MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ekf.tuke.sk
  • No tags were found...

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Z grafu č. 1 je zřejmé, že v případě platnosti stávajícího zákona by vzrostla daňová zátěžnejnižším příjmovým skupinám. Pokles zátěže by nastal až od příjmu na úrovni 19000 Kč měsíčně.V případě přijetí vládní novely by pokleslo daňové zatížení všem příjmovým skupinám (shodně o1.5%, absolutní úspora byla progresivní).2.2 Daňové zatížení podnikatele – fyzické osobyU podnikatelů – fyzických osob je situace složitější. Při výpočtu daně z příjmů podlenovelizovaného zákona, jak už bylo uvedeno výše, nejsou povinně placené příspěvky na sociální azdravotní pojištění součástí daňově uznatelných nákladů, tedy základ daně je neobsahuje. Na druhéstraně ale vystupují jako forma zdanění příjmů, tedy jako forma daně z příjmů. Proto musíme zvýšitzáklad daně o tyto příspěvky, které podnikatel zaplatil v běžném roce – aby podnikatel dosáhl příjmuve výši 240000 Kč ročně, musí rozdíl mezi příjmy a výdaji činit celkem 297000, z čehož 57000 činípovinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které ovšem nesnižují daňový základ. (viz.Tabulka č. 2).V dalších letech je situace ještě komplikovanější, protože základem pro výpočet příspěvku nasociální a zdravotní pojištění je 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji z předchozího zdaňovacího období.Takže v dalších letech, počínaje rokem 2009, se příspěvek na sociální a zdravotní pojištěnívypočítává ze základu zvýšeného o placené příspěvky v roce předchozím. Vzor pro výpočet námukazuje tabulka č. 2.Tabulka 2Srovnání daňového zatížení podnikatelů - fyzický osob s příjmem 240000 Kč ročně2007 2008 2009z 2009vRozdíl ročních příjmů a výdajů 240 000 240 000 240 000 240 000Sociální a zdrav. pojištění 57 000 57 000 70 538 68 310Základ daně 183 000 297 000 310 538 308 310Daň 26 286 44 550 38 817 46 247Sleva na dani 7 200 24 840 16 560 24 840Daň po slevě 19 086 19 710 22 257 21 407Čistý příjem 163 914 163 290 147 205 150 284% zdanění přijmu 31,70% 31,96% 38,66% 37,38%Zdroj: vlastní výpočetZ tabulky č. 2 vyčteme závažnou informaci, že v případě podnikatelů daňová zátěž roste, jakv roce 2008 proti roku 2007, tak i v roce 2009 proti roku 2008, a to dost razantně – podle stávajícíúpravy o 6,7% ( tj. o 16085 Kč za rok) a podle vládního návrhu o 5,42% ( tj. o 13006 Kč za rok).Pokud, podobně jako u zaměstnanců, sestavíme pro podnikatele – fyzické osoby tabulkuzdanění příjmů od 120000 Kč ročně po roční příjem 600000 Kč, sestavíme graf č. 2.338


Graf č.2 Srovnání zdanění podnikatelů - fyzických osob45,00%40,00%35,00%30,00%25,00%20,00%120000 180000 240000 300000 360000 420000 480000 540000 6000002008 2009z 2009vTento graf nám ukazuje skutečnosti, které jsou v rozporu se záměrem vlády snížit daňovézatížení. V roce 2009 dojde ke zvýšení daňového zatížení všech podnikatelů – fyzických osob bezrozdílu podle obou uvažovaných variant. Výše nárůstu daňové zátěže se bude pohybovat od 8,01% upodnikatelů s nejnižším ročním příjmem do 4,63% u podnikatelů s ročním příjmem 600000 Kčv případě, že zůstane v platnosti dosavadní zákonná úprava, a od 4,71% do 5,42% v případě, že budeplatit vládní návrh.3 ZÁVĚRVýsledky reformy veřejných financí v České republice jsou tedy velmi rozporné. Na jednéstraně, v případě, že bude přijat vládní návrh novely zákona o dani z příjmu, dojde k poklesudaňového zatížení u zaměstnanců. Daňová úspora bude ještě větší, uvážíme-li slevy na dani navyživovanou osobu, které by zůstaly na dosavadní úrovni a nesnížily by se, jak předpokládádosavadní zákonná úprava. Na druhé straně, v případě podnikatelů – fyzických osob by došlov každém případě k nárůstu daňové zátěže. Tento fakt je však v přímé rozporu s tvrzením vlády opodpoře drobného podnikání v České republice.339


REFERENCES / POUŽITÁ LITERATÚRA[1] KALOUSEK, M. Reforma veřejných financí v kontextu vstupu ČR do měnové unie. MFCR. [cit.20.12. 2007] Přístup z: http://www.mfcr.cz.[2] Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Přístup z: http://www.sbirka.cz.[3] Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů. Přístup z: http://www.sbirka.cz.[4] ŠRÁMEK, D. Poslanec Michal Doktor (ODS): Na paušály si ještě posvítíme. PROFIT, 2007, roč.18, č. 35, s. 16–17, ISSN 1212-3498[5] JEDLIČKA, P. Změna daňového zatížení ve světle reformy veřejných financí. In: Hradeckéekonomické dny 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN-978-807041-202-2340

More magazines by this user
Similar magazines