Prowadzący przedmiot - AGH

zarz.agh.edu.pl
  • No tags were found...

Prowadzący przedmiot - AGH

Wydział Zarządzania AGHszeregu czasowego, modele ARMA, ARIMA, ARMAX i ARIMAX. Porównanie metod ekstrapolacyjnych iautoregresyjnych. Prognozowanie przez analogie (zmienne wiodące i naśladujące).Możliwości i cele symulacji zjawisk, symulacje deterministyczne i stochastyczne – metody Monte Carlo.Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)Ćwiczenia: Statystyczne analizy danych: zasady doboru danych do konstrukcji modeli prognostycznych - koszt,reprezentatywność. Metoda analizy regresji: założenia, zależności, analiza wyników, wpływ nadparametryzacjimodelu i liczność danych na błędy prognoz. Modele nieparametryczne, a modele regresyjne. Zasadywykorzystania symulacji i istota metod Monte-Carlo (obszar zastosowań, interpretacja wyników)Laboratorium: Wykorzystanie pakietów Excell, Statgraf do prezentacji danych i ich obróbki statystycznej.Wykorzystanie analizy regresji w prognozowaniu: dobór struktury zależności regresyjnych, programowanie funkcjiobliczających wejścia uogólnione, wykorzystanie pakietów Statgraf i Excell do obliczania współczynników iprzedziałów ufności modelu regresyjnego. Analiza przedziałów ufności, w tym efektów nadparametryzacji.Symulacja dynamicznych szeregów czasowych. Konstrukcja i identyfikacja modeli ARMA i ARIMA. Porównanieprognoz ARIMA z ekstrapolacją trendu wyznaczonego metodą Holta i regresji liniowej dla procesu błądzeniaprzypadkowego.BibliografiaPodać pozycję dostępne w bibliotece AGH1. Cieślak M (red.). Prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo AE Wrocław, 1998.2. Dittmann P.: Prognozowanie w w przedsiębiorstwie, Metody i ich zastosowanie. Ofic. Ekonom. Kraków2004.3. Gajda J.B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H.Beck Warszawa, 2001.4. Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstwa. WSE Warszawa 20025. Nowak. E. (red.) Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Placet 19986. J.T.Duda: Materiały dydaktyczne nt. wykorzystania metod statystycznych w prognozowaniu (dwadokumenty elektroniczne udostępniane na życzenie drogą e’mailową)

More magazines by this user
Similar magazines