Jockey New 113 FS - BASF Polska

basf.pl

Jockey New 113 FS - BASF Polska

Strona: 7/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Zagrożone pojemniki chłodzićwodą. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lubścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie zprzepisami.SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dośrodowiska6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury wsytuacjach awaryjnychStosować ubranie ochronne. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać oparów iareozolu.6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiskaZapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wódpowierzchniowych/wód gruntowych.6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące dousuwania skażeniaDla małych ilości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalnyśrodek wiążący, ziemia okrzemkowa)Dla dużych ilości: Przetamować/obwałować. Produkt odpompować.Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich,oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścićgruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronieśrodowiska.6.4. Odniesienia do innych sekcjiDane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówkidotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ichmagazynowanie7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowaniaPrzy składowaniu i postępowaniu z produktem zgodnie z przepisami nie są konieczne żadneszczególne środki ostrożności. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Nie jeść inie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Przed przerwami lub po zakończeniupracy umyć ręce i/lub twarz.Ochrona przed pożarem i eksplozją:Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności. Produkt nie jest palny. Produkt nie jestwybuchowy.7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymiwszelkich wzajemnych niezgodnościOddzielic od srodków spozywczych, uzywek i pasz.


Strona: 8/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przedbezpośrednim nasłonecznieniem.Stabilność magazynowania:Czas składowania: 24 Mies.Chronić przed spadkiem temperatury ponizej: 0 °CZmiany we wlasciwosciach produktu moga wystapic w przypadku gdy produkt/substancjaprzechowywany jest przez dluzszy czas ponizej zalecanych temperatur.Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °CWlasciwosci produktu moga sie zmienic jezeli substancja/produkt bedzie skladowany przez dluzszyokres czasu w temperaturze wyzszej niz podana.7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowePrzy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegaćwskazówek podanych w sekcji 7.SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej8.1. Parametry dotyczące kontroliSkładniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.1332-58-7: KaolinNDS 10 mg/m3 (Dz.U.217, 1833 z 2002 r. z późń zmianami), Pył całkowity8.2. Kontrola narażeniaŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJOCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:przy większych stężeniach i dłuższym oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę drógoddechowych Filtr kombinowany dla organicznych, nieorganicznych, kwaśnych organicznych izasadowych gazów/par (np. EN 14387 Typ ABEK).OCHRONA RĄK:Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374) także przy dłuższymbezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasuprzenikalności wg. EN 374): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.OCHRONA OCZU:okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)OCHRONA CIAŁA:Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwegooddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranieochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny


Strona: 9/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia MinistraGospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochronyindywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). Ubranie robocze przechowywać oddzielnie. Nieprzechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznychStan skupienia/forma: zawiesinaKolor:pomarańczowy do czerwonegoZapach:charakterystycznyPróg zapachu:Nie określono na podstawiemożliwego zagrożenia dla zdrowiaprzy wdychaniu.Wartość pH: ca. 5 - 7(1 %(m), 24 °C)Temperatura topnienia: ca. 0 °CDane dotyczą rozpuszczalnika.Obszar wrzenia: ca. 100 °CDane dotyczą rozpuszczalnika.Temperatura zapłonienia:Z powodu podwyższonej zawartościwody nie jest konieczny pomiartemperatury zapłonu.prędkość wyparowania:nie znajduje zastosowaniaZapalność:Na podstawie struktury chemicznej iskładu nie sklasyfikowano jako łatwozapalny.Dolna granica wybuchowości:Na podstawie składu produktu idotychczasowych doświadczeń z tymproduktem nie przewiduje sięwystąpienia zagrożenia podwarunkiem prawidłowegoobchodzenia się z produktem izgodnego z przeznaczeniemzastosowania.Górna granica wybuchowości:Na podstawie składu produktu idotychczasowych doświadczeń z tymproduktem nie przewiduje sięwystąpienia zagrożenia podwarunkiem prawidłowegoobchodzenia się z produktem izgodnego z przeznaczeniemzastosowania.Temperatura zapalenia: 450 °C(Dyrektywa 92/69/EWG, C.4-E)


Strona: 10/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Ciśnienie pary: ca. 23,4 hPa(20 °C)Dane dotyczą rozpuszczalnika.Gęstość:ca. 1,12 g/cm3(20 °C)Względna gęstość pary (powietrze):nie określonoRozpuszczalność w wodzie: rozpraszalnyWspółczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):nie znajduje zastosowaniaRozkład termiczny: nie określonoLepkość dynamiczna: ca. 106 mPa.s(OECD 114)(20 °C, 100 1/s)Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy (Wytyczne 92/69/EWG,A.14)Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom9.2. Inne informacjeInne informacje:Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą podane w tej sekcji kartycharakterystyki.SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność10.1. ReaktywnośćBrak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia sięz produktem będą przestrzegane.10.2. Stabilność chemicznaProdukt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcjiBrak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia sięz produktem będą przestrzegane.10.4. Warunki, których należy unikaćPatrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.10.5. Materiały niezgodneNależy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:silne zasady, silne kwasy, silny utleniacz10.6. Niebezpieczne produkty rozkładuNiebezpieczne produkty rozkładu:Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówkidotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.


Strona: 11/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznychToksyczność ostraOcena ostrej toksyczności:Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. Przy jednorazowym kontakcie ze skórąnie toksyczny Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:LD50 szczur (doustne): > 1.000 - < 2.000 mg/kg (Wytyczne OECD 401)LC50 szczur (inhalacyjne): > 3,77 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)Najwyższe stężenie mierzalne. Zbadano areozol.LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)Nie zaobserwowano śmiertelności.Działanie drażniąceOcena działania drażniącego:Nie działa drażniąco na skórę. Może spowodować delikatne podrażnienie oczu.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 404)Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu królik: Słabo drażniący. (Wytyczne OECD 405)Działanie uczulajace na drogi oddechowe / skóręOcena działania uczulającego.:Nie przedłożono punktów zaczepienia dla potencjału uczulenia skóry.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:zmodyfikowany test Bühlera świnka morska: nie działa uczulająco (Wytyczne OECD 406)Działanie mutagenne na komórki rozrodczeOcena mutagenności:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów. Testy na działanie mutagenne nie wykazały obecności potencjału genotoksycznego.KancerogennośćOcena kancerogenności:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onOcena kancerogenności:


Strona: 12/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Pojawienie sie guzów zaobserwowanych w badaniach na zwierzętach jest wynikiem odwaracalnegomechanizmu niegenotoksycznego dla którego można ustalić dawkę graniczną. Przy jednokrotnymlub krótkotrwałym podaniu substancji w niskim stężeniu działanie rakotwórcze jest praktyczniewykluczone. W długotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że substancja może prowadzić dowytworzenia guzków tarczycy. Efekt bazuje na mechanizmie specyficznym dla zwierząt, który niewchodzi w rachubę w przypadku ludzi.Dane dot: prochloraz w kompleksie z CuOcena kancerogenności:Pojawienie sie guzów zaobserwowanych w badaniach na zwierzętach jest wynikiem odwaracalnegomechanizmu niegenotoksycznego dla którego można ustalić dawkę graniczną. Przy jednokrotnymlub krótkotrwałym podaniu substancji w niskim stężeniu działanie rakotwórcze jest praktyczniewykluczone.----------------------------------Toksyczność reprodukcyjnaOcena toksyczności reprodukcyjnej:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: alkohol tłuszczowy oksyetylenowanyOcena toksyczności reprodukcyjnej:W badaniach na zwierzętach pojawiły się przesłanki wskazujące na skutki upośledzające płodność.----------------------------------Toksyczność rozwojowaOcena teratogenność:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów. Badania na zwierzętach nie wykazują działania uszkadzającego płód, przy dawce,która nie jest toksyczna dla osobników w wieku rozrodczym.Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onOcena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:Substancja może spowodować specyficzne uszkodzenia organów przy powtarzającym się podaniuniskiej dawki.Dane dot: prochloraz w kompleksie z CuOcena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:W badaniach na zwierzętach po powtórzonym narażeniu zostały zaobserwowane efektyadaptacyjne.----------------------------------Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności


Strona: 13/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia.SEKCJA 12: Informacje ekologiczne12.1. ToksycznośćOcena toksyczności wodnej:Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące sięniekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onToksyczność dla ryb:LC50 (96 h) 1,34 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD-Richtlinie 203, Przepływ.)Dane dot: prochloraz w kompleksie z CuToksyczność dla ryb:LC50 (96 h) 1,35 mg/l, Cyprinus carpio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)----------------------------------Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onBezkręgowce wodne:EC50 (48 h) > 5 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, badanie semi-statyczne)Dane dot: prochloraz w kompleksie z CuBezkręgowce wodne:LC50 (48 h) 0,468 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)----------------------------------Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onRośliny wodne:EC50 (72 h) 0,046 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (statyczny)Dane dot: prochloraz w kompleksie z CuRośliny wodne:EC50 (72 h) 0,024 mg/l (biomasa), Scenedesmus subspicatus (Wytyczne OECD 201, statyczny)----------------------------------12.2. Trwałość i zdolność do rozkładuOcena biodegradacji i eliminacji (H2O):Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: 3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)chinazolin-4(3H)-onOcena biodegradacji i eliminacji (H2O):Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD)


Strona: 16/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Grupa pakowania:IIIZagrożenia dla środowiska: takSzczególne środkinie znaneostrożności dlaużytkowników:Transport żeglugą śródlądowąADNNumer UN (numer ONZ) UN3082Prawidłowa nazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.przewozowa UN:(zawiera FLUCHINKONAZOL, PROCHLORAZ)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSMtransporcie:Grupa pakowania:IIIZagrożenia dla środowiska: takSzczególne środkinie znaneostrożności dlaużytkowników:transport zbiornikowcem Nie ocenianożeglugi śródlądowe:Transport drogą morskąIMDGSea transportIMDGNumer UN (numer ONZ): UN 3082 UN number: UN 3082Prawidłowa nazwaUN proper shippingprzewozowa UN:name:MATERIALZAGRAZAJACYSRODOWISKU,CIEKLY, I.N.O.(zawieraFLUCHINKONAZOL, PROCHLORAZ)ENVIRONMENTALLY HAZARDOUSSUBSTANCE,LIQUID, N.O.S.(containsFLUQUINCONAZOLE,PROCHLORAZ)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSMtransporcie:class(es):Grupa pakowania: III Packing group: IIIZagrożenia dla środowiska: takSubstancjaniebezpieczna wtransporciemorskim: TAKEnvironmentalhazards:Szczególne środkiostrożności dlaużytkowników:nie znaneSpecial precautionsfor user:yesMarine pollutant:YESNone knownTransport drogąpowietrznąAir transport


Strona: 17/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013IATA/ICAOIATA/ICAONumer UN (numer ONZ): UN 3082 UN number: UN 3082Prawidłowa nazwaUN proper shippingprzewozowa UN:name:MATERIALZAGRAZAJACYSRODOWISKU,CIEKLY, I.N.O.(zawieraFLUCHINKONAZOL, PROCHLORAZ)ENVIRONMENTALLY HAZARDOUSSUBSTANCE,LIQUID, N.O.S.(containsFLUQUINCONAZOLE,PROCHLORAZ)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSMtransporcie:class(es):Grupa pakowania: III Packing group: IIIZagrożenia dla środowiska: tak Environmental yeshazards:Szczególne środkiostrożności dlaużytkowników:nie znaneSpecial precautionsfor user:None knownTransport luzem zgodnie z załącznikiem II dokonwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBCTransport in bulk according to Annex IIof MARPOL73/78 and the IBC Codeprzepis: Nie oceniano Regulation: Not evaluatedTransport dozwolony: Nie oceniano Shipment approved: Not evaluatedNazwa zanieczyszczeń: Nie oceniano Pollution name: Not evaluatedRodzaj zanieczyszczeń: Nie oceniano Pollution category: Not evaluatedRodzaj jednostkipływającej:Nie oceniano Ship Type: Not evaluatedSEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych15.1. Specjalne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia iśrodowiska specyficzne dla substancji i mieszaninyUstawa z dnia 18.12.2003 o ochronie roślin (Dz.U. Nr. 11 , poz. 94 z 2004 r.) z późniejszymizmianami Dz.U. Nr. 173, poz.1808 i Dz.U. Nr. 273, poz.2703 z 2004 r.; Dz.U. Nr. 163, poz. 1362 z2005 r.; Dz.U. Nr.92, poz. 639, Dz.U. Nr.170, poz. 1217 i Dz. U. 171, poz. 1225 z 2006 r; Dz.U.Nr.80, poz.541 z 2007r., tekst jednolity z dnia 25.07.2008 Dz.U. Nr. 133 poz. 849 i Dz.U. 98, poz.817z 2009 r.Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr.63, poz.322)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.05.2004 w sprawie wykazu substancjiaktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. Nr. 130, poz. 1391)z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 254, poz. 2553 z 2004 r i Dz.U. Nr. 139, poz.1169, Dz.U. 230,poz.1959 z 2005 r; Dz.U. Nr.135, poz.956, Dz.U. Nr. 127, poz.891 i Dz.U. Nr.227, poz. 1662 z 2006r. oraz Dz.U. 144, poz.1009 z 2007r. oraz Dz.U. Nr. 95, poz.605 i Dz.U. Nr. 218, poz.1398 z 2008 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2012 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacjisubstancji i ich mieszanin. (Dz.U. 2012.1018).


Strona: 18/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 kwietnia 2012 r. w sprawieoznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórychmieszanin (Dz.U. Nr 00, poz.445).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.06.2004 w sprawie wymagań dotyczącychtreści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz.U. Nr. 141, poz. 1498 z 2004 r.) zpóźniejszymi zmianami z 1.09.20004 (Dz.U. Nr. 202, poz. 2074)Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844), tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymizmianami Dz.U. nr 49 poz.330 z 2007 r. i Dz.U. Nr. 108, poz. 690 z 2008r.Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń inatężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002 r)zpóźniejszymi zmianami (Dz.U. nr 212, poz.1769 z 2005 r ; Dz.U. nr 161, poz.1142 z 2007 r; Dz.U. nr105, poz.873 z 2009 r i Dz.U. nr 141, poz.950 z 2010 r.)Dot. użytkowników danego środka ochrony roślin : ' W celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka iśrodowiska należy postepować zgodnie z instrukcją użycia.'15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznegoUwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystykiSEKCJA 16: Inne informacjeW celu prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z produktem należy przestrzegaćdozwolonych warunków zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.Pełne teksty klasyfikacji włączając znaczenie symboli zagrożenia, zwrotów wskazujących rodzajzagrożenia, znaczenie fraz R, oraz uwagi o niebezpieczeństwie o ile zostały wymienione w sekcji 2lub 3.TToksycznyNNiebezpieczny dla środowiska.XnSzkodliwy.23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą .38 Działa drażniąco na skórę .48/25 Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia wnastępstwie dłogotrwałego narażenia.50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.22 Działa szkodliwie po połknięciu.52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.Tox. ostraToksyczność ostraEye irritDziałanie drażniące na oczySTOT rep.Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)Eco acuteZagrożenie dla środowiska wodnego - ostre


Strona: 19/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 8.0Produkt: JOCKEY® NEW 113 FS(ID nr 30282836/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 22.03.2013Aquat. chronic Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczneSkin irrit.Działanie żrące/drażniące na skóręSkin sens.Uczula skórę.H315Działa drażniaco na skórę.H311Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.H331Działa toksycznie w następstwie wdychania.H301Działa toksycznie po połknięciu.H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałeskutki.H372Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzanenarażenie.H302Działa szkodliwie po połknięciu.H402Działa szkodliwie na organizmy wodne.H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.H319Działa drażniąco na oczy.Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisująprodukt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane w żadnym przypadku zaopis jakości towaru (specyfikacja produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenieproduktu dla konkretnych zastosowań nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki.Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktujest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersjii.

More magazines by this user
Similar magazines