Veebruar 2006

rongu.ee

Veebruar 2006

RÕNGULANEsoodustust kasutada ka siis, kui eluase jooksul enne dividendiõiguslike isikutesoetatakse abikaasale, vanematele või määramise kuupäeva ja võõrandati 30lapsele.päeva jooksul pärast eelnimetatudkuupäeva. Kui eespool kirjeldatud tehingutEluasemelaenu intressi, koolituskulu,on tehtud, siis sellist kahjuga väärtkingitusteja annetuste piirsummapaberitehingut tuludeklaratsiooni tabelis6.1 ei näidata.Maksumaksja tulust saab eluasemelaenuintressi, koolituskulu sh õppelaenu intressining kingitusi, annetusi ja ameti- Austria, Belgia või Luksemburgiühingumakseid kokku maha arvata kuni 50 residendilt saadud hoiuseintressilt000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% kiinipeetud tulumakstulust. 2004 aastal oli piirsummaks 100 000Austria, Belgia või Luksemburgi residendiltkrooni, kuid mitte rohkem kui 50% tulust.saadud hoiuseintressilt kiinipeetudtulumaksu võib maha arvata samaEluasemelaenu intressi deklareeriminemaksustamisperioodi tuludelt tasumiselevastavalt laenu sihtotstarbeliselekuuluvast tulumaksust ning mahaarvamatakasutamiseletulumaksu osa tagastatakse tulu-deklaratsiooni alusel. Nimetatud intressi jaJuhul, kui eluasemelaenu ei kasutatud täies sellelt alates 1. juulist 2005 a kiinipeetudulatuses soodustuse kohaldamiseks tulumaksu saab näidata tuludeklaratsiooniettenähtud eesmärkidel, siis tuleb 2005. a uues tabelis 8.9.tuludeklaratsiooni eluasemelaenu intressitabelis 9.3 eraldi ära näidata laenusihtotstarbelise kasutamise protsent jaAllikas: Maksu- ja Tolliametintressi summa vastavalt laenu sihtotstarbeliselekasutamisele.SÕBER, ANNA KÄSI!Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)kohustusliku kogumispensioni makseKohustusliku kogumispensioni kohustatudisikust FIE saab 2004. aasta ettevõtlustulultarvutatud ning 2005. aastal tasutudkohustusliku kogumispensioni makse tulustmaha arvata ning näidata seda A vormitabelis 9.8. Kogumispensioni makset ei oleettevõtluse tulust lubatud maha arvata egaE vormi ettevõtluse kulude hulgas näidata.Kolmanda isiku poolt üle maksuvabapiirmäära makstud töö- või teenistuslähetusepäevaraha deklareerimineAlates 01.07.2005 jõustunud muudatustejärgi Vabariigi Valitsuse määrustes töö- jateenistuslähetuse kulude hüvitiste japäevaraha määrade ning nende maksmisetingimuste ja korra kohta (lisainfo:http://www.emta.ee/?id=2804 ), peablähetatud isik maksma tulumaksukolmanda isiku (kes ei ole tööandja) pooltüle maksuvaba piirmäära makstudpäevarahadelt. Kui maksustatavateltpäevarahadelt on tulumaks kinni peetud,siis näidatakse maksustatav päevaraha jasellelt kiinipeetud tulumaks tuludeklaratsioonitabelis 5.1. Eeltäidetudtuludeklaratsioonis on see "muu tulu"tululiigi all. Kui kolmanda isiku makstudpäevaraha maksustamisele kuuluvalt osaltei ole tulumaks kinni peetud ja kolmas isikon Eesti resident, siis tuleb see näidatatabelis 7.1. Kui kolmas isik on välisriigiresident, siis tuleb maksustamisele kuuluvpäevaraha näidata tabelis 8.1.Väärtpaberitehing dividendi saamiseõiguse andva väärtpaberigaTulumaksuseaduses 01.07.2005 jõustunud§ 39 lõike 11 järgi ei saa dividendi saamiseõiguse andva väärtpaberi võõrandamisestsaadud kahju maha arvata muudeväärtpaberite võõrandamisest saadudkasust, kui väärtpaber omandati 30 päevaSõpruse nimel, kõikide heaks ja rõõmuks,käib meie ringide tegevus.Mis oli see, mis sumises kui mesilastaru?Lumi katab veel maad, termomeeter näitaballes miinuskraade, ent Rõngu rahvamajasumiseb kui mesilastaru. Siin toimus selleaasta suur “Sõprusring”, juba kolmas pidu.Et mesilased ei oska rääkida, siissuuremaks üllatuseks on see, et keeleasemel kasutavad nad tantsujalgu, tehesringe ümber kaaslaste, liigutades javäristades tiibu. Peagi oskavad seda kõiktantsida.Traditsioon. See on kaunis uus sõna,tänapäeval väga populaarne. Selgi aastalkogunes Rõngu rahvamajja uusi ja vanusõpru kaugelt ja lähedalt. Tuli memmedetantsurühm Viljandimaalt Mustlast,kollektiivid Hellenurmest ja KuigatsistValgamaalt, Puhja perekapell ja tantsurühmTartumaalt, kolm tantsurühma Elvast ningKonguta noortekapell. Midagi oli sellel peolka uut: koos vanadega esinesid noorterühmad.Sõpru võtsid vastu Rõngu rahvamajaisetegevusliikmed: naisansambel,naisrahvatantsurühm, kapell javikerkaarlased.Kohal oli Rõngu vallavanem AivarKuuskvere, kes avas peo. Kultuuri jaharidusteenistuse juhataja Sirje Kruuselning sotsiaalnõunik Ene Sõber üllatasidsuure peotordiga.Lilli, meeneid ja kiitusi jagus paljudelekollektiivi juhtidele. Tantsu löödi nii, et talladtulised, ja tiriti lõõtsad sirgeks. Õhtut juhtisAleks Raja ja peoperenaine oli rahvamajajuhataja Kaare Kiho.Lõbus pidu oli. Aitäh kõigile osalenudkollektiividele ja nende juhendajatele.Helve Roots javikerkaarlasedKOHTUMINE SÕPRADEGATALVES311. veebruari pärastlõunaks olid Tartumaalasteaedade lapsed kutsutud ReolaKultuurimajja laulustuudio “Vikerkaar”laululaupäevale “Sõpradega talves.”Karin Arras ja Karl Lõoke Rõngu lasteaiaMesilinnu rühmast olid usinasti selgeksõppinud ühislaulud ja tantsud ningvaatamata külmapoisi kimbutamiselesuutnud ka ise terveks saada.Peole jõudsime aegsasti nagu kaugemalttulnutele kohane. Uudistasime talviseltkaunistatud saali, vaatasime pisut majasringi ja täpselt kell 16.00 antigi märku, etsõbrad maakonna lasteaedadest võivadvõtta sisse kohad lava ees vaibal, kus asusterve kuhi paberist lumepalle.Saal hämardus ning valgusmängusähvides kostis vali tuulevihin. Hakkaskõlama karge, külm muusika. Ümber lastekeerutades kihutas kohale veebruarikuuTuisk ja tormates lavale, puhus kõigenoorematelt “Vikerkaare” laulustuudiolastelt lumevaiba. Väikeste laululasteesinemise järel meelitas Tuisk kohaleSoovitähe. Stuudio juhendaja Kersti Leisiteatas, et tõi veebruarikuu külmalevaatamata kaasa Tartumaa laulutähed jaTõrvandi laulustuudio esinejad. Eks ikkaselleks, et saada osa ühisest laulurõõmustja leida, et külmal ajal on hea tunda endakõrval sõpru, kellega koos mängida jalaulda.Üllatus vallandus laste näol, kui kohaletatsas Lumememm, tõeliselt suur jaheasoovlik. Koos tantsiti maha lõbus“Lumememme rock” ja lauldi lumememmeunistustest. Ühislaulu ajal ahvatles Tuisklapsi lumepalle loopima ja vahvapaberpallisõda aitas ka arglikemail lastelhäbelikkusest võitu saada. Peo lõpusmängisid kõik sõbramängu ja ühiseltlavalaudadel seistes kõlas südamlikultväikeste poiste ja tüdrukute esituses“Laulgem, sõbrad.” Üllatusena avas Tuisknüüd saalinurgas peidus olnud külmakotisuu, millest tulid välja hõbedased kingikotidigale peol osalejale.“Mulle küll meeldis,” sosistas vaikselt Karin .“Lumepallimäng oli ka vahva,”kommenteeris Karl.Nii vanematel, muusikaõpetajatel kui kakõikidel pealtvaatajatel oli tore nautidalaste rõõmu ise tegemisest. Säravad silmadja julge kaasalöömine iseloomustas Karinija Karli osalemist Tartumaa lastesõpruspeol. Kindlasti kogusid nad heaannuse enesekindlust ja tundsid, et laulteeb meele rõõmsaks. Loodan, etlaulurõõm saadab meie lapsi edaspidigi.Läheneva sõbrapäeva eel jäi kõlamaürituse moto :“…Sest me usume, et sõprus aitab kõikjalmeid!”Aitäh Karini emale Celia Arrasele, kesleidis võimaluse meid lastega peole jatagasi sõidutada.Rõngu Lasteaia muusikaõpetajaElbe Prants


4 RÕNGULANESÕBRAPÄEVAL SÕPRADEGASõbrapäevast on saanud tore traditsioon.Tore, et on olemas selline päev, milmärkame enda kõrval sõpru ja lähedasiinimesi, väärtustame sõprust ningarmastust.Valguta lasteaia õpetajad kutsusidsõbrapäevaks külla Rõngu lasteaiaPääsupoegade ja Mesilindude rühmamudilased koos õpetajate ja tädidega.Mahtusime kõik sõbralikult bussi ningkohale jõudes ootasid juba uksel peojuhid“jänku” ja unest ärganud “karumõmm”.Peale tervituste ja magusate kingitustejagamise esinesid lapsed laulude, tantsudeja luuletustega. Rõngu laste jaoks oli seetõeliseks katsumuseks koos väikese“lavanärvi” ja suure aplausiga. Valgutalapsed olid õppinud luuletusi nii eesti keeleskui ka võru murrakus. Peojuht Heli õpetaslastele mänge ning kohtumine lõppeskohvikus kookide ja jäätisekokteiliga.Täname Valguta lasteaia peret meid küllakutsumast ja lahkesti kostitamast!Anne RuubelRõngu Lasteaia Mesilindude rühma õpetajaSõbrapäevaltulid Rõngu keskkooli Aino Kommissarialgatusel külla Kammeri kooli kasvandikud.Bussitäis noori pakkus kostiks lustakaesinemiskava täis tantsu, laulu ja lugemist.Spordihoone peeglisaal rõkkas lahkestkaasaelamisest ja tugevatest aplausidest.Ka külalistel oli ähmi küllaga - neile oli seeüldse esmakordne esinemine tavakoolis.Mustlastants Kammeri kooli esitusesFoto: A.SilkAitäh kõigile osapooltele ilusa ja sõbralikuolemise eest.S. KruuselFOTOKONKURSI VÕIDUTÖÖDSELGUNUDKonkursile esitatud tööde objektiiv olivaldavalt suunatud looduses esinevaleharmooniale.Seetõttu on ka kõik auhinnatööd loodusvõtted.Võidutööks osutus Mari Jantsuse „Lummavkevadõhtu“, mis on jäädvustatud HelgiKarjuse aeda pildistades. Teise kohavääriliseks tunnistati Jüri Ilvese „SügiseneValguta mõisapark“ ja kolmandaks Triin Mardi„Võrtsjärv loojanguga“. Kõigi esitatud töödesuureks väärtuseks on see, et nendelkujutatakse koduvalda erineva vaatenurga alt.Jätkugu tegijatel head silma ja tunnetustedaspidigi. Ootame juurde veel uusigi tegijaid,sest kevadel kuulutame uue samalaadsekonkursi. Seniks head silma uute fotodetegemisel! Paremaid töid näed vallakodulehel!Sirje KruuselNoorte judokate tegemisedkoguvad populaarsustRõngu ja PaluperamalematŠidIga-aastastest võistlustest on saanudtraditsioon. Kokku saadakse kaks kordaaastas - kõigepealt Rõngus ja seejärelPalupera vallas. Malelahinguid antaksevarasest õhtutunnist lausa südaööni.Kõigepealt peetakse (tavaliselt seitsmellaual) matðkohtumine ja seejärel välkturniir.Nii ka seekord, 24. jaanuaril. Kui Paluperamaletajad Kaido Pihelgas, Heino Komlev,Andres Tobre, Sulev Pallon, ArnoldBogdanov ja Heldur Kurig Rõngurahvamajas meie omadele kuuel laual vastuistusid, läks lahti võistumängimine, misseekord rõngulastele (Teet Raudsepp,Andres Raudsepp, Haljand Sööt, AulisKaeramaa, Maili Kukk, Olev Raudsepp) 7 : 5võidu tõi. Sellele järgnenud välkturniirist (10mängu) tuli 9,5 punktiga võitjana välja HeinoKomlev, teiseks jäi Teet Raudsepp (9p) jakolmandaks Andres Raudsepp (7,5p).Lisaks võistlemise võimalusele hindasidmaletajad omavahelise kohtumiseväärtuseks veel sedagi, et uuedmänguvastased pakuvad põnevust jaloovad malelaual ettearvamatuidsituatsioone. Kevadel viivad rõngulased uutpõnevust vastukülaskäigul Nõunirahvamajja.Möödunud aasta esinemised mitmetelerinevatel suurvõistlustel tõid kaasa edu jakordaminekuid. Judoklubi „DO“ treeneridEvelin ja Marek Pihlak on tulemustega vägarahul ja soovisid noorte äramärkimist kakoduvallas.2005. aasta parimad:A klass: Kady Põldmaa Eesti meister Aklassis 29.01.2005, Tartu A-klassi MV I kohtSirje Kruusel07.01.2005, Sakura Shihai Vinnis I koht12.02.2005; Reelika Kruuda - Tartu A-klassiMV III koht 07.01.2005;Gert Põldmaa - Tartu RV Kevadturniiril I koht SPORT MEIE PERE ELUS28.05.2005, Eesti MV A-klassis V koht29.01.2005, Narva RV judoturniiri III koht Sport on meie peres tähtsal kohal, kõik17.09.2005, XII Loksa Cup I koht 01.10.2005, tegelevad sellega jõukohaselt. Praegu poleVII Varssavi Judo Open II koht 24.09.2005, ainult noorim veel spordijärjele saanud.Eesti meister B-klassis Narvas 15.10.2005, K.Keeraku lastejudopäeval III koht 26.11.2005;C klass: Tevol Tamm - RV turniiril Võru KevadIII koht 19.03.2005, Tallinn Aitado RVturniiril III koht 09.04.2005, Lasnamäepäevade Judoturniiril I koht 24.04.20, EestiMV C-klassis I koht 14.05.2005, Narva RVjudoturniiril III koht 17.09.2005, XII Loksa CupII koht 01.10.2005, VII Varssavi Judo Open IIkoht 24.09.2005, K. Keeraku lastejudopäevalII koht 26.11.2005, Laste judoturniiril AluksnesIII koht 17.12.2005;Toomas Hunt - RV turniiril Võru Kevad III koht19.03.2005, Tartu Linna MV III koht11.03.2005, Ida-Virumaa MV I koht06.03.2005, Tallinn Aitado RV turniiril I koht09.04.2005, SK Pirita Kevadturniiril II koht,Narva RV Judoturniiril II koht 17.09.2005, K.Keeraku Lastejudopäeval II koht 26.11.2005,Laste judoturniiril Lotte I koht 30.10.2005;Kaur Põldmaa - Ida-Virumaa MV III koht06.03.2005, SK Pirita Kevadturniiril I koht,Lasnamäe päevade Judoturniiril I koht24.04.2005, Eesti MV C-klassis III koht14.05.2005, K. Keeraku lastejudopäeval Vkoht 26.11.2005, Laste judoturniiril Lotte IIIkoht 30.10.2005.Klubilise sporditegevuse kaudu pidas Elva linnmeie judokaid oma parimateks tegijateks.Tunnustuse said Kady Põldmaa, Tevol Tamm,Gert Põldmaa, Kaur Põldmaa, Toomas Hunt.Tunnustuse osaliseks sai ka treener EvelinPihlak. Palju õnne!2006. a XII Elva Open Judos osales ligipaarsada võistlejat. Kaur Põldmaa saavutasvõistlusel kehakaalus kuni 34 kg III koha,samuti III koha saavutas kuni 55 kg Siim Viksi.Toomas Hunt oli kehakaalus kuni 60 kg viies.Ees ootavad uued treeningpäevad ja uuedvõistlused, uued kogemused ja tulemused.Sirje KruuselMinu onu Kalev on 11- kordne Eesti meisterning 3- kordne Eesti teine kettaheites. Eestiesimene oli ta 1979 -1989. Tol korral oli taparimaks tulemuseks 59.18. Ta on olnud kaEesti rekordi omanik 65.34-ga, mis püsisüheksateist aastat. Onu oli siis Tallinna TööjõuReservid liige. Rekordtulemuse heitis taLeselidzes 25.04.1981.a. Praegu tegeleb tajalgrattasõiduga.Foto: Lea PungValguta koolis toimus 2. veebruaril suusa-,kelgu- ja uisupäev. Eriliigiliste suuskadegaläbiviidud teatevõistluse võitis 6. klassivõistkond "Plixid"fotol: vasakult Marit Külv, Kadri Jürjens,Kai Silland, Marit Zirk.


Minu ema on kõige rohkem kuuli tõuganud13.04 Tallinnas, 24.09.1981.a. Pärnu rajoonisJõud liikmena. Kõige rohkem heitis ta ketast45.68 Rakveres 23.05.1982.a. Eelmiselhooajal oli ta samuti parim Rakveres. Suvelkäib ta igal teisipäeval Tartus ülikooli staadionilvõistlemas. Lisaks sellele osaleb ta umbeskaheksal suuremal võistlusel.Mulle meeldib talvel suusatada ja suveljalgrattaga sõita ning ujuda. Koolis käin marütmikaringis.Võimalusel käime ka laupäeviti võimlasvõrkpalli mängimas. Seal on mu väikevendLauri eriti usin oma sportimisindu väljanäitama.Sport aitab lõõgastuda ning pakub ka vajalikkupinget. Sportimine on igati kasulik.Marit KülvValguta Lasteaed-Algkool, 6. klassMETOODILINE PÄEV RÕNGUKESKKOOLIS30. jaanuaril toimus Rõngu Keskkoolismetoodiline päev teemal ”Liikumises peitubtervis”. Külalisteks oli sel korral kutsutudValguta kooli õpetajad. Kõigepealt tutvustatineile meie kooli uut võimlakompleksi javastavatud arvutiklassi.Kohtumine saalis algas 1.-3. klassi õpilastevahelise spordivõistlusega. Võitjad olid kõikneed, kes osa võtsid ja kaotajaid polnudki.Hiljem proovisid õpetajad muusika saatelaeroobikasaalis ühisvõimlemist õpetajateHille ja Eda juhendamisel.RÕNGULANEVALENTINIPÄEVAKOKKUTULEK KAMBJASII koha sai 6. klassi võistkond koosseisusKarla Saaremäe, Jaagup Repän, JüriVäljaots, kogudes 16 punkti.III koha pälvis 4. klassi võistkondKäisime iga-aastasel 4. klasside koosseisus Kaarel Repän, Kenneth Ottas,valentinipäeva kokkutulekul Kambjas koosAllan Riim, kogudes 16 punkti. Kõikosavõtjad said tänukirjad.Eriti täname näitusele eksponaatidetoojaid: Kati Kõivu, Rauno Leesikut ja kodu-uurijat Elmar Maasikut. Seal oli põnevaidasju: liimeister, suga, linamõõk, vispel javeel paljusid muid esemeid, mida oli huvitavuurida ja vaadata.See näitus ning kogu üritus oli väga hariv jahea kogumus kogu eluks.Täname kõiki, kes aitasid kaasa ,,Tarturahu” ürituse korraldamisel.õpetaja Mairi Puuritsaga. Kohale tuli õpilasi11 koolist. Kõik õpilased pidid ennast ja omakooli esitlema. Iga kooli ülesandeks oli läbiviia üks mäng ning see ka teistele selgeksõpetada. Pärast seda toimus mälumäng,milles meie kool sai auhinna.Ühte korvi korjati kokku kõigi õpilaste endatehtud valentinipäeva kaardid, need segatiära ning siis sai igaüks endale ühe kaardivõtta mälestuseks.Lõpuks läksime kõik koos koolimajavaatama. Kooli sööklas pakuti meile kringlitja mahla. Ning juba pidimegi sõitma tagasikoju Rõngu.Väga tore valentinipäeva üritus oli.Allan Riim, Kenneth Ottas, Kirsika PaursonRõngu Keskkooli 4. klassi õpilasedViktoriin ,,Tartu rahu”Ajalooringi liikmed Ivar Kallejärv, Märt Luik,Indre Leppiku, Andreas Hutrof ja JaanKoitla olid ette valmistanud ja üles seadnudväga huvitava näituse teemal ,,Töö- jatarberiistu 20. saj. esimesel poolel”.Põhjalikult olid lahti seletatud janäitlikustatud järgmised alateemad: „Talu”,,,Naiste käsitöö”, ,,Meeste käsitöö”,,,Rehepeks” ja ,,Lina töötlemine”. Sisukaltoli edasi antud Tartu rahu ja Rõngumälestussamba lugu. Nädala jooksul olivõimalik näituse materjaliga tutvuda javiktoriiniks ette valmistuda!5I koha saanud Ingrid Talgre, Marii Kuusmaja Lauri EensaluFoto: A. SilkTore oli!Ei jäänud maitsmata ka saunamõnud. Pärastühises kohvilauas arutati tehtud tööd, antihinnang uuele spordikompleksile ja kutsutikõiki osa võtma 4. märtsil 2006 Rõngustoimuvast matk-maratonist.II koha saanud Karla Saaremäe, JaagupRepän ja Jüri Väljaots.Mare RussakRõngu Keskkooli 1. klassi juhatajaKÄISIME TEATRISReedel, 3. veebruaril käisid meie kooli 2., 3. ja4. klassi õpilased Elvas teatris. Buss viis meidViljandi Laste- ja noorteteatri etendust“Bullerby lapsed” vaatama. Saal oli lapsi ningnende vanemaid täis.Tegelased sellesetenduses olid Liisa, Lasse, Bosse, Anna,Britta, Olle, Kerstin, laste emad ning kingseppLahke. Mulle meeldis see, et laste osimängisid lapsed ise. Tegelased laulsid“Bullerby laste” laulu ning tantsisid.Dekoratsiooniks olid lava peal suur kivi ninglilled. Mulle meeldis tegelastest kõige rohkemKerstin, sest minu meelest mängiti tema osaväga hästi.Kui etendus lõppes, sõitsime kooli tagasi ningtunnid jätkusid. See oli üks lõbus päev.Külli SillandValguta Lasteaed-Algkool, 3.klassFoto: A. MürausJõudis kätte 3. veebruar, viktoriinipäev.Osavõtjad ja publik kogunesid kodunduseklassi, kus oli istekohad sisse võtnud kakuueliikmeline þürii. Avati ümbrikküsimustega, kell helises tundi ning viktoriinalgas.Sissejuhatuseks näitasime kohaletulnutelevideoklippi filmist ,,Nimed marmortahvlil”.Viktoriinis osales üheksa võistkonda, igasvõistkonnas oli kolm liiget. Õpetaja AnneLeppik esitas küsimused. Taustaks olimõnus rahvamuusika - see tekitas heameeleolu. Peale üheksandat küsimust tehtivahekokkuvõte, millest selgus igavõistkonna punktide summa. Kui kõikkaheksateist küsimust olid esitatud, tehtilõppkokkuvõte - tunnustati ning autasustatiõpilasi, kes saavutasid häid tulemusi.I koha pälvis 8A teine võistkond koosseisusLauri Eensalu, Ingrid Talgre, Marii Kuusma,kogudes 21 punkti.III koha saanud Kaarel Repän, KennethOttas ja Allan RiimGermo PeernaRõngu Keskkool, 9.b klass


6Rõngu GLOBE teatabRÕNGULANEJaanuarikuu algus oli lumine ja parajate külmakraadidega. Ilmajaamalthakkas käreda pakase kohta hoiatusi tulema kuu keskel, kui päeval olid veelpluss kraadid. Ühe päeva jooksul, so 17. jaanuaril, langes õhutemperatuur-3°-lt -22°-ni ja edasi veelgi madalamale. Saabusid külmapühad. Kõigemadalamale langes õhutemperatuur 20. jaanuaril -30°-ni. See jäigi RõngusGlobe vaatluspaiga juures kõige külmemaks ööks. Edasi hakkasõhutemperatuur aeglaselt tõusma ja 28. jaanuaril oli päeval juba 0° C. Kogukülma nädala jooksul püsisid ilusad päikselised ilmad. Kuu keskmineõhutemperatuur oli -6,2° C.Kokkuvõtte koostas Lauri Eensalut° mm20151050-5-10-15-20-25-30-35Jaanuarikuu keskmiste õhutemperatuuride käik ja lume paksus1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 151617 181920 212223 242526 272829 3031cmt°XXIV Võrtsjärvemälumäng - 4. koht Dagmar Uibo, Kunnar 13 - 15 a poisid - 3. koht Kaur Kivistik, 5. TauriLätti, August Laurits, Aivar Kuuskvere, Kalev Jagor, 7. Tevol Tamm, 10. Revo Tamm, 11.talimängud Rannus olidLõhmus; Toomas Hunt, 13. Sander Lepik, 15. Raunoigati talvisedVallavanem A. Kuuskvere ja volikoguesimees R. Laidre võistluseks uiskejalga sättimas.õpilaste mälumäng - 4. koht Jüri Väljaots, LiisTalimängude avamiseks on rõngulaste spordivõistkond rongkäiguga rivistunud RannuRahvamaja etteKukemilk;16 - 18 a neiud - 1. koht Leila Kroonberg, 3.koht Anni Sisas, 4. Monica Lukk;16 - 18 a noormehed - 2. koht Vaido Koddala;19 - 39 a mehed - 2. koht Rain Kuresoo, 3. kohtMihkel Joosing, 8. Taavi Kork, 9. ToomasKlein, 10. Raivo Tamm;35 a ja vanemad naised - 3. koht LiiviKroonberg, 4. Piret Terve;40 a ja vanemad mehed - 3. koht Jaan Olesk,5. Jüri Orupõld;murdmasuusatamise võistkondlik järjestus tõiRõngu vallale 1. koha 1134 punktiga,järgnesid Tarvastu (597p), Viiratsi (475p),Puka (401p), Kolga-Jaani (181p), Põdrala(50p), Rannu (34p);naiste võrkpall - 7. koht Riina Savisaar, LiinaLehis, Keiti Kuus, Liivi Kroonberg, KülliKünnapuu, Maris Järveoja;meeste võrkpall - 4. koht Margus Savisaar,Martin Kalmus, Priit Kroonberg, Raimo Kelt,Raivo Russak, Sven Kangur, Taavi Kork,4. veebruari hommik näitas külmakraade üle Mardi, Siim Viksi, Krista Koitla; Mihkel Joosing.20-ne, kuid spordirahvas oli hakkamist täis ja vallajuhtide võistlus 5. koht Reno Laidre,kogunes rohkel arvul Rannu Rahvamaja ette Aivar Kuuskvere; Loodan, et lisaks suurepärastele tulemustelerongkäiku pidama. Rannu vallavanem Uno laste kelgutamine - 1. koht Imre Jõgiaas, pakkus talimängude päev RannusRootsmaa meenutas mängude traditsioone ja Ardo Kuus, Jüri Väljaots, Allan Riim, Mailis osavõtjatele elevust, vaheldust argielule,innustas kõiki Eestis kõige pikema ajalooga Petrov, Kati Kõiv, Mariliis Soo, Diana Arras; sportlikku õnne ja veidi viperusigi - kõike seda,piirkondlikke spordimänge jätkama. Seejärelkiirustati erinevatesse võistluspaikadesse japolnud mahtigi kangele külmale mõelda.Tegutsedes sai päev märkamatult õhtusse jatõi kaasa heade tulemustega mõnusaspordielamuse:kabe - 1. koht Celia Arras, Haljand Sööt, ViktorPeep;male - 1. koht Vilve Randoja, Teet Raudsepp,Andres Raudsepp;koroona - 1. koht Marii Prüüs, Ants Prüüs,Kalle Viilu;lauatennis - 5. koht Eva Ojakivi, Kaspar Oras,Kaspar Songisepp;laste tillusuusasõit - 3. koht Pille Riim, StellaLoorits, Ragnar Tohver, Rain Väljaots;reesõit - 1. koht Aigar Kesas, Maris Järveoja,Jaano Kivil, Karel Kattai, Riina Savisaar;Võidujoovastuses reesõitjad Aigar Kesas,Riina Savisaar, Jaano Kivil, Maris Järveoja jaKarel Kattai - juhhuuuu !!!autode jäärajasõit - 4. koht Rain Kuresoo,Tõnis Tatar;uisutamine - 1. koht Kersti Peterson, TõnisTatar;4 x 1,5 km teatevõistlus suusatamises - 3.koht Leila Kroonberg, Mihkel Joosing, KaijaSongisepp, Rain Kuresoo;murdmaasuusatamine:13 - 15 a tüdrukud - 4. koht Kerttu Lepik, 6.Mirjam Pedaja, 7. Helen Kopli, 8. Eti Kopli, 9.Krista Koitla, 10. Kristel Laurits;mida eluski ette tuleb. Aitäh kõigileosavõtjatele ja kaasaaitajatele! Olge ikkahakkajad sportides oma tervist edendama!Sirje KruuselEESTI POST ANNAB VÄLJAKRISTINA ŠMIGUNIPOSTMARGIEesti Post annab Kristina Ðmiguni Torinoolümpiamängude kuldmedali võidu puhulvälja temanimelise postmargi.„Ootame postmargi kujundamisega siiskiolümpiamängude lõpuni, sest tore oleks väljaanda terve margiplokk,” ütles Eesti Postijuhatuse esimees Peeter Raudsepp, viidateslootusele, et Eesti sportlased pälvivad veelkuldmedaleid.Postmargi väljaandmisaeg jääb ilmseltkevadesse, sest enne trükkiminekutarutatakse margi kujundus läbi ka kuldmedalipälvinud sportlase endaga. Margi siseriiklikunominaaliga 4.40 kujundab Lembit Lõhmus.Eesti Post on varem välja andnud vaid kakspostmarki olümpiamängude kuldmedali võidupuhul - 2002. aastal Salt Lake City OM AndrusVeerpalu ja 2000. aastal Sydney OM ErkkiNool.


ÕNNITLEME ! SÜNNID !Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)93 MARET HION 21.0385 ARMILDE LUIK 25.0384 LEIDA-ARMILDA VEBER 28.0383 AMANDA NUUMA 08.03VAMBOLA SEPPA 22.0382 VAIKE-ALIDE HAAN 16.0381 JOHANNES KLAIS 03.03MARIA LOGINOVA 25.0380 OLAV SÖÖT 07.03LAINE KELT 17.03ARMILDE-MELANIE KERB 26.0375 AKSEL ZIRK 02.03LAINE KÜLV 04.03LEIDA JÕGI 04.03ALDI-JOHANNA JÕGI 24.03LEONIDA SALU 25.0370 EHA VISSE 21.03HEINAR LAAN 23.03MARE PRANS 25.03ELVI HÄMÄLÄINEN 25.03ANNE TULFF 28.03KALJU-JUHANNES KOTKAS 31.0365 AIME TINNO 02.03TIIU HINDRIKSON 14.03VLADIMIR DEDOV 23.03ELVI VEERITS 29.0360 URVE NUIA 03.03ENE LOIMU 04.03LEMBIT MARTINSON 09.03REIN PROST 14.03LEOPOLD PETTAI 15.03UNO ROHTMETS 31.0355 MAIRE DOBOZI 08.03VIIVE KOLLIST 12.03TAISSIA MATIKAINEN 13.03MARET SOE 18.03ELLEN LEIVOKENE 26.0350 ELVE VARIK 29.02SIRJE HAAV 08.03LUDMILLA SILD 12.03UNO UNT 16.03ÜLLE LIIVA 26.03LIIA KUKK 27.03TIINA KALLAS 31.03VÄÄRTEODRÕNGULANE 7„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“(Sir J. M. Barrie)LIISI MÄRKSsünd. 13.01.2006REIMO KADAKsünd. 23.01.2006Naerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !LEIDA HÄNILANE25.07.1919 - 04.02.2006Rõngu alevikENDEL KITS24.06.1918 - 07.02.2006Käo külaVASSILI MARKOV07.06.1924 - 11.02.2006Valguta külaSüdamlik kaastunne Helgi-Maieleperega kalli isa VASSILI MARKOVIsurma puhul.Urmase vahetus ja TiinaPOLITSEI TEATAB:1. 16.01.2006 juhtis Terje mootorsõidukit,mis ei olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.2. 14.01.2006 juhtis Villu mootorsõidukit,mis ei olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.3. 14.01.2006 juhtis Kaido sõiduautot,milles laps ei olnud nõuetekohaselt turvavarustusegakinnitatud.4. 19.01.2006 juhtis Urmo mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 34 km/h võrra.5. 30.01.2006 juhtis Aare mootorsõidukit,mis ei olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.6. 31.01.2006 juhtis Elmar mootorsõidukitkohustusliku liikluskindlustuse lepingumaksevabal perioodil ja jättis kontrollijaleesitamata liikluskindlustuspoliisi.7. 03.02.2006 juhtis Jürgen mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 25 km/h võrra.8. 05.02.2006 juhtis Germanmootorsõidukit kohustuslikuliikluskindlustuse leping maksevabalperioodil ja jättis kontrollijale esitamataliikluskindlustuspoliisi.9. 16.01.2006 kella 10.30 ajal TartumaalRõngu vallas Käärdi alevikus Rukki 3 majaküljest leiti täielikult lõhutuna postkast.Kahju suurus 2 400 krooni.10. 03.02.2006 juhtis Peetermootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 27 km/hvõrra.11. 11.02.2006 juhtis Vladimirmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 27 km/hvõrra.KURITEOD1. Ajavahemikul 19.12.05 kuni 22.12.05 onTartumaal Rõngu vallas Valguta külas Võsutalust varastatud 20-25 tm 5,5-6,5meetriseid kuusepalke. Kahju 12 000krooni.2. 07.12.2005 kontrolli käigus avastati, etTartumaal Rõngu vallas Rõngu alevikusKesk 3 objekt on ebaseaduslikultelektrivõrku ühendatud. Kahju 6 625.06krooni.kuulutusedAndres ToodeKonstaabel


8RISTSÕNAPAREMALE: 1. Olümpiavõitja (eesnimega).11. Vesilood. 13. Osa korterist. 15. Mere võijärve serv. 17. Sidesõna. 19. Noot MI tähis. 20.End. näitleja (1911-1978). 23. Jõgi Itaalias. 24.Pindalaühik. 25. LAHENDUS. 27.Protaktiinium. 29. Tubli, järeleandmatu. 31.Brasiilia jalgpallikuulsus. 32. End. näitleja(nimi + in.). 33. Autoosa. 35. Teatud moel õhusliikuma. 36. Raskusühik (lüh.). 37. UrmasErnits. 39. End. male maailmameister. 40.Raadium. 41. Lapsevanem.ALLA: 1. Olümpiavõitja (in.+ nimi). 2. SadamSaaremaal. 3. Riik Aasias. 4. Sotsiaaldemokraatia.5. Spordivahend. 6. Lämmastik.7. Tootmisprojekt (lüh.). 8. Arv. 9. Kirjanik(eesnimega). 10. Näidissovhoos. 12. Õlitaim.14. Ürgorg Tartumaal. 16. Korjama. 18. Suurveresoon. 21. Mageveekala. 22. Aafrika loom.26. Örstedi tähis. 28. Katoliku vaimulik. 30.Kaukaaslane. 34. Vene keeles jaatus. 37.Isikuline asesõna. 39. Kaaluühik (lüh.). 41.Rooma number.TORINO OLÜMPIAT OODATESLAHENDUS - SUUSATAMINEkuulutusedkoostaja Kunnar LättiSOOVIN OSTA MAJAkontakt: koduke.maja@hot.eetelefon: 5667 1920RÕNGULANE07. 03.06 kell 20.00VAT teatri etendus“ Lõbusad kurvid”pilet 50 krooni,õpilastele ja pensionäridele 35 krooni.Rõngu Rahvamajas28.02.2006 kell 13.00Vastlapäeva liudLukumäel02.03.2006 kell 13.00Rõngu Keskkoolispordihoone avamine04.03.2006 kell 10.00Rõngu Keskkoolisuusamatk-maraton20 km - võistlusrada7 km - üldine matkarada1 km - matkarada väikestele06.03.2006 kell 14.00Kusta Toome trükiste tutvustamineValguta Raamatukogus08.03.2006 kell 12.00Kusta Toome trükiste tutvustamineja naistepäeva tähistamine.Koruste Raamatukogus10.03.2006 kell 19.00Noortedisko DJ MelRõngu RahvamajasKUHU MINNA, MIDA TEHAkuulutusedHea tantsuhuviline13.03.2006Näitus K. J. Peterson 205Teedla Raamatukogus14.03.2006EmakeelepäevK.J.Peterson 205Rõngu Raamatukogus17.03.2006 kell 19.00Käädripäeva diskoValguta Seltsimajas18.03.06 kell 20.00Tantsuõhtu “ Need kaunid naised”mängib ansambel „Sinu Naine“Lauad ettetellimisel.Pilet: 70 krooni, eelmüügist 50krooni.Rõngu Rahvamajas21.03.2006Tartumaa koolinoorte teatrifestivalRõngu Rahvamajas25.03.2006 kell 19.00Stiilipidu "Kevad"Teedla Seltsimajas25.03.2006 kell 10.00LeinapäevAusambaplatsilJÄLGIGE REKLAAMI!Kes soovivad Valguta seltsimajas märtsis algavatel täiskasvanute tasulistelPEOTANTSUKURSUSTEL osaleda, palun pöörduda eelregistreerimiseksValgutaseltsimaja huvijuhi Merle Vääri poole tel: 5662 4839.*****************Müüa pruune munevaid kanuValgutas Mäeotsa talus.Hind 5.- krooniInfo 745 0144;501 3896; 525 8244*****************Rõngu Mihkli kogudusannab üürile korteriTehase 3 majas.Info koguduse kantseleist võitel: 745 9258.Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus alustab 2006. aastamatkapäevade üritustega ja kutsub osa võtma esimesest matkast:25. veebruaril 2006 õhtune laternamatk VitipaluRÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480e-mail: silvia@rongu.eeaRõngulane ootab kaastöid ja materjale 15 .märtsiksavaldamiseks sama kuu väljaandes.Järgmine ajaleht Rõngulane ilmub 31. märtsil 2006.maastikukaitseala Viti matkarajal.Kogunemine kell 19.00 Elva raudteejaama ees.Vajalik eelregistreerimine tel: 527 8733. Retkejuht Tiina Kartau.Osavõtutasu 25.- krooni nii lastele kui täiskasvanuteleküljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.ee

More magazines by this user
Similar magazines