13.07.2015 Views

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa - Ředitelství silnic a ...

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa - Ředitelství silnic a ...

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa - Ředitelství silnic a ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vy<strong>Silnice</strong>i/<strong>35</strong>Valašské Meziříčí – Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong>informační leták, stav k 06/2014Palaèov (R48)<strong>35</strong>Lešnástavba I/<strong>35</strong> Lešná – PalaèovMÚK LešnáHranice<strong>35</strong><strong>35</strong>Pøíluprùmyslová zóna LešnáZ50Lhotkanad Beèvouareál fstavba I/57JuøinkaValašské Me


Valašské Meziříčí – Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong>Dopravní význam stavbyPředmětem stavby I/<strong>35</strong> Valašské Meziříčí–Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong> jepřeložka <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> do nové trasy. Stavba je součástí připravovanéhotahu rychlostní <strong>silnic</strong>e R<strong>35</strong> v úseku mezi rychlostní<strong>silnic</strong>í R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, kterýje budován jako přeložka stávající <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> Hranice naMoravě–Valašské Meziříčí.Význam uvedeného tahu I/<strong>35</strong> Valašské Meziříčí–Lešná–Palačovspočívá jednak v tom, že dojde k odklonu veškeré tranzitní dopravyze stávající <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> mimo zastavěná území do zcela nové trasy,jednak také dojde k podstatně kapacitnějšímu propojení mezinárodníhotahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva–Makov.Dopravní zátěž stávající <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> v úseku od Hranic na Moravěpo Valašské Meziříčí neúnosně zatěžuje intravilány obcí, kterýmiprochází jako průtah (Hranice na Moravě, lázeňské město Teplicenad Bečvou, Černotín, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou).Kromě dopravní zátěže jsou nevyhovujícími prvky také směrovévedení <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> a zejména její šířkové uspořádání. Na trasese vyskytuje řada dopravních závad, <strong>silnic</strong>e tak nesplňuje základnípožadavky bezpečnosti silničního provozu.Vybudováním jmenovanétrasy dojde k napojení městaValašské Meziříčí, a tím i celéoblasti Valašska, na síť rychlostníchkomunikací a dálnic.V plánu výstavby ŘSD ČRje také úprava <strong>silnic</strong>e R48v úseku Bělotín–Rychalticena směrově dělenou komunikaci.Lipníkn. Beè.Bystøicep. Host.HraniceValašskéMeziøíèíVsetínNovýJièínUmístění a popis stavbyK rozdělení ucelené stavby Valašské Meziříčí–Lešnána tři smysluplné a funkční části bylopřistoupeno, protože postupným uváděním částisilničních objektů budoucí stavby „<strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong>Valašské Meziříčí–Lešná“ do provozu lze dosáhnoutjednak napojení části objektů „Průmyslovézóny Lešná“ bez nutnosti budování nové křižovatkyna <strong>silnic</strong>i I. třídy, tak i postupného čerpánídotací na stavbu z prostředků Státního fondudopravní infrastruktury. První ze tří etap byla dokončenajiž v roce 2006.Stavba <strong>2.</strong> etapy přeložky <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong> je umístěnamezi obcemi Lešná, Lhotka nad Bečvou a Příluky.Druhá <strong>etapa</strong> výstavby zahrnuje vybudovánícelé směrově dělené komunikace a souběžné<strong>silnic</strong>e III. třídy od Jasenického potoka až k obciLešná, včetně dobudování mimoúrovňové křižovatkyu Lešné a protihlukových stěn. Součástí <strong>2.</strong>etapy jsou i nezbytné přeložky inženýrských sítí,zejména pak vodohospodářské objekty k zajištěníodvodnění území a přeložky elektroobjektůpodél <strong>silnic</strong>e III/0<strong>35</strong>65 u Příluk. Pro zajištěníukončení <strong>silnic</strong>e I. třídy u Jasenického potokaje nutné zřídit provizorní sjezd z hlavní trasy nastávající <strong>silnic</strong>i I/<strong>35</strong>.Stavba <strong>2.</strong> etapy začíná za mostem přes Jasenickýpotok (ve směru z Valašského Meziříčí naHranice na Moravě) asi 1800 metrů za křižovatkou<strong>silnic</strong> I/<strong>35</strong> a III/0<strong>35</strong>69. Zde se trasa přeložkyI/<strong>35</strong> dostává na polní pozemky a prochází kolemLešeňského mlýna až k <strong>silnic</strong>i III/0487 Lešná–Lhotka a dále pak k lesu Obora. Niveleta v tomtoúseku kopíruje stávající terén a jde v mírnémnásypu 2–3 metry.V celém úseku probíhá souběžně se <strong>silnic</strong>í I/<strong>35</strong>navrhovaná <strong>silnic</strong>e III. třídy a zatrubněná částpotoka Struha. Ze <strong>silnic</strong>e III. třídy jsou obslouženyokolní pozemky pomocí sjezdů. Jižně odobce Lešná je nadjezdem nad <strong>silnic</strong>í I/<strong>35</strong> převedenapřeložka komunikace spojující obceLešná a Lhotka (III/0487). Přeložka se napojujedo okružní křižovatky vybudované v rámci prvníetapy. Součástí dobudování objektů, jejichž částbyla již v 1. etapě realizována, je také dokončenívšech čtyř větví mimoúrovňové křižovatky Lešná.V oblasti této MÚK bude přeloženo otevřenékoryto potoka Struha a inženýrské sítě. Součástístavby je taktéž odstranění provizorních objektůz 1.etapy – napojení průmyslové zóny a provizorníkomunikace do Lešné.Stavba je umístěna do území intenzivně zemědělskyvyužívaného. Území podél stávajících komunikacíslouží pro vedení většiny inženýrskýchsítí. Součástí stavby je zajištění přístupu na zemědělsképozemky.V předmětném území se nenachází žádné stavby,které by bylo nutno měnit v souvislosti sestavbou <strong>silnic</strong>e I/<strong>35</strong>, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong>. Nejsou zde přímodotčené pozemní objekty určené k demolici.


<strong>35</strong>Palaèov (R48)Lešná<strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong>stavbyValašské Meziøíèí – Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong>HraniceNovýJièínstavba I/<strong>35</strong> Lešná – Palaèovinfografika S<strong>35</strong>-ValMez-Lesna-II-080714Lipníkn. Beè.VysokáValašskéMeziøíèíHranice<strong>35</strong>MÚK LešnáBystøicep. Host.<strong>35</strong>PøílukyVsetínprùmyslová zóna LešnáMštìnovicestavba Valašské Meziøíèí – Lešná, 3. <strong>etapa</strong>Lhotkanad Beèvouøešená stavbajiné stavbyareál firem DEZA a CS Cabotstavba I/57 Valašské Meziøíèí – Jarcová, obchvat<strong>35</strong>ByninaMÚK Bynina0 0,5 1 kmGeografická data poskytl VGHMÚø Dobruška, © MO ÈR, 2008Rožnov p. Radh.JuøinkaValašské MeziøíèíVsetín<strong>35</strong>57


Valašské Meziříčí – Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong>Fotografie z průběhu stavby


Valašské Meziříčí – Lešná, <strong>2.</strong> <strong>etapa</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong>stav REALIZACEStavba začala přípravnými pracemi a archeologickými průzkumy v listopadu roku 2009.Z důvodů nedostatku finančních prostředků byla stavba pozastavena. V roce 2012 bylyna stavbu přiděleny finanční prostředky ve výši 180 mil. Kč a v květnu 2012 byly opětzahájeny stavební práce. V roce 2013 se prostavělo 299 013 000 Kč (cca 50 000 000Kč se neprostavělo z důvodu nepokračování na 3. etapě, společné objekty <strong>2.</strong> a 3 .etapy).Předpokládaný náklad v roce 2014 je 200 000 000 Kč.EIA07/2001IZ01/2007URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS10/2001 09/2004 06/2008 11/2009UP11/2014data o stavběHlavní trasa:délka: 1700 mkategorie: S 24,5/100plocha vozovek: 33 485 m 2počet stavebních objektů: 54Mostní objekty:počet celkem: 3plocha mostních objektů: 1320 m 2Mimoúrovňové křižovatky:počet: 1délka větví: 400 mProtihlukové stěny:počet objektů: 4délka/plocha: 2034 m/9059 m 2Přeložky ostatních komunikací:počet objektů: 1délka přeložek: 2178 mPřeložky a úpravy inženýrskýchsítí:vodohospodářské objekty: 1830 mobjekty elektro: 4<strong>35</strong>0 mpřeložky plynovodu: 230 mCelkový objem zemních prací:výkopy: 50 742 m 3násypy: 120 636 m 3Název stavby:<strong>Silnice</strong> I/<strong>35</strong> Valašské Meziříčí–Lešná,<strong>2.</strong> <strong>etapa</strong>Místo stavby:Zlínský krajKatastrální území:Lešná, Příluky, Lhotka n. BečvouDruh stavby:novostavbaObjednatel:Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56, 145 05Praha 4Projektant DSP:HBH Projekt, spol. s r.o.,Kabátníkova 5, 602 00 BrnoZhotovitel:Sdružení Valašské Meziříčí–Lešná,<strong>2.</strong> <strong>etapa</strong> (Strabag, SDS EXMOST,SWIETELSKY, IDS Olomouc)Cena stavby dle smlouvy:548 663 395 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červnu 2014. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!