zásobníkem tvořeno trubkami Twin-Tube 15.S pomocí připojovací soupravy lze zhotovit spojení mezijednotlivými komponenty solárního zařízení.POKYNY PRO UŽIVATELEPři montáži a provozu zařízení respektujtepříslušné normy a předpisy!POKYNY PRO UŽIVATELEPřipojovací sada Twin Tube doplňujemontážní sadu solárních kolektorů řadySKS 3.0. Všechny důležité bezpečnostnípokyny k montáži sady Twin Tubenaleznete v montážním návodu solárníchkolektorů SKS 3.0.2.1 Montáž vkládaných součástí na kompletní staniciKompletní stanice (obr. 2, poz. 1) je vybavena čtyřmisvěrnými šroubeními pro měděné trubky 18 mm. Montážtrubek Twin Tube 15 je možné provést pouze poodstranění svěrných kroužků. Odstraňte čtyři svěrné kroužky, které se nacházejí napřipojeních výstupu popř. zpátečky. Nahraďte svěrné kroužky podle obrázku soupravousvěrných kroužků 18 mm × 15 mm (obr. 2, poz. 2).12Obr. 2Poz. 1:Poz. 2:Odstraňování svěrných kroužkůKompletní staniceSouprava svěrných kroužků 18 mm × 15 mmZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.cz4Montážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/2000


Montáž 22.2 Připojení zásobníku přípoji R¾ Připojení zásobníku proveďte pomocí kolena sesvěrným šroubením (obr. 3, poz. 3). Pro spojení zásobníku s kompletní stanicípřišroubujte koleno se svěrným šroubením (obr. 3,poz. 3) k připojení zásobníku (obr. 3, poz. 4).124 3Obr. 3Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Připojení kompletní stanice k zásobníkuK zásobníkuKe kompletní staniciKoleno se svěrným šroubenímPřipojení zásobníku2.3 Připojení zásobníku přípoji R1U zásobníků Logalux SM s přípojemi R1 je nutnéprovést následující pracovní krok: Namontujte redukovanou objímku (obr. 4, poz. 1)a koleno se svěrným šroubením (obr. 4, poz. 2) kzásobníku.1 2Obr. 4Poz. 1:Poz. 2:Připojení zásobníku SMRedukovaná objímkaKoleno se svěrným šroubenímZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.czMontážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/20005


2Montáž2.4 Montáž redukcí na kolektorovépřípoje.Ke každému kolektorovému poli patří připojovací sada.Sada se skládá ze dvou vlnovcových hadic z ušlechtiléoceli s předem namontovanými svěrnými šroubenímipro měděné trubky 18 mm. Odstraňte dva svěrné kroužky připojovací sady,které se nacházejí na připojeních výstupu, popř.zpátečky. Nahraďte svěrné kroužky podle obrázku soupravousvěrných kroužků 18 mm × 15 mm (obr. 5, poz. 2).21Obr. 5Poz. 1:Poz. 2:Odstraňování svěrných kroužkůKolektorSada svěrných kroužků 18 mm × 15 mm2.5 Montáž trubky Twin Tube 15 Přiřízněte trubky Twin Tube 15 (obr. 6, poz. 3)správně tak, aby je bylo možné zasunout 2–3 cm dosvěrného šroubení (obr. 6, poz. 1).4POKYNY PRO UŽIVATELEJe-li nutné jednotlivé kusy trubekprodloužit, použijte přímé svěrné šroubení(obr. 1, poz. 5). Zaveďte podpěrná pouzdra (obr. 6, poz. 2) do trubekTwin Tube 15 (obr. 6, poz. 3). Zasuňte seříznuté trubky Twin Tube 15 (obr. 6,poz. 3) zcela nadoraz do připravených svěrnýchpřípojů (obr. 6, poz. 1). Soupravy svěrných kroužků18 mm × 15 mm musí trubky Twin Tube 15-zcelaobklopovat. Pojistěte převlečnou matici se svěrným šroubením(obr. 6, poz. 1) pomocí vhodného šroubováku.123Obr. 6 Zašroubování trubky Twin Tube 15Poz. 1: Svěrné šroubeníPoz. 2: Podpěrné pouzdroPoz. 3: Trubka Twin Tube 15Poz. 4: Souprava svěrných kroužků 18 mm × 15 mmZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.cz6Montážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/2000


PoznámkyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., technika@buderus.cz, • http://www.buderus.czMontážní návod -připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0 • Vydání 11/20007


Buderus, Váš spolehlivý partner.Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu.Buderus proto dodává kompletní program exkluzivně přes odborné topenářské firmy.Zeptejte se jich na techniku vytápění.Vaše odborná firma:Buderus tepelná technika Praha, spol.s r.o.Průmyslová 372/1, Praha 10, 108 00e-mal: info@buderus.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!