TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

zrss.si
  • No tags were found...

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

1.1.3.5 zaščitna sredstvakapa – zaščitna zaščitno sredstvo – za vsakega učenca 6. - 8.naprava za odsesavanje prahu, s priborom zaščitno sredstvo – za prostor s stroji 6. - 8.očala – zaščitna zaščitno sredstvo – za delovni prostor 6. - 8.omarica za prvo pomoč zaščitno sredstvo – za delavnico 6. - 8.predpasnik - zaščitni zaščitno sredstvo – za vsakega učenca 6. - 8.rokavice – zaščitne zaščitno sredstvo – za delovni prostor 6. - 8.zaščita za mizo – lesonit pripomoček – za delovni prostor 6. - 8. Orodje je zloženo v lesenih kladicah, na katerih mora biti spredaj pritrjena risba ali slika in imeorodja. Kladice so zložene v predalih ali pladnjih, ki so shranjeni v omarah s ključavnico. Za prevoz orodja uporabimo voziček z vodili za pladnje, ki ga lahko prepeljemo tudi v drugoučilnico.


1.2 UČNA SREDSTVA1.2.1.1 KNJIŢNO GRADIVO (za učence)Večina gradiva je splošna in ni namenjen za posamezni razred.opisBibliographisces Institut Mannheim. 1991. Kako deluje. Ljubljana, TZS .Burnie, D. 1990. Kako delujejo stroji. Ljubljana, Domus.Florjančič, F. in drugi. 1987. Od igre k tehniki. Ljubljana, TZS.Golob, N., Florjančič, F., Tomšič, M. 1993. Jaz pa vem kako… Ljubljana, TZS.Mladinska tehnična enciklopedija. 1989. Ljubljana, TZS.Papotnik, Amand. 2001. Izdelujmo izdelke iz granulata. Maribor, Izotech.Papotnik, Amand. 2001. Izdelujmo izdelke iz moosgumija. Maribor, Izotech.Papotnik, Amand. 1993. Izdelujemo iz lesa. Radovljica, Didakta.Papotnik, Amand. 1994. 101 izdelek iz odpadne embalaže. Maribor, Založba obzorja Maribor.Papotnik, Amand. 1999. 101 izdelek iz papirja. Ljubljana, Založništvo Jutro.Parker, Steve. 1992. Kako stvari delujejo. Maribor, Založba Obzorja Maribor.Skupina avtorjev. 1972. Papirnata deteljica. Ljubljana, Mladinska knjiga.Splošno tehniški slovar (2. izdaja); Zveza inženirjev in tehnikov SRS, Ljubljana 19781.2.1.2 KNJIŢNO GRADIVO (za učitelje)Večina gradiva je splošna in ni namenjen za posamezni razred.opisAberšek,B. 1995.Tehnologija in obdelava gradiv. Radovljica, Didakta.Aberšek, B., Florjančič, F., Papotnik, A. 2005. Tehnika 6 priročnik za učitelja za pouk tehnike intehnologije v 6. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana, DZS.Aberšek, B., Florjančič, F., Papotnik, A. 2000. Tehnika 7 priročnik za učitelja za pouk tehnike intehnologije v 7. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana, DZS.Aberšek, B., Florjančič, F., Papotnik, A. 2001. Tehnika 8 priročnik za učitelja za pouk tehnike intehnologije v 8. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana, DZS.Bezjak, J. 1997. Materiali v tehniki. Ljubljana, TZS.Bezjak, J. 1997. Tehnologija materiala. Ljubljana, TZS.Bibliographisces Institut Mannheim. 1991. Kako deluje. Ljubljana, TZS.Florjančič, F., Tomšič, M. 1995. Tehnična vzgoja katalog znanja z učnimi cilji od 5. do 8. razreda OŠ.Ljubljana, ZRSŠ.Florjančič, F., Zajc, S.: 2002. Tehnika in tehnologija od prvega do petega razreda. Ljubljana, ZRSŠ.Florjančič, F,. 2005. Tehniški dnevi od 6. do 9. razreda v devetletni osnovni šoli. Ljubljana, ZRSŠGardner, Howard. 1995. Razsežnosti uma. Ljubljana, Tangram.Gerlič, Ivan. 1982. Tehnologija in obdelava nekovinskih materialov. Maribor, Univerza v Mariboru,Pedagoška akademija.Glodež, S. 2005. Tehnično risanje. Ljubljana: TZS.Hajdinjak, Ludvik. 1999. Načrtovanje projektnega učnega dela. Ljubljana. ZRSŠ.Hrženjak J. 1998. Tehnično risanje. Ljubljana: TZS.Jakopič, F., Plazar S. 1999, Tehnologija odrezovanja kovin. Ljubljana. ZRSŠ.Koce, M. 2000. Knjiga poskusov. Stari trg ob Kolpi, Založništvo – učila Koce.Komljanc, Natalija. 1997. Izkušenjsko vrednotenje pomena ocenjevanja in koncepta za opisno ocenjevanje,delovno gradivo. Ljubljana, ZRSŠKrapše, Tatjana. 1999. Načrtovanje pouka. Delovno gradivo. Ljubljana, ZRSŠLabinowicz, E. 1989. Izvirni Piaget. Ljubljana, DZS.Marentič Požarnik, Barica. 2000. Psihologija učenja in pouka. Ljubljana, DZS.Papotnik, Amand. 1999. Didaktika zgodnjega poučevanja in učenja tehnike in tehnologije. Ljubljana, DZS.


opisPapotnik, Amand. 2001. S konstrukcijskimi sestavljankami pri tehnični vzgoji (tehniki in tehnologiji) donovega znanja, izkušenj in ustvarjalnih sposobnosti. Nova Gorica, Educa.Papotnik, Amand. 1988. Specialna didaktika in metodologija tehnične vzgoje. Ljubljana, Zveza organizacijza tehnično kulturo Slovenije.Papotnik, Amand. 1998. S projektno nalogo do boljšega znanja. Trzin, Izolit.Papotnik, Amand. 1993. Zgodnje uvajanje v tehniko. Maribor, Založba Obzorja Maribor.Pečjak, Vid. 1990. Poti do idej tehnike ustvarjalnega mišljenja v podjetjih, šolah in drugje. Ljubljana:samozaložba.Prebil, Ivan. 1995. Tehnična dokumentacija. Ljubljana, TZS.Predmetna kurikularna komisija za naravoslovje in tehniko. 2001. Učni načrt za naravoslovje intehniko. Ljubljana, MŠZŠ.Splošno tehniški slovar (2. izdaja); Zveza inženirjev in tehnikov SRS, Ljubljana 1978Trstenjak, Anton. 1981. Psihologija ustvarjalnosti. Ljubljana, Slovenska matica.Zajc, Sonja. 2006. Tehniški dnevi od 1. do 5. razreda osnovne šole. Ljubljana, ZRSŠ1.2.2 STENSKE SLIKEvrsta opis razredslika Kolo z motorjem 7., 8.risba Kolo z motorjem, "eksplozijska" risba glavnih sklopov 8.shema Obdelovalni postopki 6. - 8.risba Prerez motorjev z notranjim zgorevanjem 8.komplet napisov inslikVarstvo pri delu 6. - 8.1.2.3 MODELI, MAKETEvrsta opis razredmodel dvotaktni motor z notranjim zgorevanjem 8.model štiritaktni motor z notranjim zgorevanjem 8.komplet Kranjec,S: Modeli za risanje pravokotne projekcije 7.1.2.6 VIDEO ZAPISIvrsta opis razredvideokasete Delati z roboti 7., 8.Mežik, Andrej: Električne napeljave v stanovanju. Videofon, Blejska 6.Dobrava.Zazvonil, Janez: Gozdovi so naše bogastvo.Videofon, Blejska Dobrava. 6.Izdelava papirja.Videofon, Blejska Dobrava. 6.Litje. Videofon, Blejska Dobrava. 8.Mehanski preizkusi kovin. Videofon, Blejska Dobrava. 8.Sušnik, Bogdan: Mi znamo z lesom – izdelava izdelkov. Videofon, 6.Blejska Dobrava.Na cesti nisi sam – kolesar. Videofon, Blejska Dobrava. 6. - 8.Na cesti nisi sam – pešec. Videofon, Blejska Dobrava. 6. - 8.Česnik, Bojana: Obdelava lesa – izdelava plošč. Videofon, Blejska 6.Dobrava.Obdelovalni postopki in stroji. Videofon, Blejska Dobrava. 6. - 8.Obdelava umetnih snovi. Videofon, Blejska Dobrava. 7.Kranjec, Suzana: Pravokotna projekcija. Videofon, Blejska Dobrava. 7.Štiritaktni bencinski motor. (film še ni posnet) 8.Termoelektrarne. Videofon, Blejska Dobrava. 7.


vrsta opis razredBurazin, Tomo: Viri električne energije. Videofon, Blejska Dobrava. 7., 8.1.2.7 RAČUNALNIŠKI PROGRAMIvrsta opis razredprogram IB CADdy: grafično orodje (ciciCAD) – računalniški program 6. - 8.Skočir, Niko: Kalkulacije – računalniški program 6. - 8.PETRA: Škatla – računalniški program 6.PETRA: Kotiranje – računalniški program 6.EDISON – madžarski računalniški program – preveden 7.S kolesom v promet, Primotehna, 2003 6. – 8.Opomba: Programi so izšli v okviru projekta Računalniško opismenjevanje.1.2.8.1 E-GRADIVA (za učence)e-naslovRhttp://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/ 7.http://ro.zrsss.si/~puncer/mase/ 7.http://ro.zrsss.si/borut/tehnika2/1stran.htm 6.http://ro.zrsss.si/borut/Kovine/mainpage.htm 8.http://www.zrsss.si/~puncer/les/les1.htm 6.http://ro.zrsss.si/~puncer/papir/papir.htm 6.1.2.8.2 E-GRADIVA (za učitelje)e-naslovRhttp://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=31 6.-9.http://ro.zrsss.si/~puncer/tehnika.htm 6.-9.http://ro.zrsss.si/~puncer/mase/ 6.-9.http://www2.arnes.si/~osmsjs3s/ 6.-9.http://ro.zrsss.si/borut/leopold/ 6.-9.http://www.tzs.si/edu/tehnika/index.htm 7., 8.http://www.ideja.si/ 6.-9.http://tms.pfmb.uni-mb.si/ 6.-9.http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 6.-9.http://www.slovarji.info/SI%20-%20DE%20-%20EN%20Orodja.pdf 6.-9.http://sketchup.google.com/ 6.-9.http://www.yenka.com/en/Downloads/6.-9.http://www.crocodile-clips.com/

More magazines by this user
Similar magazines