13.07.2015 Views

¨Uldalgebra alused 2011/2012. ˜o. a. 1. kontrolltöö

¨Uldalgebra alused 2011/2012. ˜o. a. 1. kontrolltöö

¨Uldalgebra alused 2011/2012. ˜o. a. 1. kontrolltöö

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

45. POLÜNOOMID5.<strong>1.</strong> Polünoomide ring: polünoomi definitsioon, tehted polünoomidega,mõisteid.5.2. Jäägiga jagamine: jäägiga jagamine, Eukleidese algoritm, kahe polünoomisuurimate ühistegurite arv.5.3. Polünoomi lahutus taandumatuteks teguriteks: taandumatupolünoomi definitsioon; teoreem: p | fg =⇒ p | f või p | g; teguriteks lahutus.5.4. Polünoomide ringi faktorringid: teoreem: ringis K[x] iga ideaal onpeaideaal; ringi K[x]/(f) kirjeldus; teoreem: faktorring K[x]/(f) on korpusparajasti siis, kui f on taandumatu.5.5. Polünoomide juured: polünoomi väärtus mingil kohal, juure definitsioon,Bezout teoreem, kordsed juured, tuletis, tunnus lihtjuureks oleku kohta.6. GALOIS KORPUSEDOmadus <strong>1.</strong> Kaks ühe ja sama elementide arvuga lõplikku korpust on omavahelisomorfsed.Omadus 2. Lõpliku korpuse elementide arv on algarvu aste.Omadus 3 lõpliku korpuse olemasolu ja ehituse kohta.Omadus 4 primitiivse elemendi olemasolu kohta.Lõpliku korpuse esitamine maatriksina.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!