CEM&TY; nr 4(18) - Lafarge

lafarge.pl
  • No tags were found...

CEM&TY; nr 4(18) - Lafarge

Cementujemy więziStała ewolucja serwisuRozmowa z Magdaleną Bosiacką, kierownikiem administracji sprzedaży i Centrum Obsługi Klienta Lafarge CementRedakcja: Czy mogłaby Pani przybliżyć Czytelnikomdziałanie Centrum Obsługi Klienta?Magdalena Bosiacka: Centrum Obsługi Klienta mieścisię w Cementowni Kujawy w Bielawach. Strukturaorganizacyjna nie jest skomplikowana, obecnie działskłada się z 8 konsultantek, koordynatora i menedżera.Klienci mają kilka sposobów komunikowania się z nami:• bezpłatną infolinię z łatwym do zapamiętania numerem800 CEMENT, • jeden prosty numer telefonuoprócz infolinii, • e-mail, • faks oraz • ECOK, samoobsługowąplatformę internetową o wielu przydatnychfunkcjonalnościach.R.: W przedsiębiorstwach z wielu branż (zwłaszcza usługowych)telefoniczne centra obsługi klienta postrzeganesą jako działy o wyjątkowo dużej rotacji. W jaki sposóbudało się Państwu uniknąć tego problemu?M. B.: W naszej firmie wysoka jakość obsługi klientów orazdbałość o pracowników i ich rozwój są kluczowymi priorytetami,dlatego rotacja personelu w COK jest znikoma.Mamy stabilny zespół składający się z pracowników stałychi sezonowych (w proporcjach 50/50). Jakość oferty,jaką proponujemy pracownikom, powoduje, że osobyzatrudnione sezonowo bardzo chętnie do nas wracają.W perspektywie mają szansę otrzymania stałego zatrudnienia,a doświadczenia zdobyte w telefonicznym centrumobsługi klienta mogą się stać ich atutem na rynku pracy.R.: W materiałach informacyjnych podkreślają Państwowagę kulturalnej i profesjonalnej obsługi klienta zgodnejze standardami Grupy Lafarge. Na czym one polegają?M. B.: W naszej organizacji posiadamy ściśle zdefiniowanyprofil kompetencji dla stanowisk związanychz telefonicznym centrum obsługi klienta. Określa onm.in. wymagania w zakresie umiejętności technicznychi operacyjnych oraz tzw. umiejętności miękkich.Najważniejsza jest dla nas profesjonalna obsługa, dlategowielką wagę przywiązujemy do jakości i kulturyrozmów z naszymi klientami. W bieżących kontaktachposługujemy się tzw. schematem rozmowy, który przedewszystkim pomaga uzyskać wszystkie niezbędne informacjepotrzebne do prawidłowej realizacji zamówień.R.: Od momentu uruchomienia Elektronicznego CentrumObsługi Klienta minęło już kilka miesięcy...M. B.: To prawda, z myślą o wygodzie naszych klientówuruchomiliśmy w tym roku Elektroniczne CentrumObsługi Klienta. Za pośrednictwem strony internetowejmogą oni składać zamówienia i śledzić status ich realizacji,a także mają dostęp m.in. do swoich faktur czyinformacji o warunkach handlowych. Narzędzie zostałodobrze przyjęte przez naszych klientów i stale powiększasię grono jego użytkowników. My ze swojej strony niespoczywamy na laurach i już pracujemy nad wprowadzeniemdodatkowych funkcjonalności.R.: Czy mają Państwo w planach jakieś udoskonaleniaogólnie pojętego serwisu?M. B.: Oczywiście. COK jest elementem organizacji,który stale musi ewoluować i dostosowywać standardydo rosnących oczekiwań klientów. Dlatego odstycznia przyszłego roku wprowadzamy zmiany organizacyjne,których celem jest zapewnienie nampozycji najlepszego serwisu w branży. Osiągniemy toza sprawą innowacyjnych form komunikacji, rozszerzeniakompetencji i specjalizacji zespołu, wypracowaniastandardów przepływu informacji w układzieCOK → współpracownicy w ramach organizacji orazw układzie COK → klient. Dziś COK stał się częściąnowej komórki organizacyjnej Supply Chain (ang. łańcuchdostaw), której celem jest szersze spojrzenie naproces realizacji dostaw.Jeśli chodzi o kwestie bardziej techniczne, w najbliższymczasie planujemy wdrożyć nowe rozwiązanie informatyczne,które w dużym stopniu poszerzy nasządotychczasową wiedzę na temat jakości obsługi klientów.Do podstawowych funkcjonalności tego narzędziazaliczać się będą m.in.: integracja z biznesowymi bazamidanych, identyfikacja i priorytetyzacja rozmówcy orazszeroko rozwinięte możliwości raportowania.R.: Czego życzyłaby Pani naszym Czytelnikom na Świętai Nowy Rok?M. B.: Aby świąteczny czas był dla wszystkich Państwaokresem wypoczynku i prawdziwej radości! Nowy Rokniech obfituje w sukcesy w życiu osobistym i zawodowym,niech sprzyjają Państwu pogoda, gospodarkai całe otoczenie biznesowe. Życzę, aby jak najczęściejdzwonili Państwo do naszego COK i zawsze byli zadowoleniz profesjonalnej i miłej obsługi.R.: Czy na zakończenie mogłaby nam Pani opowiedziećo swojej karierze zawodowej i życiu prywatnym?M. B.: Cała moja kariera zawodowa związana jest z obsługąklienta. Pracę rozpoczęłam w 1993 r. jeszczew Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy,w ówczesnym Dziale Sprzedaży, jako referent. Po kilkulatach przeszłam do nowo tworzonego Działu Logistyki,gdzie pełniłam funkcję spedytora. W 2006 r. miałam zaszczytwraz ze współpracownikami zapoczątkować działalnośćCentrum Obsługi Klienta, pełniąc funkcję jegokoordynatora. Od 2009 r. do dziś pracuję jako kierownikadministracji sprzedaży i COK.Prywatnie jestem mamą dwóch synów: 16- i 9- letniego.Bardzo dużo czasu poświęcam na wychowywanie ich i…męża. Nie mogę więc powiedzieć, jakim hobby zajmujęsię w wolnym czasie, bo go praktycznie nie mam. Lubiędobre filmy i książki, w których się zaczytywałam, kiedynie miałam jeszcze tylu obowiązków. Wypoczywam najczęściejw miejscach mniej obleganych przez turystów,w lasach czy nad jeziorem, gdzie panowie łowią ryby, a jawreszcie mogę poczytać.magazyn dla klientów Lafarge Cement | 3


zrób to z LAFARGEBezodpływowy zbiornikkanalizacyjnyod tematu ścieków żaden inwestor nie może uciec, w końcu są one... naturalnym efektem eksploatowaniakażdego budynku. W zależności od umiejscowienia działki istnieje kilka sposobów ich gromadzenia, a następnie utylizacji w oczyszczalniachścieków. Prezentujemy najpopularniejsze rozwiązania, skupiając się na bezodpływowych zbiornikach wykonywanych na placu budowy, częstonazywanych potocznie szambami.Zbiornik bezodpływowy czyoczyszczalnia?Budowa bezodpływowego zbiornika możliwa jest właściwiew każdej sytuacji, należy tylko pamiętać o zachowaniuodpowiednich odległości od ujęcia wody,budynku, a także od granic działki (patrz infografika).Alternatywę dla szamba stanowią przydomowe oczyszczalnieścieków, o których szerzej pisaliśmy w 15. wydaniunaszego magazynu. Niestety, nie są one zbytpopularne w naszym kraju, ponieważ ich budowa nienależy do najtańszych i obwarowana jest licznymi warunkami.Do budowy oczyszczalni wymagane są specjalistycznebadania przepuszczalności gruntu i poziomuwód gruntowych. Potrzebuje ona też więcej miejsca niższambo, a jej odległość od ujęć wody musi być dośćznaczna. Do tego dochodzą skomplikowane formalnościprawne. Atutem oczyszczalni jest jednak niski koszt jejeksploatacji.Formalności prawneDecyzja o budowie szamba powinna zostać podjętajak najwcześniej. Jeśli lokalizację zbiornika zaznaczyliśmyna planie zagospodarowania terenu dołączonymdo pozwolenia na budowę, dodatkowe formalnościmamy z głowy. Jeżeli natomiast pomysł pojawił siępóźniej, musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę.Należy również pamiętać o tym, że jeśli plany przewidująprzyłączenie naszej działki do sieci kanalizacyjnej,gmina ma prawo odmówić nam wydania pozwolenia nabudowę.Jak duży powinien być zbiornik?Wielkość zbiornika możemy określić samodzielnie na podstawieilości produkowanych ścieków. Szacunkowo przyjmujesię, że jeden domownik wytwarza średnio od 70 do100 litrów ścieków dziennie. Jednorazowy przyjazd wozuasenizacyjnego w celu usunięcia ścieków kosztuje w zależnościod regionu od 140 do 200 zł. Jedną z form optymalizacjikosztów jest wybudowanie szamba o pojemnościbliskiej pojemności beczki typowego wozu asenizacyjnegozbrojenie w ścianach bocznychchudy betonpiasek(od 6 do 9 m 3 ). Dla 4-osobowej rodziny umożliwi to zamawianieusługi nie częściej niż raz na miesiąc. Zaleca się, abyze względów bezpieczeństwa założoną objętość zbiornikanieco zwiększyć, ponieważ nie zawsze będziemy mieli pewność,że wóz asenizacyjny zjawi się na czas.Jak wykonać bezodpływowy zbiornik naścieki?Zbiorniki na nieczystości można z grubsza podzielić natrzy kategorie: zbiorniki gotowe, z kręgów i betonowanena miejscu. Każdy typ ma swoje wady i zalety.> Zbiorniki gotoweOferta rynkowa betonowych zbiorników gotowych jestniezwykle obszerna. Cieszą się one popularnością z kilkupowodów. Ich montaż jest niezwykle prosty, bo do przygotowanegowcześniej wykopu wystarczy tylko opuścićzbiornik. Duża masa własna sprawia, że nie wymagaon dokotwienia lub dociążenia. Po osadzeniu w wykopiewystarczy przyłączyć go do instalacji i przysypaćziemią. Zbiorniki gotowe są trwałe, odporne na korozjęi uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo zaimpregnowanesłużą bezawaryjnie przez minimum 20–30 lat.Gotowe zbiorniki można zamówić u wykonawcy w dowolnychwymiarach. Po dodatkowej modyfikacji dasię je zamontować w miejscach obciążonych ruchempojazdów.Na rynku występują także zbiorniki z tworzyw sztucznychi laminatów. Są one lekkie, co ułatwia ich transport.Cechują się też wysoką szczelnością i mają dużąodporność na rozszczelnienie na skutek działania środowiskagresywnych. Za pewne niedogodności możemyjednak uznać ich podatność na uszkodzenia mechaniczne,wysoką cenę oraz problemy ze stabilnością, któremogą wystąpić na terenach o wysokim poziomie wódgruntowych.> Zbiorniki wykonywane z kręgówbetonowa płyta zbrojonaPrzekrój przez betonowany zbiornik zbrojonyfolia izolacyjnagrunt rodzimyTańszym, choć nieco zapomnianym w ostatnich latachrozwiązaniem są zbiorniki wykonywane z kręgów.Ich montaż również nie należy do najtrudniejszych.Rozpoczynamy go od ręcznego wykonania wykopóww ziemi. Następnie podkopujemy ustawione już kręgido pożądanej głębokości. Po wykonaniu tej czynnościmożemy przystąpić do wylewania dna i uszczelnianiaposzczególnych elementów. W tym wypadku ze względuna agresywne środowisko nieodzowny staje się cementPopularny ® z oferty firmy Lafarge Cement. Taniei powszechnie dostępne kręgi, łatwość transportu orazniewielki wykop bilansowane są w tym wypadku kosztownymielementami dodatkowymi. Najwięcej trudności4 | CEM&TY


zrób to z LAFARGEnie mniej niż 15 m od studnidostarczającej wodę pitnąco najmniej 5 m od okien i drzwizewnętrznych jednorodzinnegobudynku mieszkalnegominimum 2 m od granicy działkinie bliżej niż 2 m od drogi,ulicy lub ciągu pieszegoLokalizacja zbiornika na terenie działkistwarza wykonanie i utrzymanie szczelności w miejscachłączeń. Z tego też powodu zbiornik tego typu nie możebyć budowany w sąsiedztwie studni i ujęć wody pitnej.> Betonowanie zbiornika na miejscu inwestycjiTrzecie bardzo popularne rozwiązanie to betonowaniezbiornika na miejscu inwestycji. Prace należy przeprowadzićna podstawie projektu, który może przewidywaćnietypowe kształty zbiornika. Wygodę zapewnia równieżfakt, że do budowy takiego szamba nie trzeba wykorzystywaćciężkiego sprzętu, co sprawia, że inwestycję dasię zrealizować nawet w miejscach, do których trudniejdojechać. W przypadku niewielkiej działki zbiornik możezostać wykonany w lokalizacji, która zostanie potem wykorzystanana powierzchni do innych celów. Betonowyzbiornik można umieścić na przykład pod wjazdem dogarażu lub planowanym parkingiem.Pierwszą fazą pracy jest wykonanie wykopu o odpowiednichrozmiarach. Można to zrobić ręcznie, ale znaczniewygodniej zamówić koparkę, która z takim zadaniem uporasię znacznie szybciej. W wykopie można wykonać podbudowęz piasku. Następnym krokiem jest przygotowanie podbudowynp. z betonu klasy C8/10. W przypadku budowlinarażonych na agresywne działanie środowiska najlepiejwykorzystać cement Popularny ® z oferty firmy Lafarge. Postwardnieniu podbudowy rozkładamy folię izolacyjną i przystąpujemydo montowania zbrojenia. Sposób jego ułożeniajest uzależniony od rozmiarów zbiornika. Na podbudowęmożemy już wylać właściwą warstwę betonu. Jego klasajest również określona w projekcie, ale należy pamiętać, żenie może być mniejsza niż C30/37. Dno zbiornika należypielęgnować przez okres od jednego do dwóch tygodni.Do wykonania ścian niezbędne są deskowania, wewnątrzktórych ustawia się zbrojenie. Grubość ścian powinnawynosić przynajmniej 15 cm. Betonować należybez przerw technologicznych, korzystając z mieszankio takiej samej klasie, jak w przypadku dna zbiornika.Beton umieszczony w deskowaniu należy odpowiedniozagęścić. Przy inwestycji tego typu gotową mieszankębetonową warto zamówić w betoniarni. Możemy jąrównież przygotować na miejscu budowy. Jeśli zdecydujemysię na drugą opcję, zastosujmy preparaty poprawiająceszczelność betonu.Należy pamiętać o przygotowaniu otworu na przewódkanalizacyjny, którym ścieki będą spływały dozbiornika. W przypadku wykonywania płyty przykrywającejzbiornik nie wolno też zapomnieć o otworze nawłaz. Wszystkie połączenia, a także wnętrze zbiornikamuszą zostać koniecznie uszczelnione specjalistycznąwodoszczelną masą. Z zewnątrz i wewnątrz zbiorniktrzeba dwukrotnie pomalować przeznaczonym do tegocelu impregnatem, powłoką bitumiczną lub substancjązabezpieczającą konstrukcję przed wilgocią. Po wyschnięciuwarstw izolacji zbiornik można zasypać. Masamieszanki betonowej sprawia, że tak wykonanego zbiornikanie trzeba zakotwiać. Ciśnienie wód gruntowych niejest go w stanie wyprzeć z wykopu.Cement PopularnyCement Popularny ® to produkt powszechnego zastosowania, sprawdzający sięprzy większości robót budowlanych. Zawartość specjalnie dobranych dodatkówzwiększa odporność betonu i zapraw na działania środowisk agresywnychchemicznie, poprawia szczelność betonu oraz pompowalność mieszanek.Popularny ® z powodzeniem może być stosowany do przygotowywania betonuzwykłego, posadzek, jastrychów, stabilizacji pod kostkę brukową, a takżezapraw murarskich i tynkarskich.Popularny ® to cement pucolanowy klasy 32,5 z dodatkiem popiołu lotnegokrzemionkowego.magazyn dla klientów Lafarge Cement | 5


ZIELONa STRONa LAFARGEWsparcie dla wspierającychśrodowiskoza degradację środowiska odpowiadają dziś w mniejszym niż niegdyś stopniu przedsiębiorstwa przemysłowe, a w corazwiększym – konsumenci. Zagrożenia ekologiczne związane są bowiem również z gospodarką komunalną, rozwojem transportu oraz wzrostemkonsumpcji energii i wody. Aby zniwelować negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz zwiększyć atrakcyjność działań mających na celupoprawę jego stanu, przedsiębiorcom i osobom fizycznym oferuje się liczne dofinansowania. Wyróżnić można trzy główne źródła wspieraniabudownictwa ekologicznego: środki krajowe, fundusze unijne oraz Fundusze Norweskie. W telegraficznym skrócie przedstawiamy najciekawszez punktu widzenia Czytelników informacje i odpowiadamy m.in. na pytanie, jak można zdobyć dotacje na kolektory i przydomową oczyszczalnięścieków.Dopłaty do kolektorów słonecznychProgram dopłat do kolektorów słonecznych realizowanyjest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej we współpracy z bankami. W jegoramach udzielane są dotacje na zakup i montaż kolektorówsłonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych(do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych.Program ten jest przeznaczony dla osób fizycznychoraz wspólnot mieszkaniowych, natomiast wyłączonesą z niego osoby korzystające z sieci ciepłowniczych.Z dotacji mogą korzystać również rolnicy, pod warunkiem,że kolektory będą wykorzystywane w gospodarstwiedomowym.Kredyty z dotacją mogą zostać wykorzystane nasfinansowanie:• kosztu projektu budowlanego dotyczącego montażuinstalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej,sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającąuprawnienia do projektowania,• kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych(w tym wypadku dostawca musi się legitymowaćsprawozdaniem badań kolektora nazgodność z normą PN-EN-12975-2, wykonanychprzez akredytowane laboratorium badawcze, orazaktualnym certyfikatem zgodności wydanym przezakredytowaną jednostkę lub europejskim certyfikatemna znak Solar Keymark nadanym przez jednostkęcertyfikującą),• kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normyPN-EN-1434,• kosztu montażu kolektora słonecznego,• zapłaconego podatku od towarów i usług.Listę banków, które podpisały umowę z NFOŚiGWi udzielają kredytów z dotacją na kolektory, można znaleźćna stronie [www.nfosigw.gov.pl]. Znajdują się tamrównież inne informacje, które mogą się okazać przydatneprzy składaniu wniosku.Dofinansowanie na budowęprzydomowej oczyszczalni ściekówTutaj kwestia dofinansowań wygląda zupełnie inaczej.W przypadku budowy oczyszczalni ścieków dotację niezwykletrudno uzyskać osobie indywidualnej. W takiejsytuacji to raczej gminy pozyskują środki z NFOŚiGW lubfunduszy unijnych. Można je otrzymać tylko na realizacjęspecjalnego programu budowy przydomowych oczyszczalniścieków, i to pod warunkiem, że budowa kanalizacjina wskazanym terenie nie jest opłacalna.Przed przystąpieniem do budowy własnej oczyszczalninależy się dowiedzieć, czy w gminie przez nas zamieszkiwanejnie jest planowane uruchomienie takiegoprogramu, gdyż zazwyczaj nie przewiduje się zwracaniapieniędzy za wykonane już inwestycje. Jeśli gmina niema programu w planach, warto spróbować skłonić władzedo jego wdrożenia i ubiegania się o dofinansowanie.Użytkownicy przydomowej oczyszczalni mogą liczyć nazwrot od 20% do 80% kosztów kwalifikowanych, a te zawszeokreślane są indywidualnie.Ubiegając się o dotację, należy pamiętać o:• odpowiednich dokumentach, które dla każdej gminyzostają określone indywidualnie. Na pewno będzie towniosek, operat wodno-prawny lub projekt oczyszczalniwraz z mapą z zaznaczeniem lokalizacji, dokumentpotwierdzający własność działki i odpowiedniedokumenty administracyjne,• dokumentach, które są konieczne do rozliczenia dotacji.Należy je gromadzić, jeśli bowiem nie okażemy ichpo zakończeniu prac, dotacja może zostać cofnięta,• dotrzymywaniu terminów składania wniosków,• sposobie realizacji budowy oczyszczalni ścieków.Pamiętajmy, że w przypadku funduszy unijnych częstoto właśnie gmina jest odpowiedzialna za wszystkiesprawy formalno-prawne,• kwestii finansowania inwestycji, gdyż najczęściej jestto refundacja. Z tego powodu trzeba dysponowaćśrodkami własnymi.W przypadku oczyszczalni ścieków można się równieżubiegać o preferencyjne kredyty. Są one mniej atrakcyjneniż dotacje, ale nierzadko mogą się okazać jedynąformą sfinansowania takiej inwestycji. Informacjina ich temat udzielają Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank OchronyŚrodowiska.Przed złożeniem dokumentów musimy się zatemupewnić, czy w danym momencie są przewidziane dotacjena kolektory, oczyszczalnie i inne formy działańproekologicznych, gdyż przedmioty dofinansowania orazkwoty przeznaczone na inwestycje nie są stałe.Ważne strony internetowe:1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej: [www.nfosigw.gov.pl]2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej: [www.wfosigw.pl]3. Fundusze Unijne: [www.pois.gov.pl]4. Fundusze Norweskie: [http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie]magazyn dla klientów Lafarge Cement | 7


ROZMOWY PRZY PRACYRekordowy rozwójRozmowa z Dariuszem Kaczmarkiem, prezesem Przedsiębiorstwa ProdukcjiBetonów Prefabet Białe BłotaRedakcja: Prefabet Białe Błota szczyci się wyjątkowodługą, ponad 110-letnią tradycją. Nie zwalniają Państwotempa, stale inwestując w rozwój. Które zmiany wprowadzonew przeszłości uważa Pan za najkorzystniejszei jakie są Państwa plany na przyszłość?Dariusz Kaczmarek: W latach 70. ubiegłego wieku jakopierwsi w Polsce uruchomiliśmy linię do produkcji sprężonychpłyt stropowych Spiroll. Umożliwiło to nam wytwarzaniepłyt stropowych o rozpiętości 12,6 mb, nieosiągalnychw owym czasie na rynku. Obecnie produkowane są stropowepłyty sprężone o grubościach 20 cm, 26,5 cm, 32 cmi 40 cm i rozpiętości nawet 18 mb. Możemy się pochwalićtym, że wyprodukowaliśmy płytę stropową o największejw Polsce długości 20,2 mb.W najbliższym czasie planujemy rozwój oferty dla budownictwakolejowego. Niezbędna będzie do tego rozbudowazakładu produkcyjnego, ponieważ przy osiągniętychstu procentach mocy wytwórczych nie jesteśmy już w stanieprzyjąć każdego nowego zamówienia. Dzięki planowanemurozwojowi biura projektowego spółka, która niema jeszcze zdolności finansowej do występowania w roligeneralnego wykonawcy, uplasuje się wyżej w łańcuchuwartości projektów budowlanych.R.: Budynki, drogi, stadiony, fabryka części do samolotów,dom modelowy... W Polsce nie ma chyba miasta,w którym nie znalazły zastosowania Państwa produkty...D. K.: Logo i nazwa Prefabetu Białe Błota znane są nie tylkow całym kraju, lecz także za granicą. Nasze wyroby ciesząsię uznaniem w Niemczech, Szwecji, Norwegii i Rosji.Postrzegane są wszędzie jako produkty najwyższej jakości.R.: Wdrażają Państwo zintegrowany system informatycznywspomagający zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem.W jaki sposób ma on usprawnić działanie Prefabetu?D. K.: System Streamsoft Prestiż usprawni przepływinformacji, dostarczy danych do podejmowania decyzjiprzez menedżerów spółki i pozwoli na analizę różnychwariantów przyszłych działań, m.in. wpływających nazwiększenie zysku.R.: Mają Państwo w swojej ofercie produkty o dużychśrednicach i wysokiej wytrzymałości, do wyrobu którychniezbędny jest niezawodny budulec. Czytelnicy zapewnedomyślają się, że dostarcza go Lafarge. Co zadecydowałoo wyborze tej firmy jako dostawcy?D. K.: Dzisiejszy rynek proponuje wiele rozwiązań. Firmyzabiegające o klienta dostarczają nie tylko produkt, lecztakże know-how i doradztwo techniczne, co naturalniejest ich wielkim atutem. Współpracujemy z firmą Lafargeod wielu lat. Kontakty biznesowe podobne są trochę dotych prywatnych: poznajemy kogoś i długo budujemywzajemne zaufanie oraz lojalność. Lafarge to dla nas rewelacyjneprodukty, specjaliści z ogromną wiedzą i wypracowaneprzez lata relacje przyjacielsko-biznesowe.R.: Jak wyglądają tendencje rynkowe związane z wykorzystaniembetonu architektonicznego? Czy na dobrewrócił on do łask?D. K.: Beton architektoniczny to nie tylko przyszłość prefabrykacji,lecz także trend współczesnej architektury,który w tej chwili można zaobserwować przede wszystkimza granicą. Stosuje się go jako materiał wykończeniowyelewacji oraz element dekoracyjny wnętrz. Czywrócił do łask? Na świecie nigdy o nim nie zapomniano,natomiast odnoszę wrażenie, że w Polsce ciągle jeszczewspominamy złe doświadczenia związane z budownictwemwielkopłytowym. Młode pokolenie architektówma szansę zmienić te wyobrażenia. Gorąco wierzę, żesię to uda i beton architektoniczny stanie się popularnyrównież w naszym kraju.R.: Warto chyba rozwinąć temat rekordów, jakie bijąPaństwa produkty.D. K.: To pojęcie względne. Wymagający klienci i śmiałewizje projektantów zmuszają do ciągłego rozwoju,do tego, aby stale myśleć o innowacjach. Kiedyś rozpiętość10–12 metrów dla stropu była wyzwaniem,a dzisiejsza myśl technologiczna zakłada stosunkowomałą grubość, podwyższoną odporność ogniową,przenoszenie bardzo dużych obciążeń i – co za tymidzie – rozpiętości dochodzące do 20 m. I tutaj możemymówić o wspomnianym już rekordzie. W tymroku dostarczyliśmy płyty stropowe sprężone o grubości50 cm i rozpiętości 20,2 m do budowy CentrumKultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy. Wiadomość o osiągnięciuprzez nas takich parametrów obiegła echem cały kraji już wiemy, że rozochoceni konstruktorzy projektująobiekty o rozpietościach 20 m w Poznaniu, Gdańskui Warszawie.Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PrefabetBiałe Błota SA jest wiodącym producentemsprężonych elementów konstrukcji (które generująponad 50% obrotów firmy) i prefabrykowanychelementów kanalizacji podziemnej. W lipcu2011 r. spółka zadebiutowała na rynkuNewConnect.[http://www.prefabet-bb.com.pl]8 | CEM&TY


ROZMOWY PRZY PRACYNie ma miejsca na błądRozmowa z Mustafą Tuncerem, szefem projektu AGP MetroRedakcja: Proszę przedstawić naszym Czytelnikom konsorcjumAGP Metro. Czym się Państwo zajmują?Mustafa Tuncer: AGP Metro Polska jest spółką cywilnąpowołaną do budowy Centralnego Odcinka II Linii Metraw Warszawie. Tworzą ją trzy firmy: turecka Gülermak, włoskaAstaldi oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i MostówMińsk Mazowiecki. Partnerskie przedsiębiorstwa mająkilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektówinfrastrukturalnych na całym świecie i odniosły liczne sukcesyprzede wszystkim w dziedzinie transportu, a takżehydrologii, energetyki i przemysłu ciężkiego.R.: Budowa drugiej linii metra należy do kluczowychinwestycji ostatnich lat. Proszę opowiedzieć, jak onaprzebiega.M. T.: Budowa metra to najbardziej multidyscyplinarnyprojekt, jaki można sobie wyobrazić. O tym, jak jest skomplikowany,świadczy konieczność prowadzenia prac w zakresieniemalże wszystkich dyscyplin inżynieryjnych. Jakowykonawca rozpoczęliśmy od przygotowania projektówpotrzebnych do uzyskania pozwoleń na budowę siedmiustacji, sześciu wentylatorni i łączących je tuneli. Następnieprzeprowadziliśmy prace związane z infrastrukturą podziemną(m.in. przeniesienie setek kilometrów kabli, rurciepłowniczych i gazowych), aby uzyskać front dla robótkonstrukcyjnych realizowanych z powierzchni: ścian szczelinowych,baret, kolumn i jet groutingu. Później do wykonaniapozostaną wnętrza podziemnych konstrukcji stacji,które można porównać do wykańczania najwyższej klasybiurowców. W tym samym momencie realizowane będąprace przy drążeniu tuneli, a następnie budowa systemówsterowania i torowisk oraz infrastruktury zasilającej. Napowierzchni przebiegać będzie odtwarzanie dróg i zieleni.R.: Prace podziemne różnią się zdecydowanie od typowychrobót budowlanych. Jaka jest ich specyfika?parametrach sprawnościowych, konsumpcji tlenu i emisjigazów. Wszystkie pojazdy spalinowe muszą miećkatalizator wodny. Ponadto wyposażenie stanowiskroboczych jest bardzo specyficzne, niespotykane w innychzakładach pracy, dlatego każdego specjalistę „z zewnątrz”trzeba przeszkolić w używaniu tego sprzętu.Jeśli zaś chodzi o ograniczenia technologiczne, musimypamiętać, że nawet przy użyciu najbezpieczniejszychurządzeń typu TBM EPB, które znajdą zastosowaniew Warszawie, przy budowie tunelu nie ma miejsca nabłąd, ponieważ urządzenie po ułożeniu ostatniego pierścieniai odepchnięciu się od niego nie może się cofnąći wykonać pracy ponownie. Dlatego też kontrola jakościmateriału, wyszkolenia załogi i sprawności maszyn przybudowie tuneli jest kilkudziesięciokrotnie bardziej rygorystycznaniż przy innych pracach.R.: Podczas prac wykorzystywana była technologia jetgrouting. Na czym ona dokładnie polega?M. T.: Rozwiązanie opiera się na wtłaczaniu pod ciśnieniemzawiesiny cementowej z cementu portlandzkiego oraz cementówhutniczych. Dysze umieszczane są na dnie odwiertuwykonanego za pomocą specjalistycznej wiertnicy i w miaręjego wypełniania stopniowo podnoszone. W tej technologiiwykonujemy tzw. korek denny, czyli podziemną gródź,która blokuje dostęp wód gruntowych do wnętrza stacji.R.: Dlaczego zdecydowali się Państwo na współpracęz firmą Lafarge Cement?M. T.: Z Lafarge współpracowaliśmy z powodzeniem przybardzo wielu projektach za granicą. Postawiliśmy nasprawdzonego partnera również w Polsce.R.: Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy metraprzeszły rygorystyczne testy i spełniają szereg norm.Dotyczy to również cementu.M. T.: Standardy jakościowe AGP Metro Polska są znaczniebardziej rygorystyczne niż normy przyjęte na świecie.Produkty Lafarge spełniają wszystkie nasze oczekiwania.Nie muszę chyba dodawać, że w naszej branży użycienajwyższej jakości materiałów i szczegółowa kontrola jakościpozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.R.: Czy są Państwo zadowoleni z współpracy z Lafarge?M. T.: W pełni. Przede wszystkim doceniamy elastycznośćfirmy Lafarge, która pozwala nam utrzymać tempo pracdzięki dostawom materiału przez 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu, nawet w święta. Przy takim projekciewsparcie ze strony dostawcy jest na wagę złota.M. T.: Prace przy budowie tuneli są znacznie bardziejskomplikowane niż te, które wykonujemy na powierzchni.Do czynników utrudniających ich prowadzenie należym.in. brak oświetlenia dziennego, niosący za sobą koniecznośćzapewnienia oświetlenia sztucznego. Do tegodochodzi bardzo ograniczona przestrzeń robocza orazkonieczność zapewnienia wymuszonej wentylacji stanowiskpracy – do każdego z nich powietrze musi zostaćdoprowadzone lutnią wentylacyjną. Warto również wspomniećo obowiązku stosowania maszyn o najwyższychAGP Metro Polska jest spółką cywilną, którazostała powołana do budowy CentralnegoOdcinka II Linii Metra w Warszawie. W jej składwchodzą trzy firmy: turecka Gülermak, włoskaAstaldi oraz Przedsiębiorstwo Budowy Drógi Mostów Mińsk Mazowiecki.[www.agpmetro.com]magazyn dla klientów Lafarge Cement | 9


ezpiecznie z lafargeBezpieczne malowanieZaliczane zwykle do robót wykończeniowych malowanie pozornie wydaje się czynnościąwolną od większych zagrożeń. To mylne przekonanie prowadzi niekiedy do lekceważenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszczagdy wykonuje ją osoba o innych kwalifikacjach zawodowych niż profesjonalny malarz. Ryzyko zaniedbań jest wysokie, bo oprócz możliwościwystąpienia wypadku w grę wchodzą długofalowe skutki zdrowotne ekspozycji na szkodliwe chemikalia.Roboty malarskie kwalifikowane są jako szczególnie niebezpiecznez wielu przyczyn. Niektóre czynniki ryzyka– takie jak praca na wysokości czy używanie urządzeńelektrycznych – omawialiśmy już na naszych łamach wielokrotnie,toteż ograniczymy się tym razem do wskazaniaproblemów najbardziej typowych. Skupimy się za to nazagrożeniach wynikających z właściwości chemicznychi fizycznych substancji, z którymi ma do czynienia malarz.Praca na wysokościPrace malarskie na wysokości należy prowadzić z rusztowańlub stabilnych drabin rozstawnych. Pod żadnympozorem nie wolno używać prowizorycznych pomostówzbudowanych np. z desek. Drabiny stosujemy jedyniedo wysokości 4 m od podłoża. Trzeba je zabezpieczyćprzez poślizgiem i rozsuwaniem się. Na wysokości nienależy sięgać ręką dalej niż pozwala na to pionowapostawa ciała. Mało prawdopodobne, aby ktokolwiekwpadł na pomysł rodem z serialu „Sąsiedzi”, ale gwoliścisłości dodajmy, że nie wolno przemieszczać się z drabinąrozstawną podczas stania na niej. W zależności odpołożenia stanowiska malarskiego należy też mieć nawzględzie inne specyficzne dla okoliczności zasady bezpiecznejpracy na wysokości.Urządzenia elektryczne i pneumatyczneUrządzenia elektryczne stosowane przy pracach malarskichnależy zabezpieczyć przed możliwością porażeniaprądem. Wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty malarskiez użyciem roztworów wodnych, należy wyłączyćinstalację elektryczną i zastosować zasilanie, które niestwarza ryzyka porażenia. Odciąć elektryczność powinniśmyrównież w sytuacji, gdy posługujemy się przy pracysubstancjami palnymi lub wybuchowymi. Do oświetleniastosujemy wówczas lampy w szczelnej oprawie, z gniazdemzasilającym poza pomieszczeniem, w którym prowadzonesą prace. Sprzęt zaliczany do I klasy ochronyprzeciwpożarowej jest dopuszczany do użytku podwarunkiem zastosowania dodatkowej ochrony w postacizerowania, uziemienia lub wyłączników ochronnych.Narzędzia zmechanizowane trzeba poddawać okresowejkontroli. Szczególną uwagę należy zwrócić na agregatyciśnieniowe, które muszą mieć sprawne zawory bezpieczeństwai manometry. Otwieranie tego rodzaju urządzeńw celu uzupełnienia farby dopuszczalne jest wyłączniepo obniżeniu ciśnienia w zbiorniku do atmosferycznego.Zagrożenia fizyczne i chemicznePodczas prac przygotowawczych – piaskowania i szlifowania– malarz narażony jest na pył, który może wywołaćpylicę płuc. Dlatego należy stosować odpowiednie środkiochrony górnych dróg oddechowych. Wysoce zalecaneW zależności od położeniastanowiska malarskiegonależy mieć nawzględzie specyficznedla okoliczności zasadybezpiecznej pracy nawysokości.jest użycie masek całotwarzowych z odpowiednio dobranymifiltropochłaniaczami. Nie wolno szlifować na suchopowłok malarskich (np. olejnych) zawierających toksyczneskładniki. Podczas wypalania starej warstwy farbytrzeba zapewnić w pomieszczeniu intensywną wentylację.Oddelegowani do wyżej wymienionych zadań pracownicypowinni zostać ponadto wyposażeni w środkiochrony oczu i dłoni, a w przypadku hałaśliwych czynnościrównież w ochronniki słuchu.Farby, lakiery i inne produkty stosowane przy pracachmalarskich mogą zawierać szkodliwe i alergizujące substancjechemiczne. Należą do nich m.in. materiały silniezasadowe (wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowaniapowłok) oraz zawierające związki ołowiu i chromu(miniowe farby przeciwrdzewne, żółcienie chromowe),krzemionkę i lotne rozpuszczalniki bądź rozcieńczalnikiorganiczne. Niektóre z tych substancji wchłaniają się doorganizmu zarówno drogą oddechową, jak i przez skórę.Z tego powodu malarz powinien stosować środki ochrony10 | CEM&TY


FUNDAMENTY NIE TYLKO PRAWNEOczywista księga wieczysta!indywidualnej i zapewnić w pomieszczeniu intensywnąwentylację. Przed przystąpieniem do prac wskazanejest zapoznanie się z kartami charakterystykiproduktów, które będziemy stosować.Substancji alkalicznych można używać jedyniew okularach i rękawicach ochronnych. Skórę twarzyi rąk należy zabezpieczyć specjalnym kremem.Przy wykorzystywaniu stężonych ługów potrzebnajest pełna odzież ochronna, łącznie z butamii fartuchem. Farby zawierające toksyczne składniki(m.in. ołów i chrom) wolno nakładać wyłącznieręcznie, za pomocą pędzla lub wałka. Przy natryskufarb zawierających krzemionkę trzeba stosować respiratoryalbo przynajmniej maski ochronne.Stosowanie farb zawierających lotne rozpuszczalnikiorganiczne lub inne substancje łatwo palnei wybuchowe wymusza przedsięwzięcie specjalnychśrodków ostrożności. Przede wszystkim należy usunąćwszelkie otwarte źródła ognia w promieniu conajmniej 30 m od stanowiska pracy. W widocznychmiejscach trzeba umieścić napisy ostrzegawcze.Należy stosować się do opisanych wyżej zasad użytkowaniaurządzeń elektrycznych. Aby nie wywołaćiskry, lepiej nie rzucać metalowymi przedmiotami.Z uwagi na ryzyko wybuchu oraz toksyczne oddziaływanieoparów na organizm trzeba zapewnić w pomieszczeniuwentylację naturalną lub mechaniczną,która zagwarantuje minimum cztery wymiany powietrzaw ciągu godziny. Druga „czwórka”, o którejnależy zawsze pamiętać, określa maksymalną liczbęgodzin bezpiecznej pracy w pomieszczeniu malowanymfarbami z lotnymi rozpuszczalnikami.Na zakończenie warto przypomnieć równieżkilka oczywistych, zdawałoby się, wskazówek. Nienależy dotykać twarzy zabrudzonymi farbą dłońmii ignorować drobnych, nieopatrzonych skaleczeń.W pomieszczeniu, w którym prowadzone są pracemalarskie, nie wolno również przygotowywać anispożywać posiłków.Im krótszy czas prac malarskich i mniej przynich wysiłku, tym lepiej dla zdrowia! Dlategoprzy przygotowywaniu zapraw murarskichi tynkarskich warto posłużyć się cementemLepo ® , który ułatwia barwienie powierzchni nadocelowy kolor dzięki ich jaśniejszej barwie.Każdy, kto planuje budowę, kupno lubsprzedaż nieruchomości, prędzej czypóźniej będzie miał do czynienia z księgamiwieczystymi. Co warto o nich wiedzieć?Księgi wieczyste to charakterystyczne dla europejskiegoporządku prawnego rejestry publiczne, które zawierająkomplet informacji dotyczących nieruchomości.Prowadzi się je dla:• gruntów,• budynków,• lokali,a także dla tzw. praw ograniczonych:• własnościowego spółdzielczego prawa do lokalumieszkalnego,• spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielnimieszkaniowej.Księga wieczysta zakładana jest wraz z dokonaniemw niej pierwszego wpisu przez sędziego bądź referendarzawydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego nawniosek uprawnionej osoby. Może nią być:• właściciel nieruchomości,• osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowedo nieruchomości,• wierzyciel, o ile przysługuje mu prawo, które mazostać wpisane do księgi wieczystej,• instytucja państwowa lub osoba, której oddano nieruchomośćw użytkowanie wieczyste.Księga wieczysta składa się z czterech działów.Pierwszy z nich określa dokładnie, gdzie znajduje sięnieruchomość i jakie są prawa związane z jej własnością.Drugi zawiera informacje o właścicielu nieruchomościlub osobie, której przysługuje prawo do jejwieczystego użytkowania. W trzecim gromadzone sądane o ograniczonych prawach rzeczowych (za wyjątkiemhipotek), ograniczeniach w rozporządzaniunieruchomością lub użytkowaniu wieczystym, a takżeo prawach osobistych oraz roszczeniach ciążącychna nieruchomości. To z tego właśnie działu księgi dowiemysię, czy np. działki, którą mamy zamiar kupić,nie obciąża służebność gruntowa, o której szerzej pisaliśmyw 15. wydaniu naszej gazety. Ostatnia częśćobejmuje informacje o hipotekach, których funkcjonowanierównież omówiliśmy na naszych łamach (nr 16).Oprócz tego rejestr zawiera tzw. akta księgi wieczystej,do których trafiają wszelkie istotne dokumenty związanez nieruchomością, np. dane z ewidencji budynkówi gruntów, akty notarialne, umowy itp.Przyjmuje się prawne domniemanie, że stan ujawnionyw księdze wieczystej jest zgodny ze stanem faktycznym.Tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystychumożliwia np. nabycie własności od osoby nieuprawnionej,jeśli figuruje ona w księdze wieczystej jakowłaściciel. Aby uzgodnić treść księgi wieczystej z rzeczywistymstanem prawnym, należy zwrócić się z wnioskiemo rozpoczęcie postępowania do sądu rejonowego.Jeżeli księga zawiera usterki niepowodujące tego typuniezgodności (np. literówki, błędy rachunkowe), sąd poprawiaje z urzędu w ciągu kilku dni.Warto zwrócić uwagę, że księgi wieczyste są jawne.Od ubiegłego roku część rejestrów (na początku ok. 65%z prawie 19 mln istniejących) można nawet przeglądaćna uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwościstronie internetowej [http://ekw.ms.gov.pl/]. Pewne ograniczeniedostępu stanowi wymóg podania numeru księgi.Każdy może poznać treść działów, natomiast wgląddo akt księgi wieczystej zarezerwowany jest dla osób mającychw tym interes prawny (np. potencjalnego nabywcynieruchomości) i notariusza.Należy pamiętać, że jawność księgi oznacza nie tylkoprzywilej, lecz także swego rodzaju zobowiązanie dozapoznania się z jej treścią, jeśli np. zamierzamy przeprowadzićtransakcję na rynku nieruchomości. Rzeczw tym, że po jej dokonaniu nie można się tłumaczyćnieznajomością wpisów ani wniosków, o których uczynionowzmiankę (obecność wzmianki sugeruje, że wnioseknie został jeszcze rozpatrzony). W sensie prawnymnie możemy mieć np. pretensji do sprzedawcy, jeśli– nie sprawdziwszy księgi wieczystej – kupimy nieruchomość,a potem okaże się, że jest ona obciążona hipotekączy służebnością.magazyn dla klientów Lafarge Cement | 11


RÓŻNOŚCI Z BRANŻYRekordowe płyty stropoweNajdłuższe płyty stropowe w Polsce dostarcza podbydgoskieprzedsiębiorstwo Prefabet Białe Błota, któregoszerszą charakterystykę przedstawiamy w rozmowie nas. 8. Wyprodukowane przez Prefabet elementy sprężonetypu Spiroll o rozpiętości sięgającej nawet 20 mpozwalają przykryć duże powierzchnie bez korzystaniaz podpór pośrednich. Prefabrykaty mają grubość 12,15, 20, 25, 26,5, 30, 32, 35, 40 lub 50 cm. Ich profilowanekrawędzie zapewniają optymalne przenoszenie siłpoprzecznych między przyległymi elementami. Wielkimizaletami płyt Spiroll są też ich zdolność do przenoszeniadużych obciążeń i gładka powierzchnia dolna, którazmniejsza koszt tynkowania. Na specjalne zamówienieistnieje możliwość wykonania elementów o odpornościogniowej 60 i 120 minut. Wykonane z betonu C50/60sprężone płyty stropowe typu Spiroll znajdują zastosowaniew budownictwie mieszkaniowym, przemysłowymoraz użyteczności publicznej.Wycinanie w ścianiePrecyzyjnie wycięte otwory i bruzdy w ścianie znaczącoułatwiają prace wykończeniowe. Satysfakcjonującewyniki w tej dziedzinie można osiągnąć jedynie przyużyciu profesjonalnego sprzętu. Z pewnością należydo niego bruzdownica Sparky FK 652, którazapewnia wysoki komfort pracy, daje możliwość bezstopniowegoregulowania głębokości cięcia, a takżeumożliwia wybór jednej z siedmiu opcji ustawieńpodkładek dystansowych przy wycinaniu bruzd.W przypadku tego typu urządzeń istotne są równieżkwestie bezpieczeństwa. Sparky FK 652 pozwalapod tym względem na blokadę wrzeciona ułatwiającegowymianę tarcz i beznarzędziową regulacjęosłony. Bruzdownica jest także wyposażona w łącznikchroniący przed przypadkowym uruchomieniem.Eksploatację urządzenia ułatwia efektywne odprowadzanieniezwykle uciążliwych przy tego typu pracachpyłów. W standardowym wyposażeniu znajdują siędwie tarcze diamentowe, osłona na rolkach, flanszai nakrętka mocująca, klucz oraz siedem podkładekdystansowych. Dodatkowo dokupić można uchwytantywibracyjny.Cementy workowane o 4-miesięcznymokresie gwarancjiOdpowiedni transport i składowanie materiałów budowlanychzaliczane są do kluczowych czynników decydującycho powodzeniu procesu budowlanego. O kosztownezaniedbania pod tym względem najłatwiej właśnie zimą.Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma Lafargepod koniec roku wprowadziła do swojej oferty produktyworkowane w specjalnych zimowych opakowaniach.Cementy Standard ® 4 miesiące, Ekspert ® 4 miesiące,Specjal ® 4 miesiące i Popularny ® 4 miesiące w workachzabezpieczonych foliową przekładką ochronną są znaczniemniej narażone na wpływ niekorzystnych warunkówzewnętrznych. Dodatkowo wszystkie cementy zawierajązwiększoną ilość czynnika redukującego działaniechromu (VI). Na wszystkie te produkty Lafarge udzielaaż 4-miesięcznej gwarancji.14 | CEM&TY


uchomościRewolucja w drukuLektura w High DefinitionWprowadzając na rynek urządzenieTop Shot, firma Hewlett--Packard dokonała czegoś, co dotej pory wydawało się zadaniemniesłychanie trudnym – wywołałaprawdziwą rewolucję na rynkuelektroniki biurowej! Szczególniezaskakuje fakt, że zupełnie nowąjakość zaproponowano w segmencieproduktów, które niełatwopoddają się zmianom technologicznym.Zaprezentowane w Dubliniepodczas konferencji HP Impacturządzenie to wysokiej jakości drukarkalaserowa ze zintegrowanymdiodowym skanerem 3D! Biurowy kombajn umożliwia nie tylko bezprzewodowe drukowaniebez pośrednictwa komputera, lecz także natychmiastowe publikowanie zeskanowanychobrazów w Internecie. Przygotowana przez producenta biblioteka aplikacjipozwala sprofilować funkcje drukarki HP Top Shot w taki sposób, aby dopasować je doindywidualnych oczekiwań użytkownika lub potrzeb firmy.Iriver Story HD to pierwszy czytnike-booków z 6-calowym ekranem e-inko rozdzielczości 1024 × 768 px. Łatwośćobsługi elektronicznej książki wynika z zastosowaniasprawdzonej już „belki”, którapełni funkcję przycisku i manipulatora.Pod względem wzornictwa HD wyróżniasię opływowym kształtem, smukłościąi lekkością. Duże wrażenie robi także zastosowanienowych rozwiązań technologicznych,m.in. procesora Cortex 800 Mhz, który sprawia, że otwieranie dokumentówprzebiega błyskawicznie. Wyświetlacz Vizplex o wyjątkowo wysokim kontraście gwarantujenieporównywalnie większy niż dotychczas komfort czytania. Wyświetlany tekstjest wyraźniejszy, a pismo skalować można w 8 rozmiarach. Dwa gigabajty pamięcipomieszczą nawet 1500 książek. Istnieje także możliwość rozszerzenia pojemnościczytnika o dodatkowe 32 GB za pomocą karty SDHC. Urządzenie obsługuje wiele formatówplików: EPUB, TXT, PDF, FB2, DJVU, a także dokumenty MS Office: PPT, XLS,DOC i komiksy w JPG, BMP, PNG czy GIF. Akumulator litowo-polimerowy 1800 mAhpozwala przeczytać nawet 12 tys. stron bez ładowania! Użyteczny bonus stanowi takżewbudowany słownik Collinsa.krzyżówkaOdpowiedzi z prawidłowym rozwiązaniem prosimy wysyłać pocztą elektroniczną bądźtradycyjną na poniższe adresy: e-mail: redakcja.lafarge@lafarge.com,Lafarge Cement SA, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz.Autorzy pierwszych trzech odpowiedzi e-mailowych oraz pierwszych trzech listownychzostaną nagrodzeni zestawami upominkowymi Lafarge.Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 17. upominki otrzymują następujące osoby:Marek Kardas z Pabianic, Sylwia Kardas z Żytowic, Maciej Stępień z Końskich,Tomasz Stępień z Końskich, Piotr Walewski z Końskich, Darek Wąsik z Końskich,Agnieszka Zając-Najder z Józefina.magazyn dla klientów Lafarge Cement | 15


cement powszechnegozastosowaniaCement Popularny ® sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach. Można goużywać zarówno do stawiania ścian naziemnych i fundamentowych, wykonywaniaposadzek, przygotowywania zapraw murarskich oraz tynkarskich, jak i do betonuzwykłego (klasy C8/10 do C25/30), na podbudowy oraz do stabilizacji pod kostkębrukową. Dzięki specjalnie dobranym dodatkom Popularny ® zwiększa pompowalnośćmieszanki betonowej oraz ułatwia jej rozprowadzanie, a także zacieranie i wygładzaniepowierzchni posadzek.W okresie zimowym cement Popularny ® dostępny jest w opakowaniuz przekładką foliową, dzięki czemu jego okres gwarancji wynosi aż 4 miesiące!TMwww.lafarge.pl

More magazines by this user
Similar magazines