Výročná správa za rok 2008 - Informačné centrum mladých

icm.sk
  • No tags were found...

Výročná správa za rok 2008 - Informačné centrum mladých

Výročná správa za rok 2008


OBSAHA. Kto sme a čo je naším cieľom1222678Kto sme a čo je naším cieľomZákladné identifikačné údajeOrganizačná štruktúraInformačno-poradenská činnosťVoľnočasové aktivityPartneriHospodárenieInformačné centrum mladých vPartizánskom je občianske združenie,ktoré vzniklo v roku 2004 aje registrované na Ministerstvevnútra Slovenskej republiky. Ječlenom Združenia informačných aporadenských centier mladých vSR, jeho strešnej organizácie.Hlavným cieľom našej činnosti jepodporovať, rozvíjať a poskytovaťinformačné a poradenské služby vrôznych oblastiach života mladýchľudí, bez rozdielu vierovyznania,národnosti, sociálneho postavenia,či názorovej, sexuálnej aleboinej orientácie. Naše miesto je výlučnemedzi mladými ľuďmi, ktorísa snažia vytvárať spoločnosťpriateľskú k mladému človeku.Dávame im priestor na ich vlastnúsebarealizáciu, ktorá im umožňujezačleniť sa aktívne do diania vspoločnosti a pomáha tak rozvíjaťich komunitu.


B. Základné identifikačné údaje:1. Názov: Informačné centrum mladýchPartizánske2. Adresa: Februárová 1478/2958 01 Partizánske3. Telefónne čísla: 038/749 28 05 0904 048 420Faxové číslo: 038/749 28 054. Internetová adresa: www.icm.ske-mail: partizanske@icm.sk5. Právna forma: občianske združenie6. IČO: 379 17 1297. DIČ: 20 21 925 631C. Organizačná štruktúra:Meno a priezviskoIng. Zuzana ValentejeElena ValentejeMiriam LištiakováRadka BeniakováFunkciekonzultant, vedúci pracovníkštatutárny zástupca organizácie –výkonný orgánaktivačný pracovník, pomocný konzultantpomocný konzultantDozorná rada (kontrolný orgán) –Katarína Bašnáková (SPŠ), Ing.Dušan Glajsa (poslanec MsZ),Erich Dvonč (poslanec MsZ).Predsedníctvo (výkonný orgán) –Ing. Zuzana Valenteje, JaroslavBielický, PaedDr.Tibor Csollár (poslanecMsZ), PaedDr.Jozef Božik(poslanec MsZ).Ďalšími členmi našej organizáciesú dobrovoľní spolupracovníciICM, ktorých evidujeme k31.12.2008 v počte 11:Ivan Hunka, Jaroslav Bielický, MonikaKačinová, Nikoleta Manová,Lenka Ďuríčková, Katarína Kohútová,Radka Beniaková, MonikaKováčová, Miriam Lištiaková, KatarínaBašnáková, Peter Baláž.D. Informačno - poradenskáčinnosťPriebežne počas roka sme realizovaliInformačno – poradenskúčinnosť pre mladých ľudí vo vekuod 15 - 26 rokov. Informácie po-


skytoval vyškolený konzultant nariadny pracovný pomer, denne včase od 8:30 do 17:00 hodiny vpriestoroch Informačného centramladých na Februárovej ulici 2 vDS Alfa, na 2. poschodí. Pri poskytovaníinformácií sme sa riadiliKritériami spoločnej metodiky prácev ICM, Jednotnou klasifikáciouinformácií a medzinárodným dokumentom:Európska charta informáciípre mládež. Informačno –poradenská činnosť bolarealizovaná z prostriedkov MŠ SRv rámci programu podpory informačno– poradenskej činnosti,taktiež zo samosprávy a VÚC.„Právo mladých na informácie“ –celoročný projekt realizovaný vrámci programu podpory informačno– poradenskej činosti vrámci výzvy Ministerstva školstvaSR ADAM 2008/2/2/D.Hlavným cieľom projektu bolo:dosiahnuť informovanosť a vzdelanosťmladých ľudí, obohatiť ichkvalitnými a aktuálnymi informáciamiz najrôznejších oblastí ichživota, zvýšiť ich záujem o novévedomosti a poznatky, ktoré imnapomôžu v dôležitých životnýchrozhodnutiach a zároveň zvýšiťich záujem o veci verejné. Nabádaťich k tomu, aby oni samiprispeli pozitívnymi zmenami krozvoju svojho mesta a regiónuPartizánske.Tabuľka č.1Evidencia klientov podľa pohlavia a veku za rok 2008celkový počet klientov v roku 2008muži ženydo 26 nad 26rokov rokovspoluposkytnuté informácie 426 649 736 339 1075poskytnuté služby 1773 2182 2799 1156 3955poskytnutá poradenskáčinnosť16 15 9 22 31účasť na akciách apodujatiach92 189 274 7 281celkový počet klientov 2307 3035 3818 1524 5342


43%29%71%57% MužiŽenydo 26 rokovnad 26 rokovtabuľka č.2Poskytovanie informácií klientom za rok 2008celkový počet klientov, ktorým boli poskytnuté len informácie v roku 2008informačný apracovnýservisvzdelávaniecestovanievoľnýčasobčan aspoločnosťinéinformácie247 106 44 81 91 58051%21%8%9%7%4%Informačný a pracovnýservisVzdelávanieCestovanieVoľný časObčan a spoločnosťIné informáciePre klientov ICM je sprístupnenáminiknižnica ICM, ktorá obsahujekompletnú povinnú literatúrupre stredné školy, encyklopédie,odbornú literatúru a je prístupnáv priestoroch ICM mladým ľuďomdenne počas konzultačných hodín.


Pod hlavičkou ICM funguje odroku 2007 Parlament mladýchPartizánčanovJeho cieľom je zvýšiť záujem mladýchľudí o veci verejné, zabezpečiťich účasť na zasadnutiachMsZ a dať im priestor a možnosťneformálneho stretávania sa amožnosť zasahovať do riešeniaproblémov, ktoré sa týkajú mladýchľudí v našom meste.Burza informácií - V mesiaci októbersme v rámci spolupráce sÚradom práce, sociálnych vecí arodiny a s Centrom pedagogickopsychologickýchslužieb v Partizánskomzorganizovali každoročnúBurzu informácií, na ktorej smeopäť prezentovali činnosť a aktivityInformačných centier mladýcha odpovedali sme 35 klientom naich konkrétne otázky a požiadavkyz oblasti vzdelávania.28.3.2008 v zasadačke MsÚ zasadolSnem Informačného centramladých za účasti prednostkyMsÚ RNDr. Márie Jančovej aposlancov mestského zastupiteľstva,ako aj podpredsedu TSKPaeDr. Jozefa Božika.


V mesiaci marec 2008 sme nastredných školách zrealizovaliprezentácie činnosti ICM. Navštívilisme 7 tried a spolu smeoslovili 61 študentov. Cieľomtýchto prezentácií bolo dostaťICM viac do povedomia mladýchľudí.V rámci grantovej výzvy MŠ SRna podporu kampane: „Každýiný – všetci rovní“ sme realizovalibesedy a ankety na strednýchškolách na tému homosexualita.E. Voľnočasové aktivityV mesiaci november sme zrealizovaliII. ročník výstavy amatérskychprác mladých ľudí – umelcovrôzneho druhu pod názvom„Očami mladých“, kde sme sasnažili podporiť ich kreativitu, talenta nápaditosť a dať im priestorna ich vlastnú sebarealizáciu.V rámci grantovej výzvy KontaOrange, n.f. sme aj tento rokusporiadali už 3. ročník športovýchsúťaží. Tentokrát typu „BMXa MTB contest“ ktorý sa konal vareáli Skateparku na sídlisku Šípoka zúčastnilo sa ho takmer 350mladých ľudí z celého okolia.


Azylové centrum Orchidea Bošany– Mikulášske posedenieŠkoly – základné a stredné• organizácia aktivít a prezentáciapočas aj mimo školskéhovyučovania• infobody na školách, nástenkyParlament mladých• spoločné projekty• distribúcia infomateriálovF. Partneri a sponzoriMédiá - týždenník Tempo a Infokanálmesta Partizánske•bezplatná reklama aktivítSamospráva• členovia výkonných orgánovICM – Dozorná rada, Predsedníctvo• spolufinancovanie informačno- poradenskej činnosti• bezplatný prenájom priestorovICM• spolupráca poslancov MsZ sčlenmi Parlamentu mladýchPartizánčanov, ktorých činnosťzastrešuje ICMMŠ SR• financovanieUmelecká agentúra ART P Centrum,n.o., Partizánske• bezplatné vylepovanie plagátovna mestských plochách.OÚ v 22 obciach okresu Partizánske• infobody, starostlivosť, propagáciaDenné Centrum Frézia, n.o., Partizánske• kampaň KIVR, tvorba propagačnýchmateriálov• výstava amatérov - umelcov• bezplatný prístup do sieteinternet pre hendikepovanédeti zo strany ICMCentrum pedagogicko - psychologickehoporadenstva a prevenciePartizánske• burza informácií• bezplatné psychologické poradenstvo• spolupráca pri besedách akampaniachPrávna kancelária - JUDr. MilanPetrík• bezplatné právne poradenstvo


ZIPCeM - strešná organizáciaICM na Slovensku• vzdelávanie pracovníkov• propagačné a informačnémateriály• medializácia ICM• spoločné kampaneKlub Nezábudka Partizánske,Liga proti rakovine• Deň narcisovPracovné a študijno - pracovnéagentúry• Katalógy, letáky, plagátyG. HospodáreniePrehľad príjmov a výdavkovINFORMAČNÉ CENTRUMMLADÝCH PartizánskeIČO: 37917129 Rok: 2008Typ operácieCelkomPríjem celkom 783667,34Výdavky celkom 776179,30Rozdiel : Príjem - výdavky celkom 7488,04Stav pokladne k 31.12.2008 3043,3Stav BUČ k 31.12.2008 4444,74Peňažné prostriedky z MŠ SR v r. 2008 : 400 000 SKK


Vydalo:Informačné centrum mladých PartizánskeFebruárová 1478/2958 01 PartizánskeTel./fax.: 038/749 28 05, mobil:0904048420www.icm.sk, partizanske@icm.skTento materiál bol vydaný s finančnou podporou Ministerstvaškolstva SR.Vydané v roku 2009.Náklad: 100 ksSpracovala: Ing. Zuzana ValentejeÚprava a grafika: Jaroslav BielickýTlač: Espero (www.espero.sk)NEPREDAJNÉ!Kopírovanie a ďalšie šírenie tohto materiálu je povolené spodmienkou uvedenia autora a zdroja.

More magazines by this user
Similar magazines