συλλογη και επεξεργασια στοιχειων με ερωτηματολογιο για την ερευνα α

edulll.gr
  • No tags were found...

συλλογη και επεξεργασια στοιχειων με ερωτηματολογιο για την ερευνα α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ 20081


Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του ΠροπτυχιακούΠρογράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και μετην ολοκλήρωση του προγράμματος κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασίαστοιχείων σχετικά με την αποτίμηση σπουδών του ΠΤΔΕ και του βαθμούαξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στους φοιτητές καιφοιτήτριες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσωερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν στους φοιτητές και φοιτήτριες τουακαδημαϊκού έτους 2007-2008, στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ ηεπεξεργασία στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Ακολουθούν πίνακεςπου αναφέρονται τόσο στις κλειστές ερωτήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου όσοκαι στην ταξινόμηση των στοιχείων ανά φύλλο. Στη συνέχεια ακολουθεί ηκαταγραφή των ανοικτών ερωτήσεων. Στο παράρτημα παραθέτουμε φόρμαερωτηματολογίου.3


Μέρος 1 ο : Δημογραφικά στοιχείαΠίνακας 1Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησηςΧρονολογίες Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό (%)γέννησης σε έτη1990 18 13 4.41989 19 57 19.51988 20 45 15.41987 21 40 13.61986 22 103 35.21985 23 5 1.7Πριν το 1985 24 και 31 10.6άνωΣύνολο 294 100.0Διάγραμμα1Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης24 και άν ω31235Ηλικία σε έτη2221204045103195718130 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΑπό τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πατρών , γνωρίζουμε ότι τοακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (με τη λήξη) , οι φοιτητές /τριες με κανονική διάρκειασπουδών ήταν 921, εκ των οποίων 140 φοιτητές (15%) και 781 φοιτήτριες (85%).Οι4


φοιτητές /τριες πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών ανέρχονταν σε 152, εκ τωνοποίων 47 φοιτητές (31%) και 105 φοιτήτριες (69%).Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών /τριων του Π.Τ.Δ.Ε το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ήταν 1073, εκ των οποίων 187 φοιτητές (17 %) και 886 φοιτήτριες ( 83%).5


Πίνακας 2Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά φύλοΦύλο Συχνότητα Ποσοστό (%)Φοιτητές 34 11.3Φοιτήτριες 260 88.7Σύνολο 294 100.0Διάγραμμα 2Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά φύλο34; 12%ΦοιτητέςΦοιτήτριες260; 88%Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέσαμε , στους φοιτητές /τριες πέραν τηςκανονικής διάρκειας σπουδών το ποσοστό των φοιτητών αυξάνεται από 17,9 % στοσύνολο σε 34,4%. Άρα κυρίως οι φοιτητές επιμηκύνουν τις σπουδές τους πέρα απότην κανονική διάρκεια , δηλαδή σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια . Οι φοιτητέςέχουν επιμηκύνει τις σπουδές τους σε ποσοστό 30% και οι φοιτήτριες σε ποσοστό12,5 %.Ειδικότερα, από τους 187 φοιτητές έχουν επιμηκύνει τις σπουδές οι 56, ενώαπό τις 857 φοιτήτριες οι 163.Στο ερωτηματολόγιο (πίνακας ε) απάντησαν 34 φοιτητές (11,3 %) και 260φοιτήτριες (88,7 %). Συνολικά το δείγμα ανέρχεται σε 294 φοιτητές /τριες , δηλαδήπερίπου στο 28% του συνολικού πληθυσμού , εάν θεωρήσουμε ότι το 2007-2008 δενέχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές ως προς τον αριθμό των φοιτητών καιφοιτητριών.6


Πίνακας 3Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησηςΈτη φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό (%)1 ο έτος 68 23.22 ο έτος 53 18.13 ο έτος 25 8.54 ο έτος 148 50.5Σύνολο 294 100Διάγραμμα 3Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησηςΣύνολο294Έτη φοίτησης4ο έτος3ο έτος2ο έτος25531481ο έτος680 50 100 150 200 250 300 350ΣυχνότηταΑπό το συνδυασμό των πινάκων 1 και 3 προκύπτει ότι στο δείγμα περιλαμβάνονταιφοιτητές/τριες και με κανονική διάρκεια σπουδών και πέραν της κανονικής διάρκειαςσπουδών. Το παραπάνω δεδομένο επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του πίνακα 4.7


Πίνακας 4Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης και κατά φύλοΈτος Ηλικία σε έτη Φοιτητές Φοιτήτριες Σύνολογέννησης1990 18 0 13 131989 19 5 52 571988 20 5 40 451987 21 2 38 401986 22 12 91 1031985 23 2 3 5Πριν το 1985 24 και άνω 8 23 31Σύνολο 34 260 294Διάγραμμα 4Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης και κατά φύλο24 και άν ω8233123532Ηλικία σε έτη22212025124038454091103ΣύνολοΦοιτήτριεςΦοιτητές195575218013130 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΑπό τον πίνακα 4 προκύπτει ότι 22 χρονών και άνω ήταν 139 φοιτητές / τριες τουδείγματος ενώ στο τέταρτο έτος και στο πτυχίο ήταν 148 φοιτητές /τριες τουδείγματος.8


Πίνακας 5Φοιτητές /τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης και κατά φύλοΈτος φοίτησης Φοιτητές Φοιτήτριες Σύνολο1 ο έτος 7 61 682ο έτος 4 49 533ο έτος 4 21 254ο έτος 19 129 148Σύνολο 34 260 294Διάγραμμα 5Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης και κατά φύλοΣύνολο34260294Έτος φοίτησης4ο έτος3ο έτος2ο έτος441925215349148129ΣύνολοΦοιτήτριεςΦοιτητές1ο έτος768610 50 100 150 200 250 300 350ΣυχνότηταΑπό τον πίνακα 5 προκύπτει ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται φοιτητές καιφοιτήτριες όλων των ετών φοίτησης .Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε το Μάιο του 2008 και η συλλογή και επεξεργασίατων δεδομένων έγινε από ομάδα εργασίας.9


Μέρος 2 ο : Ειδικές ερωτήσειςΠίνακας 6 (Ερώτηση 4)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτωνΑναγκαίαπαρακολούθησημαθημάτωνΣίγουραόχι1Μάλλονόχι2Μάλλονναι3Σίγουραναι4ΣύνολοΣυχνότητα 8 65 15 70 294Ποσοστό (%) 2.7 22.2 51.4 23.9 100.0Μέσος Όρος2.96ΤυπικήΑπόκλιση0.754Διάγραμμα 6Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση τωνμαθημάτωνΑναγκαία παρακολούθηση μαθημάτωνΣίγουρα ναιΜάλλον ναιΜάλλον όχ ιΣίγουρα όχ ι81565700 10 20 30 40 50 60 70 80ΣυχνότηταΣύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν η παρακολούθηση των μαθημάτωνπου διδάσκονται στο Π.Τ.Δ.Ε θεωρείται σίγουρα αναγκαία και μάλλον αναγκαία γιατο 75,3 % του δείγματος.. Σίγουρα όχι και μάλλον όχι απάντησε το 24,9 % τουδείγματος.10


Πίνακας 7 (Ερώτηση 5)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολείαΑναγκαίεςπρακτικέςασκήσειςΣίγουραόχι1Μάλλονόχι2Μάλλονναι3Σίγουραναι4ΣύνολοΣυχνότητα 0 1 16 277 294Ποσοστό (%) 0 0.3 5.5 94.2 100.0Μέσος Όρος3.94ΤυπικήΑπόκλιση0.254Διάγραμμα 7Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολείαΑναγκαίες οι πρακτικές ασκήσειςΣίγουρα ναιΜάλλον ναιΜάλλον όχ ιΣίγουρα όχ ι10162770 50 100 150 200 250 300ΣυχνότηταΣχετικά με τις απόψεις των φοιτητών για την αναγκαιότητα των πρακτικώνασκήσεων στα σχολεία φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,2%) θεωρεί ότιείναι σίγουρα αναγκαία και μάλλον αναγκαία η παρακολούθηση πρακτικώνασκήσεων , ένα μικρό ποσοστό (0,3%) απάντησε πως σίγουρα όχι και μάλλον όχι δενείναι αναγκαίες οι πρακτικές ασκήσεις.11


Πίνακας 8 (Ερώτηση 6)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση H/Y στη διάρκεια των σπουδώντουςΑναγκαία Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοεκμάθησηυπολογιστώνόχι1όχι2ναι3ναι4Συχνότητα 1 8 63 222 294Ποσοστό(%)Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση0.3 2.7 21.5 75.5 100.03.720.526Διάγραμμα 8Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκειατων σπουδών τουςΑναγκαία εκμάθηση υπολογιστώνΣίγουρα ναιΜάλλον ναιΜάλλον όχ ιΣίγουρα όχ ι18632220 50 100 150 200 250ΣυχνότηταΟι φοιτητές και φοιτήτριες του δείγματος θεωρούν ότι σύμφωνα με το ποσοστό 75,5% ότι είναι σίγουρα αναγκαία η εκμάθηση υπολογιστών και σύμφωνα με το ποσοστό21,5 % ότι είναι μάλλον αναγκαία. Επομένως το ποσοστό των ερωτηθέντων πουαπάντησαν ότι θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ είναι το97%. Ένα μικρό ποσοστό 3% πιστεύει ότι μάλλον όχι και σίγουρα όχι δεν είναιαναγκαία η εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους.12


Πίνακας 9 (Ερώτηση 7)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την μελλοντική ανταπόκρισή τους στοεκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τουςΑνταπόκρισηστιςαπαιτήσειςτουδασκάλουΣίγουραόχι1Μάλλονόχι2Μάλλονναι3Σίγουραναι4ΣύνολοΣυχνότητα 9 28 198 59 294Ποσοστό (%) 3.1 9.6 67.6 20.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.040.646Διάγραμμα 9Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη μελλοντική ανταπόκρισήτους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωσητων σπουδών τουςΑνταπόκριση στις απαιτήσεις τουδασκάλουΣίγουρα ναιΜάλλον ναιΜάλλον όχ ιΣίγουρα όχ ι928591980 50 100 150 200 250ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 9, το ποσοστό των φοιτητών/τριων, που πιστεύει ότι«σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι» θα ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό έργο τουδασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του είναι 87,7 %, δηλαδή ένα πολύμεγάλο ποσοστό των φοιτητών/τριων είναι ευχαριστημένο από τις σπουδές του στοΠΤΔΕ Πατρών, ενώ το 12,7% θεωρεί ότι σίγουρα και μάλλον όχι δεν μπορεί ναανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου του δασκάλου μετά τηνολοκλήρωση των σπουδών.13


Πίνακας 10 (Ερώτηση 8)Το ΠΤΔΕ ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές /τριεςΠΤΔΕ πρώτη Ναι Όχι Κατατακτήριες ΣύνολοεπιλογήΣυχνότητα 233 57 4 294Ποσοστό (%) 79.3 19.5 1.4 100.0Διάγραμμα 10Το ΠΤ∆Ε ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές/τριες57; 19%4; 1%ΝαιΌχιΚατατακτήριες233; 80%Σύμφωνα με τον πίνακα 10, το 79,3 % είχε ως πρώτη επιλογή στις σπουδές του τοΠΤΔΕ ενώ για το 19,5 % ήταν τυχαία επιλογή.14


Πίνακας 11 (Ερώτηση 9 α )Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απότους φοιτητές/τριεςΜελλοντική Ναι Όχι Δεν Σύνολοεργασία ωςδάσκαλος/ααπάντησανΣυχνότητα 251 39 4 294Ποσοστό (%) 85.4 13.3 1.4 100.0Διάγραμμα 11Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών από τους φοιτητές/τριες39; 13% 4; 1% ΝαιΌχι∆εν απάντησαν251; 86%Σύμφωνα με τον πίνακα 11, το ποσοστό 85,4 % των φοιτητών/ τριων θα εργασθείως δάσκαλος/α μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του/της , ενώ το ποσοστό 13,3%δεν θα εργασθεί ως δάσκαλος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του.15


Πίνακας 12 (Ερώτηση 9β)Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούνάμεσα ως δάσκαλοι/εςΣχέδια γιατο άμεσομέλλονΜετάβασηστοεξωτερικόγιασπουδέςΣυνέχισημεταπτυχιακώνσπουδών στηνΕλλάδαΑναζήτησηάλληςεργασίαςεκτόςεκπαίδευσηςΆλλοΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 23 15 2 7 247 294Ποσοστό(%)7.8 5.1 0.7 2.4 84.0 100.0Διάγραμμα 12Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θαεργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/εςΣύνολο294Σχέδια για το άμεσο μέλλον∆εν απάν τησανΆλλοΑν αζήτηση άλλης εργασίας εκτός εκπαίδευσηςΣυνέχιση μεταπτυχ ιακών σπουδών στην Ελλάδα2715247Μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές230 50 100 150 200 250 300 350ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 12 στο ερώτημα σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια τωνφοιτητών/φοιτητριών οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες δεν απάντησε η συντριπτική πλειοψηφία (84%). Ωστόσο από το μικρό ποσοστόπου απαντήθηκε (16%), το 7,8 % πρόκειται να μεταβεί στο εξωτερικό για σπουδές,ένα μικρότερο ποσοστό 5,1% πρόκειται να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδέςστην Ελλάδα ενώ μόνο το 0,7% θα αναζητήσει εργασία άλλη εκτός της εκπαίδευσης.16


Πίνακας 13 (Ερώτηση 10)Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριεςΠαρακολούθησητων μαθημάτωναπό τουςφοιτητές/τριεςΚαθόλου1Σπάνια2Συχνά3Πολύσυχνά4ΣύνολοΣυχνότητα 12 73 136 73 294Ποσοστό (%) 4.1 24.8 46.4 24.9 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.920.810Διάγραμμα 13Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριεςΠαρακολούθηση των μαθημάτων από τουςφοιτητές/τριεςΠολύ συχνάΣυχνάΣπάνιαΚαθόλου1273731360 20 40 60 80 100 120 140 160ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 13, το ποσοστό 71,3 % των φοιτητών/τριων πουερωτήθηκαν παρακολουθεί συχνά και πολύ συχνά τα μαθήματα ενώ το ποσοστό28,9% καθόλου ή σπάνια17


Πίνακας 14 (Ερώτηση 11)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων που κυκλοφορούν στηνελληνική γλώσσαΔιάβασμαεπιστημονικώνάρθρων στηνελληνική γλώσσαΝαι Όχι ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 163 130 1 294Ποσοστό (%) 55.6 44.2 0.3 100.0Διάγραμμα 14∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνική γλώσσα1; 0%130; 44%163; 56%ΝαιΌχι∆εν απάντησανΣύμφωνα με τον πίνακα 14, το ποσοστό του 55,6 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τιωνδιαβάζει επιστημονικά άρθρα η/και βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσαενώ ένα μεγάλο συγκριτικά ποσοστό 44,2 % δεν διαβάζει επιστημονικά άρθρα η/καιβιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα.18


Πίνακας 15 (Ερώτηση 12)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλλη γλώσσα πλην τηςελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.)Διάβασμαεπιστημονικώνάρθρων πλην τηςελληνικήςγλώσσαςΝαι Όχι ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 56 237 1 294Ποσοστό (%) 19.1 80.6 0.3 100.0Διάγραμμα 15∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλληγλώσσα πλην της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.)1; 0%56; 19%ΝαιΌχι∆εν απάντησαν237; 81%Σύμφωνα με τον πίνακα 15, το ποσοστό των φοιτητών/τριων, που διαβάζειεπιστημονικά άρθρα ή/και βιβλία σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής είναι 19,1 %ενώ το ποσοστό 80,6% απάντησε ότι δεν διαβάζει επιστημονικά άρθρα σε άλληγλώσσα πλην της ελληνικής.19


Πίνακας 16 (Ερώτηση 13)Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/ΥΑ.ΧρήσηΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοπληκτρολογίου(Η/Υ)1 2 3 4Συχνότητα 0 10 122 162 294Ποσοστό (%) 0 3.4 41.5 55.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.520.565Διάγραμμα 16ΑΕξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις (Η/Υ)Πολύ162Χρήση πληκρολογίου (Η/Υ)ΑρκετάΛίγο10122Καθόλου00 20 40 60 80 100 120 140 160 180ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16Α, το ποσοστό του 3,4 % των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση πληκτρολογίου (Η/Υ) ενώ το ποσοστό του 96,8% είναι αρκετά και πολύεξοικειωμένο.20


Β.Βασική χρήση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοτων Windows1 2 3 4Συχνότητα 1 15 116 162 294Ποσοστό (%) 0.3 5.1 39.6 55.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.490.611Διάγραμμα 16ΒΕξοικείω ση με τη βασική χρήση των WindowsΠολύ162Βασική χρήση των WindowsΑρκετάΛίγοΚαθόλου1151160 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16Β, το ποσοστό του 5,4% των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηβασική χρήση των Windows ενώ το ποσοστό του 94,7% είναι αρκετά και λίγοεξοικειωμένο με τη βασική χρήση των Windows.21


Γ.ΧρήσηΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοεπεξεργαστήκειμένου(Word)1 2 3 4Συχνότητα 1 13 112 168 294Ποσοστό (%) 0.3 4.4 38.2 57.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.520.600Διάγραμμα 16ΓΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)ΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου1131121680 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16 Γ, το ποσοστό του 4,7% των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) ενώ το ποσοστό του 95,3% είναι αρκετά καιπολύ εξοικειωμένο με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word).22


Δ.ΧρήσηΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολολογιστικώνφύλλων (Excel)1 2 3 4Συχνότητα 29 108 110 47 294Ποσοστό (%) 9.9 36.7 37.5 16.0 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.600.872Διάγραμμα 16ΔΕξοικείω ση με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel)Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel)ΠολύΑρκ ετάΛίγοΚαθόλου29471101080 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16 Δ, το ποσοστό του 46,6 % των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση λογιστικών φύλλων (Excel) ενώ το ποσοστό του 53,5% είναι αρκετά και πολύεξοικειωμένο με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel).23


Ε.Χρήσηδιαδικτύου(Internet)Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 3 23 121 144 3 294Ποσοστό(%)Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλισηΔιάγραμμα 16Ε1.0 7.8 41.2 49.1 1.0 100.02.921.057Εξοικείω ση με τη χρήση διαδικτύου (Internet)∆εν απάντησαν3Χρήση διαδικτύου (Internet)ΠολύΑρκ ετάΛίγοΚαθόλου3231211440 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16 Ε, το ποσοστό του 8,8% των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση διαδικτύου (Internet) ενώ το ποσοστό του 90,3% είναι αρκετά και πολύεξοικειωμένο με τη χρήση διαδικτύου (Internet).24


ΣΤ.Χρήσηηλεκτρονικούταχυδρομείου(e-mail)Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4Δεναπάντησαν5ΣύνολοΣυχνότητα 36 62 81 114 1 294Ποσοστό (%) 12.3 21.2 27.6 38.9 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.921.057Διάγραμμα 16ΣΤΕξοικείω ση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου13662811140 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16 Στ, το ποσοστό του 33,5% των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενώ το ποσοστό του 66,5% είναι αρκετάκαι πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).25


Ζ.Χρήση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολολογισμικούγιαπαρουσιάσεις(Power point)1 2 3 4Συχνότητα 40 83 99 72 294Ποσοστό (%) 13.6 28.3 33.8 24.6 100.0Μέσος Όρος2.69ΤυπικήΑπόκλιση0.989Διάγραμμα 16ΖΕξοικείω ση με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Powerpoint)Χρήση λογισμικού γιαπαρουσιάσεις (Power point)ΠολύΑρκ ετάΛίγοΚαθόλου407283990 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 16 Z, το ποσοστό του 41,9% των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τηχρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) ενώ το ποσοστό του 58,4% είναιαρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Powerpoint).26


Η.Εξοικείωση με καθεμιάαπό τις παρακάτωχρήσεις Η/ΥΜέσος ΌροςΤυπική ΑπόκλισηΑ. Χρήσηπληκτρολογίου (Η/Υ)Β. Βασική χρήση τωνWindowsΓ. Χρήση επεξεργαστήκειμένου (Word)Δ. Χρήση λογιστικώνφύλλων (Excel)Ε. Χρήση διαδικτύου(Internet)ΣΤ. Χρήσηηλεκτρονικούταχυδρομείου (e-mail)Ζ. Χρήση λογισμικούγια παρουσιάσεις(Power point)3.52 0.5653.49 0.6113.52 0.6002.60 0.8722.92 1.0572.92 1.0572.69 0.989Διάγραμμα 16ΗΕξοικείω ση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/ΥΜέσος Όρος43,532,521,510,503,52 3,49 3,522,62,92 2,922,69πληκτρολόγιο(Η/Υ)Windowsεπεξεργαστήςκειμένου(Word)λογιστικάφύλλα (Excel)διαδίκτυο(Internet)ηλεκτρονικόταχυδρομείο(e-mail)λογισμικό γιαπαρουσιάσειςΧρήσεις27


Πίνακας 17 (Ερώτηση 14)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσαςΠιστοποιητικόαγγλικήςγλώσσαςLower Proficiency Άλλο ΔύοκαιάνωΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 176 65 20 5 28 294Ποσοστό (%) 59.9 22.2 6.8 1.7 9.6 100.0Διάγραμμα 17Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσας28; 10%5; 2%20; 7%65; 22%176; 59%LowerProficiencyΆλλο∆ύο και άνω∆εν απάντησανΣύμφωνα με τον πίνακα 17, το ποσοστό του 59,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων έχει πτυχίο Lower και 22,2% πτυχίο Proficiency.28


Πίνακας 18 (Ερώτηση 15)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικήςΠιστοποιητικόαγγλικήςγλώσσαςΓερμανικά Γαλλικά Ισπανικά Ιταλικά Πάνωαπό μίαΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 41 82 2 14 1 154 294Ποσοστό (%) 14.0 28.0 0.7 4.3 0.3 52.4 100.0Διάγραμμα 18Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτόςτης αγγλικής41; 14%154; 52%82; 28%ΓερμανικάΓαλλικάΙσπανικάΙταλικάΠάνω από μία∆εν απάντησαν2; 1%14; 5% 1; 0%Σύμφωνα με τον πίνακα 18, οι φοιτητές και φοιτήτριες που ερωτήθηκαν εκτός από τοπτυχίο της αγγλικής γλώσσας έχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχίο γαλλικήςγλώσσας (28,0%), μικρότερο ποσοστό πτυχίο γερμανικών (14,0%), ενώ πτυχίοιταλικών 4,3% και ακόμα μικρότερο ποσοστό πτυχίο ισπανικών 0,7%.29


Πίνακας 19 (Ερώτηση 16)Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕΧρήσηΝαι Όχι ΣύνολοβιβλιοθήκηςΠΤΔΕΣυχνότητα 237 57 294Ποσοστό (%) 80.6 19.5 100.0Διάγραμμα 19Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤ∆Ε57; 19%ΝαιΌχι237; 81%Σύμφωνα με τον πίνακα 19, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων 80,6 % κάνει χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ.30


Πίνακας 20 (Ερώτηση 17)Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ΠατρώνΧρήσηΝαι Όχι ΣύνολοβιβλιοθήκηςΠανεπιστημίουΠατρώνΣυχνότητα 207 87 294Ποσοστό (%) 70.4 29.7 100.0Διάγραμμα 20Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών87; 30%ΝαιΌχι207; 70%Παράλληλα με τη χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ όπως φαίνεται και από τονπίνακα 14, ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα 70,4 % κάνειχρήση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών.31


Πίνακας 21 (Ερώτηση 18)Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΔιάβασμα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολολογοτεχνικώνβιβλίων1 2 3 4Συχνότητα 27 111 102 54 294Ποσοστό (%) 9.2 37.9 34.8 18.4 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.620.888Διάγραμμα 21∆ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΠολύ54∆ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΑρκετάΛίγοΚαθόλου271021110 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 21, το ποσοστό του 53,2% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία πολύ και αρκετά ενώ το ποσοστό 47,1% δενδιαβάζει καθόλου ή διαβάζει λίγο λογοτεχνικά βιβλία.32


Πίνακας 22 (Ερώτηση 19)Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής,εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδώνΜελέτη άλλων Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοεπιστημονικώνβιβλίων1 2 3 4Συχνότητα 75 164 46 9 294Ποσοστό (%) 25.5 56.0 15.7 3.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση1.960.731Διάγραμμα 22Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμεςτης αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνταιστο πλαίσιο των σπουδώνΜελέτη άλλων επιστημονικώνβιβλίωνΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου946751640 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 22, εκτός από τα συγγράμματα που χορηγούνται στοπλαίσιο των σπουδών το ποσοστό του 18,8% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριωνμελετούν πολύ ή αρκετά άλλα επιστημονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες τηςαγωγής, ενώ το 81,5% δεν μελετούν καθόλου ή μελετούν λίγο άλλα επιστημονικάβιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής εκτός από τα συγγράμματα πουχορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών.33


Μέσος ΌροςΤυπική ΑπόκλισηΔιάβασμα λογοτεχνικώνβιβλίων 2.62 0.888Μελέτη άλλωνεπιστημονικών βιβλίων 1.96 0.73134


Πίνακας 23 (Ερώτηση 20)Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήση e-class Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολο1 2 3 4Συχνότητα 33 109 115 37 294Ποσοστό (%) 11.3 37.1 39.2 12.6 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.530.853Διάγραμμα 23Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδώνΠολύ37Χρήση e-classΑρκετάΛίγο109115Καθόλου330 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 23, το ποσοστό του 51,8 % των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων χρησιμοποιούν αρκετή και πολύ χρήση e-class στο πλαίσιο τωνσπουδών τους ενώ το ποσοστό του 48,4% καθόλου και λίγη χρήση e-class στοπλαίσιο των σπουδών τους .35


Πίνακας 24 (Ερώτηση 21)Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήσηΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοηλεκτρονικώνπηγών1 2 3 4Συχνότητα 4 29 117 144 294Ποσοστό (%) 1.4 9.9 39.8 49.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.360.716Διάγραμμα 24Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο τωνσπουδώνΧρήση ηλεκτρονικών πηγώνΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου4291171440 50 100 150 200ΣυχνότηταΣτο πλαίσιο των σπουδών τους όπως φαίνεται από τον πίνακα 24,το ποσοστό του88,9% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων κάνει αρκετή και πολύ χρήσηηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης και το ποσοστό του 11,3% δεν κάνει καθόλου ήκάνει λίγη χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών τους.36


Πίνακας 25 (Ερώτηση 22)Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενωνμαθημάτων και ασκήσεωνΧρήσηεργαστηρίουΗ/ΥΠοτέΜίαφορά τηνεβδομάδαΔύο έωςτρειςφορέςτηνεβδομάδαΚάθεμέραΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 163 97 27 5 2 294Ποσοστό(%)55.4 33.1 9.2 1.7 0.7 100.0Διάγραμμα 25Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον τωνπροβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων2; 1%27; 9%5; 2%ΠοτέΜία φορά την εβδομάδα97; 33%163; 55%∆ύο έως τρεις φορές τηνεβδομάδαΚάθε μέρα∆εν απάντησανΣύμφωνα με τον πίνακα 25, το ποσοστό των 10,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων κάνουν χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος κάθε μέρα ή δύο έως τρειςφορές την εβδομάδα , ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό το 88,5% δεν κάνει καθόλουχρήση ή κάνει χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος.37


Πίνακας 26 (Ερώτηση 23)Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδέςΑ.Διαλέξεις Καθόλου Λίγο Αρκετά ΠολύΔεναπάντησανΣύνολο1 2 3 4Συχνότητα 46 147 76 20 5 294Ποσοστό (%) 15.7 50.0 25.9 6.8 1.7 100.0Μέσος Όρος2.20ΤυπικήΑπόκλιση0.846Διάγραμμα 26ΑΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές:∆ιαλέξεις∆εν απάντησαν5Πολύ20∆ιαλέξειςΑρκ ετάΛίγο76147Καθόλου460 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Α, το 32,7% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές του τιςδιαλέξεις ενώ το 65,7% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους τις διαλέξεις.38


Β.Διαλέξεις καιερωτήσειςαπαντήσειςΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 8 65 148 71 2 294Ποσοστό (%) 2.7 22.2 50.3 24.2 0.7 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.950.795Διάγραμμα 26ΒΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές:∆ιαλέξεις και ερωτήσεις απαντήσεις∆εν απάντησαν2∆ιαλέξεις και ερωτήσειςαπαντήσειςΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου865711480 50 100 150 200ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Β, το 74,5% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές του τιςδιαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις ενώ το 24,9% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρείλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους τις διαλέξεις και ερωτήσειςαπαντήσεις.39


Γ.Πρακτικήάσκηση στοσχολείοΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 2 6 32 253 1 294Ποσοστό (%) 0.7 2.0 10.9 86.1 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.820.523Διάγραμμα 26ΓΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές:Πρακτική άσκηση στο σχολείοΠρακτική άσκηση στο σχολείο∆εν απάντησανΠολύΑρκ ετάΛίγοΚαθόλου126322530 50 100 150 200 250 300ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Γ, το 97% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του τηνπρακτική άσκηση στο σχολείο ενώ το 2,7% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ωςκαταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο την πρακτική άσκηση στο σχολείο.40


Δ.ΟμάδεςεργασίαςΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΔεναπάντησανΣύνολο1 2 3 4Συχνότητα 6 44 121 118 5 294Ποσοστό (%) 2.0 15.0 41.2 40.3 1.7 100.0Μέσος Όρος3.16ΤυπικήΑπόκλιση0.874Διάγραμμα 26ΔΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: Ομάδεςεργασίας∆εν απάντησαν5Ομάδες εργασίαςΠολύΑρκ ετάΛίγο44118121Καθόλου60 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Δ, το 81,5% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του τιςομάδες εργασίας ενώ το 17% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερηεκπαιδευτική μέθοδο τις ομάδες εργασίας.41


Ε.ΕργαστήριοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΔεναπάντησανΣύνολο1 2 3 4Συχνότητα 8 67 133 81 5 294Ποσοστό (%) 2.7 22.9 45.2 27.6 1.7 100.0Μέσος Όρος2.94ΤυπικήΑπόκλιση0.874Διάγραμμα 26ΕΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές:Εργαστήριο∆εν απάντησαν5Πολύ81ΕργαστήριοΑρκ ετάΛίγο67133Καθόλου80 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Ε, το 72,8% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του τοεργαστήριο ενώ το 25,6% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερηεκπαιδευτική μέθοδο το εργαστήριο.42


ΣΤ.Εκπαιδευτικέςτεχνικές:φροντιστήριοΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 85 71 72 51 15 294Ποσοστό (%) 28.9 24.2 24.6 17.4 5.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.201.182Διάγραμμα 26ΣΤΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές:Εκπαιδευτικές τεχνικές: φροντιστήριο∆εν απάντησαν15Εκπαιδευτικές τεχνικές:φροντιστήριοΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου517271850 20 40 60 80 100ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 26 Στ, το 42% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρείαρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του τοφροντιστήριο ενώ το 53,1% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερηεκπαιδευτική μέθοδο το φροντιστήριο.43


Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδέςΕκπαιδευτικές τεχνικές Μέσος Όρος Τυπική ΑπόκλισηΑ. Διαλέξεις 2.20 0.846Β. Διαλέξεις και2.95 0.795ερωτήσεις απαντήσειςΓ. Πρακτική άσκηση3.82 0.523στο σχολείοΔ. Ομάδες εργασίας 3.16 0.874Ε. Εργαστήριο 2.94 0.874ΣΤ. Φροντιστήριο 2.46 0.713ΔιάγραμμαΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδέςΣΤ. Φροντιστήριο2,46Ε. Εργαστήριο2,94∆. Ομάδες εργασίας3,16Γ. Πρακτική άσκηση στο σχολείο3,82Β. ∆ιαλέξεις και ερωτήσεις απ αντήσεις2,95Α. ∆ιαλέξεις2,20 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Μέσος ΌροςΣύμφωνα με τον πίνακα 26 οι ερωτηθέντες φοιτητές/φοιτήτριες θεωρούνκαταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική την πρακτική άσκηση στο σχολείο κατά μέσοόρο 3,82, τις ομάδες εργασίας 3,16 ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 2,20 θεωρεί τιςδιαλέξεις.44


Πίνακας 27 (Ερώτηση 24)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στοθεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΈμφαση στοθεωρητικόμέρος τωνμαθημάτωνΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 20 132 126 15 1 294Ποσοστό (%) 6.8 45.1 42.9 5.1 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.460.713Διάγραμμα 27Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει ναδοθεί στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΈμφαση στο θεωρητικό μέροςτων μαθημάτων∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου115201261320 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 27, οι φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι δενπρέπει να δοθεί καθόλου έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων ή πρέπει ναδοθεί λίγη έμφαση σε ποσοστό 51,9% ενώ σε ποσοστό 48% πιστεύουν ότι πρέπει ναδοθεί αρκετή και πολύ έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων.45


Πίνακας 28 (Ερώτηση 25)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην πρακτικήάσκησηΈμφαση στηνπρακτικήάσκησηΛίγο1Αρκετά2Πολύ3ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 9 44 240 1 294Ποσοστό (%) 3.1 15.0 81.6 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση3.780.526Διάγραμμα 28Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει ναδοθεί στην πρακτική άσκησηΈμφαση στην πρακτική άσκηση∆εν απάντησανΠολύΑρκ ετάΛίγο19442400 50 100 150 200 250 300ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 28, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριων πουερωτήθηκε (81,6%) πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί πολύ έμφαση στην πρακτικήάσκηση ενώ το ποσοστό 15% αρκετή έμφαση και το ποσοστό 3,1 % λίγη έμφαση.46


Πίνακας 29 (Ερώτηση 26)Άποψη των φοιτητών/τριων για τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΠανεπιστημίουΠατρώνΆποψη γιασπουδέςστοΠ.Τ.Δ.ΕΠολύθετική1Θετική2Μέτρια3Αρνητική4Πολύαρνητική5ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 33 132 101 19 7 2 294Ποσοστό(%)ΜέσοςΌροςΤυπικήΑπόκλιση11.3 44.9 34.5 6.5 2.4 0.7 100.02.420.885Διάγραμμα 29Άποψη των φοιτητών/τριών για τις σπουδές στο Π.Τ.∆.Ε. τουΠανεπιστημίου ΠατρώνΆποψη για σπουδές στο Π.Τ.∆.Ε.∆εν απάντησανΠολύ αρνητικήΑρνητικήΜέτριαΘετικήΠολύ θετική2719331011320 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 29,το ποσοστό 56,2% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριωνέχει πολύ θετική ή θετική άποψη για τις σπουδές τους στο ΠΤΔΕ του ΠανεπιστημίουΠατρών ενώ το ποσοστό 8,9% έχει αρνητική και πολύ αρνητική άποψη.47


Πίνακας 30 (Ερώτηση 27)Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος«Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετικήσυμμετοχή σταεργαστήριαστο πλαίσιοτου μαθήματος«ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 28 75 94 40 57 294Ποσοστό (%) 9.6 25.6 32.0 13.7 19.5 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.111.315Διάγραμμα 30Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο τουμαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική"Θετική συμμετοχή σταεργαστήρια στο πλαίσιο τουμαθήματος "ΕκπαιδευτικήΠολιτική"∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου28405775940 20 40 60 80 100ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 30, ένα ποσοστό 35,2% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριωνδεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή τους σταεργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ ένα ποσοστό45,7% τη θεωρούν αρκετά και πολύ θετική.48


Πίνακας 31 (Ερώτηση 28)Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Θετικήεκπόνησηεργασίας στοπλαίσιο τουμαθήματος«ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 29 56 112 41 56 294Ποσοστό (%) 9.9 19.0 38.2 14.0 19.1 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.181.332Διάγραμμα 31Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος"Εκπαιδευτική Πολιτική"Θετική εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος"Εκπαιδευτική Πολιτική"∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου294156561120 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 31, ένα ποσοστό 28,9% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριωνδεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ ένα ποσοστό 52,2% θεωρεί αρκετά ή πολύθετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική».49


Πίνακας 32 (Ερώτηση 29)Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετικήσυνεργασία μετουςυπευθύνουςγια ταεργαστήριακαι τηνεκπόνησηεργασίας στοπλαίσιο τουμαθήματος«ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 10 31 100 98 55 294Ποσοστό (%) 3.4 10.6 34.0 33.4 18.8 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλισηΔιάγραμμα 322.601.451Θετική συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "ΕκπαιδευτικήΠολιτική"Σύνολο294∆εν απ άντησαν55ΠολύΑρκετά98100Λίγο31Καθόλου100 50 100 150 200 250 300 350ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 32,το ποσοστό των 67,4% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών θεωρεί αρκετά ή πολύ θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική» ενώ το ποσοστό 14% θεωρεί λίγο ή καθόλου θετική τη συνεργασία .50


Πίνακας 33 (Ερώτηση 30)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιοτου μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετικήσυμμετοχή σταεργαστήρια στοπλαίσιο τουμαθήματος«ΚοινωνιολογίατηςΕκπαίδευσηςκαι τουΣχολείου»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 39 99 105 40 11 294Ποσοστό (%) 13.3 33.7 35.8 13.7 3.8 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.421.005Διάγραμμα 33Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή στα εργαστήριαστο πλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης καιτου Σχολείου"∆εν απάντησαν11Πολύ40Αρκετά105Λίγο99Καθόλου390 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 33, το ποσοστό 49,5% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριώνθεωρεί αρκετά και πολύ θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» ενώ το ποσοστό47% καθόλου ή λίγο θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια.51


Πίνακας 34 (Ερώτηση 31)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετικήεκπόνησηεργασίας στοπλαίσιο τουμαθήματος«ΚοινωνιολογίατηςΕκπαίδευσηςκαι τουΣχολείου»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 31 91 121 43 8 294Ποσοστό (%) 10.6 31.1 41.2 14.7 2.7 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.540.958Διάγραμμα 34Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"∆εν απάντησαν8Πολύ43Αρκετά121Λίγο91Καθόλου310 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 34, το ποσοστό 55,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριώνθεωρεί πολύ και αρκετά θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» ενώ το ποσοστό 41,7%καθόλου ή λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας.52


Πίνακας 35 (Ερώτηση 32)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συνεργασία με τους υπευθύνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετικήσυνεργασία μετουςυπευθύνους γιατα εργαστήριακαι τηνεκπόνησηεργασίας στοπλαίσιο τουμαθήματος«ΚοινωνιολογίατηςΕκπαίδευσηςκαι τουΣχολείου»Καθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 21 87 116 64 6 294Ποσοστό (%) 7.2 29.6 39.6 21.8 2.0 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.720.952Διάγραμμα 35Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συνεργασία με τουςυπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"∆εν απάντησαν6Πολύ64Αρκετά116ΛίγοΚαθόλου21870 20 40 60 80 100 120 140Συχνότητα53


Σύμφωνα με τον πίνακα 35,το ποσοστό των 61,4% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών θεωρεί πολύ και αρκετά θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογίατης Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ το ποσοστό 36,8 % θεωρεί λίγο ή δενθεωρεί καθόλου θετική τη συνεργασία .54


Πίνακας 36 (Ερώτηση 33)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερηανταπόκριση στις σπουδές τουςΠρόσθετα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν Σύνολοκίνητρα απόαπάντησανΔιδακτικό καιΕρευνητικόπροσωπικό1 2 3 4Συχνότητα 57 118 100 18 1 294Ποσοστό (%) 19.5 40.1 34.1 6.1 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.260.852Διάγραμμα 36Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρωνγια την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους∆εν απάντησαν1Πολύ18Αρκετά100Λίγο118Καθόλου570 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 36,το ποσοστό των 40,2 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών θεωρεί πολύ και αρκετά θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκρισηστις σπουδές τους ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το ποσοστό των59,6% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού.55


Πίνακας 37 (Ερώτηση 34)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την κατανόηση των δυσκολιών τους από τοΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΚατανόησηστις δυσκολίεςαπό ΔιδακτικόκαιΕρευνητικόπροσωπικόΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 62 125 88 16 3 294Ποσοστό (%) 21.2 42.5 30.0 5.5 1.0 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.180.860Διάγραμμα 37Απόψεις των φοιτητών/τριών για την κατανόηση των δυσκολιώντους από το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό∆εν απάντησαν3Πολύ16Αρκετά88Λίγο125Καθόλου620 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 37,το ποσοστό των 35,5 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών θεωρεί ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό έδειξε πολύ και αρκετήκατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό καισυγκεκριμένα το ποσοστό του 63,7 % θεωρεί ότι δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγηκατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.56


Πίνακας 38 (Ερώτηση 35)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητέςΤο ΔιδακτικόκαιΕρευνητικόπροσωπικόπροώθησησυνεργασίαςμε τουςσυμφοιτητέςΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4Δεναπάντησαν5ΣύνολοΣυχνότητα 30 127 115 20 2 294Ποσοστό (%) 10.2 43.2 39.2 6.8 0.7 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλισηΔιάγραμμα 382.410.791Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του Διδακτικού καιερευνητικού προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τουςσυμφοιτητέςΔεν απάντησαν2Πολύ20Αρκετά115Λίγο127Καθόλου300 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 38, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες απάντησαν σε ποσοστό46% ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθησε αρκετά ή πολύ τησυνεργασία με τους συμφοιτητές του ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό 53,4% λίγο καικαθόλου .57


Πίνακας 39 (Ερώτηση 36)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην προώθηση της συνεργασίας με τους συμφοιτητές τουςΔιδακτικό καιΕρευνητικόπροσωπικόπροώθησησυνεργασίαςμε τουςσυμφοιτητέςΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4Δεναπάντησαν5ΣύνολοΣυχνότητα 76 119 79 19 1 294Ποσοστό (%) 25.9 40.5 27.0 6.5 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.130.886Διάγραμμα 39Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην προώθηση της συνεργασίαςτους με τους συμφοιτητές τους∆εν απάντησαν1Πολύ19Αρκετά79Λίγο119Καθόλου760 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 39, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 66,4%θεωρούν ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό δεν προώθησε καθόλου ήπροώθησε λίγο τη συνεργασία με τους συμφοιτητές τους ενώ ένα ποσοστό 33,5%προώθησε αρκετά και πολύ τη συνεργασία.58


Πίνακας 40 (Ερώτηση 37)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα)Διδακτικό καιΕρευνητικόπροσωπικόενθάρρυνσημελέτης εκτόςαπόσυγγράμματαΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 38 106 117 31 2 294Ποσοστό (%) 13.0 36.1 39.9 10.6 0.7 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.470.873Διάγραμμα 40Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτόςαπό τα συγγράμματα)∆εν απάντησαν2Πολύ31Αρκετά117Λίγο106Καθόλου380 20 40 60 80 100 120 140ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 40, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 50,5%θεωρούν αρκετά και πολύ σημαντική τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα) καιεπιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.λ.π. ενώ κατά ποσοστό 49,1% καθόλου ήλίγο σημαντική τη συμβολή .59


Πίνακας 41 (Ερώτηση 38)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματαΔιδακτικό καιΕρευνητικόΠροσωπικό:δυνατότητασυζήτησηςτωνδυσκολιώνστα μαθήματαΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 59 135 81 18 1 294Ποσοστό (%) 20.1 46.1 27.6 6.1 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.190.837Διάγραμμα 41Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών σταμαθήματα∆ιδακτικό και ερευνητικόΠροσωπικό: δυνατότητασυζήτησης των δυσκολιώνστα μαθήματα∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου11859811350 50 100 150ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 41, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 33,7 %απάντησαν ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό έδωσε αρκετά ή πολύ τηδυνατότητα στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματα ενώ κατά μεγαλύτεροποσοστό 66,2 % δεν έδωσε καθόλου ή έδωσε λίγο τη δυνατότητα στη συζήτηση τωνδυσκολιών στα μαθήματα.60


Πίνακας 42 (Ερώτηση 39)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικώνεκπαιδευτικών υλικών από το ΔΕΠΔιδακτικόπροσωπικόενθάρρυνσηαξιοποίησηςεναλλακτικώνεκπαιδευτικώνυλικώνΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 23 89 134 47 1 294Ποσοστό (%) 7.8 30.3 45.7 16.0 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.690.844Διάγραμμα 42Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ενθάρρυνση αξιοποίησηςεναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών από το ∆ΕΠ∆ιδακτικό προσωπικόενθάρρυνση αξιοποίησηςεναλλακτικών εκπαιδευτικώνυλικών∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου12347891340 50 100 150ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 42, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 61,7%απάντησαν ότι το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ενθάρρυνε αρκετά και πολύτην αξιοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα,όπως βίντεο, λογισμικό,power point,e-class από ενώ κατά το ποσοστό 38,1 %καθόλου ή λίγο .61


Πίνακας 43 (Ερώτηση 40)Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδέςΆγχοςσπουδέςστιςΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΔεναπάντησανΣύνολο1 2 3 4Συχνότητα 33 75 108 77 1 294Ποσοστό (%) 11.2 25.6 36.9 26.3 0.3 100.0Μέσος Όρος2.77ΤυπικήΑπόκλιση0.974Διάγραμμα 43Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδές∆εν απάντησαν1Άγχος στις σπουδέςΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου3377751080 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 43, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 63,2%έχουν άγχος για τις σπουδές τους ενώ κατά ποσοστό 36,8 % δεν έχουν καθόλου ήέχουν λίγο άγχος για τις σπουδές τους.62


Πίνακας 44 (Ερώτηση 41)Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάστασηΆγχος γιαεπαγγελματικήαποκατάστασηΚαθόλου1Λίγο2Αρκετά3Πολύ4ΔεναπάντησανΣύνολοΣυχνότητα 39 102 97 55 1 294Ποσοστό (%) 13.3 34.7 33.1 18.8 0.3 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.560.953Διάγραμμα 44Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματικήαποκατάστασηΆγχος για επαγγελματικήαποκατάσταση∆εν απάντησανΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου13955971020 20 40 60 80 100 120ΣυχνότηταΣύμφωνα με τον πίνακα 44, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 51,9 %έχουν αρκετά ή πολύ άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ενώ κατάποσοστό 48 % δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο άγχος για την επαγγελματική τουςαποκατάσταση.63


Πίνακας 45 (Ερώτηση 42)Επαφή των φοιτητών/τριών με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό τουΤμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με Καθημερινά Μερικές Μερικές Μερικές Μόνο Δεν ΣύνολοΔιδακτικόκαιΕρευνητικόπροσωπικότουΤμήματοςστοπλαίσιοτωνσπουδώνφορέςτηνεβδομάδαφορέςτoνμήναφορέςτοεξάμηνοστιςεξετάσειςαπάντησανΣυχνότητα 18 86 66 100 22 2 294Ποσοστό(%)ΜέσοςΌροςΤυπικήΑπόκλιση6.1 29.4 22.4 34.1 7.5 0.7 100.03.051.113Διάγραμμα 45Επαφή των φοιτητών/τριών με το ∆ιδακτικό καιερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος στοπλαίσιο των σπουδών τους100; 35%2; 1%22; 7%18; 6%66; 22%86; 29%ΚαθημερινάΜερικές φορές τηνεβδομάδαΜερικές φορές τoν μήναΜερικές φορές τοεξάμηνοΜόνο στις εξετάσεις∆εν απάντησανΣύμφωνα με τον πίνακα 45, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες σε ποσοστό 6,1% έχουνκαθημερινή επαφή με το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των64


σπουδών τους, σε ποσοστό 29,4% μερικές φορές την εβδομάδα, σε ποσοστό 22,4%μερικές φορές το μήνα, σε ποσοστό 34,1 % μερικές φορές το εξάμηνο ,ενώ μόνο στιςεξετάσεις 7,5%.65


Πίνακας 46 (Ερώτηση 43)Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικώνασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με Καθημερινά Μερικές Μερικές Μερικές Μόνο Δεν Σύνολουπεύθυνουςτωνφορέςτηνφορέςτoνφορέςτοστιςεξετάσειςαπάντησανεργαστηρίων,πρακτικώνασκήσεων,φροντιστηρίωνεβδομάδα μήνα εξάμηνοστο πλαίσιοτων σπουδώνΣυχνότητα 5 129 65 74 19 2 294Ποσοστό (%) 1.7 44.0 22.1 25.3 6.5 0.7 100.0Μέσος ΌροςΤυπικήΑπόκλιση2.891.034Διάγραμμα 46Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνουςτων εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων,φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους2; 1%5; 2%19; 6%74; 25%65; 22%129; 44%ΚαθημερινάΜερικές φορές τηνεβδομάδαΜερικές φορές τoν μήναΜερικές φορές τοεξάμηνοΜόνο στις εξετάσεις∆εν απάντησανΣύμφωνα με τον πίνακα 46, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες έχουν καθημερινή επαφήμε τους υπεύθυνους εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιοτων σπουδών τους σε ποσοστό 1,7 % , μερικές φορές την εβδομάδα 44,0%, μερικέςφορές το μήνα 22,1% ,μερικές φορές το εξάμηνο 25,3% .Μόνο στις εξετάσεις έχειεπαφή ένα ποσοστό 6,5% με τους υπεύθυνους εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων,φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους.66


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΗΠίνακας 47 (Ερώτηση 4)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτωνΑναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων των καθηγητώνΈτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοφοίτησης όχι όχι ναι ναι1 ο έτος 0 15 34 19 682 ο έτος 0 4 29 20 533 ο έτος 0 5 13 6 244 ο έτος 8 41 74 25 148Σύνολο 8 65 150 70 294Διάγραμμα 47Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση τωνμαθημάτων350300294250200150100500148 150687465 705334412915 19 20242513 8 80 0 4 0 5 61ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΣίγουρα όχιΜάλλον όχιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 47, σε όλα τα έτη τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντωνφοιτητών/τριων θεωρούν μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων.Συγκεκριμένα οι 34 από τους 68 του 1 ου έτους (50%), οι 29 από τους 53 του 2 ουέτους (54%), οι 13 από τους 24 του 3 ου έτους (54%) και οι 74 από τους 148ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (50%) θεωρούν μάλλον αναγκαία τηνπαρακολούθηση των μαθημάτων .Επίσης δεν θεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση τωνμαθημάτων οι πρωτοετείς ερωτηθέντες φοιτητές/τριες σε ποσοστό 22% ενώ θεωρούν67


σίγουρα ναι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 78%.Οιδευτεροετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία τηνπαρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 8% ενώ θεωρούν σίγουρα και μάλλοναναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 92%. Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες δενθεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων σεποσοστό 21%% ενώ θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σεποσοστό 79%. Οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν σίγουρα ή θεωρούναναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 33% ενώ θεωρούνσίγουρα ναι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 67%.68


Πίνακας 48 (Ερώτηση 5)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολείαΑναγκαίες πρακτικές ασκήσειςΈτη Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοφοίτησης όχι ναι ναι1 ο έτος 0 3 65 682 ο έτος 0 3 50 533 ο έτος 1 0 23 244 ο έτος 0 10 138 148Σύνολο 1 16 276 294Διάγραμμα 48Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στασχολεία35030029427625020015010050014813865 6850 5323 240 3 0 310 161 00 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΜάλλον όχ ιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 48, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία τωνερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση τωνπρακτικών ασκήσεων . Συγκεκριμένα οι 65 από τους 68 του 1 ου έτους (96%), οι 50από τους 53 του 2 ου έτους (94%), οι 23 από τους 24 του 3 ου έτους (96%) και οι 138από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (93%) θεωρούν μάλλοναναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία.Επίσης οι πρωτοετείς ερωτηθέντες φοιτητές/τριες σε ποσοστό 100% θεωρούνσίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στασχολεία .Οι δευτεροετείς φοιτητές/τριες θεωρούν επίσης σίγουρα και μάλλοναναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό69


100%. Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν μάλλον αναγκαία τηνπαρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό 4% ενώθεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικώνασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό 96%. Οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες θεωρούνσίγουρα ι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 100%.70


Πίνακας 49 (Ερώτηση 6)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση H/Y στη διάρκεια των σπουδώντουςΑναγκαία εκμάθηση υπολογιστώνΈτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοφοίτησης όχι όχι ναι ναι1 ο έτος 1 1 24 42 682 ο έτος 0 3 7 43 533 ο έτος 0 0 5 19 244 ο έτος 0 4 27 117 148Σύνολο 1 8 63 221 294Διάγραμμα 49Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκειατων σπουδών τους35030029425020015010050022114811768635342 43242719241 1 0 3 70 0 5 0 4 181ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΣίγουρα όχ ιΜάλλον όχ ιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 49, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία τωνερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστώνστη διάρκεια των σπουδών τους .Συγκεκριμένα οι 42 από τους 68 του 1 ου έτους(62%), οι 43 από τους 53 του 2 ου έτους(81%) , οι 19 από τους 24 του 3 ου έτους(80%)και οι 117 από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης(80%)θεωρούν σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους.Επίσης δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στηδιάρκεια των σπουδών τους οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες σε71


ποσοστό 3% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στηδιάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 97%. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/φοιτήτριες δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστώνστη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 6% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρααναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 94%. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές /φοιτήτριες θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαίατην εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 100%. Οιερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές /φοιτήτριες δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλοναναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό3% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια τωνσπουδών τους σε ποσοστό 97%.72


Πίνακας 50 (Ερώτηση 7)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργοτου δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τουςΑνταπόκριση στις απαιτήσεις του δασκάλουΈτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοφοίτησης όχι όχι ναι ναι1 ο έτος 3 9 44 12 682 ο έτος 3 5 41 4 533 ο έτος 1 3 17 3 244 ο έτος 2 11 96 39 148Σύνολο 9 28 198 58 294Διάγραμμα 50Από ψει ς των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργοτου δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους3503002942502001501005001981489668535844 41392428173 9 123 5114 1 3 3 291ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΣίγουρα όχιΜάλλον όχιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 50, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία τωνερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί μάλλον θετική την ανταπόκρισή τους στοεκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.Συγκεκριμένα οι 44 από τους 68 του 1 ου έτους (65%), οι 41 από τους 53 του 2 ουέτους (77%) , οι 17 από τους 24 του 3 ου έτους (70%) και οι 96 από τους 148ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (65%) θεωρούν μάλλον θετική την73


ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών τους.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότισίγουρα και μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο τουδασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 18% ενώ μάλλονκαι σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλουμετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 82%. Οι ερωτηθέντεςδευτεροετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι σίγουρα και μάλλον δεν θαμπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά τηνολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 15 % ενώ μάλλον και σίγουρα θαμπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά τηνολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 85%. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι σίγουρα και μάλλον δεν θα μπορέσουν ναανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών τους σε ποσοστό 17 % ενώ μάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν ναανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών τους σε ποσοστό 83%. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές /τριεςαπάντησαν ότι θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικόέργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 9% ενώμάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο τουδασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 0,91%.74


Πίνακας 51 (Ερώτηση 8)Το ΠΤΔΕ ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές /τριεςΠΤΔΕ πρώτη επιλογήΈτη Ναι Όχι Κατατακτήριες Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 60 8 0 682 ο έτος 41 11 1 533 ο έτος 19 2 3 244 ο έτος 112 36 0 148Σύνολο 232 57 4 294Διάγραμμα 51Το ΠΤ∆Ε ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές/τριες350300294250232200150112148ΝαιΌχ ιΚατατακτήριεςΣύνολο10050068605357413619 248 110 1 2 3 0 41ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΣύμφωνα με τον πίνακα 51, το 88% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων του 1 ου έτουςείχε ως πρώτη επιλογή το ΠΤΔΕ και αντίστοιχα το 77% του 2 ου έτους ,το 79% του3 ου έτους και το 76% του 4 ου έτους.75


Πίνακας 52 (Ερώτηση 9 α )Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απότους φοιτητές/τριεςΜελλοντική εργασία ως δάσκαλος/αΈτη Δεν Ναι Όχι Σύνολοφοίτησης απάντησαν1 ο έτος 1 50 17 682 ο έτος 1 46 6 533 ο έτος 0 23 1 244 ο έτος 2 131 15 148Σύνολο 4 250 39 294Διάγραμμα 52Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών από τους φοιτητές/τριες3503002502001501005002942501481316850 4653391723 24151 1 6 0 1 2 41ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολο∆εν απάν τησανΝαιΌχ ιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 52, το 74% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων του 1 ου έτουςπροσδοκά την άμεση απασχόλησή του μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του καιαντίστοιχα το 87% του 2 ου έτους ,το 96% του 3 ου έτους και το 89% του 4 ου έτους.76


ΈτηφοίτησηςΠίνακας 53 (Ερώτηση 9β)Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούνάμεσα ως δάσκαλοι/εςΜετάβασηστοεξωτερικόΣυνέχισημεταπτυχιακώνσπουδών στηνΕλλάδαΣχέδια για το άμεσο μέλλονΑναζήτησηάλληςεργασίαςεκτόςεκπαίδευσηςΆλλοΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 9 44 12 3 3 682 ο έτος 5 41 4 0 3 533 ο έτος 3 17 3 0 1 244 ο έτος 11 96 39 4 2 148Σύνολο 28 198 58 7 9 294Διάγραμμα 53Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δενθα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες3503002502001501005002941981489668535844 41392817249 123 3 5 4 3 3110 3 01 4 2 7 91ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΜετάβαση στο εξωτερικόΣυνέχιση μεταπτυχιακώνσπουδών στην ΕλλάδαΑναζήτηση άλλης εργασίαςεκτός εκπαίδευσηςΆλλο∆εν απάντησανΣύνολοΣχετικά με τα μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριων που δηλώνουν ότι δεν θαεργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι,το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι θα συνεχίσει τιςμεταπτυχιακές του σπουδές του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 65% τωνερωτηθέντων του 1 ου έτους , το 77% του 2 ου έτους, το 71% του 3 ου έτους και το 65% του4 ου έτους.Επίσης το 13% των πρωτοετών φοιτητών /τριων θα μεταβεί στο εξωτερικό ενώ το 18 %θα αναζητήσει άλλη εργασία εκτός εκπαίδευσης. Το 9% των δευτεροετών φοιτητών77


τριων θα μεταβεί στο εξωτερικό ενώ το 7 % θα αναζητήσει άλλη εργασία εκτόςεκπαίδευσης. Το 12% των τριτοετών φοιτητών /τριων θα μεταβεί στο εξωτερικό όπωςεπίσης και το 12% θα αναζητήσει άλλη εργασία εκτός εκπαίδευσης. Το 7% τωντεταρτοετών φοιτητών /τριων θα μεταβεί στο εξωτερικό όπως επίσης και το 26% θααναζητήσει άλλη εργασία εκτός εκπαίδευσης.78


Πίνακας 54 (Ερώτηση 10)Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριεςΠαρακολούθηση παραδόσεων μαθημάτωνΈτη Καθόλου Σπάνια Συχνά Πολύ Σύνολοφοίτησηςσυχνά1 ο έτος 0 9 38 21 682 ο έτος 0 4 29 20 533 ο έτος 0 4 11 9 244 ο έτος 12 55 58 23 148Σύνολο 12 72 136 73 294Διάγραμμα 54Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες3503002942502001501005001481366872 73535558382921 202423911 12 120 0 4 0 491ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΣπάνιαΣυχνάΠολύ συχνάΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 54, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών πουενδιαφέρονται να εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι ανά έτος παρακολουθούν συχνάτην παράδοση των μαθημάτων αλλά σε σχέση με τους ερωτηθέντες φοιτητές καιφοιτήτριες το ποσοστό των φοιτητών του 3 ου έτους είναι το μικρότερο. Συγκεκριμένατο 56% του 1 ου έτους, το 55% του 2 ου έτους , το 46% του 3 ου έτους και το 39% του4 ου έτους.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι δενπαρακολουθούν καθόλου ή παρακολουθούν σπάνια παραδόσεις μαθημάτων σεποσοστό 13% ενώ σε ποσοστό 87% παρακολουθούν συχνά και πολύ συχνά. Οι79


ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι δεν παρακολουθούνκαθόλου ή παρακολουθούν σπάνια παραδόσεις μαθημάτων σε ποσοστό 8% ενώπαρακολουθούν συχνά και πολύ συχνά σε ποσοστό 92%. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές /τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 17% παρακολουθούν σπάνια ή καθόλουενώ παρακολουθούν συχνά και πολύ συχνά σε ποσοστό 83%. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι δεν παρακολουθούν καθόλου ήπαρακολουθούν σπάνια παραδόσεις μαθημάτων σε ποσοστό 45 % ενώ σε ποσοστό55% παρακολουθούν συχνά και πολύ συχνά παραδόσεις μαθημάτων .80


Πίνακας 55 (Ερώτηση 11)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων που κυκλοφορούν στηνελληνική γλώσσαΔιάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνικήγλώσσαΈτη Ναι Όχι Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 25 43 0 682 ο έτος 33 20 0 533 ο έτος 10 14 0 244 ο έτος 95 52 1 148Σύνολο 163 129 1 294Διάγραμμα 55∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων πουκυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα3503002942502001501005001631481299568535243332520 2410 140 0 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΝαιΌχ ι∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 55, το 63% των πρωτοετών φοιτητών/τριων ,το 38% τωνδευτεροετών, το 58% των τριτοετών και το 35% των τεταρτοετών φοιτητών/τριωνδεν διαβάζουν επιστημονικά άρθρα ή/και βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνικήγλώσσα.81


Πίνακας 56 (Ερώτηση 12)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλλη γλώσσα πλην τηςελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων πλην της ελληνικήςγλώσσαςΈτη Ναι Όχι Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 7 61 0 682 ο έτος 8 45 0 533 ο έτος 2 22 0 244 ο έτος 39 108 1 148Σύνολο 56 236 1 294Διάγραμμα 56∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλληγλώσσα πλην της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.)35030029425020015010050023614810861685645533922 247 80 0 2 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΝαιΌχ ι∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 56, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών /φοιτητριών δενδιαβάζουν επιστημονικά άρθρα ή/και βιβλία σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.Συγκεκριμένα το 90% των πρωτοετών φοιτητών/τριων ,το 85% των δευτεροετών, το92% των τριτοετών και το 73% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων δεν διαβάζουνεπιστημονικά άρθρα ή/και βιβλία που κυκλοφορούν σε άλλη γλώσσα πλην τηςελληνικής.82


Πίνακας 57 (Ερώτηση 13)Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/ΥΑ.Χρήση πληκτρολογίουΈτη Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 36 30 682 ο έτος 2 28 23 533 ο έτος 0 10 14 244 ο έτος 6 47 95 148Σύνολο 10 121 162 294Διάγραμμα 57ΑΕξοικείω ση με τη χρήση πληκτρολογίου Η/Υ35030029425020015010050016214812195685347363028 232410 142 2 06 101ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Α , το 53% των πρωτοετών φοιτητών/τριων και τωνδευτεροετών που ερωτήθηκαν έχουν αρκετή εξοικείωση με τη χρήση πληκτρολογίουΗ/Υ, το 58% των τριτοετών και το 64% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων πολύεξοικείωση83


Β.Βασική χρήση των WindowsΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 0 5 36 27 682 ο έτος 0 2 24 27 533 ο έτος 0 1 6 17 244 ο έτος 1 7 50 90 148Σύνολο 1 15 116 161 294Διάγραμμα 57ΒΕξοικείωση με τη βασική χρήση των Windows350300294250200150100500161148116906853503627 24272417150 5 0 2 0 1 61 711ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Β , το 53% των πρωτοετών φοιτητών/τριων γνωρίζουναρκετά καλά τη βασική χρήση των Windows, το 51%των δευτεροετών, το 71% τωντριτοετών και το 61% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων γνωρίζουν πολύ καλά τηβασική χρήση των Windows.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 7% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη βασική χρήση των Windows ενώ σεποσοστό 93% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη βασική χρήση των Windows. Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη βασική χρήση των Windows ενώ σεποσοστό 96% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη βασική χρήση των Windows. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν84


καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη βασική χρήση των Windows ενώ σε ποσοστό 96%γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη βασική χρήση των Windows. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 5% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου ήγνωρίζουν λίγο τη βασική χρήση των Windows ενώ σε ποσοστό 95% γνωρίζουναρκετά ή πολύ τη βασική χρήση των Windows.85


Γ.Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 0 5 30 33 682 ο έτος 0 2 26 25 533 ο έτος 0 0 8 16 244 ο έτος 1 6 48 93 148Σύνολο 1 13 112 167 294Διάγραμμα 57ΓΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)350300294250200150100500167148112936853483033262524160 5 0 280 01 61311ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Γ , το 49% των πρωτοετών φοιτητών/τριων γνωρίζουνπολύ καλά τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word), το 49%των δευτεροετών αρκετάκαλά, το 67% των τριτοετών και το 63% των τεταρτοετών φοιτητών/τριωνγνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word).Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 7% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) ενώσε ποσοστό 93% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word).Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) ενώσε ποσοστό 96% γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήση επεξεργαστή κειμένου(Word). Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 100% απάντησαν ότι86


γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word). Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 5% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου ήγνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word). ενώ σε ποσοστό 95%γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word).87


Δ.Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel)Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 6 31 23 8 682 ο έτος 2 23 21 7 533 ο έτος 0 6 10 8 244 ο έτος 21 47 56 24 148Σύνολο 29 107 110 47 294Διάγραμμα 57ΔΕξοικείω ση με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel)35030029425020015010050014810711068535647473123 23292124 21 246 82 706 10 81ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Δ , το 46% των πρωτοετών φοιτητών/τριων και το43%των δευτεροετών γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Excel) ενώτο 42% των τριτοετών και το 38% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων αρκετά καλά.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 54% απάντησαν ότιδεν γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) ενώσε ποσοστό 46% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 47% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel)ενώ σεποσοστό 53% γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 25% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) ενώ σε88


ποσοστό 75% γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). Οιερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 46% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) ενώ σεποσοστό 54% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel).89


Ε.ΈτηφοίτησηςΧρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 0 5 34 28 1 682 ο έτος 1 5 24 23 0 533 ο έτος 1 1 8 14 0 244 ο έτος 1 12 54 79 2 148Σύνολο 3 23 120 144 3 294Διάγραμμα 57ΕΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)350300294250200150100500148 144120796853543428 242324230 5 1 5121 18141 0 0 1 2 3 31ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Ε , το 50% των πρωτοετών φοιτητών/τριων γνωρίζουνπολύ καλά τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet), το 45%των δευτεροετώνγνωρίζουν αρκετά καλά τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet) ενώ το 58%των τριτοετών και το 53% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων γνωρίζουν πολύ καλά τηχρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet).Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 7% απάντησαν ότι δενγνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)ενώ σε ποσοστό 91% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου(Internet). Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 11% απάντησανότι δεν γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου(Internet) ενώ σε ποσοστό 89% γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήση επεξεργαστή90


διαδικτύου (Internet). Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 8 %απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήση επεξεργαστήδιαδικτύου (Internet) ενώ σε ποσοστό 92% γνωρίζουν αρκετά και πολύ τη χρήσηεπεξεργαστή διαδικτύου (Internet).Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 9% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν λίγο τη χρήσηεπεξεργαστή διαδικτύου (Internet) ενώ σε ποσοστό 90% γνωρίζουν αρκετά ή πολύ τηχρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet).91


ΣΤ.ΈτηφοίτησηςΧρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 6 18 24 19 1 682 ο έτος 9 14 14 16 0 533 ο έτος 3 4 4 11 0 244 ο έτος 18 26 26 68 0 148Σύνολο 36 62 62 114 1 294Διάγραμμα 57ΣΤΕξοικείω ση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)350300294250200150100500148114686862 62533626182419 24 26186 9 14 1416 111 0 3 4 4 0 0 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 Στ , το 28% των πρωτοετών φοιτητών/τριων είναιεξοικειωμένοι πολύ με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το30%των δευτεροετών, το 46% των τριτοετών και το 46% των τεταρτοετώνφοιτητών/τριων αντίστοιχα.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 35% απάντησαν ότιδεν είναι καθόλου ή είναι λίγο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενώσε ποσοστό 63% αρκετά ή πολύ με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 43% απάντησαν ότι δεν είναικαθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)ενώ σε ποσοστό 57% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε92


ποσοστό 29% απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τηχρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενώ σε ποσοστό 63% αρκετά και πολύ.Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 30% απάντησαν ότι δενείναι καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) ενώ σε ποσοστό 64% αρκετά και πολύ.93


Ζ.Χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power Point)Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 3 20 26 19 682 ο έτος 6 19 18 10 533 ο έτος 0 3 13 8 244 ο έτος 30 41 42 35 148Σύνολο 39 83 99 72 294Διάγραμμα 57ΖΕξοικείω ση με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (PowerPoint)350300294250200150100500148998368725341 42 3930 35202619 19 18243 6 10 130 3 81ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 57 ζ , σε μεγαλύτερο βαθμό γίνεται αρκετή χρήσηλογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) σε όλα έτη φοίτησης. Συγκεκριμένα το38% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το 34%των δευτεροετών, το 54% τωντριτοετών και το 28% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων αντίστοιχα.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 34% απάντησαν ότιδεν είναι καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τη χρήση λογισμικού γιαπαρουσιάσεις (power point) ενώ σε ποσοστό 66% αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντεςδευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 47% απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ήείναι λίγο εξοικειωμένοι με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (power point)ενώσε ποσοστό 53% αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 13% απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τη94


χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (power point) ενώ σε ποσοστό 88% αρκετά καιπολύ. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 48% απάντησαν ότιδεν είναι καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένοι με τη χρήση λογισμικού γιαπαρουσιάσεις (power point)ενώ σε ποσοστό 52% αρκετά και πολύ.95


Πίνακας 58(Ερώτηση 14)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσαςΈτηφοίτησηςΠιστοποιητικό αγγλικής γλώσσαςLower Proficiency Άλλο ΔύοκαιάνωΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 36 15 8 4 5 682 ο έτος 35 8 4 1 5 533 ο έτος 15 5 1 0 3 244 ο έτος 89 37 7 0 15 148Σύνολο 175 65 20 5 28 294Διάγραμμα 58Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσας3503002942502001501005001751488968655336 35372428158 81515 204 5 4 1 5 5 1 0 3 70 51ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοLowerProf iciencyΆλλο∆ύο και άν ω∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 58 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σεόλα έτη φοίτησης οι περισσότεροι έχουν πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Lower.Συγκεκριμένα το 53% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το 66%των δευτεροετών, το63% των τριτοετών και το 60% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων αντίστοιχα.96


Πίνακας 59(Ερώτηση 15)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικήςΠιστοποιητικό άλλης γλώσσας εκτός αγγλικήςΈτη φοίτησης Γερμανικά Γαλλικά Ισπανικά Ιταλικά Πάνω Δεν Σύνολοαπό μία απάντησαν1 ο έτος 11 22 0 1 1 33 682 ο έτος 8 15 0 5 0 25 533 ο έτος 6 7 0 0 0 11 244 ο έτος 16 38 2 8 0 84 148Σύνολο 41 82 2 14 1 153 294Διάγραμμα 59Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτόςτης αγγλικής350300250200150100500294148 15384 8268533338 4122252411 8151601 05 6 7 110028 141 0 0 0 2 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΓερμαν ικάΓαλλικάΙσπανικάΙταλικάΠάνω από μία∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 59 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σεόλα τα έτη φοίτησης και σε σχέση με τη γνώση κάποιας άλλης γλώσσας εκτός απότην αγγλική οι περισσότεροι έχουν πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας και λιγότεροιγερμανικής γλώσσας . Συγκεκριμένα το 32% των πρωτοετών φοιτητών/τριων έχουνπτυχίο γαλλικών, το 16 % πτυχίο γερμανικών και το 0,14% έχουν πτυχίο ιταλικών,το 28%των δευτεροετών έχουν πτυχίο γαλλικών, το 15% πτυχίο γερμανικών και το0,094 % πτυχίο ιταλικών , το 29% των τριτοετών πτυχίο γαλλικών και το 25%πτυχίο γερμανικών, το 26% των τεταρτοετών πτυχίο γαλλικών, το 11% πτυχίογερμανικών και το 0,05% πτυχίο ιταλικών.97


Πίνακας 60(Ερώτηση 16)Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕΧρήση βιβλιοθήκης ΠΤΔΕΈτη φοίτησης Ναι Όχι Σύνολο1 ο έτος 45 23 682 ο έτος 50 3 533 ο έτος 23 1 244 ο έτος 118 30 148Σύνολο 236 57 294Διάγραμμα 60Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤ∆Ε350300294250236200Ναι150118148Όχ ιΣύνολο1005006845 50 53572323 24303 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΣύμφωνα με τον πίνακα 60 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σεόλα τα έτη φοίτησης οι περισσότεροι κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ.Συγκεκριμένα το 66% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το 94%των δευτεροετώνφοιτητών/τριων, το 96% των τριτοετών φοιτητών/τριων, το 80% των τεταρτοετώνφοιτητών/ φοιτητριών αντίστοιχα.98


Πίνακας 61(Ερώτηση 17)Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ΠατρώνΧρήση βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου ΠατρώνΈτη φοίτησης Ναι Όχι Σύνολο1 ο έτος 49 19 682 ο έτος 41 12 533 ο έτος 21 3 244 ο έτος 95 53 148Σύνολο 206 87 294Διάγραμμα 61Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών350300294250200150148206ΝαιΌχ ιΣύνολο100500958768495353411921 241231ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΣύμφωνα με τον πίνακα 61 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σεόλα τα έτη φοίτησης οι περισσότεροι κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης τουΠανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα το 72% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το77% των δευτεροετών φοιτητών/τριων, το 88% των τριτοετών φοιτητών/τριων καιτο 64% των τεταρτοετών φοιτητών/ φοιτητριών αντίστοιχα.99


Πίνακας 62(Ερώτηση 18)Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΔιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 5 26 23 14 682 ο έτος 3 28 11 11 533 ο έτος 1 15 4 4 244 ο έτος 17 52 54 25 148Σύνολο 26 111 102 54 294Διάγραμμα 62∆ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων350300294250200150100500148111102685352 54542623282425 2614 1517511 113 1 4 41ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 62 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σεόλα τα έτη φοίτησης οι περισσότεροι διαβάζουν λίγο λογοτεχνικά βιβλία.(εκτός απότους τεταρτοετείς). Συγκεκριμένα το 38% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το 53%των δευτεροετών φοιτητών/τριων, το 63% των τριτοετών φοιτητών/τριων ενώ το36% των τεταρτοετών φοιτητών/ φοιτητριών διαβάζουν αρκετά λογοτεχνικά βιβλία.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 46% απάντησαν ότιδιαβάζουν καθόλου ή λίγο λογοτεχνικά βιβλία ενώ σε ποσοστό 54% διαβάζουνλογοτεχνικά βιβλία αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 58% απάντησαν ότι διαβάζουν καθόλου ή λίγο λογοτεχνικά βιβλία ενώ σε100


ποσοστό 42% απάντησαν ότι διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία αρκετά και πολύ. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 67% απάντησαν ότι διαβάζουνκαθόλου ή λίγο λογοτεχνικά βιβλία ενώ σε ποσοστό 33% διαβάζουν λογοτεχνικάβιβλία αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότιδιαβάζουν καθόλου ή λίγο λογοτεχνικά βιβλία σε ποσοστό 47% απάντησαν ότι σεποσοστό 53%. διαβάζουν αρκετά και πολύ λογοτεχνικά βιβλία.101


Πίνακας 63(Ερώτηση 19)Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής,εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδώνΜελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίωνΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 25 36 6 1 682 ο έτος 12 34 7 0 533 ο έτος 6 16 2 0 244 ο έτος 31 78 31 8 148Σύνολο 74 164 46 9 294Διάγραμμα 63Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες τηςαγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στοπλαίσιο των σπουδών350300294250200150100500164148786874534636 342524 31 3112 166 1 70 6 2 08 91ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 63 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σε όλα ταέτη φοίτησης οι περισσότεροι μελετούν λίγο επιστημονικά βιβλία σχετικά με τιςεπιστήμες της αγωγής εκτός από τα συγγράμματα που τους χορηγούνται στο πλαίσιο τωνσπουδών τους. Συγκεκριμένα το 53% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το 64% τωνδευτεροετών φοιτητών/τριων, το 67% των τριτοετών φοιτητών/τριων και 53% τωντεταρτοετών φοιτητών/ φοιτητριών.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 90% απάντησαν ότιμελετούν καθόλου ή λίγο επιστημονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγήςεκτός από τα συγγράμματα που τους χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους,102


ενώ σε ποσοστό 10% αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 87% απάντησαν ότι μελετούν καθόλου ή λίγο επιστημονικά βιβλίασχετικά με τις επιστήμες της αγωγής εκτός από τα συγγράμματα που τουςχορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους ενώ σε ποσοστό 13 % απάντησαν ότιμελετούν αρκετά και πολύ . Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό92% απάντησαν ότι μελετούν καθόλου ή λίγο επιστημονικά βιβλία σχετικά με τιςεπιστήμες της αγωγής εκτός από τα συγγράμματα που τους χορηγούνται στο πλαίσιοτων σπουδών τους ενώ σε ποσοστό 8% μελετούν αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 74% μελετούν καθόλου ήλίγο επιστημονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής εκτός από τασυγγράμματα που τους χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους ενώ σε ποσοστό26% μελετούν αρκετά και πολύ.103


Πίνακας 64(Ερώτηση 20)Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήση e-classΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 12 34 19 3 682 ο έτος 5 16 21 11 533 ο έτος 0 9 12 3 244 ο έτος 16 49 63 20 148Σύνολο 33 108 115 37 294Διάγραμμα 64Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών350300294250200150100500148108115686353493433 37191216 212416 20511 9 1230 31ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 64 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σε όλα ταέτη φοίτησης οι περισσότεροι κάνουν λίγη χρήση e-class. Συγκεκριμένα το 50% τωνπρωτοετών φοιτητών/τριων, το 30 % των δευτεροετών φοιτητών/τριων, το 38% τωντριτοετών φοιτητών/τριων και 33%των τεταρτοετών φοιτητών/ φοιτητριών.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 68% απάντησαν, ότιδεν κάνουν καθόλου χρήση e-class ή κάνουν λίγο, ενώ σε ποσοστό 32% κάνουνχρήση e-class αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 40% απάντησαν ότι δεν κάνουν καθόλου χρήση e-class ή κάνουν λίγο, ενώσε ποσοστό 60% απάντησαν ότι κάνουν χρήση e-class αρκετά και πολύ. Οι104


ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 38% απάντησαν ότι δεν κάνουνχρήση e-class ή κάνουν λίγο ενώ σε ποσοστό 63% κάνουν χρήση e-class αρκετά καιπολύ . Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 44%δεν κάνουν χρήση e-class ή κάνουν λίγο ενώ σε ποσοστό 14% κάνουν αρκετή καιπολύ.105


Πίνακας 65(Ερώτηση 21)Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήση ηλεκτρονικών πηγώνΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 0 10 33 25 682 ο έτος 1 7 24 21 533 ο έτος 0 2 11 11 244 ο έτος 3 10 48 87 148Σύνολο 4 29 116 144 294Διάγραμμα 65Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο τωνσπουδών350300294250200150100500148144116876853483325 24212429100 1 7 11 110 231041ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 65 , από τους 294 φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν και σε όλα ταέτη φοίτησης οι περισσότεροι κάνουν αρκετή και πολύ χρήση ηλεκτρονικών πηγών στοπλαίσιο των σπουδών τους. Συγκεκριμένα το 85% των πρωτοετών φοιτητών/τριων, το45 % των δευτεροετών φοιτητών/τριων, το 92% των τριτοετών φοιτητών/τριων και 91%των τεταρτοετών φοιτητών/ φοιτητριών.Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 15% απάντησαν ότιδεν κάνουν καθόλου ή κάνουν λίγο χρήση ηλεκτρονικών πηγών ενώ σε ποσοστό85% κάνουν αρκετή και πολύ χρήση ηλεκτρονικών πηγών. Οι ερωτηθέντεςδευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 15% απάντησαν ότι δεν κάνουν καθόλου ή106


κάνουν λίγο χρήση ηλεκτρονικών πηγών ενώ σε ποσοστό 85% απάντησαν ότι δενκάνουν αρκετά και πολύ χρήση ηλεκτρονικών πηγών. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 8% απάντησαν ότι δεν κάνουν χρήση ή κάνουν λίγο ήενώ σε ποσοστό 92% κάνουν αρκετά και πολύ. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείςφοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 9% δεν κάνουν καθόλου ή κάνουν λίγο,ενώ σε ποσοστό 91% κάνουν αρκετά και πολύ χρήση.107


Πίνακας 66(Ερώτηση 22)ΈτηφοίτησηςΧρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενωνμαθημάτων και ασκήσεωνΠοτέ Μίαφοράτη βδομάδαΧρήση εργαστηρίου Η/Υ του ΤμήματοςΔύο έως τρειςφορέςτην εβδομάδαΚάθε μέραΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 23 28 5 1 1 682 ο έτος 28 20 4 1 0 533 ο έτος 9 8 6 1 0 244 ο έτος 92 41 12 2 1 148Σύνολο 162 97 27 5 2 294Διάγραμμα 66Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον τωνπροβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων350Ποτέ300250200150148162294Μία φοράτηνεβδομάδα∆ύο έωςτρεις φορέςτηνεβδομάδαΚάθε μέρα10050092976853412328282024275 49 8121 1 1 06 1 0 2 1 5 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολο∆εναπάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 66 , οι περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές /τριες που ερωτήθηκανκαι συγκεκριμένα το 41% κάνει χρήση μία φορά την εβδομάδα καθημερινή χρήση108


Επίσης το 33% δεν κάνει ποτέ χρήση του εργαστηρίου ,το 7% κάνει δύο ή τρεις φορέςτην εβδομάδα και το 1% καθημερινή χρήση.Αντίστοιχα το 37% των δευτεροετών φοιτητών /τριων κάνει χρήση μία φορά τηνεβδομάδα του εργαστηρίου Η/Υ του τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτωνκαι ασκήσεων ενώ το 52% δεν κάνει ποτέ χρήση επιπλέον των προβλεπόμενωνμαθημάτων και ασκήσεων,το 8% κάνει δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα και το 1%καθημερινή χρήση.Αντίστοιχα το 38 % των τριτοετών φοιτητών/τριων δεν κάνει ποτέ χρήση τουεργαστηρίου Η/Υ του τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτων καιασκήσεων, το 33% κάνει χρήση μία φορά , το 25% δύο έως τρεις φορές την εβδομάδαενώ το 4% κσθημερινή χρήση .Το 63% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων δεν κάνουν ποτέ χρήση του εργαστηρίου Η/Υτου τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων, το 27% μία φοράτην εβδομάδα, το 8% δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα και το 1% καθημερινή χρήση.109


Πίνακας 67(Ερώτηση 23)Καταλληλότερες εκπαιδευτικές τεχνικές για τις σπουδέςΑ.ΈτηφοίτησηςΕκπαιδευτικές τεχνικές : ΔιαλέξειςΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 7 35 16 9 1 682 ο έτος 6 19 22 3 3 533 ο έτος 3 17 4 0 0 244 ο έτος 30 75 34 8 1 148Σύνολο 46 146 76 20 5 294Διάγραμμα 67ΑΚαταλληλότερες εκπαιδευτικές τεχνικές για τιςσπουδές: ∆ιαλέξεις350300250200150100500294148 1466875 76533546307 16 1922349 617 243 3 40 8200 1 3 0 1 51ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆ενΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Α , οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό62 % απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις ενώ σε ποσοστό 37% τιςθεωρούν αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό47% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις ενώ σε ποσοστό 47%απάντησαν ότι ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τουςθεωρούν αρκετά ή πολύ τις διαλέξεις. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 83% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως110


καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις ενώ σεποσοστό 17% θεωρούν αρκετά ή πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδουςγια τις σπουδές τους τις διαλέξεις. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριεςαπάντησαν ότι σε ποσοστό 71% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις ενώ σεποσοστό 28% ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τουςθεωρούν αρκετά ή πολύ τις διαλέξεις.111


Β.Εκπαιδευτικές τεχνικές : διαλέξεις και ερωτήσεις και απαντήσειςΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 1 10 35 22 0 682 ο έτος 1 6 30 16 0 533 ο έτος 0 11 8 5 0 244 ο έτος 6 38 74 28 2 148Σύνολο 8 65 147 71 2 294Διάγραμμα 67ΒΕκπαιδευτικές τεχνικές: διαλέξεις και ερωτήσεις και απαντήσεις350300250200150100500294148 147687465 715335 382230110 1624 2816 110 0 08 5 0 6 2 8 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απ άντησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Β , οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό16% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις και ερωτήσεις –απαντήσεις ενώ σε ποσοστό 84% τις θεωρούν αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντεςδευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 13% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ήτις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τουςτις διαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις ενώ σε ποσοστό 87% απάντησαν ότι ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους θεωρούν αρκετά ήπολύ τις διαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 46% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούνλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις112


και ερωτήσεις-απαντήσεις ενώ σε ποσοστό 54% θεωρούν αρκετά ή πολύ ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις καιερωτήσεις-απαντήσεις. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότισε ποσοστό 30% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις διαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσειςενώ σε ποσοστό 69% ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδέςτους θεωρούν αρκετά ή πολύ τις διαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις.113


Γ.Εκπαιδευτικές τεχνικές : πρακτική άσκηση στο σχολείοΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 0 1 6 61 0 682 ο έτος 1 0 6 46 0 533 ο έτος 0 1 1 22 0 244 ο έτος 1 4 19 123 1 148Σύνολο 2 6 32 252 1 294Διάγραμμα 67ΓΕκπαιδευτικές τεχνικές: πρακτική άσκηση στο σχολείο35030025020015010050029425214812361 6846 533222 24 190 1 6 0 1 0 6 0 0 1 1 0 14 1 2611ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απ άντησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Γ, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό1% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους την πρακτική άσκηση στο σχολείο ενώσε ποσοστό 99% τις θεωρούν αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 2% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούνλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους την πρακτικήάσκηση στο σχολείο ενώ σε ποσοστό 98% απάντησαν ότι ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους θεωρούν την πρακτική άσκηση στοσχολείο αρκετά ή πολύ . Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4%απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους την πρακτική άσκηση στο σχολείο ενώ114


σε ποσοστό 96% θεωρούν αρκετά ή πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικέςμεθόδους για τις σπουδές τους την πρακτική άσκηση στο σχολείο. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 3% δεν θεωρούν καθόλου ήθεωρούν λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τηνπρακτική άσκηση στο σχολείο ενώ σε ποσοστό 96% ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους θεωρούν αρκετά ή πολύ την πρακτικήάσκηση στο σχολείο.115


Δ.Εκπαιδευτικές τεχνικές :ομάδες εργασίαςΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν Σύνολοφοίτησηςαπάντησαν1 ο έτος 2 16 32 17 1 682 ο έτος 0 7 24 21 1 533 ο έτος 1 4 6 12 1 244 ο έτος 3 17 58 68 2 148Σύνολο 6 44 120 118 5 294Διάγραμμα 67ΔΕκπαιδευτικές τεχνικές: ομάδες εργασίας350300250200150100500294148120 11868685358443216 17 242124 172 0 7 1 4 6121 1 1 3 2 6 51ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απ άντησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Δ , οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό26% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις ομάδες εργασίας ενώ σε ποσοστό72% τις θεωρούν αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 13% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις ομάδες εργασίαςενώ σε ποσοστό 85% απάντησαν ότι ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους γιατις σπουδές τους θεωρούν αρκετά ή πολύ τις ομάδες εργασίας. Οι ερωτηθέντεςτριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 21% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τιςθεωρούν λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τιςομάδες εργασίας ενώ σε ποσοστό 75% θεωρούν αρκετά ή πολύ ως καταλληλότερες116


εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τις ομάδες εργασίας. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 14% δεν θεωρούν καθόλου ήθεωρούν λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τιςομάδες εργασίας ενώ σε ποσοστό 85% ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδουςγια τις σπουδές τους θεωρούν αρκετά ή πολύ τις ομάδες εργασίας.117


Ε.Εκπαιδευτικές τεχνικές : εργαστήριοΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 22 31 12 1 682 ο έτος 0 8 24 18 3 533 ο έτος 1 4 10 9 0 244 ο έτος 5 33 67 42 1 148Σύνολο 8 67 132 81 5 294Διάγραμμα 67ΕΕκπαιδευτικές τεχνικές: εργαστήριο35030029425020015010050014813281686767534231332224121824280 1 410 91 3 5 80 1 51ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Ε , οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό35% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το εργαστήριο ενώ σε ποσοστό 63% τιςθεωρούν αρκετά ή πολύ το εργαστήριο. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 15% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το εργαστήριο ενώ σεποσοστό 79% απάντησαν ότι ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τιςσπουδές τους θεωρούν αρκετά ή πολύ το εργαστήριο. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 21% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούνλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το εργαστήριοενώ σε ποσοστό 79% θεωρούν αρκετά ή πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές118


μεθόδους για τις σπουδές τους το εργαστήριο. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείςφοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 26% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούνλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το εργαστήριοενώ σε ποσοστό 74% ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδέςτους θεωρούν αρκετά ή πολύ το εργαστήριο.119


ΣΤ.Εκπαιδευτικές τεχνικές : φροντιστήριοΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 23 18 12 11 4 682 ο έτος 15 13 9 10 6 533 ο έτος 4 7 3 8 2 244 ο έτος 42 33 48 22 3 148Σύνολο 84 71 72 51 15 294Διάγραμμα 67ΣΤΕκπαιδευτικές τεχνικές: φροντιστήριο350300294250200150100500148846871725342 4851332318 241211 15221349 10 6 4 7 3 8152 31ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 67 Ε , οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό60% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το φροντιστήριο ενώ σε ποσοστό 34%τις θεωρούν αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό53% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ως καταλληλότερεςεκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το φροντιστήριο ενώ σε ποσοστό 36%απάντησαν ότι ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τουςθεωρούν αρκετά ή πολύ το φροντιστήριο. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 46% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή τις θεωρούν λίγο ωςκαταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους το φροντιστήριο ενώσε ποσοστό 46% θεωρούν αρκετά ή πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές120


μεθόδους για τις σπουδές τους το φροντιστήριο. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείςφοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 51% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούνλίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές τους τοφροντιστήριο ενώ σε ποσοστό 47% ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους γιατις σπουδές τους θεωρούν αρκετά ή πολύ το φροντιστήριο.121


Πίνακας 68(Ερώτηση 24)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στοθεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΈμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 36 26 4 0 682 ο έτος 3 18 27 5 0 533 ο έτος 0 13 11 0 0 244 ο έτος 15 65 61 6 1 148Σύνολο 20 132 125 15 1 294Διάγραμμα 68Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει ναδοθεί στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων350300294250200150100500148132125686561533626 2718241315 202 4 3 5 11150 0 0 0 0 6 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΟι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 56% απάντησαν ότι θα δενπρέπει καθόλου να δοθεί έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων ή πρέπει ναδοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 44% θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετά ή πολύέμφαση. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 39% απάντησανότι δεν πρέπει καθόλου να δοθεί έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων ήπρέπει να δοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 60 % απάντησαν ότι θεωρούν ότι θα πρέπει ναδοθεί αρκετά ή πολύ . Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 54 %απάντησαν ότι δεν πρέπει καθόλου να δοθεί έμφαση στο θεωρητικό μέρος τωνμαθημάτων ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 45% θεωρούν ότι θα πρέπει να122


δοθεί αρκετά ή πολύ. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σεποσοστό 34% ότι δεν πρέπει καθόλου να δοθεί έμφαση στο θεωρητικό μέρος τωνμαθημάτων ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 45% θεωρούν ότι θα πρέπει ναδοθεί αρκετά ή πολύ.123


Πίνακας 69(Ερώτηση 25)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην πρακτικήάσκησηΈμφαση στην πρακτική άσκησηΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησανΣύνολοφοίτησης1 ο έτος 0 1 14 53 0 682 ο έτος 0 3 6 44 0 533 ο έτος 0 1 2 21 0 244 ο έτος 0 4 22 121 1 148Σύνολο 0 9 44 239 1 294Διάγραμμα 69Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει ναδοθεί στην πρακτική άσκηση35030025020015010050029423914812168535344441421 24 220 1 0 3 6 0 1 2 0 4 90 0 0 1 0 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΟι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 1% απάντησαν ότι θα δενπρέπει καθόλου να δοθεί έμφαση στην πρακτική άσκηση ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώσε ποσοστό 98% θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετά ή πολύ έμφαση. Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 5% απάντησαν ότι δεν πρέπεικαθόλου να δοθεί έμφαση στην πρακτική άσκηση ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώ σεποσοστό 94% απάντησαν ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετά ή πολύ . Οι ερωτηθέντεςτριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4% απάντησαν ότι δεν πρέπει καθόλου να124


δοθεί έμφαση στην πρακτική άσκηση ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 96%θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετά ή πολύ έμφαση . Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 2% ότι δεν πρέπει καθόλουνα δοθεί έμφαση στην πρακτική άσκηση ή πρέπει να δοθεί λίγο ενώ σε ποσοστό 96%θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί αρκετά ή πολύ έμφαση στην πρακτική άσκηση.125


Πίνακας 70(Ερώτηση 26)ΈτηφοίτησηςΆποψη των φοιτητών/τριων για τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΠανεπιστημίουΠατρώνΠολύθετικήΆποψη για τις σπουδές σας στο Π.Τ.Δ.Ε.Θετική Μέτρια Αρνητική ΠολύαρνητικήΔεν απάντησανΣύνολο1 ο έτος 7 27 28 4 1 1 682 ο έτος 5 28 18 0 2 0 533 ο έτος 2 15 6 1 0 0 244 ο έτος 19 61 49 14 4 1 148Σύνολο 33 131 101 19 7 2 294Διάγραμμα 70Άποψη των φοιτητών/τριών για τις σπουδές στο Π.Τ.∆.Ε. τουΠανεπιστημίου Πατρών35030025020015010050029414813110168615349272828331824 1971514 194 11 5 0 20 2 6 1 0 0 4 1 7 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΠολύΘετικήΜέτριαΑρν ητικήΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 70, η άποψη των φοιτητών τριών για τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ετου Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως εξής :Το 10% των πρωτοετών φοιτητών /τριων πουερωτήθηκε έχει πολύ θετική άποψη, το 40% θετική, το 41% μέτρια, το 5% αρνητικήάποψη και το 1% πολύ αρνητική άποψη.Το 9% των δευτεροετών φοιτητών/τριων που ερωτήθηκαν έχει πολύ θετική άποψη, το53% θετική, το 34 % μέτρια , 0% αρνητική και 4% πολύ αρνητική άποψη.Το 8 % των τριτοετών φοιτητών/τριων που ερωτήθηκαν έχει πολύ θετική άποψη, το 62%θετική, το 25% μέτρια , το 4% αρνητική και το 0% πολύ αρνητική άποψη126


Το 12% των τεταρτοετών φοιτητών/τριων που ερωτήθηκαν έχει πολύ θετική άποψη, το41% θετική, το 33% μέτρια , 9% αρνητική και 2% πολύ αρνητική άποψη127


Πίνακας 71(Ερώτηση 27)Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος«Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 7 5 1 53 682 ο έτος 0 8 31 11 3 533 ο έτος 0 5 12 7 0 244 ο έτος 26 55 45 21 1 148Σύνολο 28 75 93 40 57 294Διάγραμμα 71Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο τουμαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική"3503002942502001501005001489368755353555745403124 26 21282 7 58 110 0 51213 70 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 71, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό13% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τησυμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»ενώ σε ποσοστό 8% αρκετά και πολύ θετική (ένα μεγάλο ποσοστό,77% δεναπάντησε καθόλου) . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 15%απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή σταεργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό128


42% αρκετά ή πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό20% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή σταεργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό79% αρκετά ή πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησανότι σε ποσοστό 54% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή σταεργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό51% αρκετά και πολύ θετική.129


Πίνακας 72(Ερώτηση 28)Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 6 1 8 1 52 682 ο έτος 1 9 27 13 3 533 ο έτος 0 3 13 8 0 244 ο έτος 22 42 64 19 1 148Σύνολο 29 55 112 41 56 294Διάγραμμα 72Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος"Εκπαιδευτική Πολιτική"35030029425020015010050014868645253422724 226 1819 13 131913 0 3 80 111255 5629411ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΟι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 10% απάντησαν ότι δενθεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό 13% αρκετά καιπολύ θετική ( δεν απάντησε το 76%). Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 18 % απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σεποσοστό 75 % αρκετά ή πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 12% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική την130


εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σεποσοστό 87% αρκετά ή πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριεςαπάντησαν ότι σε ποσοστό 43% δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σεποσοστό 56% αρκετά και πολύ θετική.131


Πίνακας 73(Ερώτηση 29)Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίαςστο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 3 9 3 51 682 ο έτος 0 2 19 29 3 533 ο έτος 0 1 12 11 0 244 ο έτος 8 25 59 55 1 148Σύνολο 10 31 99 98 55 294Διάγραμμα 73Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "ΕκπαιδευτικήΠολιτική"35030025020015010050029414899986851535955552925 3119242 3 9 312110 2 3 0 18 100 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΟι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 7% απάντησαν ότι δενθεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συνεργασία με τουςυπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό 17% αρκετά και πολύ θετική(δεν απάντησε το ποσοστό 75%). Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 3% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη132


συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια για την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό 90 % αρκετά ήπολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 4% απάντησανότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνουςγια τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σε ποσοστό 96% αρκετά ή πολύ θετική . Οιερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 22% δενθεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ σεποσοστό 77% αρκετά και πολύ θετική.133


ΈτηφοίτησηςΠίνακας 74(Ερώτηση 30)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου»Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 7 18 31 10 2 682 ο έτος 1 23 19 8 2 533 ο έτος 3 8 9 3 1 244 ο έτος 28 49 46 19 6 148Σύνολο 39 98 105 40 11 294Διάγραμμα 74Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή στα εργαστήρια καιτην εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος"Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου"350300250200150100500294148981056853494639 40312818 231924 197 102 1 8 2 3 8 9 3 1 6 111ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 74, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό36% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τησυμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 60% αρκετάκαι πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 45%απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχήστα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος134


«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 51% αρκετάκαι πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 45%απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή σταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογίατης Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 50% αρκετά και πολύ θετική.Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 52% δενθεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή στα εργαστήριακαι την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 44% αρκετά και πολύ θετική135


Πίνακας 75(Ερώτηση 31)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσηςκαι του Σχολείου»Έτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 13 34 18 1 682 ο έτος 2 21 25 4 1 533 ο έτος 2 11 7 3 1 244 ο έτος 25 46 54 18 5 148Σύνολο 31 91 120 43 8 294Διάγραμμα 75Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"3503002502001501005002941481209168535446433425 3113 18 21252411182 1 2 4 1 2 7 3 1 5 81ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΟι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 22% απάντησαν ότι δενθεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιοτου μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σεποσοστό 76% αρκετά και πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 43% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική136


την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 55% αρκετά και πολύ θετική. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 54% απάντησαν ότι δεν θεωρούνκαθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό42% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριεςαπάντησαν σε ποσοστό 48% ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγοθετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 49% αρκετά και πολύ θετική.137


Πίνακας 76(Ερώτηση 32)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συνεργασία με τους υπευθύνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογίατης Εκπαίδευσης και του Σχολείου»ΈτηφοίτησηςΘετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν Σύνολοαπάντησαν1 ο έτος 0 18 34 15 1 682 ο έτος 3 16 19 14 1 533 ο έτος 1 7 10 5 1 244 ο έτος 17 45 53 30 3 148Σύνολο 21 86 116 64 6 294Διάγραμμα 76Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συενργασία με τουςυπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"3503002502001501005002941481168668645345533418 161924 3015 1417 210 3 1 7101 1 5 1 3 61ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 76, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό26% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τησυνεργασία με τους υπεύθυνους στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σεποσοστό 72% αρκετά και πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 36% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγοθετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους στα εργαστήρια και την εκπόνηση138


εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου » ενώ σε ποσοστό 62% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 33% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούνλίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους στα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου » ενώ σε ποσοστό 62% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες απάντησαν ότι σε ποσοστό 41% δεν θεωρούν καθόλουθετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους στα εργαστήριακαι την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου » ενώ σε ποσοστό 56% αρκετά και πολύ θετική139


Πίνακας 77(Ερώτηση 33)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκρισηστις σπουδές τουςΠρόσθετα κίνητρα από Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 13 36 16 3 0 682 ο έτος 8 19 24 2 0 533 ο έτος 3 9 9 3 0 244 ο έτος 33 53 51 10 1 148Σύνολο 57 117 100 18 1 294Διάγραμμα 77Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων γιατην καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους3503002502001501005002941481171006853535157363313 16192424183 8 2 3 9 9 3 100 0 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 77, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 72%απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για τηνκαλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους ενώ σε ποσοστό 4% αρκετά και πολύ θετική .Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 50% απάντησαν ότι δενθεωρούν καθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη140


ανταπόκριση στις σπουδές τους ενώ σε ποσοστό 49% αρκετά και πολύ θετική. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 50% απάντησαν ότι δεν θεωρούνκαθόλου θετική ή τη θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκριση στιςσπουδές τους ενώ σε ποσοστό επίσης 50% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντεςτεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 58% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλουθετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικούστην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τουςενώ σε ποσοστό 41% αρκετά και πολύ θετική.141


ΈτηφοίτησηςΠίνακας 78 (Ερώτηση 34)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την κατανόηση των δυσκολιών από το Διδακτικόκαι Ερευνητικό προσωπικόΚατανόηση στις δυσκολίες από Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 21 28 16 2 1 682 ο έτος 9 22 20 2 0 533 ο έτος 6 10 6 2 0 244 ο έτος 26 64 46 10 2 148Σύνολο 62 124 88 16 3 294Διάγραμμα 78Απόψεις των φοιτητών/τριών για την κατανόηση των δυσκολιώναπό το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό3503002942502001501005001481248868646253462128222616 20249 6 102 2 610 161 0 2 0 2 31ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοOι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 72% απάντησαν ότι το ΔιδακτικόΠροσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 26% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 58% απάντησαν ότιτο Διδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίεςπου αντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 42% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 67% απάντησαν, ότι τοΔιδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους ενώ το ποσοστό 33% έδειξε αρκετή ή πολύ κατανόηση.142


Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 61% απάντησαν ότι τοΔιδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 38% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση.143


Πίνακας 79(Ερώτηση 35)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητέςΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητέςΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 6 33 25 4 0 682 ο έτος 3 19 27 4 0 533 ο έτος 1 10 11 2 0 244 ο έτος 20 64 52 10 2 148Σύνολο 30 126 115 20 2 294Διάγραμμα 79Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τουςσυμφοιτητές350300250200150100500294148126115686453523325 30192724 206 4 3 4 11011202100 0 0 2 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοOι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 57% απάντησαν, ότι το ΔιδακτικόΠροσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες, πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 43% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 42% απάντησαν, ότιτο Διδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίεςπου αντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 58% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 46% απάντησαν, ότι τοΔιδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους ενώ το ποσοστό 54% έδειξε αρκετή ή πολύ κατανόηση.144


Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 57% απάντησαν ότι τοΔιδακτικό Προσωπικό δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγο κατανόηση στις δυσκολίες, πουαντιμετώπισαν στις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό 42% έδειξε αρκετή ή πολύκατανόηση.145


Πίνακας 80 (Ερώτηση 36)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν σταμαθήματά τουΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό ενημέρωση για τις δυσκολίες που θααντιμετωπίσουν στα μαθήματά τουΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 16 39 12 1 0 682 ο έτος 17 16 17 3 0 533 ο έτος 6 7 11 0 0 244 ο έτος 37 58 39 15 1 148Σύνολο 76 118 79 19 1 294Διάγραμμα 80Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες πουθα αντιμετωπίσουν στα μαθήματα τους35030025020015010050029414811876 796853583937 3916 12 171617 246 71115 191 0 3 0 0 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 80, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 81%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες, που θααντιμετωπίσουν στα μαθήματά του σε ποσοστό 19% αρκετά και πολύ θετική . Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 62% απάντησαν, ότι δεν θεωρούνκαθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες, που θα αντιμετωπίσουν στα μαθήματά146


του, ενώ σε ποσοστό 38% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 54% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούνλίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενημέρωσηγια τις δυσκολίες, που θα αντιμετωπίσουν στα μαθήματά του, ενώ σε ποσοστό επίσης46% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό64% απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες, που θααντιμετωπίσουν στα μαθήματά του, ενώ σε ποσοστό 36% αρκετά και πολύ θετική.147


Πίνακας 81(Ερώτηση 37)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα καιεπιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α.)Διδακτικό και Ερευνητικό ενθάρρυνση μελέτης εκτός από συγγράμματα καεπιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.αΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησα Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 9 24 24 10 1 682 ο έτος 5 19 24 5 0 533 ο έτος 5 5 13 1 0 244 ο έτος 19 57 56 15 1 148Σύνολο 38 105 117 31 2 294Διάγραμμα 81Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός απότα συγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α.)350300250200150100500294148117105685357563824 24 19242431199 10 5 5 5 513151 0 1 0 1 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 81, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 49%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τασυγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α) ενώ σε ποσοστό 50%αρκετά και πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 45%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα148


συγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α), ενώ σε ποσοστό 55%αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 42%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τασυγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α), ενώ σε ποσοστό επίσης58% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό51% απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός απότα συγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.α), ενώ σε ποσοστό 48%αρκετά και πολύ θετική.149


Πίνακας 82 (Ερώτηση 38)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και ΕρευνητικούΠροσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματαΔιδακτικό και Ερευνητικό δυνατότητα συζήτησης των δυσκολιών στα μαθήματαΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 21 27 16 4 0 682 ο έτος 11 24 14 4 0 533 ο έτος 5 8 10 1 0 244 ο έτος 21 76 41 9 1 148Σύνολο 58 135 81 18 1 294Διάγραμμα 82Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών σταμαθήματα3503002502001501005002941481357681685358412127 242416 2111 14 184 4 5 810190 0 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 82, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 71%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή τουΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στη συζήτηση δυσκολιών στα μαθήματα, ενώσε ποσοστό 29% αρκετά και πολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριεςσε ποσοστό 66% απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τησυμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης(εκτός από τα συγγράμματα), ενώ σε ποσοστό 34% αρκετά και πολύ θετική. Οιερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 54% απάντησαν, ότι δεν θεωρούνκαθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού150


Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα), ενώ σεποσοστό επίσης 46% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 66% απάντησαν ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούνλίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνσητης μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα), ενώ σε ποσοστό 34% αρκετά και πολύ θετική.151


Πίνακας 83(Ερώτηση 39)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικώνεκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα, όπως βίντεο, λογισμικό, powerpoint, e-class από το ΔΕΠΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό ενθάρρυνσης αξιοποίησης εναλλακτικών υλικώνΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 10 21 29 8 0 682 ο έτος 3 24 20 6 0 533 ο έτος 0 4 17 3 0 244 ο έτος 10 39 68 30 1 148Σύνολο 23 88 134 47 1 294Διάγραμμα 83Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ενθάρρυνση αξιοποίησηςεναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματαόπως βίντεο, λογισμικό, power point, e-class από το ∆ΕΠ35030025020015010050029414813488686853394721292420 23101724 308 3 6 100 0 0 4 3 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 83, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 46%απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική την ενθάρρυνση απόπλευράς του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην αξιοποίηση εναλλακτικώνεκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα, ενώ σε ποσοστό 54% αρκετά καιπολύ θετική . Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 51% απάντησαν,ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού καιΕρευνητικού Προσωπικού στην αξιοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτόςαπό τα συγγράμματα ενώ σε ποσοστό 49% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες152


τριτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 17% απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ήθεωρούν λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στηναξιοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα, ενώ σεποσοστό επίσης 83% αρκετά και πολύ θετική. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 33% απάντησαν, ότι δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούνλίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην αξιοποίησηεναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα, ενώ σε ποσοστό 66%αρκετά και πολύ θετική.153


Πίνακας 84(Ερώτηση 40)Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδέςΆγχος για σπουδέςΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 2 14 32 20 0 682 ο έτος 5 16 20 12 0 533 ο έτος 1 6 10 7 0 244 ο έτος 24 39 46 38 1 148Σύνολο 32 75 108 77 1 294Διάγραμμα 84Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδές35030029425020015010050014810875 77685339463238 322414 20 1620242 5121 6100 070 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 84, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 24%απάντησαν, ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος για τις σπουδές, ενώσε ποσοστό 76 % αρκετά και πολύ άγχος. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σεποσοστό 40% απάντησαν, ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος για τιςσπουδές, ενώ σε ποσοστό 60% αρκετά και πολύ άγχος . Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 29% απάντησαν, ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονταιλίγο άγχος για τις σπουδές τους, ενώ σε ποσοστό 71% αρκετά και πολύ άγχος . Οιερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 43% απάντησαν, ότι δεναισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος, ενώ σε ποσοστό 57% αρκετά και πολύάγχος.154


Πίνακας 85 (Ερώτηση 41)Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάστασηΆγχος για επαγγελματική αποκατάστασηΈτη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν Σύνολοφοίτησης1 ο έτος 7 15 26 20 0 682 ο έτος 9 16 21 7 0 533 ο έτος 2 11 8 3 0 244 ο έτος 21 59 42 25 1 148Σύνολο 39 101 97 55 1 294Διάγραμμα 85Άγχος για επαγγελματική αποκατάσταση350300294250200150100500148101976853595542 392615 20217 9162124 257 11280 0 3 0 1 11ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 85, οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 32%απάντησαν, ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος για τηνεπαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ σε ποσοστό 68% αρκετά και πολύ άγχος. Οιερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 47% απάντησαν, ότι δεναισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος για την επαγγελματική τουςαποκατάσταση, ενώ σε ποσοστό 53% αρκετά και πολύ άγχος . Οι ερωτηθέντες τριτοετείςφοιτητές/τριες σε ποσοστό 54 % απάντησαν, ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονταιλίγο άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ σε ποσοστό 46% αρκετά καιπολύ άγχος . Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές/τριες σε ποσοστό 54% απάντησαν,155


ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο άγχος για την επαγγελματική τουςαποκατάσταση, ενώ σε ποσοστό 45% αρκετά και πολύ άγχος.156


Πίνακας 86 (Ερώτηση 42)Επαφή των φοιτητών/τριών με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό τουΤμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδώνΈτηφοίτησηςΚαθημερινάΜερικέςφορές τηνεβδομάδαΜερικέςφορές τηνμήναΜερικέςφορές τοεξάμηνοΜόνο στιςεξετάσειςΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 4 20 10 29 5 0 682 ο έτος 6 5 16 23 3 0 533 ο έτος 0 9 6 8 1 0 244 ο έτος 8 52 33 40 13 2 148Σύνολο 18 86 65 100 22 2 294Διάγραμμα 86Επαφ ή με το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τμήματοςστο πλαίσιο των σπουδών35030029425020015010050014810086686553523340292018410 162324225 6 5 3 9 80 6 8130 0 0 1 0 2 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθημερινάΜερικ ές φορές την εβδομάδαΜερικ ές φορές την μήναΜερικ ές φορές το εξάμηνοΜόνο στις εξετάσεις∆ενΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 86, για τη μεγαλύτερη συχνότητα της επαφής με το Διδακτικόκαι Ερευνητικό Προσωπικό: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών/τριωνκαι των δευτεροετών φοιτητών/τριων, δηλαδή το 43% έχει επαφή με το ΔΕΠ μερικέςφορές το εξάμηνο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των τριτοετών φοιτητών/τριων καισυγκεκριμένα το 38% και το μεγαλύτερο ποσοστό των τεταρτοετών φοιτητών/τριων καισυγκεκριμένα το 35% μερικές φορές την εβδομάδα. Το μικρότερο ποσοστό τωνπρωτοετών φοιτητών και των δευτεροετών φοιτητών και συγκεκριμένα το 6 % έχεικαθημερινή επαφή με το ΔΕΠ, ενώ το μικρότερο ποσοστό των τριτοετών φοιτητών το157


4% μόνο στις εξετάσεις και το μικρότερο των τεταρτοετών φοιτητών το 5% καθημερινήεπαφή.158


ΈτηφοίτησηςΠίνακας 87(Ερώτηση 43)Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικώνασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιοτων σπουδώνΚαθημερινάΜερικέςφορές τηνεβδομάδαΜερικέςφορές τηνμήναΜερικέςφορές τοεξάμηνοΜόνο στιςεξετάσειςΔεναπάντησανΣύνολο1 ο έτος 0 15 13 32 8 0 682 ο έτος 0 16 13 21 3 0 533 ο έτος 1 10 6 6 1 0 244 ο έτος 4 88 32 15 7 2 148Σύνολο 5 129 64 74 19 2 294Διάγραμμα 87Επαφ ή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων,πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών350300294250200150100500148129886874645332321513 16 21241310151980 0 0 3 0 1 6 6 1 0 4 7 2 5 21ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολοΚαθημερινάΜερικ ές φορές την εβδομάδαΜερικ ές φορές την μήναΜερικ ές φορές το εξάμηνοΜόνο στις εξετάσεις∆εν απάντησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 87, σχετικά με τη μεγαλύτερη συχνότητα της επαφής με τουςυπεύθυνους των εργαστηρίων πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο τωνσπουδών: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών/τριων και συγκεκριμένα το47% και το μεγαλύτερο ποσοστό των δευτεροετών φοιτητών/τριων και συγκεκριμένα το40% έχει επαφή με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων μερικές φορές το εξάμηνο, ενώ τομεγαλύτερο ποσοστό των τριτοετών φοιτητών/τριων και συγκεκριμένα το 42% καιαντίστοιχα των τεταρτοετών φοιτητών/τριων το 59 % μερικές φορές την εβδομάδα.Επίσης το μικρότερο ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών και των δευτεροετών φοιτητών159


και συγκεκριμένα το 12% για τους πρώτους και το 0,6% για τους δεύτερους έχουν επαφήμε τους υπεύθυνους των εργαστηρίων μόνο στις εξετάσεις, ενώ το 4% των τριτοετώνφοιτητών έχει καθημερινή επαφή και το 4% επαφή μόνο στις εξετάσεις. Το μικρότεροποσοστό των τεταρτοετών φοιτητών και συγκεκριμένα το 3 % απάντησε ότι έχεικαθημερινή επαφή με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων .160


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟΠίνακας 88 (Ερώτηση 4)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτωνΑναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων των καθηγητώνΦύλο Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοόχι όχι ναι ναιΦοιτητής 5 5 16 8 34Φοιτήτρια 3 60 135 62 260Σύνολο 8 65 151 70 294Διάγραμμα 88Αναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων των καθηγητών350300260294250Σίγουρα όχ ι200Μάλλον όχ ι150135151Μάλλον ναιΣίγουρα ναι10060 626570Σύνολο50034165 5 83 8Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 88, οι απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση τωνμαθημάτων έχει ως εξής : Το 71% των φοιτητών και το 76% των φοιτητριών πουερωτήθηκαν απάντησαν ότι είναι μάλλον αναγκαία και σίγουρα αναγκαία ηπαρακολούθηση των μαθημάτων των καθηγητών ενώ το 29% των φοιτητών και το 24%των φοιτητριών σίγουρα όχι αναγκαία και μάλλον όχι αναγκαία.161


Πίνακας 89 (Ερώτηση 5)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολείαΑναγκαίες πρακτικές ασκήσειςΦύλο Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοόχι ναι ναιΦοιτητής 0 4 30 34Φοιτήτρια 1 12 247 260Σύνολο 1 16 277 294Διάγραμμα 89Αναγκαίες πρακτικές ασκήσεις350300250247260277294200150Μάλλον όχ ιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολο10050030 3412 160 41 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 89, οι απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσειςστα σχολεία έχει ως εξής : Το 100% των φοιτητών και των φοιτητριών που ερωτήθηκαναπάντησαν ότι είναι μάλλον αναγκαία και σίγουρα αναγκαία η παρακολούθηση τωνπρακτικών ασκήσεων στα σχολεία.162


Πίνακας 90(Ερώτηση 6)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση H/Y στη διάρκεια των σπουδώντουςΑναγκαία εκμάθηση υπολογιστώνΦύλο Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοόχι όχι ναι ναιΦοιτητής 0 0 6 28 34Φοιτήτρια 1 8 57 194 260Σύνολο 1 8 63 222 294Διάγραμμα 90Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκειατων σπουδών τους350300250200150100500294260222194576328 340 0 61818Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣίγουρα όχ ιΜάλλον όχ ιΜάλλον ναιΣίγουρα ναιΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 90, οι απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υστη διάρκεια των σπουδών τους έχει ως εξής : Το 100% των φοιτητών και το 97 %των φοιτητριών που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι είναι μάλλον αναγκαία και σίγουρααναγκαία η εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους ενώ το 3% τωνφοιτητριών απάντησαν ότι σίγουρα όχι και μάλλον όχι δεν είναι αναγκαία.163


Πίνακας 91 (Ερώτηση 7)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργοτου δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τουςΑνταπόκριση στις απαιτήσεις του δασκάλουΦύλο Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα Σύνολοόχι όχι ναι ναιΦοιτητής 1 5 17 11 34Φοιτήτρια 8 23 181 48 260Σύνολο 9 28 198 59 294Διάγραμμα 91Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στοεκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών τους350300260294250200150181198Σίγουρα όχ ιΜάλλον όχ ιΜάλλον ναιΣίγουρα ναι10050059483423 28171 5 118 9Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 91, οι απόψεις των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισήτους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τουςέχει ως εξής : Το 82% των φοιτητών και το 88 % των φοιτητριών που ερωτήθηκαναπάντησαν ότι μάλλον ή σίγουρα θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τουεκπαιδευτικού έργου του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ενώ το18% των φοιτητών και το 12% των φοιτητριών σίγουρα όχι και μάλλον όχι.164


Πίνακας 92(Ερώτηση 8)Το ΠΤΔΕ ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές /τριεςΠΤΔΕ πρώτη επιλογήΦύλο Ναι Όχι Κατατακτήριες ΣύνολοΦοιτητής 29 5 0 34Φοιτήτρια 204 52 4 260Σύνολο 233 57 4 294Διάγραμμα 92Το ΠΤ∆Ε ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές/τριες350300250200150204260233294ΝαιΌχ ιΚατατακτήριεςΣύνολο1005002952 57345 0 4 4Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 92, στο ερώτημα αν το ΠΤΔΕ ήταν η πρώτη επιλογή τους,το 85% των φοιτητών και το 78 % των φοιτητριών απάντησαν θετικά ενώ το 15%των φοιτητών αρνητικά και το 33% των φοιτητριών αρνητικά.165


Πίνακας 93(Ερώτηση 9)Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απότους φοιτητές/τριεςΜελλοντική εργασία ως δάσκαλος/αΦύλο Ναι Όχι Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 32 2 0 34Φοιτήτρια 219 37 4 260Σύνολο 251 39 4 294Διάγραμμα 93Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση τωνσπουδών από τους φοιτητές/τριες350300250200219260251294ΝαιΌχ ι150∆εν απάν τησανΣύνολο100500323437 392 0 4 4Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 93, στην προσδοκώμενη άμεση απασχόληση τωνφοιτητών/φοιτητριών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους το 94% τωνφοιτητών και το 84 % των φοιτητριών απάντησαν ότι ως μελλοντική εργασίαπροσδοκούν το επάγγελμα του δασκάλου ενώ το 6% των φοιτητών και το 14% τωνφοιτητριών δεν προσδοκούν ως μελλοντική τους εργασία το επάγγελμα τουδασκάλου.166


ΦύλοΠίνακας 94 (Ερώτηση 9)Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούνάμεσα ως δάσκαλοι/εςΜετάβασηστοεξωτερικόΣυνέχισημεταπτυχιακώνσπουδών στηνΕλλάδαΣχέδια για το άμεσο μέλλονΑναζήτησηάλληςεργασίαςεκτόςεκπαίδευσηςΆλλοΔεναπάντησανΣύνολοΦοιτητής 3 0 0 1 30 34Φοιτήτρια 20 15 2 6 217 260Σύνολο 23 15 2 7 247 294Διάγραμμα 94Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θαεργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες350300250217260247294Μετάβαση στο εξωτερικόΣυνέχιση μεταπτυχ ιακώνσπουδών στην Ελλάδα200Αν αζήτηση άλλης εργασίας εκτόςεκπαίδευσης150Άλλο100∆εν απάν τησαν500330 3420 2315 150 0 1 2 6 2 7Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 94, στα μελλοντικά σχέδια των φοιτητών / φοιτητριών πουδηλώνουν ότι δεν θα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες το μεγαλύτερο ποσοστό δεναπάντησε (το 88% των φοιτητών και το 83 % των φοιτητριών). Ωστόσο από τιςαπαντήσεις τους προκύπτει ότι το 9% των φοιτητών και 8 % φοιτητριών πρόκειταινα μεταβεί στο εξωτερικό. Το 6% των φοιτητριών πρόκειται να συνεχίσειμεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 1% των ερωτηθέντων φοιτητριών θααναζητήσει άλλη εργασία εκτός εκπαίδευσης.167


Πίνακας 95 (Ερώτηση 10)Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται ναεργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/εςΠαρακολούθηση παραδόσεων μαθημάτωνΦύλο Καθόλου Σπάνια Συχνά Πολύ ΣύνολοσυχνάΦοιτητής 4 8 16 6 34Φοιτήτρια 8 65 120 67 260Σύνολο 12 73 136 73 294Διάγραμμα 95Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες πουενδιαφέρονται να εργασθούν ως δάσκαλοι/ες35030025020015010050026013612065 67 73 73344 81668 12Φοιτητής Φοιτήτρια Σύνολο294ΚαθόλουΣπάνιαΣυχνάΠολύ συχν άΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 95, σχετικά με την παρακολούθηση από τους φοιτητές/τριεςπου ενδιαφέρονται να εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι /ες , το 65% των φοιτητώνπαρακολουθεί συχνά και πολύ συχνά τις παραδόσεις των μαθημάτων και το 72%αντίστοιχα των φοιτητριών. Επίσης το 35% των φοιτητών δεν παρακολουθούνκαθόλου ή παρακολουθούν σπάνια τις παραδόσεις των μαθημάτων και αντίστοιχατο 28% των φοιτητριών.168


Πίνακας 96 (Ερώτηση 11)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων που κυκλοφορούν στηνελληνική γλώσσαΔιάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνικήγλώσσαΦύλο Ναι Όχι Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 14 20 0 34Φοιτήτρια 149 110 1 260Σύνολο 163 130 1 294Διάγραμμα 96∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνικήγλώσσα350300260294250200150149110163130ΝαιΌχ ι∆εν απάν τησανΣύνολο1005001434200 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 96, σχετικά με το διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/καιβιβλίων που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα το 41% των φοιτητών και το 57%αντίστοιχα των φοιτητριών απάντησαν θετικά ενώ το 59% των φοιτητών και το 42%απάντησαν αρνητικά.169


Πίνακας 97(Ερώτηση 12)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλλη γλώσσα πλην τηςελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.)Διάβασμα επιστημονικών άρθρων πλην της ελληνικήςγλώσσαςΦύλο Ναι Όχι Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 6 28 0 34Φοιτήτρια 50 209 1 260Σύνολο 56 237 1 294Διάγραμμα 97∆ιάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλληγλώσσα πλην της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ)350300250200209260237294ΝαιΌχ ι150∆εν απάν τησανΣύνολο1005006505628 340 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 97, σχετικά με το διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/καιβιβλίων σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά)μόνο το 18% των φοιτητών και το 19% αντίστοιχα των φοιτητριών απάντησανθετικά. Επίσης στη συγκεκριμένη ερώτηση το 82% των φοιτητών και το 80% τωνφοιτητριών απάντησαν αρνητικά.170


Πίνακας 98 (Ερώτηση 13)Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/ΥΑ.Χρήση πληκτρολογίουΦύλο Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 1 18 15 34Φοιτήτρια 9 104 147 260Σύνολο 10 122 162 294Διάγραμμα 98ΑΕξοικείω ση με τη χρήση πληκτρολογίου του Η/Υ350300250260294200150100104147122162ΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολο50013418 159 10Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Α, σχετικά με την εξοικείωση της χρήσης πληκτρολογίουτο 97% των φοιτητών και το 97% των φοιτητριών απάντησαν ότι είναι εξοικειωμένοαρκετά και πολύ ενώ το 3% των φοιτητών και το 3% των φοιτητριών απάντησαν ότιείναι εξοικειωμένο λίγο με τη χρήση πληκτρολογίου.171


Β.Βασική χρήση των WindowsΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 0 1 13 20 34Φοιτήτρια 1 14 103 142 260Σύνολο 1 15 116 162 294Διάγραμμα 98ΒΕξοικείω ση με τη βασική χρήση των Windows350300260294250Καθόλου200150100103142116162ΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολο50034132014 150 11 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Β, σχετικά με την εξοικείωση της βασικής χρήσης τωνWindows το 97% των φοιτητών και το 93% των φοιτητριών απάντησαν ότι είναιεξοικειωμένο αρκετά και πολύ με τη χρήση των Windows ενώ το 3% των φοιτητώνκαι το 6% των φοιτητριών αντίστοιχα καθόλου ή λίγο.172


Γ.Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 0 2 18 14 34Φοιτήτρια 1 11 94 154 260Σύνολο 1 13 112 168 294Διάγραμμα 98ΓΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word)350300260294250Καθόλου20015010094154112168ΛίγοΑρκετάΠολύΣύνολο5003418 1411 130 21 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Γ, σχετικά με την εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστήκειμένου (Word), το 94% των φοιτητών και το 95% των φοιτητριών απάντησαν ότιέχει αρκετή και πολύ εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word), ενώ το6% των φοιτητών και το 5% των φοιτητριών αντίστοιχα έχουν λίγη ή δεν έχουνκαθόλου εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word).173


Δ.Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Excel)Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 4 10 16 4 34Φοιτήτρια 25 98 94 43 260Σύνολο 29 108 110 47 294Διάγραμμα 98ΔΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή λογιστικών φύλλων(Excel)350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά1501009894108 110ΠολύΣύνολο500443 473425 2910 164Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Δ, σχετικά με την εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστήκειμένου (Excel), το 59% των φοιτητών και το 53% των φοιτητριών απάντησαν ότιέχει αρκετή και πολύ εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Excel), ενώ το41% των φοιτητών και το 47% των φοιτητριών αντίστοιχα έχουν λίγη ή δεν έχουνκαθόλου εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Excel).174


Ε.Χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 0 0 14 20 0 34Φοιτήτρια 3 23 107 124 3 260Σύνολο 3 23 121 144 3 294Διάγραμμα 98ΕΕξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)350300260294250Καθόλου200150100124107121144ΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολο5003423 2314 200 0 0 3 3 33Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98E, σχετικά με την εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστήδιαδικτύου (Internet ) το 100% των φοιτητών και το 89% των φοιτητριών απάντησεότι έχει αρκετή και πολύ εξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet)ενώ το 10% των φοιτητριών απάντησαν ότι έχουν λίγη ή δεν έχουν καθόλουεξοικείωση με τη χρήση επεξεργαστή διαδικτύου (Internet ).175


ΣΤ.Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔενΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 1 5 14 14 0 34Φοιτήτρια 35 57 67 104 1 260Σύνολο 36 62 81 114 1 294Διάγραμμα 98ΣΤΕξοικείω ση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150100114104816757 62Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο5001514 1434 35 360 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Στ, σχετικά με την εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικούταχυδρομείου (e-mail) το 82% των φοιτητών και το 66% των φοιτητριών απάντησεότι έχει αρκετή και πολύ εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)ενώ το 18% των φοιτητών και το 35% των φοιτητριών απάντησαν ότι έχουνλίγη ή δεν έχουν καθόλου εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).176


Ζ.Χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power Point)Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 6 8 13 7 34Φοιτήτρια 34 75 86 65 260Σύνολο 40 83 99 72 294Διάγραμμα 98ΖΕξοικείωση με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις(Power Point)350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά15010050681373486756534 40839972ΠολύΣύνολο0Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 98Ζ, σχετικά με την εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού γιαπαρουσιάσεις (Power Point) το 59% των φοιτητών και το 58% των φοιτητριώναπάντησε ότι έχει αρκετή και πολύ εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού γιαπαρουσιάσεις (Power Point) ενώ το 41% των φοιτητών και το 42% των φοιτητριώναπάντησαν ότι έχουν λίγη ή δεν έχουν καθόλου εξοικείωση με τη χρήση λογισμικούγια παρουσιάσεις (Power Point).177


Πίνακας 99 (Ερώτηση 14)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσαςΠιστοποιητικό αγγλικής γλώσσαςΦύλο Lower Proficiency Άλλο ΔύοκαιάνωΔεναπάντησανΣύνολοΦοιτητής 18 6 3 1 6 34Φοιτήτρια 158 59 17 4 22 260Σύνολο 176 65 20 5 28 294Διάγραμμα 99Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσας350300260294250Lower200150158176Prof iciencyΆλλο∆ύο και άν ω∆εν απάν τησαν1005001859653417 2228206 3 1 64 5Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 99 σχετικά με την κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ήπτυχίου αγγλικής γλώσσας , το 53% των φοιτητών και το 61% των φοιτητριών έχειLower, το 18% των φοιτητών και το 23% των φοιτητριών έχει Proficiency και το 9% τωνφοιτητών και το 7% των φοιτητριών έχει άλλο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας.178


Πίνακας 100(Ερώτηση 15)Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικήςΠιστοποιητικό άλλης γλώσσας εκτός αγγλικήςΦύλο Γερμανικά Γαλλικά Ισπανικά Ιταλικά Πάνω Δεν απάντησαν Σύνολοαπό μίαΦοιτητής 3 2 0 2 0 27 34Φοιτήτρια 38 80 2 12 1 127 260Σύνολο 41 82 2 14 1 154 294Διάγραμμα 100Πιστοποιητικό άλλης γλώσσας εκτός αγγλικής350300250260294Γερμαν ικάΓαλλικά200Ισπανικά150127154ΙταλικάΠάνω από μία10080 82∆εν απάν τησανΣύνολο5002734 38 413 2 0 2 0122 1142 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 100 σχετικά με την κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ήπτυχίου άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικής , το 9% των φοιτητών και το 15% τωνφοιτητριών έχει πτυχίο Γερμανικών, το 6% των φοιτητών και το 31% των φοιτητριώνέχει πτυχίο Γαλλικών , το 1% των φοιτητριών έχει πτυχίο Ισπανικών και το 6% τωνφοιτητών και το 5% των φοιτητριών έχει πτυχίο Ιταλικών.179


Πίνακας 101(Ερώτηση 16)Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕΧρήση βιβλιοθήκης ΠΤΔΕΦύλο Ναι Όχι ΣύνολοΦοιτητής 23 11 34Φοιτήτρια 214 46 260Σύνολο 237 57 294Διάγραμμα 101Χρήση βιβλιοθήκης ΠΤ∆Ε350300250214260237294200150ΝαιΌχ ιΣύνολο1005023113446570Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 101 σχετικά με τη χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ , το 68% τωνφοιτητών και το 32% των φοιτητριών απάντησε θετικά ενώ το 32% των φοιτητών καιτο 18% των φοιτητριών απάντησε αρνητικά .180


Πίνακας 102(Ερώτηση 17)Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ΠατρώνΧρήση βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου ΠατρώνΦύλο Ναι Όχι ΣύνολοΦοιτητής 23 11 34Φοιτήτρια 184 76 260Σύνολο 207 87 294Διάγραμμα 102Χρήση βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών350300260294250207200184ΝαιΌχ ι150Σύνολο1007687502311340Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 102 σχετικά με τη χρήση βιβλιοθήκης του ΠανεπιστημίουΠατρών , το 68% των φοιτητών και το 71% των φοιτητριών απάντησε θετικά ενώ το 32% των φοιτητών και το 29% των φοιτητριών απάντησε αρνητικά .181


Πίνακας 103 (Ερώτηση 18)Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΔιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίωνΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 7 13 13 1 34Φοιτήτρια 20 98 89 53 260Σύνολο 27 111 102 54 294Διάγραμμα 103∆ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά1501009889111102ΠολύΣύνολο500753 5434202713 131Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 103 σχετικά με διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων , το 59% τωνφοιτητών και το 45% των φοιτητριών απάντησε ότι δεν διαβάζει καθόλου ή διαβάζειλίγο λογοτεχνικά βιβλία ενώ το 41% των φοιτητών και το 55% των φοιτητριώναπάντησε ότι διαβάζει αρκετά ή διαβάζει πολύ λογοτεχνικά βιβλία.182


Πίνακας 104 (Ερώτηση 19)Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής,εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδώνΜελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίωνΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 11 15 7 1 34Φοιτήτρια 64 149 39 8 260Σύνολο 75 164 46 9 294Διάγραμμα 104Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμεςτης αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνταιστο πλαίσιο των σπουδών350300260294250Καθόλου200150149164ΛίγοΑρκετάΠολύ100501115775643946341 8 9Σύνολο0Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 104 σχετικά με τη μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίωνσχετικά με τις επιστήμες της αγωγής , το 76% των φοιτητών και το 82% τωνφοιτητριών απάντησε ότι δεν μελετά καθόλου ή μελετά λίγο άλλα επιστημονικάβιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που τουςχορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών ενώ το 24% των φοιτητών και το 18% τωνφοιτητριών απάντησε ότι μελετά αρκετά ή μελετά πολύ άλλα επιστημονικά βιβλίασχετικά με τις επιστήμες της αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που τουςχορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους.183


Πίνακας 105 (Ερώτηση 20)Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήση e-classΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 6 14 9 5 34Φοιτήτρια 27 95 106 32 260Σύνολο 33 109 115 37 294Διάγραμμα 105Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά15010095106109 115ΠολύΣύνολο50063427 32 333714 9 5Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 105 σχετικά με τη χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδώντους, το 59% των φοιτητών και το 47% των φοιτητριών απάντησε ότι δενχρησιμοποιεί καθόλου ή χρησιμοποιεί λίγο e-class στο πλαίσιο των σπουδών τους,ενώ το 41% των φοιτητών και το 53% των φοιτητριών απάντησε ότι χρησιμοποιείαρκετά ή χρησιμοποιεί πολύ e-class στο πλαίσιο των σπουδών τους.184


Πίνακας 106 (Ερώτηση 21)Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδώνΧρήση ηλεκτρονικών πηγώνΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΣύνολοΦοιτητής 0 6 14 14 34Φοιτήτρια 4 23 103 130 260Σύνολο 4 29 117 144 294Διάγραμμα 106Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο τωνσπουδών350300260294250Καθόλου200Λίγο150100103130117144ΑρκετάΠολύΣύνολο5003423 2914 140 64 4Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 106 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησηςστο πλαίσιο των σπουδών τους, το 18% των φοιτητών και το 10% των φοιτητριώναπάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου ή χρησιμοποιεί λίγο ηλεκτρονικές πηγέςαναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών τους, ενώ το 82% των φοιτητών και το 90 %των φοιτητριών απάντησε ότι κάνει αρκετή ή πολύ χρήση ηλεκτρονικών πηγώναναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών τους.185


Πίνακας 107(Ερώτηση 22)Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενωνμαθημάτων και ασκήσεωνΦύλο Ποτέ Μία φοράτη βδομάδαΧρήση εργαστηρίου Η/Υ του ΤμήματοςΔύο έως τρειςφορέςτην εβδομάδαΚάθε μέρα Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 16 13 3 2 0 34Φοιτήτρια 147 84 24 3 2 260Σύνολο 163 97 27 5 2 294Διάγραμμα 107Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος350300250260294ΠοτέΜία φορά την εβδομάδα200150147163∆ύο έως τρεις φορές τηνεβδομάδαΚάθε μέρα1008497∆εν απάν τησαν50016 1333424 272 0 3 2 5 2Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 107 σχετικά με τη χρήση εργαστηρίου H/Y του Τμήματοςεπιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων, το 47% των φοιτητών καιτο 57% των φοιτητριών απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ το εργαστήριο, το 38%των φοιτητών και το 32% των φοιτητριών απάντησε ότι χρησιμοποιεί μία φορά τηνεβδομάδα το εργαστήριο, το 9% των φοιτητών και το 9% των φοιτητριών απάντησεότι χρησιμοποιεί δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα το εργαστήριο και το 6% τωνφοιτητών και το 1% των φοιτητριών απάντησε ότι χρησιμοποιεί κάθε μέρα τοεργαστήριο.186


Πίνακας 108(Ερώτηση 23)Καταλληλότερες εκπαιδευτικές τεχνικές για τις σπουδέςΑ.Εκπαιδευτική τεχνική: διαλέξειςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 5 19 4 4 2 34Φοιτήτρια 41 128 72 16 3 260Σύνολο 46 147 76 20 5 294Διάγραμμα 108ΑΕκπαιδευτική τεχνική: διαλέξεις350300260294250Καθόλου200150128147ΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησαν10072 76Σύνολο5005194441 463416 202 3 5Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Α, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 71% των φοιτητών και το 65% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τιςδιαλέξεις και το 24% των φοιτητών και το 34% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική τις διαλέξεις.187


Β.Εκπαιδευτική τεχνική: διαλέξεις και ερωτήσεις -απαντήσειςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 1 9 15 9 0 34Φοιτήτρια 7 56 133 62 2 260Σύνολο 8 65 148 71 2 294Διάγραμμα 108ΒΕκπαιδευτική τεχνική: διαλέξεις και ερωτήσεις - απαντήσεις35030025020015010050029426014813365 715662349 15 91 7 80 2 2Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Β, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 29% των φοιτητών και το 24 % των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τιςδιαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις το 71% των φοιτητών και το 75% των φοιτητριώνθεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική τις διαλέξεις καιερωτήσεις-απαντήσεις.188


Γ.Εκπαιδευτική τεχνική: πρακτική άσκηση στο σχολείοΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 0 2 9 23 0 34Φοιτήτρια 2 4 23 230 1 260Σύνολο 2 6 32 253 1 294Διάγραμμα 108ΓΕκπαιδευτική τεχνική: πρακτική άσκηση στο σχολείο350300250230260253294Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150Πολύ∆εν απάν τησαν100Σύνολο5003432232390 2 0 2 4 1 2 6 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Γ, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 6% των φοιτητών και το 2% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τιςδιαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις το 94% των φοιτητών και το 97% των φοιτητριώνθεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική τις διαλέξεις καιερωτήσεις-απαντήσεις.189


Δ.Εκπαιδευτική τεχνική: ομάδες εργασίαςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 0 7 16 9 2 34Φοιτήτρια 6 37 105 109 3 260Σύνολο 6 44 121 118 5 294Διάγραμμα 108ΔΕκπαιδευτική τεχνική: ομάδες εργασίας350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150100105109121118Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο5000374434167 92 6 3 65Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Δ, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 21% των φοιτητών και το 17% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τιςομάδες εργασίας, το 74% των φοιτητών και το 82% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά καιπολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική τις ομάδες εργασίας.190


Ε.Εκπαιδευτική τεχνική: εργαστήριοΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 3 7 14 8 2 34Φοιτήτρια 5 60 119 73 3 260Σύνολο 8 67 133 81 5 294Διάγραμμα 108ΕΕκπαιδευτική τεχνική: εργαστήριο3503002502001501005002942601331198173606734143 7 82 5 3 85Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Ε, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 29% των φοιτητών και το 25% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τοεργαστήριο, το 65% των φοιτητών και το 74% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική το εργαστήριο.191


ΣΤ.Εκπαιδευτική τεχνική: φροντιστήριοΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 7 11 9 1 6 34Φοιτήτρια 78 60 63 50 9 260Σύνολο 85 71 72 51 15 294Διάγραμμα 108ΣΤΕκπαιδευτική τεχνική: φροντιστήριο350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150Πολύ∆εν απάν τησαν1005007788571 7260 6350 513411 91 6 9 15Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 108Στ, ως καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική για τις σπουδέςτο 53% των φοιτητών και το 53% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο τοφροντιστήριο, το 29% των φοιτητών και το 43% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύτο φροντιστήριο.192


Πίνακας 109 (Ερώτηση 24)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στοθεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΈμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτωνΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔεναπάντησανΣύνολοΦοιτητής 5 14 13 2 0 34Φοιτήτρια 15 118 113 13 1 260Σύνολο 20 132 126 15 1 294Διάγραμμα 109Έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150118113132126Πολύ∆εν απάν τησαν100Σύνολο50053414 1315 1320 152 0 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 109, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφασηπου πρέπει να δοθεί στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων, το 41 % των φοιτητών και το51% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί λίγη έμφαση στοθεωρητικό μέρος των μαθημάτων ενώ το 44 % των φοιτητών και το 48% τωνφοιτητριών θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί αρκετά και πολύ έμφαση στο θεωρητικό μέροςτων μαθημάτων.193


Πίνακας 110 (Ερώτηση 25)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην πρακτικήάσκησηΈμφαση στην πρακτική άσκησηΦύλο Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 1 10 23 0 34Φοιτήτρια 8 34 217 1 260Σύνολο 9 44 240 1 294Διάγραμμα 110Έμφαση στην πρακτική άσκηση350300250217260240294Λίγο200ΑρκετάΠολύ150∆εν απάν τησαν100Σύνολο500123104434348 90 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 110, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφασηπου πρέπει να δοθεί στην πρακτική άσκηση, το 3% των φοιτητών και το 3% τωνφοιτητριών θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί λίγη έμφαση στην πρακτική άσκηση ενώ το 97%των φοιτητών και το 97% των φοιτητριών θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί αρκετή και πολύέμφαση στην πρακτική άσκηση.194


Πίνακας 111 (Ερώτηση 26)Άποψη των φοιτητών/τριών για τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΠανεπιστημίουΠατρώνΆποψη για τις σπουδές σας στο Π.Τ.Δ.Ε.Φύλο Πολύ Θετική Μέτρια Αρνητική Πολύ Δεν Σύνολοθετικήαρνητική απάντησανΦοιτητής 5 10 13 4 2 0 34Φοιτήτρια 28 122 88 15 5 2 260Σύνολο 33 132 101 19 7 2 294Διάγραμμα 111Άποψη των φοιτητών/τριών για τις σπουδές στο Π.Τ.∆.Ε. τουΠανεπιστημίου Πατρών3503002502001501005005 10 131228826013210134 28 3315 194 2 0 5 2 7 2Φοιτητής Φοιτήτρια Σύνολο294Πολύ θετικήΘετικήΜέτριαΑρν ητικήΠολύ αρν ητική∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 111, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τις σπουδέςτους στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, το 44% των φοιτητών και το 58% τωνφοιτητριών έχει πολύ θετική και θετική άποψη, το 38% των φοιτητών και το 34 % τωνφοιτητριών έχει μέτρια άποψη ενώ το 17% των φοιτητών και το 8% των φοιτητριών έχειαρνητική και πολύ αρνητική άποψη.195


Πίνακας 112(Ερώτηση 27)Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος«Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 3 12 9 6 4 34Φοιτήτρια 25 63 85 34 53 260Σύνολο 28 75 94 40 57 294Διάγραμμα 112Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο τουμαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική"35030025020015010050029426085 947563 53 5734 25 34 40283 12 9 6 4Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάντησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 112, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τησυμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική», το44% των φοιτητών και το 34% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγοθετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική», ενώ το 44% των φοιτητών και το 46% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά καιπολύ θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική».196


Πίνακας 113(Ερώτηση 28)Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική»Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 7 6 13 5 3 34Φοιτήτρια 22 49 100 36 53 260Σύνολο 29 55 113 41 56 294Διάγραμμα 113Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος"Εκπαιδευτική Πολιτική"350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150100500711310049 53 55 563436 4122296135 3Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 113, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική», το 37% τωνφοιτητών και το 27% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική», ενώ το 53%των φοιτητών και το 53% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύ θετική την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική».197


Πίνακας 114(Ερώτηση 29)Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 4 4 15 8 3 34Φοιτήτρια 6 27 85 90 52 260Σύνολο 10 31 100 98 55 294Διάγραμμα 114Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "ΕκπαιδευτικήΠολιτική"35030025020015010050029426010085 909852 553427 31154 4 8 36 10Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 114, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «ΕκπαιδευτικήΠολιτική», το 24% των φοιτητών και το 13% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ήθεωρεί λίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική», ενώ το 68%των φοιτητών και το 67% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύ θετική τη συνεργασίαμε τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική».198


Πίνακας 115(Ερώτηση 30)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνησηεργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου»Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 6 15 9 4 0 34Φοιτήτρια 33 84 96 36 11 260Σύνολο 39 99 105 40 11 294Διάγραμμα 115Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίαςστο πλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης καιτου Σχολείου"350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά150100500699105968434 33 36 39 4015 9 411 110Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 115, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τησυμμετοχή στα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου », το 62% των φοιτητών και το 45%των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική τη συνεργασία με τουςυπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου», ενώ το 38% των φοιτητών και το51% των φοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύ θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους199


για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου».200


Πίνακας 116(Ερώτηση 31)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσηςκαι του Σχολείου»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 3 12 16 2 1 34Φοιτήτρια 28 79 105 41 7 260Σύνολο 31 91 121 43 8 294Διάγραμμα 116Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά150100500312110591793441 4328 3112 162 1 7 8Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 116, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τηνεκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης καιτου Σχολείου », το 44% των φοιτητών και το 42% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ήθεωρεί λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογίατης Εκπαίδευσης και του Σχολείου», ενώ το 53% των φοιτητών και το 56% τωνφοιτητριών θεωρεί αρκετά και πολύ θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο τουμαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου».201


Πίνακας 117 (Ερώτηση 32)Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συνεργασία με τους υπευθύνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογίατης Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίαςστο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου»Φύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 3 10 16 4 1 34Φοιτήτρια 18 77 100 60 5 260Σύνολο 21 87 116 64 6 294Διάγραμμα 117Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συνεργασία με τουςυπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στοπλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τουΣχολείου"350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά1501005003116100778760 643418 2110 164 1 5 6Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 117, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου », το 38% των φοιτητών και το 37% των φοιτητριών δενθεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για ταεργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία τηςΕκπαίδευσης και του Σχολείου», ενώ το 59% των φοιτητών και το 62% των φοιτητριώνθεωρεί αρκετά και πολύ θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια καιτην εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσηςκαι του Σχολείου».202


Πίνακας 118(Ερώτηση 33)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερηανταπόκριση στις σπουδές τουςΠρόσθετα κίνητρα από Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 7 11 14 2 0 34Φοιτήτρια 50 107 86 16 1 260Σύνολο 57 118 100 18 1 294Διάγραμμα 118Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρωνγια την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά150100500711 1421078611810050573416 180 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 118, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων γιατην καλύτερη ανταπόκριση των σπουδών, το 53% των φοιτητών και το 60% τωνφοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ δημιούργησαν λίγο πρόσθετακίνητρα για καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους ,ενώ το 47% των φοιτητών και το39% των φοιτητριών θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ δημιούργησαν αρκετά και πολύ πρόσθετακίνητρα για καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους.203


Πίνακας 119(Ερώτηση 34)Απόψεις των φοιτητών/τριων για την κατανόηση των δυσκολιών τους από τοΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΚατανόηση στις δυσκολίες από Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικόΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 9 11 13 1 0 34Φοιτήτρια 53 114 75 15 3 260Σύνολο 62 125 88 16 3 294Διάγραμμα 119Απόψεις των φοιτητών/τριών για την κατανόηση των δυσκολιώντους από το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150100500911 131114125887562533415 160 3 3Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 119, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην κατανόηση των δυσκολιών τωνφοιτητών /τριων, το 59% των φοιτητών και το 64% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλουή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ κατανοούν λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οιφοιτητές/τριες ,ενώ το 41% των φοιτητών και το 35% των φοιτητριών θεωρεί ότι ταμέλη ΔΕΠ ΔΕΠ κατανοούν αρκετά και πολύ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οιφοιτητές/τριες.204


Πίνακας 120(Ερώτηση 35)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητέςΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητέςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 3 15 14 2 0 34Φοιτήτρια 27 112 101 18 2 260Σύνολο 30 127 115 20 2 294Διάγραμμα 120Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τουςσυμφοιτητές350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά150100112101127115Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο500315 143427 3018 202 0 2 2Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 120, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τουςσυμφοιτητές τους , το 53% των φοιτητών και το 53% των φοιτητριών δεν θεωρείκαθόλου ή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ προωθούν λίγο τη συνεργασία με τους συμφοιτητέςτους ,ενώ το 47% των φοιτητών και το 46% των φοιτητριών θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠπροωθούν αρκετά και πολύ τη συνεργασία με τους συμφοιτητές τους.205


Πίνακας 121(Ερώτηση 36)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίεςΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό ενημέρωση για τις δυσκολίεςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 11 10 11 2 0 34Φοιτήτρια 65 109 68 17 1 260Σύνολο 76 119 79 19 1 294Διάγραμμα 121Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες35030025020015010050011 10 1126510968260761193417 190 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια Σύνολο79294ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 121, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ενημέρωση για τις δυσκολίες που θααντιμετωπίσουν στα μαθήματά του , το 62% των φοιτητών και το 67% των φοιτητριώνδεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνουν λίγο για τις δυσκολίες πουαντιμετωπίζουν στα μαθήματά τους ,ενώ το 38% των φοιτητών και το 33% τωνφοιτητριών θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνουν αρκετά και πολύ για τις δυσκολίες πουαντιμετωπίζουν στα μαθήματά τους.206


Πίνακας 122 (Ερώτηση 37)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα)Διδακτικό και Ερευνητικό ενθάρρυνση μελέτης εκτός από συγγράμματαΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 4 11 19 0 0 34Φοιτήτρια 34 95 98 31 2 260Σύνολο 38 106 117 31 2 294Διάγραμμα 122Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης εκτόςαπό συγγράμματα350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά15010095 98117106Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο500434 34 31383111190 0 2 2Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 122, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός απότα συγγράμματα και επιπλέον επιστημονικά άρθρα και βιβλία, το 44% των φοιτητών καιτο 50% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ τουςενθαρρύνουν λίγο να μελετούν εκτός από τα συγγράμματα και επιπλέον επιστημονικάάρθρα ή βιβλία ,ενώ το 56% των φοιτητών και το 50% των φοιτητριών θεωρεί ότι ταμέλη ΔΕΠ ενθαρρύνουν αρκετά και πολύ να μελετούν εκτός από τα συγγράμματα καιεπιπλέον επιστημονικά άρθρα ή βιβλία .207


Πίνακας 123 (Ερώτηση 38)Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικούπροσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματαΔιδακτικό και Ερευνητικό δυνατότητα συζήτησης των δυσκολιών στα μαθήματαΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 8 14 11 1 0 34Φοιτήτρια 51 121 70 17 1 260Σύνολο 59 135 81 18 1 294Διάγραμμα 123Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του ∆ιδακτικού καιΕρευνητικού προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών σταμαθήματα350300250200260294ΚαθόλουΛίγοΑρκετά150100500814 111121135817051593417 180 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 123, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών σταμαθήματα, το 65% των φοιτητών και το 66% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ήθεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ δίνουν λίγο τη δυνατότητα στη συζήτηση των δυσκολιών σταμαθήματα ,ενώ το 35% των φοιτητών και το 34% των φοιτητριών θεωρεί ότι τα μέληΔΕΠ δίνουν στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα αρκετά και πολύ στη συζήτηση τωνδυσκολιών στα μαθήματα.208


Πίνακας 124(Ερώτηση 39)Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικώνυλικών από το ΔΕΠΔιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό ενθάρρυνσης αξιοποίησης εναλλακτικών υλικώνΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν ΣύνολοαπάντησανΦοιτητής 5 11 16 2 0 34Φοιτήτρια 18 78 118 45 1 260Σύνολο 23 89 134 47 1 294Διάγραμμα 124Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ενθάρρυνση αξιοποίησηςεναλλακτικών υλικών από το ∆ΕΠ350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά1501001187813489Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο500545 473418 2311 162 0 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 124, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολήτου Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ενθάρρυνση αξιοποίησηςεναλλακτικών υλικών όπως βίντεο, λογισμικά, power point,e-class , το 47% τωνφοιτητών και το 37% των φοιτητριών δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠενθαρρύνουν λίγο την αξιοποίηση εναλλακτικών υλικών, ενώ το 53% των φοιτητών καιτο 63% των φοιτητριών θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ ενθαρρύνουν αρκετά και πολύ τουςφοιτητές/τριες στην αξιοποίηση εναλλακτικών υλικών.209


Πίνακας 125 (Ερώτηση 40)Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδέςΆγχος στις σπουδέςΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 4 10 9 11 0 34Φοιτήτρια 29 65 99 66 1 260Σύνολο 33 75 108 77 1 294Διάγραμμα 125Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδές350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά1501006599667510877Πολύ∆εν απάν τησανΣύνολο500434 29 3310 9 110 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 125, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για το άγχος γιατις σπουδές τους , το 41% των φοιτητών και το 36% των φοιτητριών απάντησε ότι δενέχει καθόλου ή έχει λίγο άγχος , ενώ το 53% των φοιτητών και το 63% των φοιτητριώναπάντησε ότι έχει αρκετά και πολύ άγχος για τις σπουδές του.210


Πίνακας 126 (Ερώτηση 41)Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάστασηΆγχος για επαγγελματική αποκατάστασηΦύλο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν απάντησαν ΣύνολοΦοιτητής 2 11 16 5 0 34Φοιτήτρια 37 91 81 50 1 260Σύνολο 39 102 97 55 1 294Διάγραμμα 126Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάσταση350300260294250Καθόλου200ΛίγοΑρκετά150100500210291978150 5534 37 3911 165 0 1 1Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΠολύ∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 126, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για το άγχος γιατην επαγγελματική τους αποκατάσταση , το 38% των φοιτητών και το 49% τωνφοιτητριών απάντησε ότι δεν έχει καθόλου ή έχει λίγο άγχος , ενώ το 62% τωνφοιτητών και το 50% των φοιτητριών απάντησε ότι έχει αρκετά και πολύ άγχος για τηνεπαγγελματική του αποκατάσταση.211


Πίνακας 127 (Ερώτηση 42)Επαφή των φοιτητών/τριών με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό τουΤμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδώνΦύλο Καθημερινά Μερικέςφορές τηνεβδομάδαΜερικέςφορές τηνμήναΜερικέςφορές τοεξάμηνοΜόνοστιςεξετάσειςΔεναπάντησανΣύνολοΦοιτητής 2 9 8 11 4 0 34Φοιτήτρια 16 77 58 89 18 2 260Σύνολο 18 86 66 100 22 2 294Διάγραμμα 127Επαφή των φοιτητών/τριών με το ∆ιδακτικό και ΕρευνητικόΠροσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τους350300250260294Καθημεριν άΜερικές φορές την εβδομάδα200Μερικές φορές την μήν αΜερικές φορές το εξάμην ο150100500210089867758663416 189 8 1118 224 0 2 2Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΜόν ο στις εξετάσεις∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 127, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για την επαφήμε το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό στο πλαίσιο των σπουδών τους , το 5% τωνφοιτητών και το 6 % των φοιτητριών απάντησε ότι καθημερινή επαφή με τα μέλη ΔΕΠστο πλαίσιο των σπουδών τους , το 26% των φοιτητών και το 30% των φοιτητριώναπάντησε ότι έχει επαφή μερικές φορές την εβδομάδα, το 24% των φοιτητών και το 22%των φοιτητριών απάντησε ότι έχει επαφή μερικές φορές το μήνα, το 32% των φοιτητώνκαι το 34% των φοιτητριών απάντησε ότι έχει επαφή μερικές φορές το εξάμηνο και το12% των φοιτητών και το 7% των φοιτητριών απάντησε ότι έχει επαφή μόνο στιςεξετάσεις.212


Πίνακας 128 (Ερώτηση 43)Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικώνασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τουςΕπαφή με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιοτων σπουδώνΦύλο Καθημερινά Μερικέςφορές τηνεβδομάδαΜερικέςφορές τηνμήναΜερικέςφορές τοεξάμηνοΜόνοστιςεξετάσειςΔεναπάντησανΣύνολοΦοιτητής 1 12 12 5 4 0 34Φοιτήτρια 4 117 53 69 15 2 260Σύνολο 5 129 65 74 19 2 294Διάγραμμα 128Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων,πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο τωνσπουδών τους35030025020015010050029426012911769 6574533412 1215 191 5 4 0 4 2 52Φοιτητής Φοιτήτρια ΣύνολοΚαθημεριν άΜερικές φορές την εβδομάδαΜερικές φορές την μήν αΜερικές φορές το εξάμην οΜόν ο στις εξετάσεις∆εν απάν τησανΣύνολοΣύμφωνα με τον πίνακα 128, σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών/τριων για την επαφήμε τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιοτων σπουδών τους , το 3% των φοιτητών και το 2% των φοιτητριών απάντησε ότι έχουνκαθημερινή επαφή, το 35% των φοιτητών και το 45% των φοιτητριών απάντησε ότι έχειεπαφή μερικές φορές την εβδομάδα, το 15% των φοιτητών και το 20% των φοιτητριώναπάντησε ότι έχει επαφή μερικές φορές το μήνα, το 15% των φοιτητών και το 27% τωνφοιτητριών απάντησε ότι έχει επαφή μερικές φορές το εξάμηνο και το 12% των φοιτητώνκαι το 6% των φοιτητριών απάντησε ότι έχει επαφή μόνο στις εξετάσεις.213

More magazines by this user
Similar magazines