ODLUKU o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske ...

obz.hr
  • No tags were found...

ODLUKU o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske ...

1 2 3 4 5 6 7 8 96415 Prihodi od pozitivnihtečajnih razlika 500,00 - 500,006417 Prihodi od dobititrgovačkih društava,banaka i ostalihfinancijskih institucijapo posebnimpropisima 650.000,00 - 650.000,00642 Prihodi odnefinancijskeimovine 10.651.000,00 -1.100.000,00 9.551.000,006421 Naknade za koncesije 2.350.000,00 -1.100.000,00 1.250.000,0064211 Naknada za koncesijeza pravo na lov 600.000,00 - 600.000,0064213 Naknada za koncesijena vodama i javnomvodnom dobru 1.500.000,00 -1.100.000,00 400.000,0064219 Naknada za ostalekoncesije 250.000,00 - 250.000,006422 Prihodi od zakupa iiznajmljivanjaimovine 7.600.000,00 - 7.600.000,0064221 Prihodi od zakupanekretnina 100.000,00 - 100.000,0064222 Prihodi od zakupapoljoprivrednogzemljišta 7.500.000,00 - 7.500.000,006423 Ostali prihodi odnefinancijske imovine 701.000,00 - 701.000,0064231 Naknada za korištenjenaftne luke, naftovodai ekspolatacijumineralnih sirovina 1.000,00 - 1.000,0064234 Lovozakupnina 700.000,00 - 700.000,0065 Prihodi odadministrativnihpristojbi i poposebnim propisima 32.920.460,00 -22.416.000,00 10.504.460,00651 Administrativne(upravne) pristojbe 6.200.000,00 -1.000.000,00 5.200.000,006512 Županijske, gradske iopćinske pristojbe inaknade 1.200.000,00 - 1.200.000,006513 Ostale upravnepristojbe 5.000.000,00 -1.000.000,00 4.000.000,00652 Prihodi po posebnimpropisima 26.720.460,00 -21.416.000,00 5.304.460,006522 Prihodi vodoprivrede 8.566.000,00 -8.566.000,00 -6526 Ostali nespomenutiprihodi 18.154.460,00 -12.850.000,00 5.304.460,0065266 Prihodi na temeljurefundacija rashoda izprethodnih godina 10.000,00 - 10.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi 419.460,00 - 419.460,0065269 Ostali nespomenutiprihodi - troškovitehničkih pregleda 100.000,00 - 100.000,005


1 2 3 4 5 6 7 8 965269 Ostali nespomenutiprihodi- kontrola zdravstveneispravnosti namirnica 50.000,00 - 50.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- Studija utjecaja naokoliš 25.000,00 - 25.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- po posebnimugovorima (za vodnustepenicu) 300.000,00 - 300.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- po posebnimugovorima (za kanale) 10.200.000,00 -8.700.000,00 1.500.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- po posebnimugovorima (za izradutopografskih karti) 200.000,00 1.600.000,00 1.800.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- po posebnimugovorima(NAPNAV) 6.800.000,00 -5.800.000,00 1.000.000,0065269 Ostali nespomenutiprihodi- troškovi nadmetanja 50.000,00 50.000,00 100.000,0066 Ostali prihodi 65.000,00 - 65.000,00661 Prihodi kojeproračuni iproračunskikorisnici ostvareobavljanjem poslovana tržištu (vlastitiprihodi) 50.000,00 - 50.000,006612 Prihodi od obavljanjaostalih poslovavlastite djelatnosti 50.000,00 - 50.000,00662 Kazne 15.000,00 - 15.000,006627 Ostale kazne 15.000,00 - 15.000,007. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE7 Prihodi od prodajenefinancijskeimovine 23.800.000,00 -15.800.000,00 8.000.000,0071 Prihodi od prodajeneproizvedenedugotrajne imovine 8.000.000,00 - 8.000.000,00711 Prihodi od prodajematerijalne imovine- prirodnih bogatstva 8.000.000,00 - 8.000.000,007111 Zemljište 8.000.000,00 - 8.000.000,0071111 Poljoprivrednozemljište 8.000.000,00 - 8.000.000,006


1 2 3 4 5 6 7 8 93. RASHODI72 Prihodi od prodajeproizvedenedugotrajne imovine 15.800.000,00 -15.800.000,00 -721 Prihodi od prodajegrađevinskihobjekata 15.800.000,00 -15.800.000,00 -7212 Poslovni objekti 15.800.000,00 -15.800.000,00 -3 Rashodi poslovanja 327.987.040,00 -53.302.302,19 274.684.737,8131 Rashodi za zaposlene 50.381.156,24 -3.303.582,48 47.077.573,76311 Plaće 42.326.426,24 -2.755.730,08 39.570.696,163111 Plaće za redovan rad 40.688.426,24 -2.649.388,42 38.039.037,823114 Plaće za posebneuvjete rada 1.638.000,00 -106.341,66 1.531.658,34312 Ostali rashodi zazaposlene 1.947.453,00 -23.448,32 1.924.004,683121 Ostali rashodi zazaposlene 1.947.453,00 -23.448,32 1.924.004,68313 Doprinosi na plaće 6.107.277,00 -524.404,08 5.582.872,923132 Doprinosi zazdravstvenoosiguranje 5.337.223,00 -372.823,80 4.964.399,203133 Doprinosi zazapošljavanje 770.054,00 -151.580,28 618.473,7232 Materijalni rashodi 164.039.980,39 -26.464.167,98 137.575.812,41321 Naknade troškovazaposlenima 14.350.429,95 -375.950,43 13.974.479,523211 Službena putovanja 4.978.305,00 -247.982,43 4.730.322,573212 Naknade za prijevoz,za rad na terenu iodvojeni život 8.364.668,95 9.032,00 8.373.700,953213 Stručno usavršavanjezaposlenika 1.007.456,00 -137.000,00 870.456,00322 Rashodi za materijali energiju 43.313.338,22 100.997,49 43.414.335,713221 Uredski materijal iostali materijalnirashodi 8.859.996,50 -54.747,46 8.805.249,043222 Materijal i sirovine 6.695.015,00 -9.203,59 6.685.811,413223 Energija 24.283.083,04 35.275,61 24.318.358,653224 Materijal i dijelovi zatekuće i investicijskoodržavanje 2.301.570,68 121.470,93 2.423.041,613225 Sitni inventar i autogume 1.173.673,00 8.202,00 1.181.875,00323 Rashodi za usluge 98.498.791,30 -25.448.028,90 73.050.762,403231 Usluge telefona, poštei prijevoza 47.374.164,00 -15.061.261,64 32.312.902,363232 Usluge tekućeg iinvesticijskogodržavanja 26.454.801,52 -8.130.333,41 18.324.468,113233 Usluge promidžbe iinformiranja 2.634.213,00 -257.147,16 2.377.065,843234 Komunalne usluge 5.957.502,30 -131.800,00 5.825.702,303235 Zakupnine inajamnine 1.992.905,00 -3.000,00 1.989.905,003236 Zdravstvene iveterinarske usluge 4.987.930,38 -12.500,00 4.975.430,387


1 2 3 4 5 6 7 8 93237 Intelektualne i osobneusluge 6.615.683,20 -1.325.127,59 5.290.555,613238 Računalne usluge 841.999,72 -72.000,00 769.999,723239 Ostale usluge 1.639.592,18 -454.859,10 1.184.733,08329 Ostali nespomenutirashodi poslovanja 7.877.420,92 -741.186,14 7.136.234,783291 Naknade za radpredstavničkih iizvršnih tijela,povjerenstava i slično 3.203.591,76 -579.190,92 2.624.400,843292 Premije osiguranja 482.926,29 -24.504,86 458.421,433293 Reprezentacija 1.421.226,00 -58.857,78 1.362.368,223294 Članarine 311.351,09 - 311.351,093299 Ostali nespomenutirashodi poslovanja 2.458.325,78 -78.632,58 2.379.693,2034 Financijski rashodi 3.343.747,75 -873.469,48 2.470.278,27342 Kamate za primljenezajmove 1.808.480,00 -1.000.000,00 808.480,003422 Kamate za primljenezajmove od banaka iostalih financijskihinstitucija u javnomsektoru 1.800.000,00 -1.000.000,00 800.000,003423 Kamate za primljenezajmove od banaka iostalih financijskihinstitucija izvanjavnog sektora 8.480,00 - 8.480,00343 Ostali financijskirashodi 1.535.267,75 126.530,52 1.661.798,273431 Bankarske usluge iusluge platnogprometa 819.408,00 -44.650,95 774.757,053432 Negativne tečajnerazlike i valutnaklauzula 5.000,00 - 5.000,003433 Zatezne kamate 79.978,75 70.252,00 150.230,753434 Ostali nespomenutifinancijski rashodi 630.881,00 100.929,47 731.810,4735 Subvencije 25.452.500,00 -5.025.000,00 20.427.500,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvima u javnomsektoru 800.000,00 -50.000,00 750.000,003512 Subvencijetrgovačkim društvimau javnom sektoru 800.000,00 -50.000,00 750.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,obrtnicima, malim isrednjimpoduzetnicima izvanjavnog sektora 24.652.500,00 -4.975.000,00 19.677.500,003521 Subvencije bankama iostalim financijskiminstitucijama izvanjavnog sektora 12.450.000,00 -1.800.000,00 10.650.000,008


1 2 3 4 5 6 7 8 93522 Subvencijetrgovačkim društvimaizvan javnog sektora 2.030.000,00 - 2.030.000,003523 Subvencijepoljoprivrednicima,obrtnicima, malim isrednjimpoduzetnicima 10.172.500,00 -3.175.000,00 6.997.500,0036 Pomoći dane uinozemstvo i unutaropće države 53.116.950,00 -15.380.982,25 37.735.967,75363 Pomoći unutar općedržave 53.116.950,00 -15.380.982,25 37.735.967,753631 Tekuće pomoći unutaropće države 24.605.950,00 -111.000,00 24.494.950,003632 Kapitalne pomoćiunutar opće države 28.511.000,00 -15.269.982,25 13.241.017,7538 Ostali rashodi 31.652.705,62 -2.255.100,00 29.397.605,62381 Tekuće donacije 23.274.640,00 -1.515.100,00 21.759.540,003811 Tekuće donacije unovcu 23.274.640,00 -1.515.100,00 21.759.540,00382 Kapitalne donacijeneprofitnimorganizacijama 3.950.000,00 -250.000,00 3.700.000,003821 Kapitalne donacijeneprofitnimorganizacijama 3.950.000,00 -250.000,00 3.700.000,00383 Kazne, penali inaknade štete 30.000,00 - 30.000,003834 Ugovorene kazne iostale naknade šteta 30.000,00 - 30.000,00385 Izvanredni rashodi 1.490.000,00 20.000,00 1.510.000,003851 Nepredviđeni rashodido visine proračunskepričuve 1.400.000,00 60.000,00 1.460.000,003859 Ostali izvanrednirashodi 90.000,00 -40.000,00 50.000,00386 Kapitalne pomoći 2.908.065,62 -510.000,00 2.398.065,623861 Kapitalne pomoćibankama i ostalimfinancijskiminstitucijama itrgovačkim društvimau javnom sektoru 1.508.065,62 - 1.508.065,623862 Kapitalne pomoćibankama i ostalimfinancijskiminstitucijama itrgovačkim društvimaizvan javnog sektora 500.000,00 -400.000,00 100.000,003863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima,obrtnicima, malim isrednjimpoduzetnicima 900.000,00 -110.000,00 790.000,009


1 2 3 4 5 6 7 8 94. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU4 Rashodi za nabavunefinancijskeimovine 87.458.104,00 -18.459.828,79 68.998.275,2141 Rashodi za nabavuneproizvedenedugotrajne imovine 13.525.000,00 -9.807.941,63 3.717.058,37411 Materijalna imovina- prirodna bogatstva 1.500.000,00 - 1.500.000,004111 Zemljište 1.500.000,00 - 1.500.000,00412 Nematerijalnaimovina 12.025.000,00 -9.807.941,63 2.217.058,374123 Licence 210.000,00 -33.473,88 176.526,124126 Ostala nematerijalnaimovina 11.815.000,00 -9.774.467,75 2.040.532,2542 Rashodi za nabavuproizvedenedugotrajne imovine 57.839.107,72 -8.422.630,43 49.416.477,29421 Građevinski objekti 45.603.988,00 -8.623.934,44 36.980.053,564212 Poslovni objekti 37.803.988,00 -3.623.934,44 34.180.053,564214 Ostali građevinskiobjekti 7.800.000,00 -5.000.000,00 2.800.000,00422 Postrojenja i oprema 9.407.892,72 582.901,09 9.990.793,814221 Uredska oprema inamještaj 1.071.187,00 41.302,83 1.112.489,834222 Komunikacijskaoprema 154.432,00 8.843,70 163.275,704223 Oprema za održavanjei zaštitu 276.866,50 44.020,61 320.887,114224 Medicinska ilaboratorijska oprema 6.268.504,00 399.329,79 6.667.833,794225 Instrumenti, uređaji istrojevi 58.000,00 8.256,19 66.256,194226 Sportska i glazbenaoprema 750.000,00 - 750.000,004227 Uređaji, strojevi ioprema za ostalenamjene 828.903,22 81.147,97 910.051,19423 Prijevozna sredstva 2.248.950,00 -374.969,83 1.873.980,174231 Prijevozna sredstva ucestovnom prometu 2.248.950,00 -374.969,83 1.873.980,17424 Knjige, umjetničkadjela i ostaleizložbene vrijednosti 30.277,00 - 30.277,004242 Umjetnička djela(izložena u galerijama,muzejima i slično) 30.277,00 - 30.277,00426 Nematerijalnaproizvedena imovina 548.000,00 -6.627,25 541.372,754262 Ulaganja u računalneprograme 73.000,00 -12.627,25 60.372,754264 Ostala nematerijalnaproizvedena imovina 475.000,00 6.000,00 481.000,0045 Rashodi za dodatnaulaganja nanefinancijskojimovini 16.093.996,28 -229.256,73 15.864.739,5510


1 2 3 4 5 6 7 8 9451 Dodatna ulaganja nagrađevinskimobjektima 8.775.435,28 -37.758,78 8.737.676,504511 Dodatna ulaganja nagrađevinskimobjektima 8.775.435,28 -37.758,78 8.737.676,50452 Dodatna ulaganja napostrojenjima iopremi 7.194.659,00 -191.497,95 7.003.161,054521 Dodatna ulaganja napostrojenjima i opremi 7.194.659,00 -191.497,95 7.003.161,05454 Dodatna ulaganja zaostalu nefinancijskuimovinu 123.902,00 - 123.902,004541 Dodatna ulaganja zaostalu nefinancijskuimovinu 123.902,00 - 123.902,00B. VLASTITI IZVORI9 Vlastiti izvori 30.000.000,00 -423.304,98 29.576.695,0292 Rezultat poslovanja 30.000.000,00 -423.304,98 29.576.695,02922 Višak/manjakprihoda 30.000.000,00 -423.304,98 29.576.695,029221 Višak prihoda 30.000.000,00 -423.304,98 29.576.695,02C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA8. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE8 Primici odfinancijske imovine izaduživanja 1.810.000,00 500.000,00 2.310.000,0081 Primljene otplate(povrati) glavnicedanih zajmova 10.000,00 500.000,00 510.000,00812 Primici (povrati)glavnice zajmovadanih neprofitnimorganizacijama,građanima ikućanstvima 10.000,00 - 10.000,008121 Povrat zajmova danihneprofitnimorganizacijama,građanima ikućanstvima utuzemstvu 10.000,00 - 10.000,00813 Primici (povrati)glavnice zajmovadanih bankama iostalim financijskiminstitucijama ujavnom sektoru - 500.000,00 500.000,008131 Povrat zajmova danihtuzemnim bankama iostalim financijskiminstitucijama ujavnom sektoru - 500.000,00 500.000,0011


1 2 3 4 5 6 7 8 983 Primici od prodajedionica i udjela uglavnici 1.800.000,00 - 1.800.000,00832 Primici od prodajedionica i udjela uglavnici trgovačkihdruštava u javnomsektoru 1.800.000,00 - 1.800.000,008321 Dionice i udjeli uglavnici trgovačkihdruštava u javnomsektoru 1.800.000,00 - 1.800.000,005. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA5 Izdaci za financijskuimovinu i otplatezajmova 10.270.000,00 -151.000,00 10.119.000,0051 Izdaci za danezajmove 2.510.000,00 29.000,00 2.539.000,00512 Izdaci za danezajmove neprofitnimorganizacijama,građanima ikućanstvima 2.460.000,00 79.000,00 2.539.000,005121 Dani zajmovineprofitnimorganizacijama,građanima ikućanstvima utuzemstvu 2.460.000,00 79.000,00 2.539.000,00516 Izdaci za danezajmove trgovačkimdruštvima,obrtnicima, malom isrednjempoduzetništvu izvanjavnog sektora 50.000,00 -50.000,00 -5161 Dani zajmovituzemnim trgovačkimdruštvima, obrtnicima,malom i srednjempoduzetništvu izvanjavnog sektora 50.000,00 -50.000,00 -53 Izdaci za dionice iudjele u glavnici 2.210.000,00 -180.000,00 2.030.000,00534 Dionice i udjeli uglavnici trgovačkihdruštava izvanjavnog sektora 2.210.000,00 -180.000,00 2.030.000,005341 Dionice i udjeli uglavnici tuzemnihtrgovačkih društavaizvan javnog sektora 2.210.000,00 -180.000,00 2.030.000,0054 Izdaci za otplatuglavnice primljenihzajmova 5.550.000,00 - 5.550.000,0012


1 2 3 4 5 6 7 8 9542 Otplata glavniceprimljenih zajmovaod banaka i ostalihfinancijskihinstitucija u javnomsektoru 5.550.000,00 - 5.550.000,005421 Otplata glavniceprimljenih zajmova odtuzemnih banaka iostalih financijskihinstitucija u javnomsektoru 5.550.000,00 - 5.550.000,0013


II. POSEBNI DIOČlanak 3.Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 343.683.013,02 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od10.119.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:Funkcija01 02 03 04 05 06 07IZVOR PRIHODAOpći prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePomoćiDonacijePrih.od nefinanc.imovine i nadoknadešteta s osnova osiguranjaNamjenski primici od zaduživanjaRačun Pozicija OpisTekući planProračuna za2009. godinuPovećanje/smanjenje1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Novi planRAZDJEL 1 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 19.596.000,00 -3.076.673,84 16.519.326,16GLAVA 1 TAJNIŠTVO 16.446.000,00 -2.743.673,84 13.702.326,16Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 6.126.000,00 -935.000,00 5.191.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 6.126.000,00 -935.000,00 5.191.000,003 Rashodi poslovanja 6.126.000,00 -935.000,00 5.191.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.933.000,00 -295.000,00 2.638.000,00311 Plaće 2.500.000,00 -250.000,00 2.250.000,000111 01 3111 1 Plaće za redovan rad 2.500.000,00 -250.000,00 2.250.000,00313 Doprinosi na plaće 433.000,00 -45.000,00 388.000,000111 01 3132 2 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 375.000,00 -30.000,00 345.000,000111 01 3133 3 Doprinosi za zapošljavanje 58.000,00 -15.000,00 43.000,0014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1432 Materijalni rashodi 3.193.000,00 -640.000,00 2.553.000,00323 Rashodi za usluge 1.290.000,00 -100.000,00 1.190.000,000111 01 3233 4 Usluge promidžbe i informiranja 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,000111 01 3235 5 Zakupnine i najamnine 40.000,00 - 40.000,000111 01 3237 6 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 - 50.000,000111 01 3239 7 Ostale usluge 200.000,00 - 200.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.903.000,00 -540.000,00 1.363.000,000111 01 3291 8 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 1.600.000,00 -400.000,00 1.200.000,000111 01 3293 9 Reprezentacija 100.000,00 -40.000,00 60.000,000111 01 3299 10 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.000,00 -100.000,00 103.000,00Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJEINFORMATIČKOG SUSTAVAOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.700.000,00 -250.000,00 2.450.000,003 Rashodi poslovanja 2.700.000,00 -250.000,00 2.450.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.700.000,00 -250.000,00 2.450.000,00311 Plaće 2.250.000,00 -206.500,00 2.043.500,000133 01 3111 11 Plaće za redovan rad 2.250.000,00 -206.500,00 2.043.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 -2.500,00 57.500,000133 01 3121 12 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 -2.500,00 57.500,00313 Doprinosi na plaće 390.000,00 -41.000,00 349.000,000133 01 3132 13 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 350.000,00 -35.000,00 315.000,000133 01 3133 14 Doprinosi za zapošljavanje 40.000,00 -6.000,00 34.000,00Program: DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 120.000,00 -29.109,40 90.890,603 Rashodi poslovanja 120.000,00 -29.109,40 90.890,6032 Materijalni rashodi 30.000,00 -29.109,40 890,60323 Rashodi za usluge 30.000,00 -29.109,40 890,600111 01 3239 15 Ostale usluge 30.000,00 -29.109,40 890,6038 Ostali rashodi 90.000,00 - 90.000,00381 Tekuće donacije 90.000,00 - 90.000,000111 01 3811 16 Tekuće donacije u novcu 90.000,00 - 90.000,00Program: DJELOVANJE SAVJETA ZAEUROPSKE INTEGRACIJE 90.000,00 -20.000,00 70.000,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 -20.000,00 70.000,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 -20.000,00 70.000,0015


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 -12.000,00 68.000,000111 03 3211 17 Službena putovanja 70.000,00 -12.000,00 58.000,000111 03 3213 18 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 - 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 -8.000,00 2.000,000122 03 3237 19 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 -8.000,00 2.000,00Program: DJELOVANJE ŽUPANIJSKOGSAVJETA MLADIH 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave - 5.000,00 5.000,00363 Pomoći unutar opće države - 5.000,00 5.000,000620 01 3631 692 Tekuće pomoći unutar opće države - 5.000,00 5.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 -5.000,00 95.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 -5.000,00 95.000,000620 01 3811 20 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 -5.000,00 95.000,00Program: AKTIVNOSTI VEZANE UZPROVOĐENJE ZAKONA ORAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,000620 01 3811 21 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00Program: SUFINANCIRANJE RADAPOLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVAVIJEĆNIKA 600.000,00 -120.000,00 480.000,003 Rashodi poslovanja 600.000,00 -120.000,00 480.000,0038 Ostali rashodi 600.000,00 -120.000,00 480.000,00381 Tekuće donacije 600.000,00 -120.000,00 480.000,000111 01 3811 22 Tekuće donacije u novcu 600.000,00 -120.000,00 480.000,00Program: VIJEĆA I PREDSTAVNICINACIONALNIH MANJINA 660.000,00 - 660.000,003 Rashodi poslovanja 645.000,00 - 645.000,0031 Rashodi za zaposlene 76.790,00 - 76.790,00311 Plaće 64.000,00 - 64.000,000133 01 3111 23 Plaće za redovan rad 64.000,00 - 64.000,0016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14313 Doprinosi na plaće 12.790,00 - 12.790,000133 01 3132 24 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 11.600,00 - 11.600,000133 01 3133 25 Doprinosi za zapošljavanje 1.190,00 - 1.190,0032 Materijalni rashodi 561.110,00 - 561.110,00321 Naknade troškova zaposlenima 170.600,00 -5.000,00 165.600,000133 01 3211 26 Službena putovanja 168.600,00 -5.000,00 163.600,000133 01 3212 27 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 2.000,00 - 2.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 34.100,00 - 34.100,000133 01 3221 28 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 12.300,00 - 12.300,000133 01 3223 29 Energija 15.300,00 - 15.300,000133 01 3224 30 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 4.500,00 - 4.500,000133 01 3225 31 Sitni inventar i auto gume 2.000,00 - 2.000,00323 Rashodi za usluge 265.660,00 653,00 266.313,000133 01 3231 32 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.140,00 - 43.140,000133 01 3232 693 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja - 653,00 653,000133 01 3233 33 Usluge promidžbe i informiranja 3.900,00 - 3.900,000133 01 3234 34 Komunalne usluge 700,00 - 700,000133 01 3235 35 Zakupnine i najamnine 128.600,00 - 128.600,000133 01 3237 36 Intelektualne i osobne usluge 81.420,00 - 81.420,000133 01 3239 37 Ostale usluge 7.900,00 - 7.900,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.750,00 4.347,00 95.097,000133 01 3291 38 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 64.100,00 - 64.100,000133 01 3292 39 Premije osiguranja 700,00 - 700,000133 01 3293 40 Reprezentacija 19.950,00 4.347,00 24.297,000133 01 3299 41 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 - 6.000,0034 Financijski rashodi 7.100,00 - 7.100,00343 Ostali financijski rashodi 7.100,00 - 7.100,000133 01 3431 42 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 7.100,00 - 7.100,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 15.000,00 - 15.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 15.000,00 - 15.000,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 - 15.000,0017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140133 01 4221 43 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 - 15.000,00Program: LOKALNI IZBORI 6.000.000,00 -1.389.564,44 4.610.435,563 Rashodi poslovanja 6.000.000,00 -1.389.564,44 4.610.435,5632 Materijalni rashodi 2.450.000,00 -1.150.660,49 1.299.339,51321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 -15.000,00 -0111 01 3211 44 Službena putovanja 15.000,00 -15.000,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 -18.060,53 381.939,470111 01 3221 45 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 400.000,00 -18.060,53 381.939,47323 Rashodi za usluge 1.060.000,00 -1.021.811,16 38.188,840111 01 3231 46 Usluge telefona, pošte i prijevoza 300.000,00 -300.000,00 -0111 01 3233 47 Usluge promidžbe i informiranja 300.000,00 -261.811,16 38.188,840111 01 3235 48 Zakupnine i najamnine 10.000,00 -10.000,00 -0111 01 3239 49 Ostale usluge 450.000,00 -450.000,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 975.000,00 -95.788,80 879.211,200111 01 3291 50 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 800.000,00 -83.690,92 716.309,080111 01 3293 51 Reprezentacija 25.000,00 -6.691,06 18.308,940111 01 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 -5.406,82 144.593,1834 Financijski rashodi 40.000,00 -38.903,95 1.096,05343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 -38.903,95 1.096,050111 01 3431 53 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 40.000,00 -38.903,95 1.096,0536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 3.010.000,00 - 3.010.000,00363 Pomoći unutar opće države 3.010.000,00 - 3.010.000,000111 01 3631 54 Tekuće pomoći unutar opće države 3.010.000,00 - 3.010.000,0038 Ostali rashodi 500.000,00 -200.000,00 300.000,00381 Tekuće donacije 500.000,00 -200.000,00 300.000,000111 01 3811 55 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 -200.000,00 300.000,00GLAVA 2 ŽUPAN 3.150.000,00 -333.000,00 2.817.000,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 3.150.000,00 -333.000,00 2.817.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - ŽUPAN 3.150.000,00 -333.000,00 2.817.000,003 Rashodi poslovanja 3.150.000,00 -333.000,00 2.817.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.530.000,00 -393.000,00 1.137.000,0018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14311 Plaće 1.300.000,00 -330.000,00 970.000,000111 01 3111 56 Plaće za redovan rad 1.300.000,00 -330.000,00 970.000,00313 Doprinosi na plaće 230.000,00 -63.000,00 167.000,000111 01 3132 57 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 200.000,00 -53.000,00 147.000,000111 01 3133 58 Doprinosi za zapošljavanje 30.000,00 -10.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 220.000,00 - 220.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 - 220.000,000111 01 3293 59 Reprezentacija 220.000,00 - 220.000,0038 Ostali rashodi 1.400.000,00 60.000,00 1.460.000,00385 Izvanredni rashodi 1.400.000,00 60.000,00 1.460.000,000111 01 3851 60 Nepredviđeni rashodi do visineproračunske pričuve 1.400.000,00 60.000,00 1.460.000,00RAZDJEL 2 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 4.856.241,38 -258.814,60 4.597.426,78Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 4.706.241,38 -228.814,60 4.477.426,78Potprogram: OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNEFINANCIJE 4.706.241,38 -228.814,60 4.477.426,783 Rashodi poslovanja 4.706.241,38 -228.814,60 4.477.426,7831 Rashodi za zaposlene 3.173.000,00 -298.814,60 2.874.185,40311 Plaće 2.700.000,00 -250.814,60 2.449.185,400112 01 3111 61 Plaće za redovan rad 2.700.000,00 -250.814,60 2.449.185,40313 Doprinosi na plaće 473.000,00 -48.000,00 425.000,000112 01 3132 62 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 410.000,00 -33.000,00 377.000,000112 01 3133 63 Doprinosi za zapošljavanje 63.000,00 -15.000,00 48.000,0032 Materijalni rashodi 768.241,38 -100.000,00 668.241,38323 Rashodi za usluge 440.000,00 -100.000,00 340.000,000112 01 3235 64 Zakupnine i najamnine 25.000,00 - 25.000,000112 01 3237 65 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00 -50.000,00 150.000,000112 01 3238 66 Računalne usluge 180.000,00 -50.000,00 130.000,000112 01 3239 67 Ostale usluge 35.000,00 - 35.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.241,38 - 328.241,380112 01 3293 68 Reprezentacija 10.000,00 - 10.000,000112 01 3294 69 Članarine 180.000,00 - 180.000,000112 01 3299 70 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.241,38 - 138.241,3834 Financijski rashodi 765.000,00 170.000,00 935.000,00343 Ostali financijski rashodi 765.000,00 170.000,00 935.000,0019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140112 01 3431 71 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 200.000,00 - 200.000,000112 01 3432 72 Negativne tečajne razlike i valutnaklauzula 5.000,00 - 5.000,000112 01 3433 73 Zatezne kamate 60.000,00 70.000,00 130.000,000112 01 3434 74 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500.000,00 100.000,00 600.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNIPROSTOR,OPREMU INEMATERIJALNU IMOVINU 150.000,00 -30.000,00 120.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UINFORMATIZACIJU 150.000,00 -30.000,00 120.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 150.000,00 -30.000,00 120.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 100.000,00 - 100.000,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 - 100.000,000133 01 4123 75 Licence 100.000,00 - 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 50.000,00 -30.000,00 20.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -30.000,00 20.000,000133 01 4262 76 Ulaganja u računalne programe 50.000,00 -30.000,00 20.000,00RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNOUREĐENJE, GRADITELJSTVO IZAŠTITU OKOLIŠA 8.312.000,00 -925.244,00 7.386.756,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 5.275.000,00 -265.000,00 5.010.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJELZA PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITUOKOLIŠA 5.275.000,00 -265.000,00 5.010.000,003 Rashodi poslovanja 5.275.000,00 -265.000,00 5.010.000,0031 Rashodi za zaposlene 5.240.000,00 -265.000,00 4.975.000,00311 Plaće 4.465.000,00 -220.000,00 4.245.000,000550 01 04 3111 77 Plaće za redovan rad 4.465.000,00 -220.000,00 4.245.000,00313 Doprinosi na plaće 775.000,00 -45.000,00 730.000,000550 01 04 3132 78 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 670.000,00 -20.000,00 650.000,0020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140550 01 04 3133 79 Doprinosi za zapošljavanje 105.000,00 -25.000,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 - 35.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 - 35.000,000550 01 3293 80 Reprezentacija 30.000,00 - 30.000,000550 01 3299 81 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 - 5.000,00Program: PROSTORNO UREĐENJE 197.000,00 -47.000,00 150.000,00Potprogram: IZRADA PROSTORNO-PLANSKEDOKUMENTACIJE 50.000,00 -30.000,00 20.000,00Projekt: ŽUPANIJSKI PROGRAM AKTIVNOSTII MJERA ZA UNAPRJEĐENJE STANJAPROSTORA I OKOLIŠA LOKACIJANASELJENIH ROMIMA 50.000,00 -30.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 -30.000,00 20.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 50.000,00 -30.000,00 20.000,00363 Pomoći unutar opće države 50.000,00 -30.000,00 20.000,000550 01 3632 82 Kapitalne pomoći unutar opće države 50.000,00 -30.000,00 20.000,00Potprogram: POSTAVLJANJE SPOMENIKA 20.000,00 - 20.000,00Projekt: SKULPTURE I SPOMEN-OBILJEŽJANA PODRUČJU ŽUPANIJE 20.000,00 - 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 20.000,00 - 20.000,00363 Pomoći unutar opće države 20.000,00 - 20.000,000820 01 3632 83 Kapitalne pomoći unutar opće države 20.000,00 - 20.000,00Potprogram: STRUČNA POVJERENSTVA IKOMISIJE 126.000,00 -16.000,00 110.000,00Projekt: KOMASACIJSKO POVJERENSTVO 25.000,00 -15.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 -15.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 -15.000,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 -15.000,00 10.000,000820 01 3291 84 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 25.000,00 -15.000,00 10.000,00Projekt:POVJERENSTVO ZA OCJENUARHITEKTONSKE USPJEŠNOSTI 1.000,00 -1.000,00 -21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -0820 01 3291 85 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 1.000,00 -1.000,00 -Projekt: POVJERENSTVA ZA TEHNIČKEPREGLEDE 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 - 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,000820 03 3291 86 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 100.000,00 - 100.000,00Potprogram: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI 1.000,00 -1.000,00 -Projekt: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI PUTEMJAVNIH GLASILA 1.000,00 -1.000,00 -3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -323 Rashodi za usluge 1.000,00 -1.000,00 -0411 01 3233 87 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 -1.000,00 -Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 910.000,00 -460.000,00 450.000,00Potprogram: STUDIJSKA I PLANSKADOKUMENTACIJA 15.000,00 -10.000,00 5.000,00Projekt: PROGRAM ZAŠTITE I POBOLJŠANJAKAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 5.000,00 - 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 5.000,00 - 5.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 5.000,00 - 5.000,00412 Nematerijalna imovina 5.000,00 - 5.000,000550 01 4126 88 Ostala nematerijalna imovina 5.000,00 - 5.000,00Projekt: KARTA BUKE 10.000,00 -10.000,00 -4 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 10.000,00 -10.000,00 -22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1441 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 10.000,00 -10.000,00 -412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 -0550 01 4126 89 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 -Potprogram: STRUČNA POVJERENSTVA IKOMISIJE 35.000,00 -30.000,00 5.000,00Projekt: POVJERENSTVA ZA STRATEŠKEPROCJENE I PROCJENE UTJECAJANA OKOLIŠ 35.000,00 -30.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 -30.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 -30.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 -30.000,00 5.000,000550 01 03 3291 90 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 35.000,00 -30.000,00 5.000,00Potprogram: ZBRINJAVANJE OTPADA 800.000,00 -375.000,00 425.000,00Projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJEOTPADOM 800.000,00 -375.000,00 425.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 -295.000,00 5.000,0031 Rashodi za zaposlene 258.000,00 -258.000,00 -311 Plaće 220.000,00 -220.000,00 -0510 01 3111 91 Plaće za redovan rad 220.000,00 -220.000,00 -313 Doprinosi na plaće 38.000,00 -38.000,00 -0510 01 3132 92 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 33.000,00 -33.000,00 -0510 01 3133 93 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 -5.000,00 -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 42.000,00 -37.000,00 5.000,00363 Pomoći unutar opće države 42.000,00 -37.000,00 5.000,000510 01 3631 94 Tekuće pomoći unutar opće države 42.000,00 -37.000,00 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 300.000,00 100.000,00 400.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 300.000,00 100.000,00 400.000,00412 Nematerijalna imovina 300.000,00 100.000,00 400.000,000510 01 4126 95 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00 100.000,00 400.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 200.000,00 -180.000,00 20.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 200.000,00 -180.000,00 20.000,0023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkihdruštava izvan javnog sektora 200.000,00 -180.000,00 20.000,000510 01 5341 96 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnihtrgovačkih društava izvan javnog sektora 200.000,00 -180.000,00 20.000,00Potprogram: ZAŠTITA ZRAKA 55.000,00 -40.000,00 15.000,00Projekt: MJERENJE ONEČIŠĆENJA VANJSKEATMOSFERE 5.000,00 - 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 - 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 - 5.000,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 - 5.000,000650 01 3237 97 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 - 5.000,00Projekt: MJERENJE KONCENTRACIJEPELUDI ALERGOGENA U ZRAKU 50.000,00 -40.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 -40.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 -40.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 -40.000,00 10.000,000650 01 3237 98 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 -40.000,00 10.000,00Potprogram: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI 5.000,00 -5.000,00 -Projekt: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI PUTEMJAVNIH GLASILA 5.000,00 -5.000,00 -3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 -32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 -323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -0650 01 3233 99 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 -5.000,00 -Program: ZAŠTITA PRIRODE 850.000,00 -45.000,00 805.000,00Korisnik: JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZAUPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIMPRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE 850.000,00 -45.000,00 805.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI 729.000,00 26.000,00 755.000,003 Rashodi poslovanja 724.000,00 26.000,00 750.000,0031 Rashodi za zaposlene 435.416,00 800,00 436.216,00311 Plaće 367.149,00 - 367.149,000540 01 3111 100 Plaće za redovan rad 367.149,00 - 367.149,0024


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 800,00 5.800,000540 01 3121 101 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 800,00 5.800,00313 Doprinosi na plaće 63.267,00 - 63.267,000540 01 3132 102 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 57.014,00 - 57.014,000540 01 3133 103 Doprinosi za zapošljavanje 6.253,00 - 6.253,0032 Materijalni rashodi 286.184,00 25.000,00 311.184,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.520,00 - 20.520,000540 01 3211 104 Službena putovanja 10.000,00 - 10.000,000540 01 3212 105 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 5.520,00 - 5.520,000540 01 3213 106 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 - 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 9.000,00 30.000,000540 01 3221 107 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 6.000,00 9.000,00 15.000,000540 01 3223 108 Energija 10.000,00 - 10.000,000540 01 3225 109 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 - 5.000,00323 Rashodi za usluge 115.860,00 5.500,00 121.360,000540 01 3231 110 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.000,00 5.500,00 16.500,000540 01 3233 111 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 - 10.000,000540 01 3234 112 Komunalne usluge 15.000,00 - 15.000,000540 01 3237 113 Intelektualne i osobne usluge 59.860,00 - 59.860,000540 01 3238 114 Računalne usluge 20.000,00 - 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.804,00 10.500,00 139.304,000540 01 3291 115 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 111.804,00 500,00 112.304,000540 01 3293 116 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,000540 01 3299 117 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 10.000,00 22.000,0034 Financijski rashodi 2.400,00 200,00 2.600,00343 Ostali financijski rashodi 2.400,00 200,00 2.600,000540 01 3431 118 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 2.400,00 200,00 2.600,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 5.000,00 - 5.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 5.000,00 - 5.000,00422 Postrojenja i oprema 5.000,00 - 5.000,000820 01 4221 119 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 - 5.000,0025


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: SPOMENICI PARKOVNEARHITEKTURE I SPOMENICIPRIRODE 121.000,00 -71.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 121.000,00 -71.000,00 50.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 121.000,00 -71.000,00 50.000,00363 Pomoći unutar opće države 121.000,00 -71.000,00 50.000,000540 01 3632 120 Kapitalne pomoći unutar opće države 121.000,00 -71.000,00 50.000,00Program: PROSTORNO PLANIRANJE 1.080.000,00 -108.244,00 971.756,00Korisnik: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZAPROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.080.000,00 -108.244,00 971.756,00Potprogram: OPĆI RASHODI 1.080.000,00 -108.244,00 971.756,003 Rashodi poslovanja 988.000,00 -92.244,00 895.756,0031 Rashodi za zaposlene 642.480,00 -33.800,00 608.680,00311 Plaće 535.560,00 -30.000,00 505.560,000550 01 3111 121 Plaće za redovan rad 535.560,00 -30.000,00 505.560,00312 Ostali rashodi za zaposlene 14.900,00 1.200,00 16.100,000550 01 3121 122 Ostali rashodi za zaposlene 14.900,00 1.200,00 16.100,00313 Doprinosi na plaće 92.020,00 -5.000,00 87.020,000550 01 3132 123 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 82.925,00 -5.000,00 77.925,000550 01 3133 124 Doprinosi za zapošljavanje 9.095,00 - 9.095,0032 Materijalni rashodi 341.920,00 -57.444,00 284.476,00321 Naknade troškova zaposlenima 79.420,00 1.056,00 80.476,000550 01 3211 125 Službena putovanja 25.000,00 -5.000,00 20.000,000550 01 3212 126 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 24.420,00 13.056,00 37.476,000550 01 3213 127 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00 -7.000,00 23.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 -11.000,00 89.000,000550 01 3221 128 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 75.000,00 -20.000,00 55.000,000550 01 3223 129 Energija 20.000,00 10.000,00 30.000,000550 01 3225 130 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 -1.000,00 4.000,00323 Rashodi za usluge 130.500,00 -37.500,00 93.000,000550 01 3231 131 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.000,00 5.000,00 22.000,000550 01 3233 132 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 -2.000,00 3.000,000550 01 3234 133 Komunalne usluge 28.000,00 -15.000,00 13.000,000421 01 3236 134 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.500,00 -2.500,00 -26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140550 01 3237 135 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 -5.000,00 20.000,000550 01 3238 136 Računalne usluge 15.000,00 -5.000,00 10.000,000421 01 3239 137 Ostale usluge 38.000,00 -13.000,00 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 -10.000,00 22.000,000550 01 3293 138 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,000912 01 3294 139 Članarine 2.000,00 - 2.000,000550 01 3299 140 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 -10.000,00 15.000,0034 Financijski rashodi 3.600,00 -1.000,00 2.600,00343 Ostali financijski rashodi 3.600,00 -1.000,00 2.600,000550 01 3431 141 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 3.600,00 -1.000,00 2.600,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 92.000,00 -16.000,00 76.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 60.000,00 - 60.000,00412 Nematerijalna imovina 60.000,00 - 60.000,000721 01 4123 142 Licence 60.000,00 - 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 32.000,00 -16.000,00 16.000,00422 Postrojenja i oprema 32.000,00 -16.000,00 16.000,000820 01 4221 143 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 -15.000,00 15.000,000820 01 4222 144 Komunikacijska oprema 2.000,00 -1.000,00 1.000,00RAZDJEL 4 AGENCIJA ZA RAZVOJ 54.205.430,00 -11.645.398,54 42.560.031,46Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 2.305.000,00 -245.000,00 2.060.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - AGENCIJA ZARAZVOJ 2.305.000,00 -245.000,00 2.060.000,003 Rashodi poslovanja 2.305.000,00 -245.000,00 2.060.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.225.000,00 -315.000,00 1.910.000,00311 Plaće 1.880.000,00 -250.000,00 1.630.000,000620 01 3111 145 Plaće za redovan rad 1.880.000,00 -250.000,00 1.630.000,00313 Doprinosi na plaće 345.000,00 -65.000,00 280.000,000620 01 3132 146 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 300.000,00 -50.000,00 250.000,000620 01 3133 147 Doprinosi za zapošljavanje 45.000,00 -15.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 70.000,00 150.000,00323 Rashodi za usluge - 70.000,00 70.000,000620 01 3237 694 Intelektualne i osobne usluge - 70.000,00 70.000,0027


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 - 80.000,000620 01 3293 148 Reprezentacija 10.000,00 - 10.000,000620 01 3299 149 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 - 70.000,00Program: REDOVITA DJELATNOST AGENCIJEZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 250.000,00 - 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 250.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 250.000,00 - 250.000,00363 Pomoći unutar opće države 250.000,00 - 250.000,000820 01 3631 150 Tekuće pomoći unutar opće države 250.000,00 - 250.000,00Program: OTPLATA ZAJMOVA 7.350.000,00 -1.000.000,00 6.350.000,00Potprogram: OTPLATA ZAJMOVA GDJE JEŽUPANIJA KORISNIK 7.350.000,00 -1.000.000,00 6.350.000,00Projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROJEKTEOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 7.350.000,00 -1.000.000,00 6.350.000,003 Rashodi poslovanja 1.800.000,00 -1.000.000,00 800.000,0034 Financijski rashodi 1.800.000,00 -1.000.000,00 800.000,00342 Kamate za primljene zajmove 1.800.000,00 -1.000.000,00 800.000,000112 01 3422 151 Kamate za primljene zajmove od banakai ostalih financijskih institucija u javnomsektoru 1.800.000,00 -1.000.000,00 800.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 5.550.000,00 - 5.550.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmova 5.550.000,00 - 5.550.000,00542 Otplata glavnice primljenih zajmova odbanaka i ostalih financijskih institucija ujavnom sektoru 5.550.000,00 - 5.550.000,000112 01 5421 152 Otplata glavnice primljenih zajmova odtuzemnih banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 5.550.000,00 - 5.550.000,00Program:Projekt:KAPITALNA ULAGANJA UKOMUNALNU INFRASTRUKTURU 4.200.000,00 -1.300.000,00 2.900.000,00IZGRADNJA TRGA J.J.STROSSMAYERA U ĐAKOVU, GRADĐAKOVO 500.000,00 -500.000,00 -28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 500.000,00 -500.000,00 -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 500.000,00 -500.000,00 -363 Pomoći unutar opće države 500.000,00 -500.000,00 -0820 01 3632 153 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000,00 -500.000,00 -Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UVODOOPSKRBU I ODVODNJU 2.500.000,00 -350.000,00 2.150.000,00Projekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJA NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE 1.830.000,00 -280.000,00 1.550.000,003 Rashodi poslovanja 1.830.000,00 -280.000,00 1.550.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 1.830.000,00 -280.000,00 1.550.000,00363 Pomoći unutar opće države 1.830.000,00 -280.000,00 1.550.000,000630 01 3632 154 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.830.000,00 -280.000,00 1.550.000,00Projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZAVODOOPSKRBU U NASELJUBOLMAN, OPĆINA JAGODNJAK 70.000,00 -70.000,00 -3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -70.000,00 -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 70.000,00 -70.000,00 -363 Pomoći unutar opće države 70.000,00 -70.000,00 -0630 01 3632 155 Kapitalne pomoći unutar opće države 70.000,00 -70.000,00 -Projekt: IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVAOPĆINE ČEPIN 600.000,00 - 600.000,003 Rashodi poslovanja 600.000,00 - 600.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 600.000,00 - 600.000,00363 Pomoći unutar opće države 600.000,00 - 600.000,000520 01 04 3632 156 Kapitalne pomoći unutar opće države 600.000,00 - 600.000,00Potprogram:KAPITALNA ULAGANJA USANITARNO-TEHNIČKUINFRASTRUKTURU 450.000,00 -300.000,00 150.000,0029


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: KAPITALNA ULAGANJA USANITARNO-TEHNIČKUINFRASTRUKTURU NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 450.000,00 -300.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 450.000,00 -300.000,00 150.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 450.000,00 -300.000,00 150.000,00363 Pomoći unutar opće države 450.000,00 -300.000,00 150.000,000650 01 3632 157 Kapitalne pomoći unutar opće države 450.000,00 -300.000,00 150.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 750.000,00 -150.000,00 600.000,00Projekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 200.000,00 -150.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 -150.000,00 50.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 200.000,00 -150.000,00 50.000,00363 Pomoći unutar opće države 200.000,00 -150.000,00 50.000,000451 01 3632 158 Kapitalne pomoći unutar opće države 200.000,00 -150.000,00 50.000,00Projekt: IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA UALJMAŠU, BATINI I OSIJEKU 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja - 114.467,75 114.467,7532 Materijalni rashodi - 83.450,00 83.450,00323 Rashodi za usluge - 83.450,00 83.450,000452 01 3237 695 Intelektualne i osobne usluge - 83.450,00 83.450,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave - 31.017,75 31.017,75363 Pomoći unutar opće države - 31.017,75 31.017,750452 01 3632 696 Kapitalne pomoći unutar opće države - 31.017,75 31.017,754 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 200.000,00 -114.467,75 85.532,2541 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 200.000,00 -114.467,75 85.532,25412 Nematerijalna imovina 200.000,00 -114.467,75 85.532,250452 01 4126 159 Ostala nematerijalna imovina 200.000,00 -114.467,75 85.532,25Projekt:PROSTORNA ANALIZA POTREBNIHZAHVATA NA ŽELJEZNIČKOMKORIDORU Vc NA PROSTORUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 - 50.000,0030


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 50.000,00 - 50.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 50.000,00 - 50.000,00412 Nematerijalna imovina 50.000,00 - 50.000,000452 01 4126 160 Ostala nematerijalna imovina 50.000,00 - 50.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE ZRAČNOGPROMETA 300.000,00 - 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 300.000,0035 Subvencije 300.000,00 - 300.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 300.000,00 - 300.000,000111 01 3512 161 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 300.000,00 - 300.000,00Program: SAKRALNI OBJEKTI 2.300.000,00 - 2.300.000,003 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 - 2.300.000,0038 Ostali rashodi 2.300.000,00 - 2.300.000,00382 Kapitalne donacije 2.300.000,00 - 2.300.000,000840 01 3821 162 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 2.300.000,00 - 2.300.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT IREKREACIJU 2.700.000,00 -200.000,00 2.500.000,00Projekt: OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTANA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.000.000,00 - 1.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.000.000,00 - 1.000.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00421 Građevinski objekti 1.000.000,00 - 1.000.000,000810 01 4214 163 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 - 1.000.000,00Projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA ITERENA 1.500.000,00 - 1.500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.500.000,00 - 1.500.000,0031


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1442 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.500.000,00 - 1.500.000,00421 Građevinski objekti 1.500.000,00 - 1.500.000,000810 01 4214 164 Ostali građevinski objekti 1.500.000,00 - 1.500.000,00Projekt: IZGRADNJA, ADAPTACIJA IOPREMANJE TENISKIH TERENA 100.000,00 -100.000,00 -3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 -38 Ostali rashodi 100.000,00 -100.000,00 -382 Kapitalne donacije 100.000,00 -100.000,00 -0810 01 3821 165 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 -100.000,00 -Projekt: DOGRADNJA I PROŠIRENJEKAPACITETA U CENTRU CRVENOGKRIŽA U ORAHOVICI 100.000,00 -100.000,00 -3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 -38 Ostali rashodi 100.000,00 -100.000,00 -382 Kapitalne donacije 100.000,00 -100.000,00 -0810 01 3821 166 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 -100.000,00 -Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 19.550.430,00 -3.333.398,54 16.217.031,46Projekt: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKAŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA -NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 19.550.430,00 -3.333.398,54 16.217.031,464 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 19.550.430,00 -3.333.398,54 16.217.031,4641 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 1.500.000,00 - 1.500.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.500.000,00 - 1.500.000,000922 07 4111 167 Zemljište 1.500.000,00 - 1.500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 18.050.430,00 -3.333.398,54 14.717.031,46421 Građevinski objekti 18.050.430,00 -3.333.398,54 14.717.031,460922 07 4212 168 Poslovni objekti 18.050.430,00 -3.333.398,54 14.717.031,46Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 400.000,00 - 400.000,00Projekt: OBNOVA PROČELJA 400.000,00 - 400.000,0032


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,0035 Subvencije 400.000,00 - 400.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 400.000,00 - 400.000,000660 01 3521 169 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnogsektora 400.000,00 - 400.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UGOSPODARSTVO 5.750.000,00 -2.250.000,00 3.500.000,00Projekt: KAPITALNA ULAGANJA U ZONEMALOG GOSPODARSTVA 5.350.000,00 -2.250.000,00 3.100.000,003 Rashodi poslovanja 5.350.000,00 -2.250.000,00 3.100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 4.850.000,00 -1.850.000,00 3.000.000,00363 Pomoći unutar opće države 4.850.000,00 -1.850.000,00 3.000.000,000620 01 3632 170 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.850.000,00 -1.850.000,00 3.000.000,0038 Ostali rashodi 500.000,00 -400.000,00 100.000,00386 Kapitalne pomoći 500.000,00 -400.000,00 100.000,000620 01 3862 171 Kapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima izvan javnog sektora 500.000,00 -400.000,00 100.000,00Projekt: POSLOVNA ZONA BELI MANASTIR,GRAD BELI MANASTIR 400.000,00 - 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 400.000,00 - 400.000,00363 Pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,000820 01 3632 172 Kapitalne pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 3.500.000,00 -1.100.000,00 2.400.000,00Projekt: IZGRADNJA DRUŠTVENIH DOMOVA 2.300.000,00 -500.000,00 1.800.000,003 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 -500.000,00 1.800.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 2.300.000,00 -500.000,00 1.800.000,00363 Pomoći unutar opće države 2.300.000,00 -500.000,00 1.800.000,000820 01 3632 173 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.300.000,00 -500.000,00 1.800.000,0033


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: ADAPTACIJA ZGRADE SPOMENIKAKULTURE-PALAČA GUTMANN UBELIŠĆU, GRAD BELIŠĆE 1.200.000,00 -600.000,00 600.000,003 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 -600.000,00 600.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 1.200.000,00 -600.000,00 600.000,00363 Pomoći unutar opće države 1.200.000,00 -600.000,00 600.000,000820 01 3632 174 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.200.000,00 -600.000,00 600.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UPROTUPOŽARNU ZAŠTITU 550.000,00 -450.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 550.000,00 -450.000,00 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 550.000,00 -450.000,00 100.000,00363 Pomoći unutar opće države 550.000,00 -450.000,00 100.000,000320 01 3632 175 Kapitalne pomoći unutar opće države 550.000,00 -450.000,00 100.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA USOCIJALNU SKRB 400.000,00 -400.000,00 -Projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJADOMA ZA STARIJE I NEMOĆNEOSOBE U NAŠICAMA, GRAD NAŠICE 400.000,00 -400.000,00 -4 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 400.000,00 -400.000,00 -41 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 400.000,00 -400.000,00 -412 Nematerijalna imovina 400.000,00 -400.000,00 -1090 01 4126 176 Ostala nematerijalna imovina 400.000,00 -400.000,00 -Program: RAZMINIRANJE 100.000,00 - 100.000,00Projekt: RAZMINIRANJE NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0035 Subvencije 100.000,00 - 100.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - 100.000,0034


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141090 01 3523 177 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 - 100.000,00Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG ISREDNJEG PODUZETNIŠTVA 2.300.000,00 -317.000,00 1.983.000,00Potprogram: POTPORE PODUZETNICIMA 915.000,00 -45.000,00 870.000,00Projekt:POTPORE PODUZETNICIMA ZANASTUPE NA SAJMOVIMA 310.000,00 100.000,00 410.000,003 Rashodi poslovanja 310.000,00 100.000,00 410.000,0035 Subvencije 260.000,00 100.000,00 360.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 260.000,00 100.000,00 360.000,000411 01 3523 178 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 260.000,00 100.000,00 360.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,000411 01 3811 179 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00Projekt: POTICANJE INOVACIJA I NOVIHPROIZVODA 150.000,00 -40.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 -40.000,00 110.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 -40.000,00 110.000,00381 Tekuće donacije 150.000,00 -40.000,00 110.000,000411 01 3811 180 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 -40.000,00 110.000,00Projekt: POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA 100.000,00 -50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 -50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 -50.000,00 50.000,000411 01 3811 181 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 -50.000,00 50.000,00Projekt: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 300.000,00 - 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 300.000,0032 Materijalni rashodi 260.000,00 - 260.000,00323 Rashodi za usluge 260.000,00 - 260.000,000411 01 3237 182 Intelektualne i osobne usluge 260.000,00 - 260.000,0035


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1435 Subvencije 20.000,00 - 20.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 20.000,00 - 20.000,000411 01 3523 183 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 20.000,00 - 20.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00 - 20.000,00381 Tekuće donacije 20.000,00 - 20.000,000411 01 3811 184 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 - 20.000,00Projekt: PROGRAM USAVRŠAVANJAMANAGERA - PUMA 55.000,00 -55.000,00 -3 Rashodi poslovanja 55.000,00 -55.000,00 -38 Ostali rashodi 55.000,00 -55.000,00 -381 Tekuće donacije 55.000,00 -55.000,00 -0411 01 3811 185 Tekuće donacije u novcu 55.000,00 -55.000,00 -Potprogram: INFORMIRANJE O PROGRAMIMAPOTICANJA PODUZETNIŠTVA IEDUKACIJA PODUZETNIKA 450.000,00 -80.000,00 370.000,003 Rashodi poslovanja 450.000,00 -80.000,00 370.000,0035 Subvencije 300.000,00 -30.000,00 270.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 300.000,00 -30.000,00 270.000,000411 01 3523 186 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 300.000,00 -30.000,00 270.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 -50.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 150.000,00 -50.000,00 100.000,000411 01 3811 187 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 -50.000,00 100.000,00Potprogram: POTICANJE RAZVOJA START - UPPODUZEĆA 100.000,00 -47.000,00 53.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -47.000,00 53.000,0035 Subvencije 75.000,00 -35.000,00 40.000,0036


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 75.000,00 -35.000,00 40.000,000411 01 3523 188 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 75.000,00 -35.000,00 40.000,0038 Ostali rashodi 25.000,00 -12.000,00 13.000,00381 Tekuće donacije 25.000,00 -12.000,00 13.000,000411 01 3811 189 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 -12.000,00 13.000,00Potprogram: SAVJETODAVNA POMOĆPODUZETNICIMA 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0035 Subvencije 37.500,00 - 37.500,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 37.500,00 - 37.500,000411 01 3523 190 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 37.500,00 - 37.500,0038 Ostali rashodi 12.500,00 - 12.500,00381 Tekuće donacije 12.500,00 - 12.500,000411 01 3811 191 Tekuće donacije u novcu 12.500,00 - 12.500,00Potprogram: SUFINANCIRANJE IZRADEPOSLOVNIH PLANOVA IINVESTICIJSKIH ELABORATA 200.000,00 -100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 -100.000,00 100.000,0035 Subvencije 200.000,00 -100.000,00 100.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 -100.000,00 100.000,000411 01 3523 192 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 -100.000,00 100.000,00Potprogram: SUFINANCIRANJE UVOĐENJASTANDARDA KVALITETE 220.000,00 - 220.000,003 Rashodi poslovanja 220.000,00 - 220.000,0037


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1435 Subvencije 220.000,00 - 220.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 220.000,00 - 220.000,000421 01 3523 193 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 220.000,00 - 220.000,00Potprogram: POTICAJI ZA RAZVOJPODUZETNIŠTVA 110.000,00 70.000,00 180.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 70.000,00 180.000,0035 Subvencije 110.000,00 70.000,00 180.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 110.000,00 70.000,00 180.000,000411 01 3523 194 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 110.000,00 70.000,00 180.000,00Potprogram: UČENIČKO I STUDENTSKOPODUZETNIŠTVO 55.000,00 - 55.000,003 Rashodi poslovanja 55.000,00 - 55.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 - 5.000,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 - 5.000,000411 01 3237 195 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 - 5.000,0035 Subvencije 25.000,00 - 25.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 25.000,00 - 25.000,000411 01 3523 196 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 25.000,00 - 25.000,0038 Ostali rashodi 25.000,00 - 25.000,00381 Tekuće donacije 25.000,00 - 25.000,000411 01 3811 197 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 - 25.000,00Potprogram: POTICANJE ZADRUGARSTVA 150.000,00 -65.000,00 85.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 -65.000,00 85.000,0035 Subvencije 150.000,00 -65.000,00 85.000,0038


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 150.000,00 -65.000,00 85.000,000411 01 3523 198 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 150.000,00 -65.000,00 85.000,00Potprogram: REGIONALNI JAMSTVENIINSTRUMENTI 50.000,00 -50.000,00 -3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 -35 Subvencije 25.000,00 -25.000,00 -352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 25.000,00 -25.000,00 -0411 01 3523 199 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 25.000,00 -25.000,00 -38 Ostali rashodi 25.000,00 -25.000,00 -381 Tekuće donacije 25.000,00 -25.000,00 -0411 01 3811 200 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 -25.000,00 -Program: REGIONALNA I MEĐUNARODNASURADNJA 2.550.000,00 -1.050.000,00 1.500.000,00Projekt: POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 1.370.000,00 -1.050.000,00 320.000,003 Rashodi poslovanja 1.370.000,00 -1.050.000,00 320.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 -50.000,00 250.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 -50.000,00 50.000,000411 01 3211 201 Službena putovanja 100.000,00 -50.000,00 50.000,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 - 150.000,000411 01 3233 202 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 - 50.000,000411 01 3237 203 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 - 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,000411 01 3293 204 Reprezentacija 50.000,00 - 50.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 1.070.000,00 -1.000.000,00 70.000,00363 Pomoći unutar opće države 1.070.000,00 -1.000.000,00 70.000,000411 01 3632 205 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.070.000,00 -1.000.000,00 70.000,00Projekt: REGIONALNI RAZVOJ 1.130.000,00 - 1.130.000,0039


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 1.130.000,00 - 1.130.000,0035 Subvencije 1.130.000,00 - 1.130.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 1.130.000,00 - 1.130.000,000411 01 3522 206 Subvencije trgovačkim društvima izvanjavnog sektora 1.130.000,00 - 1.130.000,00Projekt: PANONSKA HRVATSKA 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 - 50.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 - 20.000,000411 01 3211 207 Službena putovanja 20.000,00 - 20.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 - 30.000,000411 01 3233 208 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 - 20.000,000411 01 3237 209 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 - 10.000,00RAZDJEL 5UPRAVNI ODJEL ZAPOLJOPRIVREDU IGOSPODARSTVO 80.250.000,00 -38.804.000,00 41.446.000,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 2.114.000,00 -118.000,00 1.996.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJELZA POLJOPRIVREDU IGOSPODARSTVO 2.114.000,00 -118.000,00 1.996.000,003 Rashodi poslovanja 2.114.000,00 -118.000,00 1.996.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.089.000,00 -118.000,00 1.971.000,00311 Plaće 1.780.000,00 -100.000,00 1.680.000,000421 01 3111 210 Plaće za redovan rad 1.780.000,00 -100.000,00 1.680.000,00313 Doprinosi na plaće 309.000,00 -18.000,00 291.000,000421 01 3132 211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 267.000,00 -8.000,00 259.000,000421 01 3133 212 Doprinosi za zapošljavanje 42.000,00 -10.000,00 32.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 - 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 - 25.000,000421 01 3293 213 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,000421 01 3299 214 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,0040


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14GLAVA 1 POLJOPRIVREDA 59.426.000,00 -37.106.000,00 22.320.000,00Program: KAPITALNE POMOĆI ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE 1.300.000,00 -180.000,00 1.120.000,00Projekt: POTICAJI ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE 1.000.000,00 -80.000,00 920.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 -80.000,00 920.000,0035 Subvencije 400.000,00 - 400.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 400.000,00 - 400.000,000421 03 3523 215 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 400.000,00 - 400.000,0038 Ostali rashodi 600.000,00 -80.000,00 520.000,00381 Tekuće donacije 400.000,00 - 400.000,000421 03 3811 216 Tekuće donacije u novcu 400.000,00 - 400.000,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 -80.000,00 120.000,000421 03 3863 217 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 -80.000,00 120.000,00Projekt: POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJUELEMENTARNIH NEPOGODA 300.000,00 -100.000,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 -100.000,00 200.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 100.000,00 - 100.000,00363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 - 100.000,000421 03 3631 218 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 - 100.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 -100.000,00 100.000,000421 03 3811 219 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 -100.000,00 100.000,00Program: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJEPOLJOPRIVREDE 36.500.000,00 -18.690.000,00 17.810.000,00Projekt: ULO - HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK 2.000.000,00 - 2.000.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 2.000.000,00 - 2.000.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 - 2.000.000,0041


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkihdruštava izvan javnog sektora 2.000.000,00 - 2.000.000,000421 01 5341 220 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnihtrgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000,00 - 2.000.000,00Projekt: HRVATSKI ZAVOD ZAPOLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNUSLUŽBU 100.000,00 -50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 -50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,000421 01 3811 221 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 -50.000,00 -0421 01 3821 222 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 50.000,00 -50.000,00 -Projekt: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKIZAVOD 1.000.000,00 - 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - 1.000.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 1.000.000,00 - 1.000.000,00363 Pomoći unutar opće države 1.000.000,00 - 1.000.000,000421 01 3631 223 Tekuće pomoći unutar opće države 1.000.000,00 - 1.000.000,00Projekt: OBRANA OD TUČE AVIONSKIMGENERATORIMA 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 - 200.000,000421 03 3811 224 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 - 200.000,00Projekt: SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA IDRUGIM MANIFESTACIJAMA 1.200.000,00 -200.000,00 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 -200.000,00 1.000.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 50.000,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 - 50.000,000421 01 3233 225 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 - 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 150.000,000421 01 3299 226 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 150.000,0042


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1435 Subvencije 450.000,00 -150.000,00 300.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 450.000,00 -150.000,00 300.000,000421 01 3523 227 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 450.000,00 -150.000,00 300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 50.000,00 - 50.000,00363 Pomoći unutar opće države 50.000,00 - 50.000,000421 01 3631 228 Tekuće pomoći unutar opće države 50.000,00 - 50.000,0038 Ostali rashodi 550.000,00 -100.000,00 450.000,00381 Tekuće donacije 550.000,00 -100.000,00 450.000,000421 01 3811 229 Tekuće donacije u novcu 550.000,00 -100.000,00 450.000,00Projekt: EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 150.000,00 - 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 - 150.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 100.000,000421 03 3233 230 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 20.000,00 50.000,000421 03 3237 231 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 -20.000,00 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,000421 03 3299 232 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave - - -363 Pomoći unutar opće države - - -0421 03 3631 233 Tekuće pomoći unutar opće države - - -38 Ostali rashodi - - -381 Tekuće donacije - - -0421 03 3811 234 Tekuće donacije u novcu - - -Projekt: KAPITALNA ULAGANJA URIBNJAČARSTVO 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 - 200.000,000423 03 3863 235 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 - 200.000,0043


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Potprogram: KREDITIRANJE 600.000,00 -300.000,00 300.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE KAMATA 550.000,00 -300.000,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 550.000,00 -300.000,00 250.000,0035 Subvencije 550.000,00 -300.000,00 250.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 550.000,00 -300.000,00 250.000,000421 03 3521 236 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnogsektora 550.000,00 -300.000,00 250.000,00Projekt: KREDITIRANJE RAZVOJNIHPROGRAMA U POLJOPRIVREDI 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0034 Financijski rashodi 50.000,00 - 50.000,00343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 - 50.000,000421 03 3431 237 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 50.000,00 - 50.000,00Potprogram: POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 7.100.000,00 -1.840.000,00 5.260.000,00Projekt: PRERADA, SKLADIŠTENJE IPAKIRANJE POLJOPRIVREDNIHPROIZVODA 1.800.000,00 -400.000,00 1.400.000,003 Rashodi poslovanja 1.800.000,00 -400.000,00 1.400.000,0035 Subvencije 1.800.000,00 -400.000,00 1.400.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 1.800.000,00 -400.000,00 1.400.000,000421 03 3523 238 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 1.800.000,00 -400.000,00 1.400.000,00Projekt: UNAPRJEĐENJE POVRTLARSKEPROIZVODNJE 750.000,00 -390.000,00 360.000,003 Rashodi poslovanja 750.000,00 -390.000,00 360.000,0035 Subvencije 750.000,00 -390.000,00 360.000,0044


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 750.000,00 -390.000,00 360.000,000421 03 3523 239 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 750.000,00 -390.000,00 360.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE VOĆNIH SADNICAI LOZNIH CIJEPOVA 2.000.000,00 -600.000,00 1.400.000,003 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 -600.000,00 1.400.000,0035 Subvencije 2.000.000,00 -600.000,00 1.400.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00 -600.000,00 1.400.000,000421 03 3523 240 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 2.000.000,00 -600.000,00 1.400.000,00Projekt: ANALIZA TLA - JEDNOGODIŠNJINASADI 400.000,00 - 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,0035 Subvencije - - -351 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru - - -0421 03 3512 241 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru - - -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 400.000,00 - 400.000,00363 Pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,000421 03 3632 691 Kapitalne pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,00Projekt: ANALIZA TLA - VIŠEGODIŠNJINASADI 300.000,00 - 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 300.000,0035 Subvencije 300.000,00 - 300.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 300.000,00 - 300.000,000421 03 3512 242 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 300.000,00 - 300.000,0045


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: SUFINANCIRANJE OSIGURANJAUSJEVA 500.000,00 - 500.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 - 500.000,0035 Subvencije 500.000,00 - 500.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 500.000,00 - 500.000,000421 03 3523 243 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 500.000,00 - 500.000,00Projekt: FINANCIRANJE RAZVOJNIHPROJEKATA IZ PODRUČJAPOLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA,LOVSTVA I TURIZMA 1.350.000,00 -450.000,00 900.000,003 Rashodi poslovanja 850.000,00 -100.000,00 750.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 - 250.000,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 - 250.000,000421 03 3237 244 Intelektualne i osobne usluge 250.000,00 - 250.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 400.000,00 - 400.000,00363 Pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,000421 03 3632 245 Kapitalne pomoći unutar opće države 400.000,00 - 400.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 -100.000,00 -0421 03 3811 246 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 -100.000,00 -382 Kapitalne donacije 100.000,00 - 100.000,000421 03 3821 247 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 - 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 500.000,00 -350.000,00 150.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 500.000,00 -350.000,00 150.000,00412 Nematerijalna imovina 500.000,00 -350.000,00 150.000,000421 03 4126 248 Ostala nematerijalna imovina 500.000,00 -350.000,00 150.000,00Potprogram:POTICANJE STOČARSKEPROIZVODNJE 1.950.000,00 -800.000,00 1.150.000,0046


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: POTICAJNE MJERE USMJERENEUNAPREĐENJU STOČARSKEPROIZVODNJE 800.000,00 -600.000,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 800.000,00 -600.000,00 200.000,0035 Subvencije 800.000,00 -600.000,00 200.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 800.000,00 -600.000,00 200.000,000421 03 3523 249 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 800.000,00 -600.000,00 200.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE UMJETNOGOSJEMENJIVANJA 900.000,00 - 900.000,003 Rashodi poslovanja 900.000,00 - 900.000,0035 Subvencije 900.000,00 - 900.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 900.000,00 - 900.000,000421 03 3522 250 Subvencije trgovačkim društvima izvanjavnog sektora 900.000,00 - 900.000,00Projekt: HRVATSKI STOČARSKI CENTAR 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 - 50.000,000421 03 3821 251 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 50.000,00 - 50.000,00Projekt: ZBRINJAVANJE ANIMALNOGOTPADA 200.000,00 -200.000,00 -3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -200.000,00 -35 Subvencije 200.000,00 -200.000,00 -352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 -200.000,00 -0421 03 3523 252 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 -200.000,00 -47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Potprogram: GEODETSKO-KATASTARSKAIZMJERA ZEMLJIŠTA 3.500.000,00 -950.000,00 2.550.000,003 Rashodi poslovanja 3.500.000,00 -950.000,00 2.550.000,0032 Materijalni rashodi 3.500.000,00 -950.000,00 2.550.000,00323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 -950.000,00 2.550.000,000421 03 3237 253 Intelektualne i osobne usluge 3.500.000,00 -950.000,00 2.550.000,00Potprogram: GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAVOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.500.000,00 - 2.500.000,003 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 - 2.500.000,0032 Materijalni rashodi - - -323 Rashodi za usluge - - -0421 03 3237 254 Intelektualne i osobne usluge - - -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 2.500.000,00 - 2.500.000,00363 Pomoći unutar opće države 2.500.000,00 - 2.500.000,000421 03 3632 671 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.500.000,00 - 2.500.000,00Potprogram: PROVEDBA NAPNAV-a NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE 16.000.000,00 -14.550.000,00 1.450.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,0035 Subvencije 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,000421 03 3523 255 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 15.000.000,00 -14.000.000,00 1.000.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 10.000.000,00 -9.000.000,00 1.000.000,00412 Nematerijalna imovina 10.000.000,00 -9.000.000,00 1.000.000,000421 03 05 4126 256 Ostala nematerijalna imovina 10.000.000,00 -9.000.000,00 1.000.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 5.000.000,00 -5.000.000,00 -421 Građevinski objekti 5.000.000,00 -5.000.000,00 -48


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140421 03 05 4214 257 Ostali građevinski objekti 5.000.000,00 -5.000.000,00 -Program: RURALNI RAZVITAK 21.506.000,00 -18.236.000,00 3.270.000,00Projekt: UREĐENJE VINSKIH CESTA 200.000,00 -100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 -100.000,00 100.000,0035 Subvencije 200.000,00 -100.000,00 100.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 -100.000,00 100.000,000421 03 3523 258 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 -100.000,00 100.000,00Projekt: UREĐENJE RURALNOG PROSTORA 300.000,00 - 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 300.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 - 300.000,00381 Tekuće donacije 300.000,00 - 300.000,000421 03 3811 259 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 - 300.000,00Projekt: MANIFESTACIJE I OČUVANJEKULTURNE BAŠTINE 550.000,00 -50.000,00 500.000,003 Rashodi poslovanja 550.000,00 -50.000,00 500.000,0038 Ostali rashodi 550.000,00 -50.000,00 500.000,00381 Tekuće donacije 550.000,00 -50.000,00 500.000,000421 03 3811 260 Tekuće donacije u novcu 550.000,00 -50.000,00 500.000,00Projekt: ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 300.000,00 -50.000,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 -50.000,00 250.000,0035 Subvencije 100.000,00 - 100.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - 100.000,000421 03 3523 261 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 - 100.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 -50.000,00 150.000,000421 03 3811 262 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 -50.000,00 150.000,0049


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 250.000,00 -150.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 -150.000,00 100.000,0035 Subvencije 100.000,00 -100.000,00 -352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 100.000,00 -100.000,00 -0421 03 3523 263 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 -100.000,00 -38 Ostali rashodi 150.000,00 -50.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 150.000,00 -50.000,00 100.000,000421 03 3811 264 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 -50.000,00 100.000,00Projekt: STVARANJE KLASTERAPROIZVOĐAČA JABUKA I ROBNEMARKE SLAVONSKA JABUKA 240.000,00 180.000,00 420.000,003 Rashodi poslovanja 240.000,00 180.000,00 420.000,0031 Rashodi za zaposlene 25.000,00 75.000,00 100.000,00311 Plaće 25.000,00 75.000,00 100.000,000421 05 3111 265 Plaće za redovan rad 25.000,00 75.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 215.000,00 105.000,00 320.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 - 10.000,000421 05 3221 266 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 10.000,00 - 10.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 115.000,00 215.000,000421 05 3237 267 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 115.000,00 215.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 -10.000,00 95.000,000421 05 3291 268 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 10.000,00 -10.000,00 -0421 05 3299 269 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 - 95.000,00Projekt: UREĐENJE DETALJNE KANALSKEMREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA IODVODNJE NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 19.566.000,00 -18.066.000,00 1.500.000,003 Rashodi poslovanja 19.566.000,00 -18.066.000,00 1.500.000,0032 Materijalni rashodi 8.566.000,00 -8.566.000,00 -323 Rashodi za usluge 8.566.000,00 -8.566.000,00 -50


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140421 03 04 3232 270 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 8.066.000,00 -8.066.000,00 -0421 03 04 3237 271 Intelektualne i osobne usluge 500.000,00 -500.000,00 -36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 11.000.000,00 -9.500.000,00 1.500.000,00363 Pomoći unutar opće države 11.000.000,00 -9.500.000,00 1.500.000,000421 03 04 3632 272 Kapitalne pomoći unutar opće države 11.000.000,00 -9.500.000,00 1.500.000,00Projekt: ZAŠTITA OD KOMARACA 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 - 100.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 100.000,000550 01 3236 273 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.000,00 - 100.000,00Program: POTICANJE EKOLOŠKEPROIZVODNJE 120.000,00 - 120.000,00Potprogram: SUFINANCIRANJE SAVJETOVANJA IPOTVRĐIVANJA EKOLOŠKIHPROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA 120.000,00 - 120.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 - 120.000,0038 Ostali rashodi 120.000,00 - 120.000,00381 Tekuće donacije 120.000,00 - 120.000,000421 03 3811 274 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 - 120.000,00GLAVA 2 LOVSTVO 2.500.000,00 - 2.500.000,00Program: LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.500.000,00 - 2.500.000,00Potprogram: PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 215.000,00 - 215.000,003 Rashodi poslovanja 195.000,00 -3.000,00 192.000,0032 Materijalni rashodi 65.000,00 -3.000,00 62.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 - 20.000,000422 03 3233 275 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 - 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 -3.000,00 42.000,000422 03 3292 276 Premije osiguranja 10.000,00 - 10.000,000422 03 3299 277 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 -3.000,00 32.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00 - 130.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 - 100.000,000422 03 3811 278 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 - 100.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 - 30.000,0051


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140422 03 3834 279 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 30.000,00 - 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 20.000,00 3.000,00 23.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 20.000,00 3.000,00 23.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 3.000,00 23.000,000422 03 4221 697 Uredska oprema i namještaj - 3.000,00 3.000,000422 03 4225 280 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.000,00 - 20.000,00Potprogram: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 2.285.000,00 - 2.285.000,00Projekt: RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJALOVSTVA 300.000,00 - 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 300.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 - 300.000,00382 Kapitalne donacije 200.000,00 - 200.000,000422 03 3821 281 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 200.000,00 - 200.000,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 - 100.000,000422 03 3863 282 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 - 100.000,00Projekt: UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 400.000,00 - 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,0038 Ostali rashodi 400.000,00 - 400.000,00382 Kapitalne donacije 200.000,00 - 200.000,000422 03 3821 283 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 200.000,00 - 200.000,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 - 200.000,000422 03 3863 284 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 - 200.000,00Projekt: KUPOVINA I UREĐENJE DVORCAEUGENA SAVOJSKOG U BILJU 300.000,00 - 300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 300.000,00 - 300.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 300.000,00 - 300.000,0052


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14421 Građevinski objekti 300.000,00 - 300.000,000422 03 06 4214 285 Ostali građevinski objekti 300.000,00 - 300.000,00Projekt: UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 935.000,00 - 935.000,003 Rashodi poslovanja 935.000,00 - 935.000,0032 Materijalni rashodi 235.000,00 - 235.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 - 30.000,000422 03 3221 286 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 30.000,00 - 30.000,00323 Rashodi za usluge 75.000,00 - 75.000,000422 03 3235 287 Zakupnine i najamnine 70.000,00 - 70.000,000422 03 3237 288 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 - 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 - 130.000,000422 03 3299 289 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 - 130.000,0035 Subvencije 100.000,00 - 100.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - 100.000,000422 03 3523 290 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 - 100.000,0038 Ostali rashodi 600.000,00 - 600.000,00381 Tekuće donacije 600.000,00 - 600.000,000422 03 3811 291 Tekuće donacije u novcu 600.000,00 - 600.000,00Projekt: RAZMINIRANJE LOVIŠTA IUNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00382 Kapitalne donacije 100.000,00 - 100.000,000422 03 3821 292 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 - 100.000,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 - 100.000,000422 03 3863 293 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 - 100.000,00Projekt:ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTARLOVIŠTA 100.000,00 - 100.000,0053


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0035 Subvencije 100.000,00 - 100.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 100.000,00 - 100.000,000422 03 3512 294 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 100.000,00 - 100.000,00Projekt: POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJEZNAKOVA UZ PROMETNICE 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0035 Subvencije 50.000,00 - 50.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - 50.000,000422 03 3523 295 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 50.000,00 - 50.000,00GLAVA 3 GOSPODARSTVO 16.210.000,00 -1.580.000,00 14.630.000,00Program: ZAŠTITA OD POŽARA 3.050.000,00 -50.000,00 3.000.000,00Korisnik: VATROGASNA ZAJEDNICAOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.000.000,00 - 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - 1.000.000,0038 Ostali rashodi 1.000.000,00 - 1.000.000,00381 Tekuće donacije 1.000.000,00 - 1.000.000,000320 01 3811 296 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 - 1.000.000,00Projekt: DOBROVOLJNA VATROGASNADRUŠTVA 2.050.000,00 -50.000,00 2.000.000,003 Rashodi poslovanja 2.050.000,00 -50.000,00 2.000.000,0038 Ostali rashodi 2.050.000,00 -50.000,00 2.000.000,00381 Tekuće donacije 1.400.000,00 -50.000,00 1.350.000,000320 01 3811 297 Tekuće donacije u novcu 1.400.000,00 -50.000,00 1.350.000,00382 Kapitalne donacije 650.000,00 - 650.000,000320 01 3821 298 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 650.000,00 - 650.000,0054


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG ISREDNJEG PODUZETNIŠTVA 11.840.000,00 -1.530.000,00 10.310.000,00Potprogram: KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEGPODUZETNIŠTVA 11.840.000,00 -1.530.000,00 10.310.000,00Projekt: PODUZETNIK 2 1.500.000,00 -500.000,00 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 -500.000,00 1.000.000,0035 Subvencije 1.500.000,00 -500.000,00 1.000.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 1.500.000,00 -500.000,00 1.000.000,000411 01 03 3521 299 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnogsektora 1.500.000,00 -500.000,00 1.000.000,00Projekt: KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 30.000,00 - 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,0034 Financijski rashodi 30.000,00 - 30.000,00343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 - 30.000,000411 01 3431 300 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 30.000,00 - 30.000,00Projekt: KREDITNA LINIJA "LOKALNIPODUZETNIK" 9.800.000,00 -1.000.000,00 8.800.000,003 Rashodi poslovanja 9.800.000,00 -1.000.000,00 8.800.000,0035 Subvencije 9.800.000,00 -1.000.000,00 8.800.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 9.800.000,00 -1.000.000,00 8.800.000,000411 01 04 3521 301 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnogsektora 9.800.000,00 -1.000.000,00 8.800.000,00Projekt: KREDITNA LINIJA "LOKALNIPODUZETNIK" - PROJEKTMIKROKREDITIRANJE 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0035 Subvencije 200.000,00 - 200.000,0055


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 - 200.000,000411 01 04 3521 302 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnogsektora 200.000,00 - 200.000,00Projekt: MJERE ZA UNAPRJEĐENJEPODUZETNIŠTVA 300.000,00 -30.000,00 270.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 -30.000,00 270.000,0035 Subvencije 200.000,00 - 200.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 - 200.000,000411 01 3523 303 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 -30.000,00 70.000,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 -30.000,00 70.000,000411 01 3863 304 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima 100.000,00 -30.000,00 70.000,00Projekt: ROBNA BURZA D.O.O. OSIJEK 10.000,00 - 10.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 10.000,00 - 10.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.000,00 - 10.000,00534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkihdruštava izvan javnog sektora 10.000,00 - 10.000,000411 01 5341 305 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnihtrgovačkih društava izvan javnog sektora 10.000,00 - 10.000,00Program: VODNO GOSPODARSTVO 400.000,00 -50.000,00 350.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U VODNOGOSPODARSTVO 400.000,00 -50.000,00 350.000,00Projekt: ZAŠTITA VODOCRPILIŠTA 100.000,00 -50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -50.000,00 50.000,0035 Subvencije 100.000,00 -50.000,00 50.000,0056


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14351 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 100.000,00 -50.000,00 50.000,000630 01 3512 306 Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru 100.000,00 -50.000,00 50.000,00Projekt: STUDIJA OPRAVDANOSTIIZGRADNJE VODNE STEPENICE NARIJECI DRAVI 300.000,00 - 300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 300.000,00 - 300.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 300.000,00 - 300.000,00412 Nematerijalna imovina 300.000,00 - 300.000,000473 04 05 4126 307 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00 - 300.000,00Program: UNAPRJEĐENJE TURIZMA 920.000,00 50.000,00 970.000,00Korisnik: TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 300.000,00 50.000,00 350.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 50.000,00 350.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 50.000,00 350.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 50.000,00 250.000,000473 01 3811 308 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 50.000,00 250.000,00382 Kapitalne donacije 100.000,00 - 100.000,000473 01 3821 309 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 - 100.000,00Projekt: UNAPRJEĐENJE TURIZMA NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE 400.000,00 - 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,0038 Ostali rashodi 400.000,00 - 400.000,00381 Tekuće donacije 400.000,00 - 400.000,000473 01 3811 310 Tekuće donacije u novcu 400.000,00 - 400.000,00Projekt: PROMIDŽBA TURIZMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 - 200.000,0057


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140473 01 3811 311 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 - 200.000,00Projekt: OBRAZOVANJE SUDIONIKA UTURIZMU 20.000,00 - 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 - 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,000473 01 3299 312 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,00RAZDJEL 6UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKUKULTURU 163.318.811,00 -14.923.000,00 148.395.811,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 2.125.000,00 -123.000,00 2.002.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJELZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT ITEHNIČKU KULTURU 2.125.000,00 -123.000,00 2.002.000,003 Rashodi poslovanja 2.125.000,00 -123.000,00 2.002.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.115.000,00 -123.000,00 1.992.000,00311 Plaće 1.800.000,00 -100.000,00 1.700.000,000912 01 3111 313 Plaće za redovan rad 1.800.000,00 -100.000,00 1.700.000,00313 Doprinosi na plaće 315.000,00 -23.000,00 292.000,000912 01 3132 314 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 270.000,00 -10.000,00 260.000,000912 01 3133 315 Doprinosi za zapošljavanje 45.000,00 -13.000,00 32.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 - 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - 10.000,000912 01 3293 316 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,000912 01 3299 317 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 - 5.000,00GLAVA 1 OSNOVNO ŠKOLSTVO 58.239.112,00 - 58.239.112,00Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKEZGRADE 11.111.759,00 - 11.111.759,00Potprogram: POSLOVNI OBJEKTI 9.950.299,00 - 9.950.299,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 9.950.299,00 - 9.950.299,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 9.950.299,00 - 9.950.299,0058


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14421 Građevinski objekti 9.950.299,00 - 9.950.299,000912 03 4212 318 Poslovni objekti 9.950.299,00 - 9.950.299,00Potprogram: OSNOVNA OPREMA 1.161.460,00 - 1.161.460,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.161.460,00 - 1.161.460,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.161.460,00 - 1.161.460,00422 Postrojenja i oprema 1.161.460,00 - 1.161.460,000912 03 4221 319 Uredska oprema i namještaj 240.570,00 - 240.570,000912 03 4222 672 Komunikacijska oprema 60.000,00 - 60.000,000912 03 4223 673 Oprema za održavanje i zaštitu 60.000,00 - 60.000,000912 03 4226 674 Sportska i glazbena oprema 700.000,00 - 700.000,000912 03 4227 320 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 100.890,00 - 100.890,00Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA 4.228.461,00 - 4.228.461,003 Rashodi poslovanja 4.228.461,00 - 4.228.461,0032 Materijalni rashodi 4.228.461,00 - 4.228.461,00323 Rashodi za usluge 4.228.461,00 - 4.228.461,000912 03 3232 321 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 4.168.461,00 - 4.168.461,000912 03 3237 322 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 - 60.000,00Program: OSNOVNI STANDARDOSNOVNOŠKOLSKOGOBRAZOVANJA 42.898.892,00 - 42.898.892,00Potprogram: OSNOVNI PROGRAM 24.736.957,00 - 24.736.957,003 Rashodi poslovanja 24.736.957,00 - 24.736.957,0032 Materijalni rashodi 24.363.260,00 - 24.363.260,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.827.867,00 - 16.827.867,000912 03 3221 323 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 3.766.596,00 - 3.766.596,000912 03 3223 324 Energija 12.609.372,00 - 12.609.372,000912 03 3225 325 Sitni inventar i auto gume 451.899,00 - 451.899,00323 Rashodi za usluge 6.458.137,00 - 6.458.137,000912 03 3231 326 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.300.313,00 - 1.300.313,000912 03 3233 327 Usluge promidžbe i informiranja 413.948,00 - 413.948,0059


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140912 03 3234 328 Komunalne usluge 2.285.734,00 - 2.285.734,000912 03 3235 329 Zakupnine i najamnine 543.000,00 - 543.000,000912 03 3236 330 Zdravstvene i veterinarske usluge 913.381,00 - 913.381,000912 03 3237 331 Intelektualne i osobne usluge 376.567,00 - 376.567,000912 03 3238 332 Računalne usluge 366.348,00 - 366.348,000912 03 3239 333 Ostale usluge 258.846,00 - 258.846,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.077.256,00 - 1.077.256,000912 03 3292 334 Premije osiguranja 61.285,00 - 61.285,000912 03 3293 335 Reprezentacija 483.249,00 - 483.249,000912 03 3294 336 Članarine 90.136,00 - 90.136,000912 03 3299 337 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 442.586,00 - 442.586,0034 Financijski rashodi 373.697,00 - 373.697,00343 Ostali financijski rashodi 373.697,00 - 373.697,000912 03 3431 338 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 249.016,00 - 249.016,000912 03 3433 675 Zatezne kamate 12.100,00 - 12.100,000912 03 3434 339 Ostali nespomenuti financijski rashodi 112.581,00 - 112.581,00Potprogram: STRUČNO USAVRŠAVANJEUČITELJA 2.602.166,00 - 2.602.166,003 Rashodi poslovanja 2.602.166,00 - 2.602.166,0032 Materijalni rashodi 2.602.166,00 - 2.602.166,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.602.166,00 - 2.602.166,000912 03 3211 340 Službena putovanja 2.350.904,00 - 2.350.904,000912 03 3213 341 Stručno usavršavanje zaposlenika 251.262,00 - 251.262,00Potprogram: PRIJEVOZ UČENIKA 10.398.965,00 - 10.398.965,003 Rashodi poslovanja 10.398.965,00 - 10.398.965,0032 Materijalni rashodi 10.398.965,00 - 10.398.965,00323 Rashodi za usluge 10.398.965,00 - 10.398.965,000912 03 3231 342 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.398.965,00 - 10.398.965,00Potprogram: TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME IZGRADA 5.160.804,00 - 5.160.804,003 Rashodi poslovanja 5.160.804,00 - 5.160.804,0032 Materijalni rashodi 5.160.804,00 - 5.160.804,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.621,00 - 1.200.621,000912 03 3224 343 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 1.200.621,00 - 1.200.621,0060


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14323 Rashodi za usluge 3.960.183,00 - 3.960.183,000912 03 3232 344 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 3.960.183,00 - 3.960.183,00GLAVA 2 SREDNJE ŠKOLSTVO 75.757.976,00 -14.800.000,00 60.957.976,00Program: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKEZGRADE 7.337.259,00 - 7.337.259,00Potprogram: POSLOVNI OBJEKTI 6.937.259,00 - 6.937.259,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 6.937.259,00 - 6.937.259,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 6.937.259,00 - 6.937.259,00421 Građevinski objekti 6.937.259,00 - 6.937.259,000922 03 4212 345 Poslovni objekti 6.937.259,00 - 6.937.259,00Potprogram: OSNOVNA OPREMA 400.000,00 - 400.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 400.000,00 - 400.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 400.000,00 - 400.000,00422 Postrojenja i oprema 400.000,00 - 400.000,000922 03 4221 346 Uredska oprema i namještaj 234.767,00 - 234.767,000922 03 4222 676 Komunikacijska oprema 50.000,00 - 50.000,000922 03 4223 677 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00 - 50.000,000922 03 4226 678 Sportska i glazbena oprema 50.000,00 - 50.000,000922 03 4227 347 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 15.233,00 - 15.233,00Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA 2.999.763,00 - 2.999.763,003 Rashodi poslovanja 2.999.763,00 - 2.999.763,0032 Materijalni rashodi 2.999.763,00 - 2.999.763,00323 Rashodi za usluge 2.999.763,00 - 2.999.763,000922 03 3232 348 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 2.949.763,00 - 2.949.763,000922 03 3237 349 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 - 50.000,0061


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 319.839,00 - 319.839,003 Rashodi poslovanja 319.839,00 - 319.839,0032 Materijalni rashodi 319.839,00 - 319.839,00323 Rashodi za usluge 319.839,00 - 319.839,000922 03 3232 350 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 319.839,00 - 319.839,00Program: OSNOVNI STANDARDSREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 32.701.115,00 - 32.701.115,00Potprogram: OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA- PREMA OPSEGU PROGRAMA 8.269.832,89 - 8.269.832,893 Rashodi poslovanja 8.269.832,89 - 8.269.832,8932 Materijalni rashodi 8.088.972,14 - 8.088.972,14321 Naknade troškova zaposlenima 1.556.056,00 - 1.556.056,000922 03 3211 351 Službena putovanja 1.291.374,00 - 1.291.374,000922 03 3213 352 Stručno usavršavanje zaposlenika 264.682,00 - 264.682,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.054.602,18 - 3.054.602,180922 03 3221 353 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 2.109.231,50 - 2.109.231,500922 03 3222 679 Materijal i sirovine 9.500,00 - 9.500,000922 03 3224 354 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 687.830,68 - 687.830,680922 03 3225 355 Sitni inventar i auto gume 248.040,00 - 248.040,00323 Rashodi za usluge 2.841.403,75 - 2.841.403,750922 03 3231 356 Usluge telefona, pošte i prijevoza 798.602,00 - 798.602,000922 03 3232 680 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 198.028,00 - 198.028,000922 03 3233 357 Usluge promidžbe i informiranja 154.340,00 - 154.340,000922 03 3234 358 Komunalne usluge 1.059.846,28 - 1.059.846,280922 03 3235 359 Zakupnine i najamnine 4.500,00 - 4.500,000922 03 3236 360 Zdravstvene i veterinarske usluge 106.723,89 - 106.723,890922 03 3237 361 Intelektualne i osobne usluge 141.217,20 - 141.217,200922 03 3238 362 Računalne usluge 177.651,72 - 177.651,720922 03 3239 363 Ostale usluge 200.494,66 - 200.494,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 636.910,21 - 636.910,210922 03 3292 364 Premije osiguranja 22.059,72 - 22.059,720922 03 3293 365 Reprezentacija 272.027,00 - 272.027,000922 03 3294 366 Članarine 28.715,09 - 28.715,0962


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140922 03 3299 367 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 314.108,40 - 314.108,4034 Financijski rashodi 180.860,75 - 180.860,75343 Ostali financijski rashodi 180.860,75 - 180.860,750922 03 3431 368 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 155.732,00 - 155.732,000922 03 3433 369 Zatezne kamate 6.828,75 - 6.828,750922 03 3434 370 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.300,00 - 18.300,00Potprogram: OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA- PREMA STVARNOM TROŠKU 18.313.982,11 - 18.313.982,113 Rashodi poslovanja 18.313.982,11 - 18.313.982,1132 Materijalni rashodi 18.313.982,11 - 18.313.982,11321 Naknade troškova zaposlenima 7.117.538,95 - 7.117.538,950922 03 3212 371 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 7.117.538,95 - 7.117.538,95322 Rashodi za materijal i energiju 8.867.118,04 - 8.867.118,040922 03 3222 372 Materijal i sirovine 1.199.454,00 - 1.199.454,000922 03 3223 373 Energija 7.667.664,04 - 7.667.664,04323 Rashodi za usluge 2.303.219,55 - 2.303.219,550922 03 3232 374 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 864.091,52 - 864.091,520922 03 3234 375 Komunalne usluge 483.845,02 - 483.845,020922 03 3235 376 Zakupnine i najamnine 464.705,00 - 464.705,000922 03 3236 377 Zdravstvene i veterinarske usluge 406.325,49 - 406.325,490922 03 3237 378 Intelektualne i osobne usluge 67.200,00 - 67.200,000922 03 3239 379 Ostale usluge 17.052,52 - 17.052,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.105,57 - 26.105,570922 03 3292 380 Premije osiguranja 26.105,57 - 26.105,57Potprogram: SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA UUČENIČKIM DOMOVIMA 6.117.300,00 - 6.117.300,003 Rashodi poslovanja 6.117.300,00 - 6.117.300,0032 Materijalni rashodi 6.107.820,00 - 6.107.820,00321 Naknade troškova zaposlenima 108.000,00 - 108.000,000922 03 3211 381 Službena putovanja 103.000,00 - 103.000,000922 03 3213 382 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 - 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.049.980,00 - 5.049.980,000922 03 3221 383 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 281.000,00 - 281.000,000922 03 3222 384 Materijal i sirovine 4.207.290,00 - 4.207.290,0063


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140922 03 3223 385 Energija 433.610,00 - 433.610,000922 03 3224 386 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 27.760,00 - 27.760,000922 03 3225 681 Sitni inventar i auto gume 100.320,00 - 100.320,00323 Rashodi za usluge 768.000,00 - 768.000,000922 03 3231 387 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.900,00 - 95.900,000922 03 3232 388 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 216.420,00 - 216.420,000922 03 3233 389 Usluge promidžbe i informiranja 12.000,00 - 12.000,000922 03 3234 390 Komunalne usluge 370.000,00 - 370.000,000922 03 3235 682 Zakupnine i najamnine 2.500,00 - 2.500,000922 03 3236 391 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.500,00 - 26.500,000922 03 3237 392 Intelektualne i osobne usluge - - -0922 03 3238 393 Računalne usluge 10.000,00 - 10.000,000922 03 3239 394 Ostale usluge 34.680,00 - 34.680,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.840,00 - 181.840,000922 03 3292 395 Premije osiguranja - - -0922 03 3293 396 Reprezentacija 1.000,00 - 1.000,000922 03 3294 397 Članarine 2.000,00 - 2.000,000922 03 3299 683 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 178.840,00 - 178.840,0034 Financijski rashodi 9.480,00 - 9.480,00342 Kamate za primljene zajmove 8.480,00 - 8.480,000922 03 3423 684 Kamate za primljene zajmove od banakai ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora 8.480,00 - 8.480,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - 1.000,000922 03 3431 398 Bankarske usluge i usluge platnogprometa - - -0922 03 3433 685 Zatezne kamate 1.000,00 - 1.000,00Program: PRIJEVOZ, SMJEŠTAJ I PREHRANAUČENIKA I., II. I III. RAZREDASREDNJIH ŠKOLA 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,00Potprogram: PRIJEVOZ UČENIKA I., II. I III.RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,003 Rashodi poslovanja 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,0032 Materijalni rashodi 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,00323 Rashodi za usluge 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,000922 03 3231 399 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.400.000,00 -14.800.000,00 17.600.000,0064


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Potprogram: SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA I.,II. I III. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLAU UČENIČKIM DOMOVIMA - - -3 Rashodi poslovanja - - -32 Materijalni rashodi - - -321 Naknade troškova zaposlenima - - -0922 03 3211 400 Službena putovanja - - -0922 03 3213 401 Stručno usavršavanje zaposlenika - - -322 Rashodi za materijal i energiju - - -0922 03 3221 402 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi - - -0922 03 3222 403 Materijal i sirovine - - -0922 03 3223 404 Energija - - -0922 03 3224 405 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje - - -0922 03 3225 406 Sitni inventar i auto gume - - -323 Rashodi za usluge - - -0922 03 3231 407 Usluge telefona, pošte i prijevoza - - -0922 03 3232 408 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja - - -0922 03 3233 409 Usluge promidžbe i informiranja - - -0922 03 3234 410 Komunalne usluge - - -0922 03 3235 411 Zakupnine i najamnine - - -0922 03 3236 412 Zdravstvene i veterinarske usluge - - -0922 03 3239 413 Ostale usluge - - -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - -0922 03 3293 414 Reprezentacija - - -0922 03 3294 415 Članarine - - -0922 03 3299 416 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - -GLAVA 3POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ,STIPENDIJE I PROGRAMIOSNOVNOŠKOLSKOG ISREDNJEŠKOLSKOGOBRAZOVANJA IZNADMINIMALNOG STANDARDA 3.955.000,00 - 3.955.000,00Program: POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 - 300.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 300.000,00 - 300.000,0065


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1451 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 - 300.000,00512 Izdaci za dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima 300.000,00 - 300.000,000960 01 5121 417 Dani zajmovi neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 300.000,00 - 300.000,00Program: STIPENDIRANJE UČENIKA ISTUDENATA 2.100.000,00 79.000,00 2.179.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 2.100.000,00 79.000,00 2.179.000,0051 Izdaci za dane zajmove 2.100.000,00 79.000,00 2.179.000,00512 Izdaci za dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima 2.100.000,00 79.000,00 2.179.000,000960 01 5121 418 Dani zajmovi neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 2.100.000,00 79.000,00 2.179.000,00Program: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIHKREDITA 100.000,00 -79.000,00 21.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -79.000,00 21.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 100.000,00 -79.000,00 21.000,00363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 -79.000,00 21.000,000960 01 3631 419 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 -79.000,00 21.000,00Program: DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOMI SREDNJEM ŠKOLSTVU 1.455.000,00 - 1.455.000,00Potprogram: PROGRAM IZVANNASTAVNIHAKTIVNOSTI - RAD S NAPREDNIM IDAROVITIM UČENICIMA 450.000,00 35.000,00 485.000,003 Rashodi poslovanja 450.000,00 35.000,00 485.000,0031 Rashodi za zaposlene 450.000,00 35.000,00 485.000,00311 Plaće 397.000,00 15.250,00 412.250,000960 01 3111 420 Plaće za redovan rad 397.000,00 15.250,00 412.250,00313 Doprinosi na plaće 53.000,00 19.750,00 72.750,000960 01 3132 421 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 45.000,00 18.050,00 63.050,0066


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140960 01 3133 422 Doprinosi za zapošljavanje 8.000,00 1.700,00 9.700,00Potprogram: ORGANIZACIJE I IZVOĐENJENATJECANJA 450.000,00 -112.000,00 338.000,003 Rashodi poslovanja 450.000,00 -112.000,00 338.000,0031 Rashodi za zaposlene 72.450,00 -14.745,88 57.704,12311 Plaće 50.373,00 -6.492,04 43.880,960960 01 3111 423 Plaće za redovan rad 50.373,00 -6.492,04 43.880,96312 Ostali rashodi za zaposlene 7.953,00 -2.387,47 5.565,530960 01 3121 424 Ostali rashodi za zaposlene 7.953,00 -2.387,47 5.565,53313 Doprinosi na plaće 14.124,00 -5.866,37 8.257,630960 01 3132 425 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 11.836,00 -4.465,63 7.370,370960 01 3133 426 Doprinosi za zapošljavanje 2.288,00 -1.400,74 887,2632 Materijalni rashodi 375.078,00 -95.307,12 279.770,88321 Naknade troškova zaposlenima 20.276,00 -14.006,43 6.269,570960 01 3211 427 Službena putovanja 15.086,00 -9.982,43 5.103,570960 01 3212 428 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 5.190,00 -4.024,00 1.166,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.609,00 -22.118,18 48.490,820960 01 3221 429 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 35.365,00 -19.214,59 16.150,410960 01 3222 430 Materijal i sirovine 35.244,00 -2.903,59 32.340,41323 Rashodi za usluge 189.493,00 -9.343,03 180.149,970960 01 3231 431 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.677,00 2.158,36 29.835,360960 01 3237 432 Intelektualne i osobne usluge 148.880,00 -7.477,59 141.402,410922 01 3239 433 Ostale usluge 12.936,00 -4.023,80 8.912,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.700,00 -49.839,48 44.860,520960 01 3293 434 Reprezentacija 45.836,00 -19.513,72 26.322,280960 01 3299 435 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.864,00 -30.325,76 18.538,2434 Financijski rashodi 2.472,00 -1.947,00 525,00343 Ostali financijski rashodi 2.472,00 -1.947,00 525,000960 01 3431 436 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 2.472,00 -1.947,00 525,00Potprogram: STRUKOVNA DRUŠTVA U PROSVJETI 35.000,00 - 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 - 35.000,0038 Ostali rashodi 35.000,00 - 35.000,00381 Tekuće donacije 35.000,00 - 35.000,000960 01 3811 437 Tekuće donacije u novcu 35.000,00 - 35.000,0067


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Potprogram: EKOLOŠKI PROGRAMI 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 - 200.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,000960 01 3299 438 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,00Potprogram: ISPRAĆAJ MATURANATA 200.000,00 10.000,00 210.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 10.000,00 210.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 10.000,00 210.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 10.000,00 210.000,000922 01 3234 439 Komunalne usluge 26.901,00 - 26.901,000922 01 3239 440 Ostale usluge 173.099,00 10.000,00 183.099,00Potprogram: PROGRAMI I PROJEKTI UOSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 60.000,00 30.000,00 90.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 30.000,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 30.000,00 90.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 10.000,00 19.000,000912 01 3211 441 Službena putovanja 9.000,00 10.000,00 19.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.580,00 4.420,00 12.000,000912 01 3221 442 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 7.580,00 4.420,00 12.000,00323 Rashodi za usluge 2.420,00 1.580,00 4.000,000912 01 3231 443 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.420,00 1.580,00 4.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 14.000,00 55.000,000912 01 3293 444 Reprezentacija 8.000,00 2.000,00 10.000,000912 01 3299 445 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 12.000,00 45.000,00Potprogram: SUFINANCIRANJE PROJEKTAOBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJANA ŽRTVE VUKOVARA 10.000,00 20.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 20.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 20.000,00 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 20.000,00 30.000,000912 01 3221 446 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 10.000,00 20.000,00 30.000,0068


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Potprogram: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU IOBRAZOVANJU 50.000,00 17.000,00 67.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 17.000,00 67.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 17.000,00 67.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.286,00 1.000,00 2.286,000912 01 3211 447 Službena putovanja 1.286,00 1.000,00 2.286,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.346,00 1.000,00 4.346,000912 01 3221 448 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 3.346,00 1.000,00 4.346,00323 Rashodi za usluge 37.654,00 11.000,00 48.654,000912 01 3231 449 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.571,00 1.000,00 2.571,000912 01 3237 450 Intelektualne i osobne usluge 1.143,00 - 1.143,000912 01 3239 451 Ostale usluge 34.940,00 10.000,00 44.940,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.714,00 4.000,00 11.714,000912 01 3293 452 Reprezentacija 2.428,00 1.000,00 3.428,000912 01 3299 453 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.286,00 3.000,00 8.286,00GLAVA 4 KULTURA 17.908.083,00 - 17.908.083,00Program: FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 470.000,00 - 470.000,003 Rashodi poslovanja 470.000,00 - 470.000,0038 Ostali rashodi 470.000,00 - 470.000,00381 Tekuće donacije 470.000,00 - 470.000,000820 01 3811 454 Tekuće donacije u novcu 470.000,00 - 470.000,00Program: POTICANJE ZNANSTVENOGISTRAŽIVANJA 100.000,00 - 100.000,00Projekt: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IUMJETNOSTI 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 100.000,00 - 100.000,00363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 - 100.000,000820 01 3631 455 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 - 100.000,00Program: KAZALIŠNA DJELATNOST 13.075.000,00 - 13.075.000,00Korisnik: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE UOSIJEKU 13.075.000,00 - 13.075.000,00Potprogram: RASHODI POSLOVANJA 13.075.000,00 - 13.075.000,0069


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Rashodi poslovanja 13.075.000,00 - 13.075.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 13.075.000,00 - 13.075.000,00363 Pomoći unutar opće države 13.075.000,00 - 13.075.000,000820 01 3631 456 Tekuće pomoći unutar opće države 13.075.000,00 - 13.075.000,00Program: GALERIJSKA DJELATNOST 2.933.083,00 - 2.933.083,00Potprogram: RASHODI POSLOVANJA 2.405.365,00 3.000,00 2.408.365,00Korisnik: GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTIU OSIJEKU 2.405.365,00 3.000,00 2.408.365,003 Rashodi poslovanja 2.380.783,00 -9.000,00 2.371.783,0031 Rashodi za zaposlene 1.745.900,00 - 1.745.900,00311 Plaće 1.446.942,00 - 1.446.942,000820 01 3111 457 Plaće za redovan rad 1.446.942,00 - 1.446.942,00312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 - 50.000,000820 01 3121 458 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 - 50.000,00313 Doprinosi na plaće 248.958,00 - 248.958,000820 01 3132 459 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.368,00 - 224.368,000820 01 3133 460 Doprinosi za zapošljavanje 24.590,00 - 24.590,0032 Materijalni rashodi 634.883,00 -9.000,00 625.883,00321 Naknade troškova zaposlenima 92.000,00 - 92.000,000820 01 3211 461 Službena putovanja 33.000,00 - 33.000,000820 01 3212 462 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 50.000,00 - 50.000,000820 01 3213 463 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.000,00 - 9.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 212.987,00 11.000,00 223.987,000820 01 3221 464 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 76.987,00 4.000,00 80.987,000820 01 3223 465 Energija 110.000,00 - 110.000,000820 01 3224 466 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 17.000,00 5.000,00 22.000,000820 01 3225 467 Sitni inventar i auto gume 9.000,00 2.000,00 11.000,00323 Rashodi za usluge 215.448,00 - 215.448,000820 01 3231 468 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.500,00 - 81.500,000820 01 3232 469 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 50.000,00 - 50.000,000820 01 3234 470 Komunalne usluge 50.000,00 - 50.000,000820 01 3237 471 Intelektualne i osobne usluge 15.948,00 - 15.948,000820 01 3238 472 Računalne usluge 18.000,00 - 18.000,0070


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.448,00 -20.000,00 94.448,000820 01 3292 473 Premije osiguranja 95.000,00 -25.000,00 70.000,000820 01 3293 474 Reprezentacija 15.948,00 - 15.948,000820 01 3299 475 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 5.000,00 8.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 24.582,00 12.000,00 36.582,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 24.582,00 12.000,00 36.582,00422 Postrojenja i oprema 24.582,00 12.000,00 36.582,000820 01 4221 476 Uredska oprema i namještaj 20.150,00 12.000,00 32.150,000820 01 4222 477 Komunikacijska oprema 4.432,00 - 4.432,00Potprogram: ODRŽAVANJE IZLOŽBI 301.722,00 -3.000,00 298.722,00Korisnik: GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTIU OSIJEKU 301.722,00 -3.000,00 298.722,003 Rashodi poslovanja 200.500,00 -3.000,00 197.500,0032 Materijalni rashodi 200.500,00 -3.000,00 197.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 18.500,00 - 18.500,000820 01 3211 478 Službena putovanja 18.500,00 - 18.500,00323 Rashodi za usluge 159.000,00 1.000,00 160.000,000820 01 3233 479 Usluge promidžbe i informiranja 90.000,00 10.000,00 100.000,000820 01 3235 480 Zakupnine i najamnine 20.000,00 -15.000,00 5.000,000820 01 3237 481 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 - 30.000,000820 01 3239 482 Ostale usluge 19.000,00 6.000,00 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 -4.000,00 19.000,000820 01 3292 483 Premije osiguranja 20.000,00 -6.000,00 14.000,000820 01 3299 484 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.000,00 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 101.222,00 - 101.222,0045 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 101.222,00 - 101.222,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijskuimovinu 101.222,00 - 101.222,000820 01 4541 485 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijskuimovinu 101.222,00 - 101.222,00Potprogram: IZDAVAŠTVO 73.039,00 - 73.039,00Korisnik: GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTIU OSIJEKU 73.039,00 - 73.039,003 Rashodi poslovanja 73.039,00 - 73.039,0071


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1432 Materijalni rashodi 73.039,00 - 73.039,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 - 5.000,000820 01 3211 486 Službena putovanja 5.000,00 - 5.000,00323 Rashodi za usluge 66.539,00 - 66.539,000820 01 3233 487 Usluge promidžbe i informiranja 29.039,00 - 29.039,000820 01 3237 488 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 - 20.000,000820 01 3239 489 Ostale usluge 17.500,00 - 17.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 - 1.500,000820 01 3299 490 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 - 1.500,00Potprogram: OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 30.277,00 - 30.277,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 30.277,00 - 30.277,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 30.277,00 - 30.277,00424 Knjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednosti 30.277,00 - 30.277,000820 01 4242 491 Umjetnička djela (izložena u galerijama,muzejima i slično) 30.277,00 - 30.277,00Potprogram: RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 - 22.680,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 22.680,00 - 22.680,0045 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 22.680,00 - 22.680,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijskuimovinu 22.680,00 - 22.680,000820 01 4541 492 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijskuimovinu 22.680,00 - 22.680,00Potprogram: REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA 100.000,00 - 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 100.000,00 - 100.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 100.000,00 - 100.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 100.000,00 - 100.000,000820 01 4511 493 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 100.000,00 - 100.000,0072


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 1.330.000,00 - 1.330.000,00Projekt: FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKEGLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 - 45.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 - 45.000,0038 Ostali rashodi 45.000,00 - 45.000,00381 Tekuće donacije 45.000,00 - 45.000,000820 01 3811 494 Tekuće donacije u novcu 45.000,00 - 45.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOGORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE 45.000,00 - 45.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 - 45.000,0038 Ostali rashodi 45.000,00 - 45.000,00381 Tekuće donacije 45.000,00 - 45.000,000820 01 3811 495 Tekuće donacije u novcu 45.000,00 - 45.000,00Projekt: ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 - 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 - 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 - 100.000,000820 01 3811 496 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 - 100.000,00Projekt: TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORAPEJAČEVIĆ" NAŠICE 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,000820 01 3811 497 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00Projekt: MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 30.000,00 - 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 - 30.000,000820 01 3811 498 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 - 30.000,00Projekt: MEĐUNARODNO NATJECANJEMLADIH PIJANISTA - EPTA 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0073


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1438 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,000820 01 3811 499 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00Projekt: STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 - 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 - 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 - 10.000,00381 Tekuće donacije 10.000,00 - 10.000,000820 01 3811 500 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 - 10.000,00Projekt: OSTALE JAVNE POTREBE UKULTURI 1.000.000,00 - 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - 1.000.000,0038 Ostali rashodi 1.000.000,00 - 1.000.000,00381 Tekuće donacije 1.000.000,00 - 1.000.000,000820 01 3811 501 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 - 1.000.000,00GLAVA 5 ŠPORT 4.300.000,00 - 4.300.000,00Program: ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NAŽUPANIJSKOJ RAZINI 425.000,00 - 425.000,003 Rashodi poslovanja 425.000,00 - 425.000,0038 Ostali rashodi 425.000,00 - 425.000,00381 Tekuće donacije 425.000,00 - 425.000,000810 01 3811 502 Tekuće donacije u novcu 425.000,00 - 425.000,00Program: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA ISAVEZA OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE I ŽUPANIJSKIHGRANSKIH SAVEZA 800.000,00 - 800.000,003 Rashodi poslovanja 800.000,00 - 800.000,0038 Ostali rashodi 800.000,00 - 800.000,00381 Tekuće donacije 800.000,00 - 800.000,000810 01 3811 503 Tekuće donacije u novcu 800.000,00 - 800.000,00Program: POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 3.075.000,00 - 3.075.000,003 Rashodi poslovanja 3.075.000,00 - 3.075.000,0038 Ostali rashodi 3.075.000,00 - 3.075.000,00381 Tekuće donacije 3.075.000,00 - 3.075.000,0074


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140810 01 3811 504 Tekuće donacije u novcu 3.075.000,00 - 3.075.000,00GLAVA 6 TEHNIČKA KULTURA 1.033.640,00 - 1.033.640,00Program: TEHNIČKA KULTURA 1.033.640,00 - 1.033.640,00Korisnik: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 1.033.640,00 - 1.033.640,003 Rashodi poslovanja 1.033.640,00 - 1.033.640,0038 Ostali rashodi 1.033.640,00 - 1.033.640,00381 Tekuće donacije 1.033.640,00 - 1.033.640,000820 01 3811 505 Tekuće donacije u novcu 1.033.640,00 - 1.033.640,00RAZDJEL 7UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVOI SOCIJALNU SKRB 74.950.161,62 -1.060.000,00 73.890.161,62Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 1.305.000,00 -210.000,00 1.095.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJELZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.305.000,00 -210.000,00 1.095.000,003 Rashodi poslovanja 1.305.000,00 -210.000,00 1.095.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.290.000,00 -210.000,00 1.080.000,00311 Plaće 1.100.000,00 -180.000,00 920.000,000740 01 3111 506 Plaće za redovan rad 1.100.000,00 -180.000,00 920.000,00313 Doprinosi na plaće 190.000,00 -30.000,00 160.000,000740 01 3132 507 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 165.000,00 -25.000,00 140.000,000740 01 3133 508 Doprinosi za zapošljavanje 25.000,00 -5.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 - 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 - 15.000,000740 01 3293 509 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,000740 01 3299 510 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - 10.000,00GLAVA 1 ZDRAVSTVO 40.313.711,62 50.000,00 40.363.711,62Program: KAPITALNA ULAGANJA UZDRAVSTVO 24.541.895,00 - 24.541.895,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 15.107.501,00 -146.028,70 14.961.472,30Korisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK 6.961.469,00 -72.341,27 6.889.127,734 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 6.961.469,00 -72.341,27 6.889.127,7375


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1445 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 6.961.469,00 -72.341,27 6.889.127,73451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 400.000,00 -72.341,27 327.658,730731 03 4511 511 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 400.000,00 -72.341,27 327.658,73452 Dodatna ulaganja na postrojenjima iopremi 6.561.469,00 - 6.561.469,000731 03 4521 512 Dodatna ulaganja na postrojenjima iopremi 6.561.469,00 - 6.561.469,00Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 8.146.032,00 -73.687,43 8.072.344,574 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 8.146.032,00 -73.687,43 8.072.344,5742 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 2.866.000,00 -290.535,90 2.575.464,10421 Građevinski objekti 2.866.000,00 -290.535,90 2.575.464,100721 03 4212 513 Poslovni objekti 2.866.000,00 -290.535,90 2.575.464,1045 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 5.280.032,00 216.848,47 5.496.880,47451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 4.646.842,00 408.346,42 5.055.188,420721 03 4511 514 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 4.646.842,00 408.346,42 5.055.188,42452 Dodatna ulaganja na postrojenjima iopremi 633.190,00 -191.497,95 441.692,050721 03 4521 515 Dodatna ulaganja na postrojenjima iopremi 633.190,00 -191.497,95 441.692,05Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UMEDICINSKU OPREMU 6.268.504,00 373.679,79 6.642.183,79Korisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK 3.022.146,00 156.258,42 3.178.404,424 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 3.022.146,00 156.258,42 3.178.404,4242 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 3.022.146,00 156.258,42 3.178.404,42422 Postrojenja i oprema 3.022.146,00 156.258,42 3.178.404,420721 03 4224 516 Medicinska i laboratorijska oprema 3.022.146,00 156.258,42 3.178.404,4276


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 3.246.358,00 217.421,37 3.463.779,37Projekt: NABAVKA MEDICINSKE ILABORATORIJSKE OPREME 1.746.358,00 229.143,37 1.975.501,374 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.746.358,00 229.143,37 1.975.501,3742 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.746.358,00 229.143,37 1.975.501,37422 Postrojenja i oprema 1.746.358,00 229.143,37 1.975.501,370721 03 4224 517 Medicinska i laboratorijska oprema 1.746.358,00 229.143,37 1.975.501,37Projekt: NABAVKA POKRETNOGMAMOGRAFA 1.500.000,00 -11.722,00 1.488.278,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.500.000,00 -11.722,00 1.488.278,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.500.000,00 -11.722,00 1.488.278,00422 Postrojenja i oprema 1.500.000,00 -11.722,00 1.488.278,000721 03 4224 518 Medicinska i laboratorijska oprema 1.500.000,00 -11.722,00 1.488.278,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UNEMEDICINSKU OPREMU 431.940,00 73.576,17 505.516,17Korisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK - - -4 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine - - -42 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine - - -422 Postrojenja i oprema - - -0721 03 4227 519 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene - - -Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 431.940,00 73.576,17 505.516,174 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 431.940,00 73.576,17 505.516,1742 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 431.940,00 73.576,17 505.516,17422 Postrojenja i oprema 431.940,00 73.576,17 505.516,1777


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140721 03 4221 520 Uredska oprema i namještaj 255.700,00 19.889,59 275.589,590721 03 4223 521 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00 29.020,61 79.020,610721 03 4225 686 Instrumenti, uređaji i strojevi 38.000,00 8.256,19 46.256,190721 03 4227 522 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 88.240,00 16.409,78 104.649,78Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UPRIJEVOZNA SREDSTVA 2.164.950,00 -290.969,83 1.873.980,17Korisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK 865.000,00 -83.917,15 781.082,854 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 865.000,00 -83.917,15 781.082,8542 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 865.000,00 -83.917,15 781.082,85423 Prijevozna sredstva 865.000,00 -83.917,15 781.082,850721 03 4231 687 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 865.000,00 -83.917,15 781.082,85Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 1.299.950,00 -207.052,68 1.092.897,324 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.299.950,00 -207.052,68 1.092.897,3242 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1.299.950,00 -207.052,68 1.092.897,32423 Prijevozna sredstva 1.299.950,00 -207.052,68 1.092.897,320721 03 4231 523 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 1.299.950,00 -207.052,68 1.092.897,32Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UKOMUNIKACIJSKU OPREMU 569.000,00 -10.257,43 558.742,57Korisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK 450.000,00 - 450.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 450.000,00 - 450.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 450.000,00 - 450.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 450.000,00 - 450.000,000721 03 4264 688 Ostala nematerijalna proizvedenaimovina 450.000,00 - 450.000,0078


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 119.000,00 -10.257,43 108.742,574 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 119.000,00 -10.257,43 108.742,5741 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 50.000,00 -33.473,88 16.526,12412 Nematerijalna imovina 50.000,00 -33.473,88 16.526,120721 03 4123 524 Licence 50.000,00 -33.473,88 16.526,1242 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 69.000,00 23.216,45 92.216,45422 Postrojenja i oprema 21.000,00 -156,30 20.843,700721 03 4222 525 Komunikacijska oprema 21.000,00 -156,30 20.843,70426 Nematerijalna proizvedena imovina 48.000,00 23.372,75 71.372,750721 03 4262 526 Ulaganja u računalne programe 23.000,00 17.372,75 40.372,750721 03 4264 527 Ostala nematerijalna proizvedenaimovina 25.000,00 6.000,00 31.000,00Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UZDRAVSTVU 9.778.251,00 - 9.778.251,00Potprogram: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJEZGRADA 9.778.251,00 - 9.778.251,00Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE 9.778.251,00 - 9.778.251,003 Rashodi poslovanja 9.778.251,00 - 9.778.251,0031 Rashodi za zaposlene 2.611.400,00 -22,00 2.611.378,00311 Plaće 2.185.800,00 - 2.185.800,000721 03 3111 528 Plaće za redovan rad 2.185.800,00 - 2.185.800,00312 Ostali rashodi za zaposlene 425.600,00 -22,00 425.578,000721 03 3121 529 Ostali rashodi za zaposlene 425.600,00 -22,00 425.578,0032 Materijalni rashodi 7.166.851,00 22,00 7.166.873,00321 Naknade troškova zaposlenima 260.000,00 - 260.000,000721 03 3212 530 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 260.000,00 - 260.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.849.378,00 127.670,91 2.977.048,910721 03 3221 531 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 208.000,00 -28.475,63 179.524,370721 03 3222 532 Materijal i sirovine 1.243.527,00 -6.300,00 1.237.227,000721 03 3223 533 Energija 1.220.000,00 50.275,61 1.270.275,6179


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140721 03 3224 534 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 177.851,00 112.170,93 290.021,930721 03 3225 535 Sitni inventar i auto gume - - -323 Rashodi za usluge 3.758.200,00 -127.648,91 3.630.551,090721 03 3231 536 Usluge telefona, pošte i prijevoza - - -0721 03 3232 537 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 3.399.700,00 -110.648,91 3.289.051,090721 03 3234 538 Komunalne usluge 193.000,00 - 193.000,000721 03 3235 539 Zakupnine i najamnine - - -0721 03 3236 540 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.000,00 - 9.000,000721 03 3237 541 Intelektualne i osobne usluge 90.000,00 - 90.000,000721 03 3238 542 Računalne usluge 26.000,00 -17.000,00 9.000,000721 03 3239 543 Ostale usluge 40.500,00 - 40.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 299.273,00 - 299.273,000721 03 3291 544 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 270.273,00 - 270.273,000721 03 3292 545 Premije osiguranja 29.000,00 - 29.000,000721 03 3294 546 Članarine - - -0721 03 3299 547 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - -Program: FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 - 200.000,000760 01 3811 548 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 - 200.000,00Program: FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJEPROGRAMA I PROJEKATA IZPODRUČJA ZDRAVSTVA - 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije - 50.000,00 50.000,000760 01 3811 698 Tekuće donacije u novcu - 50.000,00 50.000,00Program: USLUGE MRTVOZORENJA 617.500,00 - 617.500,003 Rashodi poslovanja 617.500,00 - 617.500,0032 Materijalni rashodi 617.500,00 - 617.500,00323 Rashodi za usluge 617.500,00 - 617.500,000721 01 3236 549 Zdravstvene i veterinarske usluge 617.500,00 - 617.500,0080


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.756.000,00 - 2.756.000,00Potprogram: ZDRAVSTVENI NADZOR NADHIGIJENSKIM PRILIKAMA 1.348.400,00 - 1.348.400,003 Rashodi poslovanja 248.400,00 - 248.400,0032 Materijalni rashodi 248.400,00 - 248.400,00323 Rashodi za usluge 248.400,00 - 248.400,000740 01 3236 550 Zdravstvene i veterinarske usluge 248.400,00 - 248.400,00Projekt: SANITARNI NADZOR VODE,NAMIRNICA I PREDMETA OPĆEUPORABE 1.100.000,00 - 1.100.000,003 Rashodi poslovanja 1.100.000,00 - 1.100.000,0032 Materijalni rashodi 1.100.000,00 - 1.100.000,00323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 - 1.100.000,000740 01 3236 551 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.100.000,00 - 1.100.000,00Potprogram: MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZAZDRAVSTVENOG STANJASTANOVNIŠTVA 476.100,00 - 476.100,003 Rashodi poslovanja 476.100,00 - 476.100,0032 Materijalni rashodi 476.100,00 - 476.100,00323 Rashodi za usluge 476.100,00 - 476.100,000740 01 3236 552 Zdravstvene i veterinarske usluge 476.100,00 - 476.100,00Potprogram: SOCIJALNO-MEDICINSKADJELATNOST 931.500,00 - 931.500,003 Rashodi poslovanja 931.500,00 - 931.500,0032 Materijalni rashodi 931.500,00 - 931.500,00323 Rashodi za usluge 931.500,00 - 931.500,000740 01 3236 553 Zdravstvene i veterinarske usluge 931.500,00 - 931.500,00Program: BORBA PROTIV OVISNOSTI 250.000,00 - 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 250.000,0038 Ostali rashodi 250.000,00 - 250.000,00381 Tekuće donacije 250.000,00 - 250.000,000740 01 3811 554 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 - 250.000,0081


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: DODATNI PROGRAMI U ZDRAVSTVU 2.170.065,62 -100.000,00 2.070.065,62Projekt: RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZAZDRAVLJE 42.000,00 - 42.000,003 Rashodi poslovanja 42.000,00 - 42.000,0032 Materijalni rashodi 42.000,00 - 42.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 - 25.000,000740 01 3213 555 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.000,00 - 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 - 17.000,000740 01 3291 556 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 10.000,00 - 10.000,000740 01 3294 557 Članarine 7.000,00 - 7.000,00Projekt: POMOĆI ZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA 919.065,62 - 919.065,623 Rashodi poslovanja 919.065,62 - 919.065,6238 Ostali rashodi 919.065,62 - 919.065,62386 Kapitalne pomoći 919.065,62 - 919.065,620740 01 3861 558 Kapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 919.065,62 - 919.065,62Projekt: PLINOFIKACIJA DOMA ZDRAVLJABELI MANASTIR 489.000,00 - 489.000,003 Rashodi poslovanja 489.000,00 - 489.000,0038 Ostali rashodi 489.000,00 - 489.000,00386 Kapitalne pomoći 489.000,00 - 489.000,000740 01 3861 559 Kapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 489.000,00 - 489.000,00Projekt: BORBA PROTIV AMBROZIJE 200.000,00 -100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 -100.000,00 100.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 -100.000,00 100.000,000740 01 3811 560 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 -100.000,00 100.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE PROGRAMA"RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE" 250.000,00 - 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 250.000,0082


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1438 Ostali rashodi 250.000,00 - 250.000,00381 Tekuće donacije 250.000,00 - 250.000,000740 01 3811 561 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 - 250.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE PROGRAMA"RANO OTKRIVANJE RAKADEBELOG CRIJEVA" 250.000,00 - 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 250.000,0038 Ostali rashodi 250.000,00 - 250.000,00381 Tekuće donacije 250.000,00 - 250.000,000740 01 3811 562 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 - 250.000,00Projekt: PROVEDBA NACIONALNOGPROGRAMA ZA ROME 20.000,00 - 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 - 20.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00 - 20.000,00381 Tekuće donacije 20.000,00 - 20.000,000740 01 3811 563 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 - 20.000,00Program: KONCESIJE U PRIMARNOJZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - 100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja - 100.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi - 100.000,00 100.000,00323 Rashodi za usluge - 100.000,00 100.000,000740 01 3231 699 Usluge telefona, pošte i prijevoza - 10.000,00 10.000,000740 01 3233 700 Usluge promidžbe i informiranja - 90.000,00 90.000,00GLAVA 2 SOCIJALNA SKRB 33.331.450,00 -900.000,00 32.431.450,00Program: POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVEPUČKE KUHINJE 200.000,00 - 200.000,00Projekt: CARITAS OSIJEK 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 - 100.000,001090 01 3811 564 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 - 100.000,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 - 100.000,0083


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141090 01 3861 565 Kapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 100.000,00 - 100.000,00Program: FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 - 200.000,00381 Tekuće donacije 200.000,00 - 200.000,001090 01 3811 566 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 - 200.000,00Program: FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJEPROGRAMA I PROJEKATA IZPODRUČJA SOCIJALNE SKRBI - 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije - 50.000,00 50.000,001090 01 3811 701 Tekuće donacije u novcu - 50.000,00 50.000,00Program: OSIGURANJE OSOBNOG ASISTENTA- UDRUGA PARAPLEGIČARA ITETRAPLEGIČARA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 31.464,60 31.464,603 Rashodi poslovanja - 31.464,60 31.464,6038 Ostali rashodi - 31.464,60 31.464,60381 Tekuće donacije - 31.464,60 31.464,601090 01 3811 702 Tekuće donacije u novcu - 31.464,60 31.464,60Program: SKRB O UMIROVLJENICIMA 100.000,00 3.000,00 103.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 3.000,00 103.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 3.000,00 103.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 3.000,00 103.000,001090 01 3811 567 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 3.000,00 103.000,00Program: JEDNOKRATNA POMOĆUMIROVLJENICIMA S MIROVINAMA1.100,00 KUNA I NIŽIM 2.861.000,00 -684.464,60 2.176.535,403 Rashodi poslovanja 2.861.000,00 -684.464,60 2.176.535,4032 Materijalni rashodi 220.000,00 8.100,00 228.100,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 - 20.000,0084


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141090 01 3221 568 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 20.000,00 - 20.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 - 200.000,001090 01 3231 569 Usluge telefona, pošte i prijevoza 200.000,00 - 200.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 8.100,00 8.100,001080 01 3299 703 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 8.100,00 8.100,0038 Ostali rashodi 2.641.000,00 -692.564,60 1.948.435,40381 Tekuće donacije 2.641.000,00 -692.564,60 1.948.435,401090 01 3811 570 Tekuće donacije u novcu 2.641.000,00 -692.564,60 1.948.435,40Program: KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 - 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 - 30.000,001090 01 3811 571 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 - 30.000,00Program: OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJAI SKRBI SOCIJALNO UGROŽENIHOSOBA 3.804.000,00 - 3.804.000,003 Rashodi poslovanja 3.804.000,00 - 3.804.000,0032 Materijalni rashodi 3.724.862,00 1.818,53 3.726.680,53321 Naknade troškova zaposlenima 245.067,00 -12.000,00 233.067,001080 03 3211 572 Službena putovanja 177.555,00 -12.000,00 165.555,001080 03 3213 573 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.512,00 - 67.512,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.481.285,00 -20.914,71 1.460.370,291080 03 3221 574 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 838.591,00 -7.416,71 831.174,291080 03 3223 575 Energija 524.272,00 -25.000,00 499.272,001080 03 3224 576 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 76.008,00 4.300,00 80.308,001080 03 3225 577 Sitni inventar i auto gume 42.414,00 7.202,00 49.616,00323 Rashodi za usluge 1.882.546,00 28.238,10 1.910.784,101080 03 3231 578 Usluge telefona, pošte i prijevoza 636.076,00 63.500,00 699.576,001080 03 3232 579 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 381.316,00 -20.300,00 361.016,001080 03 3233 580 Usluge promidžbe i informiranja 39.986,00 -7.336,00 32.650,001080 03 3234 581 Komunalne usluge 564.476,00 -16.800,00 547.676,001080 03 3235 582 Zakupnine i najamnine 134.600,00 22.000,00 156.600,001080 03 3237 583 Intelektualne i osobne usluge 57.448,00 -13.100,00 44.348,0085


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141080 03 3238 584 Računalne usluge 29.000,00 - 29.000,001080 03 3239 585 Ostale usluge 39.644,00 274,10 39.918,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.964,00 6.495,14 122.459,141080 03 3292 586 Premije osiguranja 18.776,00 6.495,14 25.271,141080 03 3293 587 Reprezentacija 83.788,00 - 83.788,001080 03 3299 588 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.400,00 - 13.400,0034 Financijski rashodi 79.138,00 -1.818,53 77.319,47343 Ostali financijski rashodi 79.138,00 -1.818,53 77.319,471080 03 3431 589 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 79.088,00 -3.000,00 76.088,001080 03 3433 590 Zatezne kamate 50,00 252,00 302,001080 03 3434 704 Ostali nespomenuti financijski rashodi - 929,47 929,47Program: OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJASTARIJIH OSOBA 15.515.000,00 -450.000,00 15.065.000,003 Rashodi poslovanja 13.981.000,00 -414.037,50 13.566.962,5031 Rashodi za zaposlene 13.360.720,24 -450.000,00 12.910.720,24311 Plaće 11.992.914,24 -392.173,44 11.600.740,801080 03 3111 591 Plaće za redovan rad 10.354.914,24 -285.831,78 10.069.082,461080 03 3114 592 Plaće za posebne uvjete rada 1.638.000,00 -106.341,66 1.531.658,34312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 -20.538,85 159.461,151080 03 3121 593 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 -20.538,85 159.461,15313 Doprinosi na plaće 1.187.806,00 -37.287,71 1.150.518,291080 03 3132 594 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.046.168,00 -34.408,17 1.011.759,831080 03 3133 595 Doprinosi za zapošljavanje 141.638,00 -2.879,54 138.758,4632 Materijalni rashodi 620.279,76 35.962,50 656.242,26322 Rashodi za materijal i energiju 177.865,00 - 177.865,001080 03 3223 596 Energija 177.865,00 - 177.865,00323 Rashodi za usluge 316.000,00 35.962,50 351.962,501080 03 3232 597 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 316.000,00 35.962,50 351.962,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.414,76 - 126.414,761080 03 3291 598 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 126.414,76 - 126.414,764 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 1.534.000,00 -35.962,50 1.498.037,5042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 705.406,72 37.801,43 743.208,15422 Postrojenja i oprema 621.406,72 121.801,43 743.208,1586


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141080 03 4221 599 Uredska oprema i namještaj - 21.413,24 21.413,241080 03 4223 600 Oprema za održavanje i zaštitu 16.866,50 - 16.866,501080 03 4224 601 Medicinska i laboratorijska oprema - 25.650,00 25.650,001080 03 4225 602 Instrumenti, uređaji i strojevi - - -1080 03 4227 603 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 604.540,22 74.738,19 679.278,41423 Prijevozna sredstva 84.000,00 -84.000,00 -1080 03 4231 689 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 84.000,00 -84.000,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina - - -1080 03 4262 604 Ulaganja u računalne programe - - -1080 03 4264 605 Ostala nematerijalna proizvedenaimovina - - -45 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 828.593,28 -73.763,93 754.829,35451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 828.593,28 -73.763,93 754.829,351080 03 4511 606 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 828.593,28 -73.763,93 754.829,35Program: DODATNI PROGRAM SOCIJALNESKRBI 2.067.500,00 150.000,00 2.217.500,00Potprogram: SUFINANCIRANJE RADAHRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 760.000,00 - 760.000,003 Rashodi poslovanja 760.000,00 - 760.000,0038 Ostali rashodi 760.000,00 - 760.000,00381 Tekuće donacije 760.000,00 - 760.000,001090 01 3811 607 Tekuće donacije u novcu 760.000,00 - 760.000,00Potprogram: SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZAPROFESIONALNU REHABILITACIJUOSIJEK 550.000,00 - 550.000,003 Rashodi poslovanja 550.000,00 - 550.000,0031 Rashodi za zaposlene 369.000,00 - 369.000,00311 Plaće 299.688,00 - 299.688,001080 01 3111 608 Plaće za redovan rad 299.688,00 - 299.688,00313 Doprinosi na plaće 69.312,00 - 69.312,001080 01 3132 609 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 69.312,00 - 69.312,0032 Materijalni rashodi 181.000,00 - 181.000,0087


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14322 Rashodi za materijal i energiju 130.000,00 - 130.000,001080 01 3221 610 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 20.000,00 - 20.000,001080 01 3223 611 Energija 100.000,00 - 100.000,001080 01 3225 612 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 - 10.000,00323 Rashodi za usluge 51.000,00 - 51.000,001080 01 3231 613 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 - 10.000,001080 01 3234 614 Komunalne usluge 15.000,00 - 15.000,001080 01 3237 615 Intelektualne i osobne usluge 26.000,00 - 26.000,00Potprogram: JEDNOKRATNE POMOĆISOCIJALNO UGROŽENIMGRAĐANIMA 707.500,00 150.000,00 857.500,003 Rashodi poslovanja 707.500,00 150.000,00 857.500,0038 Ostali rashodi 707.500,00 150.000,00 857.500,00381 Tekuće donacije 707.500,00 150.000,00 857.500,001090 01 3811 616 Tekuće donacije u novcu 707.500,00 150.000,00 857.500,00Potprogram: POKROVITELJSTVO HUMANITARNEAKCIJE "PODUZETNICI ZA DJECU" 50.000,00 - 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 50.000,001090 01 3811 617 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 - 50.000,00Program: SUFINANCIRANJE TROŠKOVASTANOVANJA SOCIJALNOUGROŽENIH GRAĐANA - MINIMALNISTANDARD 6.878.950,00 - 6.878.950,003 Rashodi poslovanja 6.878.950,00 - 6.878.950,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općedržave 6.878.950,00 - 6.878.950,00363 Pomoći unutar opće države 6.878.950,00 - 6.878.950,001090 01 3631 618 Tekuće pomoći unutar opće države 6.878.950,00 - 6.878.950,00Program: MJERE PRONATALITETNE POLITIKE 1.675.000,00 - 1.675.000,00Projekt: JEDNOKRATNA POMOĆOBITELJIMA NOVOROĐENE DJECES PODRUČJA ŽUPANIJE 1.425.000,00 - 1.425.000,003 Rashodi poslovanja 1.425.000,00 - 1.425.000,0088


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1438 Ostali rashodi 1.425.000,00 - 1.425.000,00381 Tekuće donacije 1.425.000,00 - 1.425.000,001040 01 3811 619 Tekuće donacije u novcu 1.425.000,00 - 1.425.000,00Projekt: SUFINANCIRANJE RADA RODILIŠTAU DOMU ZDRAVLJA ĐAKOVO 250.000,00 - 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 250.000,0038 Ostali rashodi 250.000,00 - 250.000,00381 Tekuće donacije 250.000,00 - 250.000,000722 01 3811 620 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 - 250.000,00RAZDJEL 8UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE IPRAVNE POSLOVE 1.143.000,00 -120.000,00 1.023.000,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 943.000,00 -120.000,00 823.000,00Potprogram: OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJELZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 943.000,00 -120.000,00 823.000,003 Rashodi poslovanja 943.000,00 -120.000,00 823.000,0031 Rashodi za zaposlene 884.000,00 -120.000,00 764.000,00311 Plaće 750.000,00 -100.000,00 650.000,000111 01 3111 621 Plaće za redovan rad 750.000,00 -100.000,00 650.000,00313 Doprinosi na plaće 134.000,00 -20.000,00 114.000,000111 01 3132 622 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 115.000,00 -15.000,00 100.000,000111 01 3133 623 Doprinosi za zapošljavanje 19.000,00 -5.000,00 14.000,0032 Materijalni rashodi 59.000,00 - 59.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 - 50.000,000111 01 3237 624 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 - 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 - 9.000,000111 01 3293 625 Reprezentacija 4.000,00 - 4.000,000111 01 3299 626 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 - 5.000,00Program: UVOĐENJE ISO-STANDARDA 200.000,00 - 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 - 200.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 - 200.000,000111 01 3237 627 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00 - 200.000,0089


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14RAZDJEL 9SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKEPOSLOVE 19.083.500,00 -1.100.000,00 17.983.500,00Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIHUPRAVNIH TIJELA 14.161.500,00 -805.000,00 13.356.500,00Potprogram: OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZAZAJEDNIČKE POSLOVE 14.161.500,00 -805.000,00 13.356.500,003 Rashodi poslovanja 13.207.500,00 -725.000,00 12.482.500,0031 Rashodi za zaposlene 5.311.000,00 -240.000,00 5.071.000,00311 Plaće 3.500.000,00 -200.000,00 3.300.000,000131 01 3111 628 Plaće za redovan rad 3.500.000,00 -200.000,00 3.300.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.204.000,00 - 1.204.000,000131 01 3121 629 Ostali rashodi za zaposlene 1.204.000,00 - 1.204.000,00313 Doprinosi na plaće 607.000,00 -40.000,00 567.000,000131 01 3132 630 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 525.000,00 -20.000,00 505.000,000131 01 3133 631 Doprinosi za zapošljavanje 82.000,00 -20.000,00 62.000,0032 Materijalni rashodi 7.896.500,00 -485.000,00 7.411.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.805.000,00 -280.000,00 1.525.000,000131 01 3211 632 Službena putovanja 565.000,00 -150.000,00 415.000,000131 01 3212 633 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 900.000,00 - 900.000,000131 01 3213 634 Stručno usavršavanje zaposlenika 340.000,00 -130.000,00 210.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.755.000,00 - 2.755.000,000131 01 3221 635 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 950.000,00 - 950.000,000131 01 3223 636 Energija 1.395.000,00 - 1.395.000,000131 01 3224 637 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 110.000,00 - 110.000,000131 01 3225 638 Sitni inventar i auto gume 300.000,00 - 300.000,00323 Rashodi za usluge 2.945.000,00 -145.000,00 2.800.000,000131 01 3231 639 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.050.000,00 -50.000,00 1.000.000,000131 01 3233 640 Usluge promidžbe i informiranja 400.000,00 - 400.000,000131 01 3234 641 Komunalne usluge 865.000,00 -100.000,00 765.000,000131 01 3235 642 Zakupnine i najamnine 550.000,00 - 550.000,000131 01 3236 643 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.000,00 -10.000,00 40.000,000131 01 3239 644 Ostale usluge 30.000,00 15.000,00 45.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 391.500,00 -60.000,00 331.500,000131 01 3292 645 Premije osiguranja 200.000,00 - 200.000,000131 01 3293 646 Reprezentacija 5.000,00 - 5.000,0090


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140131 01 3294 647 Članarine 1.500,00 - 1.500,000131 01 3291 648 Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 50.000,00 -40.000,00 10.000,000131 01 3299 649 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 -20.000,00 115.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 110.000,00 -50.000,00 60.000,0051 Izdaci za dane zajmove 110.000,00 -50.000,00 60.000,00512 Izdaci za dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima 60.000,00 - 60.000,000131 01 5121 690 Dani zajmovi neprofitnimorganizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 60.000,00 - 60.000,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkimdruštvima, obrtnicima, malom isrednjem poduzetništvu izvan javnogsektora 50.000,00 -50.000,00 -0131 01 5161 650 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkimdruštvima, obrtnicima, malom isrednjem poduzetništvu izvan javnogsektora 50.000,00 -50.000,00 -Projekt: VJEŽBENICI 844.000,00 -30.000,00 814.000,003 Rashodi poslovanja 844.000,00 -30.000,00 814.000,0031 Rashodi za zaposlene 844.000,00 -30.000,00 814.000,00311 Plaće 717.000,00 -10.000,00 707.000,000131 01 3111 651 Plaće za redovan rad 717.000,00 -10.000,00 707.000,00313 Doprinosi na plaće 127.000,00 -20.000,00 107.000,000131 01 3132 652 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 109.000,00 -15.000,00 94.000,000131 01 3133 653 Doprinosi za zapošljavanje 18.000,00 -5.000,00 13.000,00Program: ULAGANJE ZA POTREBEPROVOĐENJA AKTIVNOSTI ZAŠTITEI SPAŠAVANJA 100.000,00 -40.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 -40.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 - 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - 10.000,000131 01 3293 654 Reprezentacija 10.000,00 - 10.000,0038 Ostali rashodi 90.000,00 -40.000,00 50.000,0091


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14385 Izvanredni rashodi 90.000,00 -40.000,00 50.000,000131 01 3859 655 Ostali izvanredni rashodi 90.000,00 -40.000,00 50.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UPOSLOVNI PROSTOR, OPREMU INEMATERIJALNU IMOVINU 4.142.000,00 -285.000,00 3.857.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU INAMJEŠTAJ 407.000,00 15.000,00 422.000,00Projekt: ULAGANJE U RAČUNALA IRAČUNALNU OPREMU 100.000,00 - 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 100.000,00 - 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 100.000,00 - 100.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 - 100.000,000131 01 4221 656 Uredska oprema i namještaj 100.000,00 - 100.000,00Projekt: ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 150.000,00 - 150.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 150.000,00 - 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 150.000,00 - 150.000,00422 Postrojenja i oprema 150.000,00 - 150.000,000131 01 4221 657 Uredska oprema i namještaj 150.000,00 - 150.000,00Projekt: ULAGANJE U OSTALU UREDSKUOPREMU 20.000,00 - 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 20.000,00 - 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 20.000,00 - 20.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 - 20.000,000131 01 4221 658 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 - 20.000,00Projekt: ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKUOPREMU 17.000,00 10.000,00 27.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 17.000,00 10.000,00 27.000,0092


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1442 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 17.000,00 10.000,00 27.000,00422 Postrojenja i oprema 17.000,00 10.000,00 27.000,000131 01 4222 659 Komunikacijska oprema 17.000,00 10.000,00 27.000,00Projekt: ULAGANJE U OPREMU ZAODRŽAVANJE I ZAŠTITU 100.000,00 15.000,00 115.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 100.000,00 15.000,00 115.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 100.000,00 15.000,00 115.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 15.000,00 115.000,000131 01 4223 660 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00 15.000,00 115.000,00Projekt: ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE IOPREMU ZA OSTALE NAMJENE 20.000,00 -10.000,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 20.000,00 -10.000,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 20.000,00 -10.000,00 10.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 -10.000,00 10.000,000131 01 4227 661 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 20.000,00 -10.000,00 10.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNIPROSTOR 3.715.000,00 -300.000,00 3.415.000,00Projekt: UREĐENJE PROSTORA UŽUPANIJSKOJ 4, OSIJEK 2.800.000,00 -300.000,00 2.500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 2.800.000,00 -300.000,00 2.500.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 2.800.000,00 -300.000,00 2.500.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 2.800.000,00 -300.000,00 2.500.000,000131 07 4511 662 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 2.800.000,00 -300.000,00 2.500.000,0093


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Projekt: UREĐENJE VANJSKE STOLARIJEDVORIŠNOG DIJELA ZGRADE UOSIJEKU, TRG ANTE STARČEVIĆA 2 545.000,00 - 545.000,003 Rashodi poslovanja 545.000,00 - 545.000,0032 Materijalni rashodi 545.000,00 - 545.000,00323 Rashodi za usluge 545.000,00 - 545.000,000131 01 3232 663 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 545.000,00 - 545.000,00Projekt: UREĐENJE FASADE DVORIŠNOGDIJELA ZGRADE U OSIJEKU, TRGANTE STARČEVIĆA 2 370.000,00 - 370.000,003 Rashodi poslovanja 370.000,00 - 370.000,0032 Materijalni rashodi 370.000,00 - 370.000,00323 Rashodi za usluge 370.000,00 - 370.000,000131 01 3232 664 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 370.000,00 - 370.000,00Potprogram: ULAGANJE U NEMATERIJALNUIMOVINU 20.000,00 - 20.000,00Projekt: PROCJENA OPASNOSTI PRI RADU SRAČUNALIMA 10.000,00 - 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 10.000,00 - 10.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 10.000,00 - 10.000,00412 Nematerijalna imovina 10.000,00 - 10.000,000131 01 4126 665 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 - 10.000,00Projekt: DOKUMENTACIJA ZA POTREBEZAŠTITE OD POŽARA 10.000,00 - 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 10.000,00 - 10.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 10.000,00 - 10.000,00412 Nematerijalna imovina 10.000,00 - 10.000,000131 01 4126 666 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 - 10.000,0094


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOGPROSTORA, OPREME IPRIJEVOZNIH SREDSTAVAŽUPANIJE 650.000,00 30.000,00 680.000,00Potprogram: TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOGPROSTORA 220.000,00 -20.000,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 220.000,00 -20.000,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 220.000,00 -20.000,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 220.000,00 -20.000,00 200.000,000131 01 3232 667 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 220.000,00 -20.000,00 200.000,00Potprogram: TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 180.000,00 20.000,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 180.000,00 20.000,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 180.000,00 20.000,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 180.000,00 20.000,00 200.000,000131 01 3232 668 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 180.000,00 20.000,00 200.000,00Potprogram: TEKUĆE ODRŽAVANJEPRIJEVOZNIH SREDSTAVA 250.000,00 30.000,00 280.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 30.000,00 280.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 30.000,00 280.000,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 30.000,00 280.000,000131 01 3232 669 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 250.000,00 30.000,00 280.000,00Program: IZRADA VANJSKOG PLANA IZPODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 30.000,00 - 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 30.000,00 - 30.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 30.000,00 - 30.000,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 - 30.000,000131 01 4126 670 Ostala nematerijalna imovina 30.000,00 - 30.000,0095


REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMAUpravni odjelTekući planProračuna za2009. godinuPovećanje /smanjenjeNovi plan1 2 3 4TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 19.596.000,00 -3.076.673,84 16.519.326,16SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 4.856.241,38 -258.814,60 4.597.426,78UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNOUREĐENJE, GRADITELJSTVO IZAŠTITU OKOLIŠA 8.312.000,00 -925.244,00 7.386.756,00AGENCIJA ZA RAZVOJ 54.205.430,00 -11.645.398,54 42.560.031,46UPRAVNI ODJEL ZAPOLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO 80.250.000,00 -38.804.000,00 41.446.000,00UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKUKULTURU 163.318.811,00 -14.923.000,00 148.395.811,00UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO ISOCIJALNU SKRB 74.950.161,62 -1.060.000,00 73.890.161,62UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE IPRAVNE POSLOVE 1.143.000,00 -120.000,00 1.023.000,00SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.083.500,00 -1.100.000,00 17.983.500,00SVEUKUPNO RAZDJELI (1-9) 425.715.144,00 -71.913.130,98 353.802.013,02PLAN KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNAOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINUI PROCJENA ZA 2010. I 2011. GODINUProračun za Procjena za Procjena zaKontoOpis2009. godinu 2010. godinu 2011. godinu1 2 3 4 5Program: KAPITALNA ULAGANJA USAKRALNE OBJEKTE 2.300.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00Projekt: SAKRALNI OBJEKTI3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 2.300.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00Program:Potprogram:Projekt:KAPITALNA ULAGANJA UPROSTORNO UREĐENJE IZAŠTITU OKOLIŠA 445.000,00 20.350.000,00 20.250.000,00IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJEŽUPANIJSKI PROGRAMAKTIVNOSTI I MJERA ZAUNAPRJEĐENJE STANJAPROSTORA I OKOLIŠALOKACIJA NASELJENIHROMIMA96


3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 20.000,00 100.000,00 100.000,00Potprogram: POSTAVLJANJE SPOMENIKAProjekt: SKULPTURE I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJUŽUPANIJE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 20.000,00 50.000,00 50.000,00Potprogram: STUDIJSKA I PLANSKADOKUMENTACIJAProjekt: PROGRAM ZAŠTITE IPOBOLJŠANJA KAKVOĆEZRAKA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE4126 Ostala nematerijalna imovina 5.000,00 - -Projekt: KARTA BUKE4126 Ostala nematerijalna imovina - 200.000,00 100.000,00Potprogram: ZBRINJAVANJE OTPADAProjekt: CENTAR ZA GOSPODARENJEOTPADOM4126 Ostala nematerijalna imovina 400.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Program: ZAŠTITA PRIRODE 55.000,00 338.775,00 364.349,00Korisnik: JAVNA USTANOVA AGENCIJAZA UPRAVLJANJEZAŠTIĆENIM PRIRODNIMVRIJEDNOSTIMA NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 5.525,00 6.105,00Projekt: SPOMENICI PARKOVNEARHITEKTURE I SPOMENICIPRIRODE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 50.000,00 333.250,00 358.244,00Program: PROSTORNO PLANIRANJE 76.000,00 35.360,00 39.073,00Korisnik: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZAPROSTORNO UREĐENJEOSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE4123 Licence 60.000,00 - -4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 32.860,00 36.073,004222 Komunikacijska oprema 1.000,00 2.500,00 3.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UKOMUNALNUINFRASTRUKTURU 2.516.550,00 3.800.000,00 4.050.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UVODOOPSKRBU IODVODNJUProjekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJANA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 1.550.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00Projekt: IZGRADNJA ODVODNOGSUSTAVA OPĆINE ČEPIN97


3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 600.000,00 600.000,00 600.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA USANITARNO-TEHNIČKUINFRASTRUKTURUProjekt: KAPITALNA ULAGANJA USANITARNO-TEHNIČKUINFRASTRUKTURU NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 150.000,00 550.000,00 650.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UPROMETProjekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIHSTAZA3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 50.000,00 300.000,00 350.000,00Projekt: IZGRADNJA ŽUPANIJSKIHLUKA U ALJMAŠU, BATINI IOSIJEKU3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 31.017,75 - -4126 Ostala nematerijalna imovina 85.532,25 250.000,00 250.000,00Projekt: PROSTORNA ANALIZAPOTREBNIH ZAHVATA NAŽELJEZNIČKOM KORIDORUVc NA PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE4126 Ostala nematerijalna imovina 50.000,00 - -Program: KAPITALNA ULAGANJA UŠPORT I REKREACIJU 2.500.000,00 4.350.000,00 5.700.000,00Projekt: OPREMANJE DJEČJIHIGRALIŠTA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00Projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKIHOBJEKATA I TERENA4214 Ostali građevinski objekti 1.500.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00Projekt: IZGRADNJA, ADAPTACIJA IOPREMANJE TENISKIHTERENA3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama - 350.000,00 450.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UŠKOLSTVO 16.217.031,46 10.000.000,00 -Projekt: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA UOSIJEKU - DRUGA FAZA -NASTAVNO-ŠPORTSKADVORANA4111 Zemljište 1.500.000,00 - -4212 Poslovni objekti 14.717.031,46 10.000.000,00 -Program:Projekt:KAPITALNA ULAGANJA UZGRADE 400.000,00 400.000,00 400.000,00OBNOVA PROČELJA98


3521 Subvencije bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvanjavnog sektora 400.000,00 400.000,00 400.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UGOSPODARSTVO 3.500.000,00 7.600.000,00 8.700.000,00Projekt: KAPITALNA ULAGANJA UZONE MALOGGOSPODARSTVA3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 3.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,003862 Kapitalne pomoći bankama iostalim financijskiminstitucijama i trgovačkimdruštvima izvan javnog sektora 100.000,00 600.000,00 700.000,00Projekt: POSLOVNA ZONA BELIMANASTIR, GRAD BELIMANASTIR3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 400.000,00 - -Program: KAPITALNA ULAGANJA UKULTURU 2.690.761,00 4.008.031,00 4.240.375,00Projekt: IZGRADNJA DRUŠTVENIHDOMOVA3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 1.800.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00Projekt: ADAPTACIJA ZGRADESPOMENIKA KULTURE- PALAČA GUTMANN UBELIŠĆU, GRAD BELIŠĆE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00Potprogram: GALERIJSKA DJELATNOSTKorisnik: GALERIJA LIKOVNIHUMJETNOSTI U OSIJEKU4221 Uredska oprema i namještaj 32.150,00 22.266,00 24.604,004222 Komunikacijska oprema 4.432,00 4.898,00 5.413,00Potprogram: ODRŽAVANJE IZLOŽBI4541 Dodatna ulaganja za ostalunefinancijsku imovinu 101.222,00 111.850,00 123.594,00Projekt: OTKUP UMJETNINA I KNJIGA4242 Umjetnička djela (izložena ugalerijama, muzejima i slično) 30.277,00 33.456,00 36.969,00Projekt: RESTAURIRANJE UMJETNINA4541 Dodatna ulaganja za ostalunefinancijsku imovinu 22.680,00 25.061,00 27.692,00Projekt: REKONSTRUKCIJAPOTKROVLJA4511 Dodatna ulaganja nagrađevinskim objektima 100.000,00 110.500,00 122.103,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UPROTUPOŽARNU ZAŠTITU 750.000,00 1.000.000,00 1.050.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 100.000,00 600.000,00 650.000,003821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 650.000,00 400.000,00 400.000,0099


Program: KAPITALNA ULAGANJA UZDRAVSTVO 29.239.011,71 30.441.179,00 33.447.013,00Projekt: POMOĆI ZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA3861 Kapitalne pomoći bankama iostalim financijskiminstitucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 919.065,62 500.000,00 500.000,00Projekt: PLINOFIKACIJA DOMAZDRAVLJA BELI MANASTIR3861 Kapitalne pomoći bankama iostalim financijskiminstitucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 489.000,00 - -Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UZGRADEKorisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK4511 Dodatna ulaganja nagrađevinskim objektima 327.658,73 245.310,00 271.068,004521 Dodatna ulaganja napostrojenjima i opremi 6.561.469,00 5.525.000,00 6.105.125,00Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE4212 Poslovni objekti 2.575.464,10 1.986.776,00 2.195.387,004511 Dodatna ulaganja nagrađevinskim objektima 5.055.188,42 2.925.198,00 3.232.344,004521 Dodatna ulaganja napostrojenjima i opremi 441.692,05 29.835,00 32.968,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UMEDICINSKU OPREMUKorisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK4224 Medicinska i laboratorijskaoprema 3.178.404,42 5.357.072,00 5.919.565,00Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJEProjekt: NABAVKA MEDICINSKE ILABORATORIJSKE OPREME4224 Medicinska i laboratorijskaoprema 1.975.501,37 4.033.540,00 4.457.061,00Projekt: NABAVKA POKRETNOGMAMOGRAFA4224 Medicinska i laboratorijskaoprema 1.488.278,00 - -Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UNEMEDICINSKU OPREMUKorisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene - 993.948,00 1.098.312,00Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE4221 Uredska oprema i namještaj 275.589,59 444.628,00 491.314,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 79.020,61 127.075,00 140.418,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 46.256,19 - -4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 104.649,78 97.793,00 108.061,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UPRIJEVOZNA SREDSTVAKorisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK4231 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 781.082,85 - -100


Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE4231 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 1.092.897,32 1.822.698,00 2.014.081,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UKOMUNIKACIJSKU OPREMUKorisnik: KLINIČKA BOLNICA OSIJEK4264 Ostala nematerijalnaproizvedena imovina 450.000,00 - -Korisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE4123 Licence 16.526,12 8.840,00 9.768,004222 Komunikacijska oprema 20.843,70 7.735,00 8.547,004262 Ulaganja u računalne programe 40.372,75 32.598,00 36.020,004264 Ostala nematerijalnaproizvedena imovina 31.000,00 30.940,00 34.189,00Potprogram: INVESTICIJSKOODRŽAVANJE ZGRADAKorisnik: ZDRAVSTVENE USTANOVE UVLASNIŠTVU ŽUPANIJE3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 3.289.051,09 6.272.193,00 6.792.785,00Program: REGIONALNA IMEĐUNARODNASURADNJA 70.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00Projekt: POTICANJE RAZVOJNIHPROGRAMA3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 70.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UPOLJOPRIVREDU 6.020.000,00 31.500.000,00 41.500.000,00Projekt: POTICAJI ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE3863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 120.000,00 200.000,00 200.000,00Projekt: HRVATSKI ZAVOD ZAPOLJOPRIVREDNOSAVJETODAVNU SLUŽBU3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama - 50.000,00 50.000,00Projekt: KAPITALNA ULAGANJA URIBNJAČARSTVO3863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 200.000,00 200.000,00 200.000,00Projekt: FINANCIRANJE RAZVOJNIHPROJEKATA IZ PODRUČJAPOLJOPRIVREDE,ŠUMARSTVA, LOVSTVA ITURIZMA3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 400.000,00 400.000,00 400.000,003821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 100.000,00 100.000,004126 Ostala nematerijalna imovina 150.000,00 500.000,00 500.000,00Potprogram: POTICANJE STOČARSKEPROIZVODNJE101


Projekt: HRVATSKI STOČARSKICENTAR3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 50.000,00 50.000,00 50.000,00Potprogram: GEOINFORMATIZACIJSKISUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 2.500.000,00 - -Potprogram: PROVEDBA NAPNAV-a NAPODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE4126 Ostala nematerijalna imovina 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,004214 Ostali građevinski objekti - 10.000.000,00 20.000.000,00Potprogram: RURALNI RAZVITAKProjekt: UREĐENJE DETALJNEKANALSKE MREŽE U SVRHUNAVODNJAVANJA IODVODNJE NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE3632 Kapitalne pomoći unutar općedržave 1.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Program: LOVSTVO NA PODRUČJUŽUPANIJE 1.223.000,00 2.370.000,00 2.320.000,00Potprogram PROVOĐENJE ZAKONA OLOVSTVU4221 Uredska oprema i namještaj 3.000,00 - -4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.000,00 20.000,00 20.000,00Potprogram RAZVOJ I UNAPRJEĐENJELOVSTVAProjekt: RAZVOJNI PROJEKTI IZPODRUČJA LOVSTVA3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 200.000,00 200.000,00 150.000,003863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 100.000,00 50.000,00 50.000,00Projekt: UNAPRJEĐENJE LOVNOGTURIZMA3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 200.000,00 200.000,00 200.000,003863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 200.000,00 200.000,00 200.000,00Projekt: KUPOVINA I UREĐENJEDVORCA EUGENASAVOJSKOG U BILJU4214 Ostali građevinski objekti 300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Projekt: RAZMINIRANJE LOVIŠTA IUNAPRJEĐENJEINFRASTRUKTURE3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 50.000,00 50.000,003863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 100.000,00 150.000,00 150.000,00102


Program: POTICANJE RAZVOJAMALOG I SREDNJEGPODUZETNIŠTVA 70.000,00 100.000,00 100.000,00Projekt: MJERE ZA UNAPRJEĐENJEPODUZETNIŠTVA3863 Kapitalne pomoćipoljoprivrednicima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 70.000,00 100.000,00 100.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UVODNO GOSPODARSTVO 300.000,00 - -Projekt: STUDIJA OPRAVDANOSTIIZGRADNJE VODNESTEPENICE NA RIJECI DRAVI4126 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00 - -Program: KAPITALNA ULAGANJA UTURIZAM 100.000,00 100.000,00 100.000,00Korisnik: TURISTIČKA ZAJEDNICAOSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UOSNOVNO ŠKOLSTVO 15.280.220,00 16.736.933,00 18.494.311,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UŠKOLSKE ZGRADEProjekt: POSLOVNI OBJEKTI4212 Poslovni objekti 9.950.299,00 11.041.844,00 12.201.238,00Projekt: OSNOVNA OPREMA4221 Uredska oprema i namještaj 240.570,00 1.105.630,00 1.221.721,004222 Komunikacijska oprema 60.000,00 - -4223 Oprema za održavanje i zaštitu 60.000,00 - -4226 Sportska i glazbena oprema 700.000,00 - -4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 100.890,00 177.783,00 196.450,00Potprogram: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OPREME IZGRADA3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 4.168.461,00 4.411.676,00 4.874.902,00Program: KAPITALNA ULAGANJA USREDNJE ŠKOLSTVO IUČENIČKE DOMOVE 10.606.861,00 11.549.074,00 12.761.727,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UŠKOLSKE ZGRADEProjekt: POSLOVNI OBJEKTI4212 Poslovni objekti 6.937.259,00 7.652.776,00 8.456.317,00Projekt: OSNOVNA OPREMA4221 Uredska oprema i namještaj 234.767,00 425.168,00 469.811,004222 Komunikacijska oprema 50.000,00 - -4223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00 - -4226 Sportska i glazbena oprema 50.000,00 - -4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 15.233,00 16.832,00 18.599,00Potprogram: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OPREME IZGRADA103


3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 2.949.763,00 3.110.340,00 3.436.926,00Projekt: TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE UČENIČKIHDOMOVA3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 319.839,00 343.958,00 380.074,00Program: KAPITALNA ULAGANJA USOCIJALNU SKRB 1.598.037,50 4.635.806,00 4.893.011,00Program: POMOĆI ZA TEKUĆETROŠKOVE PUČKE KUHINJEProjekt: CARITAS OSIJEK3861 Kapitalne pomoći bankama iostalim financijskiminstitucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru 100.000,00 91.000,00 81.000,00Projekt: PROJEKTNADOKUMENTACIJA DOMA ZASTARIJE I NEMOĆNE OSOBEU NAŠICAMA, GRAD NAŠICE4126 Ostala nematerijalna imovina - 2.000.000,00 2.000.000,00Projekt: OSNOVNI PROGRAMZBRINJAVANJA STARIJIHOSOBA4221 Uredska oprema i namještaj 21.413,24 22.761,00 25.151,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.866,50 38.675,00 42.736,004224 Medicinska i laboratorijskaoprema 25.650,00 25.415,00 28.084,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi - 373.304,00 412.501,004227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 679.278,41 573.128,00 633.306,004262 Ulaganja u računalne programe - 9.774,00 10.800,004264 Ostala nematerijalnaproizvedena imovina - 11.050,00 12.210,004511 Dodatna ulaganja nagrađevinskim objektima 754.829,35 1.490.699,00 1.647.223,00Program: KAPITALNA ULAGANJA UPOSLOVNI PROSTOR,OPREMU INEMATERIJALNUIMOVINU 3.107.000,00 1.582.000,00 582.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UOPREMU I NAMJEŠTAJProjekt: ULAGANJE U RAČUNALA IRAČUNALNU OPREMU4221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00 100.000,00 100.000,00Projekt: ULAGANJE U UREDSKINAMJEŠTAJ4221 Uredska oprema i namještaj 150.000,00 150.000,00 150.000,00Projekt: ULAGANJE U OSTALUUREDSKU OPREMU4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 20.000,00 20.000,00Projekt: ULAGANJE UKOMUNIKACIJSKU OPREMU4222 Komunikacijska oprema 27.000,00 17.000,00 17.000,00Projekt: ULAGANJE U OPREMU ZAODRŽAVANJE I ZAŠTITU4223 Oprema za održavanje i zaštitu 115.000,00 60.000,00 60.000,00104


Projekt: ULAGANJE U UREĐAJE,STROJEVE I OPREMU ZAOSTALE NAMJENE4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 10.000,00 20.000,00 20.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UPOSLOVNI PROSTORProjekt: UREĐENJE PROSTORA UŽUPANIJSKOJ 4, OSIJEK4511 Dodatna ulaganja nagrađevinskim objektima 2.500.000,00 1.000.000,00 -Potprogram: ULAGANJE UNEMATERIJALNU IMOVINUProjekt: PROCJENA OPASNOSTI PRIRADU S RAČUNALIMA4126 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 10.000,00Projekt: DOKUMENTACIJA ZAPOTREBE ZAŠTITE ODPOŽARA4126 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 10.000,00Potprogram: IZRADA VANJSKOG PLANA IZPODRUČJA ZAŠTITE ISPAŠAVANJA4126 Ostala nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 30.000,00Potprogram: KAPITALNA ULAGANJA UINFORMATIZACIJU4123 Licence 100.000,00 100.000,00 100.000,004262 Ulaganja u računalne programe 20.000,00 50.000,00 50.000,00Potprogram: VIJEĆA I PREDSTAVNICINACIONALNIH MANJINA4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 15.000,00 15.000,00SVEUKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 99.064.472,67 155.297.158,00 164.591.859,00Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".Klasa: 400-06/09-01/16Urbroj: 2158/1-01-01-09-5Osijek, 2. listopada 2009.Predsjednikmr.sc. Zlatko Maksimović, v.r.105

More magazines by this user
Similar magazines