predstavitveni katalog za Å¡olsko leto 2009/10

devetletka.net
  • No tags were found...

predstavitveni katalog za Å¡olsko leto 2009/10

Gospodinjstvo6uc-vsebina.indd 298/9/06 8:27:05 AMGospodinjstvo6uc-vsebina.indd 148/9/06 8:26:08 AMGospodinjstvo6uc-vsebina.indd 15Goriva (nafta, premog,zemeljski plin) so nastala izostankov rastlin in æivali injih zato imenujemo fosilnagoriva.8/9/06 8:26:16 AMGospodinjstvo6uc-vsebina.indd 22CFC so snovi, ki so se v preteklostinajveË uporabljale pri izdelavikozmetiËnih sredstev v oblikirazprπilcev ter pri izdelavi pen.Veliko pa so ga porabili tudi zaizdelavo hladilnikov inklimatskih naprav. Danes se CFCuporablja le πe redko.8/9/06 8:26:43 AMGospodinjstvo6uc-vsebina.indd 238/9/06 8:26:46 AMZdaj vemBanËne storitveSOS telefonTOMza otroke in mladostnike v stiski 080 12 34SAMARIJANpomoË v duπevni stiski 080 11 13ZAVOD PELIKANinformacijski telefon o drogah 080 12 21ZDRUÆENJE PROTI SPOLNEMUZLORABLJANJUza ærtve spolnega nadlegovanja 080 28 80TELEFONSKI KLICI NA KLICNO ©TEVILKO080 SO BREZPLA»NIImaπ kaj svojih prihrankov? Razmisli, kje jih lahko shraniπ.PrivarËevani denar lahko shranimo v banki, lahko pa si ga v bankitudi sposodimo. V banki lahko plaËamo tudi raËun za elektriko,komunalne storitve ter druge raËune. Storitve, ki jih ponuja banka,imenujemo banËne storitve.Izobraæevalne storitveGotovo poznaπ glasbeno πolo, avtoπolo, jezikovno πolo in drugeπole. Obiskujeπ tudi ti katero od ustanov, ki ponuja izobraæevalnestoritve?Svetovalne storitveMarsikdaj se znajdemo vteæavah in potrebujemonasvet ali pomoË. Kje lahkopoiπËeπ pomoË? RazliËnesluæbe in organizacije namponujajo svetovalne storitve.Ugotovi, kdo na vaπi πoli dela vsvetovalni sluæbi.Ljudje imamo razliËne potrebe. Zadovoljimo jih z dobrinamiin storitvami. Dobrine so navadno izdelki, ki nastanejov proizvodnji. Njihovo porabo pa imenujemopotroπnja. Z osebnimi storitvami zadovoljimo potrebe, kiso pove zane predvsem z zdravjem, telesnim videzom inpoËutjem. Komunalne storitve zagotavljajo ustrezneæivljenjske razmere v naseljih, kjer prebivamo. Svojepotrebe pa lahko zadovoljimo tudi s telefonskimi,banËnimi, izobraæevalnimi in svetovalnimi storitvami.Veπ, da banke omogoËajo plaËevanje raËunov tudi po internetu? To je storitev,ki nam omogoËa, da plaËamo raËun s pomoËjo doma Ëega raËunalnika in nam nitreba zaradi tega iti v banko.Kadar smo v osebni stiski ali v razliËnih teæavah, lahkopokliËemo SOS telefon. Oglej si nekaj telefonskihπtevilk, kjer pomagajo ljudem v razliËnih stiskah.3Vpraπanja za ponavljanje1. Katere dobrine uporabljaπ vvsakdanjem æivljenju?2. Kaj potrebujemo, da pridobimodobrino?3. Kaj je proizvodnja?4. Naπtej in opiπi razliËne storitve.123Besedilo je nazorno, posamezni odstavki pa sooblikovno ločeni.Nazorne fotografije dopolnjujejo in dodatno razlagajobesedila, hkrati so izhodišče za razmišljanje Inpogovor med učenci.Vsebine, ki jih je s fotografijo težje prikazati, so nanazoren način predstavljene z ilustracijami alishemami.Rubrika Veš ... predstavlja številne zanimivosti, kibogatijo učenčevo znanje in vabijo, da učenec poiščeveč informacij iz drugih virov.Ikona označuje povezave učbenika z delovnimzvezkom.Rubrika Premisli zastavlja učencem vprašanja izvsakdanjega življenja in jih vabi, da o njih razmislijoin poskušajo poiskati odgovore. Rubrika spodbujatudi k pogovoru med učenci.Rubrika Zdaj vem povzema bistvena spoznanja,zajeta v poglavju. Sledijo ji vprašanja za utrjevanje insprotno preverjanje znanja.Rubrika Izdelaj/naredi spodbuja k izdelavi preprostihizdelkov, raziskovanju različnih procesov in kreševanju dodatnih zanimivih nalog.Ikona označuje tiste vsebine, ki so poglobljenopredstavljene na računalniški zgoščenki.Kaj vse potrebujem? 13Gospodinjstvo6uc-vsebina.indd 136. razred8/9/06 8:26:04 AMZbirni centerKompaktor ∑ stroj za stiskanje odpadkoveksplozije ali poæara ga jetreba previdno obdelati.Nam lahko opiπete ekoloπke novosti na odlagaliπËu? Plin, ki nastaja v zemlji,Da bi zmanjπali obremenjevanje okolja, smo na Ërpalka po ceveh, ki soodlagaliπËu zgradili zbirni center za loËeno zbiranje dolge veË kot 2 km, sesa doodpadkov, kamor obËani loËeno odlagajo papir, bakle, v kateri izgoreva.steklo, gume, belo tehniko, les, kovine, gradbeni S pomoËjo plina bomomaterial, baterije, akumulatorje ter druge odpadke, proizvajali tudi elektriËnoki so jih pripeljali na deponijo. Tako meseËno energijo. Pomembna novostzberemo 122 t razliËnih odpadkov, ki jih je mogoËe naπega odlagaliπËa pa je Baklaskoraj v celoti reciklirati.nov sistem za zajemanje izcedne vode, ki nastaja obrazkroju odpadkov in je moËno onesnaæena. IzcednoPri odlaganju bioloπkih odpadkov, ki gnijejo, kot vodo sedaj odvajamo v Ëistilno napravo, kjer sestranski produkt nastaja plin, ki je preteæno iz oËisti.metana in ogljikovega dioksida. Zaradi nevarnostiKako lahko zmanjπam koliËino odpadkov?Razmisli, zakaj je za okolje bolj prijazno kupovati pijaËe v steklenicah kot pa vploËevinkah.PuπËice v obliki trikotnika oznaËujejoizdelke, ki jih lahko recikli-Nekaj praktiËnih nasvetovramo.• Kupuj izdelke v embalaæi, ki jo lahko vraËamo.Kupuj pijaËo v steklenici namestov ploËevinki in plastenki.Embalaæa, primerna za recikliranje,oziroma embalaæa iz æe reci-• Ne kupuj nakupovalnih vreËk ob vsakemnakupu. Uporabljaj nakupovalno torbo,kliranih materialov je oznaËena ski jo lahko uporabiπ veËkrat.simbolom treh zelenih puπËic.• Kupuj izdelke v embalaæi, ki je razgradljiva alipa jo je mogoËe reciklirati. Upoπtevaj simboleSimbol, na katerem je narisanna embalaæi.smetnjak, te opozarja, da je trebaembalaæo odvreËi na mesto, kjerse zbirajo odpadki.Moj odnos do okoljaGaπper æivi v hiπi napodeæelju.Pred hiπo je travnik, za hiπosadov njak. V vasi imajomajhno trgovino, kjer seljudje pogosto sreËujejo inpogovarjajo. S svojimiprijatelji se igra na bliænjihtravnikih, v zimskem Ëasupa popoldneve preæivljajov novi πportni dvorani.Gaπper in drugi prebivalcivasi se bojijo, da bodo vprihodnjih letih priËeligraditi avtocesto, ki bipotekala tik ob vasi. Podrlinaj bi celo nekaj hiπ,katerih prebivalci bi semorali preseliti v drug kraj.Opiπi okolje, v kateremæiviπ. Se je v zadnjih letihkaj spremenilo? Ugotovitvezapiπi v delovni zvezek(vaja 9).Kaj je ozon?Ozon je plin, ki nastaja zlasti v viπjih plastehozraËja (10 do 50 km nad povrπinoZemlje) in je pomemben ’plaπË’ okrogZemlje, saj nas πËiti pred ultravijoliËnimiæarki. Ozonska plast zadræi veËji del ultravijoliËnihæarkov, ki πkodijo æivljenju naZemlji. Raziskovalci so ugotovili, da seplast ozona tanjπa, na nekaterih mestih pacelo izginja. Vzrok so odkrili v onesnaæevanjuokolja zlasti s snovmi, ki se imenujejoklorofluoroogljikovodikioziroma krajπe CFC.Veπ, da se ozon pojavlja tudi v mestih? Avtomobilskiizpuπni plini v vroËih poletnih dneh prispevajo k temu,da se v mestnem zraku pojavi ozon. Kadar se ozonpojavi v niæjih plasteh, je nevaren za organizme. VveËjih mestih merijo koliËino ozona v zraku in o koncentracijahobveπËajo prebivalce.Veπ, da naπa koæaporjavi in se poπkodujezaradi ultravijoliËnih æarkov?Ozon prepreËuje πkodljivimsonËnim æarkom dostop na povrπje Zemlje.V Ëasopisu sem prebral,da zaradi tanjπanja ozonskegaplaπËa vedno veË ultravijoliËnihæarkov doseæe povrπje Zemlje.Zato vedno veË ljudi zboli zakoænim rakom. Torej ne smevapretiravati s sonËenjem.Kdo onesnaæuje tla?Naπe prednike je mnogokrat pestilalakota, v zadnjih desetletjih pav naπih krajih hrane ne primanjkujeveË. Zakaj je tako? Razmisli, kakπneso razlike v pridelova nju hrane ne kdajin danes. Odgovor zapiπi v delovnizvezek (vaja 16).Danes lahko kmetje v kratkem Ëasuobdelajo veËje povrπine zemlje in tudikoliËina pridelka je veËja kot nekdaj.Z uporabo modernih strojev in kakovostnihsemen, z dodajanjem umetnihgnojil ter z uporabo sredstev zazatiranje in uniËevanje plevelov inπkodljivcev pridelovalci hrane dosegajoveËji pridelek. S takπnim kmetovanjemonesnaæujejo tla inpodtalnico.Veπ, da so v tleh tudi snovi, ki vsebujejo kovine, πkodljive za zdravje ljudi inæivali? Kovine lahko prehajajo v rastline in nato v Ëloveka. V Sloveniji vsebujejoveË snovi s kovinami tla v okolici æelezarn in rudnikov. Tla v okoliciIdrije vsebujejo veË æivega srebra, v Meæiπki dolini pa vsebujejo veË snovis svincem in cinkom.Zdaj vem»lovek z razliËnimi dejavnostmi onesnaæuje vodo, zrak in tla. Glavni vir onesnaæevanja vode soodpadne vode, ki se iz tovarn in drugih stavb izlivajo v okolje.Z uporabo gnojil in razliËnih pesticidov v kmetijstvu onesnaæujemo vodo in tla. Deæevnica izrazliËnih povrπin izpira prah in πtevilne snovi, ki se nato lahko pojavijo tudi v pitni vodi. Zrak jeonesnaæen predvsem s plini, ki nastanejo ob izgorevanju fosilnih goriv.Vpraπanja za ponavljanje1. Kateri so glavni viri onesnaæevanja vode, zraka in tal v kraju, kjer æiviπ?2. Igor in Polona pripravljata seminar o πkodljivih vplivih onesnaæevanja na okolje. Katereposledice onesnaæevanja bi morala omeniti v seminarju?3. Reπi kriæanko v delovnem zvezku (vaja 17).Moj odnos do okolja 2914 Moj odnos do okoljaMoj odnos do okolja 1522 Moj odnos do okoljaMoj odnos do okolja236. razred6. razred6. razred


Gospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0120 208/29/07 2:36:12 PMGospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0121 218/29/07 2:36:13 PMGospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0154 548/29/07 2:36:51 PMGospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0155 558/29/07 2:36:51 PMGospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0156 568/29/07 2:36:51 PMDELOVNI ZVEZEKJe pomembno, kaj jem?Vaja 34 Odgovori na zastavljena vpraπanja in primerjaj svojeodgovore z odgovori soπolk in soπolcev.Gospodinjstvo 5Avtorja:Gregor Torkar inPolonca Bratož OpaškarDelovni zvezek prinaša:• 72 barvnih strani• 37 ilustracij• 101 fotografijaZajtrkujeπ vsak dan?Kaj najpogosteje zajtrkujeπ?Katere obroke hrane zauæijeπ vsak dan?Naπtej jedi, ki jih najveËkrat jeπ.Katerih jedi ne maraπ?Koliko sadja in zelenjave pojeπ na dan?Gospodinjstvo 6Avtor:Stojan KostanjevecDelovni zvezek prinaša:• 64 barvnih strani• 63 ilustracij• 53 fotografijKatere pijaËe najraje pijeπ?Koliko vode popijeπ na dan?S katerimi πportnimi dejavnostmi se ukvarjaπ in kolikokrat na teden?Meniπ, da se zdravo prehranjujeπ? Odgovor utemelji.Delovni zvezek sledi zasnovi učbenika, zato tudi obsegaenako število sklopov. Vsebuje različne dejavnosti, ki učencaaktivno vodijo do novih znanj. Naloge so različno zahtevne– od takih, pri katerih je potrebno naštevanje, do preizkusov,analiz, sintez in vrednotenj. Učenci svoje ugotovitve in razmišljanjavpisujejo v temu namenjen prazen prostor in nepotrebujejo navadnega zvezka.Vaja 35 ˝Prazen æakelj ne stoji pokonci.˝ Napiπi svoje razmiπljanje ob tem pregovoru.26Gospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0226 268/13/07 12:33:28 PMVaja 38 Zakaj moramo imeti svoje stvari urejene?Vaja 40 Napiπi, kaj vse æeliπ poËeti v prihodnjem letu. Svoje cilje primerjaj s cilji soπolcev!OblaËila in tekstilni izdelki za domVaja 21 Oblikovanje oblaËilaLastnosti blagaVaja 39 Polonina prijateljica Eva bo jutri praznovala rojstni dan. Na zabavo je povabljena tudinaπa Polona, ki pa ima manjπo teæavo. ©e vedno ni izbrala darila za svojo prijateljico. Eva radabere knjige, zbira kamne, posluπa glasbo in trenira koπarko.Svetuj Poloni pri odloËitvi o nakupu darila za Evo!Vaja 18 Iz kakπnega blaga so vrhnja oblaËila, ki nas varujejo pred mrazom, vroËino, sonËnimiæarki, vetrom in deæjem?Po svoji zamisli nariπi zase model oblaËila za izbrano priloænost. Izberi najprimernejπe barve inopiπi, iz kakπnega blaga naj bi bilo oblaËilo seπito.Vaja 22 Preskuπanje lastnosti blagaZ nekaj vzorci blaga, ki jih zbiraπ v mapi vzorcev, naredi preskuse razliËnih lastnosti blaga. Napiπisvoja opaæanja v razpredelnico! Tja prilepi vzorce, doloËi vrsto blaga in za vsakega posebej vpiπi,kaj opaziπ pri posameznem preskusu.1. Problem: Darilo za Evo.Oceni:— videz povrπine blaga (gladka, hrapava, dlakava, luknjiËasta, barvasta, enobarvna …),— otip (potipaπ, ali je blago mehko ali grobo).2. Premislim: Kaj Eva rada poËne?Preskus lastnosti3. IπËem reπitve: Polona bi Evi podarila:a) novo æogob) knjigoc) glasbeno zgoπËenkoË) note za flavtod) lepe barvne kamenËke4. Izberem reπitev:Gospodar svojega ËasaVaja 41 Napiπi, kaj vse poËneπ od jutra do naslednjega jutra (med tednom).URE DEJAVNOSTI od jutra do jutra (med tednom)6 ∑ 8Vaja 19 Kako negujeπ izdelke, s katerimi je opremljena tvoja postelja? Katere pereπ, katerestepaπ, zraËiπ, sesaπ s sesalnikom?©T. VZOREC VIDEZ OTIP ME»POVR©INEBLAGADobro premisli in pojasni svojo izbiro:8∑1010∑1212∑1414∑1616∑1818-20OblaËila in modaVaja 20 Kakπne vrste oblaËil nosiπ najpogosteje (πportna, udobna, otroπka,vsakdanja, slavnostna …)?OdloËim se!20∑2222∑240∑22∑44∑620 ekonomika gospodinjstvaekonomika gospodinjstva 2154 tekstil, oblaËenje in obutevtekstil, oblaËenje in obutev5556tekstil, oblaËenje in obutev5. razred5. razred


Gospodinjstvo 5 DZ Notranjost 0157 578/29/07 2:36:51 PMGospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0214 148/13/07 12:33:23 PM Gospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0215 158/13/07 12:33:23 PMGospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0238 38Sestavine1 skodelica korenje1 skodelica graha1 skodelica kislih kumaric2 skodelici krompirja1 jajce150 g majoneze1 Ëajna æliËka gorËicepopersol5 velikih ælic tekoËine, v kateri so bilevloæene kisle kumaricePripravaOËiπËeno korenje in olupljen krompir zreæina manjπe kocke (1 cm x 1 cm). V majhnikoliËini vode ali v sopari skuhaj korenje,krompir in grah. Trdo skuhaj tudi jajce.Po kuhanju zelenjavo in jajce ohladi. Kislekumarice in trdo kuhano jajce zreæi naenako velike kocke kot zelenjavo. Majoneziprimeπaj gorËico in zaËimbe ter prilij vodo,v kateri so bile vloæene kisle kumarice.Tako pripravljeno majonezo narahlovmeπaj k preostalim sestavinam.Ne pozabi: francosko solato shranjujemov hladilniku!Sestavine4 pomaranËe3 jabolka1 manjπi gomolj zelene50 g rozin50 g orehovih jedrc1 limona100 g pistacijVaja 66 Pripravi karamelno mreæo, s katero lahko okrasiπ sadno kupo.SestavinesladkorPotrebujeπ tudialuminijastofolijo.Sestavine3 paradiæniki1 kumara1 zelenaPripravapaprika1 rumena Polovico paprikapomaranËe zavij v folijo. Sladkor ob meπanju segrevaj v1 srednje ponvi velika toliko Ëebula Ëasa, da se stali in porjavi.10 oliv S karamelom oblij pomaranËo in postavi na hladno, da se karamel strdi.1/2 skodelice Na spodnji kisa strani, kjer pomaranËa ni oblita s karamelom, razvij folijo in1/2 skodelice previdno olivnega izvleci olja pomaranËo. S karamelne mreæe previdno odstrani πe folijo.200 g sira Oglej si fotografije, ki prikazujejo postopek priprave.solVaja 67 Labod iz jabolkaPripravaZelenjavo dobro operi in po potrebi olupiter odstrani semena. Paradiænike zreæiRdeËe jabolko prereæi Ëez polovico. Na vrhu najprejna krhlje. Papriko zreæi na pol centimetraπiroke rezance. Kumare in sir zreæi naizreæi manjπi koπËek, kot prikazuje prva fotografija,nato pa zareæi πe dvakrat, da dobiπ koπËek v oblikikocke, Ëebulo pa na listiËe. Vse sestavineËrke V. Enak postopek ponovi na levi in desni tretjinizmeπaj v stekleni posodi. Solato prelijjabolka. Posamezne koπËke razporedi, kot prikazujes kisom in oljem.druga fotografija. Iz nerazrezanepolovice jabolka izreæi krhelj teroblikuj vrat in glavo laboda.Pomagaj si z zobotrebcem.OËi oblikuj iz klinËkov (zaËimba).Vaja 68 Rog izobiljaSestavine1/2 zavitka zamrznjenega listnatega testa1 jajcePriprava1 kiviOprane pomaranËe prereæi Ëez polovico in z ælico1 pomaranËaizdolbi sredico. Lupino shrani. Izdolbeno vsebino in1 jabolkoolupljena jabolka razreæi na manjπe kocke. Jabolka ne1 hruπkaporjavijo, Ëe jih pokapaπ z limoninim sokom. Zeleno1/2 skodelice sladke smetaneolupi in jo nastrgaj. Rozine operi v topli vodi. SesekljajPotrebujeπ tudi aluminijasto folijo.orehe. Vse sestavine zmeπaj in z njimi napolni pomaranËnelupine.578/13/07 12:33:33 PM47Gospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0239 39Izreæi kvadrat inga prepogni tako,kot prikazujejoslike.Kako Zaradipogosto je uravnoteæenepriporoËljivo prehrane seuæivati sadje: pojavi debelost.a) vsaj enkrat na dan a) dab) veËkrat na dan b) ne8/13/07 12:33:33 PMPRILOGEVaja 36 Oglej si piramido in dopolni stavek z ustrezno besedo.Prilepi na lepenko in izreæi listiËe!V zgornjem delu je piramida .najoæja /najπirπaPrilepi na lepenko in izreæi listiËe!Potrebujeπ nove Potrebujeπ nov puloverπportne copate?za zimske dni?Porabi 5 cekinov ali Porabi 5 cekinov alipojdi 3 polja nazaj. se vrni 3 polja nazaj.Potrebujeπ topel Stroπki za stanarinoobrok hrane?znaπajo 15 cekinov.Porabi 2 cekina ali Porabi jih ali pojdipojdi 5 polj nazaj.5 polj nazaj.Potrebujeπ uËbenikÆeliπ novo za gospodinjstvo?glasbeno Stroπki za ogrevanjezgoπËenko? Porabi 4 cekine ali znaπajo 10 cekinov.Porabi se 3 vrni cekine 1 polje ali nazaj. Porabi jih ali pojdipojdi 1 polje nazaj.5 polj nazaj.Stroπki za elektrikoznaπajo 5 cekinov.Porabi jih ali pojdi5 polj nazaj.Stroπki za vodoznaπajo 3 cekine.Porabi jih ali pojdi5 polj nazaj.V spodnjem delu je piramida .najoæja/ najπirπaPoloni je oËe izdelal leseno piramido sπtirimi policami. Polona bo na police zloæilarazliËna æivila. Razmisli, na katero policobo lahko naloæila najveË æivil in na katero najmanj.Vaja 37 S pomoËjo prehranske piramide sestavi jedilnik za jutriπnji dan. Upoπtevaj priporoËenoπtevilo enot. Pri vsakem obroku napiπi, koliko enotposameznega æivila bo v obroku.ZajtrkDopoldanska malicaÆeliπ noveraËunalniπke igrice?Porabi 5 cekinov alipojdi 1 polje nazaj.Potrebujeπ æivilaiz trgovine?Porabi 4 cekine alipojdi 5 polj nazaj.Æeliπ novasmuËarska oËala?Porabi 5 cekinov alipojdi 1 polje nazaj.Potrebujeπ sadjes trænice?Porabi 3 cekine alipojdi 5 polj nazaj.Potrebujeπ novozobno πËetko?Porabi 1 cekin ali pojdi5 polj nazaj.Potrebujeπ denarza πolsko malico?Porabi 5 cekinov alipojdi 5 polj nazaj.Æeliπ nove rolerje?Porabi 5 cekinov alipojdi 1 polje nazaj.2TOR3SRE4»ET 5 PET6SOB NED7 8PON9TORÆeliπ nov lopar zaÆeliπ nove igraËe?namizni tenis?Porabi 3 cekine ali Porabi 3 cekine aliSTART pojdi 1 polje nazaj. pojdi 1 polje nazaj.1PONDOLO»ANJEDOBITEKVI©INE OSEBNEGANA SRE»OÆeliπ novePotrebujeπ parDOHODKA5 CEKINOVmoderne hlaËe? nogavic za planinskePorabi 5 cekinov ali Ëevlje? Porabi 2 cekinapojdi 3 polja nazaj. ali pojdi 3 polja nazaj.Æeliπ sÆeliπ veliko porcijoprijatelji v kino? sladoleda s smetano?Porabi 3 cekine ali Porabi 2 cekina alipojdi 1 polje nazaj. pojdi 1 polje nazaj.I g r a j m os eÆeliπ na lutkovno Æeliπ obiskati cirkus?predstavo?Porabi 3 cekine aliPorabi 3 cekine ali pojdi 1 polje nazaj.pojdi 3 m polja nazaj. e s e Ë n iCILJ 31SRE2930TORPON28NED©TIPENDIJA5 CEKINOV 27SOBp r o r a Ë u n26PETBANKROT25e druæinski»ET24SRE23TOR 22PON21NED20SOB19PET18»ETV delovni zvezek za peti razred so vključene didaktičnaigra Igrajmo se družinski mesečni proračun in dve predlogiza učenje tehnik tkanja.BANKROT10SRE»ET12PET131711SOB1514NEDPON16TORPODEDOVANDENARSREKosiloPopoldanska malicaVeËerjaPrigrizkiGospodinjstvo 6 DZ Notranjost 0227 27ÆiviloKoliËina©krobna æivila kruh 30 g (pol rezine)12 ENOT NA DAN misliji 2 veliki ælicikrompir srednje velik (80 g)kuhan riæ 2 veliki ælici (50 g)testenine 2 veliki ælici (60 g)Zelenjava — kuhana cvetaËa 1 lonËek (100 g)4 ENOTE NA DAN grah 1/2 lonËka (40 g)korenje 2 lonËka (100 g)πpinaËa 1 lonËek (150 g)Sadje jabolko srednje veliko (150 g)3 ENOTE NA DAN kivi trije plodovi (150 g)banana srednje velika (150 g)pomaranËa 1 plod (200 g)posuπene marelice 2 polovici (20 g)Mleko in mleËni izdelki mleko (3,2 %) 1 lonËek (2 dl)3 ENOTE NA DAN jogurt 1 lonËek (2 dl)sir25 g (2 rezini)skuta3 velike æliceMeso, mesni izdelki, jajce 1jajca, stroËnice kuhana soja, fiæol 4 velike ælice3 ENOTE NA DAN meso pol manjπega zrezka (40 g)mortadela 2 rezini (40 g)276. razred8/13/07 12:33:28 PMFrancoska solata / 4 osebeSadna solata v pomaranËi / 2 osebiSolata s sirom / 2 osebiKolikojabolk moraπpojesti, da zauæijeπeno enoto sadja?a) polovico jabolkab) eno jabolkoc) dve jabolkib) eno jabolkoKateraskupina æivil vpiramidi vsebujenajveË vitaminov inmineralnih snovi?a) mleko in mleËni izdelkib) sadje in zelenjavac) meso in stroËnice V delovnem zvezku za šesti razred so objavljeni receptiza pripravo jedi, ki jih imajo učenci radi in jih lahkopripravijo samostojno. Priložena sta tudi kartonski poliza sestavo prehranske piramide in didaktične zloženke.b) sadje inzelenjavab) veËkratna dan b) neVarnahrana nesme vsebovati:a) πkodljivihmikroorganizmovb) mikroorganizmovc) preveË πkrobaa) πkodljivihmikroorganizmova) πkrobaKrompirvsebuje veliko:a) πkrobab) vitaminov inmineralnih snovic) beljakovinStrogivegetarijancine uæivajo:a) sadja in zelenjaveb) mesa in jajcc) hrane æivalskega izvorac) hraneæivalskegaizvoraa) Ëokolada,margarina,oljeKateraæivila sodijov vrh prehranskepiramide?a) Ëokolada, margarina, oljeb) riæ, kosmiËi, kruhc) hruπka, jabolko, pomaranËaOpravi preskuse:— meËkavosti (blago zmeËkaj v pesti in ugotovi, ali je ostalo zmeËkano),— vpojnosti in vodoodbojnosti (na blago kani kapljico vode in oceni, ali jo je blagovpilo ali je ostala na povrπini),— trdnosti, razteznosti, proænosti (vzorce povleci na obeh koncih narazen;blago je trdno, Ëe se ne strga, raztegljivo, Ëe ga lahko raztegnemo, in proæno,Ëe se povrne v prvotno obliko),— odpornost proti drgnjenju (blago podrgni z drugim kosom enakega blaga, navitimna radirko, oceni poπkodbe).Vaja 17 Reπi kriæanko in izpiπi geslo.115 48plin v viπjihplasteh ozraËjadodajanje hranilnihsnovi v zemljo1sredstva za uniËevanjeplevelaodpiranje oken medπolskim odmoromIme naprave ©tevilo naprav Kako pogosto Koliko Ëasa na danv stanovanju jo uporabljaπ? jo uporabljaπ?Vaja 55 Nariπi tloris mize s kroæniki, kozarci in jedilnim priborom, kakrπnega uporabljate, kadardoma postreæete kosilo.Jadra1. Prepogni prtiËek od spodaj navzgor, da nastane pravokotnik.2. Pravokotnik prepogni Ëez sredino v levo stran.3. Levi spodnji kot prepogni prek diagonale, da nastane trikotnik4. Trikotnik postavi tako, da bo na vrhu trikotnika veË plasti prtiËka.5. Desni in levi rob trikotnika zapogni navznoter, do sredine. Nastane lik deltoid.6. Levi in desni spodnji del zapogni navznoter in dobro stisni ter prepogni po sredini.7. PrtiËek poloæi na mizo in konice potegni navzven, kot kaæe slika.79610nafta, premog,zemeljski plinsistem cevi za odvajanjeodpadnih vodaKAVOST VPOJNOST TRDNOST ODPORNOSTVODOODBOJNOST RAZTEZNOST PROTI DRGNJENJUPROÆNOST1 23U2 3GESLO4 5 6 7 8 9 10 11Mnaprava za ËiπËenjeodpadnih vodaVaja 56 Napiπi, katere jedi najpogosteje uæivaπ ob posameznih priloænostih.Rojstni dan:BoæiË: Vaja 18 Pripravi seznam vseh elektriËnih naprav, ki jih uporabljate doma. Napiπi tudi, kako pogostoin koliko Ëasa uporabljaπ posamezno napravo.Vaja 19 Naπtej odpadke, ki nastajajo doma, in napiπi, kam odlagate posamezni odpadek.Novo leto:Pust:Ime naprave ©tevilo naprav Kako pogosto Koliko Ëasa na danv stanovanju jo uporabljaπ? jo uporabljaπ?Velika noË:Cvet1. PrtiËek po diagonali zapogni od spodaj navzgor, da dobiπ trikotnik.2. Levi in desni konec zapogni proti sredini tako, da nastane kvadrat.radio 3 vsak dan 5 urVaja 57 Z lepo zloæenim prtiËkom lahko olepπaπ pogrinjek. Poskuπaj zloæiti prtiËek,kot prikazujejo slike. Najlepπe se prtiËki oblikujejo iz blaga.3. Spodnjo konico kvadrata zapogni navzgor do ene tretjine, nato pa zgornjo konico zavihanegadela zapogni navzdol do spodnjega roba.4. Levi in desni rob zapogni nazaj in robova globoko vstavi enega v drugega, da nastane okroglaoblikaHarmonika1. Prepogni prtiËek od zgoraj navzdol.2. Zgornja kota zapogni navzdol proti sredini,tako da nastane trikotnik.3. Pritisni na oba pregiba, da dobi prtiËek5. Sprednji zgornji konici zapogni navzdol in ju zatakni za spodnji rob.prvotno obliko.4. Levi zgornji rob potisni navznoter, danastaneta dva trikotnika.5. Desni zgornji rob potisni navznoter, da nastaneta dva trikotnika.6. PrtiËek prepogni na polovico, da nastane trikotnik s πtirimi gubami. PrtiËek primi na konici, ga razpri in postavi na kroænik.tekstil, oblaËenje in obutev57141538395. razred6. razred6. razred


RAČUNALNIŠKA ZGOŠČENKAK obema delovnim zvezkoma sta na voljo računalniški zgoščenki,ki vsebujeta video posnetke težje predstavljivih postopkov inprocesov, didaktične igre, s pomočjo katerih učenci utrjujejo inpoglabljajo znanje ter slovarček z obrazložitvijo pojmov.Zgoščenka za peti razred ponuja tudi elektronske prosojnice,kjer so dodatno pojasnjeni pojmi o tekstilu in obutvi. Prosojniceje mogoče natisniti, podobno kot recepte za pripravo jedi, ki sodel vsebine računalniške zgoščenke za šesti razred.Zgoščenko je mogoče naročiti npr. z naročilnico, ki je priloženadelovnemu zvezku.Video posnetkiDidaktične igreProsojnice Recepti Slovarček


Priročniki ZA UČITELJEV priročniku za učitelje avtorji predstavijo svoje zamisli in predloge, kakolahko učitelj realizira učne cilje vseh enot Rokusovih učbeniških kompletovza gospodinjstvo.V priročniku je predstavljena ena od poti, po kateri je mogoče dosečizastavljene cilje učnega načrta, ob branju pa se vam bo gotovo porodiloše mnogo idej in zamisli, ki jih boste prilagodili učencem glede naokolje, iz katerega prihajajo. S pomočjo priročnika boste prihranili časza pripravo ur in se tako lahko bolj ustvarjalno posvetili svojemu deluz učenci. 48 črno-belih straniVsako poglavje priročnikavsebuje:• teoretično ozadje• operativne cilje• ključne besede• pojasnila in predloge za izvedbo učne ure• odgovore na vprašanja za ponavljanje• dodatne ideje za popestritev pouka• seznam pripomočkov za izvedbo dejavnosti• seznam dodatne literature Moj odnos do okoljaU 14—31 in DZ 11—187 πolskih urPoglavje je namenjeno spoznavanju onesnaæevanja okolja. UËenci se seznanijo z razliËnimi vplivi Ëloveka na okolje.Poglavje obravnava onesnaæevanje vode, tal in zraka. UËence opozorite, da lahko vsak posameznik prispeva kvarovanju okolja. Zlasti poudarite, kako lahko postanejo ekoloπko osveπËeni potroπniki.Operativni ciljiUËenci:— ocenijo koliËino dnevne porabe vode v gospodinjstvu in razmiπljajo o pravilnem ravnanju z vodo— naπtejejo glavne vire in snovi, ki onesnaæujejo vodo, ter spoznajo, kako je moË Ëistiti odpadne vode— naπtejejo glavne vire onesnaæevanja zraka— razumejo, da so spremembe vremena povezane z onesnaæevanjem okolja— poznajo povezavo med uporabo umetnih gnojil ter pesticidov in onesnaæevanjem tal— opiπejo razliËne naËine varËevanja z energijo— znajo pravilno ravnati z odpadkiKljuËne besedekomunalne odpadne vode, industrijske odpadne vode, pesticidi, fosilna goriva, katalizator, topla greda, ozonskaluknja, umetna gnojila, ekoloπko ËiπËenje, “zeleno” nakupovanje, nevarni odpadki, Ëistilni pripomoËki, ËistilaPojasnila in predlogi za izvedboUËenci æe dobro vedo, kako onesnaæujemo zrak in vodo; nekoliko manj poznajo onesnaæevanje tal. Pomagajte jim,da spoznajo, kako pomembno je za naπe okolje pravilno ravnanje z odpadki. Pojme, ki jih æe poznajo, le ponovite inpojasnite tiste, ki jih ne poznajo dovolj dobro. Z vajami poglobite ekoloπko osveπËenost uËencev.Moj odnos do okolja (uvod v poglavje — 1 πolska ura)Vaja 9 v DZ: UËenci kot uvod v poglavje najprej opiπejo spremembe, ki so se zgodile v kraju, kjer æivijo.Njihova opaæanja so uvodna motivacija za razgovor o okolju. UËence opozorite, naj bodo pozorni nanove stavbe, odstranjena drevesa, nove ceste …Voda je bogastvo (1 πolska ura)Skupaj z uËenci preberite Ëlanke o onesnaæevanju vode (U str. 16, 17: Pomor rib v Cerknem, Pogin rib vLjubljanici) in komentirajte fotografijo o izpustu vode iz tovarne v reko. Z uËenci se pogovorite okomunalnih in industrijskih odpadnih vodah ter snoveh, ki vodo onesnaæujejo. »e je blizu πole Ëistilnanaprava, si jo lahko uËenci ogledajo.Vaja 10 v DZ: UËenci razmislijo, kako bi æiveli, Ëe bi nas prizadelo daljπe pomanjkanje vode.Svoje ugotovitve zapiπejo v DZ.Vaja 11 in 12 v DZ: UËenci najprej ocenijo dnevno porabo pitne vode v gospodinjstvu in opiπejo, za kaj jopotrebujejo, nato pa pojasnijo, kam se odvaja odpadna voda. Dopolnijo skico v DZ.Kakπen zrak vdihavam? (1 πolska ura)Vaja 13 v DZ: UËenci si ogledajo fotografijo v uËbeniku (str. 19) in ugotavljajo, ali je zrak v gorah Ëistejπiod zraka v urbanem okolju. Svoje ugotovitve primerjajo s soπolci in jih po potrebi dopolnijo.Vaja 14 v DZ: Doma ogrevamo stanovanje in vodo na razliËne naËine. Z uËenci ugotovite, na kolikorazliËnih naËinov ogrevajo stanovanje in vodo. NaËine ogrevanja poveæite z onesnaæevanjem zraka.Vaja 15 v DZ: Vaja je primerna za zakljuËek ure. UËenci so seznanjeni z onesnaæevalci zraka in vplivomonesnaæenega zraka na spremembe podnebja; to pomeni, da vedo, kakπen vpliv ima promet zaonesnaæevanje.Kdo onesnaæuje tla? (1 πolska ura)Vaja 16 v DZ: UËenci naj se doma pogovorijo, kako so nekoË pridelovali hrano, pri pouku pa podatkeprimerjajte s sodobnim naËinom pridelave. Ugotovitve poveæite z onesnaæevanjem tal. Umetna gnojila,ki se uporabljajo predvsem za gnojenje kmetijskih povrπin, vsebujejo nitrate. Pri spiranju gnojenihpovrπin nitrati prehajajo v podtalnico; pitje onesnaæene podtalnice πkoduje zdravju ljudi. Pesticidi sosnovi za uniËevanje plevelov in drugih nezaæelenih rastlin in æivali na razliËnih povrπinah (polja, travniki,parki, ceste, pokopaliπËa …).Odgovori na vpraπanja za ponavljanje1. Gospodinjstva, promet, tovarne, kmetijstvo ...2. Posledice onesnaæevanja so:— onesnaæena voda: pogin rib, poveËana koliËina alg, zmanjπanje koliËine kisika v vodi,zastrupitve z vodo, onesnaæena podtalnica …,— onesnaæevanje zraka: pojav tople grede, ozonska luknja, sprememba podnebja (suπna obdobja,izsuπena tla, manjπi pridelek, teæave z dihanjem …),— onesnaæevanje tal: poveËana koliËina πkodljivih snovi v tleh, ki lahko prehajajo tudi vrastline, æivali in vodo.Vaja 17: Reπitev kriæanke in geslo.1 211sredstva za uniËevanjeP E S T I C I D I plevela5 4dodajanje hranilnihG N O J E N J E snovi v zemljo1P R E Z R A » E V A N J E8plin v viπjihO Z O N plasteh ozraËja96F O S I L N A G O R I V A710sistem cevi za odvajanjeK A N A L I Z A C I J A odpadnih voda2 3» I S T I L N A N A P R A V AGESLO3 4 5 6 7 8 9 10 11V A R U J M O O K O L J Eodpiranje oken medπolskim odmoromnafta, premog,zemeljski plinnaprava za ËiπËenjeodpadnih voda12Bivanje in okoljeBivanje in okolje13


Komplet tekstilij za učiteljeKomplet tekstilij je pripomoček, ki bo olajšal obravnavo modula Tekstil,oblačenje in obutev v petem razredu. Učiteljem bo koristil pri konkretizacijiobravnavanih pojmov iz tekstilstva, saj je usvajanje pojmovlažje, če so predstavljeni tudi vizualno. Ob opazovanju vzorcev učencipridobivajo predstavo o tehnoloških postopkih in samih tekstilijah,ki pri tem nastajajo. Vzorce povezujejo in primerjajo z izdelki, ki jihpoznajo iz svojega okolja.V registratorju je zbran osnovni komplet tekstilij, ki sledi odstiranjupojmov, predstavljenih v učbeniku, ter nekaj fotografij svilenega kokonain raznih vrst navitkov.Kompletu tekstilij pravzaprav ni mogoče določiti končnega številavzorcev – pripravljeni so namreč dodatni prazni žepi in vložni listi zavključevanje dodatnih vzorcev.


Znanjenas delavelikeZastopniki Založbe Rokus KlettZaložba Rokus Klett, d.o.o.Stegne 9 b, 1000 LjubljanaTelefon: 01 513 46 00Telefaks: 01 513 46 99Brezplačni telefon: 080 1990www.rokus-klett.siwww.devetletka.netwww.praktik.orgwww.knjigarna.comLjubljana z okolico, Gorenjska in NotranjskaMarinka VelikanjeGSM: 031/725 534E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.siNaročila in informacijeTelefon: 01 513 46 45, 01 513 46 46, 01 513 46 47Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22Telefaks: 01 513 46 79E-pošta: narocila@rokus-klett.siPrekmurje in MariborSlavica BelaGSM: 031/622 751E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.siProdajavodja prodajeMatic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71,matic.karlovsek@rokus-klett.sikoordinatorka za prodajoNika Mikyška, tel.: 01 513 46 73,nika.mikyska@rokus-klett.sireferentka za podporo kupcemRenata Odlazek, tel.: 01 513 46 46,renata.odlazek@rokus-klett.siCelje z okolico, Koroška in ZasavjeMarko HanušGSM: 041/426 627E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.siSkladiščevodja skladiščaTomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91,tomaz.vagaja@rokus-klett.siUredništvoTelefon: 01 513 46 10Telefaks: 01 513 46 99Bela krajina in DolenjskaKsenija ŠimnovecGSM: 031/649 783E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.siRaziskave in razvojTelefon: 01 513 46 31Telefaks: 01 513 46 99PromocijeTelefon: 01 513 46 40Telefaks: 01 513 46 99PrimorskaMiran DomajnkoGSM: 041/734 603E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.siZaložba Rokus Klettwww.devetletka.net/katalogiTa katalog je objavljen na spletni straniwww.devetletka.net/katalogi.Če želite tiskano različico kataloga, nam to sporočitena telefonsko števiko 01 513 46 40 (ga. Teja Jesenko)ali nam pišite na naslov seminarji@rokus-klett.si.DN090148


naslovka 57.indd 19 7 7 1 8 5 4 4 8 5 0 0 8WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.SI | MAREC 2009 | ŠT. 3 | 4,59 EUR9 7 7 1 5 8 1 6 8 6 0 1 32/17/09 9:50:22 AM03-09 COVER.indd 1 2/16/09 10:18:46 AMpriporočamoSlovenske izdaje revij National Geographica8-14 letNational Geographic JuniorRevija za mlade raziskovalce in pustolovceMEHIKAIzgubljenaMAJEVSKAmestaSkrivnostGLINENIHbojevnikovNagradnaIGRA inkuharskieksperimentiRevija povezuje različna področja zanimanja vsakega mladega radovedneža, pritegne pozornostz nenavadnimi podatki in rekordi ter očara z odličnimi fotografijami iz Slovenije in sveta!Mladi radovedneži se s prebiranjem revije tako imenitno zabavajo, da se sploh ne zavedo,kako ves čas pridobivajo nova znanja in hkrati urijo svoje bralne navade.V vsaki številki revije čaka bralce poster živali, nalepke za album živali, občasno pa tudizgoščenke, koledar, shranjevalnik za revije, zemljevid in druge priloge.52 barvnih strani, format 20,5 x 26,6 cm, 10 številk na letoVeč o reviji na www.junior.siNATIONAL GEOGRAPHICMAREC 2009 KANADSKA NAFTA • VAR»EVANJE Z ENERGIJO • MISTI»NA KITAJSKA • SINAJ • JAGUARJI • SINJI KITIVarčevanjez energijoSLOVENIJAZAČNIMO DOMA!Kanadski naftni bumMistična KitajskaSinaj, oaza miruPo sledeh jaguarjaOrjaški sinji kitiNational Geographic SlovenijaNajbolj brana poljudnoznanstvena revijaStopite v svet revije National Geographic Slovenija – revije za vse, ki se želite učiti, širitisvoja obzorja, odkrivati čudežni svet rastlin in živali, spoznavati daljne in neznane kraje, ljudiin običaje, pa tudi Slovenijo. Kar v reviji najbolj navdušuje, so gotovo vrhunske fotografije,ki pripovedujejo zgodbe, kot jih je videl objektiv priznanih fotografov z vsega sveta.Revija pokriva širok spekter znanosti, opisuje zanimiva potovanja, dogodke in pojave.Članki so napisani v poljudnem jeziku in so dostopni bralcem najrazličnejših poklicevin starosti.Vsaj trikrat na leto je reviji priložena tematska karta ali zemljevid.Najmanj 132 barvnih strani, format 17,5 x 25,5 cm, 12 številk na letoVeč o reviji na www.ngm.siNational Geographic Popotnik | Odslej s prilogo NG Adventure!Revija za popotnike, turiste in avanturisteRevija National Geographic Popotnik je najbolj brana popotniška revija na svetu. Je izčrpenvir podatkov za aktivne in radovedne popotnike. Njeno poslanstvo je navdihniti bralce k potovanjems pomočjo skrbno napisanih besedil in vrhunskih fotografij ter priskrbeti zanesljive,bralcu koristne informacije, ki omogočajo, da se odpravi v nove kraje preudarno in dobropripravljen.Od marca 2009 v vsaki številki najdete dodatno prilogo NG Adventure.Vsaki številki revije je priložen tudi zemljevid.Najmanj 112 barvnih strani, format 20,5 x 26,6 cm, 4 številke na letoVeč o reviji na www.ng-popotnik.siZaložba Rokus Klett, d.o.o.Stegne 9 b, 1000 LjubljanaTel.: 01 513 46 00, faks: 01 513 46 99E-pošta: rokus@rokus-klett.siwww.rokus-klett.siZaložba Rokus Klettje član Evropskega združenjašolskih založnikov (EEPG).

More magazines by this user
Similar magazines