Ze zased·nÌ Zastupitelstva

seberov.cz
  • No tags were found...

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

⁄VODNÕKV·ûenÌUû je tady zase konec ökolnÌho roku a naöim dÏtem zaËÌnajÌ nejhezËÌ a nejoËek·vanÏjöÌmÏsÌce roku. M˘ûete se inspirovat nÏkter˝mi naöimi typy ke str·venÌ pr·zdninov˝ch dn˘s dÏtmi, nÏkolika n·pady na klasickÈ proch·zky po Praze pro vaöe p¯·tele a zn·mÈ, kte¯ÌPrahu jeötÏ neznajÌ.P¯eji V·m vöem co nejvÌce sluneËn˝ch, pohodov˝ch letnÌch dn˘, plno kr·sn˝ch dovolenkov˝chz·ûitk˘ a naËerp·nÌ energie do druhÈ poloviny roku.Libuöe LÈvov·, redakceSlovo starostkyV·ûenÌ spoluobËanÈ,chtÏla bych touto cestou podÏkovat vöem,kte¯Ì pom·hali s organizacÌ dÏtskÈho odpoledne,kterÈ probÏhlo ve Ëtvrtek 27.5.2011.TradiËnÏ n·m zazpÌval Josef Vojtek, dÏti zez·kladnÌ ökoly mÏly p¯ipraven˝ n·dhern˝sled vystoupenÌ. ⁄vodnÌ vystoupenÌ doplnilamÏstsk· policie, kter· n·m p¯edvedlanejen bojovÈ umÏnÌ, ale takÈ svÈ umÏnÌ sezajiötÏnÌm pachatele pomocÌ speci·lnÏ cvi-Ëen˝ch ps˘. MÏstsk· policie takÈ zajistilabezpeËn˝ p¯echod p¯es p¯echody i mimo nÏ.O ˙spÏön˝ den, hladk˝ pr˘bÏh na vöech stanoviötÌch,se postarali dobrovolnÌci z ¯ad ob-Ëan˘, velikou skupinu tvo¯ili Bar·ËnÌci, kte¯Ìi p¯es sv˘j vÏk nev·hajÌ a kaûd˝ rok pomohouzajistit velikÈ mnoûstvÌ stanoviöù, dvÏstanoviötÏ zajistilo Mate¯skÈ centrum Bar·-Ëek, tradiËnÏ pomohly svoji ˙ËastÌ takÈ panÌuËitelky z naöÌ Zä, ale takÈ z Mä, zapojili sezamÏstnanci ⁄¯adu i nÏkte¯Ì zastupitelÈ. Zato vöem pat¯Ì mÈ velikÈ DÃKUJI a odmÏnave formÏ spokojen˝ch dÏtsk˝ch postaviËek,kter˝ch bylo celÈ odpoledne vöude plno.ChtÏla bych zde jeötÏ jednou podÏkovatvöem sponzor˘m, tÏm, kte¯Ì byli uvedeni naplak·tech, ale takÈ tÏm, kterÈ jsem jmenovalap¯i pr˘bÏhu dÏtskÈho odpoledne, beznich by se tato akce v takovÈmto rozsahukonat nemohla. NovÏ jsme letos pozvalihasiËe, kte¯Ì naöe pozv·nÌ p¯ijali a byli dalöÌmobohacenÌm pestrÈho odpoledne prodÏti. Pokud jste letos mezi sponzory nebyli,nebuÔte z toho smutnÌ, vöe m˘ûete napravitv roce dalöÌm.V z·vÏru nesmÌm opomenout ani ty, kte¯ÌmajÌ sv˘j dÌl na budov·nÌ sportovnÏ-oddychovÈhoare·lu äeberov, jehoû prvnÌ etapase realizovala v loÚskÈm roce. P¯i rozdÏlov·nÌgrant˘ v oblasti sportu, a tudÌû realizaciprvnÌ etapy, snahu naöÌ mÏstskÈ Ë·sti podpo¯ilpan JUDr. Petr HulÌnsk˝ (»SSD). Bezjeho podpory bychom tento are·l nemohlizaËÌt budovat. Pan doktor HulÌnsk˝ n·mpomohl zÌskat finance nejen na rozjezd, aletakÈ na dalöÌ etapu, kter· by se mÏla budovatv letoönÌm roce. Jeho pracovnÌ vytÌûenÌmu bohuûel nedovolilo se z˙Ëastnit naöehodÏtskÈho odpoledne.Nov·Ëkem mezi zastupiteli hl. m. Prahy jeMgr. Petr B¯Ìza (ODS), kter˝ je novÏ ve v˝borupro voln˝ Ëas, sport a cyklostezky anav·zal na podporu pana JUDr. HulÌnskÈhoa spolu s nÌm podporuje dalöÌ etapy zmÌnÏnÈhoare·lu. TÌmto bych chtÏla obÏmavelice podÏkovat za jejich podporu naöÌmÏstskÈ Ë·sti.PoËasÌ n·m vyölo, dÏti se bavily, rodiËe p¯eûilitrasu s ˙koly, vöichni dobrovolnÌci takÈ.PevnÏ vϯÌm, ûe za rok n·m poËasÌ vyjdestejnÏ dob¯e jako letos a znovu se sejdemena startu dÏtskÈho odpoledne.Petra Venturov·,starostka23/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICERedakce ZpravodajeOpÏt V·s jmÈnem redakce oslovuji se û·dostÌ o zapojenÌ se do tvorby naöeho Zpravodajeformou p¯ÌspÏvk˘ o tom, co V·s potÏöilo, co naopak zklamalo, co V·s zajÌm·, o kter˝chtÈmatech chcete ËÌst v dalöÌch ËÌslech.Kontakt na redakci z˘st·v· stejn˝, tedy redakce@seberov.cz, p¯ÌpadnÏ svÈ p¯ÌspÏvky m˘ûeteposÌlat na ⁄¯ad naöÌ M».Libuöe LÈvov·, redakceZe zased·nÌ Zastupitelstva1. mimo¯·dnÈ zased·nÌ 20.4.2011PrvnÌ mimo¯·dnÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo ve st¯edu 20.4.2011 od 18 do18:30 v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu. P¯Ìtomni byli vöichni zastupitelÈ.Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter· zkonstatovala,ûe zastupitelstvo je usn·öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl rozö̯en jeden bodñ Pod·nÌ n·mitky k n·vrhu Z·sad ˙zemnÌho rozvoje St¯edoËeskÈho kraje. Za ovϯovatele z·pisubyli navrûeni a schv·leni panÌ Vitvarov· a pan TureËek.ROZPO»ET MÃSTSK… »¡STI PRAHAäEBEROVNA ROK 2011 ñ OPRAVAVzhledem k tomu, ûe p¯i schvalov·nÌ rozpoËtuM» Praha-äeberov na rok 2011 na zased·-nÌ zastupitelstva dne 28.3.2011 byla v usnesenÌchybnÏ uvedena Ë·stka p¯Ìjm˘ a v˝daj˘hlavnÌ Ëinnosti, tato Ë·stka nebyla upravenao nav˝öenÌ Ë·stky 500 tis. KË na havarijnÌ opravupodlahy tÏlocviËny v z·kladnÌ ökole a naz·kladÏ upozornÏnÌ z Magistr·tu hl. m. Prahy,ûe v rozpoËtu nem˘ûe b˝t uv·dÏna vr·cen·daÚ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob za minul˝rok nem˘ûe b˝t rozpoËtov·n zamÏstnaneck˝fond, je nutnÈ usnesenÌ z 28.3.2011 o schv·-lenÌ rozpoËtu na rok 2011zruöit a schv·lit rozpoËets uveden˝mi ˙pravami.ROZPO»ET MÃSTSK… »¡STI PRAHAäEBEROVNA ROK 2011 BUDE PÿÕLOHOUUSNESENÕ ZASTUPITELSTVA.ZastupitelÈ jednohlasnÏ schv·lili n·sledujÌcÌusnesenÌ:1. revokuje usnesenÌ zastupitelstva mÏstskÈË·sti Praha-äeberov ze dne 28.3.2011 bod Ë.IV. RozpoËet M» Praha-äeberov na rok 2011,2. schvaluje rozpoËet roku 2011 v navrûenÈmupravenÈm znÏnÌ, konkrÈtnÏ:ï RozpoËet hlavnÌ Ëinnosti na rok 2011:ñ celkov˝ objem p¯Ìjm˘ 15 573 tis. KËñ celkov˝ objem v˝daj˘ 15 573 tis. KËï RozpoËet podnikatelskÈ (vedlejöÌ) Ëinnostina rok 2011:ñ celkov· v˝öe v˝nos˘ 37 943 tis. KËñ celkov· v˝öe n·klad˘ 24 525 tis. KËñ hospod·¯sk˝ v˝sledek p¯ed zdanÏnÌm vev˝öi 13 418 tis. KË.ï Do hlavnÌ Ëinnosti se zapojil hospod·¯sk˝v˝sledek doplÚkovÈ Ëinnosti pouze ve v˝öi5 544 tis. KË.ï Poloûkov˝ upraven˝ rozpoËet je p¯Ìlohoutohoto usnesenÌ.R1 ñ POD¡NÕ N¡MITKY K N¡VRHUZ¡SAD ⁄ZEMNÕHO ROZVOJESTÿEDO»ESK…HO KRAJEPan TureËek sezn·mil zastupitele s ve¯ejnouvyhl·ökou KrajskÈho ˙¯adu st¯edoËeskÈho kraje,kterou se oznamuje zah·jenÌ ¯ÌzenÌ o n·vrhuZ·sad ˙zemnÌho rozvoje St¯edoËeskÈhokraje. Ve¯ejnÈ projedn·nÌ n·vrhu Z·sad ⁄RSKZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 3


RADNICEvËetnÏ vyhodnocenÌ vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj˙zemÌ se kon· v pondÏlÌ 2. kvÏtna 2011.Pan TureËek navrhuje, aby zastupitelstvo podaloza mÏstskou Ë·st Praha-äeberov pÌsemnoun·mitku k tzv. VesteckÈ spojce na Krajsk˝˙¯ad St¯edoËeskÈho kraje. ZastupitelÈpod·nÌ n·mitky schvalujÌ.N·vrh usnesenÌ:Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvaluje pod·nÌ n·mitky k n·vrhu Z·sad˙zemnÌho rozvoje St¯edoËeskÈho kraje, kdeje zakreslena tzv. Vesteck· spojka, k.˙. Vestecu Prahy, Jesenice, äeberov (obec hl. m.Praha), Pr˘honice, jako ve¯ejnÏ prospÏön·stavba. Jedn· se p¯edevöÌm o nedostateËnÈzhodnocenÌ vliv˘ tÈto stavby na ûivotnÌ prost¯edÌa udrûiteln˝ rozvoj dotËenÈho ˙zemÌ,coû je moûnÈ doloûit dosavadnÌ zpracovanoudokumentacÌ, s nÌû se zastupitelstvo mÏstskÈË·sti Praha-äeberov mÏlo moûno sezn·mit.* * *7. ZASED¡NÕ ñ 2.5.2011SedmÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 2.5.2011 od 17 do 18:45v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu. P¯Ìtomno bylo 6 zastupitel˘. Pan Kastner byl ¯·dnÏ omluven.Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter· zkonstatovala,ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 6 a tudÌû je zastupitelstvo usn·öenÌschopnÈ. Programzastupitelstva byl rozö̯en o t¯i body: pron·jem hrobovÈho mÌsta, v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na rekonstrukcipodlahy Zä äeberov a podnÏt na zah·jenÌ zmÏny Z 27/01. Za ovϯovatele z·pisu byli navrûenia schv·leni panÌ Vitvarov· a pan TureËek. Za obËany byli p¯Ìtomni pp. Hrochov·, Rajtora, P¯Ìhoda,P¯Ìhodov·, Polaneck˝, Nechv·tal, KvasniËka, hostem byl p. Nekov·¯, ¯editel spoleËnosti TESCO.Na ˙vod panÌ starostka p¯ivÌtala pana Davida Nekov·¯e, ¯editele spoleËnosti Tesco, a obËanymÏstskÈ Ë·sti a poû·dala zastupitele, aby bod R3 ñ PodnÏt zah·jenÌ po¯izov·nÌ zmÏny Z 27/01,byl projedn·n jako prvnÌ. ZastupitelÈ tento p¯esun odsouhlasili.R3 ñ PODNÃT NA ZAH¡JENÕPOÿIZOV¡NÕ ZMÃNY Z 27/01V ˙vodu tohoto bodu panÌ starostka konstatovala,ûe na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti m·medvÏ kontroverznÌ vÏci a to Vesteckou spojkua v˝stavbu lokality spol Tesco.D·le zd˘raznila, ûe zastupitelÈ v tomto bodÏnejednajÌ a neschvalujÌ zmÏnu jako takovou(jak bude danÈ ˙zemÌ konkrÈtnÏ vypadat), jedn·se pouze pod·nÌ podnÏtu na zah·jenÌ po-¯izov·nÌ zmÏny Z 27/01. Pod·nÌ tohoto podnÏtuna zmÏnu ⁄P bylo odsouhlasenozastupitelstvem jiû v roce 2000. PanÌ starostkainformovala, ûe znovu schv·lenÌ podnÏtutÈto zmÏny je pot¯ebnÈ, jelikoû zmÏna nebylaaktivnÌ skoro 10 let. Tento krok p¯irovnalak v˝st¯elu ze startovnÌ pistole, kdy cel· Ñtraùìñ proces schvalovanÌ zmÏny ⁄P, je teprve p¯edn·mi. Cel˝ tento proces bude trvat nejmÈnÏrok. D·le poû·dala pana ¯editele Nekov·¯e,zda by bylo moûnÈ, aby spoleËnost TescouskuteËnila ve¯ejnou prezentaci zam˝ölenÈv˝stavby pro obËany naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, neboùp˘vodnÌ pod·nÌ je deset let starÈ, oprotip˘vodnÏ zam˝ölenÈ v˝stavbÏ doölo k urËit˝mzmÏn·m (doprava, poËet obyvatel, n·roky naobËanskou vybavenost atd.) a na osvÏûenÌpamÏti by si takto v˝znamn· zmÏna zaslouûilave¯ejnou prezentaci. Na z·kladÏ ve¯ejnÈprezentace by bylo svol·no mimo¯·dnÈ zased·nÌzastupitelstva a na z·kladÏ tÈto prezentaceby se zastupitelÈ rozhodovali o dalöÌmpostupu. PanÌ starostka dala hlasovat o vystoupenÌpana ¯editele Nekov·¯e. ZastupitelÈ jednohlasnÏodsouhlasili p¯ÌspÏvek p. Nekov·¯e.PotÈ starostka M» p¯edala slovo panu ¯editeliNekov·¯ovi.Pan ¯editel zrekapituloval, ûe spoleËnost TescovÏtöinu ˙zemÌ podÈl d·lnice D1 koupilo v roce1997 a od tÈto doby ¯eöÌ zmÏnu ˙zemnÌhopl·nu. ZmÏna ⁄P nebyla v roce 2001 p¯ipuötÏnak projedn·nÌ v ZHMP. Od tÈ doby jeTesco st·le ve spojenÌ s mÏstskou Ë·stÌ. V sou-ËasnÈ dobÏ opÏt poûadujÌ zah·jenÌ po¯ÌzenÌzmÏny ⁄P. Proces bude trvat vÌce neû 1 rok.MÏstsk· Ë·st bude mÌt moûnost nahlÈdnutÌ do43/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEprocedury n·vrhu a bude mÌt moûnost se kevöemu vyjad¯ovat. Pan ¯editel ujistil zastupitele,ûe Tesco je p¯ipraveno k ve¯ejnÈ prezentaci.Proces po¯ÌzenÌ ⁄P trv· vÌce neû rok, potuto dobu bude moûnÈ diskutovat o podobÏ,jak bude vypadat z·stavba atd. FunkËnÌ vyuûitÌse bude ¯eöit pozdÏji.D·le panÌ starostka upozornila, ûe zmÏna ⁄PpodÈl d·lnice D1 je pro M» velmi z·sadnÌ ad˘leûit·. V äeberovÏ jsou obËanÈ vzhledemk hluku z d·lnice p¯ev·ûnÏ pro v˝stavbu Tesca,v HrnË̯Ìch se naopak nÏkte¯Ì obËanÈ ob·-vajÌ zv˝öenÌ dopravy, kter· je jiû tak velmi zatÏûujÌcÌ.PanÌ starostka poû·dala pana Rajtoru,Ëlena stavebnÌ komise, zda by vysvÏtlil, jakprobÌh· cel˝ proces po¯izov·nÌ zmÏny ˙zemnÌhopl·nuPan Rajtora zrekapituloval kroky p¯i po¯ÌzenÌzmÏny ⁄P. Po¯ÌzenÌ zmÏny ⁄P probÌh· vÌcekolovÏ.Nejprve se musÌ schv·lit podnÏt, abyzmÏna mohla b˝t zah·jena. NenÌ to tak, ûezastupitelÈ jiû teÔ schv·lÌ, jak p¯esnÏ bude˙zemÌ zastavÏno, jak bude dopravnÏ zatÌûeno.Toto vöe se bude ¯eöit aû v dalöÌch kolech.P¯i tÏchto dalöÌch schvalovacÌch kolech budeprostor, aby se zastupitelÈ k tÏmto ot·zk·mvyj·d¯ili a naöli s Tescem spoleËnÈ ¯eöenÌ.PanÌ starostka poû·dala zastupitele o jejichn·zory na tuto problematiku.PanÌ Vitvarov· zastupitel˘m navrhla, aby nadneönÌm zased·nÌ tento bod odloûili, poËkalina ve¯ejnou prezentaci Tesca. PotÈ svolat mimo¯·dnÈzastupitelstvo, kde zastupitelÈ odsouhlasÌsvÈ stanovisko.PanÌ Archalousov· v diskuzi upozornila nazatÌûenÌ dopravy vzhledem k dopravnÌ obsluûnostitohoto ˙zemÌ, kdy doprava v naöÌ mÏstskÈË·sti je p¯etÌûena jiû dnes a poûaduje ujiötÏnÌTesca, ûe n·m tato zmÏna nezhoröÌdopravnÌ situaci a ûe se Tesco zav·ûe pomocÌs odhluËnÏnÌm d·lnice D1.Pan TureËek se ztotoûnil s n·vrhem panÌ VitvarovÈñ poËkat neû dojde k ve¯ejnÈ prezentaciv˘Ëi ve¯ejnosti, kterÈ se z˙ËastnÌ i zastupitelÈa odloûenÌ tohoto bodu.PanÌ Hrub· opÏt p¯ipomnÏla, ûe Tesco pl·nujev˝stavbu jiû dlouhou dobu a domnÌv· se,ûe v˝stavba by se Tescu mÏla umoûnit. Protoûese vöak jedn· o urËitÈ zmÏny oproti p˘vodnÌmun·vrhu, podporuje ve¯ejnou prezentacia teprve potom vydat stanovisko ZM». Podiskuzi zastupitel˘ panÌ starostka vyzvala dodiskuze p¯ÌtomnÈ obËany.V diskuzi vystoupil pan Polaneck˝ s n·vrhem,ûe Tesco by mÏlo b˝t sezn·meno s problÈmem,kter˝ se odehr·v· kolem v˝stavby VesteckÈspojky a k¯iûovatky na d·lnici D1. Pokudbude Tesco z·vislÈ (z·sobov·nÌm neboz·kaznÌky) na v˝jezd D4 nenÌ moûnÈ zaruËit,ûe se doprava a hluËnost nezv˝öÌ.PanÌ Hrochov· upozornila, ûe hluk z d·lnicese rok od roku zvyöuje, jiû 10 let obËanÈ äeberovausilujÌ o odhluËnÏnÌ d·lnice. BydlÌv bezprost¯ednÌm sousedstvÌ pozemk˘, kterÈby mÏly b˝t Tescem zastavÏny a douf·, ûe dov˝stavby bude zaËlenÏno co nejvÌce zelenÏ ad·lnice bude odhluËnÏna.D·le se do diskuze p¯ihl·sila panÌ P¯Ìhodov·za PetiËnÌ v˝bor obËan˘ z HrnË̯, äeberova a⁄jezda, kte¯Ì jsou z·sadnÏ proti v˝stavbÏ VesteckÈspojky a Tesca. Jako pan Polaneck˝ sinedovede p¯edstavit, jak se zabr·nÌ, aby sedopravnÌ situace v M» nezhoröila.Pan Nekov·¯ ujistil p¯ÌtomnÈ, ûe dopravnÌ studieje zpracovan· a bude souË·stÌ ve¯ejnÈ prezentace.PanÌ starostka podÏkovala za n·zory zastupitel˘i obËan˘ a na z·kladÏ tÏchto n·zor˘ navrhlazastupitel˘m tento bod odloûit.SouËasnÏ poû·dala pana ¯editele Nekov·¯eo n·vrh termÌnu ve¯ejnÈ prezentace. Na z·-kladÏ tÈto prezentace bude svol·no mimo¯·dnÈzastupitelstvo, kterÈ se tÌmto bodem budezab˝vat.ZastupitelÈ tento postup jednohlasnÏ odsouhlasili.ZRUäENÕ V›BÃROV…HO ÿÕZENÕ NAPROJEKTOVOU PÿÕPRAVU Zä äEBEROVPanÌ starostka zrekapitulovala postup vyps·nÌv˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ. Zastupitelstvo vyps·nÌ v˝bÏrovÈho¯ÌzenÌ na projektovou p¯Ìpravu Zääeberov schv·lilo v roce 2010 na svÈm zased·nÌ.Zpracov·nÌm byla povϯena spoleËnostNosta-Hertz. P¯edpokl·dan· cena vych·zelaz tzv. Uniky ñ cenÌku, kter˝m se ¯ÌdÌ architektiZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 5


RADNICEa byla stanovena na cca 8,7 mil. KË bez DPHa vych·zela z p¯edpokl·danÈ ceny budoucÌstavby, kter· byla odhadnuta na z·kladÏ zpracovanÈstudie spoleËnosti ADR. Protoûe nejlÈpevyhodnocen· nabÌdka p¯ekroËila p¯edpokl·danouhodnoty o vÌc neû 50 % podalapanÌ starostka zastupitel˘m n·vrh tuto ve¯ejnouzak·zku zruöit. SouËasnÏ navrhla neuhraditspoleËnosti Nosta-Hertz celou Ë·stku za˙spÏönÈ zpracov·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky, ale pouze10 % z p˘vodnÌ ceny, coû je 10 000 KËbez DPH. Tento krok byl posouzen i t¯eminez·visle osloven˝mi pr·vnÌky, kte¯Ì tentopostup schv·lili.Zastupitelstvo M» Praha-äeberov jednohlasnÏschv·lilo zruöenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ dleustanovenÌ ß 84 odst. 2, pÌsm. e) z·kona Ë.137/2006 Sb., o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch, v platnÈmznÏnÌ na projektovou a inûen˝rskou Ëinnostpro stavbu Zä äeberov na z·kladÏ skuteËnosti,ûe vyhodnocenÌ nejlepöÌ nabÌdkap¯ekroËila vyhl·öenou p¯edpokl·danou hodnotuo vÌce neû 50 %.DODATEK ». 1 SE SPOLE»NOSTÕNOSTA-HERTZ, SPOL. S R.O.Na z·kladÏ zruöenÈho v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ naprojektovou p¯Ìpravu Zä äeberov a na z·kladÏprojednanÈho bodu Ë. 4 podala starostkaM» n·vrh usnesenÌ, t˝kajÌcÌ se snÌûenÌ uhrazenÈË·stky spol. NOSTA-HERTZ spol. s r.o.na 10 tis. KË bez DPH, zejmÈna s ohledem naskuteËnost zruöenÌ ve¯ejnÈ zak·zky z d˘vodup¯edraûenÌ nabÌzenÈ cenyZAD¡NÕ PROJEKTOV… DOKUMENTACEPÿÕPRAVY Zä ADR, S. R. O.Pro ⁄tvar rozvoje hl. m. Prahy zpracovala studiiz·kladnÌ ökoly spoleËnost ADR, s. r. o. Tatostudie mÏla za cÌl stabilizovat danÈ ˙zemÌ prokoncept novÈho ˙zemnÌho pl·nu. Na z·kladÏtÈto studie se povedlo jiû v roce 2010 zÌskatË·st financÌ na zpracov·nÌ projektovÈ p¯ÌpravytÈto z·kladnÌ ökoly. Protoûe M» neznalapodrobnosti smluvnÌch vztah˘ mezi zhotovitelemstudie a ⁄tvarem hl. m. Prahy, nemohlaM» p¯edpokl·dat jakÈ majÌ strany ujedn·-ny vztahy t˝kajÌcÌ se duöevnÌho vlastnictvÌuvedenÈho dÌla. SpoleËnost ADR se zaË·tkemmÏsÌce dubna, p¯ihl·sila o sv· autorsk· pr·vaa uplatnila v souladu s ß 23 odst. 4 pÌsm. a)z·kona o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch û·dost o zpracov·nÌdalöÌch stupÚ˘ projektovÈ p¯Ìpravy vesvÈ reûii. Z·roveÚ spoleËnost zaslala nabÌdku,kter· zahrnuje zpracov·nÌ dokumentacepro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ a stavebnÌ povolenÌ, vËetnÏzajiötÏnÌ inûen˝rskÈ Ëinnosti pro oba stupnÏza cenu 5,2 mil. KË bez DPH. Celkov· Ë·stka,vËetnÏ dokumentace pro v˝bÏr zhotovitele,by Ëinila 8,1 mil. KË bez DPH, tedy skoroo 5 mil. KË mÈnÏ, neû Ñnejv˝hodnÏjöÌì nabÌdka.Na z·kladÏ vöech skuteËnostÌ navrhla panÌ starostkazastupitel˘m schv·lit uzav¯enÌ smlouvyse spoleËnostÌ ADR, s. r. o.PanÌ Archalousov· zastupitel˘m p¯ipomnÏla,ûe M» v rozpoËtu poËÌt· s Ë·stkou 6,1 mil. KË.PanÌ Vitvarov· se dot·zala, pokud by se muselaurËit· Ë·stka p¯ev·dÏt do dalöÌho roku,zda m· M» zaruËeno, ûe hl. m. Praha dotacip¯evede. ñ doposud to tak bylo.ZastupitelÈ jednohlasnÏ schv·lili uzav¯enÌsmlouvy se spoleËnostÌ ADR s.r.o., LibÌnsk·3127/1, 150 00, Praha 5, I»:25617249, v souladus ustanovenÌ ß 23 odst. 4 pÌsm. a) z·konaË. 137/2006 Sb. O ve¯ejn˝ch zak·zk·ch v platnÈmznÏnÌ, na zajiötÏnÌ:a. P¯Ìpravy zak·zky, anal˝zy podklad˘ a dokumentaceZä äeberov,b. N·vrh stavby, architektonickÈ studie Zääeberov,c. Dokumentace pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ,d. Dokumentace pro stavebnÌ povolenÌ,e. ZajiötÏnÌ rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ stavby,f. ZajiötÏnÌ rozhodnutÌ stavebnÌho povolenÌTo vöe v Ë·stce 5,2 mil. KË. bez DPH a povÏ-¯ili starostku podeps·nÌm smlouvy.2. Povϯuje starostku podeps·nÌm tÈto smlouvy.DODATEK KE ZÿIZOVACÕM LISTIN¡MZä A MäDodatek kaûdoroËnÏ upravuje svϯen˝ majetekna z·kladÏ provedenÈ inventarizace k 31. 12.danÈho roku. ZastupitelÈ schv·lili dodatekË. 3, kter˝m se mÏnÌ p¯Ìloha Ë. 2 z¯ÌzenÈ p¯ÌspÏvkovÈorganizace Mä, Na P¯ÌËnÈ mezi 186,63/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEzve¯ejnÏn. Ke smÏnÏ vöak nedoölo. SpoleËnostDanvit Reality i M» by r·da tuto smÏnu pozemk˘dokonËila. ZastupitelÈ schv·lili tutosmÏnu, jejÌû p¯edmÏtem je smÏna pozemk˘pro zbudov·nÌ cyklostezky do ⁄jezdu, konkrÈtnÏpoz. parc. Ë. 531/52, Ë·st o ö̯i 1 m,podÈl hranice s poz. parc. Ë. 531/95, 531/98,531/99, 531/100 a 531/2 vöe k. ˙. äeberov,dle geodetickÈho pl·nu zpracovanÈho panemPetrem Veidenthalerem, ËÌslo 2841/2007, p¯ejdedo vlastnictvÌ DANVIT Reality s.r.o. a sou-ËasnÏ Ë·st pozemku parc. Ë. 531/2 o ö̯i 4 mna hranici s pozemky parc. Ë. 531/52 a 531/100o dÈlce 13 m, podÈl hranice pozemku Ë.p.530/2, vöe v k. ˙. äeberov, do vlastnictvÌ HMP.Uveden˝ geometrick˝ pl·n tvo¯Ì p¯Ìlohu usnesenÌ,je k dispozici na www.seberov.cz, pop¯ÌpadÏje k nahlÈdnutÌ na ˙¯adu naöÌ M».VÃCN… BÿEMENO PREJedn· se o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene pro spoleËnostPRE na pozemku parc. Ë. 191/1 k. ˙.äeberov ñ ulice K ⁄jezdu. Toto vÏcnÈ b¯emenobylo projedn·no ve stavebnÌ komisi se souhlasn˝mstanoviskem a jednor·zovou cenu5000 KË vËetnÏ DPH na dobu neurËitou.Z·mÏr byl ¯·dnÏ vyvÏöen v souladu se z·konemo hl. m. Praze.INFORMACE ñ PRAVIDLA PÿIJETÕ DÃTÕDO MäNa z·kladÏ dotaz˘ nÏkter˝ch rodiˢ, kte¯Ìû·dajÌ o p¯ijetÌ sv˝ch dÏtÌ do mate¯skÈ ökolypanÌ starostka informovala, ûe o p¯ijetÌ Ëi nep¯ijetÌdÏtÌ do mate¯skÈ ökoly rozhoduje v˝luËnϯeditelka mate¯skÈ ökoly na z·kladÏ vydan˝chkritÈriÌ. NenÌ v kompetenci z¯izovatelerozhodnutÌ panÌ ¯editelky mÏnit.R1 ñ PRON¡JEM HROBOV…HO MÕSTAMÏstsk· Ë·st obdrûela û·dost o p¯idÏlenÌ urnovÈhomÌsta od pana KacafÌrka z Kunratic.Vzhledem k tomu, ûe star· Ë·st h¯bitova m·aû na nÏkolik v˝jimek vyËerpanou kapacitu ai nov· Ë·st h¯bitova m· omezenÈ kapacity, jenutnÈ p¯istupovat individu·lnÏ ke kaûdÈ û·-dosti o p¯idÏlenÌ hrobovÈho mÌsta od ûadatel˘,kte¯Ì nemajÌ trval˝ pobyt v naöÌ mÏstskÈË·sti.ZastupitelÈ û·dost pana KacafÌrka prodiskutovalia dospÏli k z·vÏru, ûe p¯estoûe pan KacafÌreknem· û·dnÈ vazby na naöi mÏstskouË·st, p¯idÏlenÌ urnovÈho mÌsta panu KacafÌrkovischvalujÌ vzhledem k jeho tÏûkÈmu tÏlesnÈmupostiûenÌ.D·le zastupitelÈ û·dajÌ pana tajemnÌka o vyvol·nÌjedn·nÌ s mÏstskou Ë·sti Praha-KunraticeohlednÏ û·dostÌ o hrobov· mÌsta na h¯bitovÏv HrnË̯Ìch vzhledem ke skuteËnosti, ûev KunraticÌch nejsou voln· hrobov· mÌsta najejich h¯bitovÏ a lze oËek·vat dalöÌ û·dostio p¯idÏlenÌ hrobov˝ch mÌst od obËan˘ z Kunratic.é·dost pana KacafÌrka zastupitelÈ schv·lilikladn˝m stanoviskem.V›BÃROV… ÿÕZENÕ NA REKONSTRUKCIPODLAHY TÃLOCVI»NY V ZäV˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na rekonstrukci podlahy tÏlocviËnybylo ¯·dnÏ zve¯ejnÏno na ˙¯ednÌdesce. Do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ se p¯ihl·sil jedin˝z·jemce, kter˝m je spol. PUK SERVIS s.r.o.,za cenu 425 362 KË vËetnÏ DPH. Na z·kladÏtÈto skuteËnosti, abychom stihli rekonstrukciprovÈst v dobÏ letnÌch pr·zdnin, zastupitelÈschv·lili spol. PUK SERVIS jako vÌtÏze a povϯilistarostku podeps·nÌm smlouvy.DISKUZENa z·vÏr se v diskuzi zeptal pan KvasniËka,kdy bude vybudov·no novÈ h¯iötÏ. Na dotazodpovÏdÏla panÌ starostka. M» poû·dala Magistr·thl. m. Prahy o dotaci na v˝stavbu h¯iötÏ,M» douf·, ûe û·dost bude na MHMP projedn·nado konce Ëervna.Pan Chaloupka poû·dal o informaci ohlednÏpropojenÌ cyklostezky z Vestce na naöe katastr·lnÌ˙zemÌ. Byla pod·na û·dost na MHMPo urgentnÌ ¯eöenÌ. Pokud Praha letos propojenÌnezrealizuje, bude M» poËÌtat s vlastnÌmfinancov·nÌ v rozpoËtu na p¯ÌötÌ rok.83/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE2. MIMOÿ¡DN… ZASED¡NÕ ñ 16.5.2011DruhÈ mimo¯·dnÈ zased·nÌ ZastupitelstvamÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 16. 5. 2011od 19:30 do 21:45 v tÏlocviËnÏ z·kladnÌ ökoly.P¯Ìtomno bylo 5 zastupitel˘. Pan Kastner apanÌ Hrub· byli ¯·dnÏ omluveni.Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberovzah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstvaje 5 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-öenÌschopnÈ. Jelikoû tomuto zased·nÌ p¯edch·zelave¯ejn· prezentace z·mÏru spol.Tesco, kter· probÌhala od 18 hod a zased·nÌbylo p¯Ìtomno cca 250 obyvatel nejen naöÌmÏstskÈ Ë·sti, starostka mÏstskÈ Ë·sti informovalaobËany, ûe pro dneönÌ jedn·nÌ zastupitelÈupustili od jednacÌho ¯·du, kter˝ stanovujepoËet a dobu p¯ÌspÏvk˘ jednotliv˝ch obËan˘.Nejprve bylo ˙vodnÌ slovo p¯edkladatele, panÌstarostky, d·le n·sledovaly n·zory jednotliv˝chzastupitel˘ a n·slednÏ probÏhla diskuse,do kterÈ se kaûd˝, bez ohledu na mÌstotrvalÈho pobytu, p¯ihl·sil zvednutÌm ruky.Kdyby byl respektov·n jednacÌ ¯·d, mohl byse kaûd˝ k projedn·vanÈmu bodu vyj·d¯itpouze dvakr·t a o vöech, kte¯Ì majÌ trval˝ pobytmimo ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a chtÏlivystoupit, by museli zastupitelÈ nechat hlasovat,zda ho nechajÌ vystoupit Ëi nikoliv. Zaovϯovatele z·pisu byli navrûeni a schv·lenipanÌ Vitvarov· a pan TureËek.PanÌ starostka obËany ujistila, ûe tÈma znovuobnovenÌpodnÏtu na po¯izov·nÌ zmÏny Z 27/01 ñ TESCO bylo zastupiteli mnohokr·te prodiskutov·no,d·le konstatovala, ûe ËlenemsouËasnÈho zastupitelstva je i panÌ Vitvarov·,kter· byla Ëlenkou zastupitelstva i v roce 2000,kdy byla p˘vodnÌ zmÏna schv·lena tehdejöÌmzastupitelstvem. PodrobnÏ sezn·mila obËanyse situacÌ. Na vystaven˝ch map·ch podrobnÏsituaci okomentovala a vysvÏtlila, sezn·milaobËany se vöemi klady i z·pory.Po prezentaci vyzvala jednotlivÈ zastupitele,aby i oni vyj·d¯ili sv˘j postoj k problematice.ZastupitelÈ pp. Vitvarov·, Archalousov·, Chaloupkase vyj·d¯ili pro znovuobnovenÌ podnÏtuna po¯izov·nÌ zmÏny Z 27/01, pan Ture-Ëek vyslovil nesouhlas.PotÈ panÌ starostka dala moûnost obËan˘m,aby vyj·d¯ili svÈ n·zory a p¯ednesli svÈ p¯ÌspÏvky.VÏtöina p¯Ìtomn˝ch, kte¯Ì se diskuze˙Ëastnili, vyj·d¯ili sv˘j nesouhlas s pokraËov·nÌmtÈto zmÏny. P¯estoûe byli p¯Ìtomni iobËanÈ, kte¯Ì s projektem souhlasÌ, v tomtoprost¯edÌ nevystoupili. D·le konstatujeme, ûevelk· Ë·st ˙ËastnÌk˘ tohoto setk·nÌ nebylaobËany naöÌ MÏstskÈ Ë·sti.PanÌ Eva P¯Ìhodov· sezn·mila zastupitele s tÌm,ûe m· v ruce petici s 1200 podpisy obËan˘,kte¯Ì jsou z·sadnÏ proti. PanÌ starostka vyzvalapanÌ P¯Ìhodovou, aby petici p¯edala a zastupitelÈse po prostudov·nÌ tÈto petice k nÌ vyj·d¯Ì.Petice nebyla na mimo¯·dnÈm zased·nÌ p¯ed·na,ani nebylo panÌ ArchalousovÈ zodpovÏzeno,kter· ot·zka je v petici obËan˘m pokl·-d·na, k jakÈmu konkrÈtnÌmu textu se v peticivyjad¯ujÌ. Pro informaci up¯esÚuji, ûe k dneönÌmudni, tedy k 1.6.2011 nebyla petice p¯ed·na⁄¯adu ani zastupitel˘m, nezn·me jejÌ texta tudÌû se k nÌ nem˘ûeme vyj·d¯it.Po cca 2 hodin·ch trv·nÌ diskuze panÌ starostkapoû·dala obËany o deseti minutovou p¯est·vkupro zastupitele, aby mohli projednatn·vrh usnesenÌ dneönÌho zased·nÌ.ZastupitelÈ pod tlakem p¯Ìtomn˝ch p¯ehodnotilisv˘j postoj a n·vrh usnesenÌ zmÏnili.Po poradÏ zastupitel˘ p¯eËetla panÌ starostkave¯ejnosti n·vrh usnesenÌ k projedn·vanÈmubodu dneönÌho mimo¯·dnÈho zased·nÌ.SCHV¡LEN… USNESENÕ ZASTUPITELSTVANAäÕ M»:Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovzastavuje po¯izov·nÌ zmÏny Z 27/01.Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovvyz˝v· spoleËnost Tesco k p¯edloûenÌ n·vrhunovÈ zmÏny ⁄P, kter· bude vych·zet ze z·-kladnÌho v˝kresu novÈho konceptu ⁄zemnÌhopl·nu.USNESENÕ NA INTERNETUhttp://www.seberov.cz/index.php?clanek=12Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovalaPetra Venturov·, starostkaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 9


RADNICENEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVAZastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ(K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805). Zased·nÌjsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program. Pokud nenÌprogram zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.ï 20. Ëervna ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯eï 19. z·¯Ì ñ zasedacÌ mÌstnost ⁄¯adu M» Praha-äeberovProgram najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ, nave¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch v˝vÏsk·chtu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deskaPetra Venturov·, starostkaN·zory, nejen zastupitel˘, t˝kajÌcÌ se zmÏny ˙zemÌlokality TESCO⁄VAHA NA T…MA TESCO A JIN… KONTROVERZNÕ STAVBYDne 16.5.2011 zastavilo zastupitelstvo MÏstskÈË·sti Praha-äeberov zmÏnu ˙zemnÌho pl·-nu hl. m. Prahy Z 027/01, schv·lenou v roce2000, t˝kajÌcÌ se pozemk˘ mezi D1 a äeberovem,s vÏtöinov˝m vlastnÌkem spoleËnostÌTesco. UËinilo tak na zased·nÌ zastupitelstvav tÏlocviËnÏ Zä na p¯·nÌ ve¯ejnosti zde shrom·ûdÏnÈ.DovolÌm si exkurzi do minulosti, proË vznikln·vrh zastupitelstva na pokraËov·nÌ tÈto zmÏny.Hl. m. Praha se jiû v 90. letech minulÈhostoletÌ rozhodlo dovolit na ˙zemÌ mezi D1 aäeberovem komerËnÌ v˝stavbu a to za podporytehdejöÌho zastupitelstva äeberova. Protoprodalo Ë·st tÏchto pozemk˘ nejprve panuMalÌkovi, kter˝ odkoupil dalöÌ pozemky v tÈtolokalitÏ od soukromnÌk˘, a jako celek je potÈprodal spoleËnosti Tesco. »·st penÏz z prodejetÏchto pozemk˘ obdrûela mÏstsk· Ë·st avybudovala za nÏ kompletnÌ inûen˝rskÈ sÌtÏv äeberovÏ a poslÈze i v HrnË̯Ìch. Mohli sityto sÌtÏ tehdy vybudovat obËanÈ za svÈ? Jiûv tÈto dobÏ tedy bylo rozhodnuto, ûe zde nez˘stanoupouze zelenÈ plochy, ale vzniknezde v˝stavba.Nepovolit zde nynÌ spoleËnosti Tesco û·dnoukomerËnÌ v˝stavbu povaûuji jako zastupitelkaM» Praha-äeberov, kter· musÌ respektovatkroky minul˝ch zastupitelstev äeberova a navazovatna jejich pr·ci, za krok proti dobr˝mmrav˘m, i kdyû jako obËanka äeberova bychjistÏ uvÌtala v ¯eöenÈ lokalitÏ pouze zeleÚ ales. SpoleËnost Tesco do tÏchto pozemk˘ podlesv˝ch slov nainvestovala dosud 1,6 miliardykorun. MoûnostÌ, jak zde zachovat zeleÚ,je nynÌ vykoupenÌ pozemk˘ od Tesca zpÏt.Kde na to vzÌt penÌze? S trochou nads·zkym˘ûete souhlasit s n·padem pana Soukupa azaËÌt vybÌrat do klobouku, aû vybereme dost,pozemky koupÌme a les zde vys·zÌme. M˘ûemese takÈ pokusit p¯esvÏdËit hl. m. Prahuk odkupu tÏchto pozemk˘, ale je to re·lnÈ?NynÏjöÌ n·vrh pokraËovat v p˘vodnÌ zmÏnÏ˙zemnÌho pl·nu Z 027/01 jako samostatnÈcelomÏstsky v˝znamnÈ zmÏnÏ s jejÌm radik·lnÌmomezenÌm byla cesta, jak kontrolovat cel˝pr˘bÏh tÈto zmÏny a ovlivÚovat jej tak, abyn·m co nejmÈnÏ ökodila, tedy aby v˝stavbabyla co nejmenöÌ, aby sem p¯ivedla co nejmÈnÏdopravy, aby zachovala co nejvÌce n·mitak û·danÈ zelenÏ, aby co nejvÌce odhluËnilad·lnici D1 smÏrem na äeberov.103/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


JakÈ jsou nynÌ dalöÌ moûnosti pokraËov·nÌkauzy Tesco? NynÌ bude toto ˙zemÌ pravdÏpodobnϯeöeno aû v r·mci novÈho ˙zemnÌhopl·nu. V konceptu novÈho ˙zemnÌho pl·-nu existujÌ nynÌ pro toto ˙zemÌ dvÏ naprostoodliön· variantnÌ ¯eöenÌ, z nichû jedno navrhujepouze zeleÚ a rekreaËnÌ plochy a druhÈp¯ipouötÌ zastavit prakticky celÈ ¯eöenÈ ˙zemÌ.M» Praha-äeberov samoz¯ejmÏ podporujevariantu zelenÏ. P¯i schvalov·nÌ novÈho˙zemnÌho pl·nu v lokalitÏ äeberova ale budoumÌt rovnocennÈ slovo t¯i strany: M» Praha-äeberov,M» Praha 11, kde m·me p¯enesenoup˘sobnost, a hl. m. Praha. V p¯ÌpadnÈmhlasov·nÌ m˘ûeme b˝t tedy vûdy p¯ehlasov·-ni. A Tesco jistÏ vyvine velk˝ tlak na prosazenÌdruhÈho variantnÌho ¯eöenÌ, kterÈ dovolujemnohem rozs·hlejöÌ z·stavbu neû okleötÏn·zmÏna Z 027/01.DovolÌm si zmÌnit v tomto Ël·nku jeötÏ dalöÌkontroverznÌ stavby a to Exit D4 a tzv. Vesteckouspojku. ExistujÌ zde obËanÈ, kte¯Ì jsouz·sadnÏ proti jakÈkoliv v˝stavbÏ Ëehokoliv,protoûe chtÏjÌ zachovat p¯ÌrodnÌ r·z zdejöÌhookolÌ. Kdo by nechtÏl? Pokud se mÏ nÏkdozept·, zda chci v okolÌ svÈho domu zeleÚ,vûdy odpovÌm ano. SouËasnÏ si ale uvÏdomuji,ûe ûiju v Praze ñ metropoli s vÌce neû 1 mil.obyvatel. ZdejöÌ ûivotnÌ styl tomu samoz¯ejmÏodpovÌd·. Pokud jsem chtÏla ûÌt v ËistÈp¯ÌrodÏ, mohla jsem si d˘m po¯Ìdit na äumavÏ,ne v Praze. Kdo z odp˘rc˘ dopravnÌch stavebnejezdÌ autem? A tato auta pot¯ebujÌ silnice.A kudy je vÈst? Nikdo p¯ece nechcesilnici u svÈho domu. Jak se ale oblast tak rozvÌjejÌcÌse rodinnÈ v˝stavby jako je jiûnÌ okrajPrahy obejde bez dalöÌch komunikacÌ? Jak setato oblast obejde bez dalöÌho n·jezdu na D1?ProblÈmem dopravy v äeberovÏ a HrnË̯Ìchje p¯edevöÌm zahlcenost kruhovÈ k¯iûovatky* * *RADNICEna OpatovÏ (K HrnË̯˘m, Na Jelen·ch, Chilsk·)a p¯ilehlÈho n·jezdu na D1. JakÈkolivdalöÌ komunikace typu obchvat˘ neodvedoudopravu z naöÌ lokality, pokud je nebude kamza˙stit. Vybudov·nÌ dalöÌho n·jezdu na D1 jetedy nezbytnÈ. Jestli to bude zrovna navrhovan˝Exit D4, uû nenÌ d˘leûitÈ. DalöÌ problÈmje neexistence dostateËnÈ sÌtÏ mÌstnÌch komunikacÌ,kterÈ by odvedly dopravu z obcÌ zaPrahou do Prahy. To by pomohla ¯eöit i komunikacev trase tzv. VesteckÈ spojky.Z v˝öe uvedenÈho mi jasnÏ vypl˝v·, ûe bojproti jakÈkoliv dopravnÌ v˝stavbÏ je chybn˝.Je t¯eba budovat dalöÌ dopravnÌ cesty, ale tak,aby co nejmÈnÏ zatÌûily naöe ûivotnÌ prost¯edÌ.Jsem tedy pro Exit D4 nebo jin˝ n·jezd naD1, pokud bude odhluËnÏn tak, aby se hladinyhluku v HrnË̯Ìch a äeberovÏ nezv˝öily.Proto je nynÌ takÈ prov·dÏno v˝chozÌ mϯenÌ,abychom toto mohli dostateËnÏ kontrolovat.Jsem takÈ pro komunikace v trase tzv. VesteckÈspojky nebo kdekoliv v okolÌ, ale takovÈ,kterÈ budou v z·¯ezu, kterÈ nebudou pro kamiony,kterÈ se nestanou spojkou d·lnic, a jistÏse najdou jeötÏ mnoh· dalöÌ omezenÌ, kter·minimalizujÌ jejich ökodliv˝ vliv. A za takov·omezenÌ budu bojovat.Z·vÏrem bych chtÏla napsat, ûe bych takÈ r·da¯Ìkala ÑNechci Tesco, hypermarket˘ je tu dosta les bude lepöÌ. Nechci Vesteckou spojku,protoûe nechci mÌt silnici za bar·kem.ì, alejako zastupitelka musÌm hledat re·lnÈ kompromisy.SvÏt bohuûel nenÌ ËernobÌl˝. Vyz˝v·mtedy odp˘rce vöech staveb, aby kandidovaliv p¯ÌötÌch volb·ch do zastupitelstva apokusili se najÌt ta spr·vn· ¯eöenÌ pro vöechny.HrnË̯e, 1.6.2011D¡ SE S TESKEM SLUäNà éÕT?Michaela Archalousov·,mÌstostarostkaNechat Tesco, aù si postavÌ sv˘j hypermarketkousek za naöimi domovy, Ëi ne? MyslÌm, ûespolu s Vesteckou spojkou nenÌ û·dnÈ jinÈtÈma, jeû by kterÈhokoli obËana HrnË̯ a äeberovatolik zvedalo ze ûidle. OstatnÏ n·zornÏse to uk·zalo minul˝ mÏsÌc na ve¯ejnÈ pre-zentaci tÈto spoleËnosti, kterou n·sledovalomimo¯·dnÈ zased·nÌ naöeho zastupitelstva.Nech·m teÔ zcela stranou ot·zku, zda investorp¯edloûil vÌce Ëi mÈnÏ poveden˝ projekt,protoûe popravdÏ ¯eËeno, tohle mÏ v˘becnetr·pÌ. Uzn·v·m, ûe kaûd˝ m· pr·vo si naZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 11


RADNICEsvÈm pozemku malovat, co chce, coû TescoËinÌ. Jinou vÏcÌ vöak je, jak se k tÏmto pl·n˘mpostavÌ okolÌ ñ a to jsme v tomto p¯ÌpadÏ my,obyvatelÈ äeberova a HrnË̯. ÿÌkal jsem to namimo¯·dnÈm ve¯ejnÈm zased·nÌ, zopakuji toi pro ty, kte¯Ì to neslyöeli: n·s by v celÈ tÈtodiskusi nemÏlo aû tak zajÌmat, jestli budeTesco fialovÈ nebo zelenÈ (samoz¯ejmÏ zjednoduöuji),ale to, jak˝m zp˘sobem by se ¯eöilas tÌm souvisejÌcÌ doprava. Protoûe existencetak ob¯Ìho komerËnÌho objektu (o celkovÈvelikosti jeötÏ jednoho äeberova) by p¯ivedlado naöÌ tÏsnÈ blÌzkosti dalöÌ tisÌce, ale re·lnÏspÌöe desetitisÌce aut, o jejichû p¯Ìtomnost jsmedosud Ñochuzeniì. V tomto ohledu se uk·zalo,ûe spoleËnost Tesco nem· û·dnÈ ¯eöenÌ,kterÈ by n·m pomohlo vy¯eöit dneönÌ öpatnoudopravnÌ situaci a uû v˘bec ne tu budoucÌ, nanÌû by se p¯Ìmo podÌlelo ñ z jednoho prostÈhod˘vodu: û·dnÈ takovÈ ¯eöenÌ totiû neexistuje,v tom buÔme v˘Ëi Tesku spravedlivÌ.Kdyû jsem p¯ed Ëasem studoval obs·hlou dokumentaciEIA k zam˝ölenÈmu exitu na d·lniciD1 mezi t¯etÌm a Ëtvrt˝m kilometrem (vy-˙stÏnÌ VesteckÈ spojky na d·lnici), musel jsemse ho¯ce sm·t ñ prakticky veökerÈ zkoumanÈveliËiny (hlukovÈ, prachovÈ, emisnÌ atd.) vych·zejÌv dokumentaci tak, aby se tÏsnÏ vmÏstnalydo povolen˝ch limit˘. To jsou vskutkuÑn·hodyì do oËÌ bijÌcÌ a protoûe ze svÈ medi-·lnÌ praxe vÌm, ûe papÌr unese vöechno, nezbylo,ûe dokumentaci vr·tit k p¯epracov·nÌ(ostatnÏ uû byla vr·cena pro z·vaûnÈ nedostatkynÏkolikr·t p¯edtÌm). ProË to vöechno pÌöuv souvislosti s Teskem? Protoûe p¯Ìpadn˝ dopadp¯Ìtomnosti tohoto obchodnÌho centra sev p¯edloûenÈ dokumentaci v˘bec ne¯eöÌ! Nehledejmeza tÌm ale û·dnÈ temnÈ spiknutÌ ñd˘vod je velmi prost˝: ani nem˘ûe, protoûeTesco st·le nenÌ v ˙zemnÌm pl·nu (proto takÈmoment·lnÌ taneËky kv˘li po¯ÌzenÌ jeho zmÏny).A teÔ z·sadnÌ ot·zka: umÌte si p¯edstavit,co se stane s jiû tak napnut˝mi limity vöechökodliv˝ch vliv˘, kter˝m jsme dnes vystaveni,kdyû k tomu jeötÏ p¯ipoËÌt·me vöe, co by souviselos v˝stavbou a p¯edevöÌm pak provozemvelkÈho n·kupnÌho centra? Jen samotnÈ zam˝ölenÈparkoviötÏ pojme nÏkolik tisÌc voz˘a ty by kolem n·s neprojÌûdÏly velkou rychlostÌ(jako po D1), ale startovaly a popojÌûdÏlyñ tedy dÏlaly by to, p¯i Ëemû se uvolÚujenejvÏtöÌ mnoûstvÌ ökodlivin. Proti tomu by n·sneochr·nil ani sebelepöÌ ochrann˝ val. A tozde v˘bec nezmiÚuji provoz kamion˘, kterÈby takovÈ centrum ve vzd·lenosti nÏkolika setmetr˘ od naöich domov˘ musely obsluhovat.To vöechno byly faktory, kterÈ ovlivnily m˘jpostoj, zda pro po¯izov·nÌ zmÏny ˙zemnÌhopl·nu ve prospÏch Teska hlasovat Ëi nikoli.Nakonec jsem doöel k jednoznaËnÈmu z·vÏru:investiËnÌ z·mÏr Teska a z·jmy obËan˘ naöÌobce jsou v p¯ÌmÈm rozporu a ani p¯Ìpadn·dobr· v˘le (byù i dop¯edu deklarovan·) naobou stran·ch tento rozpor nem˘ûe odstranitËi v˝znamnÏji zmÏnit. Samoz¯ejmÏ stojÌmnohama na zemi a uvÏdomuji si riziko, na kterÈupozorÚovali moji kolegovÈ v zastupitelstvu:ûe Tesco se s tÌmto stavem rozhodnÏnesmÌ¯Ì a bude se n·s stejnÏ snaûit obejÌt.Z jednoduchÈho d˘vodu: majÌ ve zdejöÌch pozemcÌchp¯Ìliö mnoho penÏz, kterÈ budou chtÌtzpÏt. A pokud se to jeho z·stupc˘m povede,öance äeberova jeötÏ do nÏËeho mluvit se limitnÏp¯iblÌûÌ nule. To vöechno si uvÏdomuji.Ale teÔ se n·m ñ po pomÏrnÏ dramatickÈ diskusii pr˘bÏhu zased·nÌ zastupitelstva ñ poda¯ilohrozbu na Ëas zastavit. Nic samoz¯ejmÏnekonËÌ. Jen si v tuto chvÌli s nadÏjÌ ¯Ìk·m,ûe pokud se n·m poda¯Ì drûet souËasn˝ stavdostateËnÏ dlouho, t¯eba po n·s p¯ijdou dalöÌ,z generace jiû ne tak ÑnenajezenÈì (chtÏlo byse mi pouûÌt jadrnÏjöÌ v˝raz), kterÈ p¯edstavatoho, ûe tu z˘stanou pole, jako tomu bylo postovky let, nep¯ijde nijak fantasknÌ ñ jak jetomu dnes v naöich hlav·ch.Nem·m moc r·d patetick· vyj·d¯enÌ. TeÔ seale na z·vÏr jednoho dopustÌm, protoûe sep¯izn·m, ûe tento pocit mÏ v mysli straöÌ asinejvÌce. R·d bych totiû, aû se mÏ t¯eba jednousyn zept·: tati, proË jste to tady dopustili?,mohl s Ëist˝m svÏdomÌm ¯Ìct: vÌö, udÏlalijsme vöechno proti tomu, abychom na tomhlejednom velkÈm parkoviöti nemuseli ûÌt, alenÏkdy to zkr·tka nevyjde. Ten den vöak je,alespoÚ douf·m, jeötÏ hodnÏ daleko.Tom·ö TureËek,zastupitel, p¯edseda kontrolnÌho v˝boru123/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICETESCO A MYMnozÌ z n·s byli vËera p¯Ìtomni nadmÌru vzruöenÈdebatÏ ohlednÏ budoucÌ podoby poleu d·lnice. MusÌm se p¯iznat, ûe jsem z pr˘bÏhusetk·nÌ zklaman·. Sebest¯ednost, sobectvÌ,demagogie, alibismus. CÌlem tÈto ˙vahy nenÌp¯inÈst teÔ hned konkrÈtnÌ ¯eöenÌ Ëehokoliv,spÌö p¯em˝ölÌm, jak jsme se v˘bec do podobnÈsituace dostali.Nikdo z n·s nechce mÌt silnici za vlastnÌmdomem, ale kolik z n·s, prosÌm pÏknÏ, nejezdÌautem? PodÌvejte se jen na kaûdodennÌ situaciu ökoly. ProË naöe dÏti nemohou choditpÏöky, nebo jezdit autobusem, proË je nemohourodiËe cestou do pr·ce vysadit opod·la nechat je aspoÚ ten kritick˝ kousek dojÌt? Jechv·lyhodnÈ sepisovat petice proti dalöÌma dalöÌm silnicÌm, i j· si myslÌm, ûe jsou jizvamina souËasnÈ krajinÏ, ale kam pak tedy taauta poöleme? Do vedlejöÌ vesnice? Nech·meje v gar·ûi? M˘ûeme odmÌtat spojky, k¯iûovatky,öiröÌ d·lnice, pak ale musÌme nabÌdnoutalternativu. M·me ji? Vzd·me se pro hezËÌkrajinu a ËistöÌ vzduch vlastnÌho pohodlÌ?ÿeditel Tesca se zeptal, zda jezdÌme nakupovatdo obchodnÌch center a vyvolal bou¯inevole. LidÈ volali: ÑA co n·m zb˝v·?ì PromiÚte,v äeberovÏ m·me dva obchodys potravinami a z·kladnÌmi drogistick˝mi pot¯ebami.V HrnË̯Ìch jsou dalöÌ. Na ˙zemÌ obcepo¯ÌdÌte leccos, ËerstvÈ maso, chlebÌËky, ko-ËiËÌ konzervy i ökolnÌ seöity. Mohli jsme mÌtv obou Ë·stech obce n·mÏstÌËka. Mohl tamb˝t prostor pro cukr·rnu, sluûby, mohly se tamkonat trhy a kdo vÌ, co vöechno jeötÏ. Je p¯ekvapivÈ,jak n·s rozruöuje p¯edstava nÏËehostojÌcÌho tÈmϯ za humny, ale mlËenÌm jsmep¯eöli fakt, ûe ani po¯·dnÏ nevÌme, co n·mvyroste p¯Ìmo uprost¯ed obce, fakt, ûe jsmep¯iöli o oba z·mÏry vytvo¯it bezprost¯ednÏv centru klidovÈ zÛny s obch˘dky.M˘ûeme podepisovat petice proti obchodnÌmcentr˘m vöeobecnÏ, proË ne, opravdu nejsouzapot¯ebÌ. ProË jezdit na mega n·kupy, kdyûsi m˘ûeme za rohem koupit jen to, co pobereme,a jÌt druh˝ den znovu. UdÏl·me to? P¯estanemedopravnÏ zatÏûovat Chodov a Pr˘honice,budeme myslet na to, ûe parkov·nÌm,startov·nÌm a popojÌûdÏnÌm u tÏchto obchodnÌchmonster zatÏûujeme exhalacemi oblast,kde taky nÏkdo bydlÌ? Podpo¯Ìme sÌù mÌstnÌchobch˘dk˘ tÌm, ûe jim umoûnÌme vzniknouta p¯eûÌt?Chceme mÌt pr·va, ale z¯Ìk·me se povinnostÌ,chceme vÈst komfortnÌ ûivot, ale odmÌt·meplatit plnou cenu, m·me ˙sta pln· svobody,ale upÌr·me ji tÏm druh˝m. NezajÌm· n·s, coje za naöÌm plotem, pokud je to vöak vyööÌ neûnaöe vlastnÌ hradba, pak pod·me protest. Jenûepo silnicÌch, proti kter˝m se bou¯Ìme, nejezdÌÑti druzÌì, jezdÌme po nich my. N·kupnÌcentra vznikajÌ proto, ûe do nich chodÌme.Naöe NE pak spÌö neû jako smyslupln˝ obËansk˝postoj vypad· jako chv·st·nÌ se nad pivemU SumeËka.17.5.2011Kate¯ina KyslÌkov·,obËan äeberova* * *DALäÕPanÌ starostkou byla oslovena takÈ panÌ Eva P¯Ìhodov·, z·stupce petiËnÌho v˝boru, abynapsala sv˘j vlastnÌ n·zor na danÈ tÈma. PanÌ starostka panÌ P¯Ìhodovu oslovila na z·kladÏp¯ÌspÏvku panÌ KyslÌkovÈ, aby vöechny strany mÏly moûnost vyj·d¯it sv˘j n·zor. PanÌ P¯Ìhodov·moûnosti nevyuûila.Libuöe LÈvov·, redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 13


Z NAäÕ »TVRTIP¯ÌmÏstsk˝ t·borVe spolupr·ci s naöÌ M» äeberov, kter· n·mvyöla vst¯Ìc tÌm, ûe nepoûaduje n·jem, jsmemohli otev¯Ìt Ëty¯i turnusy p¯ÌmÏstskÈho t·borapro naöe dÏti. TÌm se n·m pro naöe dÏti otev¯elamoûnost nÌzkÈho poplatku za p¯ÌmÏstsk˝t·bor. Jedn· se o p¯ÌmÏstsk˝ t·bor s p¯ev·ûnÏkreativnÌ n·plnÌ.V cenÏ turnusu, kter· ËinnÌ 200 KË na osobu aden, je zahrnut˝ pitn˝ reûim, a polednÌ obÏdv naöÌ ÑHrnË̯skÈ hosp˘dceì. V kaûdÈm turnusubudeme po¯·dat bojovky, vÏdomostnÌkvÌzy a karneval. Z·vÏrem dostanou dÏti diploma malou odmÏnu.Podrobnosti najdete nanaöich webov˝ch str·nk·ch www.kreativnidilnicka.webnode.cz,kde n·s m˘ûete kontaktovatpomocÌ e-mailu nebo mobilnÌho ËÌsla.PIR¡TI Z KARIBIKUTermÌn: 4.7.2011 ñ 8.7.2011Kdo z V·s by neznal proslulÈho Jacka Sparrowa,Willa Turnera a dalöÌ hrdiny filmu Pir·tiz Karibiku. A tak se i my vyd·me na plavbupo hrnË̯sk˝ch mo¯Ìch a pokusÌme se nalÈztukryt˝ poklad. StaËÌ k n·m p¯ijÌt, nalodit se,vyfasovat z·soby, rum a vyplouv·me. NauËÌmese v·zat n·mo¯nickÈ uzly, vyrobÌme siakv·rium s pokladem,zaznamen·me vöe donaöÌ kroniky a sv˝ch palubnÌch denÌËk˘.VESMÕRNÕ CESTOVATEL…TermÌn: 18.7.2011 ñ 22.7.2011Tento t˝den se z n·s stanou vesmÌrnÌ pr˘zkumnÌci,kte¯Ì p·trajÌ po planetÏ, kde by mohlivysadit poslednÌch tisÌc lidÌ z planety NEME-SIS. Naöli jsme modrou planetu Zemi a rozhodlijsme se ji detailnÏ prozkoumat. NauËÌmese vyr·bÏt zv̯·tka a rostlinky, kter· ûijÌna tÈto planetÏ, sestrojÌme si kaûd˝ svou vlastnÌraketu, vyrobÌme si glÛbus a vlastnÌ teleskop.A budeme se zab˝vat ekologiÌ a vyr·bÏt budemetzv.recyklaËnÌm umÏnÌm.PO STOP¡CH DINOSAURŸ 1TermÌn: 1.8.2011 ñ 5.8.2011PO STOP¡CH DINOSAURŸ 2TermÌn: 22.8.2011 ñ 26.8.2011Naöi vÏdci nalezli stroj Ëasu, ve kterÈm se vr·-tÌme o miliony a miliony zpÏt v Ëase ñ do pravÏku.Zaznamen·me ˙svit a konec dinosau¯Ì¯Ìöe Pozn·me zv̯·tka a rostliny, kterÈ uû z n·slidÌ nikdy nikdo nevidÏl. Na zp·teËnÌ cestÏstrojem Ëasu navötÌvÌme naöe prap¯edky, kte¯Ìn·s nauËÌ vyr·bÏt ozdoby a pozn·me jakÈpouûÌvali n·stroje na lov. PokusÌme se vytvo-¯it jeskynÌ malby, vytvo¯Ìme si kaöÌrovanÈ pravÏkÈn·doby a stanou se z n·s i archeologovÈ,kte¯Ì budou odkr˝vat tajemstvÌ dinosaur˘ukrytÈ pod pÌskem.No a pro dÏti, kterÈ se nechtÏjÌ o pr·zdnin·chnudit, jsme na ˙terky a Ëtvrtky p¯ipravili kreativnÌkurzÌky pod n·zvem ÑDOBRODRUéN…L…TO NEJEN S INDI¡NYì. Vyd·me se nap¯ÌËAmerikou po stop·ch domorodÈho umÏnÌ indi·nsk˝chkmen˘, kde si vyrobÌme lapaËe sn˘,kouzelnÈ ötÌty, öamansk˝ v·Ëek a zv̯ecÌ totem.Pak se p¯eplavÌme po oce·nu do Afriky,kde navötÌvÌme Egypt, Ghanu, Mali a r˘znÈjinÈ zemÏ. NauËÌme se vyrobit si papÌrovÈkor·lky z Egypta, papÌrovÈ KUFI, masky duch˘z Konga a vyzkouöÌme si i papÌrovÈ tkanÌkmene KENTE. Z·vÏrem se zastavÌme v Asii.Na skok se stavÌme v Indii, kde si vyrobÌmepravÈho indickÈho p·va, navötÌvÌme Japonsko,Koreu, Vietnam, »Ìnu a Thajsko. PokaûdÈ sivyrobÌme nÏco, co p¯edstavuje tuto zemi.Rodiˢm doporuËuji doma p¯idÏlat novÈ poliËky,protoûe toto lÈto bude nadmÌru kreativnÌ.Z·vÏrem chci moc podÏkovat panÌ starostceP. VenturovÈ a Ëlen˘m zastupitelstva naöÌ M»,ûe n·m umoûnili pro naöe dÏti vytvo¯it kouzelnÈlÈto plnÈ smÌchu a radosti.DÌky pat¯Ì i naöim Bar·ËnÌk˘m, kte¯Ì nikdyneopomenou pomoci s r˘zn˝mi akcemi pronaöe ratolesti.Jana Stangelov·,za kreativnÌ dÌlniËku ¡JA, HrnË̯e143/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTIZ·mÏr pron·jmu Bar·ËnickÈ rychtyV souËasnÈ dobÏ je na ˙¯ednÌ desce naöÌ mÏstskÈË·sti zve¯ejnÏn z·mÏr pron·jmu Bar·ËnickÈrychty. Tento z·mÏr byl vyvÏöen na z·kladÏzjiötÏnÌ skuteËnosti, ûe v dobÏ zmÏnyÑodötÏpenÌì souËasnÈho n·jemce, tedy RCBar·Ëek, od MC Poh·dka, byl uzav¯en dodatekt˝kajÌcÌ se tÈto zmÏny, avöak po pr·vnÌstr·nce je neplatn˝. RC Bar·Ëek tedy legislativnÏnenÌ n·jemcem. M» chce tento stav napravita proto musela vypsat z·mÏr pron·jmuznovu. Do uz·vÏrky zpravodaje nebyl z·mÏruzav¯en a tudÌû V·m nem˘ûeme sdÏlit, kdobude mÌt Bar·Ënickou rychtu pronajatou odz·¯Ì letoönÌho roku d·le. P¯esto dÏkuji RC Bar·Ëekza dosavadnÌ spolupr·ci a vϯÌm, ûe sedo z·mÏru p¯ihl·sÌ d·le, stejnÏ tak douf·m iv dalöÌ z·jemce, tentokr·t snad i z ¯ad naöichspoluobËan˘. S k˝m bude uzav¯ena n·jemnÌsmlouva budeme vÏdÏt 20. Ëervna, kdy zastupitelÈschv·lÌ vÌtÏze tohoto z·mÏru.O tÈto skuteËnosti budete informov·ni prost¯ednictvÌm˙¯ednÌ desky, a v˝vÏsek po celÈ naöÌM» a samoz¯ejmÏ v dalöÌm ËÌsle Zpravodaje,kter˝ vyjde v druhÈ polovinÏ mÏsÌce srpna.Petra Venturov·, starostkaUkonËenÌ zapisov·nÌ dÏtÌ do pas˘Dle platn˝ch z·kon˘ a p¯edpis˘ bude ke dni 30.6.2011 ukonËen z·pis dÏtÌ mladöÌch 10 letdo cestovnÌch pas˘ rodiˢ. Po tomto datu smÌ bez vlastnÌho pasu cestovat dÌtÏ mimo»eskou republiku pouze s rodiËem, v jehoû cestovnÌm dokladu bylo zaps·no p¯ed 1.7.2011.Dne 26.6.2012 pozb˝vajÌ platnosti vöechny z·pisy dÏtÌ v cestovnÌch pasech rodiˢ. Potomto datu jiû musÌ mÌt kaûdÈ dÌtÏ vlastnÌ cestovnÌ pas.Libuöe LÈvov·, redakceVelkoobjemov˝ odpad v roce 2011MÌstoäeberov ulice V Ladech sobota 30. 7. 8 ñ do naplnÏnÌHrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 30. 7. 8 ñ do naplnÏnÌPozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.»asDo velkoobjemov˝ch kontejner˘ pat¯Ì: koberce, linolea, matrace, zdravotnÌ a jin· keramika, z·chodovÈmÌsy, umyvadla, vöe z†dom·cnosti co nenÌ vyjmenov·no nÌûe, drobn˝ stavebnÌ odpad do 1 m 3 ,nikoliv vöak odpad ze stavby.Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ nepat¯Ì: papÌr, lepenky pat¯Ì do modrÈho kontejneru, sklo pat¯Ì dozelenÈho a bÌlÈho kontejneru, plasty pat¯Ì do ûlutÈho kontejneru, kovy pat¯Ì do v˝kupny, kovoörotu,bioodpad pat¯Ì do biopopelnic, nebo kompost·rny (Modletice), elektrop¯Ìstroje, bÌl· technika (myËky,lednice, praËky) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, nebo zpÏtn˝ odbÏr v†prodejn·ch, kde bylo nakoupeno,pneumatiky, povinnost odevzd·vat v†prodejnÏ, kde bylo zakoupeno, nebo sbÏrn˝ dv˘r, nebezpeËnÈodpady (akumul·tory, vybitÈ baterie, starÈ barvy a laky atd.) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, vybitÈ baterielze odevzdat do speci·lnÌ schr·nky v†budovÏ mÏstskÈho ˙¯adu.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 15


äKOLSTVÕ A DÃTIZpr·viËky ze ökolky14.5.2011 ñ pro nÏkterÈ s dÏtÌ den s velk˝mD. ÑJedeme na ökolku v p¯ÌrodÏ.ì N·stup doautobusu a louËenÌ s rodiËi probÏhlo nad oËek·v·nÌdob¯e. DÏti se velmi tÏöily. Cesta uteklaa byly jsme tam ñ hotel ÑLoveck· Mumlava.ìDÏtem z·¯ily oËi p¯ekvapenÌm a ˙ûasem.RozdÏlily jsme je do jednotliv˝ch pokoj˘, hnedvÏdÏly, ve kterÈ post˝lce budou sp·t.PrvnÌ proch·zka vedla po okolÌ Harrachova.DÏti dostaly na z·da bat˘ûky, svaËiny a ölo sena v˝let, vlastnÏ na prvnÌ v˝pravu za pozn·-nÌm Krakonoöova revÌru. DÏti totiû nach·zelydopisy s ˙koly od Krakonoöe.Tak n·m Ëas v HarrachovÏ velice rychle ubÌhal.DÏti byly velice öikovnÈ, dennÏ chodilyna v˝lety, hr·t si na moc pÏkn· dÏtsk· h¯iötÏ,kter· jsme nach·zely p¯i v˝ölapech za dalöÌmpozn·v·nÌm Krakonoöova revÌru. NejvÌce sejim lÌbilo h¯iötÏ u lanovky. MumlavskÈ vodop·dypro nÏ byly takÈ velk˝m z·ûitkem amnoho dalöÌch zajÌmavostÌ p¯Ìrody, kterÈ bÏûnÏv Praze nevidÌ. I celodennÌ v˝let vöechnydÏti zvl·dly a vyöl·ply aû na »ertovu horu.Mot˝lci, slonÌci ñ to jsme dÏti z naöÌ ökoliËky,Iky piky pumprdlÌky, kde m·me naöe rodinky?Doma z˘staly.Alec palec ven, i bez nich si tu uûijem.Jo! Jo! Jo!Na mou vÏru, na mou hlavu, na dÏravÈ koleno,uöpinÏnÈ st¯evÌce, roztrhanÈ Ëepice, srandy je tu nejvÌce!Jo! Jo! Jo!Tento pok¯ik, ritu·l n·s doprov·zel p¯i nejr˘znÏjöÌchp¯Ìleûitostech na ökolce v p¯ÌrodÏv HarrachovÏ. Je aû neuvϯitelnÈ, jak vöechnorychle uteklo. Ned·vno jsme zde str·vilizimnÌ vÌkend a nynÌ jsme jiû mÌsta, kde jsmelyûovali, proöli po tr·vÏ, kamenÌ a do zad n·sh¯·lo slunÌËko.Potkali jsme se zmijÌ, Krakonoöem, vidÏli jsmeHarrachov ze skokansk˝ch m˘stk˘, hledaliäKOLKA V HARRACHOVÃ* * *ZPR¡VI»KY ZE äKOLKYVystoupaly i na skokanskÈm˘stky a odtudvolaly na Krakonoöea Krakonoö n·sopravdu navötÌvil.To byl z·ûitek! A coteprve, kdyû jim¯ekl, ûe od nÏj majÌhledat dalöÌ dopisy.Od tÈ chvÌle nebyly k zadrûenÌ a vöechno cose stalo, za tÌm hledaly Krakonoöe.NesmÌm opomenout pochv·lit person·l hotelu.Jeho zamÏstnanci se o dÏti a o n·s velicedob¯e starali. Plnili n·m vöem, co n·m pomaluvidÏli na oËÌch. Stravov·nÌ bylo velice chutnÈ,o Ëemû svÏdËily pr·zdnÈ tal̯e dÏtÌ. Za tojim pat¯Ì velkÈ DÌky.I z mÈ pozice zdravotnÌka mohu jenom chv·-lit. DÏti si nic v·ûnÈho neudÏlaly, aû na p·rod¯en˝ch prst˘ a kolen. BolÌstka se pofoukala,oöet¯ila a zalepila n·plastÌ s obr·zkem.ProstÏ p¯ÌötÌ rok ñ hur· na hory.D·öa Pol·kov·, Mä HrnË̯ejsme Krakonoö˘v poklad,stavÏli jsme domeËkypro opuötÏnÈsk¯Ìtky, navötÌvili jsmeäindelku, kde jsmemÏli ûivot v KrakonoöovÏrevÌru jako nadlani, sledovali jsme pr·ci skl·¯˘ ve skl·rnÏ,vydali jsme se do podzemÌ v hornickÈm muzeu.T˝den n·m rychle ubÏhl a spoustu vÏcÌ jsmenestihli, tak snad zase za rok.Co n·s Ëek· do konce ökolnÌho roku?Samoz¯ejmÏ oslava Dne dÏtÌ. Den dÏtÌ p¯ipravujemeve spolupr·ci se sdruûenÌm GaudolÌno.8.6. se zahrada ökolky promÏnÌ v pir·tskou loÔ,dÏti v pir·ty, kte¯Ì zaûijÌ a str·vÌ dobrodruûstvÌbÏhem Pir·tskÈho dne.163/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Budeme se louËits p¯edökol·ky a panÌuËitelkou D·öou,kterou Ëek· radostn·ud·lost ñ narozenÌprvnÌho potomka.JeötÏ stihneme fotografov·nÌa spoustu her, vych·zek do p¯Ìrodya p¯i pÏknÈm poËasÌ i sprchov·nÌ na zahradÏ.»ek· n·s ˙prava ploch pod naöimi kolotoËi,aby dÏti nebÏhaly v prachu nebo bl·tÏ. Na˙pravu ploch p¯ispÏli rodiËe sv˝mi penÏûnÌmidary.äKOLSTVÕ A DÃTIBÏhem pr·zdnin naöe ökolka bude uzav¯ena,neboù byl o pr·zdninov˝ provoz mal˝ z·jem.Z·jemci o pr·zdninov˝ provoz majÌ zajiötÏnpobyt v nedalekÈ ökolce na JiûnÌm MÏstÏ.BÏhem dubna a kvÏtna jsme ochutnali letnÌdny, tak aù n·s tyto dny neopustÌ a prov·zÌn·s po celou dobu pr·zdnin a dovolen˝ch am˘ûeme bÏhem nich naËerpat novou energii,kterou kaûd˝ pot¯ebuje.P¯eji kr·snÈ lÈto.VELIKONO»NÕ SOUTÃéENÕ U RYBI»EKNapl·novaly jsme si z·vody mezi RybiËkami, Sl˘Úaty z HrnË̯ a Mot˝lkyv tÏlocviËnÏ Zä. P¯ekvapilo n·s vöak oöklivÈ poËasÌ a nemocpanÌ uËitelek. Naöe zklam·nÌ n·m vynahradilo sluneËnÈ poËasÌ v dalöÌmt˝dnu. To uû jsme si ale zaz·vodily samy na naöem ökolnÌm h¯iöti.Nejprve z·vodili chlapci proti dÏvËat˘m v p¯en·öenÌ vajÌËek na hnÌzda.Kaûd· v˝hra byla prov·zena bou¯liv˝m pok¯ikem.Tato soutÏû dopadla nerozhodnÏ 2:2.Jednou z dalöÌch disciplÌn bylo ve dvojicÌch p¯en·öenÌ mÌËku ñ vajÌËkana p·lce k cÌli. NesmÏlo n·m upadnout, coû se samoz¯ejmÏ nÏkolikr·tstalo.NejvÌce jsme se tÏöily na z·vody motorek. Fandily jsme vöem a vlastnÏzvÌtÏzily vöechny dÏti. OdmÏnou za naöe snaûenÌ a zap·lenÌ dohry byl balÌËek s velikonoËnÌm zajÌËkem. Z vyda¯enÈho kr·snÈho proslunÏnÈhodopoledne jsme mÏly velikou radost. Naöim z·vod˘m p¯ihlÌûelydÏti z t¯Ìdy Mot˝lk˘, kterÈ si pozdÏji udÏlaly takÈ svÈ z·vody.Vaöe dÏti ñ RybiËkyZ·kladnÌ ökola V Ladech* * *V·ûenÌ rodiËe,blÌûÌ se vyvrcholenÌ ökolnÌho roku se vöemipl·novan˝mi akcemi, ale nast·v· takÈ obdobÌ,kdy se pl·nuje z·kladnÌ uspo¯·d·nÌ rokun·sledujÌcÌho. Dovolte mi, neû se s V·mi rozlouËÌmp¯ed pr·zdninami, abych V·s sezn·-mil s aktu·lnÌmi informacemi.V dobÏ uz·vÏrky tohoto ËÌsla jsme se p¯ipravovalina odjezd na ökolu v p¯ÌrodÏ. Kaûd·t¯Ìda m· p¯ipraven˝ program, kter˝ se v·ûek mÌstu naöeho pobytu ñ Krkonoösk˝ n·rodnÌpark, Richtrovy boudy. »ek· n·s v˝stup naSnÏûku, mnoho her a praktickÈ vyuûitÌ vÏdomostÌ,kterÈ û·ci zÌskali bÏhem roku.27.5. ProbÏhl DEN DÃTÕ. PoËasÌ bylo p¯ÌznivÈ.Slunce bylo vÌce neû dost. ⁄vodnÌ vystoupenÌû·k˘ se vyda¯ilo, kaûd˝ ˙spÏönÏ absolvovalsvoji traù a uûil si atrakce v cÌli v äeberovÏ.R·d bych podÏkoval vöem uËitel˘m, kte¯Ì sepodÌleli na p¯ÌpravÏ vystoupenÌ i tÏm, kte¯Ìzajiöùovali stanoviötÏ pod s·lajÌcÌm sluncem.DÏkuji M» äeberov za po¯·d·nÌ akce, kter·je pro û·ky velmi atraktivnÌ. Ve fotogaleriinaöich internetov˝ch str·nek si m˘ûete p¯ipomenoutnÏkterÈ okamûiky z pr˘bÏhu celÈhoodpoledne. D·le pl·nujeme sportovnÌ denv are·lu Zä Kunratice a tradiËnÌ rozlouËenÌ seû·ky 5. t¯Ìdy s uvedenÌm dÏtskÈho muzik·luZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 17


äKOLSTVÕ A DÃTI»erven· Karkulka, viz.pozv·nka v dalöÌch p¯ÌspÏvcÌch.Na p¯ÌötÌ ökolnÌ rok pl·nuji zmÏny v oblastistravov·nÌ. Zadal jsem provϯit moûnost dovybavenÌnaöÌ v˝dejny pro p¯Ìjem a vyd·v·nÌdvou druh˘ obÏd˘ a souËasnÏ zvaûuji moûnostzmÏnit dodavatele stravy. Pokud v˝sledn·zpr·va bude pozitivnÌ, budete v dalöÌm ËÌsleZpravodaje sezn·meni s p¯ijat˝mi z·vÏry.V letnÌm ËÌsle bude takÈ uvedeno sloûenÌ pedagogickÈhosboru pro dalöÌ ökolnÌ rok.V pedagogickÈ oblasti pl·nujeme p˘lenÌ t¯Ìdve vöech hodin·ch angliËtiny, aby se snÌûilpoËet û·k˘ na uËitele a v˝uka mohla probÌhatintenzivnÏji. Za tÌmto ˙Ëelem bude p¯ijatanov· panÌ uËitelka s odpovÌdajÌcÌ kvalifikacÌa jazykov˝mi zkuöenostmi. Vöe je z·vislÈ naschv·lenÌ nav˝öenÌ rozpoËtu ökoly o Ë·stku namzdovÈ n·klady od naöeho z¯izovatele. VÏ-¯Ìm, ûe takto vynaloûenÈ prost¯edky jsou nejlepöÌinvesticÌ do budoucnosti naöich û·k˘.Pro û·ky 1. a 2. t¯Ìdy uvaûujeme s touto panÌuËitelkou o navazujÌcÌch aktivit·ch v angliËtinÏv odpolednÌm Ëase. BuÔ formou krouûku,nebo jedno oddÏlenÌ äD. Bude z·leûet na z·-jmu rodiˢ, kter˝ koncem mÏsÌce Ëervna budoumoci vyj·d¯it v p¯edbÏûnÈ nabÌdce z·-jmov˝ch krouûk˘.Dobr˝ den, chtÏla bych se s v·mi podÏlito z·ûitky s dÏtmi v mÏsÌci dubnu. Byl natoliknaplnÏn zajÌmavostmi a ud·lostmi, ûe nÏjaknezbyl Ëas informovat o ud·lostech jednotlivÏ.Proûili jsme s dÏtmi kr·snÈ dny, kdy jsmese zam˝öleli nad pÌsmem. Hledali jsme star·pÌsma na Internetu, vyzkouöeli si psanÌ husÌmbrkem, zkusili si napsat r˘znÈ znaky a napsatsvÈ k¯estnÌ jmÈno r˘zn˝mi druhy pÌsma. Uûilijsme si spoustu legrace i vÏdÏnÌ (foto m˘ûetenalÈzt ve fotogalerii).Poda¯ilo se n·m s dÏtmi sloûit pÌsniËku. Namelodii lidovky Ptala se Zuzana Kuby, jsmes dÏtmi v hodinÏ hudebnÌ v˝chovy motivovanÈr˘zn˝mi veröov·nkami sloûili legraËnÌ pÌsniËkus jejich jmÈny. Je velmi oblÌben· a stalase jakousi naöÌ ÑhymnouÑ.DalöÌ p¯Ìjemnou hodinu jsme s panÌ uËitelkouätainerovou zaûily s dÏtmi p¯i angliËtinÏ natÈma jÌdlo. Nejen ûe n·s dÏti velmi p¯ÌjemnÏ* * *1. TÿÕDAP¯ÌötÌ ökolnÌ rok bude opÏt pokraËovat plaveck˝v˝cvik û·k˘ naöÌ ökoly. Jedn·me o moûnostivyuûÌt z·zemÌ bazÈnem vybavenÈ ökolyOpen Gate v BabicÌch.P¯es pr·zdniny n·s Ëek· v˝mÏna podlahyv tÏlocviËnÏ, neboù v d˘sledku dlouhodobÈhoskrytÈho zatÈk·nÌ pod palubovku doölo kezborcenÌ podkladovÈho roötu. SouË·stÌ opravymusÌ b˝t takÈ odstranÏnÌ p¯ÌËiny zatÈk·nÌ.»asov· n·roËnost opravy si vyû·d· i ukonËenÌprovozu tÏlocviËny jiû od 20. Ëervna 2011.Vöem uûivatel˘m tÏlocviËny se touto cestouomlouv·m za kr·cenÌ pron·jm˘. VϯÌm, ûekvalita proveden˝ch pracÌ a nov˝ povrch podlahyv tÏlocviËnÏ opÏt zv˝öÌ komfort n·miposkytovan˝ch sluûeb.R·d bych zde podÏkoval vöem uËitel˘m zajejich obÏtavou a n·roËnou pr·ci bÏhem ökolnÌhoroku. ObdobÌ ökolnÌch pr·zdnin je zdrojk zÌsk·nÌ energie pro nov˝ ökolnÌ rok. N·rokyna uËitele se kaûd˝ rok zvyöujÌ a v˝uka û·k˘vyûaduje st·le vÏtöÌ ˙silÌ.é·k˘m a V·m rodiˢm p¯eji kr·snÈ lÈto, mnohonov˝ch z·ûitk˘ a pevnÏ vϯÌm, ûe se vezdravÌ sejdeme p¯ed naöÌ ökolou ve Ëtvrtek1. z·¯Ì 2011.Mgr. Jaroslav St¯eötÌk,¯editel ökolyp¯ekvapily sv˝mi znalostmi anglick˝ch slovÌ-Ëek, ale p¯i v˝tvarnÈ pr·ci se jim n·ramnÏpoda¯ilo vyuûÌt sv˝ch znalostÌ i prakticky (fotom˘ûete nalÈzt ve fotogalerii).Po VelikonocÌch jsme navötÌvili p¯edstavenÌ divadlaMinor BrouËci.Bylo velmi netradiËnÏ pojatoa v˝sledek n·s nadchl. Troöku jsem p¯i p¯edstavenÌtrpÏla pozorovacÌ schizofreniÌ, protoûejsem sledovala jeviötÏ i hlediötÏ a bylo ˙ûasnÈpozorovat dÏti, kterÈ reagovaly na p¯edstavenÌ,kde se nemluvilo lidskou ¯eËÌ, ale jen nÏjakoubrouËÌ hatmatilkou. Ve ökole jsme si p¯i chvilcenakreslili brouËky, kterÈ jsme si zapamatovali(fota nÏkter˝ch pracÌ ve fotogalerii).DalöÌm p¯ÌspÏvkem dÏtÌ k proûitÌ p¯ÌjemnÈhodopoledne byla dramatizace poh·dky O koù·tku,kterÈ zapomnÏlo mÚoukat. DÏti si p¯idÏlilyrole podle toho, jak dob¯e ovl·daly p¯Ìsluönouzv̯ecÌ ¯eË, potom se rozdÏlily do dvouhereck˝ch skupin, a zatÌmco jedna skupina183/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTImÏla ÑËtenou zkouökuÑ, druh· se p¯ipravovalana p¯edstavenÌ. P¯ÌötÌ hodinu se skupinyvyst¯Ìdaly. Nijak jsem do p¯Ìpravy hereck˝chv˝kon˘ jednotliv˝ch skupin nezasahovala,zaujala jsem roli fotografa »eskÈ televize. DÏtise dok·zaly skvÏle domluvit na pravidlechzkouöky, zvl·dnutÌ ÑjeviötÏì i formÏ sv˝ch rolÌ(foto m˘ûete nalÈzt ve fotogalerii).MS v hokeji ovlivnilo i pr·ci prvÚ·k˘. NejenûeochotnÏ nosili v˝st¯iûky z novin, z kter˝chjsme si udÏlali n·stÏnku, ale p¯ispÏli i vlastnÌmi˙vahami. V ËÌtance se takÈ nabÌzel k motivacimoc pÏkn˝ Ël·nek. Protoûe rady prvÚ·Ëk˘,co by mÏl dÏlat a umÏt dobr˝ hokejistabyly natolik podnÏtnÈ (jak sami m˘ûete zjistitna fotk·ch ve fotogalerii), rozhodli jsme seposlat je i naöemu reprezentaËnÌmu t˝mu doBratislavy. DÏti krasopisnÏ napsaly svÈ radyna v˝kres, j· jsem je vyfotografovala a myslelijsme, ûe fotku odeöleme i s p¯·nÌm mailem.Ale neölo to. Tak jsem musela rady p¯epsat.Douf·m, ûe se naöi chlapci pouËili. Jenomökoda, ûe aû po proh¯e se ävÈdskem.Mgr. Eva Bedna¯Ìkov·, t¯ÌdnÌ uËitelka2. TÿÕDA* * *Divadlo Minor POPELKAN·vötÏva naöeho oblÌbenÈho divadla. Popelkatrochu jinak neû jak ji vöichni zn·me. Onaje mlad· cukr·¯ka a princ pot¯ebuje dort naples. Samoz¯ejmÏ se zamilujÌ a vöe skonËÌ svatbou.A ûili öùastnÏ aû do smrtiÖP¯Ìprava v˝zdoby a v˝zdoba ökoly na VelikonoËnÌjarmarkVe skupink·ch jsme k¯Ìdov˝mi pasteli vytvo¯iliob¯Ì kraslice. HodnÏ pr·ce dalo nejen je vytvo¯it,ale i vöe uklidit. UmÌstili jsme je na branku,hlavnÌ vchod a do tÏlocviËny. Pro umocnÏnÌvelikonoËnÌ atmosfÈry jsme jeötÏ vyzdobiliplot a t˘je na zahradÏ barevn˝mi pentliËkami.Snad se to vöem n·vötÏvnÌk˘m lÌbilo.Manjunath ñ n·ö kamar·d v IndiiUû d¯Ìve jsme se s dÏtmi domluvili, ûe si povÌmenÏco vÌc o projektu Adopce na d·lku akamar·dovi, kterÈmu se snaûÌme pom·hat.PromÌtli jsme si film o ûivotÏ v Indii. VidÏlijsme centra, kde se projekt realizuje a ûivotv nich. V n·slednÈ diskusi se dÏti vyjad¯ovalyke shlÈdnutÈmu filmu a uv·dÌm z mnoha hez-k˝ch myölenek jednu: P¯ekvapilo mÏ, ûe tÌm,co dÏl·me, m˘ûeme nÏkomu tolik pomoci.PovÌd·nÌ se vËela¯kou o vËel·chVyuûili jsme toho, ûe jedna maminka chov·vËely a poprosili ji, aby n·m o svÈ z·libÏ nÏcopovÏdÏla. PanÌ SovÌËkov· souhlasila a p¯iöladnes i ve speci·lnÌm vËela¯skÈm obleku. Nejenûe n·m vypr·vÏla, ale na vlastnÌ oËi jsmevidÏli r·meËky s pl·stvemi. P¯Ìmo z pl·stvÌjsme ochutnali med a mÏli jsme to ötÏstÌ, ûe sezrovna p¯ed naöima oËima dokonce vylÌhlymladÈ vËelky. Moc dÏkujeme.Mgr. Simona Ber·nkov·, t¯ÌdnÌ uËitelka* * *3. TÿÕDA»ernÈ divadloVe st¯edu 4. kvÏtna jsme navötÌvili divadloMetro, p¯edstavenÌ Ulice pln· kouzel. Nikdoz n·s, snad kromÏ panÌ uËitelky, jeötÏ û·dnÈtakovÈ p¯edstavenÌ nevidÏl. NevÏdÏli jsme, con·s Ëek·. Budou herci hr·t ve tmÏ? Bude todivadlo poslepu? Bude to nÏco jako straöideln˝z·mek? My nic neuvidÌme a herci takÈ ne?TakovÈto a podobnÈ ot·zky n·s prov·zelybÏhem cesty do divadla. HlediötÏ i jeviötÏ vypadalodocela stejnÏ jako v kaûdÈm jinÈm divadle.SetmÏlo a my jsme mohli pozorovatpohyb herc˘ na jeviöti. Nebyli tam ale sami ñpohybovali se i rekvizity, kterÈ hr·li takÈ. Byloto ˙ûasnÈ. NejlepöÌ na tom ale bylo, ûe nakonci p¯edstavenÌ jsme si mohli i my vyzkouöet,jak se takovÈ p¯edstavenÌ dÏl·. A dokoncesi to mohly vyzkouöet i panÌ uËitelky!Vaöi BadatelÈBadatelÈ se p¯ipravujÌ na svou objevnou cestuP¯ÌötÌ t˝den, a uû se nem˘ûeme doËkat, n·sËek· putov·nÌ do nejvyööÌch Ëesk˝ch hor ñKrkonoö. NaöÌ badatelskou z·kladnou se stanouRichtrovy boudy, kterÈ se nalÈzajÌ 1200m nad mo¯em. P¯Ìpravu na cestu nenech·v·-me n·hodÏ, lupa a kompas se st·vajÌ naöÌ povinnouv˝bavou. To, ûe m·me mÌt vhodnouobuv do horskÈho terÈnu se rozumÌ samo sebou.Uû se tÏöÌme, jak zdol·me nejvyööÌ bod»eskÈ republiky ñ SnÏûku. UplatnÌme p¯i tomorientaci v terÈnu i na mapÏ. »ek· n·s takÈsportovnÌ mezit¯ÌdnÌ z·polenÌ. Uû aby bylopondÏlÌ!!!BadatelÈZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 19


äKOLSTVÕ A DÃTI4. TÿÕDAV p·tek p¯ed ËarodÏjnicemi se Ëtvrù·ci stalina hodinu kostymÈry. Ve skupink·ch maskovalinej-ËarodÏjnici, kterou po tÈ kr·tce p¯edstavili.P¯Ìpravy a maskov·nÌ bylo ruönÈ. é·cisi ale uûili plno legrace, p¯i vym˝ölenÌ tÏchnejbl·znivÏjöÌch doplÚk˘. P¯i samotnÈm p¯edstavov·nÌjsme se dozvÏdÏli i nÏco m·lo o ûivotÏËty¯ Ñnejkr·snÏjöÌchì ËarodÏjnic ñ MrtvÈnevÏsty, Kadim˘ry, Duriel a »urym˘ry. Nakonecjsme se odmÏnili radostn˝m potleskema spoleËnou fotografiÌ, kterou si m˘ûete prohlÈdnoutve fotogalerii.V ˙ter˝ 10.5. jsme se vydali po stop·ch KarlaIV. CelÈmu putov·nÌ p¯edch·zelo velikÈ pl·-nov·nÌ. V pondÏlÌ bÏhem dvou prvnÌch hodinjsme napl·novali vöe, co bylo pot¯eba. RozdÏlilijsme se do skupinek a zaËali pracovat.Jedna skupinka prom˝ölela, jak se dostanemedo centra Prahy. Druh· pak ¯eöila trasu odKarolÌna, p¯es Karl˘v most aû na Hrad. T¯etÌskupinka hledala, jakÈ bude poËasÌ a sepsalapro n·s lÌsteËek, co vöechno m·me mÌt s sebou.DalöÌ t¯i skupinky se stali pr˘vodci a kaûd·z nich si p¯ipravila povÌd·nÌ o jednÈ ze staveb,kterÈ nechal vybudovat Karel IV. V ˙ter˝jsme se seöli r·no p¯ed ökolou a pak hur· docentra Prahy. Vystoupili jsme na stanici metraM˘stek a vydali jsme se ke Karolinu, kde n·sËekalo prvnÌ povÌd·nÌ o zaloûenÌ Karlovy univerzity.Potom naöe cesta vedla p¯es StaromÏstskÈn·mÏstÌ, Karlovou ulicÌ aû ke Karlovumostu. Tam jsme se dozvÏdÏli, kdy a za jak˝chokolnostÌ byl zaloûen. Na nÏm jsme siprohlÈdli sochy. DÈle jsme se zdrûeli u sochyJana NepomuckÈho, protoûe jsme si pot¯ebovalis·hnout na reliÈf pod nÌm, abychom mÏliötÏstÌ. Potom n·s Ëekala p¯est·vka na svaËinu.PotÈ jsme zaËali vytrvale stoupat na Hrad,coû bylo v horku n·roËnÈ. Ale zvl·dli jsmeto. PoslednÌ zast·vka byla u chr·mu svatÈhoVÌta, kde jsme si uk·zali znaky gotickÈho slohu.A pak uû jsme jen seöli po star˝ch z·meck˝chschodech dol˘ he stanici metra Malostransk·a jeli jsme zp·tky do ökoly.Mgr. Veronika äefËÌkov·,t¯ÌdnÌ uËitelka5. TÿÕDAAbsolvovali jsme mnoho zajÌmav˝ch akcÌ, kterÈjsou zdokumentov·ny ve fotogalerii. Prop¯Ìklad uv·dÌme: N·vötÏva ˙¯adu M» äeberova diskuze s panÌ starostkou, p¯Ìprava pokrm˘s ochutn·vkami, v˝uka florbalu, cyklov˝letod ökoly do pr˘honickÈho parku a vlastnÌpoËÌtaËovÈ zpracov·nÌ dokumentace z akcÌ,kterÈ jsou zve¯ejnÏny na naöich str·nk·ch.Protoûe naöe spoluûaËka nemohla kv˘li rucejet s n·mi, uv·dÌme alespoÚ jejÌ zpr·vu.é·ci 5. t¯ÌdyV˝let do Pr˘honickÈho parkuHned na zaË·tek ¯eknu, ûe vöichni, kromÏ mÏ,to mÏli jako ökolnÌ akci, j· jsem zde byla samap·r dnÌ potÈ.CÌl v˝pravy: Pr˘honick˝ parkN·dhern˝ park, kter˝ v dobÏ rozkvÏtu tvo¯Ìhotovou dûungli öe¯Ìk˘, rododendron˘ a jin˝chkvÏtin. Jelikoû jsem nemohla jÌt s p·ù·-ky, vypravily jsme se do parku s babiËkou. JakÈto bylo? ProstÏ n·dhernÈ, plno kvÏtin, v˘nÏale taky po¯·dn˝ mumraj. Jelikoû m·m vlastnÌfotoapar·t, zaËala jsem fotit, fotit a fotit, bylato n·dhera. MÏla jsem ötÏstÌ, ûe ve spojitostis trhem, zde byli sokolnÌci.ÑDva svÏtyìVyfotila jsem n·dhernÈ dravce.PotÈ jsme pokraËovali d·le.Fotila jsem jako o ûivot.A z·roveÚ jsem obdivovala tu kr·su kolem.Byla to n·dhera!TÏch ke¯˘, kvÏtin a jin˝ch vÏcÌ.PotÈ jsme se zastavili u rybnÌka, kde byly rybya kachny.Jak tento v˝let hodnotÌm?Hmmm pokud to nevypl˝v· z textu tak to tadynapÌöu. Bylo to ˙ûasnÈ ta kr·sa :-) !Ale v·ûnÏ, r·da si tento v˝let zopakuji p¯i kaûdÈp¯Ìleûitosti.Jen mÏ mrzÌ, ûe jsem nemohla jet s p·ù·ky nakole, ale to v˘bec nemÌrnÌ mÈ nadöenÌ.THE ENDSimona Florianov·,û·kynÏ 5. t¯Ìdy203/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVEVELIKONO»NÕ JARMARKVe st¯edu 19.4. probÏhl jiû tradiËnÌ VelikonoËnÌ jarmark. Jako vûdy se tÏöil hojnÈ ˙Ëasti.V tÏlocviËnÏ probÌhalo nÏkolik v˝tvarn˝ch dÌlen, kterÈ zabezpeËovaly maminky û·k˘ spolus pedagogick˝m sborem. V 1. t¯ÌdÏ probÌhala prodejnÌ v˝stava velikonoËnÌch dekoracÌ. Organizacese ˙spÏönÏ ujali p·ù·ci.DÏkujeme vöem rodiˢm, kte¯Ì se spolupodÌleli na zd·rnÈm pr˘bÏhu akce a vöem, kte¯Ì si u n·snakoupili. V˝tÏûek poputuje do Indie naöemu kamar·dovi z Adopce na d·lku.Mgr. S. Ber·nkov·, Mgr. E. Bedna¯Ìkov·Zveme vöechny rodiËe a p¯·telÈ naöÌ ökoly na premiÈru dÏtskÈho muzik·luÑ»erven· Karkulkaì, kter˝ si jako svÈ rozlouËenÌ se ökolou p¯ipravili naöi p·ù·ci.Vzhledem k tomu, ûe jich je pouze sedm, p¯izvali ke spolupr·ci dÏti z druhÈ t¯Ìdy.P¯ijÔte se podÌvat, jak se jim to poda¯ilo.VystoupenÌ obohatÌ tÈû û·ci hudebnÌho krouûku a taneËnice aerobiku a hip-hopu.TÏöÌme se na v·s v PONDÃLÕ 27.6.2011 v 16 hod. V KOSTELE V äEBEROVÃ.Mgr. I. ätainerov· a Mgr. S. Ber·nkov·HrnË̯ötÌ bar·ËnÌciVzdÏlavatel Veleobce soused Pavel KlÌmamÏ oslovil, zda by se nÏkdo z n·s nez˙ËastnilPietnÌho aktu u p¯Ìleûitosti 66. v˝roËÌ vÌtÏznÈhoukonËenÌ druhÈ svÏtovÈ v·lkyu pomnÌku na ChodovskÈm h¯bitovÏ. P¯edalmoje telefonnÌ ËÌslo panÌ Ing. LudmileH·jkovÈ, Ëlence »eskÈho svazu bojovnÌk˘za svobodu v Praze 4, kter· mi zavolala anapsala dopis se srdeËn˝m pozv·nÌm, ûejsem jÌ ˙Ëast p¯islÌbila.10. kvÏtna bylo kr·snÈ, sluneËnÈ poËasÌ,p¯iölo n·s osm ve svÈr·zu, j· v kroji a sousedäanda s praporem. V˘bec jsem nevÏdÏla,ûe na ChodovÏ existuje tak kr·sn˝ a udrûovan˝h¯bitov, kde se nach·zÌ hroby 263rudoarmÏjc˘ padl˝ch, Ëi pozdÏji zem¯el˝chna n·sledky zranÏnÌ v bojÌch v Praze a 31praûsk˝ch povstalc˘ z Chodova a okolÌ, kte¯Ìpoloûili svÈ ûivoty p¯i osvobozov·nÌ hl. m.Prahy. ⁄st¯ednÌ pomnÌk a celÈ poh¯ebiötÏje dÌlem n·r. umÏlce prof. Jana H·ny, socha¯eOtakara VelinskÈho a zahradnÌho architektaBrabce. V z·kladech pomnÌku jeuloûena prsù z bojiötÏ u Sokolova. PomnÌkje jednÌm z nejpÏknÏjöÌch a nejp˘sobivÏjöÌchv Praze. Hrdin˘m se kaûdoroËnÏ p¯ich·zÌpoklonit ¯ada v˝znamn˝ch osobnostÌ.I letos to byli zastupitelÈ M» Prahy 11,delegace velvyslanectvÌ RuskÈ federace,BÏloruska, Ukrajiny, Polska, a dalöÌ. Bylap¯Ìtomna i arm·da, hudba A»R, nosiËi vÏnc˘,mnoho obËan˘ i ökolnÌ ml·deû. I my, sesousedem äandou, jsme byli urËeni st·ts ostatnÌmi praporeËnÌky Ëestnou str·û. P¯ekvapilon·s, ûe p¯i slavnostnÌch projevecha dÏkov·nÌ vöem ˙ËastnÌk˘m, jsme bylis pln˝m jmÈnem jmenov·ni i j· a soused II.ûupy Vl. Paducha a naöe vlasteneck· OBHrnË̯e. Z·roveÚ jsme poprvÈ vyzkouöelin·ö nov˝ mikrobus Ford transit, kter˝ nahradilnaöi doslouûilou ÑBarËuì. Na jehokoupi p¯ispÏla i mÏstsk· Ë·st Ë·stkou5000 KË, soused Paducha 2000 KË a sousedäanda 5000 KË, za coû jim velmi dÏkujeme.Ji¯ina PospÌöilov·,rycht·¯ka OB HrnË̯eZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 21


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVERodinnÈ centrum Bar·ËekMAL… OHL…DNUTÕ PÿED PR¡ZDNINAMIM·me za sebou dalöÌ ökolnÌ rok, bÏhem kterÈhos v·mi byl i Bar·Ëek ñ rodinnÈ centrumpro vöechny. V Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìchjsme jiû t¯etÌm rokem a tÏöÌ n·s rostoucÌ n·-vötÏvnost a z·jem o nabÌzenÈ krouûky. Pro n·sa naöe aktivnÌ maminky, kterÈ pro v·s chodBar·Ëku zajiöùujÌ, je to neklamn· zn·mka toho,ûe Ëas, kter˝ Bar·Ëku vÏnujeme ve svÈm volnÈmËase m· smysl.V tomto ökolnÌm roce jsme do Bar·Ëku p¯ivedlinovÈ kurzy pro dÏti i dospÏlÈ nap¯. Baletky,BarviËku ñ v˝tvarn˝ krouûek pro nejmenöÌ ñnebo velmi popul·rnÌ Zumbu. Letos poprvÈjste mÏli moûnost p¯ijÌt dopoledne cviËit a z·-roveÚ si nechat pohlÌdat svÈho andÌlka. ZaËalijsme spolupracovat s kreativnÌ dÌlniËkou ¡ja,ve kterÈ panÌ Jana Stangelov· vyr·bÌ s dÏtmi idospÏl˝mi ˙ûasn· dÌlka. Z·roveÚ probÌhajÌ jiûzavedenÈ kurzy, nap¯. hudebnÌ ökola Yamaha,TaneËky, Orient·lnÌ tance nebo nap¯. Pilates.NabÌdka je öirok· a my se budeme snaûitnabÌzet st·le nÏco novÈho. Pokud m·tenÏjakÈ p¯·nÌ ñ na kurz, semin·¯, p¯edn·ökuatd. ñ napiöte n·m na info@rcbaracek.cz amy se pokusÌme vöe za¯Ìdit. Vyuûijte jedineËnÈmoûnosti mÌt krouûek pro svÈ dÌtÏ v mÌstÏbydliötÏ a nevozit ho p¯es p˘lku Prahy!KromÏ pravideln˝ch kurz˘ po¯·d·me i jednor·zovÈakce pro dÏti ñ letos byl velmi ˙spÏön˝nap¯. podzimnÌ LampiÛnov˝ pr˘vod nebo tradiËnÌMikul·ösk· ñ nebo p¯edn·öky pro dospÏlÈ.P¯es pr·zdniny bude RodinnÈ centrum prove¯ejnost zav¯enÈ, coû ale neznamen·, ûe sev Bar·Ëku nebude nic dÌt! KreativnÌ dÌlniËka¡ja pro V·s ve spolupr·ci s obcÌ po¯·d· p¯ÌmÏstskÈt·bory, kterÈ jsou alternativou ke klasick˝mvÌcedennÌm t·bor˘m. V˝hodou je, ûedÏti str·vÌ z·bavn˝ den a veËer mohou b˝t opÏts rodinou. V jedn·nÌ je takÈ cviËenÌ pro dospÏlÈbÏhem letnÌch pr·zdnin (nap¯. zumby).TÏöÌme se na v·s opÏt po pr·zdnin·ch. Jiû nynÌp¯ipravujeme program na z·¯Ì, do kterÈhom˘ûete Ñmluvitì i vy (viz v˝öe). Z novinek v·mm˘ûeme slÌbit nap¯. jÛgu, chceme se takÈ vÌcezamϯit na batol·tka a malÈ dÏti ñ urËitÏ u n·snajdete cviËenÌ pro maminky s dÏtmi. TÏöÌmese na spolupr·ci s psychoterapeutkou Mgr.Zuzanou TÏöÌnskou, se kterou budeme vybÌratzajÌmav· tÈmata nejen o dÏtech.Za cel˝ Bar·Ëek mi dovolte pop¯·t kr·snÈpr·zdniny a v z·¯Ì se na v·s opÏt tÏöÌme!Jarmila Herbrychov·,RC Bar·ËekRODINN… CENTRUM BAR¡»EK, O.S.Adresa: Bar·Ënick· rychtaK äeberovu 805,Praha 4-HrnË̯eInternet: www.rcbaracek.czE-mail: info@rcbaracek.czMobil: 777 352 520Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯ÌchLIDICETento Ëerven (9.6.2011) p¯ich·zÌ do naöichkin historick˝ velkofilm Lidice. To n·m opÏtp¯ipomene tuto smutnou ud·lost, kter· se odehr·lajiû p¯ed 69 lety. Celkem postupnÏ p¯iöloo ûivot 340 lidick˝ch obyvatel (192 muû˘, 60ûen a 88 dÏtÌ).Po atent·tu na zastupujÌcÌho ¯ÌöskÈho protektoraSS-Obergruppenf¸hrera Reinharda Heydrichadne 27. kvÏtna 1942 se rozhodli nacistÈv »ech·ch a na MoravÏ k dosud nesl˝chanÈzastraöovacÌ akci. V˝znamn˝ podÌl na pl·nuvyhlazenÌ Lidic mÏl ambiciÛznÌ st·tnÌ tajem-223/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVEnÌk ˙¯adu ¯ÌöskÈho protektora SS-Obergruppenf¸hrerKarl Hermann Frank. V nadÏji, ûetÌm posÌlÌ svÈ postavenÌ a napom˘ûe svÈmujmenov·nÌ p¯ÌötÌm ¯Ìösk˝m protektorem, rozhodlvyuûÌt Lidic jako uk·zky svÈho Ñr·znÈhopostupuì. Frank 9. Ëervna osobnÏ p¯edloûil p¯iHeydrichovÏ poh¯bu v BerlÌnÏ sv˘j z·mÏrHitlerovi a obratem k nÏmu obdrûel souhlas.Lidice mÏly b˝t vyp·leny a srovn·ny se zemÌ,dospÏlÌ muûi zast¯eleni, ûeny uvÏznÏny v koncentraËnÌcht·borech a dÏti d·ny na Ñn·leûitÈvychov·nÌì.NaveËer dne 9. Ëervna byly Lidice obklÌËenyjednotkami SS a nÏmeckÈ policie a nikdo nesmÏlobec opustit. Starosta byl p¯inucen vydatveökerÈ obecnÌ cennosti a obyvatelÈ za-Ëali b˝t po p˘lnoci vyv·dÏni ze sv˝ch domov˘.Muûi staröÌ 15 let byli shromaûÔov·ni ve sklepÏa chlÈvÏ Hor·kova statku.Neexistuje jedin˝ svÏdek, kter˝ by dovolilnahlÈdnout na poslednÌ hodiny proûitÈ ve stodoleHor·kova statku, kde byl s ostatnÌmi lidick˝mimuûi zav¯en˝ i lidick˝ far·¯ P. Josefätemberka. Je velmi pravdÏpodobnÈ, ûe v tÈtobeznadÏjnÈ chvÌli dod·val sv˝m farnÌk˘m sÌlu,odvahu i vÌru a ûehnal jim. SkuteËnostÌ je, apotvrdili to pozdÏji i samotnÌ eses·ci, ûe lidiËtÌmuûi odch·zeli p¯ed hlavnÏ popravËÌ ËetyklidnÏ, zp¯Ìma a stateËnÏ. Nebyli spout·ni aani jim nezavazovali oËi.Ke zdi Hor·kova statku se t¯iasedmdes·tilet˝bÏlovlas˝ past˝¯ postavil jako jeden z poslednÌch.Byl mu sice gestapem nabÌzen voln˝odchod z obce, ale knÏz, ûijÌcÌ t¯iat¯icet letv LidicÌch, nabÌdku nep¯ijal. M˘ûeme se pt·t,zda mÏla obÏù tohoto muûe cenu, v tu chvÌliuû p¯ece nikoho nemohl zachr·nit. P¯esto alejeho p¯Ìtomnost, to ûe spolu se sv˝mi farnÌkyjde na smrt, i kdyû nemusÌ, ukazuje na obrovskoul·sku samotnÈho Boha. B˘h, v rozporus naöimi p¯edstavami, ne¯eöÌ problÈm zla nÏjak˝mm·vnutÌm kouzelnÈho proutku, ale tÌm,ûe do toho jde s n·mi, ûe n·s nenech·v· osamocenÈ.Moûn· n·m p¯ijde zvl·ötnÌ, kdyû n·mo tomhle nÏkdo jen povÌd·, ale p¯ÌbÏh lidickÈhofar·¯e ukazuje, ûe je to zkr·tka tak!* * *P. Jaroslav Krajl, far·¯PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏliod 11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa v Hrn-Ë̯Ìch spad· pod ÿÌmskokatolickou farnostu kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOSTu kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-KunraticeIII. praûsk˝ vikari·tFarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·chFar·¯: P. Jaroslav KrajlAdresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,148 00 Praha-KunraticeTelefony: 244 910 469, 244 910 358Fax: 244 912 713E-mail: nazaret@volny.czInternet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.czSbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ5.7. ñ DEN SLOVANSK›CH VÃROZVÃSTŸP¯ÌbÏh mladöÌho z brat¯Ì: Konstantin ñ Cyril (asi 827 ñ 14.2.869)Je jistÈ, ûe k¯esùanstvÌ bylo na naöem ˙zemÌzastoupeno jiû p¯ed p¯Ìchodem Konstantina aMetodÏje. P¯esto vöak asi nebude daleko odpravdy charakteristika, kterou o naöich p¯edcÌchpodal autor éivota Konstantinova, kdyûn·rod popisuje jako ÑzatemnÏl˝ na svÈm rozumuslabotou Ëi spÌöe Ô·belskou lstÌ a nechtÏjÌcÌchoditi ve svÏtle p¯ik·z·nÌ BoûÌchÖìTouha po tom, aby k¯esùanstvÌ zapustilo svÈko¯eny hloubÏji, byla jednÌm z d˘vod˘, proËknÌûe Rastislav mision·¯e pozval. S û·dostÌo vysl·nÌ uËitel˘ znal˝ch slovanskÈ ¯eËi se obr·tilnejprve do ÿÌma. Kdyû neuspÏl, vyslalposly do Konstantinopole. CÌsa¯ Michal III.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 23


éIJEME V PRAZE˙kolem povϯil jiû osvÏdËenÈ bratry, kte¯Ì sesvou vzdÏlanostÌ ¯adili k mimo¯·dn˝m osobnostem.Konstantin, o t¯in·ct let mladöÌ neû MetodÏj,byl knÏz, pat¯il do okruhu vzdÏlanc˘ kolempatriarchy Fotia (vydobyl si tu p¯Ìzvisko Filozof).VyuËoval na univerzitÏ a vynikl jako znamenit˝disputÈr ve vÏci vÌry v diskuzÌchs muslimy, éidy i odp˘rci uctÌv·nÌ obraz˘.V roce 861 byl s bratrem v Ëele poselstva, jeûcÌsa¯ vyslal s misijnÌmi ˙koly k Ëernomo¯sk˝mChazar˘m. O dva roky pozdÏji se vypravilina Velkou Moravu. Jejich ˙kolem bylo vyu-Ëovat dom·cÌ knÏûÌ, a tak vybudovat mÌstnÌcÌrkevnÌ organizaci. Konstantinova genialita seprojevila i v sestavenÌ novÈho pÌsma ñ hlaholiceñ a p¯ekladem Ë·stÌ evangeliÌ do staroslovÏnötiny.Po p¯Ìchodu oba brat¯i zaËali se vzdÏl·v·nÌmknÏûstva, pokraËovali v p¯ekl·d·nÌ: dokonËilievangelia a ostatnÌ novoz·konnÌ knihy, pakp¯eloûili ûalt·¯ a asi cel˝ Star˝ z·kon. P¯eloûililiturgickÈ texty, modlitby, k·z·nÌ, ûivotopisysvat˝ch a nÏkterÈ spisy cÌrkevnÌch otc˘.Neölo tedy o liturgickÈ novota¯enÌ, pouûÌvaliob¯ad v˝chodnÌ cÌrkve, byù p¯izp˘soben˝ latinskÈmu,jenû byl na VelkÈ MoravÏ obvykl˝.Jejich Ëinnost ovöem p¯ekraËovala jen ËistÏn·boûenskou oblast ñ uvedli i dÌla pr·vnÌ povahy(nomok·non ñ sbornÌk cÌrkevnÌho pr·-va; Z·kon sudnyj ljudem, v podstatÏ trestnÌz·konÌk). Origin·lnÌch pracÌ bylo mÈnÏ, o tojsou liter·rnÏ cennÏjöÌ. Konstantin˘v Proglasje nejstaröÌ dochovan· slovansk· b·seÚ (ner˝movan·).N·roËn· pr·ce se i p¯es odpor fransk˝ch knÏûÌdob¯e rozvÌjela, takûe se po t¯ech a p˘l letechvydali vysvÏtit svÈ û·ky. Putovali p¯esPanonii, kde zÌskali pro slovanskou bohosluûbuknÌûete Kocela. V Ben·tk·ch museli znovuËelit ˙tok˘m proti pouûÌv·nÌ slovanötinyjako cÌrkevnÌho jazyka. DozvÏdÏl se o nichale papeû a povolal je do ÿÌma. Koncem roku867 zde byli slavnÏ p¯ijati (p¯in·öeli domnÏlÈostatky sv. Klimenta). Hadri·n II. schv·lil slovanskÈknihy i liturgii a dal vysvÏtit jejich û·ky.Konstantin tu ale smrtelnÏ onemocnÏl. S p¯·-nÌm zem¯Ìt jako mnich vstoupil do kl·ötera(p¯ijal jmÈno Cyril) a 14.˙nora 869 zem¯el.MisijnÌ pr·ce na VelkÈ MoravÏ jeho smrtÌ aleneskonËila. Konstantin˘v bratr MetodÏj se naMoravu vr·til s biskupsk˝m svÏcenÌm (cobyarcibiskup moravsko-panonsk˝) a p¯es zmÏnÏnoua sloûitou politickou i cÌrkevnÌ situacipokraËoval ve svÈ Ëinnosti aû do svÈ smrtiv roce 885.Robert Hart* * *PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏliod 11 hodin v kostele v äeberovÏ.SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROVKazatel: Robert HartMobil: 737 858 268Kazatel: MatÏj H·jekMobil: 777 806 755Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberovInternet: www.cb.cz/praha4Muzeum LegaPro naöe nejmenöÌ i ty odrostlejöÌ.P¯Ìmo v centru Prahy bylo ned·vno otev¯eno prvnÌsoukromÈ muzeum stavebnice Lego, kterÈ jesvou velikostÌ a poËtem vystavovan˝ch expon·t˘nejvÏtöÌm nejen v »R, ale i v EvropÏ. Na ploöe340 m 2 m˘ûete vidÏt 20 tematick˝ch expozic, kterÈjsou poskl·d·ny z vÌce neû 500 000 kostiËeklega.Adresa: N·rodnÌ 31, Praha 1OtevÌracÌ doba: dennÏ 10ñ22 hodin243/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE, AUTOBUSYSENIOR HELPNovÏ vznikl· sluûba zajiöùuje sluûby spoleËenskÈho charakteru pro ty, kdo nemajÌ na svÈhoseniora dlouhodobÏ, nebo jednor·zovÏ dostatek Ëasu, Ëi mu chtÏjÌ nabÌdnout sluûby na mÌru,individu·lnÌ p¯Ìstup a nadstandardnÌ pÈËi, kter· smϯuje k udrûenÌ dlouhodobÈ fyzickÈ a duöevnÌsobÏstaËnosti a tyto sluûby nahradÌ jejich vlastnÌ starostlivost. Sluûby SENIOR HELP nenahrazujÌklasick· zdravotnÌ soci·lnÌ sluûby a jsou plnÏ hrazeny jejÌm objednavatelem.VÌce informacÌ: www.senior-help.cz.MÏsto pro dÏtiWeb MÏsto pro dÏti: ñ www.mestoprodeti.czbyl z¯Ìzen za ˙Ëelem co nejkomplexnÏjöÌhozmapov·nÌ ËeskÈ kultury, aktivit a z·bavy prodÏti ve vÏku od 3 do 15 let.JednotlivÈ rubriky webu p¯edstavujÌ ucelen˝ p¯ehledsest·vajÌcÌ z filmov˝ch premiÈr, novinekna DVD a CD, divadelnÌch p¯edstavenÌ, v˝stavv galeriÌch a muzeÌch, kniûnÌch a hernÌch aktualit.Pokud si nevÌte rady kam vyrazit s dÏtmi,MÏsto pro dÏti je tÌm prav˝m mÌstem. Jste vÌt·nive mÏstÏ, kde stres je zaûehn·n a vy sim˘ûete pohodlnÏ z domova sestavit vlastnÌprogram a vybrat si to, co by mohlo bavit v·sa zejmÈna vaöe dÏti.Web MÏsto pro dÏti.cz je pravidelnÏ dennÏaktualizov·n.Novinky v bezplatnÈ p¯epravÏ na ˙zemÌ Prahy od 1.7.Od 1.7.2011 doch·zÌ k rozö̯enÌ bezplatnÈ p¯epravyo dÏti od 10 do 15 let a o seniory od 65 do70 let. Pro lepöÌ orientaci jsme pro V·s p¯ipravilin·sledujÌcÌ souhrn podmÌnek a poûadavk˘ projednotlivÈ vÏkovÈ kategorie, kterÈ mohou jezditpo Praze od 1.7.2011 bezplatnÏ.DÏti od narozenÌ do 6 letñ jezdÌ zdarma v Praze i mimo Prahuñ nemusÌ nijak prokazovat vÏkDÏti od 6 do 10 letñ jezdÌ zdarma pouze v Prazeñ musÌ prok·zat vÏk jakoukoli pr˘kazkou ovÏ-¯enou vydavatelem (jmÈno, p¯ÌjmenÌ, datum narozenÌ,fotografie)ñ pokud nemajÌ û·dnou pr˘kazku, platÌ poloviËnÌjednotlivÈ jÌzdnÈDÏti od 10 do 15 letñ jezdÌ zdarma pouze v Prazeñ musÌ se prok·zat opencard s nahranou aplikacÌÑjÌzdnÈ zdarmaì za 120 KËñ pokud nemajÌ opencard s aplikacÌ ÑjÌzdnÈ zdarmaì,ale mohou prok·zat vÏk ñ platÌ poloviËnÌ jednotlivÈjÌzdnÈñ pokud nemohou ani prok·zat vÏk platÌ plnÈ jÌzdnÈSenio¯i od 65 do 70 letñ jezdÌ zdarma pouze v Praze ?musÌ se prok·zatopencard s nahranou aplikacÌ ÑjÌzdnÈ zdarmaìza 120 KË na max. 6 letñ pokud nemajÌ opencard s aplikacÌ ÑjÌzdnÈ zdarmaìza 120 KË, ale majÌ Ñpr˘kazku PIDì platÌ poPraze poloviËnÌ jednotlivÈ jÌzdnÈñ pokud nemajÌ ani Ñpr˘kazku PIDì platÌ plnÈ jÌzdnÈSenio¯i nad 70 letñ jezdÌ zdarma v Praze i okolÌ (ve vnÏjöÌch p·smechpouze v autobusech PID), staËÌ se prok·-zat obËansk˝m pr˘kazem »R, povolenÌm k pobytuv »R nebo identifikaËnÌ pr˘kazkou PIDp¯ÌpadnÏ opencard za 20 KËñ pro bezplatnÈ cestov·nÌ po Praze ve vlacÌchje nutnÈ mÌt opencard s aplikacÌ ÑSenior 70+ì za20 KË na 4 rokyñ pokud nemohou prok·zat vÏk platÌ plnÈ jÌzdnÈLibuöe LÈvov·ZmÏna provoznÌ dobyKontaktnÌho mÌsta äkod˘v pal·c, Jungmanova 29Od 1.5.2011 doölo ke zmÏnÏ provoznÌ doby kontaktnÌhomÌsta äkod˘v pal·c (p¯ep·ûky 58ñ60)ProvoznÌ doba: PoñËt 8ñ18 hodin, P· 8ñ16 hodinZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2011 25


ZDRAVÕPitn˝ reûim»lovÏk dennÏ vylouËÌ v pr˘mÏru asi dva ap˘l litru vody. Pro zachov·nÌ vyrovnanÈvodnÌ bilance tak musÌ organismus p¯ijmoutodpovÌdajÌcÌ mnoûstvÌ tekutin. P¯ibliûnÏ900 ml vody zÌsk·v·me jako souË·st konzumovan˝chpotravin. Zbytek, tedy minim·lnÏjeden a p˘l litru, musÌme dennÏ vypÌt.ÑDoporuËuje se pÌt pr˘bÏûnÏ po cel˝ denod samÈho r·na. TÏlo tak m˘ûe ide·lnÏ zuûitkovatdodanÈ tekutiny. P¯edevöÌm bychomse mÏli vyvarovat n·razovÈho pitÌvÏtöÌho mnoûstvÌ tekutin, kterÈ m˘ûe zap¯ÌËinitp¯evodnÏnÌ.ìP¯evodnÏnÌ zp˘sobuje p¯etÏûov·nÌ ledvin asrdce, coû v krajnÌm p¯ÌpadÏ vede i k poruch·mjejich funkcÌ. P¯esnÈ mnoûstvÌ tekutin,kterÈ si tÏlo û·d·, z·visÌ na mnoha faktorecha je znaËnÏ individu·lnÌ.ÑOptim·lnÌ pitn˝ reûim nez·visÌ jen na teplotÏvenkovnÌho vzduchu, ale na ¯adÏ dalöÌchfaktor˘. Pot¯eba tekutin je individu·lnÌ,z·leûÌ na tÏlesnÈ hmotnosti, vÏku apohlavÌ, sloûenÌ a mnoûstvÌ stravy (obsahvody, soli, bÌlkovin a kaloriÌ), tÏlesnÈ aktivitÏ,teplotÏ a vlhkosti prost¯edÌ vËetnÏproudÏnÌ vzduchu.ì»asto volen˝m n·pojem v lÈtÏ nebo p¯i projevech˙navy je k·va, avöak ta sama o sobÏËlovÏku dostatek tekutin neposkytne. Protoje d˘leûitÈ, aby tvo¯ila pouze doplnÏk pitnÈhoreûimu. MÏla by b˝t vûdy doplnÏnasklenicÌ vody.ÑMÏli bychom rozliöovat mezi tekutinami,kterÈ n·m opravdu prospÌvajÌ a m˘ûeme jetedy pÌt dennÏ i ve vÏtöÌm mnoûstvÌ ˙mÏrnÏpot¯eb·m organizmu a öirokou ök·loun·poj˘, kter˝mi lze pitn˝ reûim doplÚovatjen obËas nebo zcela v˝jimeËnÏ.ìNejlepöÌm ¯eöenÌm pro pitn˝ reûim nejenomv lÈtÏ je podle odbornÌk˘ pitÌ vody, kter·n·m pom˘ûe vy¯eöit hned nÏkolik problÈm˘.Jedna sklenice vody po r·nu n·s spolehlivÏvzbudÌ, nastartuje metabolismus aspolu se zdravou snÌdanÌ nabije energiÌ. Pravideln˝p¯Ìsun vody udrûÌ tÏlo po cel˝ denaktivovanÈ a umoûnÌ spr·vnÈ fungov·nÌd˘leûit˝ch org·n˘. Ve v˝sledku p˘sobÌ jakooËistnÈ k˘ra.ÑKe vhodn˝m vod·m pro osoby bez rozliöenÌvÏku a zdravotnÌho stavu pat¯Ì pramenitÈvody. NejvhodnÏjöÌ jsou slabÏ mineralizovanÈ(celkov˝ obsah rozpuötÏn˝ch l·tekv rozmezÌ 50ñ500 mg/l), neperlivÈ (bezoxidu uhliËitÈho), s vyv·ûen˝m obsahemminer·lnÌch l·tek. Pro vÏtöinu osob je v˝hodn˝vyööÌ obsah ho¯ËÌku (je nutn˝ probunÏËn˝ metabolizmus, Ëinnost srdce, sval˘,nerv˘ a pro tvorbu kostÌ) a v·pnÌku (jenezbytn˝ pro sr·ûlivost krve, ovlivÚuje Ëinnostsrdce, nerv˘ a sval˘, udrûuje zdravÈkosti a zuby). LidÈ s vysok˝m krevnÌm tlakem,obÏhov˝mi problÈmy a poruchamiledvin by nemÏli pÌt vody s vyööÌm obsahemsodÌku.ìLibuöe LÈvov·ZPRAVODAJ. »Ìslo 3/2011 vyölo 21.6.2011. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏa v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.8.2011.Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze jetakÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebona Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.263/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines