Regulamin promocji - Lafarge

lafarge.pl

Regulamin promocji - Lafarge

.Regulamin Programu Lojalnościowego „Podaj dalej!”obowiązuje od dnia ………§ 1. DefinicjeAutoryzowany Wykonawca Agilia Sols A – zwany dalej Wykonawcą Agilia, firma będąca specjalistąw zakresie wykonawstwa podkładów podłogowych o właściwościach samopoziomujących Agilia ® Sols A(podkład anhydrytowy), kupująca produkt Agilia Sols A od spółki Lafarge Kruszywa i Beton, świadczącausługi wykonawstwa oraz sprzedaŜy produktu. Warunkiem otrzymania autoryzacji LKiB jest odbycie przezWykonawcę cyklu szkoleń przeprowadzonych przez LKiB oraz podpisanie umowy wykonawstwa.Autoryzowany Wykonawca Artevia – zwany dalej Wykonawcą Artevia, firma lub osoby będącespecjalistami w zakresie wykonawstwa betonów dekoracyjnych z gamy Artevia, świadcząca usługiwykonawstwa oraz sprzedaŜy produktu. Warunkiem otrzymania autoryzacji LKiB jest odbycieprzez Wykonawcę cyklu szkoleń przeprowadzonych przez LKiB oraz podpisanie umowy wykonawstwa.Bon pienięŜny – Bon pienięŜny Sodexo o wartości: 50 PLN oraz 100 PLN.Biuro Wytwórni Betonu – biuro mieszczące się na terenie lub w pobliŜu terenu wytwórni betonu naleŜącejdo firmy Lafarge Kruszywa i Beton w Polsce.Formularz rejestracyjny - skrócony - dokument, według ustalonego wzoru (załącznik nr 1), w którymUczestnik Programu zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Podaj dalej!”,podaje swoje wybrane dane osobowe dla celów udziału w Programie oraz wyraŜa zgodę na gromadzenie,systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie i wydaniabonów pienięŜnych.Formularz rejestracyjny - rozszerzony - dokument, według ustalonego wzoru (załącznik nr 2), w którymUczestnik Programu podaje swoje dane osobowe i in. dla celów udziału w Programie oraz wyraŜa zgodęna gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwaw Programie i wydania bonów pienięŜnych oraz przesyłania informacji o nowych konkursach i promocjachorganizowanych przez Organizatora (Programy promocyjne). Wypełnienie formularza jest warunkiemwydania Uczestnikowi bonów pienięŜnych.Kupon – część Ulotki zawierająca Numer Identyfikacji Uczestnika Programu, nazwę Programu oraz logoOrganizatora oraz kwotę 100PLN przysługującą osobie oddającej Kupon, wydzielona na Ulotce w sposóbumoŜliwiający odcięcie jej bez uszkodzenia i naruszenia informacji przedstawionych na Ulotce.Klient rekomendowany – klient, któremu Uczestnik Programu polecił przynajmniej jeden z ProduktówSpecjalnych i który w efekcie tego polecenia zakupił min. 6m 3 Agilia Sols A i/lub Artevia lub 10m 3 AgiliaBeton, uregulował płatność oraz przekazał kupon z Ulotki otrzymany przez Uczestnika, zgodniez warunkami określonymi w § 5 pkt.5..LKiB – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. IłŜeckiej 24F, wpisanado rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS,pod nr 0000069305, zwana dalej Organizatorem.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.Numer Identyfikacyjny Uczestnika Programu – indywidualny numer przypisany UczestnikowiProgramu, odpowiadający numerowi znajdującemu się na Ulotce przekazanej Uczestnikowi oraz nakuponach wydzielonych z w/w Ulotki.Operator Programu – osoba odpowiedzialna ze strony firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.za działanie oraz kontrolę Programu lojalnościowego Podaj dalej!Produkty Specjalne: Agilia Sols A, Agilia Beton, Artevia (w tym: Artevia Decor, Artevia Kolor)Program - Program Lojalnościowy „Podaj dalej!”, polegający na oferowaniu Uczestnikom Programuwymiany Rekomendacji, (tj. ilości nowych klientów, tzw. Klientów rekomendowanych) na bony pienięŜnew oparciu o zasady opisane w niniejszym Regulaminie.Przedstawiciel Organizatora – Specjalistka ds. SprzedaŜy, uprawniony pracownik LKiB, osobakoordynująca i prowadząca Program Lojalnościowy „Podaj dalej!” na rynku lokalnym, obsługiwanym przezWytwórnię Betonu LKiB, której biuro jest jej miejscem pracy.Rekomendacja - polecenie Produktu Specjalnego Agilia Sols A i/lub Agilia Beton i/lub Artevia jednemuKlientowi rekomendowanemu, pod warunkiem, Ŝe efektem tego polecenia będzie zakupienie min. 6m 3Agilia Sols A lub Artevia lub 10m 3 Agilia Beton przez w/w Klienta w jednym z biur Wytwórni Betonu,lub od Wykonawcy Agilia / Artevia oraz uregulowanie płatności za ten zakup gotówką lub przelewem.Regulamin - Regulamin Programu Lojalnościowego „Podaj dalej!”, w którym są określone zasadyProgramu, a takŜe prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników.Strona www Lafarge – Oficjalna strona internetowa polskich spółek Grupy Lafarge: www.lafarge.plUczestnik Programu – klient firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., który zdecydował sięna uczestnictwo w Programie Lojalnościowym „Podaj dalej!” oraz spełnił wszystkie warunki niezbędnedo uczestnictwa, opisane w § 3. niniejszego Regulaminu.Ulotka - materiał informacyjno-promocyjny, zawierający podstawowe informacje o Programie, oznaczonyNumerem Identyfikacyjnym Uczestnika Programu (w treści i na kuponach przeznaczonych do odcięcia).§ 2. Postanowienia ogólne1) Firma Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. IłŜeckiej 24F, wpisanado rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII WydziałKRS, pod nr 0000069305, zwana dalej Organizatorem, wprowadza Program Lojalnościowy o nazwie„Podaj dalej!”, zwany dalej Programem, promujący sprzedaŜ Produktów Specjalnych: Agilia Sols A,Agilia Beton oraz Artevia, przeznaczony dla klientów, dokonujących zakupu wyŜej wspomnianychProduktów Specjalnych w biurach Wytwórni Betonu w Regionie Zachodnim lub od AutoryzowanychWykonawców Agilia Sols A, zwanych dalej Wykonawcami Agilia i Autoryzowanych WykonawcówArtevia, zwanych dalej Wykonawcami Artevia oraz rekomendujących w/w Produkty Specjalne osobomtrzecim, które w konsekwencji zdecydują się na zakup w/w produktów w biurach Wytwórni Betonu lubod Wykonawców Agilia Sols A i Wykonawców Artevia.2) Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.§ 3. Warunki przystąpienia do Programu LojalnościowegoLAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.1) Program przeznaczony jest dla Klientów, którzy dokonali zakupu minimalnej wymaganej ilościprzynajmniej jednego z Produktów Specjalnych: Agilia Sols A (6m 3 ), Agilia Beton (10m 3 ) lub Artevia(6m 3 ) oraz uregulowali płatność gotówką lub przelewem.2) W Programie mogą wziąć udział osoby fizyczne powyŜej 18 roku Ŝycia posiadające pełną zdolnośćdo czynności prawnych, które uiszczają gotówką, lub przelewem odpłatność za zakup ProduktówSpecjalnych: Agilia Sols A, Agilia Beton oraz Artevia w biurach Wytwórni Betonu LKiB,lub od Wykonawców Agilia Sols A i Wykonawców Artevia.3) W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.ani podmiotów zaleŜnych oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniemi przebiegiem Programu, a takŜe ich małŜonkowie i najbliŜsi krewni.4) Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie, w tym z odbioruBonów, jest brak zaległych płatności na rzecz spółek grupy Lafarge oraz regulowanie przez klientapłatności gotówką, lub przelewem.5) Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie moŜna łączyć z innymi promocjamii programami Lojalnościowymi, prowadzonymi przez Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.6) Do Programu moŜna przystąpić poprzez wypełnienie skróconego Formularza rejestracyjnego (zał. 1.),który moŜna uzyskać od Przedstawiciela Organizatora w kaŜdym biurze Wytwórni Betonu w RegionieZachodnim oraz od Wykonawców Agilia i Wykonawców Artevia.7) Wypełnienie skróconego Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z dobrowolnym uzupełnieniemgo przez klienta – Uczestnika Programu, o następujące dane: imię; nazwisko; firma; nr telefonu;adres e-mail; akceptacja Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.§ 4. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego1) Klient zostaje uznany za Uczestnika Programu, po przekazaniu wypełnionego Formularzarejestracyjnego Przedstawicielowi Organizatora w biurze Wytwórni Betonu, lub Wykonawcy Agilia lubArtevia, który następnie przekaŜe w/w Formularz Przedstawicielowi Organizatora. Formularzrejestracyjny powinien być wypełniony w sposób kompletny oraz podpisany przez Uczestnikai Przedstawiciela Organizatora lub Wykonawcę Agilia lub Artevia. Wypełnienie Formularzazgłoszeniowego jedynie częściowo nie skutkuje przystąpieniem do Programu.2) KaŜdy Uczestnik Programu musi wyrazić akceptację niniejszego Regulaminu w formie pisemnegooświadczenia (tj. w formie podpisu). Ponadto, kaŜdy Uczestnik Programu musi wyrazić akceptacjęniniejszego Regulaminu w formie pisemnego oświadczenia na Formularzu rejestracyjnym (skróconymi pełnym, patrz: pkt.4g) i pkt.5. §6.) wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodą na przystąpieniedo Programu oraz na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celuuczestnictwa w Programie i wydania bonów pienięŜnych oraz przesyłania informacji o nowychkonkursach i promocjach organizowanych przez Organizatora (Programy promocyjne), na warunkachokreślonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz. 926 tj.). Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie moŜe być domniemanalub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uczestnicy podają swoje dane na zasadziedobrowolności i przez cały czas trwania Programu mają prawo wglądu do nich i do ich poprawianiai usuwania. Usunięcie danych lub cofnięcie powyŜszej zgody jest równoznaczne z wystąpieniemz Programu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały opisane w §10.niniejszego Regulaminu.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.3) W celu przystąpienia do Programu i ubiegania się o bony pienięŜne uczestnik zobowiązany jestdo zapoznania się z zasadami Programu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz do akceptacjiRegulaminu, co wyraŜa poprzez swój czytelny podpis na Regulaminie oraz na Formularzurejestracyjnym (skróconym i pełnym).4) W momencie otrzymania i zweryfikowania wypełnionego skróconego Formularza rejestracyjnego,Organizator przekazuje Uczestnikowi Ulotkę informacyjną z Numerem Identyfikacyjnym UczestnikaProgramu oraz z zamieszczonymi kuponami do odcięcia i przekazania klientom rekomendowanym.5) Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje od Przedstawiciela Organizatora takŜe bonpienięŜny o wartości 100 PLN jako nagrodę za pomyślną rejestrację w Programie, uwarunkowanązakupem minimalnej wymaganej ilości przynajmniej jednego z Produktów Specjalnych.§ 5. Zasady Rekomendacji – polecania i gromadzenia Klientów rekomendowanych1) Uczestnik Programu otrzymuje Ulotkę, zawierającą Numer Identyfikacyjny Uczestnika Programuoraz kupony z w/w Numerem.2) Przedstawiciel Organizatora, Wykonawca Agilia lub Artevia są zobowiązani do przepisania NumeruIdentyfikacyjnego Uczestnika Programu na Formularz rejestracyjny oraz do przekazania UczestnikowiUlotki. Uczestnik Programu jest zobowiązany do przechowywania Ulotki w sposób umoŜliwiający muprzekazanie kuponu lub Numeru z Ulotki Klientowi rekomendowanemu (klientowi, któremu poleciłProdukty Specjalne).3) Uczestnik Programu ma prawo odbioru bonów pienięŜnych o łącznej wartości 150 PLN, za polecenieProduktu Specjalnego Agilia Sols A, Agilia Beton, lub Artevia jednemu Klientowi rekomendowanemu,pod warunkiem, Ŝe efektem tego polecenia będzie zakupienie min. 6m 3 Agilia Sols A i/lub Artevia oraz10m 3 Agilia Beton przez w/w klienta w jednym z biur Wytwórni Betonu, lub od Wykonawcy Agilia lubArtevia oraz uregulowanie płatności za ten zakup gotówką lub przelewem. WyŜej opisane poleceniebędzie zwane dalej Rekomendacją.4) Uczestnik Programu moŜe polecić Produkty Specjalne najwyŜej pięciu Klientom rekomendowanymi otrzymać bony pienięŜne o łącznej wartości 750 PLN (równowartość pięciu bonów 150 PLN).5) Warunki konieczne do uznania klienta za Klienta rekomendowanego:a) zakup przez klienta Produktów Specjalnych: Agilia Sols A lub Artevia w ilości nie mniejszejniŜ 6m 3 lub Agilia Beton w ilości nie mniejszej niŜ 10m 3 ;b) uregulowanie płatności przez klienta za zakup Agilia Sols A, Agilia Beton lub Arteviagotówką lub przelewem;c) przekazanie przez klienta kuponu z Ulotki otrzymanej od Uczestnika, od którego uzyskainformacje na temat Produktów Specjalnych lub podanie Numeru Identyfikacyjnego w/wUczestnika Programu (z Ulotki);6) KaŜdy Uczestnik Programu moŜe polecić produkty Agila Sols A, Agilia Beton lub Artevia najwyŜejpięciu Klientom rekomendowanym.7) Za kaŜdą Rekomendację, tj. za kaŜdego Klienta rekomendowanego, Uczestnik Programu nabywa prawodo otrzymania bonów pienięŜnych o łącznej wartości 150 PLN.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.8) Klient rekomendowany, po dokonaniu zakupu minimalnej wymaganej ilości przynajmniej jednegoz Produktów Specjalnych oraz po przekazaniu kuponu z Ulotki otrzymanej od Uczestnika (lub popodaniu Numeru z w/w Ulotki) nabywa prawo do odbioru bonów pienięŜnych o łącznej wartości 100PLN, pod warunkiem uprzedniego uzupełnienia Formularza lub podania pełnych danych osobowych,wymienionych w pkt. 4.g) §6., w celu przedstawionym w pkt. 5. §6. niniejszego Regulaminu.9) Klient rekomendowany, który dokona zakupu opisanego w pkt. 8. §5., ale nie przekaŜe kuponu z Ulotkilub nie poda Numeru Identyfikacyjnego Uczestnika Programu, lub nie poda wymaganych danychosobowych (wg pkt. 4.g) §6.) nie nabędzie prawa do odbioru bonu pienięŜnego o wartości 100 PLN.§ 6. Wymiana Rekomendacji na bony pienięŜne1) Uczestnikowi Programu, który pozyskał Klienta rekomendowanego, przysługuje prawo do odbiorubonów pienięŜnych o łącznej wartości 150 PLN.2) Wydanie bonów pienięŜnych Uczestnikowi Programu moŜe odbyć się jedynie na zasadach opisanychw niniejszym Regulaminie.3) Rekomendacja moŜe zostać wymieniona wyłącznie na bony pienięŜne. Nie ma moŜliwości wymianyRekomendacji na gotówkę lub inne towary.4) W celu otrzymania bonów pienięŜnych o wartości 150 PLN za kaŜdego Klienta rekomendowanego,Uczestnik Programu powinien:a) przekazać Klientowi rekomendowanemu kupon (z Numerem Identyfikacyjnym UczestnikaProgramu), znajdujący się na Ulotce, którą Uczestnik otrzymał po dokonaniu rejestracjioraz dopilnować, aby Klient rekomendowany przekazał w/w kupon podczas dokonywaniazakupu Agilia Sols A, Agilia Beton lub Artevia;b) poinformować Przedstawiciela Organizatora w biurze Wytwórni Betonu o pozyskaniu Klientarekomendowanego oraz o chęci odbioru przysługujących z tego tytułu bonów pienięŜnych;c) zgłosić się do Przedstawiciela Organizatora w biurze Wytwórni Betonu i przedstawić Ulotkęlub podać Numer Identyfikacyjny Uczestnika Programu;d) podać nazwisko lub nazwiska Klientów rekomendowanych, którzy zakupili ProduktySpecjalne z jego polecenia;e) uzyskać akceptację przedstawionych danych Klienta rekomendowanego (dane osoboweoraz ilość i rodzaj zakupionych Produktów specjalnych), przy czym weryfikacji dokonujePrzedstawiciel Organizatora;f) wypełnić pełen Formularz rejestracyjny (zał. 2.), tj. uzupełnić go, w sposób dobrowolny,o następujące dane: imię; nazwisko; PESEL; NIP; firma; ulica; nr domu; nr lokalu; kodpocztowy; miejscowość; gmina; powiat; województwo; nr telefonu; adres e-mail; akceptacjaRegulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.5) Dane osobowe podawane w pełnym Formularzu rejestracyjnym, wyszczególnione w punkcie 4.g) §6. sązbierane od Uczestników w celu wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C, w którejOrganizator przekaŜe wartość przekazanych bonów pienięŜnych. Zastosowanie ma teŜ pkt. 4. §4.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.6) Organizator zobowiązuje się do wydania Uczestnikowi Programu bonów pienięŜnych o łącznejwartości 150 PLN za kaŜdego Klienta rekomendowanego przez Uczestnika Programu, po pozytywnejweryfikacji danych i uzupełnieniu pełnego Formularza, w terminie do siedmiu dni roboczych,od momentu zweryfikowania prawdziwości danych.7) Przy odbiorze bonów pienięŜnych Uczestnik Programu składa na pokwitowaniu odbioru bonupienięŜnego czytelny podpis wraz z pieczęcią firmową (jeśli dotyczy Uczestnika) zgodne z podpisemi pieczęcią złoŜonymi na Formularzu rejestracyjnym. Przy odbiorze bonów pienięŜnych Uczestnikprogramu moŜe zostać poproszony o okazanie dokumentu toŜsamości. Pokwitowanie odbioru bonówodnosi się takŜe do sytuacji przedstawionych w pkt.7. §4. oraz w pkt. 8. §5.8) Bony pienięŜne nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne towary.§ 7. Utrata Ulotki z Numerem Identyfikacyjnym Uczestnika Programu1) W sytuacji zagubienia lub kradzieŜy Ulotki i braku moŜliwości odtworzenia Numeru IdentyfikacyjnegoUczestnika Programu, Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomieniaPrzedstawiciela Organizatora:a) pocztą elektroniczną na adres anna.fedde@lafarge.com; anna.zys-wojnarska@lafarge.com;b) telefonicznie pod numerami telefonu : +48 502 786 903; +48 502 786 932.2) Na wniosek Uczestnika Programu Przedstawiciel Organizatora moŜe przekazać ponownie NumerIdentyfikacyjnego Uczestnika Programu, przekazany pierwotnie Uczestnikowi Programu.§ 8. Dane osobowe1) Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzanezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pienięŜnych w Programie orazprzesyłania informacji o nowych konkursach i promocjach organizowanych przez Organizatora(Programy promocyjne).2) Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące: imię; nazwisko;PESEL; NIP; firmę; ulicę; nr domu; nr lokalu; kod pocztowy; miejscowość; gminę; powiat;województwo; nr telefonu oraz adres e-mail.3) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.4) KaŜdy Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celuuzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, Uczestnik Programu musi zwrócić sięz pisemnym zapytaniem do Organizatora za pośrednictwem:a) poczty elektronicznej na email: anna.fedde@lafarge.com, anna.zys-wojnarska@lafarge.comb) poczty tradycyjnej, pod adresem Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 061-248 Poznań,ul. Dziadoszański 10 z dopiskiem na kopercie „Anna Fedde - dane osobowe”.Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS


.5) W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych kaŜdyUczestnik Programu zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu naleŜy wysłać wiadomość pocztąelektroniczną na adres email: anna.fedde@lafarge.com i/lub anna.zys-wojnarska@lafarge.com,wpisując „Podaj dalej - dane osobowe”, jako temat wiadomości.6) KaŜdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowychprzez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Programu.Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny lub wysłaniawiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 4. § 8.7) KaŜdy Uczestnik Programu, który decyduje się na otrzymywanie informacji o nowych konkursachi promocjach organizowanych przez Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. drogą elektroniczną (sms,e-mail, telefon), zobowiązany jest w tym wypadku do wyraŜenia stosownej zgody na podstawie ustawyz dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 zpóźn. zm.).§ 9. Dane kontaktowe1) Operator Programu oraz Przedstawiciele Organizatora w kaŜdym biurze Wytwórni Betonu, jak równieŜWykonawcy Agilia oraz Wykonawcy Artevia udzielają wszelkich informacji dotyczącychfunkcjonowania Programu.2) Odpowiedzi będą udzielane w miarę moŜliwości bezzwłocznie lecz nie dłuŜej niŜ w ciągu 3 dniroboczych.3) Uczestnik Programu moŜe zgłosić pytania, zastrzeŜenia, uwagi itp. związane z Programemza pośrednictwem:a) email na adresy: anna.fedde@lafarge.com, anna.zys-wojnarska@lafarge.com;b) telefonu pod numerami: (+48) 502 786 903, (+48) 502 786 932.§ 10. Postanowienia końcowe1) Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnymczasie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostanąpoinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą przekazywaneUczestnikom Programu za pomocą ogłoszeń w biurach Wytwórni Betonu, poprzez WykonawcówAgilia i/lub Artevia, pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.2) Organizator moŜe czasowo zawiesić realizację programu lub dowolnym czasie zdecydowaćo zakończeniu Programu, informując o tym jego Uczestników przy zastosowaniu odpowiednich forminformacji takich jak: ogłoszenia w biurach Wytwórni Betonu, informacja przekazana poprzezWykonawców Agilia i/lub Artevia oraz informacja przesłana do Uczestników Programu pocztąelektroniczną.3) Ogłoszenie o likwidacji Programu musi być przekazane poprzez Wykonawców Agilia i/lub Arteviaoraz zamieszczone przez Organizatora we wszystkich biurach Wytwórni Betonu biorących udziałw Programie w dobrze widocznych miejscach z odpowiednim wyprzedzeniem. Ogłoszenie iwiadomość elektroniczna muszą zawierać szczegółowe zasady likwidacji Programu i datę upływuterminu ostatecznego odbioru bonów pienięŜnych za Rekomendacje.LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.Siedziba Spółki: 02-135 Warszawa, ul. IłŜecka 24 F, tel. (48 22) 324 60 00, fax. (48 22) 324 60 05Zarząd: Krzysztof Pawłowski, Philippe Gorioux, Paweł Jagusiak, Krzysztof Mączka, Hubert Olejnik, Monika BorcovsKapitał zakładowy: 140.091.250 PLNNIP: 521-041-18-06; REGON: 010415851; KRS 0000069305 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS

More magazines by this user
Similar magazines