13.07.2015 Views

muzika 1-5.cdr - Media Print

muzika 1-5.cdr - Media Print

muzika 1-5.cdr - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

16. BAM 2 Timbri Të dallojë një zënga zë tjetër, njëinstrument nga njëinstrument tjetër17. DM 2 Pjesë tëndryshme:të qeta, tëgëzuara, tëdhimbshme18. K 10 Kënga:“Tren o tren”19. K 11 Punimi ikëngësTë dallojë karakterine muzikës qëdëgjonTë këndojë këngëtë ndryshme përatdheun, shkollënshoqërinë, familjen,ambientinetj.Të interpretojë mendjenjë e emocionkëngën20. SHKM 2 KëndojmënëpërmjetlëvizjevetruporeTë shprehë me anëtë lëvizjeve truporemuzikën që dëgjonTë shpjegojëme fjalë tëthjeshtatimbrinTë identi-e qetë, egëzueshme,e dhimbshmeTë këndojënë intonacionine duhurTë këndojëduke eshoqëruardhe melëvizje truporeTë vallëzojëashtu siç emendon memuzikën qëdëgjonTë dallojëzërat dhe instrumentetqëdëgjonfjalë të thjeshtapër muzikënqë dëgjonTë këndojëtekstin dhemelodinë ekëngësTë këndojë nëgrup dhe dukee shoqëruarme instrumenteORFshkopinj, gurë,lugë etj.Të këndojëduke krijuarlëvizje tëthjeshta truporenëpërmjetmuzikës qëdëgjonTë prodhojëtinguj me instrumentetëndryshme dheti dallojë atonga njëra tjetraTë gjejë pjesëmuzikore dukepërcaktuarkarakterin etyreTë këndojësolo dhe nëgrupTë këndojëduke interpretuarme ndjenjëe emocionkëngënTë vlerësojëmuzikën që ipëlqenMagnetofoni, organo,libri i mësuesit,Magnetofoni, organo,libri i mësuesit,Magnetofoni, organo,libri i mësuesit,Organo, instrumenteme goditje, magnetofoni,libri i mësuesit,Magnetofoni,organo, libri ipuneKabinetiKabinetiKabinetiKabinetiKabineti127


32. Lojëmuzikore4 Luajmë sëbashku33. LI 2 Luajmë meinstrumenteORF34. K 18 Përsëritje ekëngëve tëmësuara35. OL 2Të interpretojënëpërmjet lojëskëngë të ndryshmeTë interpretojë meinstrumente ORFkëngë të ndryshmeTë këndojë këngëtë ndryshme përatdheun, shkollën,shoqërinë, familjen,ambientinetj.Të këndojëduke luajturme lëvizje tëthjeshtaTë këndojëduke luajturinstrumentetë thjeshtaORFTë këndojësaktë këngëte mësuaraTë këndojëduke krijuarlëvizje të ndryshmeTë këndojëduke krijuarritme të ndryshmeTë këndojësolo dhe nëgrupTë interpretojëlojëngjatë këngësme ndjenjë eemocionTë interpretojëdukeshoqëruar meinstrumenteORF këngënme ndjenjë eemocionTë interpretojëmë ndjenjë eemocionkëngët e mësuaraMagnetofoni, postera,libri i mësuesit,Magnetofoni, postera,libri i mësuesit,Magnetofoni, organo,libri i mësuesit,KabinetiKabinetiKabineti130

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!