2013-02-19-RIS01-201.. - Ekonomski fakultet Subotica

ef.uns.ac.rs
  • No tags were found...

2013-02-19-RIS01-201.. - Ekonomski fakultet Subotica

Razvojinformacionih sistemaProf. dr Pere Tumbasptumbas@ef.uns.ac.rsProf. dr Jovica Đurkovićdjovica@ef.uns.ac.rs


Nastavnici:‣Prof. dr Pere Tumbas‣Prof. dr Jovica Đurković Literatura:“Razvoj informacionih sistema”,P. Tumbas, J. Đurkovid, P. Matkovid, Ekonomski fakultetSubotica, 2012.


Razvoj informacionihsistemaBrojMin. brojbod. (uslovza potpis)Brojbodova zaprolazMaksimalanbroj bodovapo jediniciSvegabodovaMinimalni uslov zadobijanje potpisa -bodovi1. Predispitne provereznanja1.a. Teorijski test 2 6 12 20 40 1 x 6 = 61.b. Praktičan test 2 4 7 12 24 2 x 4 = 8SVEGA (1) 64 142. PrisustvoBrojnedeljaBroj bodovapo jediniciSvegabodovaMinimalni uslov zadobijanje potpisa -bodovi2.a. Predavanja 15 0,2 3 2,42.b. Vežbe 15 0,2 3 2,4SVEGA (2) 6 4,8Predispitne obaveze(1)+(2)70 18,8Usmeni ispit 18 30UKUPNO 100Razvoj informacionihsistemaOcena 6 7 8 9 10Broj bodova 55−64 65−74 75−84 85−94 95−100


Dodatna pravila:• Teorijski testovi se organizuju u 8. i 14. nedelji nastave.• Praktični testovi se organizuju u 7. i 14. nedelji nastave.• Izlasci na testove nisu međusobno uslovljeni.• Praktični i teorijski testovi se jednokratno organizuju tokomtrajanja nastave, ali i ponavljaju u svakom ispitnom roku .• Testovi se u ispitnim rokovima organizuju na prvi dan ispita.• Usmeni ispit se organizuje za studente sa položenim teorijskimi praktičnim testovima na prvi dan ispita, dok se usmeni ispitza ostale studente organizuje odloženo prema dogovoru.• Testovi predstavljaju obavezu pre polaganja usmenog ispita.• Studentu koji je svaki test savladao u prvom pokušaju, pripada5 nagradnih-dodatnih bodova.


Dodatna pravila:• Teorijski i praktični testovi položeni u ranijim godinama nevaže tekude akademske godine.• Student može imati maksimalno po tri izostanka napredavanjima i vežbama.• Studenti koji su prethodnih godina dobili potpis kao potvrduprisustva predavanjima i vežbama, nemaju istu obavezutekude godine, ali se moraju prijaviti saradniku na vežbamakako bi ih uvrstili u evidenciju i tabelu uspeha.• Takođe, studenti prethodnih godina imaju pravo da pristupepolaganju teorijskih i praktičnih testova u terminima sastudentima tekude godine.


Sadržaj predmeta:1. Informacioni sistem: koncepti i definicije; arhitektura iinfrastruktura, resursi i aktivnosti.2. Klasifikacija informacionih sistema:- klasifikacija prema organizacionoj strukturi (departmental,enterprise, interorganizational),- klasifikacija prema funkcionalnoj oblasti (računovodstveni,finansijski, proizvodni, marketinški, upravljanja ljudskimresursima, ...),- klasifikacija prema tipu podrške koji pružaju (sistem obradetransakcija - TPS, upravljački informacioni sistem - MIS, sistemza upravljanje znanjem - KMS, sistem automatizacijekancelarijskih poslova - OAS, sistem podrške odlučivanju - DSS,informacioni sistem izvršnog nivoa upravljanja - EIS, sistempodrške grupama - GSS, inteligentni sistemi podrške),


Sadržaj predmeta:2. Klasifikacija informacionih sistema:- klasifikacija prema aktivnosti koje podržavaju (operativni,taktički, strateški),- klasifikacija prema arhitekturi (mainframe, stand-alone ilidistributed).3. Pojam, značaj i karakteristike procesa razvoja informacionihsistema – proces, metodi i alati;4. Proces razvoja informacionih sistema;- faza identifikacije i izbora projekata- faza inicijalizacije i planiranje projekata,- faza analize,- faza dizajna,- faza implementacije,- faza održavanja.


Sadržaj predmeta:5. Osnovni principi i modeli razvoja informacionih sistema:- model vodopada,- modifikovani model vodopada,- model prototipskog razvoja,- model brzog razvoja aplikacija (RAD model),- inkrementalni model,- spiralni model,- model ponovnog korišdenja komponenti,6. Metodi razvoja informacionih sistema;


Sadržaj predmeta:7. Alati i tehnike razvoja informacionih sistema:7.1 Automatizacija procesa razvoja – CASE- pojam, značaj, vrste i efekti CASE,- struktura i karakteristike CASE,7.2 Vizuelno modelovanje – UML8. Metodologije razvoja informacionih sistema- strukturalne metodologije,- objektne metodologije,- agilne metodologije.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Pojam:– IFIP (International Federation for Information Processing)– UKAIS (United Kingdom Academy for InformationSystems)– Wikipedia.– Encyclopaedia Britannica.


Informacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Podaci: se odnose na elementaran opis stvari, događaja,aktivnosti i transakcija, koji su zabeleženi, klasifikovani iuskladišteni, ali nisu organizovani da prenesu neko konkretnoznačenje. Podaci su numerički, alfanumerički, zvuci, slike i dr.• Informacije: su podaci organizovani da imaju značenje ivrednost za primaoca. Primalac tumači značenje i izvlačizaključke i implikacije.• Znanje: se sastoji od podataka i informacija koji se organizuju iobrađuju da prenesu razumevanje, iskustvo, akumuliranoučenje i stručnost u primeni na aktuelni problem ili aktivnost.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Funkcije:– prikupljanje, obuhvatanje i čuvanje podataka,– proveravanje, obezbeđivanje i sigurnost podataka,– grupisanje i sistematizovanje podataka,– obezbeđenje stalne raspoloživosti podataka,– obrada i analiza podataka,– prezentacija podataka, unutrašnje kretanje podataka,prijem, prosleđivanje podataka izvan sistema,obaveštavanje (informisanje),– izrada dokumenata, pregleda, izveštaja.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Resursi:– Hardware – materijalno tehnička komponenta, koja sadrži fizičke jediniceračunarskih sistema namenjene procesiranju i prenosu podataka.– Software – nematerijalna komponenta, koju čine računarski programi zaobradu podataka.– Menware – ljudi koji na bilo koji način učestvuju u radu sa IT,profesionalci u razvoju ili korisnici.– Orgware – podrazumeva organizacione postupke, metode i načinekojima se koordinira rad svih komponenti.– Dataware – predstavljaju ga podaci, informacije i znanje, shvadene kaoinformacioni resurs.– Netware – računarska mreža za povezivanje računara radi razmenepodataka i obavljanje komunikacija između udaljenih računara.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Aktivnosti:– prikuplja, sređuje, obuhvata i unosi podatke;– organizuje, skladišti i održava podatke u bazi podataka;– obrađuje podatke;– derivira informacije u vidu izlaza za krajnje korisnike i– kontrolilše performanse sistema.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Cilj: Informacioni sistem se gradi radi ostvarenja više ciljeva, aprimarni je ekonomičan način obrade podataka i njihovatransformacija u informacije i znanje.


Razvoj informacionih sistemaInformacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Primarna klasifikacija informacionih sistema:– Formalni - sistemi sa jasno definisanim tokovima procesa,tokovima komunikacija i autoritetima. Informacioni tokovi sudefinisani kako u smeru od gore na dole, tako i u smeru od dolena gore. Čine ih tri kategorije informacija: strategijske,menadžerske i operativne.– Neformalni - sistemi koji podržavaju zaposlene u rešavanjunjihovih ličnih problema u obavljanju radnih zadataka.Podrazumevaju neformalne komunikacije između pojedinaca.– Informacioni sistemi podržani računarem – sistemi u kojima sekao podrška poslovanju pojavljuju računari u podršci rešavanjaposlovnih problema.


Informacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Komponente se na različite načine organizuju te postojimnoštvo različitih konfiguracija tj. različitih vrsta informacionihsistema.• Klas.: prema organizacionoj strukturi (odsek, odeljenje,operativna jedinica, ili čak radnik) kao i tipični (odeljenski -funkcionalni, organizacioni i međuorganizacioni).• Klas.: prema funkcionalnoj oblasti (računovodstveni, finansijski,proizvodni, marketinški, upravljanja ljudskim resursima).


Informacioni sistemi: pojam, uloga, funkcije,arhitektura, aktivnosti, klasifikacija• Klas.: prema pruženoj podršci (TPS, MIS, OAS, DSS, EIS, sistemza upravljanje znanjem, inteligentni sistemi podrške i dr.• Klas.: prema aktivnosti upravljanja koje podržavaju (operativni,taktički, strateški).


Informacioni sistemi: evolucija• Sistemi za obradu transakcija ili Transaction ProcessingSystems (TPS)• Upravljački informacioni sistemi ili Management InformationSystems (MIS)• Sistemi automatizacije kancelarijskog poslovanja• Sistemi podrške odlučivanja ili Decision Support Systems• Izvršni informacioni sistemi ili Executive Information Systems• Ekspertski sistemi ili Expert Systems• Sistemi upravljanja znanjem ili Knowledge ManagementSystems• Veštačke neuronske mreže ili Artificial Neural Networks


Integralni informacioni sistemi i integralnostinformacija• Pojedinci, organizacije i društvo u sve vedoj zavisnosti odintegracije informacija i posebno njihovog nedostatka.• Industrija visokih tehnologija i informaciona revolucija utiču naeksplozivan rast obima informacija koje se kreiraju, razmenjuju ičuvaju.• Digitalizovana informacija postaje esencijalna u životu čovekakao vazduh, voda, električna energija, hrana. Informacija jepostala i fokus svih interesa čoveka.• Napori privrede, vlada, društva u celini u pravcu integralnostisvih informacija.• Integralnost na nivou organizacija.


Integralni informacioni sistemi i integralnostinformacija• Holistički pristup: organska ili funkcionalna povezanost izmeđuceline i delova i umesto usredsređenja na same delove, pažnjaje usmerena na celinu i svojstva te celine.• Holizam je gledište prema kome celina ne može da se razlaže nadelove jer je ona više no zbir sopstvenih delova, njeno stanje nečine stanja njenih delova i može biti shvadena samo u kontekstuvede celine koja nju sadrži.• Integracija poslovnih funkcija organizacije u model potpunointegrisanog informacionog sistema.