trio-flow Pripojovacia súprava s trojcestným ventilom ... - kotol-kotly.sk

buderus.sk
  • No tags were found...

trio-flow Pripojovacia súprava s trojcestným ventilom ... - kotol-kotly.sk

Montážny a prevádzkový návodtrio-flowPripojovacia súprava s trojcestným ventilom DN20VO so zmiešavaèomVO bez zmiešavaèaHR - spiatoèka VOHV - výstup VOKR - spiatoèka kotlaKV - výstup kotlaTrojcestnýrozde¾ovacíventilUpozornenie!Pri kladení pripojovacích káblov pre èerpadlo a pohon zmiešavaèa cez naplánované otvory v izolácii pripojovacejsady trio-flow je potrebné na tieto káble nasunú priložené izolaèné hadièky v oblasti styku s potrubím!


MontážRýchlomontážny modul a trojcestný ventil trio-flowsa môžu montova v¾avo i vpravo od nástennéhokotla.Vývod a spiatoèku nemožno zameni .1. Rýchlomontážny modul upevni na stenu pod¾apriloženého montážneho návodu.2. Trio-flow pomocou prevleèných matíc a priloženýchplochých tesnení spoji s rýchlomontážnymmodulom.3. Výstup a spiatoèku nástenného kotla a trio-flowspoji napr. pomocou nerezových flexibilnýchhadíc.Funkcia/ nastavenieVoda z výstupu kotla dopravovaná integrovanýmobehovým èerpadlom sa trojcestným ventilom delína výstupnú vykurovaciu vodu vykurovacieho okruhuso zmiešavaèom a vykurovacieho okruhu bezzmiešavaèa.V závode je trojcestný ventil nastavený na 2/3 prevykurovací okruh bez zmiešavaèa.Po uvo¾není skrutky a sòatí ovládacieho krúžku sauvo¾ní pod krúžkom umiestnená poistná matica avyskrutkuje sa spä až na koniec závitu na oske.Ovládací krúžok nastrèi a vykona nastavenie.Prestavením otoèného krúžku na trojcestnom ventilemožno individuálne nastavi množstvá vody preobidva vykurovacie okruhy. Nastavenie pomerovýchmnožstiev je u vykurovacieho zariadenia potrebnévykona len raz, potom sa už nastavenie nemení.objemových množstiev výstupnej vody pre vykurovacíokruh bez zmiešavaèa a vykurovací okruh sozmiešavaèom.Èierny trojuholník pre vykurovací okruh so zmiešavaèom.Biely trojuholník pre vykurovací okruh bez zmiešavaèa.Po uskutoènení nastavenia sòa ovládací krúžok apre zaistenie nastavenej polohy utiahnu pod krúžkomumiestnenú poistnú maticu. Ovládací krúžoknastrèi a zaisti skrutkou.Otoèenie doprava: množstvo výstupnej vody prevykurovací okruh bez zmiešavaèa sa zväèší.Otoèenie do¾ava: množstvo výstupnej vody prevykurovací okruh so zmiešavaèom sa zväèší.V závislosti od polohy ovládacieho krúžku je možnona vidite¾nej èasti stupnice odèíta pomer rozdelenia

More magazines by this user
Similar magazines