Dvorak-Sochurek-Vystavba_kolekt.v_centru_Prahy

ita.aites.cz
  • No tags were found...

Dvorak-Sochurek-Vystavba_kolekt.v_centru_Prahy

VÝSTAVBAPODZEMNÍCH KOLEKTORŮV CENTRU PRAHY- OD OD NÁVRHU NK REALIZACIIng. František DvořákIng. Jan SochůrekINGUTIS, s.r.o. , Praha 6, Thákurova 71


CÍL PŘÍSPĚVKUSeznámit s principy návrhu spotřebních kolektorů3. kategorie v náročných podmínkách centra PrahyVymezit soubor vzájemně neoddělitelných aspektů arizik pro prostorové začlenění kolektorů do městskéhoorganizmu z pohledu projektanta těchto stavebTyto zásady dokumentovat na vybraných stavbáchrealizovaných v průběhu uplynulých 25 let(z počátku podle projektů Interprojektu a od roku 1993podle projektů jeho pokračovatele v této problematice– firmy INGUTIS, spol. s r.o.)2


Rozvojnových zónSITUACEKOLEKTORYZÁSOBOVACÍ2. 2. kategorieSPOTŘEBNÍ3. 3. kategorieVÝHLED2. 2. kategorie3


ASPEKTY ZAČLENLENĚNÍ KOLEKTORŮZÁSTAVBApovrchová, podzemníINŽENÝRSKÉSÍTĚPROVOZROZVOJMĚSTAMĚSTAHORNINOVÉPROSTŘEDÍGEOTECHNICKÉPROBLÉMYMOŽNOSTIREALIZACE4


HISTORIEKrálovská cestaStaroměstské nám.0,6 -– 1 m1986 - 1. ražbas malým nadložím5


HISTORIEKrálovská cestaStaroměstské nám.0,6 -– 1 m22 m30 m1986 - 1. ražbas malým nadložím1,8 monlyMETRO - trasa A31,5 mTechnická komoraKolektoru CentrumKřížení kolektoru s metrem6


INŽENÝRSKENÝRSKÉ SÍTĚVelká četnost sítí v centru městaMnohé mají celoměstský významMnohé mají sníženou životnostSítě nedotknutelné nebo přeložitelnéVěrohodnost podkladů o sítíchPráce v ochranném pásmu sítíKANALIZACE - LIMITUJÍCÍ FAKTORVÝŠKOVÉ POLOHY KOLEKTORU7


VÝŠKOVKOVÁ POLOHA NIVELETYPODPOVRCHOVÁ- nad kanalizacíHLUBŠÍ- pod kanalizacíHLUBOKÁve skalním podložísvislé a vodorovné zatíženídiferencované podlevýškové polohy niveletyjednostrannépřitíženíZÁSTAVBOU8


KOLEKTOROVÝ SYSTÉM C I. ANa PříkopěJindřišská• zásobovací – 2. kategorie• spotřební – 3. kategorie• šachty pro propojeníobou kategorií kolektorůRAŽBAŠTÍTEMPanskáPolitických vězňůVÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ9


Kolektor 3. kategorie – C I.ARAŽBAŠTÍTEMσκαλν⎨ ποδλο ⎨ −β⎠ιδλιχε■ Vodovodní řady■ Kabelovody a komory■ Kanalizační stoka■ Kolektor ražený štítem■ Kolektorová přípojka■ Vrty pro napojení sítí doobjektů zástavby■ Zajištění zástavbytryskovou injektáží10


NOŽOVÝ ŠTÍT WESTFALIAPodélný profil ražby v Panské uliciNa Příkopěrozdíl nivelet= 1,33 m ( ! )V cípuVnější obrys4,2 x 4,4 mražba štítem – 230 m■ nedocenění pražských geologických poměrů■ konstrukční nedostatky štítu – nedělené nože,hydraulika, omezená ovladatelnost, postupy■ nehomogenita nadloží, poruchy vodovodů11


GEOLOGICKÝ PROFILnedostatečné určení povrchu skalního podložíDůsledek změnatechnologie ražby12


RAŽBA PO MODULECHCyklické střídání ražeb a zajištění tryskovými injektážemi z čelbyprostorový „kornout“rozšíření o = 0,65 mµιν. σϖ⎧τλοστ 2,5 ξ 3,0 3,6 µ■ tryskové injektáže – typ M1■ ražba na 2 lávky■ proměnné velikosti rámůprovizorního ostění■ proměnná plocha výrubu12,5 – 19,5 m 213


CLONYZ TRYSKOVÉINJEKTÁŽEzajištění přilehlézástavby TIz povrchuzajištění ražbyTI z čelby tuneludemontážníkomora -35m 214


TYPICKÉ ŘEŠENÍ V CENTRU4 kabelovody s komorami12 mvodovodvybrané sítě ražený kolektorpod kanalizací kolektorové přípojkya vrty pro napojenípřilehlých objektůTryskové injektáže : zajištění přilehlézástavby z povrchu zajištění ražbyz čelby tunelu15


HotelPalaceKŘIŽOVATKAV CENTRUJINDŘIŠSKÁHlavnípoštaPOLIT. VĚZŇŮNám. Republiky Síť kanalizačníchstok a komor Síť kabelovodůa kabel. komorDalší četné kabelovéa trubní sítě neznačeny hloubená šachtakolektoru16


HotelPalaceJINDŘIŠSKÁPANSKÁKOLEKTORsituaceHlavnípoštaPOLIT. VĚZŇŮNám. RepublikyKřížení 2 traskolektorůkolektorová spojkaprohloubení v kříženíHloubená šachtaPřeložkatramvajové tratě17


KOLEKTOR - svislý řezPřeložkatramvajeKabelovodyve 3 úrovníchJINDŘIŠSKÁtramvajová traťKanalizačnístoky v 7 mKŘÍŽENÍ TRAS KOLEKTORŮnivelety 12-13 m,prohloubení 2,5 m18


Dodatečná šachta na trasev ulici Politických vězňůŠACHTA Š6podklady0,75 m14 mrealitaHlavnípoštaÚčel komplexu šachty a TK - zajistit :■ 2 nové čelby pro ražbu trasy■ doprava vrtné soupravy do podzemípro tryskové injektáže ze 2 čelebpřeložky sítíGW13,1 mobrys šachtyna povrchuPůdorys2,5 Tryskové injektáže z povrchu Mikrozápory a mikropiloty Kabelovody kanalizační stoka19


Doprava vrtné soupravyCasagrande M5 SD do podzemí14 mŠACHTA Š6transportnívnější obrys5,9 x 2,4 modstrojenásoupravabez lafety13,1 mGW1. lávkapracovnídélka 11 mG = 12,5 t20


REGENERACE INFRASTRUKTURYprostor prořešení dopravyul. Na Příkopě : 27–30 mnepodsklepený objektkabelovodyhradební příkop11 – 12 mrealizovanékolektory21


HORNINOVÉ PROSTŘEDEDÍDodatečné ověření nehomogenity při stavbě -užití geofyzikálních metod z čelby tunelunehomogenita pokryvných útvarůpodpovrchová ražbaosa tuneluNa Příkopě22


HORNINOVÉ PROSTŘEDEDÍPředstihový geofyzikálnlní průzkum před pražbouAnomálie v nadloží --oslabené zóny a podzemní objektyhradební příkop23


PODPOVRCHOVÁ RAŽBA6 mkabelovod12 m přeložkakanal. přípojky liniové statickézajištění zástavby práce v ochrannýchpásmech kabelovýchinženýrských sítí nepřeložitelný vodovodnad ražbou přímé podchycenítryskovou injektáží četné silnoproud.kabely změna na clonyz tryskové injektáže24


KOMBINACE TECHNOLOGIÍSENOVÁŽNÁ5 mtryskové injektáže z povrchuvýškové vyrovnání tras25


SÍTĚ A PROVOZ MĚSTAM technologická šachtavyužita při stavbě jakoúvodní dílo ražebminimalizacešíře šachty na povrchu práce v ochr. pásmechinženýrských sítí omezení dopravya provozu městadoprava pěšíautomobilová26


KOLEKTOR VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍUl. Na PříkopěJindřišskáKorunaprovozované kolektoryDarexKrone45 mBaťa250 mAlfaA - MODERNIZACE KABELOVÉHO KANÁLUB - VÝSTAVBA NOVÉHO KOLEKTORUC - ADAPTACE VODOVODNÍHO KANÁLUKolektorVodičkova27


KOLEKTOR VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍkabelový kanálVodovodní kanál14 – 15 mNový kolektorMetro – stanice MůstekAdaptacena kolektor28


STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OBJEKTYJejich existence v nadloží limitujevýškovou polohu ražených objektůPředurčuje technologii výstavbyliniových objektů a zajištění zástavbyZajištění injektážemi je realizovánoz povrchu i z čelby ražených staveb29


STÁVAJÍCÍPODZEMNÍOBJEKTYmetro14,5 mpodchod45 m14 mZásadní vliv nasituační a výškovéumístění kolektoruVÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ30


PŘÍKLAD „KOORDINACE“Napojení objektu Diamant na kolektor(změněn majitel, objekt zbourán)Nový majitel + též novýprojektant : návrh jinéhokonstrukčního systémubez respektování dohodCO S NAPOJENÍMINŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ?ŠACHTA Š 49Dohodnutá a smluvněpotvrzená přípojka + sítěs původním majitelem napůvodní dispozici objektu35


PREVENCE RIZIKOPATŘENÍPŘEDSTAVBOU verifikace podkladů doplňující IG a geofyz. průzkumy geotechnická analýza , interakce pasportizace zástavby a sítí statické zajištění zástavby a sítí nulová měření monitoringuOPATŘENÍPŘI STAVBĚGEOTECHNICKÝ MONITORING podzemí - stavební jámy , ražby povrch - zástavba , inž. sítě observační metoda korekce postupů a řešení technologická kázeň koordinace na na všech úrovních36


Děkuji za pozornost37


DOSLOV K PODKLADŮMNové specifikum výběrových řízení :podklady - součást nabídky projektuOvěřování sítí in situ – velmi často horšívýsledky než předpokladyoperativnost + vyšší nákladyTvrdší vztahy partnerů výstavbynáhrady škod na zástavbě, sítíchDůslednost v získávání a analýze podkladůCÍL: max. věrohodnost , jinak :DOPAD V REALIZACI -ODPOVĚDNOST38


LIMITUJÍCÍ FAKTORY IN SITUPřípravav roce 1990KOLEKTOR 3. KATEGORIEKARMELITSKÁ - LETENSKÁ39


SITUACE - ETAPIZACE1. ETAPApřeložka kolejízáporová stěna2. ETAPAhloubený kolektor40


ETAPIZACE PŘÍČNÉHOPŘEZUPASÁŽOVÝ OBJEKT - 20 – 50 m2. ETAPA 1. ETAPApřeložka kabelovodupřeložka kolejí MHDpodchycení TIpodzemní stěna záporová stěnapilotová stěnahloubený kolektorprovizorní podpory41

More magazines by this user