Karta - Sveriges Kungahus

kungahuset.se
  • No tags were found...

Karta - Sveriges Kungahus

Drottningholmsslottsparkdrottningholms lustträdgård och park är ettav Sveriges främsta bidrag till utvecklingen inomträdgårdskonsten. Drottningholms slottsområde är ettomistligt kulturarv i världsklass och finns sedan 1991upptaget på fn:s världsarvslista (World Heritage List).Barockträdgårdenbroder ipa rter r enUnder 1670-talet engagerade riksänkedrottningHedvig Eleonora slottsarkitekten Nicodemus Tessind.ä. att utforma en generalplan för att skapaen franskinspirerad lustträdgård i anslutning tillslottets närmaste omgivning. När han avled 1681övertogs arbetet av sonen Nicodemus Tessin d.y.som upprättade en ny generalplan med fortsattinspiration från Frankrike. Nu påbörjades ävenarbetet med att omge Barockträdgårdens bådalångsidor med fyrradiga lindalléer. Arbetet togfyrtio år att genomföra.Parkidealet under den här tiden präglades avstringens där symmetrin var avgörande för Barockträdgårdensutseende.Närmast väster om slottet ligger Broderiparterrensom ursprungligen hade inkomponerade motivfrån franska slottsträdgårdar med inramning avbuxbom och färgat grus. I dag är gruset ersatt avtegelkross och svart hyperit.Nästan alla bronsstatyer i Barockträdgården ärhämtade som krigsbyten från Prag och Fredriksborgi Danmark och signerade av den nederländskeskulptören Adriaen de Vries.vattenpa rter r enEfter en upphöjd muravsats följer Vattenparterrenmed tio bassänger med tillhörande vattenstrålarsom kringgärdas av buxbomshäckar. Här har Tessind.y. i sin generalplan hämtat inspiration frånChantilly i Frankrike.De fjorton italienskinspirerade vattenkaskadernapå varsin sida om parkens mittaxel bildar vattenparterrernasfond. I början av 1800-talet revs deursprungliga Tessinska kaskaderna och återuppbyggdesmed en fri tolkning 1959–1961.Efter kaskadanläggningen finns fyra olika boskékvartersom historiskt var ämnat som aktivitetsrum.Ursprungligen var hela Barockträdgården inhägnadav murar och målade träplank som togs borti början av 1780-talet. Trädgården avslutas medStjärnboskén som ligger nedanför Munckens kulle.for mtr ä dgå r d i rokokostilI anslutning till Kina slott finns sedan 1760-taleten trädgård med ett friare formspråk än barockensstrikta stilideal. Området med dess boskékvarterskapades för rekreation och närhet till naturen.Volièren i den vänstra boskén är ett bevarat fågelhusi vilket man förvarade exotiska fåglar.Bakom den sista boskén kan man se resterna avden damm som hörde till prinsessan Sofia Albertinasmenageri. I kastanjealléns fond finns en statyföreställande gudinnan Flora.Engelska parkenPå vänster sida finns en vista (siktgata) somlöper nerför en sluttning och korsar Barockträdgårdensamt avslutas i fonden av Monumentholmeni den Engelska parken.Planeringen att göra om ett träskområde till enengelsk landskapspark med dammar, öar och kanalerpåbörjades 1777 av Carl Fredrik Adelcrantz,samma år som Drottningholm överläts till Gustav111. Inspirationen hämtade han i första hand frånRyssland vid ett besök hos sin kusin Katarina 11.Två år senare fick Gustav 111 även en planfrån Petit Trianon i Versailles. LandskapsarkitektenFredrik Magnus Piper engagerades för att

More magazines by this user
Similar magazines