Priorita 01-2009.indd - Státní fond životního prostředí

sfzp.cz
  • No tags were found...

Priorita 01-2009.indd - Státní fond životního prostředí

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředíČÍSLO 1 I LEDEN 2009 I zdarma I www.opzp.czBlížící se další výzva OPŽProzšiřuje spektrum oblastípodpory, které umožňujísnižování znečištěníovzduší v ČR. STR. 6Ondřej Vrbický: Přetrvávající české problémy s čistotou ovzduší lze řešit za pomoci fondů EUOPŽP již brzy otevřeVIII. výzvuDalší výzva pro předkládánížádostí bude vyhlášena proprioritní osy 2, 5 a 7 OP Životníprostředí. STR. 2Ekologicky šetrný životvyžaduje spíše invencinež hi-tech metodyBritský projekt BedZED představujeinspirativní propojeníekologických, ekonomickýcha sociálních přístupů při budováníobytných, pracovnícha společenských prostor naúrovni komunity. STR. 30První rok OP Životníprostředí v číslechOd podpisu programovéhodokumentu OP Životní prostředíEvropskou komisí v Bruselu uplynul20. prosince 2008 právě rok.Základní ukazatele dokumentujívelký pokrok, kterého se zadvanáct měsíců podařilo v OPŽPdosáhnout. STR. 18OPŽP pomáhá Českuk čistšímu ovzdušíBoubínskému pralesuje 150 letChráněná krajinná územínejsou vymožeností druhépoloviny 20. století, jak sedomnívá řada laiků. Příkladčeského Boubínského pralesaSnižování znečištění ovzduší je nejen jedním z globálních témat dneška, ale i významným praktickýmúkolem Evropské unie i České republiky. V Česku mohou k jeho plnění výrazně pomocifinanční zdroje z OP Životní prostředí. Pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší přitomprogram představuje možná poslední příležitost, jak se včas vyrovnat se stupňujícími se požadavkyna technickou úroveň, vybavení a provoz zdrojů. STRANA 9svědčí o tom, že osvícenímajitelé půdy i dobří hospodářizačali s cílevědomou ochranouflóry a fauny výjimečných lokalitjiž podstatně dřív. STR. 32


2AKTUALITYEDITORIALVážení čtenáři, jsem v pokušenízačít svátečně novoročnímodstavcem, ale je pravdou,že svátky SFŽP ČR vlastněani nezaznamenal. Přelom let2008 a 2009byl ve znameníhodnoceníprojektůz loňskýchvýzev podPETRŠTĚPÁNEKředitel SFŽP ČRbičem přísnéhoharmonogramuadministraceOPŽP, přípravyprogramu na podporuobnovitelných zdrojů energiea zateplování rodinnýchi bytových domů z prostředků,které ČR a SFŽP získáz prodeje emisních povolenekAAU, tedy tzv. GIS (GreenInvestment Scheme), a také(skoro již) nečekané distribucepůlmiliardy korun napokrytí kurzových rozdílůprojektů z Fondu soudružnostia ISPA. V tomto tempu jsmeani neoslavili roční výročípodepsání programovéhodokumentu OPŽP (20. 12.2008) ministrem životníhoprostředí Martinem Bursíkema komisařkou pro regionálnírozvoj Danutou Hübner.To, co nás čeká v tomtoroce, do jisté míry vyplýváz harmonogramu výzev, kterýv tomto čísle ještě jednouopakujeme. Budou-li v němprůběžné ještě nějaké změny,budou znamenat některé příležitostipro žadatele navíc,nikoli naopak.Počínaje tímto číslem vásbudeme seznamovats hotovými projekty podpořenýmiz našeho operačníhoprogramu – to je rubrika,kterou doporučuji nepřehlédnoutstejně jako novévýzvy publikované zdeči na www.opzp.cz.Kromě databáze hotovýchprojektů se nám rozrůstái databáze půvabných příběhůo tom, jak starosta přeslobbyisty, poslance i ministrysháněl informace, které bymu bez jakýchkoli spikleneckyrituálních tanců sděliloperátor na bezplatné lince,příslušný projektový manažernebo kdokoli z širšího vedenífondu přímo. Oživujeme jiminaše semináře, konferencea pracovní obědy.Díky OPŽP se již buduje víceSignály EEA 2009 varujíPřínosy individuálních projektů OPŽP schválených k financování v prioritní ose 1 podle krajů ČR a regionů soudržnosti NUTS II (data k 5. 1. 2009)Neodbytní slimáci, vysloužilé televizoryputující napříč světadíly,dusící se ryby. To jsou smutníhrdinové tří z osmi příběhů,jejichž prostřednictvím Evropskáagentura pro životní prostředíve své výroční publikaci SignályEEA 2009 upozorňuje na klíčovátémata životního prostředísoučasné Evropy. Ač čtivě zpracované,staví Signály na exaktnícha aktuálních datech, kterámá EEA k dispozici z monitoringuživotního prostředí ve 32 státechEvropy.Díky českému předsednictvív Radě EU měla publikace,která je vydávána ve 26 jazycícha určena široké veřejnosti, tentokrátpremiéru v Česku. V Praze ji9. ledna spolu s ministrem životníhoprostředí ČR Martinem Bursíkempředstavila výkonná ředitelkaEEA Jacqueline McGlade. „Potřebařešit dopady změn klimatu na náš život jestále naléhavější, a s ní roste i nutnost komunikaces občany na dané téma, jejichangažovanost,“ shrnula J. McGladehlavní cíl Signálů. M. Bursík varovalpřed rizikem, že by současnáfinanční a ekonomická krize mohlaodsunout řešení problémů spojenýchs klimatickými změnamina vedlejší kolej. „Mělo by to být právěDélka kanalizace(v metrech)Kapacita ČOV(EO)Jihočeský kraj 49 273 22 435Jihomoravský kraj 177 763 28 931Karlovarský kraj 14 048 220Královéhradecký kraj 40 680 5 620Liberecký kraj 90 009 1 300Moravskoslezský kraj 220 640 25 690Olomoucký kraj 181 272 15 557Pardubický kraj 196 062 15 605Plzeňský kraj 87 022 1 600Středočeský kraj 286 846 15 634Ústecký kraj 1 528 37 000kraj Vysočina 77 448 5 560Zlínský kraj 106 076 9 679ČR celkem 1 528 667 184 831V rámci individuálních projektů,které byly loni podpořeny zezdrojů Operačního programu Životníprostředí (OPŽP) určenýchna zlepšování vodohospodářskéinfrastruktury, se kanalizační síťv České republice rozroste o 1 529kilometrů. Realizátoři celkem232 individuálních projektů, kterébyly schváleny do konce roku2008, získali na tyto účely dotacev souhrnném objemu 17,8 miliardyKč. Nejvíce si infrastrukturadíky podpoře z OPŽP polepšív severních a východních Čechách,když se kanalizace na územítří krajů regionu soudržnosti(NUTS II) Severovýchod rozrosteo téměř 327 km. Druhé místov pomyslném žebříčku NUTS IIobsadila Střední Morava s 287 kmnové kanalizační sítě a třetí příčkuStřední Čechy s 221 km. Pořadípodle krajů ČR viz tabulka.Detailnější analýza na úrovniokresů ukazuje jako nejúspěšnějšíMoravany. Na vrcholu neoficiálníhožebříčku figuruje okresFrýdek-Místek, kde jsou z OPŽPpodpořeny 4 rozsáhlejší individuálnívodohospodářské projektypředstavující celkem skoro 100 kmkanalizace. S nevelkým odstupemnásleduje okres Olomouc s 11 projektyse souhrnnou délkou kanalizace93 km a okres Svitavy s 8 projektya celkem 87 km kanalizace.Druhým kritériem, podle kteréholze hodnotit reálný přínos vodohospodářskýchprojektů podpořenýchz OPŽP, je kapacitačistíren odpadních vod vyjádřenápočtem tzv. ekvivalentníchobyvatel (EO), které pokrývá infrastrukturanových ČOV. Takéz tohoto hlediska byl v prvnímroce OPŽP v kategorii individuálníchprojektů nejúspěšnějšíregion soudržnosti Severozápad(37 220 EO), následovaný NUTSII Jihovýchod (34 491) a Moravskoslezsko(25 690). Pořadí podleregionů ČR ukazuje tabulka.naopak, protože cíle jsou stejné. Propojmeproto plán ekonomické obnovy s modernizací,úspornými technologiemi a obnovitelnýmizdroji,“ zdůraznil M. Bursíka připomněl paralelu s ropnoukrizí, která se stala impulsem proinovativní přístupy a nové efektivnítechnologie.ČÍSLO 1 / LEDEN 2009než 1 500 km kanalizaceSeverozápad15,6 km37 220 EO136,3 km24 035 EOJihozápadObrovský přínos pro čistotuodpadních vod v ČR představujíi velké vodohospodářské projektypodpořené z Operačního programuŽivotní prostředí, které všakvzhledem k nákladům přesahujícím25 milionů eur ještě podléhajíschválení EK. Již v prvnímroce existence OPŽP byly řídícímVIII. výzvaOPŽP se blížíK závěru se chýlí přípravyv pořadí již VIII. výzvyOperačního programu Životníprostředí. Ministerstvoživotního prostředí a Státnífond životního prostředí ČRfinalizují podmínky výzvy,která se bude týkat tříprioritních os (PO) programu:PO 2 – Zlepšování kvalityovzduší a snižování emisí,P0 5 – Omezováníprůmyslového znečištěnía environmentálních rizik,PO 7 – Rozvoj infrastrukturypro environmentální vzdělávání,poradenství a osvětu.Sledujte proto webovéstránky www.opzp.cz.StředníČechy286,8 km15 634 EO326,8 km22 525 EOSeverovýchod201,4 km24 041 EOJihovýchodorgánem programu doporučenyk financování dva velké projekty,jeden v Olomouckém kraji a jedenna Vysočině, se souhrnnou dotacíve výši 2,3 miliardy Kč. V jejichrámci bude vybudováno dalších61 km kanalizační infrastruktury.„Z uvedených dat lze vyčíst reálnýdopad finančních prostředků OPŽP naŘídící výbor OPŽP schválil první dvavelké vodohospodářské projektyDva velké a deset individuálníchvodohospodářských projektůdoporučil ke schválení v prosinciloňského roku Řídící výborOperačního programu Životníprostředí (OPŽP). Současněodsouhlasil i čtyři projekty naúspory energie formou zateplenínemocnic.Celkové náklady obou velkýchprojektů (Zlepšení kvalityvod horního povodí řeky Moravy- II. fáze a Projekt ochranyvod povodí řeky Dyje - II. etapa)představují 3,6 miliardy Kč,z toho podpora z Fondu soudržnostičiní 2,2 miliardy Kč a podporaSFŽP ČR 129 milionů Kč.V lednu končí druhý běh e-learningovéhokursu dotačního managementuse zaměřením na Operačníprogram Životní prostředí.Vzhledem k zájmu o tento druhStředníMorava287,3 km25 236 EOMoravskoslezsko220,6 km25 690 EOEO = počet ekvivalnetních obyvatelzlepšení kvality životního prostředí,“říká Petr Valdman, náměstek řediteleStátního fondu životníhoprostředí ČR. „Realizátoři těchtoprojektů se podílejí i na splnění závazkuČeské republiky k Evropské unii v oblastizajištění čištění odpadních vod do konceroku 2010 u aglomerací nad 2 000 EO,“dodává Petr Valdman.Tyto projekty podléhají schváleníEvropskou komisí.Kromě obou velkých doporučilřídící výbor ke schválení také10 individuálních vodohospodářskýchprojektů, které byly najeho předchozím jednání odloženy.Celková podpora z Fondusoudržnosti pro tyto projektyčiní 880 milionů Kč, ze SFŽP ČR81 milionů Kč.ŘV také odsouhlasil čtyřiprojekty na úspory energie formouzateplení nemocnic, kterébyly podány v I. výzvě OPŽPa vzhledem k nevyjasněnýmotázkám veřejné podpory zůstalyv zásobníku projektů.Vzdělávací kursy o OPŽP úspěšně pokračujívzdělávání SFŽP ČR připravujejeho pokračování, třetí běh byměl být zahájen letos v létě. Bližšíinformace budou zveřejněny nawebových stránkách OPŽP.3AKTUALITYECHOSFŽP usiluje o zjednodušenípravidel Švýcarských fondůV rámci přípravy čerpání financí zeŠvýcarských fondů byla Ministerstvemfinancí ČR zpracována metodikafinančních toků a kontroly. Jejínávrh počítá s tak velkým počtemsubjektů a dílčích procesů, že tomůže přinést značné komplikacea zdržení v rámci administracejednotlivých projektů. Od počátkuzpracování metodiky Státní fondživotního prostředí (SFŽP) poukazovalna možnost využít v rámcidlouhých příprav implementaceProgramu švýcarsko-českéspolupráce zkušeností subjektů,které mají bohaté zkušenostiz implementací jiných programů,a společnými silami dojít ke zjednodušenípředpokládaného procesu.Vzhledem k objemu administrovanýchfinančních prostředků se zdábýt systém implementace zbytečněsložitý a nepřehledný. SFŽP se k tomutoproblému vyjádřil i v rámcipřipomínkového řízení metodikyfinančních toků švýcarsko-českéspolupráce.Členské země dostanouzvýšené zálohy z fondů EUJednání o zvýšenýchzáloháchze strukturálníchfondůEvropské unie,které jsou součástí „ozdravnéhobalíčku“ Evropské komise a jejichžcílem je napomoci členským zemímrealizovat plán evropské hospodářskéobnovy, pokračují. Novýmstátům unie měly být podle původníhonávrhu EK z prosince loňskéhoroku stávající zálohy zvýšeny o další2 %, nyní se podle vyjádření resortuMinisterstva pro místní rozvoj, kteréjednání za Českou republiku vede,uvažuje až o 4 %. Podle DanutyHubner, evropské komisařky proregionální rozvoj, která jednala6. ledna v Praze, by navýšení zálohmělo usnadnit možnost průběžnéhofinancování projektů, kterézískaly podporu z jednotlivýchoperačních programů.Peníze z let 2004–2006lze čerpat déleEvropská komise prodloužiladobu, v níž lze využít dotace ze SFz předchozího programovacíhoobdobí, o šest měsíců. Konečnédatum způsobilosti výdajů se takposunulo na konec června 2009.Protože k 31. 11. 2008 využila ČR88,6 % své alokace, díky prodlouženíby se mohlo čerpání přiblížitjejí celkové výši.


4Ministerstvo životního prostředíČeské republikyPoznaň 2008: Svět udělal další významný krok k snižování emisíPrvních čtrnáct dní loňskéhoprosince patřila polská Poznaňsvětovým klimatickým jednáním.V barvách ochrany klimatu bylyvyvedeny nejenom městské autobusya zastávky tramvají, odělo sedo nich i celé hlavní poznaňskénádraží.Bylo proč – bez poznaňskéhosummitu a jeho výsledků by šancena novou celosvětovou dohoduo snižování skleníkovýchemisí byla významně ohrožena.V Poznani se totiž zástupcůmbezmála 190 zemí světa podařilodomluvit téměř na všem, co bylov programu. Poznaňský summitschválil mandát a časový harmonogrammezinárodní skupině,která má navrhnout text dokumentůpro klimatický summitOSN v Kodani. Ten by měl novousvětovou dohodu v prosinci2009 schválit tak, aby mohlapo roce 2012 nahradit současnýKjótský protokol. „Platí, že dohodav Kodani by měla vést k snížení emisíu rozvinutých zemí o 25–40 % do roku2020,“ říká šéf české delegaceministr životního prostředí MartinBursík.Je přitom zjevné, že velcíznečišťovatelé se nepohrnou dovlastních závazků, když se k sníženínezavážou i ostatní. Protobylo tak důležité, že Evropskáunie mohla v Poznani oznámitschválení klimatického balíčku.„To obrovsky posílilo roli Evropy v jednáních,protože jako jediný velký regionmohla přijít a říci: My máme svůjzávazek jasně daný na papíře – snížímeemise o 30 % do roku 2020. Teď jste nařadě i vy,“ říká M. Bursík, kterýse jménem unie jako nastupujícípředseda Rady EU pro životníprostředí velmi aktivně účastnilvšech jednání spolu s Jean-LouisemBorloem, svým francouzskýmkolegou.Soudě podle toho, co jsmeslyšeli v Poznani, Evropa dlouhosama nezůstane – nově zvolenýprezident USA Barack Obamavzkázal do Poznaně naprosto zřetelněa jasně, že po jeho nástupuse americká administrativa k Evropěnejenom připojí, ale chopíse také iniciativy. Jeho vzkaz nasummitu tlumočili jak bývalýObavy z negativního dopadu kurzovýchztrát na možnost dokončenívelkých vodohospodářskýchprojektů podpořených v letech2004–2006 z Fondu soudržnosti aISPA jsou zbytečné. Vláda v prosinci2008 schválila materiál předloženýMinisterstvem životníhoprostředí, na jehož základě bylaještě před koncem roku Státnímufondu životního prostředí ČRpřevedena částka ve výši 500 mil.korun, jež je určena konečnýmpříjemcům podpor z FS a ISPA,kterým vznikají finanční ztrátyvlivem posilování české koruny.Na tyto projekty bylo alokovánopřes 380 milionů eur, přičemžprojektovéžádosti muselybýt předkládányk schválení Evropskékomisi v eurech.Protože dobarealizace některých projektů jeaž pět let, konečným příjemcůmdotace vlivem posilování českékoruny (v roce 2004 byl kurz33 korun/euro) vzniká kurzováztráta, která celkově přesahuječástku 20 milionů eur. Finančníkompenzace ve výši 500 milionůkorun, kterou poskytl státní rozpočeta na jejímž uvolnění mázásadní podíl MŽP, eliminujeriziko nedokončení projektů proPoznaň, prosinec 2008.Ministr životního prostředíMartin Bursík hovoří naplénu ministerské částipoznaňského klimatickéhosummitu OSN.americký viceprezident a nositelNobelovy ceny za mír Al Gore,tak i Obamův zvláštní vyslanec,senátor a bývalý prezidentskýkandidát John Kerry. Evropa takzíská obrovského spojence v bojiproti klimatu, i zdatného konkurenta.Ministr Bursík opakovaněprohlásil, že současná ekonomickákrize je šancí pro rychlý obratsměrem k energetickým úsporáma k moderní nízkouhlíkové ekonomice.Obamovy ekonomicképlány to jen potvrzují. Dnes máEvropa náskok pro klimatickénicnedělání George W. Bushe.nedostatek finančníchprostředků.Schválená kompenzacese týká výhradněprojektů z oblasti ochranyvod, které přispívajík splnění závazků vyplývajícíchze směrnice Rady č. 91/271/EHS,o čištění městských odpadníchvod. Podpořeno bylo patnáct rozsáhlýchinfrastrukturních projektů,jejichž realizace významně přispějeke kvalitě vod v dotčenýchregionech. V letošním roce sepředpokládá kompenzace kurzovýchztrát posledních čtyř projektů,které v současné době nemajíukončené zadávací řízení.Ovšem po nástupu Obamovyvlády se to může začít velmirychle měnit.V Poznani se země úmluvyOSN o změnách klimatu dohodlyi na spuštění Adaptačního fondu,který byl založen loni na Bali. Popoznaňské konferenci už nic nebránítomu, aby mohl již letoszačít financovat konkrétní krokyk ochraně klimatu v nejhůře postiženýchzemích. Adaptační fondzatím dostává 2 % z objemu projektůtzv. mechanismu čistého rozvoje(CDM), čili projektů, kterérozvinuté země financují v zemíchrozvojových s cílem snížit dalšíemise skleníkových plynů anebopomáhat těmto zemím s adaptacína dopady změn klimatu. V Poznanidošlo také k revizi a zefektivněnízpůsobu hodnocení a rozhodovánío projektech CDM.Jednání v Poznani tedy skončilaúspěchem. Ten mimo jiné znamenái to, že okamžitě po návratuz Polska začali naši vyjednavačis maratónem jednání, schůzek,korespondence i celoevropskýchworkshopů s jediným cílem: Abychomza rok touto dobou mělijasný a na papíře daný globálnísouhlas s novou dohodou nasnižování emisí se zcela konkrétnímizávazky, ale i se vzájemnousolidaritou při vypořádávání ses dopady klimatických změn. Tyse projeví skutečně všude (včetněstřední Evropy), nejničivěji všakdopadnou na ty nejchudší – narozvojové země Afriky, JihovýchodníAsie a Pacifiku.JAKUB KAŠPARtiskový mluvčí MŽPMŽP vyjednalo mimořádné dotace projektům s kurzovými ztrátamiVládou schválený materiálobsahuje také informace o způsobueliminace potenciálníhorizika kurzových ztrát u obdobnýchprojektů, které budouschvalovány v programovacímobdobí 2007–2013. U dotčenýchprojektů bude uplatňován tzv.kurzový polštář, tj. posílení kurzuve výši 5 %, jehož aplikacebyla schválena Evropskou komisí.Státní fond životního prostředíČR připravil metodiku rozdělenítěchto prostředků a v druhépolovině prosince půl miliardykorun převedl.PETRA ROUBÍČKOVÁTiskové oddělení MŽPČÍSLO 1 / LEDEN 2009O pravidlech a koordinaciPETR VALDMANÚsek řízení projektů, SFŽP ČRPETR ZAHRADNÍKEU Office České spořitelnyZávěr roku 2008 a nástup roku 2009 je v evropskémdění bezpochyby ve znamení České republikya jejího předsednictví Radě EU. Obě klíčovátémata prosincového summitu rady – kompromisníklimaticko-energetický balíček a opatřeník překonání finanční a ekonomické krize – budous největší pravděpodobností i dominantními tématyčeského předsednictví.V letošním roce, třetím od zahájení plánovacíhoobdobí 2007–2013, čeká všechny operační programyněkolik důležitých procesů, které prověří systémřídících i implementačních orgánů a správnostnastavení všech pravidel. Vedle pokračujícíhovyhlašování výzev a příjmu a schvalování žádostíse bude jednat zejména o financování schválenýchprojektů a jejich certifikaci. A lze očekávat i prvnínávštěvu evropských auditorů.Financování projektů se rozbíhá poměrněpomalu, byť ti nejpřipravenější s ním začali jižv loňském roce. Finanční alokace na rok 2007jsou v jednotlivých programech poměrně velké,přičemž k jejich skutečnému vyčerpání, a tedyk poskytnutí prostředků příjemcům podporyna účty zbývají již jen dva roky. Nízký stav reálnéhofinancování projektů, jehož důvodem jezejména financování projektů ex-post, přílišoptimismu neslibuje. Škoda, že model průběžnéhofinancování, který byl před zahájenímnového programovacího období velmi propagován,byl u většiny operačních programůredukován na možnost čtvrtletního podávánížádostí o platbu za uhrazené faktury. U některýchoperačních programů však neexistuje anitato možnost, a před tím, než příjemce obdržíjakékoli prostředky, musí být projekt zcela dokončen,a tedy i finančně vypořádán.Aktuální je i vyhlášení prvních, tzv. certifikacíprostředků, kdy se na platební a certifikační orgándokládá oprávněnost výdajů, které podchycujemj. i centrální monitorovacísystém, a na základě těchtodat jsou ze strany Evropskékomise průběžně poskytoványprostředky z fondů EU. Monitorovacísystém tedy začne procházetprvní velkou zatěžkávacízkouškou; spousta dat z jednotlivýchžádostí o platbu, u nichž hraje klíčovou rolipoměr prostředků EU k prostředkům veřejným,ověří správnost nastavení financování až na úroveňjednotlivých projektů. Nezbývá přitom nežsi přát, aby někdy v budoucnu došlo k vzájemnékoordinaci mezi správcem informačního systémupro sledování strukturálních fondů a správcemsystému pro programové financování, neboťprojekty předfinancované ze státního rozpočtuse poměrně zbytečně potýkají s dvojím přístupem,daty i terminologií.Již na prahu nového roku je také dobré siuvědomit, že letos s největší pravděpodobnostívšechny čeká i audit Evropské komise.Pokud bude EK pokračovat v praxi z předchozíhoobdobí 2004–2006, zaměří se prvnífáze auditu na kontrolu procesu příjmuPřijetí řady zásadních rozhodnutí lze čekatpředevším při nalézání východisek z krize, kterábudou zaměřena primárně na ozdravení finančníchtrhů a tvorbu jejich účinnějšího regulačníhorámce (například v podobě revize směrniceo kapitálové přiměřenosti bank, směrnice regulujícípojišťovací a investiční fondy, systém pojištěnívkladů, perspektivně i otázky působnostiratingových agentur apod.). Půjde také o účinnénástroje tlumící pokles ekonomické aktivityv EU (např. o implementaci evropského plánuekonomického oživení do podoby proveditelnýchscénářů, o využití flexibility paktu stabilitya růstu ve prospěch růstových opatření čio důraz na podporu konkurenceschopnosti);jejich implementace se přitom stává významnouvýzvou pro uplatňování nových úspornýcha k životnímu prostředí šetrných technologiía přístupů.Za povšimnutí stojí i vstup Slovenska do eurozóny,který může být příklademcílevědomého přístupu k plněníčlenských povinností v rámci EUa systematické snahy o naplňovánívstupních podmínek, jichž lze dosáhnoutjen cestou konsensu ohledněklíčových otázek perspektivy zeměv EU napříč politickým spektrem i zájmovýmiskupinami. Snad i inspirována tímto příkladem sevláda odhodlala konečně k činu, který v českýchpolitických podmínkách vyžaduje značnou míru5KOMENTÁŘEa hodnocení žádostí, na ověření prvků jehotransparentnosti a na nediskriminační a rovnýpřístup k žadatelům. Vedle výsledků audituu jednotlivých operačních programů budevelmi zajímavé, zda a jak bude ze strany auditorůhodnocena různost přístupu v našich26 operačních programech, například odlišnostiv zpracování dokumentace pro žadatele,v požadavcích na povinný obsah žádostiči na proces hodnocení žádostí. Zajímavýbude i pohled unijních auditorů na odlišnoumíru podrobnosti hodnotících kritérií zveřejňovanýchv rámci jednotlivých OP, na různědlouhou dobu administrace od podání žádostik jejímu schválení, na způsoby vyřizovánístížností neúspěšných žadatelů apod. Pohledauditorů EU se tak možná stane i podnětemk zamyšlení pro koordinátora operačních programův ČR. Ovšem bohužel patrně již jenk zamyšlení, neboť stanovit závazně alespoňzákladní společná pravidla a měnit odlišněnastavené administrativní procesy půjde teď„uprostřed hry“ asi těžko. Vhodný čas je pryč.Ke škodě žadatelů i příjemců dotací.České předsednictví přišlo v době náročných výzevK tématům českého předsednictví patříi klimaticko-energetický balíček přijatýna prosincovém summitu Rady EU.Bude zajímavé, zda a jak budou auditořiEvropské komise hodnotit různost přístupuv našich celkem 26 operačních programech.odvahy: Ústy premiéra Mirka Topolánka vyhlásila,že bychom se letos, 1. listopadu, měli i v ČRdozvědět hodnověrný termín vstupu do eurozóny,k němuž bude naše země směřovat.Závěr loňského a počátek letošního rokuvšak našemu předsednictví přichystaly i velkézahraničně-politické výzvy, především nutnostaktivní role EU v opětovně eskalujícímkonfliktu na Blízkém východě či při prosazenídohody mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávekstrategických surovin, na nichž je závislái podstatná část EU. Přelom let 2008 a 2009 taknaznačil, že pod českým vedením EU zažije období,které si můžeme představit ledasjak, rozhodněvšak nebude časem nudy.Nuda jistě nehrozí ani zájemcům o dotacez operačních programů financovaných zestrukturálních fondů EU, jejichž prostřednictvímČR získá v letech 2007–2013 mimořádnýobjem finančních zdrojů, ani administrátorůmoperačních programů. A je potěšující, že některéz nich již jedou naplno a evropské penízetak už směřují k realizátorům podpořenýchprojektů. Mezi premianty patří OP Životníprostředí, v němž bylo do konce loňského rokuschváleno 1 377 projektů s celkovou podporouve výši 28,2 mld. korun.


6TÉMA PRIORITYČÍSLO 1 / LEDEN 2009TÉMA PRIORITY7OP Životní prostředí může pomocizlepšení čistoty ovzduší v ČRONDŘEJ VRBICKÝvedoucí Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, SFŽP ČRPřestože má Českoproblémy se znečištěnímovzduší, zájem o využitídotací z Operačníhoprogramu Životníprostředí v dané oblastizatím pokulhával. Změnísituaci právě vyhlašovanáVIII. výzva OPŽP, v nížbyla rozšířena škálapodporovaných oblastí?Vytápění tepelnýmčerpadlem, Hrádek.České republice se zatím nedaříplnit úkoly Evropské unie, stanovenépro snižování znečištěníovzduší. Jedním z nástrojů, kterýmůže výrazně napomoci řešenítéto situace, je Operační programŽivotní prostředí (OPŽP), konkrétněprioritní osa 2 – Zlepšováníkvality ovzduší a snižování emisí.Zájem o dotace z jejích zdrojův rámci I. výzvy OPŽP však bylmenší, než se očekávalo.Překvapivě malý zájemPrvní možnost ucházet se o podporuprojektů zaměřených nazlepšování kvality ovzduší či naomezování emisí dostali zájemcijiž v červnu 2007 v rámci I. výzvyOPŽP, která se vztahovala i naprioritní osu 2 (PO 2). V této výzvěbylo možné žádat o dotacev oblasti podpory 2.1 – Zlepšováníkvality ovzduší, tj. o dotacena projekty zaměřené na záměnuzdrojů spalujících pevná či kapalnáfosilní paliva za zdroje spalujícízemní plyn, případně i v kombinacise snížením energetické náročnostizdrojem vytápěných budov,na rozšiřování teplovodních rozvodůCZT a na rekonstrukci CZT.Dále bylo možné žádat o dotacev oblasti podpory 2.2 – Omezováníemisí, v které lze získat podporuna rekonstrukci spalovacíchzdrojů s výkonem nad 5 MWs účelem snižování emisí NOxa prachových částic, na instalacedodatečných zařízení pro záchytemisí NOx nebo prachových částicu stacionárních nespalovacíchzdrojů a na technická opatření nazdrojích, která vedou k odstraněníči snížení emisí VOC do ovzduší.V průběhu dvouměsíční lhůtypro podávání žádostí bylo fondudoručeno pouze 24 žádostí, z nichpolovina v oblasti podpory 2.1a polovina v oblasti podpory 2.2.Akceptováno bylo 19 žádostí, kterésplnily jak všechny předepsanéformální náležitosti podmínky, takpodmínky tzv. obecné přijatelnosti(základní podmínky programu,finanční a legislativní předpoklady,principy politiky EU apod.)i přijatelnosti specifické (kritériapřijatelnosti daná Implementačnímdokumentem OPŽP).Akceptované žádosti byly potépodrobeny důkladnému technicko-ekologickémua ekonomickémuvyhodnocení, které spočívalov hodnocení technické kvality žádostí(například posouzení předpokládanýchtechnických parametrůa finanční náročnosti opatření),ekologické relevance (mimo jinéposouzení environmentálních přínosůa plnění stanovených indikátorů)a ekonomiky žadatele (napříkladposouzení bonity žadatelea jeho schopnosti dofinancovat celkovénáklady na projekt nad rámecposkytnuté podpory).Podpora pro polovinupředložených projektůTakto vyhodnocené žádosti bylypoté předloženy řídícímu výboruOPŽP, který schválil přiznánípodpory 12 projektům. Dalších 6žádostí bylo zařazeno do zásobníkuprojektů, protože neměly vyjasněnápravidla veřejné podpory.U jedné žádosti nebyla podporaschválena pro nedostatky v předloženéfinanční analýze. Souhrnnátabulka ukazuje počet podaných,akceptovaných a schválených žádostí,předpokládané celkové realizačnínáklady každého z podpořenýchprojektů a výši požadovanédotace.Pomineme li projekty zařazenév zásobníku, je z tabulky zřejmé, žeúspěšnější byly žádosti předloženév oblasti 2.1, které byly zaměřenyzejména na rekonstrukci spalovacíchzdrojů vytápění, případněv kombinaci se snížením energetickénáročnosti budov, na rozšiřovánírozvodů CZT s účelem připojenínových odběratelů, a tím i odstaveníneekologických lokálních zdrojů.V oblasti 2.2 byly podpořenyzejména projekty zaměřené na snižováníemisí VOC do ovzduší.Klíčová je kvalitní a včasnápříprava žádostiMožných příčin nízkého počtužádostí a schválených projektů jeněkolik. Významně se pravděpodobněprojevilo omezení I. výzvyna projekty nepodléhající pravidlůmveřejné podpory, respektivemožnost získat u takových projektůpouze podporu „de minimis“.Důvodem k těmto omezením bylfakt, že v době vyhlášení I. výzvynebyla k dispozici nezbytná notifikacepodpor a že Evropská komiseještě nepodepsala Programovýdokument OPŽP; k tomu došlo ažv prosinci 2007. Určitou bariérouči prvkem, který prodlužoval dobupotřebnou pro přípravu projektůa žádostí o jejich podporu, mohlbýt i požadavek na tepelné standardybudov, u nichž docházelok výměně zdroje vytápění. To všakmohli zájemci o dotaci řešit kombinovanoužádostí jak na výměnuzdroje, tak na zateplení, případněpodáním žádosti na zatepleníbudovy v jiné prioritní ose OPŽP,specializované na tato opatření.Vzhledem k tomu, že řada existujícíchkoncepčních dokumentů,jakými jsou např. národní i krajsképrogramy k zlepšování kvalityovzduší, energetické koncepceapod., i další odborné studie dokládajívelký potenciál přípravy projektův dané oblasti, jsou hlavnímiproblémy malého počtu žádostí nedostatečnáinformovanost a nepřipravenostmožných žadatelů, a tozejména na úrovni municipalit.Potenciálních žadatelůje dostStátní fond životního prostředí ČR(SFŽP) a Ministerstvo životníhoprostředí (MŽP) proto zorganizovalyněkolik odborných seminářůzaměřených jak na určité typy potenciálníchžadatelů z PO 2, takna její jednotlivé oblasti podpory.Tyto semináře proběhly v několikakrajích a účastníkům umožnilyzískat aktuální informace o stavuovzduší v České republice, o podporáchposkytovaných v ČR nazlepšení negativní situace a zejménao OPŽP, a to včetně konkrétníchinformací o podmínkách získánípodpory, o její možné výši i o náležitostechnezbytných pro podánížádosti. Nedílnou součástí programuseminářů byly i informaceo chybách, jakých se žadatelé v žádostechnejčastěji dopouštějí, a doporučení,jak se chyb vyvarovat.PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí2.1 Oblast podpory – Zlepšení kvality ovzduší2.2 Oblast podpory – Omezování emisí


8TÉMA PRIORITYČÍSLO 1 / LEDEN 20099TÉMA PRIORITYVzhledem k tomu, že v PO 2 bylo zatím přijatoa hodnoceno celkem malé množství žádostí,nelze z nich vyvozovat obecnější závěryo nejčastějších chybách. Využijeme protobohatších zkušeností z ostatních prioritníchos, v nichž naopak nebyl výjimkou velký převisžádostí, respektive požadavků na dotace vevztahu k alokovaným prostředkům. AdministrátořiOPŽP v průběhu schvalovacího procesunarazili na spoustu nesrovnalostí a chybžadatelů, jichž by se měli zájemci o dotacev následujících výzvách vyvarovat.Ještě před přípravou samotné žádostio podporu určitě doporučuji všem žadatelůmprostudovat veškeré dokumenty, které jsouk dispozici na internetových stránkáchwww.opzp.cz. Následně je nutné porovnatsvůj záměr s podmínkami příslušné výzvya s kritérii přijatelnosti, které jsou specifikovanév kapitole 6 Implementačního dokumentuOPŽP (ID). Některá kritéria jsou vázána nainvestiční náročnost pro dosažení ekologickýchpřínosů, proto je nutné již v této fázi znátjednak předpokládané celkové a případněi způsobilé výdaje, jednak technické a ekologicképarametry vyplývající z opatření. Současněs vyhlášením výzvy (zpravidla 14 dnůaž měsíc před zahájením příjmu žádostí) jsouNově podporovaná opatřeníV rámci VIII. výzvy budou vedleoblastí vyhlášených již v I. výzvěpřijímány i žádosti v oblastechzaměřených například na rozšířenístávající středotlaké sítě přisoučasném zajištění přechodu naspalování plynných paliv u jednotlivýchzdrojů. Jedná se o navázánína již v minulosti vybudovanésítě s účelem připojování novýchzákazníků a tím zamezení neekologickyspalovaných, zejménapevných fosilních paliv. Aby nedocházelok problémům, kteréprovázely realizace tzv. plošnýchplynofikací v rámci národních programů(nedostatečný počet připojenýchzákazníků a tím neplněnípředpokládaných ekologickýchpřínosů), bude kladen velký důrazna průběžnou kontrolu plnění parametrůdeklarovaných v žádosti.V tomto případě se bude jednat zejménao garanci napojení novýchodběratelů, a tím proto o zajištěnízměny způsobu vytápění.Další novou podoblastí, v nížbude možné žádat o podporu,je 2.1.3 – Snížení imisní zátěžeomezením prašnosti z plošnýchzdrojů. Zde by se měly uplatnitprojekty zaměřené na výsadbua regeneraci izolační zeleně oddělujícíobytnou zástavbu od průmyslovýchstaveb či komerčníchareálů nebo frekventovaných dopravníchkoridorů.Podpora velkýchprojektů pokračujeKromě možnosti žádat v VIII. výzvěo podporu na individuální projektynadále pokračuje již v srpnu2008 vyhlášená kontinuální IV. výzvapro podávání žádostí na tzv.velké projekty (celkové nákladynad 25 mil. eur včetně DPH). TaDOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTÍŽádosti podané v I. výzvě OPŽP do PO 2oblast podpory 2.1Početžádostí Celková cenaje relevantní jak pro oblast ochranyovzduší (PO 2), tak pro oblastvyužívání obnovitelných zdrojůenergie (PO 3).Pokud jde o PO 2, kontinuálnívýzva se týká zejména opatřenírealizovaných u velkýcha u zvláště velkých spalovacíchzdrojů s účelem významnéhosnížení emisí NOx a prachovýchčástic. Dalšími potenciálnímiprojekty mohou být budovanéenergetické systémy pro centrálnízásobování teplem. Žádostizveřejňovány i příslušná hodnotící kritéria,která mohou napovědět, čemu jsou dáványv jednotlivých oblastech priority.Nedílnou součástí každé žádosti jsou kroměformuláře i povinné doklady. Ty jsou definoványv příloze č. 1 směrnice MŽP č. 5/2008(směrnice), případně mohou být blíže specifikoványi v Závazných pokynech pro žadatelea příjemce podpory z OPŽP. Mezi nejdůležitějšídoklady patří projektová dokumentace,energetický audit nebo studie proveditelnosti,stanovisko místně příslušného krajskéhoúřadu, odborný posudek, případně rozptylovástudie. Některé tyto dokumenty jsou podkladempro vyplnění formuláře žádosti, další majípřímou návaznost na jiné dokumenty. Je protovhodné připravovat veškeré podklady koordinovaněa ve vzájemném souladu. Právě souladúdajů ve formuláři žádosti s relevantnímidoklady předkládanými jako přílohy k žádostije jedním z kritérií přijatelnosti definovanýmiv ID. V neposlední řadě je nutné mít některérelevantní doklady podepsané, potvrzenéči označené nabytím právní moci (napříkladúzemní souhlas).V případě jakýchkoli nejasností je samozřejměmožné využít všech dostupných konzultačníchPožadovanápodporaPodané žádosti 12 95 789 227 Kč 67 930 523 KčAkceptované žádosti 8 69 189 442 Kč 47 179 232 KčSchválená podpora 8 69 189 442 Kč 47 179 232 Kčoblast podpory 2.2Početžádostí Celková cenaPožadovanápodporaPodané žádosti 12 141 532 914 Kč 91 518 455 KčAkceptované žádosti 11 75 051 914 Kč 43 609 017 KčSchválená podpora 4 39 740 050 Kč 15 903 866 Kčv rámci této výzvy je sice možnépodávat až do prosince 2009,ale vzhledem k větší náročnostidoporučuji přípravu a povinnékonzultace (s Odborem PPPprojektů SFŽP a Oddělením projektůII odboru fondů EU MŽP)zahájit co nejdříve.Využijme neopakovatelnoupříležitost!Chystaná VIII. výzva OPŽP jepříležitostí k apelu na všechny potenciálnížadatele, jichž se dotýkáproblematika ochrany ovzduší,zejména na veškeré znečišťovatele.Neváhejte využít konzultací, kterénabízí jak MŽP jako řídící orgánOPŽP, tak SFŽP v roli zprostředkujícíhosubjektu programu, a informujtese o možnostech ucházetse o dotaci z OPŽP. Je třeba si uvědomit,že šance snížit znečištěníovzduší na našem území, kterouČR získala díky mimořádně velkémuobjemu unijních finančníchprostředků pro léta 2007–2013,se nebude opakovat. Právě teď jeproto vhodný okamžik nejen propřípravu a realizaci projektů, kteréjsou vynuceny současnou legislativouv oblasti ochrany ovzduší, alei těch, jimž by to právní úprava nařizovalav budoucnosti.míst, která SFŽP pro žadatele vytvořil – odZelené linky přes krajská pracoviště fondu ažpo manažery projektů příslušného odboruSFŽP (pro PO 2 je to odbor ochrany ovzdušía obnovitelných zdrojů energie).U některých projektů se výše možné podporystanovuje buď na základě finanční analýzy(projekty generující příjmy dle článku 55nařízení ES č. 1083/2006), nebo podlepravidel veřejné podpory (týká se zejménapodnikatelských subjektů a subjektů vyvíjejícíchekonomické aktivity a vstupujících dohospodářské soutěže). K této problematiceje důležité prostudovat zejména kapitolu 8ID. K žádostem, ke kterým se musí zpracovávatfinanční analýza, jsou v prostředí Benefillk dispozici závazné nástroje včetně manuálůk jejich vyplňování. Pro projekty v rámciPO 2 jsou relevantní nástroje „Energetickýmodel“, model „Plošná plynofikace“, případně„Jádrový model“. Většinu potřebných údajůpro zpracování finanční analýzy lze získatz energetického auditu či studie proveditelnosti.K projektům podléhajícím pravidlůmpro veřejnou podporu je nutné prostudovatpokyny k relevantním podporám a mít k dispozicipodklady definované v přílozeč. 1 směrnice.Operační program Životní prostředía ochrana ovzduší v České republiceJAN KUŽELředitel Odboru ochrany ovzduší, MŽPSnižování znečištění ovzdušíje nejen jedním z globálníchtémat současnosti, ale takévýznamným úkolemEvropské unie i Českérepubliky. K jeho plnění v ČRmohou v následujících letechvýrazně pomoci finančnízdroje z Operačníhoprogramu Životní prostředí.Z uhelných na plynovékotelny přešlii v Horažďovicích.Na počátku 90. let patřilo znečištěníovzduší k nejzávažnějším problémůmživotního prostředí Českérepubliky. Emise všech hlavníchznečišťujících látek, zvláště suspendovanýchčástic, oxidu siřičitéhoa oxidů dusíku, se řadily k nejvyššímna světě a znečištění ovzdušív některých regionech způsobovalovážné zdravotní problémy obyvatelstvui rozsáhlé poškození lesníchekosystémů.Proto hlavním cílem tehdejšíchprávních předpisů v oblasti ochranyovzduší bylo v krátkém časedosáhnout významného sníženíznečištění ovzduší. Podle legislativyz roku 1991 měla být opatřenívedoucí k snížení emisí realizovánado konce roku 1998. Z těchto důvodůČR přijala rozsáhlý a z hlediskatempa změn ojedinělý plán sníženíemisí. Jeho výsledkem bylo razantnísnížení emisí všech základních znečišťujícíchlátek k roku 1999. Od tédoby však již emise znečišťujícíchlátek více méně stagnují a kvalitaovzduší se začíná spíše zhoršovat.Na této nepříznivé situaci nic významněnezměnil ani nový zákono ochraně ovzduší přijatý v roce2002 a k negativnímu vývoji kvalitynašeho ovzduší dochází i přesto,že současná česká legislativa v plnémíře reflektuje legislativní požadavkyES v dané oblasti.Evropa směřuje k novélegislativěNa základě vědeckých poznatkůEvropská unie vytyčila významnýúkol dosáhnout dalšího snížení znečištěníovzduší. Musí být eliminovánazdravotní a environmentálnírizika, která jsou důsledkem znečištěníovzduší a která byla prokázánauznávanými zdravotnickými institucemivčetně The World HealthOrganization (WHO); v Evropěse úkol týká zejména jemných prachovýchčástic PM 2,5. Náprava znečištěníovzduší a jeho následků prozdraví obyvatel vyžaduje proto dalšíregulaci nad rámec stávající legislativy.Z provedených analýz a novýchprávních předpisů ES vyplývánezbytnost revize stávající právníúpravy a vytvoření nového legislativníhorámce ochrany ovzdušís úzkou vazbou na procesy řízeníkvality ovzduší, na zdraví obyvatela na ekosystémy.Pro Českou republiku je tentoúkol o to složitější, že ji nečekápouze snižování znečištění ovzduší,ale že je nejprve třeba zastavitnárůst znečištění ovzduší, ke kterémuu nás dochází od roku 1999.Nezbytným krokem vyplývajícímz provedených analýz je komplexníúprava legislativního rámce ochranyovzduší, která posune emisní chápáníproblému k novému základnímuimisnímu pojetí, čili k chápání znečištěníovzduší a jeho úzké vazbyna zdraví obyvatel a na ekosystémyjako důvodu pro nutnost realizacedalších kroků.Národní programsnižování emisíMimo jiné i proto byl Ministerstvemživotního prostředí (MŽP) zpracována v červnu roku 2007 usnesenímvlády přijat Národní programsnižování emisí České republiky(NPSE), který se zaměřuje na největšíproblémy ČR v této oblasti, tj.na znečištění ovzduší prachovýmičásticemi PM 10a PM 2,5(čísla určujívelikost částic v mikrometrech)a na znečišťující látky, z kterých tytočástice mohou vznikat v atmosféře(zejména NOx). Smyslem opatřeníformulovaných NPSE je zajištěnípříznivého vývoje celkových emisíznečišťujících látek, pro které jsouČR stanoveny tzv. národní emisnístropy (oxidy dusíku, oxid siřičitý,těkavé organické látky a amoniak).Zvláště náročné úkoly byly přijatyk snižování emisí látek, jejichž vysokéúrovně znečištění ovzduší představujívýznamná zdravotní rizika,hlavně PM 10, PM 2,5a polycyklickéaromatické uhlovodíky, dále jenPAH (blíže viz box str. 10).Přijaté cíle NPSE však sníženímzdravotních rizik plynoucích zeznečištění ovzduší nepřinesou pouzezvýšení kvality života obyvatelČR, ale jsou i příležitostí pro podnikatelskousféru, neboť nové závazkyvytvářejí i trh s environmentálně šetrnýmitechnologiemi. Současně sena kvalitativně vyšší úroveň dostávái uplatňování znalostí v oblastiochrany ovzduší.


10TÉMA PRIORITYČÍSLO 1 / LEDEN 200911ZAHRANIČÍNárodní program snižováníemisí ČR přitom zastřešuje a doplňuje– v žádném případě nenahrazuje– programové dokumenty krajůa obcí a zároveň tvoří systémovýrámec pro čerpání finančních zdrojůz veřejných zdrojů, zejména z operačníchprogramů ČR pro období2007–2013, na podporu pozitivníhovývoje v oblasti ochrany ovzdušíu nás. Jedním ze základních předpokladůdosažení cílů NPSE tak jei úspěšná realizace prioritní osy 2 –Zlepšování kvality ovzduší a snižováníemisí Operačního programuŽivotní prostředí (OPŽP).Nový zákon, nové nástrojeAvšak nejdůležitějším opatřenímNPSE je nová legislativní úpravav oblasti ochrany ovzduší, jež jepřipravována MŽP tak, aby ji bylomožné předložit vládě k projednánía schválení v prvním pololetíroku 2009. Účinná by měla být odroku 2010.Z provedených analýz vyplývá,že nástroje, které má současný zákono ochraně ovzduší k dispozici,jsou nedostatečné či nefunkčnía nevedou k plnění cílů stanovenýchplatnou českou i evropskoulegislativou. Mezi nástroje, kteréje třeba zefektivnit, patří předevšímty programové (Národní programsnižování emisí ČR a krajsképrogramy zlepšení kvalityovzduší), emisní limity (zpřísněnísoučasných hodnot a možnostzavedení individuálních emisníchlimitů), stanovování technickoorganizačníchpodmínek na zdrojích,zavádění plánů snížení emisínejen na zvláště velké spalovacízdroje znečišťování ovzduší, širšíaplikace emisních stropů (zavedenísektorových emisních stropů,emisních stropů pro jednotlivézdroje znečišťování nebo území)Expozice suspendovanými částicemi frakce PM 10a PM 2,5představuje celou řadu zdravotních rizik.Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvarua chemickém složení. Částice označené PM 10sedostávají do dolních cest dýchacích a jemnějšíčástice označené jako PM 2,5, které nejvýznamnějiovlivňují úmrtnost (některé z nich mají mutagenní,rakovinotvorný účinek), pronikají až doplicních sklípků. Prachové částice zvyšují celkovounemocnost i úmrtnost, zejména na onemocněnísrdce a cév, snižují plicní funkce při spirometrickémvyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebuléků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížíchu astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnostna choroby srdce a cév a pravděpodobně i narakovinu plic atd.). Prachové znečištění má velmia poplatky (nutné upravit tak, abystimulovaly provozovatele zdrojůznečišťování k dalšímu snižováníemisí znečišťujících látek pod stanovenélimitní hodnoty).V nové právní úpravě je takénutné zajistit propojení mezi emisníma imisním pojetím ochranyovzduší. To znamená, že zdrojůmznečišťování ovzduší (oblast emisí)je potřebné stanovovat podmínkyvždy s ohledem na výslednou kvalituovzduší (oblast imisí), která pakurčuje účinky ovzduší na receptory(vliv na lidské zdraví, ekosystémy).Zavedením zmíněných nástrojůa principů do nového zákonao ochraně ovzduší by mělo být zajištěnoplnění cílů v oblasti kvalityovzduší.Neplnění legislativních požadavkůve stanovených termínechs sebou přitom nese i riziko sankcí,jež může Evropská komise uplatnitvůči těm členským státům EU,které je neplní, případně které nepřijímajívhodná opatření k řešenívzniklé situace.Tyto souvislosti ukazují, jak náročnéúkoly před ČR v dané oblastistojí. Protože v letech 2005 i 2006byly na území téměř všech regionůa aglomerací ČR překročeny předepsanéimisní limity (limity proPM 10byly v daném období překročenyna přibližně 30 % území státua nadlimitními koncentracemi bylozasaženo více jak 60 % populace),Evropská komise vyzvala ČR k informovánío krocích, které hodlárealizovat k odstranění uvedenéhonežádoucího stavu. Tato výzva bylaprovázena upozorněním, že pokudČesko nepodnikne příslušné krokydle platné směrnice o kvalitěovzduší, bude zahájeno řízení proporušování evropského práva.RIZIKA SPOJENÁ SE ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍM JEMNÝM PRACHEMpravděpodobně vliv i na respirační alergie, jimižtrpí zhruba 15 % českých dětí.Expozice obyvatel suspendovanými částicemi velikostníchfrakcí PM 2,5a PM 10proto podle současnýchznalostí přispívá k zvýšení celkové předčasnéúmrtnosti populace. Toto zvýšení se podle míryzátěže konkrétní lokality pohybuje od přibližně 1 %v čistých oblastech až po 15,5 % v oblastech zvláštěintenzivně zatížených dopravou a průmyslem.Evropská i česká legislativa stanovuje roční limitníhodnotu znečištění ovzduší jemnými prachovýmičásticemi frakce PM 10na úrovni 50μg/m 3 , krátkodobý(denní) imisní limit je stanoven hodnotou 40μg/m 3 , jež nesmí být překročena více jak 35krát za rok.Velký potenciál OPŽPFinanční prostředky z operačníchprogramů financovaných ze strukturálníchfondů EU, zejména pakz alokace prioritní osy 2 OPŽP, kterábyla od samého počátku zaměřenak řešení problémů ČR v oblastiochrany ovzduší, tím nabývají navýznamu. Pro provozovatele zdrojůznečišťování ovzduší se stávajímožná poslední příležitostí, jak sevčas vyrovnat se stupňujícími sepožadavky na technickou úroveň,vybavení a provoz zdrojů.V rámci OPŽP byly proto alokoványfinanční zdroje z programovacíhoobdobí 2007–2013, kteréjsou určené na realizaci opatřenívztahujících se k náhradě technickyzastaralých energetických zdrojůtepla (v celém rozsahu energetickéhovýkonu), k zvyšování energetickéúčinnosti, k podpoře zaváděníobnovitelných zdrojů energie a instalacekoncových opatření k snižováníemisí u zdrojů, u nichž kompletníobnova zdroje není výhodnáz pohledu nákladové efektivity.Mezi oprávněné příjemce finančnípodpory tvůrci OPŽP zařadili širokouškálu subjektů – od fyzickýchosob přes subjekty veřejné správy(obce, kraje) až po podnikatelskýsektor.Podoblast 2.1 – Zlepšováníkvality ovzduší PO 2 je zaměřenana podporu snížení emisí a energetickéúspory u budov, vyjma budovurčených k bydlení (pořízenínízkoemisního zdroje, pořízenínízkoemisního zdroje a současnárealizace energetických úspor, sníženíemisí prostřednictvím novýchenergetických systémů), na podporunově budovaných rozvodů teplavčetně centrálního zdroje v novýchlokalitách, rozšiřování stávajícíchrozvodů za účelem připojení novýchzákazníků (za výstavbu novýchrozvodů jsou považoványi projekty, při nichž dochází k celkovérekonstrukci zdroje včetněrozvodů, například z důvodu přechoduz parního na teplovodní systém)i na rozšíření stávající středotlaképlynovodní sítě.Podoblast 2.2 – Snižováníemisí je zaměřena na podporurekonstrukce spalovacích zdrojůs instalovaným výkonem většímnež 5 MW za účelem snížení emisíNOx a prachových částic nadrámec platných standardů ES, narekonstrukce zdrojů nebo instalacedodatečných zařízení pro záchytemisí NOx nebo prachových částicu nespalovacích zdrojů, na technickáopatření na zdrojích vedoucíchk odstranění či snížení emisí VOCdo ovzduší (např. přechod na barvy,laky a lepidla ředitelné vodou,instalace katalytických či termooxidačníchjednotek) a na opatření nazdrojích, která vedou k odstraněníči snížení emisí NH 3do ovzduší.Významné, či spíše rozhodujícípro Českou republiku i samotnéprovozovatele zdrojů znečišťováníovzduší bude využití finančníchzdrojů EU zejména v oblastech sezhoršenou kvalitou ovzduší. Právěv těchto územích, v souladu s nověpřijatou legislativou ES i s nověpřipravovanou právní úpravou ČRv oblasti ochrany ovzduší, budetotiž tlak na další snižování emisíznečišťujících látek nejvyšší.Regulace vodárenství – zkušenosti z PortugalskaKoncem loňského roku českádelegace pod vedenímMinisterstva životníhoprostředí navštívilaportugalského regulátoravodohospodářského a odpadovéhosektoru s cílem získatpraktické informacea zkušenosti z dané oblasti,které jsou využitelnéi v českém prostředí.Hlavním posláním portugalskéorganizace s názvem InstitutoRegulador de Aguas e Resiudos(IRAR) je zajištění účinné, vyváženéa transparentní regulacetrhů, které majícharakter přirozenéhomonopolu.Nás pochopitelněnejvíce zajímalaoblast regulace vodohospodářskýchJAN KŘÍŽředitel Odborufondů EU,MŽPslužeb, protože taje úzce spjata se zaváděnímtzv. podmínekpřijatelnostido českého vodárenskéhoprostředí v souvislostis vodohospodářskými projekty financovanýmiz Operačního programuŽivotní prostředí (OPŽP).Regulátor ve vodárenstvíobecněPojem regulace zní možná poněkud„antiliberálně“ a jakoby protiprincipům tržního hospodářství,nicméně v oblastech přirozenýchmonopolů je regulace naopakvelmi žádoucí a zcela běžná. Vodárenství,resp. služby souvisejícís oborem vodovodů a kanalizací(VaK), takový přirozený monopolbezpochyby představují, přičemžjednotlivé státy přistupují k regulaciVaK po svém, a to v závislostina struktuře vodárenského trhu, tj.na účasti soukromého sektoru, namodelech provozování, na institucionálnímuspořádání a na celkovédiverzifikaci sektoru. Celkově všaklze odvodit jednoznačný celosvětovýtrend v přístupu k regulaci,kterým je právě zřizování nezávislýchregulátorů. A jaká je roletakového regulátora? Jaké jsouvýhody jeho zřízení?V obecné poloze role regulátoraspočívá v dosažení rovnováhymezi veřejným zájmem a zájmyprovozovatele, který má v prostředípřirozených monopolů logicky„navrch“ především nad koncovýmzákazníkem. Primární výhodou regulátorůbývá nezávislost, pro nižjsou schopni realizovat mnohá, proobor důležitá opatření, ač ta nemusíbýt nijak politicky populární.Právě tato „oddělitelnost“ regulaceod politiky přináší velmi pozitivníefekty především s ohledem nacelkovou udržitelnost oboru s postupnouaplikací plně nákladovéhotarifu a ubývající závislosti na dotacích.Pokud totiž o výši vodnéhoa stočného rozhoduje politik, aťuž municipální nebo vládní (ministerský),málokdy najde odvahupodívat se za hranice svého volebníhoobdobí a raději aplikuje conejnižší tarif, aby „nenaštval“ voliče.Skutečnost, že výnos z provozuinfrastruktur dlouhodobě nebudedosahovat ani poloviny nutnýchprostředků na obnovu a reprodukci,bývá pro politika druhořadouzáležitostí. A to je v poslední doběbohužel i smutná praxe českého vodárenství.Ještě smutnější však buderealita za několik let, až se zjistí, žeprostředky na obnovu nejsou, a ažbude dnes štědrá EU směřovat svédotace na východ od našich hranic.Ovšem mají-li se v zájmu zajištěníudržitelnosti infrastrukturyzvyšovat tarify vodného a stočného(přirozeně vždy při respektováníjejich sociálně únosné výše pro sociálněslabé skupiny obyvatel), veřejnostbude logicky vyžadovat i vyššíkvalitu poskytovaných služeb a celkověvyšší míru transparentnosti„chování“ vodárenských společností.I zde má své nezpochybnitelnémísto nezávislý regulátor, který umívodárenské společnosti stimulovatk vyšší efektivitě, a to jak prostřednictvímúčinně uplatňovanéhovzorce pro výpočet vodného a stočnéhomotivujícího k úsporám, taki osvědčenou metodou porovnáváníkvality poskytování služeb vodárenskýmispolečnostmi (tzv. benchmarking)na podkladě vybranýchstandardů (např. počet stížnostízákazníků, počet přerušení za rok,ztráty vody, zisky vodárenskýchspolečností atd.). I pouhé zveřejňovánítěchto standardů na internetuvede obvykle vodárenské společnostik snaze se neustále zlepšovat,a tedy mít v očích veřejnosti pozitivníreputaci. České vodárenství bohuželmetody tohoto druhu zatímna rozdíl od Portugalců nezná. Tipřitom mají systém benchmarkinguzpracován velmi sofistikovaně,přehledně a současně i s patřičnouvizualizací, takže každý zákazník semůže snadno dozvědět, jak kvalitníslužby operátor v místě jeho bydlištěposkytuje.Další podstatnou výhodou regulátoraje schopnost zajistit účinnouochranu veřejného zájmu protizájmům privátním, především co setýče přiměřenosti zisků soukromýchspolečností, transparentnosti soutěžía celkové vyváženosti smluvníchvztahů se soukromými partnery.I u této role je přitom naprosto zásadnípolitická nezávislost.Portugalský regulátorV případě Portugalska setamní vláda odhodlala k zřízenínezávislého regulátorajiž v roce 1997. Mezi důvody,které ji k tomu vedly, patřilanízká kvalita poskytovanýchslužeb, nedostatek finančníchzdrojů především na výstavbuinfrastruktury souvisejícíse zajištěním environmentálníchevropských standardů,nedostatek kvalifikovanýchlidských zdrojů a v neposlednířadě také obava ze ztráty penězze zdrojů Evropské unie,spojená s rizikem vzniku nepřiměřenýchvýhod na straněsoukromých operátorů.IRAR je nezávislý na politickýchstrukturách a jehoprovoz je hrazen z poplatkůod provozovatelů, které představujípřibližně 1 % z cenyvodného a stočného. Další informaceo nezávislém regulátorovinajdete na www.irar.pt.A co my?Pro portugalské vodárenství jecharakteristická silná diverzifikaceprovozních modelů (včetně účastiprivátních společností) a subjektů,které poskytují vodohospodářskéslužby – čili je to obdobné prostředíjako v ČR. Je proto otázkou,proč k podobnému kroku ustavenínezávislého regulátora nepřistoupalav minulosti i česká vláda, kdyžse výhody zřízení takové institucejeví jako nesporné. Za připomínkuurčitě stojí, že v Česku již existujípříklady úspěšných nezávislýchregulátorů v rámci síťových odvětví– zmiňme například Energetickýregulační úřad (ERÚ).Nemá smysl opětovně zmiňovatzásadní nedostatky fungováníčeského vodárenství, které byly poněkolik let zmiňovány ze stranyBruselu a jež se nakonec projevilyv přijetí podmínek přijatelnostijako součásti OPŽP. Tyto podmínkyjsou jistě dobrým základem prozlepšení stavu oboru, nicméněřeší pouze oblast „dotačních projektů“,a nikoliv trh jako takový.MŽP pod vedením M. Bursíkaproto usiluje o to, aby podobnépřístupy, které jsou uplatňoványv rámci podmínek přijatelnosti(omezení neúměrných délek provozníchsmluv, transparentní soutěže,vyčíslení přiměřenosti zisku,vzorec tarifu podporující efektivitu,výkonové parametry jako základupro benchmarking, finančnímodel jako nástroj finančního plánovánípodporující udržitelnostatd.), byly aplikovány pro celýsektor, a to nejlépe z pozice novězřízeného nezávislého regulátora,popř. regulátora přidruženéhok ERÚ. MŽP již v tomto duchuzpracovalo studii, kterou prezentovalovládním činitelům. Zřízeníregulátora by současně napomohloi celkově účinnější aplikaci podmínekpřijatelnosti, a tím i bezpečnéhočerpání prostředků OPŽP.IRAR – nástroje regulace v sektoru odpadového hospodářstvíProtection ofthe usersinterestSustainabilityof the operatorEnvironmentalsustainabilityUser service accessibilityAR 01 – Service coverage (%)AR 02 – Average water charges (€/10 3 )Quality of service supplied to usersAR 03 – Flooding occurrence (nr/100 km of sewers or m 2 /100 km of sewersAR 04 – Response to written compaints (%)Oprator`s economical and financial sustainabilityAR 05 – Operating cost coverage ratio (-)AR 06 –Unit running costs (€/10 3 )AR 07 –Debt equity ratio (-)Operato infrastructural sustainabilityAR 08 –Treatment usilisation (%)AR 09 –Treatment of collected wastewater (%)AR 10 –Wastewater pumping capacity (%)AR 11 –Sewer rehabilitation (%)AR 12 –Service connection reabilitation (%)Operator oprational sustainabilityAR 13 –Sewer blockages (ns./100 km of sewers)AR 14 –Pump failures (hours/pump)AR 15 –Sewer collapses (nr./100 km of sewersOperator human resources sustainabilityAR 16 –Personnel (nr./100 km of sewers)AR 17 –Wastewater tests performed (%)AR 18 –Fulfilment of the wastewater discharge parameters (%)AR 19 –Energy resources efficiency use (kWh/m 3 /m)AR 20 – Sludge disposal (%)20 výkonnostních indikátorů, které používá IRAR


12INSPIRACEO cestě do Svinibroduaneb Jak na revitalizace potoků, potůčků i řek po BavorskuČÍSLO 1 / LEDEN 2009a zase zpátky13INSPIRACEProč to někde jdejednoduše, zatímcov českých podmínkách ječasto problém revitalizovati velmi malé vodní toky,o větších revitalizacíchv intravilánech ani nemluvě?Proč u nás zatím desítkymilionů z fondů EU směřujívětšinou do revitalizací častohaněných nádrží na kapry?Odpovědi na (nejen) tytootázky jsme se s kolegy zeSFŽP vydali hledat k našimzápadním sousedům.Pokusme se pojmenovatjednotlivé ingrediencelákavého a chutnéhobavorského „revitalizačníhodortu“ a porovnat jes podmínkami v tuzemsku.Existence vodohospodářskýchúřadů – kompetentních a materiálněi personálně vybavenýchorganizací, které realizacirevitalizací iniciují i organizačnězajišťují. Organizačně spadají podbavorské Ministerstvo životníhoprostředí. Českými protějšky těchtoorganizací jsou podniky povodía zemědělská vodohospodářskáspráva, které jsou řízeny Ministerstvemzemědělství. Je známo,že rozdělení kompetencí v oblastiMICHALSLEZÁKvedoucí Odboruochrany přírody,odpadů a EVSFŽP ČRJedná se tu – stejně jako v řadějiných oblastí – hlavně o dědictvíneblahé minulosti, a je tedynutné počkattěch pověstných„dvacet třicet let“,než naše západnísousedy doženeme,nebo lzeidentifikovat jednotlivépřekážkyna cestě k „lepšíma větším“ revitalizacím,a ty se pakpokusit překonatrychleji?Z vesničky Memmelsdorf…První zastávkou na cestě ke kolegůmdo Bavorska je vesničkaMemmelsdorf. Na okraji obcevzniklo revitalizací poměrně rozsáhléúzemí, ve kterém meandrujepotok Leitenbach, který dříveprocházel přímo obcí. V pozadíza rozlivovým územím jsmeuviděli protipovodňovou zeďchránící zástavbu. V případě velkévody proto není obytná zónaohrožena, voda se zcela bezpečně„vylije“ v území k tomu určenéma nenapáchá žádné škody. Po zbytekroku „zpřírodněný“ tok nerušeněteče ve svém korytě. Součástízdejšího opatření je i biotop proještěrky – hromádky kamenů naploše velikosti tenisového hřiště.vodního hospodářství mezi MŽPa MZe není pro revitalizace zrovnaideální živnou půdou. V poslednídobě se však i v Česku objevujísignály, že postoj těchto organizacík revitalizacím se začíná měnit,že je začínají chápat jako nedílnousoučást své činnosti.Téměř každá revitalizační akce,kterou jsme měli možnostnavštívit, byla spojena s realizacíprotipovodňových opatření. Tologicky znamená vyšší zájem obcía krajů o tato opatření. Ty jsou pakochotny se na těchto opatřeníchfinančně podílet a celkově je podporovat.I v našich podmínkáchje třeba přestat striktně rozlišovatopatření „protipovodňová“ a opatření„revitalizační“. Revitalizace mávýznamný protipovodňový efekt,zejména pokud je její součástívytvoření retenčního prostoru.Kromě uvedení toku do ekologickydobrého stavu tak významnězvyšuje retenční schopnost krajinya zpomaluje průchod povodňovévlny. Je prostě nejvyšší čas připustit,že protipovodňovou ochranulze dělat i jinak než pomocívysokých hrází kolem vodníchtoků, kdy jedinými pomocníky jsoubeton a kámen, které v konečnémdůsledku odtok vody zrychlujía povodeň jen přesunou jinam.Pravidelné záplavy v rámci přirozenýchrozlivů lesům ani loukámv nivách vodních toků jistě přílišneuškodí.Hned první zastávka naší pracovnískupiny v nás vzbuzuje údivnad tím, jak jednoduše a účelnělze skloubit protipovodňovouochranu s revitalizací vodníhotoku, čili činnosti, které jsou v tuzemskuzpravidla považovány zazcela protichůdné. Akce přitombyla financována bez příspěvkuEU, pouze z národních zdrojů:Svobodný stát Bavorsko dal 50 %z celkových nákladů ve výši zhruba1,3 mil. eur, kraj Horní Frankya obec Memmelsdof pak po čtvrtiněvýdajů.Pokračujeme dále proti tokuMohanu a navštěvujeme několiklokalit, které jsou součástí projektuObermain. Řeka, jejíž tok bylv 19. století zkrácen o 20 % a kterábyla uzavřena do úzkého vydlážděnéhokoryta, má být na úsekuv délce 30 km uvedena do příroděblízkého stavu. Tím bude zároveňvytvořen obrovský retenčníprostor pro zadržování povodnía vznikne tu přírodě blízká říčníniva a lužní les. Navštěvujemelokality, na kterých revitalizaceještě probíhá nebo je projekt teprvev začátcích. A jsou to skutečněvelkorysé projekty. Budují se novéříční meandry, slepá i průtočníramena, rozsáhlé vodní plochy.Vše probíhá v režii vodohospodářů(samozřejmě ve spoluprácis ochranou přírody) buď s omezenýmpříspěvkem fondů EU (do50 %), nebo pouze z národníchzdrojů. Další překvapení pro našincezvyklého slýchat, že vodohospodářido revitalizací přílišnadšení nejsou a že 90% příspěvekz fondů EU je na revitalizacemálo……přes lázeňský BadStaffelstein…Během odpoledne se zastavujemeještě v městečku Bad Staffelstein,kde mají revitalizovaný tok přímov obydlené zóně. Místo opevněnéhokoryta je pro bezpečnépřevedení toku intravilánem použitarozšířená berma s břehyv mírném sklonu, ohraničená zdív duchu historizující fortifikace.Mírně meandrující kyneta sloužík odvádění běžných průtoků.Další zastávkou je rybí přechodv lokalitě Oberwallenstadt. Díkypočetným netykavkám žláznatýmna březích dílo působí velmi esteticky,avšak kolegové z AOPKnahlas pochybují o jeho funkčnosti.Náš německý průvodcejakékoli nedostatky odmítá, alepochybnosti našich odborníků semu stejně rozptýlit nepodaří. Pochybujítedy nadále, ale už pouzev češtině, takže k mezinárodnímuincidentu nedojde.Poslední zastávkou je lokalitaRedwitz poblíž městečka Rodach.Opět se jedná o komplex opatření:koryta vodních toků, rozsáhléi malé vodní plochy, vše již osazenénelesní vegetací i množstvímkřovin a stromů. Při pohleduz vyhlídkové plošiny Rodachstegna všudypřítomné koruny stromůa vodu může mít člověk pocit, žese octl kdesi v Amazonii.Musím přiznat, že kvantitai kvalita „revitalizací po bavorsku“překonává moje očekávání.…a historický Kronech…Program zahajujeme na rozsáhlémdětském hřišti, které se chlubínevídanou atrakcí – hřištěm procházípotok a vytváří jakýsi vodní„minibiotop“. Vodu je možnoz jezírka čerpat do nerezovýchkorýtek a různě ji mezi nimi přepouštět.Děti musí být nadšené!Spojení dětského hřiště a vodníhoživlu je originální myšlenka, kteráje však v praxi dokonale funkčnía v mnohém symbolická.Příjemnou procházkou podélřeky přicházíme do vsi Neuses.Ing. Just z AOPK nás upozorňujena odběrný objekt, který odvádívodu z řeky do podzemí směremk centru obce. Zanedlouhose účel tohoto zařízení objasňuje.Na návsi voda vyvěrá z podzemía pokračuje ve formě otevřenéhovodního toku uličkami obce.Tento projekt byl financovánz bavorského programu obnovyvesnice a kromě vytvoření vodníchprvků, souvisle procházejícíchobcí, zahrnoval celkovouobnovu ulic a náměstí v obci.Z nevzhledných veřejných prostranstvítvořených rozsáhlýmiplochami asfaltu s indiferentnímistavbami pochybného vzhledua funkce (známý obrázek z mnohačeských vesnic) byla vytvořenaesteticky vyvážená a německyvzorně upravená obec. Vodní tokprochází celou obcí, pomístněse rozšiřuje a vytváří až romantickázákoutí osázená vodnímirostlinami, z chodníku je možnopozorovat ryby. Celá úprava jezakončena vodním hřištěm, tentokráts jakousi replikou voru, nakteré je možno přeplout malé jezírko.Jde o hold místní vorařskétradici a zároveň vděčnou atrakcipro malé i velké....až do SvinibroduPoslední den odpoledne se přesouvámedo blízkosti městaSchweinfurt (Svinibrod), kde navštěvujemelokalitu Geldersheims revitalizací říčky Wern. Opětmáme domorodého průvodce,tentokrát Norberta Schneideraz vodohospodářského úřaduv Bad Kissingenu.I v tomto případě je důležitousoučástí revitalizačního projektuvytvoření retenčního prostorusloužícího ochraně před povodněmi.Před koncem cesty navštěvujemeještě dvě revitalizace skromnějšíchrozměrů a méně odvážnýchprojektů. Podobné můžeme dnesnajít již i v Česku. Vykročeno tedymáme správně.Obecně lze říci, že Německoje bohatá země, která je v oblastiochrany životního prostředíjednou z nejaktivnějších v EU.To dokládá i fakt, že je realizacerevitalizací podporována z patřičnýchmíst a nechybějí ani finančníprostředky. Těch však mámev současné době dostatek i mydíky strukturálním fondům Evropskéunie.Jak už bylo zmíněno, revitalizacejsou v Německu v řadě Bad Staffelstein. Ebing. Rodach. Memmelsdorf.případů financovány pouzez národních zdrojů, minimálnípříspěvek z nich činí 50 %.Pokud jde o spolufinancovánírevitalizací z vlastních zdrojůžadatele v ČR, OP Životní prostředívyžaduje jen 10 %! Projevítedy kompetentní organizacedostatek vůle a schopnosti získatfinanční prostředky na dofinancovánía umožní tak realizacirevitalizačních projektů? Nebovýše uvedené prostředky z EUpoužijeme na odbahňování českýchrybníků, jejichž majitelé sioněch 10 % rádi doplatí? Do konceprobíhajícího programovacíhoobdobí zbývá jen něco přes5 let a za tímto horizontem se jižpodobná příležitost získat srovnatelnéfinanční zdroje s největšípravděpodobností opakovat nebude.Je proto nejvyšší čas začítbrát revitalizace vážně.


1415ČÍSLO 1 / LEDEN 2009OPERAČNÍ PROGRAMŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIEFond soudržnostiEvropský fond pro regionální rozvojPro vodu,vzduch a příroduOPERAČNÍ PROGRAMŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIEFond soudržnostiEvropský fond pro regionální rozvojPro vodu,vzduch a příroduIV. výzva OPŽPVII. výzva OPŽPPRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzdušía snižování emisíPRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energieMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvímStátního fondu životního prostředí České republiky IV. výzvu pro podávání žádostío poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastrukturya snižování rizika povodníMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvímStátního fondu životního prostředí České republiky VII. výzvu pro podávání žádostío poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisíOblast podpory2.1 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezenímemisí prostřednictvím nových energetických systémůvčetně SZTOblast podpory2.2 Omezování emisí2.2.a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonemvětším než 5 MW za účelem snížení emisí NOXa prachových částicOmezení v rámci výzvyV oblasti podpory 2.2 budou přijímány pouze žádostina zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozoványv teplárenském režimu (společná výroba elektřinya tepla) a dodávají nebo budou dodávat minimálně50 % tepla do veřejné distribuční sítě s tím, že do těchto50 % se nezapočítávají dodávky tepla převyšující35 tis. GJ/rok podnikatelským subjektům, která jsouzároveň jedním koncovým odběratelem.Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty,podle kterých daný zdroj dodává minimálně 50 % teplapro domácnosti nebo pro malé a střední odběratelez řad podnikatelských a nepodnikatelských subjektů.Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2může dosáhnout 300 mil. korun.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uvedenv platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP –kapitola 3.2.6.PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energieOblast podpory3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajícíchzařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobutepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajícíchOZE3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanouvýrobu elektrické energie a tepla využívajících OZEOmezení v rámci výzvyV podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty,za nichž dochází k využití vyrobeného tepla, mimovlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %.Projekty s nižším využitím budou přijímánydo podoblasti podpory 3.1.2.Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory3.1.2 může dosáhnout 50 mil. korun.Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory3.1.3 může dosáhnout 100 mil. korun.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uvedenv platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP –kapitola 3.3.6.PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářskéinfrastruktury a snižování rizika povodníOblast podpory1.1 Snížení znečištění vodV rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty,jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.Podoblast podpory1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojůPodporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad2 000 EO: výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOVv aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňovánídusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalovéhohospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémůsloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.Omezení v rámci výzvy:Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které sevztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímányprojekty řešící aglomerace uvedené na seznamu aglomeracív tabulce B1, B2, C1 a C2, který je přílohou Aktualizace strategiefinancování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, dle Usnesení vládyČR ze dne 4. 2. 2008 č. 113. Aktualizovaný seznam aglomeracík 26. 5. 2008 je nedílnou součástí této výzvy.Dále budou přijímány žádosti řešící aglomerace nad 2 000EO (Aktualizovaný seznam aglomerací k 26. 5. 2008 jenedílnou součástí této výzvy), které byly v rámciIII. výzvy OPŽP písemně podány a nebyly schváleny.V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnujícírekonstrukce stokových systémů pouze za následujícíchpodmínek: navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředněsouvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění(EO) na kanalizační systém (tzn. je technicky nezbytnápro napojení nového znečištění v rámci projektu); objem rozpočtových nákladů v žádosti o podporu na rekonstrukcestokových systémů bude nižší oproti rozpočtovýmnákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouzerekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uvedenv platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.Oblast podpory1.2 Zlepšení jakosti pitné vodyPodporované aktivity (typy projektů): výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vodya zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel; výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodnýchsítí pitné vody a souvisejících objektů sloužícíveřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.Omezení v rámci výzvy:Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexníhořešení zásobování vodou a odvádění a čištěníodpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření budesouběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uvedenv platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.Žádosti o podporu velkých projektů (celk. nákl. nad 25 mil. eur vč. DPH) v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009.Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP,Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.Podmínky pro podávání žádosti jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008.V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 15. prosince 2008 do 23. února 2009.Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP,Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedenyve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty.V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.


16ENVIPORADNAČÍSLO 1 / LEDEN 200917ENVIPORADNARubrikaOTÁZKY a ODPOVĚDI jepřipravována ve spoluprácise Zelenou linkouOperačního programuŽivotní prostředía reaguje na aktuálnídotazy zájemců o dotace.PRIORITNÍ OSA 3Je možné získat dotaci na pořízeníekologického zdroje tepla (např.kotel na dřevěné pelety provytápění objektu, sprchováníklientů) pro náš nově budovanýdomov pro seniory v situaci, kdyna samotnou výstavbu domova užžádáme o prostředky ze SZIF?Mohli byste si zažádat v OPŽP,v rámci prioritní osy 3, kde jstejako občanské sdružení uvedenimezi možnými příjemci podpory.Váš projekt však musí být striktněoddělen od jiného operačníhoprogramu, ve kterém žádáteo podporu na výstavbu. Realizacepředmětu podpory a výběrovéřízení na dodavatele musejí býtzahájeny nejdříve po akceptaci vašehoprojektu.Připravujeme k realizaci projektsolárního vytápění bazénové vodyveřejného letního (otevřeného)koupaliště. V současné době jepro ohřev bazénové vody využívánateplá voda z místí teplárny(horkovod). Můžeme na tentoprojekt žádat o podporu? Čekajínás nějaká omezení? Také by nászajímalo, jaký druh energetickéhoauditu nebo odborného posudkubychom měli nechat zpracovat,když se jedná o venkovní bazén,nikoli o budovu.Lze zažádat v rámci prioritníosy 3 v OPŽP. Energetický auditlze zpracovat i na váš venkovní bazén,přičemž energetický auditorv něm popíše stávající stav a navrhneúsporná opatření. Případnáomezení vyplývají z Implementačníhodokumentu OPŽP (zejménaz kapitoly Výběrová kritéria)a také ze znění jednotlivých vyhlášenýchvýzev.Mohou být příspěvkové organizace(PO) kraje žadateli o podporuv rámci prioritní osy 3 OPŽP?Ptám se s ohledem na poznámku„U projektů v oblastech podpory3.1 a 3.2 musí být žadatelvlastníkem předmětu podporya zároveň musí mít vyřešenýmajetkoprávní vztah“, uvedenouv Implementačním dokumentuOPŽP. PO však nikdy nejsouvlastníky majetku, ale mají vezřizovací listině uvedeno právohospodaření k tomuto majetku.V ostatních operačních programechpostačuje doložení výpisuz katastru, v kterém je jako vlastníknemovitosti uveden kraj, danáPO má poté právo hospodařeník tomuto majetku.Váš dotaz je přesně charakterizovánv Implementačním dokumentuOPŽP na straně 19. Zdese uvádí: „Není-li dále v textu,nebo v rozhodnutí o poskytnutídotace stanoveno jinak, poskytujese podpora žadateli, který je,případně se po dokončení projektustane vlastníkem předmětupodpory. Přitom se počítá s tím,že ve vlastnictví žadatele zůstanealespoň po dobu 5 let (případněpo dobu určenou pro daný typprojektu) od dokončení projektu.Pro tento účel se jako vlastníkposuzuje i subjekt, který předmětpodpory podle zákona spravuje(například příspěvkové organizace,státní podniky).“Neuvažuje se do budoucnao tom, že by mezi oprávněnéžadatele v oblasti podpory 3.2 –Realizace úspor energie (zateplování)byly zařazeny i podnikatelskésubjekty?Do budoucna se s takovoupodporou nepočítá. Prioritní osa3 je určena převážně pro veřejnoprávnísubjekty.Můžeme jako veřejná vysokáškola (zákon č. 111/1998 Sb.)zažádat v OPŽP, prioritní ose3 – Udržitelné využívání zdrojůenergie, o podporu na rekonstrukciparovodní předávací stanice?Stanice je umístěna v našem objektu,vytápí náš objekt a je taktéžmajetkem naší vysoké školy.Rekonstrukce předávacích(výměníkových) stanic bez návaznostina rekonstrukci centrálníhozdroje tepla a rozvodů není možnépodpořit v rámci PO 3.Chceme si ověřit plán vyhlášenívýzvy v oblasti podpory 3.2. Platí,že to bude pouze kombinovanážádost s 3.1.1, tedy způsobilýmivýdaji budou výdaje na plášťveřejné budovy (fasáda, otvory,střecha) a na náhradu stávajícíhozdroje tepla na fosilní pevná a kapalnápaliva za OZE.Ano. Jak píšete, výzva, která jemomentálně plánovaná na květenaž červen, má pro projekty z oblastipodpory 3.2.1 omezení. Pokudsi tedy budete chtít zažádat v oblastipodpory 3.2.1 (zateplování),můžete žádat pouze v kombinacis oblastí podpory 3.1.1 (změnazdroje tepla na pevná či kapalnáfosilní paliva za obnovitelný zdroj– opatřením musí dojít k likvidaciči odstavení původního zdroje).Naším klientem je město (5 600obyvatel), jehož záměrem jezateplení budovy mateřské a základníškoly. Lze na tento projektpodat žádost v OPŽP, prioritníose 3 – Udržitelné využívání zdrojůenergie, oblast podpory 3.2– Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla u nepodnikatelskésféry? Kdy bude vyhlášenavýzva v této oblasti podpory? Jakáje stanovena maximální a minimálníhranice způsobilých výdajů?Může si zažádat město, neboťv Implementačním dokumentu(ID) na straně 41 je uváděno mezimožnými příjemci podpory?Výzva v oblasti podpory 3.2 jeplánovaná na květen–červen 2009,ale s omezením, že budou podporoványpouze projekty podanéjako kombinované s podoblastípodpory 3.1.1 (změna zdroje teplana pevná či kapalná fosilní palivaza obnovitelný zdroj – opatřenímmusí dojít k likvidaci či odstavenípůvodního zdroje). Minimálnízpůsobilé výdaje musejí být 0,5milionu korun, jejich maximálníhranice není stanovena (viz ID,kapitola 3). Veškeré potřebné informacenaleznete na www.opzp.cz – v sekci Dokumenty ke stažení– Pro žadatele a příjemce.Jsou možné dotace pro společnosts ručením omezeným, která plánujestavbu fotovoltaické elektrárnys výkonem mezi 1 a 2 MWh?Odhadované náklady na výstavbujsou zhruba 240 milionů korun,stavba bude financována pravděpodobněČS, a. s.Jelikož nejste uvedeni mezimožnými příjemci podpory v oblastipodpory 3.1 v Implementačnímdokumentu (strana 41),nemůžete si zažádat o dotaci navýstavbu fotovoltaické elektrárny.Zažádat byste mohli pouzev případě, že byste byli obchodníspolečností vlastněnou obcemi čijinými veřejnoprávními subjektyze 100 % majetku. Doporučujemejiné dotační programy.Je možné žádat o dotaci na výstavbukotle na biomasu (štěpky) prokotelnu, ve které je v současnédobě kotel na plyn? Jednalo by seo záložní zdroj v obecném zájmupro případ krizové situace, žadatelemby byl výrobce tepla.Nespecifikujete výrobce tepla,tudíž předpokládám, že se jednáo obec. Podpora v rámci PO 3není zaměřena na záložní zdroje,ale na přechod z fosilních na obnovitelnápaliva (zdroje). Pokudby toto bylo splněno, jedním zespecifických kritérií přijatelnostiv rámci PO 3 je, aby projektemnedošlo k zvýšení emisí látek, jejichžimisní limity jsou v lokalitěpřekračovány (stavební úřady,kde jsou limity překračovány, jsouuvedeny v příloze č. 3 Implementačníhodokumentu). Při splněnívýše uvedeného a dalších podmínekdle ID by mohl být váš projektpřijatelný.V obci se nachází kotelna, kteráspaluje uhlí. Kotelna vytápíněkolik budov v obci prostřednictvímparovodu. Jednou z budovje škola, která by měla zájemo vlastní zdroj tepla využívajícíOZE a o zateplení budovy.Původní kotelna zůstane zachovánapro ostatní odběratele. Budetímto naplněna podmínka, kteráje v současné době vypsána prooblast podpory 3.2.1 – Realizaceúspor energie (omezení pouze nakombinované projekty s podoblastípodpory 3.1.1, jimiž docházík náhradě stávajícího zdroje teplana spalování pevných či kapalnýchfosilních paliv – opatřenímmusí dojít k likvidaci či odstavenípůvodního zdroje)?Bohužel tato podmínka by v takovémpřípadě nebyla splněna,protože kromě náhrady fosilníhozdroje za obnovitelný je požadovánoodstavení či likvidace původníhozdroje.Bude pro rok 2009 vypsána výzvapro prioritní osu 3 – Udržitelné využívánízdrojů v rámci podoblastipodpory 3.2.1 – Realizace úsporenergie? Jedná se nám o opravustřechy, případně o zatepleníbudovy základní školy a zateplenía výměnu oken v obecníchbytovkách.Ve zveřejněném harmonogramuvýzev není pro rok 2009 zatím takovásamostatná výzva plánovaná,nicméně s jejím vyhlášením počítáme.Jednání s EU o možnost podporyzateplování bytových domůz OPŽP probíhají a jeví se jako optimistická.Kromě toho SFŽP ČRpřipravuje dotace z GIS.Uvažujeme o tom, že na střechuúřadu umístíme fotovoltaické solárnípanely. Prosím o informaci,je-li nějaká cesta, jak na tuto akcizískat nějakou státní dotaci.Mohli byste si zažádat v OPŽPv rámci prioritní osy 3, konkrétněv podoblasti podpory 3.1. O dotacisi může zažádat vlastník objektu,který je uveden v seznamumožných příjemců podpory v Implementačnímdokumentu na straně41. Veškeré potřebné informacenaleznete na www.opzp.cz v sekciDokumenty ke stažení – Pro žadatelea příjemce – Implementačnídokument (hlavně kapitoly 3, 4,5, 6, 8), směrnice MŽP č. 5/2008včetně příloh, závazné pokyny,hodnotící kritéria, příručka prožadatele a příjemce.Je k opatření 3.2 vhodným žadatelemakciová společnost, kterouz 34 % vlastní město (jedná seo kulturní dům)?V PO 3, oblasti podpory 3.2,jsou přijatelnými příjemci podporypouze veřejnoprávní subjekty neboneziskové organizace. Přehledmožných příjemců o dotaci naleznetev kapitole 3 Implementačníhodokumentu. Žadatelem o podporumůže být v této oblasti obchodníspolečnost vlastněná obcemi čijinými veřejnoprávními subjekty ze100 % majetku.ZELENÁLINKA800 260 500Jsou v rámci OPŽP, opatření 3.1(1. žádost– výzva 1–2/2009), způsobilýmivýdaji náklady na pořízenífotovoltaických článků (investiceasi 10 mil. korun) s paralelnímpodáním žádosti do opatření 3.2.1(2. žádost), kde se jedná o zatepleníbudovy kulturního domu(zhruba 70 mil. korun), nebo musíprvní žádost splňovat podmínkuzměny topného systému, aby bylomožné podat žádost do 3.2.1?Fotovoltaické články spadají dopodoblasti podpory 3.1.2, která jesoučástí plánované výzvy (květen–červen 2009).Budu předělávat kotel ViadrusU22 na automatický kotels účinností 90 %. Kotel budespalovat pelety, dřevěné brikety,černé a hnědé uhlí. Mám v tomtopřípadě šanci získat státní dotaci?Předpokládaným palivem jsou pelety.Co pro to musím udělat a nakoho se obrátit?Fyzické osoby mohou zažádatu SFŽP ČR o dotaci na změnu vytápěnív rámci národních programůdle příloh II. Veškeré informacenaleznete na našich stránkáchwww.sfzp.cz v sekci Národní programy– Přílohy II. Bohužel vámivybraný kotel může spalovat i fosilnípaliva, proto není možno naněj získat dotaci.Povinnou přílohou projektu 3.1 jeenergetický audit (EA). Je nutnéEA zpracovat na subjekt (žadatel)v plném rozsahu tak, jak to ukládázákon, nebo stačí aktuální EA zpracovanýna objekt dotčený navrhovanýmopatřením v rámci projektu(v tomto případě na objekt, kamchceme umístit soláry)? Lze dooblasti podpory 3.1 podat projektzahrnující umístění solárů včetněsouvisejících stavebních prací?Můžeme do projektu zahrnouttaké systém rekuperace, resp. jerekuperace uznatelný náklad v tétooblasti podpory? Pokud ne, v kteréoblasti podpory představuje uznatelnoupoložku?Prostudujte si směrnici MŽPč. 5/2008 včetně jejích příloh. Požadavkyna energetický audit jsouuvedeny v směrnici MŽP č. 5/2008,v příloze 1. Solární systémy jsoupodporovány v rámci podoblasti3.1.1 a rekuperace je zahrnutav podoblasti 3.2.2. Tyto podoblastinelze kombinovat v rámci jednéžádosti, je nutné podat samostatnéžádosti.Mohou žádat fyzické osoby nebofyzické osoby-podnikatelé o dotaciv prioritní ose 3 OPŽP na umístěnífotovoltaických článků a následnouvýrobu elektřiny pro rodinný dům?Přebytečná energie by se dodávalado veřejné sítě.V rámci prioritní osy 3 si zažádatnemůžete, neboť nejste uvedeniv seznamu možných příjemcůpodpory (viz strana 41 Implementačníhodokumentu OPŽP). Fotovoltaickéčlánky u fyzických osobnejsou podporovány ani v rámcinárodních programů.Kdy bude vyhlášena další výzvana zateplení škol a jaké budoupodmínky žádosti? Lze očekávat,že budou podobné jako v minulýchvýzvách?Výzva na oblast podpory 3.2.1je plánována na květen-červen2009. Má však nastaveno omezení,které znamená, že budou podporoványpouze projekty kombinovanés oblastí podpory 3.1.1(změna zdroje tepla na pevná čikapalná fosilní paliva za obnovitelnýzdroj – opatřením musí dojítk likvidaci či odstavení původníhozdroje). Minimálně jednu výzvubez této podmínky ještě připravujemea budeme o ni informovat(www.opzp.cz, Priorita apod.)Ve které prioritní ose (oblastipodpory) OPŽP může krajská nemocnicežádat o dotaci na pořízeníspecifických technologií (např. sterilizace)a na realizaci úspor energií?V rámci OPŽP není možné žádato podporu na pořízení specifickýchtechnologií (např. sterilizace).Nejspíše byste se měli obrátitna Ministerstvo zdravotnictví ČR,které spravuje část Integrovanéhooperačního programu určenou napodporu zdravotnictví, případněna územně příslušný regionálníoperační program.


20GALERIE OPŽP ČÍSLO 1 / LEDEN 200921GALERIE OPŽPSnížení energetické náročnosti Mateřské školy VidčeZřízení kořenové čistírny odpadních vod v obci CepRealizace úspor energie v objektumateřské školy v obci Vidče –zateplení obvodových stěn,výměna výplní a zateplení stropunad nevytápěnou půdou a střechyspojovací chodby budovy.Hlavní přínosySnížení spotřeby energie a sníženíemisí CO 2.Prioritní osa 3 / Oblast podpory3.2 – Realizace úspor energiea využití odpadního teplaPříjemce podporyobec VidčeUkončení realizacezáří 2008Celková výše podpory3 275 937 KčDotace EU3 093 941 KčDotace SFŽP ČR181 996 KčVýstavba kořenové čistírnyodpadních vod a dostavba kanalizacev obci Cep.Hlavní přínosyPředpoklad pro připojení 185ekvivalentních obyvatel na čistírnuodpadních vod v obci Cep.Možnost odstraňovat 6,72 t /rokCHSKCr a 3,27 t/rok nerozpuštěnýchlátek. Vhodné začleněníkořenové čistírny odpadních voddo území Chráněné krajinnéoblasti Třeboňsko.Prioritní osa 1/ Oblast podpory1.1 – Snížení znečištění vodPříjemce podporyobec CepUkončení realizaceprosinec 2008Celková výše podpory10 898 000 KčDotace EU10 291 000 KčDotace SFŽP ČR607 000 KčRevitalizace Hostákovského potokaRekultivace prostoru „Staré Cihelny“ ve VizovicíchVybudování průtočné vodnínádrže v katastrálním územíHostákov. Byla vybudovánavodní nádrž se zemní hrází, bezpečnostnímpřelivem a výpustnýmzařízením. V prostoru nad vodnínádrží byly vytvořeny vodní tůně,revitalizován drobný vodní toka zajištěna výsadba dřevin.Hlavní přínosyCelková délka revitalizovanéhotoku – 100 m, celkový objemakumulačního prostoru vodnínádrže nebo poldru při HMAX –18 480 m 3 , celková vodní plochaobnovených nebo zakládanýchvodních nádrží při HMAX – 0,875ha, celková plocha obnovenýchnebo zakládaných mokřadníchbiotopů – 0,025 ha.Prioritní osa 6 / Oblast podpory6.4 – Optimalizace vodníhorežimu krajinyPříjemce podporyLesy České republiky, s. p.Ukončení realizaceříjen 2008Celková výše podpory1 707 067,80 KčDotace EU1 612 230,70 KčDotace SFŽP ČR94 837,10 KčProjekt řeší problémy spojenés rekultivací prostoru bývalépanské cihelny ve Vizovicích,dříve využívané jako skládkatuhého komunálního odpadu.Cílový stav budou tvořit lesníspolečenstva na svahu pod cykloareálem,trvalé travní porosty,solitéry, skupiny stromů a aleje,které budou kromě ekologickostabilizačnífunkce začleňovatcykloareál do okolní krajiny.Hlavní přínosyCelková plocha regenerovanézeleně 2,6 ha, celková plochazakládané zeleně 1,4 ha, celkovýpočet vysazených dřevin 3 284 ks.Prioritní osa 6 / Oblast podpory6.5 – Podpora regeneraceurbanizované krajinyPříjemce podporyměsto VizoviceUkončení realizaceprosinec 2008Celková výše podpory1 733 545,80 KčDotace EU1 637 237,70 KčDotace SFŽP ČR96 308,10 KčStavební úpravy pro úspory energií Gymnázium Jaroslava Vrchlického, KlatovyZateplení otvorové výplně,obvodové stěny, navíc dojdeu hlavního objektuk zateplení podlahy půdya u přístavby k zateplení střechy.Hlavní přínosyPlocha zateplení: 5 060 m 2 , sníženíspotřeby energie: 713 GJ/rok,snížení emisí CO 2: 40,58 t/rok.Prioritní osa 3 / Oblast podpory3.2. – Realizace úspor energiea využití odpadního teplaPříjemce podporyGymnázium JaroslavaVrchlického v KlatovechUkončení realizaceprosinec 2008Celková výše podpory7 553 669 KčDotace EU7 134 021 KčDotace SFŽP ČR419 648 KčZkvalitnění nakládání s odpady v mikroregionu TáborskoRozšíření počtu sběrných místa intenzifikace stávajících sběrnýchmíst v obcích mikroregionu.Před zahájením projektu bylov mikroregionu 355 kusů nádoba kontejnerů pro separovanýodpad. Bylo rozmístěno 60 kontejnerůo obsahu 1 500 litrů,15 nádob o obsahu 240 litrůa 6 velkoobjemových kontejnerůpro obec Opařany a město Chýnov.Hlavní přínosyNavýšení kapacity systémuodděleného sběru o 16, 5 %.Celkem tak dojde k navýšenímnožství separovaného odpaduo 244 tun za rok.Prioritní osa 4/ Oblast podpory4.1 – Zkvalitnění nakládánís odpadyPříjemce podporyMikroregion TáborskoUkončení realizaceprosinec 2008Celková výše podpory1 335 000 KčDotace EU1 135 000 KčDotace SFŽP ČR200 000 Kč


22EVROPSKÁ KOMISEČÍSLO 1 / LEDEN 200923EVROPSKÁ KOMISEEK podporuje životní prostředí iformou komunitárních programůKlíčový zdroj dotací EUna environmentální aktivitypředstavuje v ČR Operačníprogram Životní prostředí,okrajově i některé dalšíoperační programy. Naurčité specifické oblasti a aktivityvšak lze získat podporui z programů spravovanýchpřímo Evropskou komisí.Navštívíte-li stránky Evropské komise,sekci Životní prostředí, dočtetese, že „Ochrana životníhoprostředí má zásadní význam prokvalitu života současné i budoucíchgenerací. Prioritami EU je boj protizměně klimatu, ochrana biologickérozmanitosti, snižování dopadůznečištění na zdraví a lepší využívánípřírodních zdrojů. Vysokáúroveň ochrany životního prostředípodněcuje inovace a napomáháLIFE+ (2007–2013)LIFE+ Příroda a biologická rozmanitostOchrana, obnova a monitoring přírodních ekosystémů,stanovišť, planých rostlin a divoce žijícíchživočichů jako prevence snižování biodiverzity.LIFE+ Politika a správa v oblasti ŽPStabilizace produkce skleníkových plynů, zvyšováníčistoty vody, dosažení čistoty ovzduší, která neohrožujelidské zdraví, ochrana půdy, územní plánování,hluk, chemikálie, udržitelné využívání přírodníchzdrojů a nakládání s odpady, lesnictví, inovace a strategicképlánování.LIFE+ Informace a komunikaceZajištění pravidelného a efektivního informačníhotoku pro tvorbu environmentálních politik a informovanostobčanů.Oprávnění žadatelé: Veřejné a soukromé orgány a organizacez členských států EU (27).Maximální výše spolufinancování činí 50 % všechuznatelných nákladů, u projektů zaměřených na prioritnístanoviště a druhy 75 %.http://ec.europa.eu/environment/life/index.htmvzniku obchodních příležitostí, takžeochrana životního prostředí a zachováníhospodářské prosperity sivzájemně neodporují.“K hlavním nástrojům pro naplňovánítéto deklarace, jež v kostceshrnuje unijní politiku ochranyživotního prostředí, patří dotace.Kromě strukturálních fondů EU,jejichž distribuci zajišťují přímočlenské země unie prostřednictvímoperačních programů šitýchna míru environmentálním potřebámjednotlivých států, Evropskákomise (EK) nabízí i tzv. komunitárníprogramy. Ty EK přímo řídía spravuje.Informační vakuumjako bariéraZatímco o možnostech získánípodpory EU z operačních programů– v oblasti životního prostředízejména z OPŽP – má již českáveřejnost celkem slušné obecnépovědomí (v případě potřebyzná i cesty, jak získat i dostatekpodrobných informací), u komunitárníchdotačních programůje situace podstatně horší. Řadapotenciálních českých žadatelůdosud ani neví o jejich existenci.Další o nich sice slyšeli, ale netuší,že z nich lze získat evropské prostředkyi na environmentální aktivity.Jsou ale i zájemci, kteří narazína zmínky o těchto dotacích nainternetu, ale protože neznají širšísouvislosti a přesné cíle danýchprogramů, spojují s nimi naopakpřehnaně optimistická očekávání.Této situaci odpovídá i dosudvelmi slabé zastoupení subjektůz České republiky mezi reálnýmipříjemci dotací z komunitárníchprogramů, což je škoda. Tyto programytotiž nabízejí podporu právěv řadě oblastí, které nepokrývajíOPŽP ani další české operačníprogramy, takže představují jejichdobrý doplněk.Proto jsme pro čtenáře Prioritypřipravili sérii informativníchčlánků o nejvýznamnějších z komunitárníchprogramů, určenýchpro oblast životního prostředí.Pro některé čtenáře se mohoustát inspirací, pro další úsporoučasu a zbytečné námahy, spojenýchs podáváním žádosti doirelevantního programu. Tentoúvodní příspěvek shrnuje základnícharakteristiky všech klíčovýchkomunitárních programů zaměřenýchna environmentální oblast,v navazujících článcích budoujednotlivé programy představenypodrobněji.Podpora nevládníchorganizací, aktivníchv oblasti ochrany přírodyna evropské úrovniPodpora účasti nevládních organizací při tvorbě environmentálníchpolitik a jejich implementaci, posílenípozice nevládních organizací jako zástupců veřejnosti.Specifické cíle: snižování dopadů změny klimatu, biodiverzita,zdraví a životní prostředí, udržitelné využívánípřírodních zdrojů a nakládání s odpady.Oprávnění žadatelé: nevládní organizace, činné v oblastiochrany přírody s nejméně dvouletou historií,ustanovené v členských státech EU (27).Maximální výše podpory činí 70 % všech uznatelnýchnákladů.http://ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htmFinanční nástrojpro civilní ochranuPrimárně ochrana občanů, ale i ochrana životníhoprostředí a vlastnictví včetně kulturního dědictví v případěpřírodních a člověkem způsobených katastrof,teroristických útoků a technologických, radiologickýcha environmentálních nehod.http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm7. rámcový program(2007–2013)Podpora výzkumu a technologického rozvoje,zvyšující konkurenceschopnost Evropy.Specifický program SpolupráceSpolupráce ve výzkumu v Evropě a v dalšíchpartnerských zemích v klíčových tematickýchoblastech:Potraviny, zemědělstvía rybářství a biotechnologieBudování a rozvoj evropského znalostníhobiohospodářství, výzkum se zaměřením naudržitelné řízení, produkci a využívání biologickýchzdrojů.V rámci tématu mohou být realizovány činnostiv oblastech udržitelné produkce a řízení biologickýchzdrojů a reakce na poptávku spotřebitelůa na spotřebitelské návyky.EnergetikaSnižování závislosti Evropy na dováženýchpalivech, racionalizace spotřeby a skladováníenergie, podpora obnovitelných zdrojů energie.V rámci tématu mohou být realizovány činnostiv těchto oblastech výroby energie z obnovitelnýchzdrojů a výroby obnovitelných palivŽivotní prostředí včetně změny klimatuOchrana přirozeného i antropogenního životníhoprostředí před civilizačními tlaky (růstpopulace, urbanizace, průmysl a zemědělství)s ohledem na globální změny klimatu.V rámci tématu mohou být realizovány činnostiv oblastech podpory inovačních environmentálníchtechnologií snižujících dopad lidskýchčinností na životní prostředí, pozorování Země(GEO), výzkumných potřeb plynoucích z právníchpředpisů a politik společenství (např. Natura2000, Reach), výzkumu modelování ekosystémůpro udržitelné řízení zdrojů.Oprávnění žadatelé: Jakýkoliv právní subjekt(fyzická nebo právnická osoba) ustavený v členskýchzemích EU (27), ale také v asociovaných,kandidátských a třetích zemích.Minimální počet účastníků závisí na režimufinancování:Projekty spolupráce: minimálně 3 nezávisléprávní subjekty založené v členských státechEU nebo asociovaných zemích, z nichž žádné2 nejsou ze stejného členského státu nebo asociovanézemě.Koordinační a podpůrné akce:minimálně 1 nezávislý právní subjekt.http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.htmlRámcový program prokonkurenceschopnosta inovace CIP(2007–2013)Podpora podnikání a zvyšování konkurenceschopnostievropských podniků, předevšímMSP, s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.Podnikání a inovacePodpora inovativních MSP (rizikový kapitálpro vysoce inovativní podniky, mikropůjčkya záruky pro půjčky MSP (Evropský investičnífond EIF), podpora projektů tržní replikace(zejména v oblasti ekoinovací).Ekoinovace jsou v tomto rámcovém programudefinovány jako formy inovace usilujícío podstatný a prokazatelný pokrok směremk cíli udržitelného rozvoje snížením dopadůna životní prostředí nebo dosažením účinnějšíhoa zodpovědnějšího používání přírodníchzdrojů, včetně energie.EkoinovacePodporu získají projekty v oblastech recyklací(zlepšení metod třídění odpadu, nová řešenípro konkrétní odvětví apod.), udržitelnévýstavby (podpora využívání recyklovanýchmateriálů a obnovitelných zdrojů, úsporné systémyspotřeby vody apod.), zpracovatelskýchpotravinářských procesů (maximalizace využitísurovin, snižování spotřeby vody apod.),„zeleného podnikání a chytrého purchasingu“(EMAS, eco-label).Oprávnění žadatelé: právnické osoby z členskýchstátů EU (27), Norsko, Island, Lichtenštejnsko,Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora,Izrael, Turecko a Albánie. Při výběru budouupřednostňovány MSP a soukromí podnikatelé.http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htmInteligentní energetikav Evropě (IEE)Podpora akcí v oblasti energetické účinnostia obnovitelných zdrojů energie. Jedná seo netechnologický program, jenž u akcí, kterépodporuje, klade důraz na přidanou hodnotuspolečenství.Program je strukturován do tří oblastí: SAVE(energetická účinnost), ALTENER (nové a obnovitelnézdroje energie) a STEER (energetickáúčinnost a obnovitelná energie v dopravě) + integrovanéiniciativy.Oprávnění žadatelé: organizace ustavené v 27členských státech EU a také v Chorvatsku, Norsku,Islandu a Lichtenštejnsku.Minimální počet účastníků: 3 partneři, obvyklejsou ovšem úspěšné projekty, na nichž se podílí8–9 partnerů.Maximální doba realizace: 3 roky.Finanční alokace pro jednotlivé projekty: většinouse pohybuje v rozmezí 0,5–2,5 mil. euro.http://ec.europa.eu/energy/intelligent/Marco Polo II(2007–2013)Omezení přetížení dopravních komunikací,zlepšení fungování nákladní dopravy z hlediskadopadů na životní prostředí, podpora nákladnípřepravy, logistiky apod.Projekty by se měly týkat následujících okruhů:Opatření zaměřená na přechod na jiný druhdopravy.Opatření s urychlujícím účinkem.Opatření zaměřená na omezování využívánísilniční přepravy.Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (jejichvlastníkem mohou být veřejné organizace)z členských států EU, EHS a ESVO, kandidátskézemě, partnerské země Středomoří a země, kteréhraničí se členskými státy EU.Minimální počet účastníků: většinou 2 partnerskéorganizace z 2 různých zemí (z toho 1 zeměz EU).V současné době není otevřena žádná výzva.http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htmhttp://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Programy+a+projekty/Program+Marco+Polo/marco_polo.htmDvoustranu připravil tým autorůspolupracujících s portálem eDotace.cz.V příštím čísle:PROGRAM LIFE+


24ZDRAVÁ MĚSTAČÍSLO 1 / LEDEN 200925ZDRAVÁ MĚSTAUherské Hradiště sází nakomunitní plánováníMěsto, kdekrásná slovao kvalitě životaobyvatela péči o životníprostředí nezůstávají frázemina papíře, ale promítajíse do cílevědomých projektůa aktivit realizovanýchv těsné spolupráci s občany.I tak lze charakterizovatUherské Hradiště. Prořadu záměrů přitomdokáže získat podporuz národních a unijníchdotačních programů.Uherské Hradiště.Město na jihovýchodě Moravy,které leží v Zlínskémkraji, bylo založeno v roce1257 českým králemPřemyslem Otakarem II.Odedávna je přirozenýmstředem Slovácka – regionuproslulého svébytnýmfolklórem, cimbálovoumuzikou, dobrým vínem,překrásnými kroji a řadouzachovaných lidovýchtradic. Historické jádroměsta bylo prohlášenoměstskou památkovouzónou. Uherskohradišťskégymnázium bylo založenov roce 1884 a je nejstaršíčeskou střední školouv regionu.Jedním z významných mezníků rozvojeUherského Hradiště v novémtisíciletí byl jeho vstup do Národnísítě zdravých měst ČR (NSZM ČR),jejímž přidruženým členem se nazákladě rozhodnutí zastupitelstvaměsto stalo v roce 2005. A ještě téhožroku začalo pořádat první akcesouvisející s idejemi zdravé municipality,které byly zaměřeny na zvýšeníkvality života v městě.Na tyto aktivity poté logicky navázalprojekt Uherského Hradištěpřipravený v rámci místní Agendy21, k níž se město také přihlásilo.Většina jeho občanů si totiž přeje,aby se jejich obec dále rozvíjela a vytvářelapříjemné prostředí pro prácii odpočinek jako základ k zlepšeníkaždodenního života. Právě tytocíle přitom sleduje iniciativa OSNnazvaná Agenda 21, která je na lokálníúrovni obcí realizována jakomístní Agenda 21 (MA21). Klíčemje přitom propojení sociálnícha ekonomických hledisek rozvojes ochranou životního prostředía péčí o jeho kvalitu, a to za aktivníúčasti místních občanů. S využitímkomunitního plánování k těmtocílům směřuje i projekt MA21A připravenýv Uherském Hradišti, jehožrealizace byla zahájena v září roku2008 a který poběží celý letošní rok.O schopnostech UherskéhoHradiště využít metod komunitníhoplánování svědčí mimo jiné i fakt, žeza jejich aplikaci v oblasti sociálníchAGENDA 21 V UHERSKÉM HRADIŠTIDélka trvání projektu: 15. 9. 2008 – 15. 12. 2009 (15 měsíců)Celkový rozpočet: 743 210 KčCelková výše podpory: 500 000 Kč (67 %)Podpora: grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředíSpolufinancování města: 243 210 Kč (33 %)Cíle projektu: systematizovat stávající aktivity v souladu s konceptem místníAgendy 21 (MA21), propojit již vyzkoušené aktivity doplněním dalších prvků MA21, zkvalitnit a rozšířit aktivity MA21 a posílit jejich pozitivní dopadna kvalitu života v městě a na zapojování veřejnosti, intenzivněji zapojit cílové skupiny projektu, především veřejnost,neziskový sektor a veřejnou správu, upevňovat stávající a zavádět nové aktivity jako potenciální příkladydobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje v regionu.služeb získalo město vloni dokonceocenění ministra vnitra ČR.Cílové skupiny projektuProjekt Agendy 21 je zaměřen naširokou neorganizovanou veřejnost,subjekty neziskového sektoru, veřejnousprávu, školy a školská zařízení,spolkové organizace, ale také namístní podnikatelskou sféru. Čili nacelou komunitu, na jejímž území jeprojekt realizován. Zdravé municipalityse totiž promyšleně snaží utvářetměsto jako kvalitní a příjemnémísto pro život na základě dohodyjak s jeho obyvateli, tak i s firmami,které v něm působí, ať již na komerční,nebo neziskové bázi. Ti všichnipůsobí na prostředí, v kterém žijía pracují, a tím také ovlivňují kvalituživota v městě.Možnost participovat na plánovánírozvoje města i péče o jehoprostředí přitom vytváří předpokladypro to, aby k místu, krajiněa komunitě, kde žijí, získali občanébližší vztah. Aby je spíše než za bydlištěpovažovali za svůj domov a taks nimi také zacházeli.Uherské Hradiště přitom neníjediným členem NSZM ČR v regionu.Zařadilo se do společnosti dalšíchaktivních municipalit, které sek iniciativě připojily, jako jsou napříkladUherský Brod či Vsetín.Od roku 2005 byla v UherskémHradišti zorganizována řada akcí,které směřují k naplnění cílů zdravéhoměsta. Každým rokem přitompřilákají větší počet lidí, z nichž řadase aktivně podílí i na jejich přípravěa průběhu.Zdravé město podporujeDen zdraví i Den ZeměKampaň Den zdraví je pořádánave spolupráci se Státním zdravotnímústavem a za finanční podporyVšeobecné zdravotní pojišťovnyČR. V Uherském Hradišti se Denzdraví 2008 stal i součástí projektuRozvoj místní Agendy 21, který jespolufinancován revolvingovýmfondem MŽP.ROZHOVORPři péči o životní prostředí spolupracujeme s občanyKVĚTOSLAV TICHAVSKÝmístostarosta Uherského HradištěCo pro vás znamená účast UherskéhoHradiště v projektu Agenda21?Projekty v rámci Agendy 21jsou pro nás velice důležité, protožepředstavují jednu z cest vedoucíchke zkvalitňování veřejnésprávy, například formou účastiveřejnosti v různých formách strategickéhoi komunitního plánování.Součástí místní Agendy 21 jeu nás rovněž zapojení samosprávydo osvětových ekologických akcía kampaní, jakými jsou třeba Denstromů nebo Evropský týden mobilitya jiné.Záměry a aktivity našeho městajsou úzce svázány s udržitelným rozvojem,stejně jako místní Agenda 21.Snažíme se tak formovat naše městojako kvalitní a příjemný prostor proplnohodnotný život občanů.Zajímavou akcí, která vyvolalavelkou pozornost obyvatel UherskéhoHradiště, byla globální kampaňDen Země. V rámci jejího loňského,již 38. ročníku se v městě uskutečnilTýden pro Zemi 2008, během kteréhovyrostlo na Masarykově náměstíoriginální papírové město, které tudostali příležitost vystavět žáci místníchškol i široká veřejnost. A zájembyl veliký. Mimo jiné i proto, že tvůrcinavazovali na zkušenosti z ročníku2007, který se nesl ve znamení obříhobarevného loga města z víček odUherské Hradiště je současně zdravýmměstem, že?Ano. Uherské Hradiště se stalov roce 2005 členem Národní sítězdravých měst ČR (NSZM) a tatospolupráce municipalit nám usnadňujecestu ke zkvalitňování a zlepšovánízdraví a kvality života obyvatelnašeho města. Vede nás stále blížek udržitelnému rozvoji.Myslíte, že vaše město a jeho občanéskutečně žijí v souladu s ideouudržitelného rozvoje?Cílevědomě se o to snažíme –Uherské Hradiště dlouhodobě a systematickypodporuje aktivity a projektypřispívající k udržitelnémurozvoji města. A například u posledníchročníků kampaně Dne Zeměbylo vidět, že přípravami a realizacívelkoplošných výtvarných dělvytvářených z odpadních materiálůžila nemalá část obyvatel města.Udržitelný rozvoj je však tvořenvyvážeností mnoha hrůzných hledisek,a tak máme v řadě aspektů ještěstále co zlepšovat. Mezi současnýmizáměry lze vyzvednout napříkladúspory energií ve veřejných budovách,regeneraci veřejných prostranství,komunitní plánování sociálníchslužeb, rozvoj místní Agendy 21,ochranu přírody nebo ekologickouvýchovu a osvětu.Spolupracujete na některých projektechse Státním fondem životníhoprostředí ČR, resp. využili jstei dotací z OPŽP?Uherské Hradiště bylo úspěšnés několika žádostmi o dotaci naúspory energií v rámci prioritní osy3 OPŽP, další projekty zaměřené navodohospodářskou infrastrukturua veřejnou zeleň připravujeme, i proně bychom rádi získali podporuz OPŽP. Podpořili jsme také rozvojsítě environmentálních vzdělávacích,poradenských a informačních centerve Zlínském kraji. Tento záměr byměl být realizován s využitím zdrojůz právě uzavřené první výzvy národníhodotačního programu. Proto věřím,že naše dosavadní společné úsilío zlepšování stavu životního prostředía o rozvoj environmentálníhovzdělávání bude úspěšně pokračovati v budoucnu.A jaké ekologické projekty chystátedo budoucna?Vedle naší aktivní podpory protipovodňovýchopatření v povodí řekyMoravy je největším připravovanýmzáměrem revitalizace prostoru bývaléhovojenského cvičiště Rochus,které bylo pro své přírodní hodnotyzařazeno do soustavy území Natura2000. Proto pro něj zpracovávámezáměr komponované krajiny s multifunkčnímpřírodním areálem, kterýunikátním způsobem propojí zájmyochrany přírody, udržitelné hospodaření,osvětu, šetrnou rekreaci a bohatékulturní tradice našeho regionu.Jaký mají o ekologii zájem občanéUherského Hradiště?Péče o životní prostředí je proobčany důležitým tématem. SvědčíPET lahví, vytvořeného uprostředMasarykova náměstí. Tehdy žácimístních škol šest týdnů sbírali a třídilibarevné uzávěry plastových lahví.Akce vyvrcholila 18. dubna 2007,kdy se žáci účastnili vytváření logana náměstí. Do obrazu o velikosti10 x 11 m položili na 122 222 víček.Obyvatelé Uherského Hradiště posbíraliv rámci akce 500 000 PETlahví, které byly odvezeny do zpracovatelskéfirmy, jež z nich vytvořilazatravňovací dlažbu. A penízezískané za uzávěry město poukázaloZáchranné stanici pro handicapovanázvířata v Buchlovicích.V rámci projektu Rozvoj místníagendy se loni také uskutečnila akces tematikou udržitelného rozvojenazvaná Den stromů. Na jejím programubylo mimo jiné i vysazovánílip v ulici J. E. Purkyně, školáci mělimožnost zúčastnit se tematickýchkvízů a dalších soutěží.I tyto akce ukázaly zájem občanůUherského Hradiště o aktivityspojené s konceptem zdravého městaa místní Agendy 21.o tom fakt, že v žebříčku oblastí, naněž by se podle občanů mělo městoprioritně zaměřovat při investičníchakcích, se objevuje na prvních místech.Ukazují to průzkumy názorůobyvatel, které realizujeme v rámcisledování indikátorů udržitelnostive spolupráci s Týmovou iniciativoupro místní udržitelný rozvoj.Uherské Hradiště totiž patří i mezipartnerská města této iniciativy.Máte v tomto směru srovnání s jinýmiměsty u nás i v zahraničí?Třeba v oblasti ekologizaceprovozu veřejných budov v majetkuměsta jsme ve srovnání s řadoujiných obcí v ČR výrazně pokročili.Avšak stále se můžeme v mnohéminspirovat od měst západníEvropy, jak nám ukázala nedávnávýměna zkušeností s vlámskýmisamosprávami na poli projektůudržitelného rozvoje.Naopak naše koncepce rozvojemístní Agendy 21 byla kladněpřijata v rámci I. výzvy revolvingovéhofondu MŽP ČR. A právěv oblasti systémového uplatňovánímístní Agendy 21 jsou některá českáa moravská města, zvláště členovéNárodní sítě zdravých městČR, příkladem dobré praxe i proměsta a obce v ostatních státechEvropské unie.Myslíte, že vám stát v oblasti ekologiedostatečně pomáhá? Jestline, co by se v tomto směru mělozměnit?Možnosti jsou dostatečné, jetřeba zjednodušit administrativupodávání žádostí a následného vyúčtování.Překážkami jsou také nevypořádanévlastnické vztahy.


26ZDRAVÁ MĚSTA ČÍSLO 1 / LEDEN 2009BedZED – ekologicky šetrný život potřebujeInspirativní propojeníekologických, ekonomickýcha sociálních přístupůpři budování obytných,pracovních a společenskýchprostor na úrovni komunitypředstavuje britský projektBedZED.BedZED se stal prvníma odborníky vysoceoceňovaným příklademintegrovaného přístupukomunity jako celkuk životnímu prostředí.V roce 2002 byl ve Velké Britániidokončen projekt ekokomunitys názvem BedZED (BeddingtonZero Energy Development), jehožzákladem je program nulovéhovyužívání energie z fosilních paliv.Tvůrcům BedZEDu však v žádnémpřípadě nešlo pouze o citlivýenvironmentální přístup v oblastivytápění a energie; BedZED se stalprvním a odborníky vysoce oceňovanýmpříkladem integrovanéhopřístupu komunity jako celkuk životnímu prostředí a občansképospolitosti ve Velké Británii. Důležitousoučástí projektu je totiži program sociální integrace, neboťvíce než 50 % bytů vybudovanýchv rámci projektu bylo určenopro rodiny s nízkým příjmem.BedZEDed tak prokázal, žev praxi lze uspokojovat současněekologické, ekonomické i sociálnípotřeby komunity a zároveň vytvářetpříjemné prostředí k životui k práci. BedZED totiž není jenrezidenční čtvrť pro moderní bydlení,její součástí jsou i kancelářskéa obchodní areály, které bylyvybudovány s cílem oživit danoulokalitu a navíc zkrátit vzdálenosti,které obyvatelé na cestách dozaměstnání i za zábavou překonávají– v BedZEDu je vše při ruce.Kromě administrativních prostorůnebo obchodní sítě je tunapříklad i automobilový klub,který komunita provozuje jakosoučást strategie Zelená doprava,díky které se počet kilometrů ujetýchauty na benzín snížil o plnoupolovinu. Komunita má i vlastníkulturně-společenský pavilonsloužící jako místo setkávání tamníchobyvatel, kteří tak utužujíspolečenské vazby.Úspornost jako základníprincipPromyšlená řešení významněsnížila spotřebu energie nezbytnék vytápění objektů. Patří mezi něnapříklad okna obytných prostorzabudovaná výhradně na jižnístranu, vysoce kvalitní tepelnáizolace, používání stavebních materiálůa technologií tepelných rezervoárůumožňujících akumulacipřebytečného tepla, trojitá lazura,padesáticentimetrové stěny, střešnízahrady s izolačními funkcemi,spíše invenci než hi-tech metodyventilace s dvoustranným prouděním(teplo ze vzduchu opouštějícíhomístnost je zachycenoa přidáno do studeného vzduchuproudícího dovnitř) apod. Díkytomu došlo k 90% snížení spotřebytepelné energie v obytnýchprostorech. Využití přirozenéhoosvětlení a použití energeticky nenáročnýchspotřebičů vedlo zároveňk snížení spotřeby elektrickéenergie o čtvrtinu. Velmi efektivníje i cyklus čištění odpadních vodkomunity.Energetická soběstačnostPoužívání obnovitelných zdrojůenergie (solární nebo z biomasy)učinilo z BedZED komunitutéměř energeticky soběstačnou.Elektřina, vytápění i teplá vodajsou produkovány přímo v místě,v kombinované tepelné elektrárně,která využívá spalování odpadníhodřeva.V rámci komunity působíi vzdělávací centrum, které zvyšujeveřejné povědomí o ekologickémpřístupu, a obyvateléjsou motivováni k tomu, aby šetřilienergií a vodou, recyklovaliodpady apod. Všechna tato opatřenívedou k tomu, že negativnídopad života obyvatel BedZEDUna životní prostředí je ve srovnánís průměrnými Brity téměř poloviční.BedZED prokázal, že lze uspokojovat současněekologické, ekonomické i sociální potřeby komunity.Nová architektonická školaBedZED i další podobné projektyjsou vzorem a cílem, k němužsměřují architekti nejen veVelké Británii, ale i ve státech Evropskéunie. V obytných domechse doposud využívají předevšímneobnovitelné zdroje energie, cožznamená, že asi čtyřicet procentspotřeby energie souvisí s provozemmilionů budov, většinouobytných. V souvislosti s globálnímoteplováním se dnes hovořípředevším o negativních vlivechprůmyslu a dopravy, ale zapomínáse, že jednou z hlavních příčinoteplování jsou právě neekologickéobytné domy.Projekty jako BedZED přitomnázorně dokazují, že je možnévyužívat energii slunce pomocísolárních panelů a že další zdroje,jako například větrná energie,mohou tvořit vhodný doplněk. Jepravda, že zmíněná zařízení jsoupoměrně drahá a že jen málokdobude ochoten a schopen opustitdosavadní zdroje a přejít k alternativním,bude-li návratnostinvestic dlouhodobá. Proto odbornícihledají další cesty, kterépovedou k „zeleným domům“.Vznikající nová architektonickáškola, která se v této oblasti angažuje,si velmi zakládá na propracovanémdesignu a v žádnémpřípadě nerezignuje na estetickákritéria. Navrhované domy přitommají spotřebu energie zhrubao polovinu nižší než klasickébudovy a tyto stavby, jak dokazujemimo jiné i BedZED, by mělybýt finančně dostupné i širokéveřejnosti. Automobilový klub –součást strategieZelená doprava.PĚT ZÁSADEKOLOGICKÉHOOBYDLÍ1. IZOLACE PŮDYAby byla izolace skutečněefektivní, musí mít tloušťkunejméně 200–300 mm. Taklze ušetřit až 25 % nákladůna vytápění.2. IZOLACE STĚNBudovy, při jejichž stavbě nebylypoužity duté materiály,lze alespoň izolovat. Ušetříse tím asi 1/3 energie.3. IZOLACE ROZVODŮTEPLÉ VODYJsou-li rozvody izolovány, jetřeba je občas zkontrolovat,případně izolaci nahraditmodernějším a účinnějšímizolačním materiálem.4. INSTALACE ÚSPOR-NÝCH ŽÁROVEKI když se proti tradičnímžárovkám zdají drahé,spotřebovávají mnohemméně energie a vydrží déle.5. ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČEDomácnost by měla býtvybavena přístroji s nízkouspotřebou energie.ZDRAVÁ MĚSTAECHO27FOR WASTE v době problémůtrhu druhotných surovinKvalitní zpracování odpadů– budoucnost nás všech, takzní motto 4. mezinárodníhoveletrhunakládánís odpady, recyklace, průmyslovéa komunální ekologie s názvemFOR WASTE 2009, který seuskuteční souběžně s veletrhyFOR INDUSTRY, FOR SUFACEa FOR 3P 15.–17. dubna 2009tradičně v pražském veletržnímareálu Letňany. Prezentacetěsně spolu souvisejících oborůFOR INDUSTRY (strojírenství)FOR SURFACE (povrchovéúpravy) › FOR 3P (obaly)FOR WASTE (odpadové hospodářství)v rámci jedné odbornéakce dává letos opět možnostvzájemného propojení klíčovýchotázek všech těchto oblastí souvisejícíchs odpadovým hospodářstvím:optimální konstrukcei finální podoba strojírenskýchvýrobků, dokonalý a ekologickyšetrný obal, likvidace vedlejšíchodpadních produktů i výrobků,které již dosloužily. V době,kdy se trh druhotných surovindostává do velkých potíží, jdeo velmi aktuální téma.V Evropě odzvoniloneúsporným žárovkámEvropská unie směřuje k zákazuneúsporných žárovek od roku2012. K nařízení Evropské komise,které by mělo pomalu z domovůEvropanů vytlačit tradičnívakuové žárovky a postupně jenahradit jejich ekologičtějšímialternativami, se nyní budouvyjadřovat jednotlivé členskéstáty Evropské unie a musíprojít Evropským parlamentem.Předpokládá se, že by nařízenímohlo být schválenove zkrácené proceduře.Ekologická soutěžpro evropské vysokoškolákyEnergetická společnost GEEnergy připravila soutěžní projektpro studenty nazvaný GEEnergy Ecomagination Challenge.Jde o ekologicky zaměřenouiniciativu na téma Jak můžetepřispět k tomu, aby byl váš univerzitníkampus ještě zelenější?Soutěž je otevřena studentůmmagisterského a postgraduálníhostudia všech evropskýchuniverzit. Přihlášky je možnépodávat do 1. února 2009, uzávěrkapro předkládání soutěžníchprojektů je 1. května 2009.


28OHLÉDNUTÍČÍSLO 1 / LEDEN 200929OHLÉDNUTÍ150 let BoubínskéhopralesaChráněná krajinná územínejsou vymožeností druhépoloviny 20. století, jak sedomnívá řada laiků.Příklad českéhoBoubínského pralesa svědčío tom, že osvícení majitelépůdy i dobří hospodářizačali s cílevědomouochranou flóry a faunyvýjimečných lokalit jižpodstatně dřív.Na jižním úbočí Boubína ležíjezírko z počátku 19. století,které sloužilo k plavenívytěženého dříví. Dnes jedokladem vzorného lesníhohospodářství Schwarzenbergů,jimž zdejší lesy patřily.Nejznámější chráněné území Českérepubliky – Boubínský prales– patří k vůbec nejstarším lesnímrezervacím v Evropě. Za to, že sezde od počátku existence chráněnéoblasti, čili od poloviny19. století, flóra a fauna vyvíjejíbez zásahu lidské činnosti, můžemepoděkovat knížeti Schwarzenbergovia jeho lesmistru JosefuJohnovi.Sůl nad zlatoNa počátku 2. tisíciletí mělyna Boubínsku hospodářský význampředevším tzv. Zlaté stezky,cesty, které vedly jižně odúzemí Boubína a po kterýchse dopravovala mezi Čechamia Bavorskem hlavně sůl. Jednataková stezka směřovala z Vimperkapodél Boubína do HorníVltavice a pak dále do Bavor.K ochraně lidí a zboží přepravovanéhopo této stezce byl roku1263 vybudován hrad Vimperk,který byl v roce 1622 přestavenna zámek. Není přitom bez zajímavosti,že přes boubínské lesyvedly také dvě pašerácké stezky.Vzhledem k poloze boubínsképralesní oblasti nedalekotrojmezí, tvořeného Českou republikou,Rakouskem a Německem,je její historie úzce spjatas kulturní historií tohoto příhraničníhoregionu.Les nelze degradovat jen naprodukci dřevaLesmistr Josef John (1802–1871)byl ve své době osvíceným lesnímhospodářem.Starost mu působily ubývajícídruhová rozmanitost spravovanéhoúzemí a chudnutí půd i náchylnostmonokultur k polomůma kalamitám. Poznal, že les degradovanýna produkci dřeva ztrácínejen mnohé funkce, které plnív kontextu přírodních procesů,ale přestává také hrát roli estetickycenné složky krajiny, která jevelmi důležitá pro člověka.Tento lesník proto usilovalo změnu myšlení a odbornéhopohledu na věc, přičemž sledovalcíle, které měly mnoho společnéhos tím, co dnes známe pod pojmyekologické a udržitelné lesníhospodářství.Již v počátcích své činnostiv rozsáhlých schwarzenberskýchlesích John poznal význam pralesajako rostlinného a zvířecíhospolečenství, jež je potřebazachovat, a to mimo jiné i proúčely přírodovědného výzkumu.K cenným biotopům daného druhuJohn počítal především Boubínskýprales. Právě na Johnůvpopud proto Jan Adolf Schwarzenbergroku 1858 vyhlásil výnos,jímž určil, že bude část lesa najižním svahu hory Boubín trvalezachována v nedotčeném stavupro vědecké účely.Původní plocha pralesa bylapřibližně 144 ha, tedy podstatněvětší, než je dnes. Po těžkýchškodách způsobených vichřicemiv roce 1870, které znásobila následnákalamita lýkožrouta v letech1873–1875, však lesní správarozhodla, že za dané situace másmysl zachovat pouze nejméněpoškozené jádro pralesa, jež senacházelo podél Kaplického potoka.Určená plocha v rozloze47 hektarů zůstala až do dneškav podstatě nezměněna.O tom, jak obrovský význammělo osvícené rozhodnutí JanaAdolfa Schwarzenberga, svědčíi vyjádření Arnolda Englera.Tento odborník již v roce 1904konstatoval, že v Evropě už praktickynelze najít žádný prales, a tos jednou jedinou výjimkou: „Pouzev panství Vimperk na Šumavěpatřícímu knížeti ze Schwarzenberguse zachoval zbytek středoevropskéhopralesa, a tento mábýt navěky uchován,“ prohlásilEngler. Boubín v roce 1920. Král smrků na Seidelověfotografii. Dnešní turistický ruch.Prales jako srdcechráněného územíV roce 1950 bylo okolo vlastníhopralesa vymezeno zhruba 420 havelké ochranné území, které byloo osm let později ještě rozšířeno,takže jeho celková plocha dnespřesahuje 660 ha. Hlavní úlohouochranného území bylo chránitpralesní jádro před nápory vichřice,proto se tu kmeny stromůnetěžily. Výjimku obdrželo jenmimořádně cenné rezonančnídřevo pro výrobu hudebních nástrojů.Od roku 1958 však na celémúzemí, které tehdy dostalonázev „státní přírodní rezervaceBoubínský prales“, platí přísnáochrana přírody.Prales leží 8 kilometrů jižněod Vimperka, a to na jihovýchodněorientovaném svahu Boubína(1 362 m n m.), druhé nejvyššíhory ve vnitrozemní části Šumavy.České jméno hory je doloženov latinské listině z roku 1398a znamenalo Bubův (Boubův)vrch. Německé obyvatelstvo na-zývalo horu Kuboberg (poprvédoloženo v roce 1728) podle osadyKubohütten (Kubova Huť).V 19. století byl německý názevuměle pozměněn na Kubany vesmyslu hora Kubanova.Prales pokrývá svah zhruba vevýšce 925 m n. m. Národní přírodnírezervace Boubínský prales neníčástí národního parku Šumava,neboť leží přibližně 7 km na severod jeho hranice, avšak je začleněnav komplexu CHKO Šumava.Král smrků nepřežilJednou z největších kuriozit Boubínskéhopralesa byl Král smrků.Minulý čas je bohužel realitou:Zhruba 440 let starý smrk ztepilýstál v tisícimetrové výšce, obvodjeho kmene měřil více než 5 metrůa výška stromu dosahovala úctyhodných57,6 metrů. K populárnímuKráli smrků vedla stezka,která se nakonec stala i jednouz příčin jeho zkázy. Davy turistů,jichž bývalo až 100 tisíc ročně,znamenaly velkou zátěž na kořenovýsystém, což se podepsalona stabilitě stromu. V roce 1969tak smrk uschl a 4. prosince 1970nevydržel nápor vichřice a padl.Tato událost se stala příslovečnouposlední kapkou vedoucí k uzavřeníjádra pralesa pro veřejnost.I dnes je však možné na naučnéstezce vidět alespoň zbytky Králesmrků a výřez z kmene velikánaVýnos Jana Adolfa Schwarzenberga z roku 1858umožnil, aby byla část lesa na jižním svahu Boubínazachována nedotčená a určena pro vědecké účely.z výšky 12 metrů je vystaven v loveckémzámečku Ohrada u Hlubokénad Vltavou.Král smrků měl ještě donedávnasvého následovníka, kterýse jmenoval Nástupce králea nacházel se v bezprostřednímsousedství vývratu Krále smrků.Pravděpodobně mu bylo nejméně400 let, obvod jeho kmeneměřil 452 cm a dosahoval výškykolem 60 metrů. Na jeho osuduse podepsala kůrovcová kalamita– v roce 2004 po napadení lýkožroutemsmrkovým bohužel Nástupcekrále uschl.Přesto je cesta přístupnoučástí Boubínského pralesa velkýmzážitkem a dokládá, co všese díky J. Johnovi a J. A. Schwarzenbergerovipodařilo po 150let zachovat. Současná naučnástezka, která začíná u Boubínskéhojezírka a měří téměř čtyřikilometry, provede návštěvníkyosmi zastávkovými místy, z nichžjedno je zavede i k pozůstatkůmvelikána Krále smrků.


30ROZHLEDNAČÍSLO 1 / LEDEN 200931Slavnostní premiéra Signálů 2009 se konala v Praze. Výroční publikaciEvropské agentury pro životní prostředí, která je pravidelněvydávána pod názvem Signals EEA, představili 9. ledna letošníhoroku v Praze Martin Bursík, ministr životního prostředí České republiky,a Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka agentury. PrezentaceSignálů, které formou osmi čtivých příběhů upozorňují na klíčováenvironmentální témata současnosti, zcela zaplnila sál ZastoupeníEvropské komise v ČR v pražské Jungmannově ulici.Vyhlašuje výběrové řízení na pozici:PROJEKTOVÝ MANAŽER/SPECIALISTA PRO OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ,ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A OZEpro Krajská pracoviště SFŽP ČR v Ostravě, Olomouci, Brně, Jihlavě, Zlíně, Pardubicích, Hradci Králové, Praze a Středočeském kraji,Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad LabemPožadované vzdělání a znalosti: ukončené VŠ vzdělání technického směru nebo výjimečně SŠ vzdělání + minimálně 4 roky praxe v oboru, zkušenosti v oblastech energetiky, ochrany ovzduší, zateplování budov a úspor energie, orientace v projektové dokumentaci, rozpočtech, výhodou znalost energetického auditu a relevantní legislativy, pokročilá znalost práce na PC, znalost AJ výhodou, spolehlivost, odpovědnost, flexibilita, komunikativní schopnosti, řidičský průkaz skup. B.Bohatý Ježíšek na Státním fodnu životního prostředí ČR. Pokudpátráte po tom, kdo je na fondu nejhodnější, pak platí-li přímá úměramezi touto vlastností a množstvím dárků, je to zcela určitě odborpříjmu žádostí a krajských pracovišť. Důkazem budiž připojenéfotografie hromady balíčků se žádostmi, které těsně před Vánocemidoručili žadatelé prostřednictvím Agentury pro ochranu přírodya krajiny ČR na fond. Jedná se o bezmála 800 žádostí podanýchv rámci VI. výzvy v 6. prioritní ose. A protože každý takový balíčekmůžeme s jistou mírou nadsázky považovat za dárek pod stromeček,jsou nejhodnějšími pracovníky fondu pravděpodobně lidéprávě z výše jmenovaného odboru.Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci na krajském pracovišti nebo v Praze, možnost dalšího vzdělávání, platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 a mimořádné odměny, 5 týdnů dovolené, nekuřácké pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity.Náplň práce: účast na přípravě a realizaci projektů financovaných SFŽP ČR a EU a na projektech z GIS (Green Investment Scheme), metodická a odborná podpora a kontrola projektů zabývajících se oblastí ochrany ovzduší, využíváním OZEa realizací energetických úspor, hodnocení připravovaných projektů z hlediska ekologických přínosů, technického řešení a ekonomiky projektu, kontrola fyzické realizace staveb a dodávek.Nástup: od 02/2009 nebo dle dohodyPracoviště: krajská města výše uvedených krajů (v nabídce uveďte, o jaký kraj máte zájem)V případě Vašeho zájmu o pozici zašlete nejpozději do 30. 1. 2009 Váš strukturovaný životopis (Europass)na e-mail: katerina.jechova@sfzp.czZávěr roku 2008 oslavili pracovníci Státního fondu životníhoprostředí ČR v Divadle Komedie. Po divadelní hře Proces FranzeKafky oceněné titulem Inscenace roku program večera pokračovalv divadelním klubu a ve foyer divadla.Náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková v divadleve společnosti ředitele SFŽP ČR Petra Štěpánka pokřtila novouspolečenskou hru Dotace, která nejen propaguje Operačníprogram Životní prostředí, ale i až příliš realisticky reflektujejeho administraci.OBJEDNACÍ LÍSTEKzasílejte na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodovobjednatel: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... veřejná správa konzultant odborník žadatel o dotace média ostatníkontaktní osoba: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................adresa: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................OPERAČNÍ PROGRAMŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIEFond soudržnostiPro vodu,vzduch a přírodupriorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí České Republiky I ročník 2 I číslo vydání 1 I vyšlo v lednu 2009 Ičasopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, I kontakt na redakci: priorita@sfzp.cz, tel.: 267 994 533 Iobjednávky: www.sfzp.cz, www.opzp.cz I redakce: šéfredaktorka Jelena Hanková, e-mail: jelena.hankova@sfzp, grafická úprava Eva Štanglová Iredakční rada: Petr Štěpánek, Petr Valdman, Leo Steiner, Jan Kříž, Jakub Kašpar, Lenka Brandtová, Petra Roubíčková I číslo registrace: MK ČR E 18178Informační zpravodaj Operačníhoprogramu Životní prostředíKaždý měsíc doručíme ZDARMAdo Vašich schránek.Více informací na www.opzp.cz.tel.: ................................................................................................................................................ fax: ...........................................................................................................................................................e-mail: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovatna telefonním čísle 267 994 300 či faxovém čísle 272 936 597.

More magazines by this user
Similar magazines