Alkeny a cykloalkeny

szsmb.cz

Alkeny a cykloalkeny

Alkeny a cykloalkenyTento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie,státního rozpočtu ČR a Středočeského krajeZáří 2010Mgr. Alena Jirčáková


Alkeny a cykloalkenyCharakteristika alkenů:• Nenasycené uhlovodíky (mezi uhlíky v řetězci jednadvojná vazba)• Tvoří homologickou řadu (následující člen se odpředešlého liší o přírůstek (- CH 2 -)• Obecný vzorec: C n H 2n• Koncovka ( -en) ethen, propen, …• Názvosloví tradiční neboli triviální (ethen, propen,buten) ostatní názvy jsou tvořeny ze základu řeckýchnebo latinských číslovek + zakončení –en (penten,hexen, hepten, …)


Alkeny a cykloalkenyTabulka vzorců alkenů:NázevsloučeninyStrukturní vzorec Racionální vzorec Sumární vzorecethen CH 2 =CH 2 C 2 H 4propen CH 2 =CH-CH 3 C 3 H 6buten CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 C 4 H 8


Alkeny a cykloalkenyCharakteristika cykloalkenů:• Nenasycené cyklické uhlovodíky (jedna dvojná vazba meziatomy uhlíků v molekule)• Tvoří homologickou řadu (následující člen se od předešléholiší o přírůstek (- CH 2 -)• Obecný vzorec: C n H 2n -2• Názvosloví tradiční neboli triviální (cyklopropen) ostatnínázvy jsou tvořeny předponou cyklo- a základem názvůřeckých nebo latinských číslovek + zakončením –en(cyklobuten, cyklopenten, cyklohexen, cyklohepten, …)


Alkeny a cykloalkenyPříklady racionálních a souhrnných vzorců cykloalkenů:C 4 H 6cyklobutenC 5 H 8cyklopentenC 6 H 10cyklohexen


Alkeny a cykloalkenyIzomerie:• Butenem počínaje lze sumární neboli souhrnnývzorec alkenů zapsat několika vzorci strukturními –jedná se o řetězovou (řetězcovou) izomerii• Alkeny jsou izomerní s cykloalkany a cykloalkenyjsou izomerní s alkadieny• U alkenů existuje ještě izomerie polohová (polohadvojné vazby)• Na dvojné vazbě alkenů se vyskytuje také izomeriegeometrická (cis – trans izomerie)


Alkeny a cykloalkenyPolohová izomerie pentenu:C 5 H 10CH 3 – CH 2 – CH 2 - CH = CH 2 1 - penten (pent -1- en)C 4 H 8CH 3 – CH 2 – CH = CH – CH 32 – penten (pent – 2 – en)Geometrická izomerie 2- butenutrans - 2 – butencis - 2 – buten


Alkeny a cykloalkenyVlastnosti alkenů a cykloalkenů:• Nejjednodušší alkeny C 2 – C 4 jsou za normálníchpodmínek plyny (výskyt v přírodě je minimální,spíše výroba), další jsou kapaliny (těkavé anemísitelné s vodou) a nad C 17 jsou pevné látky(voskovité, s menší hustotou než voda)• Sloučeniny poměrně stálé, ale reaktivnější nežalkany (přítomnost dvojné vazby)


Alkeny a cykloalkenyReaktivita alkenů:• Reakce alkenů probíhají na dvojné vazbě (π - pívazba) na, které se činidla uplatní spíše než navazbě (σ – sigma) a dvojná vazba zaniká• Mezi typické reakce alkenů patří adice (adicehalogenů a halogenvodíkových kyselin, adice vody,hydrogenace) a polymerace (z monomeru vznikápolymer – makromolekulární látka)


Alkeny a cykloalkenyReaktivita alkenů – příklady reakcí:Halogenace (chlorace), přidává se například chloridhlinitý (AlCl 3 )CH 2 = CH 2 + Cl 2 → CH 2 Cl – CH 2 ClHydratace (zavodňování), probíhá za přítomnostiminerální kyseliny, slouží k výrobě alkoholůCH 2 = CH 2 + H 2 O → CH 3 – CH 2 - OH


Alkeny a cykloalkenyReaktivita alkenů – příklady reakcí:• Hydrogenace (vnášení vodíku) je nutný katalyzátorkovového typu (Ni, Pd, Pt, …)CH 2 = CH 2 + H 2 → CH 3 - CH 3• Polymerace (z monomerů vznikají polymery), jdeo mnohonásobnou adicin CH 2 = CH 2 → -[ CH 2 - CH 2 ] n -


Alkeny a cykloalkenyVýznamné alkeny a cykloalkeny:• Ethen - bezbarvý plyn sladké chuti, se vzduchemtvoří výbušnou směs, vyskytuje se v zemním akoksárenském plynu, surovina chemickéhoprůmyslu• Propen – bezbarvý hořlavý plyn, vyrábí se zplynných složek ropy, důležitá surovina chemickéhoprůmyslu• Buten – bezbarvý zkapalnitelný plyn, výrobasyntetického kaučuku


• Chemie pro střední školyJiří Banýr,Pavel Beneš a kolektivSPN Praha,1997• Chemie II v kostce pro střední školyBohumír Kotlík , Květoslava Růžičkovánakladatelství Fragment,1997• www.wikipedie.cz• www.google.cz

More magazines by this user
Similar magazines