Views
3 years ago

Září 2011 - Richard Falbr

Září 2011 - Richard Falbr

3. Strukturální

3. Strukturální fondypro nové období2007-20133.1. Úvod problematikySF EU3.1.1. Co jsou fondyEvropské unie?Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské asociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižovánírozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EUa míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie av období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svýchobyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což jezhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČRpro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU,kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat,tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007.3.1.2. Kdo můžežádat o peníze?Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva,podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskovéorganizace, školy, výzkumná centra a další.3.1.3. Jak se rozdělujíprostředky?Prostředky jsou rozděleny do čtyř fondů:»»»»Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Evropského sociálního fonduFondu soudržnosti (FS)Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovaProjekty spolufinancované z fondů EU jsou realizoványprostřednictvím tematických a regionálníchoperačních programů.3.2. Rozdělení operačníchprogramů pro nové obdobíNa základě definovaných cílů a priorit Národníhorozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013a Národního strategického referenčního rámce připravilaČeská republika pro využívání fondů Evropské unie letech2007-2013 celkem 26 operačních programů pro koncipované3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013

Pro Cíl „Konvergence“Tematické operační programy»»»»»»»»OP Podnikání a inovaceOP Životní prostředíOP DopravaOP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP Výzkum a vývoj pro inovaceOP Lidské zdroje a zaměstnanostIntegrovaný operační programOP Technická pomocRegionální operační programy»»»»»»»ROP NUTS II JihovýchodROP NUTS II JihozápadROP NUTS II MoravskoslezskoROP NUTS II SeverovýchodROP NUTS II SeverozápadROP NUTS II Střední ČechyROP NUTS II Střední MoravaPro Cíle „Národního strategického plánurozvoje venkova“»Program rozvoje venkovaPro Cíl „Regionální konkurenceschopnosta zaměstnanost“»»OP Praha KonkurenceschopnostOP Praha AdaptabilitaPro Cíl „Evropská územní spolupráce“»»»»»»»»»INTERACT IISíťový operační program ESPON 2013 (všechny členskéstáty, Norko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island,kandidátská státy EU)OP Meziregionální spolupráce (všechny členské státy)OP Nadnárodní spolupráceOP Přeshraniční spolupráce ČR - BavorskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - PolskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - RakouskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - SaskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko3.3. Tematické operačníprogramy – základnícharakteristikaTematické (sektorové) operační programy navazujína rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti definovanév Národním rozvojovém plánu ČR pro období 2007-13. SOPpřevádí jednotlivé priority NRP do konkrétních oblastípodpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájemodděleny. Společně však tvoří OP jeden logický celek oblastípodpory z fondů EU. Sektorové operační programy se budourealizovat ve všech regionech soudržnosti ČR (tzv. regionechNUTS II.) s výjimkou hl. m. Prahy.3.3.1. Zaměření podporSektorových operačníchprogramů (dle priorit NRP)»»»»»»»»»»»»»Konkurenceschopný podnikatelský sektorPodpora výzkumu, vývoje a inovacíRozvoj udržitelného cestovního ruchuVzděláváníZvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnostiPosilování sociální soudržnostiRozvoj informační společnostiChytrá veřejná správaOchrana a zlepšení kvality životního prostředíZlepšení dostupnosti dopravyVyvážený rozvoj regionůRozvoj městských oblastíRozvoj venkovských oblastíPro programové období 2007-13 se připravuje 7 sektorovýchOP - dle jednotlivých věcných priorit rozvoje regionů ČR.Prostřednictvím těchto 7 SOP, 7 ROP a OP Technická pomocje v ČR realizován cíl Konvergence politiky soudržnosti EU.Řídícím orgánem odpovědným za řádnou realizacisektorového operačního programu je vždy věcně příslušnýministerský resort.Operační programŽivotní prostředíDopravaPodnikání a inovaceVěda a výzkumpro inovaceVzděláváníLidské zdroje azaměstnanostIntegrovaný OPTechnická pomocŘídicí orgánMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo dopravyMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo školstvíMinisterstvo školstvíMinisterstvo práce asociálních věcíMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvojPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013

Září 2011 - Richard Falbr
Září 2010 - Richard Falbr
Září 2012 - Richard Falbr
Září 2009 - Richard Falbr
Září 2009 - Richard Falbr
Září 2010 - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Prosinec 2011 - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Prosinec 2011 - Richard Falbr
Březen 2011 - Richard Falbr
Únor 2011 - Richard Falbr
Říjen 2012 - Richard Falbr
Květen 2011 - Richard Falbr
Říjen 2010 - Richard Falbr
Prosinec 2010, Leden 2011 - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Leden 2012 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2006 - Richard Falbr
Červen 2009 - Richard Falbr
Únor 2010 - Richard Falbr