Výročná správa za rok 2004. - Informačné centrum mladých

icm.sk
  • No tags were found...

Výročná správa za rok 2004. - Informačné centrum mladých

ICM n.o. v Martine - Výročná správa za rok 2004.V roku 2004 ICM, n.o. v Martine vo svojej práci nadviazalo na už zabehnutéinformačné činnosti a aktivity z predošlých rokov. Počas celého roka v informačnomcentre pracovali len dobrovoľní nehonorovaní pracovníci.1) Pre rok 2004 boli zabezpečené prevádzkové priestory pre činnosťInformačného centra mladých v Martine na ul. V. Paulinyho - Tótha č.3 na základezmluvy č.18/2004 s RDMOM z 2. januára 2004 (č. zmluvy RDMOM je 02/2004), ktorábola prílohou k zmluve 08/2003 uzavretej už na dobu neurčitú s možnosťouvypovedania oboma zmluvnými stranami.V roku 2004 nenastala zmena v orgánoch ICM n.o. a ani v zmysle ŠtatútuICM, n.o. sa nemuseli konať voľby členov Správnej rady (v zmysle §6 odst.1 a §13odst.1, sa voľby členov Správnej rady konajú v posledných 30 dňoch ich 4-ročnéhofunkčného obdobia, ktoré všetkým súčastným členom orgánov ICM n.o. začaloplynúť 22. decembra 2002 a budúce sa budúce bude od 22. decembra 2006).Správna rada sa zišla na svojich zasadnutiach v roku 2004 - 2 krát a to 28.marca 2004, kedy prerokovala a schválila správu o činnosti a hospodárení ICM n.o.za rok 2003, návrh plánu práce a hospodárenia na rok 2004, ktorý vypracovalriaditeľ ICM n.o. a predložil členom Správnej rady ICM dňa 2. januára 2004, a tiež28. augusta 2004, kedy bola zhodnotená činnosť za prvý polrok 2004 a začiatokrealizácie projektu „Informačného bodu v Martine“, ktorý zapojil v druhom polrokunaše Informačné centrum do realizácie projektu informačnej siete v SR realizovanejZdružením informačných a poradenských centier mladých v SR, ktorý bol realizovanýna pomoc mladým ľuďom v roku 2004.Zasadnutie Zboru poradcov a aktivistov v roku 2004 zvolal, v zmysle §14odst.3 Štatútu ICM n.o. podpredseda správnej rady na deň - 28. august 2004.Do zoznamu zboru poradcov a aktivistov ICM n.o. boli k dňu konania zasadnutiazapísaní šiesti členovia. Návrhy a podnety, ktoré vzišli z rokovania Zboru poradcova aktivistov postúpil podpredseda správnej rady na rokovanie správnej rady, ktoré sakonalo následne po zasadnutí Zboru poradcov a aktivistov ICM, n.o..2) Ročná účtovná závierka ICM n.o. za rok 2004 vykázala hospodárskyvýsledok vo výške - 43.599,- Sk. Ďalšie vlastné imanie ICM n.o. v roku 2004nezískalo, avšak svojpomocne renovovalo staršie osobné počítače, ktoré využíva prisvojej činnosti, tiež obhospodarovalo osobný počítač a majetok zapožičaný z Úraduvlády SR (počítač, tlačiareň a kopírovací stroj MINOLTA) a materiál nulovej účtovnejhodnoty, ktorý obdržalo darom pre svoju činnosť ešte v roku 1999. Podrobnejšieinformácie o hospodárení sú súčasťou bodu 4) tejto správy.3) ICM n.o. nemalo povinnosť dať overiť účtovnú závierku za rok 2004audítorovi. Hospodárenie a činnosť ICM n.o. za rok 2004 skontroloval jej revízor,ktorý vo svojej správe vyjadril súhlasné stanovisko s činnosťou a hospodárením ICMn.o. v roku 2004, ktoré boli v súlade s jej Štatútom.Nakoľko sa o príjem z 2% (zaplatenej dane z príjmov FO a PO) ICM, n.o. Martinv roku 2004 neuchádzalo, ICM n.o. nemá tiež povinnosť podľa §56a zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zák. č. 247/2002 Z.z., zverejniť presnúšpecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických


- 2 -a právnických osôb, ktorú by bolo potrebné za rok 2004 zrealizovať najneskôr do31.01.2006.4) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v Sk:Príjmy ICM n.o. v roku 2004 spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.961Výdaje ICM n.o. v roku 2004 na správu . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Výdaje ICM n.o. v roku 2004 na činnosť spolu . . . . . . . . . . . . . 405.560Rozdiel príjmov a výdavkov ICM n.o. v roku 2004 - 43.5995) Prehľad rozsahu príjmov ICM n.o. v členení podľa zdrojov v Sk:a) Dotácie a dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000b) 2% z dane FO a PO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0c) príjmy z majetku - úroky z vkladov v banke . . . . . . . . . 39d) iné príjmy z činnosti organizácie a jeho majetku . . . . . . . . 261.922Príjmy v roku 2004 spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.9616) ICM n.o. v roku 2004 využívala pre svoju činnosť okrem svojhoa majetku (osobného počítača z roku 2002, počítačového projektora z roku 2003a referenčného osobného auta Škoda FELÍCIA) ešte majetok zapožičaný z Úraduvlády SR (počítač, tlačiareň a kopírovací stroj MINOLTA) a darovaný materiál z roku1999, ktorý v roku 2004 prešiel svojpomocnou opravou.ICM n.o. si za rok 2004 nevysporiadalo všetky záväzky, ktoré vytvorilov priebehu roka pri svojej činnosti a do roku 2005 prešlo zo záväzkom za neuhradenédopravné vo výške 1.475,- Sk a neuhradenej časti pôžičky na nákup materiálu naopravu darovaných počítačov vo výške 56.800,- Sk, pričom nevysporiadanépohľadávky boli k 31.12.2005 vo výške 4.041,30 Sk.7) Počas roka 2004 nenastali v orgánoch ICM n.o. žiadne zmeny a všetkyorgány neziskovej organizácie pracovali po celý rok 2004 v zložení tak, ako bolizvolené na zasadaní správnej rady dňa 23. novembra 2002 na štvorročné funkčnéobdobie, ktoré začalo plynúť od 22. decembra 2002. Ostatné orgány ICM n.o. ostalitiež bezo zmeny.8) Správna rada ICM n.o. na svojom zasadnutí neurčila žiadne ďalšie údaje,ktoré by mali byť zverejnené vo výročnej správe, okrem údajov a miestazverejnenia určenej zákonom a Štatútom ICM n.o. v Martine.Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle organizácie t.j. v Martine naUl. V. Paulinyho-Tótha č. 3, v priestoroch ICM, n.o..V Martine 2. januára 2005.Správu spracoval: Ing. Jozef RISTVEJriaditeľ ICM n.o.Výročná správa o činnosti ICM n.o. v Martine bola schválená nazasadnutí Správnej rady ICM,n.o. , konanej v sídle organizácie dňa29. januára 2005.

More magazines by this user
Similar magazines