Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 4 ...

wup.rzeszow.pl
  • No tags were found...

Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 4 ...

AKTUALNOŚCISpotkaniai szkolenia w ramachZPORRW drugim kwartale br. WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowiezorganizował szereg szkoleń dotyczącychprocedury pisania wnioskóww ramach ZPORR. Wzięli w nichudział przedstawiciele organizacjipozarządowych, instytucji szkoleniowych,szkół wyższych oraz jednosteksamorządu terytorialnego.W dniach 12-13 kwietnia br.w Rzeszowie odbyły się warsztaty pt.„Przygotowanie projektów współfinansowanychz Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach ZPORR”Udział wzięło w nich 35 potencjalnychprojektodawców. Celem warsztatówbyło zaznajomienie beneficjentówz praktycznymi zasadami pisaniaprojektów.W kwietniu br. WUP w Rzeszowienawiązał współpracę z RegionalnymOśrodkiem Szkoleniowym EuropejskiegoFunduszu Społecznego w Krakowie.Efektem tego był cykl szkoleńna temat: „EFS dla zaawansowanych”,prowadzonych przez akredytowanychtrenerów KOSzEFS. Szkolenia temiały miejsce w Tarnobrzegu (25-26kwietnia), Przemyślu (12-13 maja)Praktyczna część szkolenia pod tytułem „Przygotowanie projektów współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR”Fot. Paweł Zamorskioraz Krośnie (2-3 czerwca). Ogółemw szkoleniach udział wzięło kilkudziesięciubeneficjentów ZPORR.Z uwagi na bardzo duże zainteresowanieze strony potencjalnych projektodawcówaspektami finansowymirealizacji projektu zorganizowanezostały jednodniowe szkolenia pt.„Kwalifikowalność wydatków – pracaz wnioskiem beneficjenta o płatnośći rozliczenie projektu”. W Rzeszowieszkolenie to miało miejsce w dniu17 maja br. Kolejne szkolenia odbyłysię w Krośnie (8 czerwca br.) i Tarnobrzegu(15 czerwca br.). Ogółemw powyższych szkoleniach wzięłoudział ponad 70 osób.Gruntowne zmiany w dokumentacjikonkursowej Działań 2.1, 2.3i 2.4 ZPORR były powodem spotkaniainformacyjno-promocyjnego, któreodbyło się w Rzeszowie w dniu11 maja br. Podczas spotkania przedstawionoaktualną dokumentacjękonkursową i wskazano na zmianyw jej treści oraz konsekwencje z nichwynikające.Z kolei na spotkaniu w dniu 24maja 2005 r. w Rzeszowie omówionomożliwości aplikowania o środkiEFS przez Gminne Centra Informacji.W spotkaniu udział wzięło 43 przedstawicieliGCI.Wobec stosunkowo dużego zainteresowaniaszkoleniami poświęconymipisaniu wniosków w ramach ZPORRWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowiew trzecim kwartale br. planujezorganizować dwudniowe szkoleniaw tym zakresie. Będą one miały formęwarsztatów z zakresu wypełnianiawniosku aplikacyjnego. Terminy orazmiejsca spotkań będą umieszczane nastronie internetowej www.wup-rzeszow.pl/zporr.Paweł ZamorskiFot. Marcin Dygoń8


Szkolenie dlaPowiatowychUrzędów PracyW dniach 2-3 czerwca 2005 rokuw Sieniawie odbyło się szkolenie dlapracowników powiatowych urzędówpracy. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło26 osób. Tematem szkoleniabyło „Przygotowanie projektówi wniosków o dofinansowanie projektów”.Wykładowcami na szkoleniubyły pani Irena Wolińska PrezesStowarzyszenia na Rzecz Rynku Pracy„S-To-S” oraz wiceprezes tego stowarzyszenia,pani Alina Paluchowska.Szkolenie dotyczyło takich zagadnieńjak: myślenie projektowe, podstawyzarządzania projektami, przygotowaniewniosku o dofinansowanieprojektu. Miało charakter praktycznyw związku z tym przez dwa dni odbywałysię warsztaty. Uczestnicy szkoleniapodzielili się na grupy robocze,które zajmowały się opracowaniemzagadnień związanych z fazami tworzeniaprojektu, między innymi identyfikacjąproblemu i wyznaczaniemcelu.Joanna ChrobakZmiany w WUPW związku z reorganizacją jakanastąpiła w Wojewódzkim UrzędziePracy w Rzeszowie w miejsce WydziałuObsługi Programów Pomocowychutworzono dwa odrębne Wydziały. Zawdrażanie Zintegrowanego ProgramuOperacyjnego Rozwoju Regionalnegoodpowiedzialny jest Wydział ObsługiProgramów Regionalnych. W ramachWydziału funkcjonują dwa zespoły:Zespół ds. programowania i monitorowaniaprogramów regionalnych– kierownik Andrzej Burnat (tel. 85092 51, pokój nr 113) oraz Zespół ds.rozliczeń i kontroli programów regionalnych– kierownik Beata Przepióra(tel. 850 92 216, pokój nr 301). Kwestiamidotyczącymi wdrażania SektorowegoProgramu OperacyjnegoRozwój Zasobów Ludzkich zajmujesię Wydział obsługi SPO RZL, którymkieruje Danuta Pawłowska. W składwydziału wchodzą: Zespół ds. programowaniai monitorowania SPORZL – kierownik Grzegorz Wyciślak(850 92 46, pokój nr 106) oraz ZespółSzkolenie dla powiatowych urzędów pracy – Sieniawa, 2-3 czerwca 2005 r.Fot. Anna Barands. rozliczeń i kontroli SPO RZL – kierownikAntonina Białorucka (850 9245, pokój nr105). Aktualne dane teleadresowekierowników Wydziałów:Danuta Pawłowska (17) 850 92 44,email: dpawlowska@wup-rzeszow.pl,Marcin Dygoń (17) 850 92 50, e-mail:mdygon@wup-rzeszow.pl.Anna MikliczNabór wnioskówPomimo tego, że już odwrześnia ubiegłego roku możnaskładać do WUP wnioskio dofinansowanie realizacji projektóww ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4II Priorytetu ZPORR, to do zakontraktowaniapozostała znaczna suma pieniędzy.Łączna kwota na jaką WUPw Rzeszowie może w tym roku podpisaćumowy wynosi ponad 50 milionówzłotych. Zainteresowanie projektodawcównie przekłada się jednakna liczbę podpisanych umów.Od września 2004 r. do 20 czerwca2005 r. wpłynęło do WUP w Rzeszowiełącznie na wszystkie trzy Działania198 wniosków.Zdecydowana większość, boaż 163 wnioski dotyczyły projektówszkoleniowych i badawczychw ramach Działania 2.1. Jednak tylko13 zostało zatwierdzonych do dofinansowaniaprzez Komisję OcenyProjektów. Ze względu na trudnościorganizacyjne jednego z beneficjentówrozpoczęto realizację 10 z nichna łączną kwotę 3 547 134,81 PLN,a jedna umowa jest w trakcie podpisywaniana kwotę 372 485, 00 PLN.W odpowiedzi na konkurs dotyczącyDziałania 2.3 do WUP wpłynęło21 wniosków, z czego 3 zostałyzatwierdzone do dofinansowania,w tym jeden projekt własny WUPw Rzeszowie. Łączna kwota najaką podpisano umowy wynosi1 332 217,69 PLN.Najmniej projektów (zaledwie 14)przygotowano w ramach Działania 2.4.Po weryfikacji formalnej odrzuconychzostało 10 wniosków, a tylko czteryprzekazane zostały na KOP. Niestetyżaden z wniosków nie zakwalifikowałsię do otrzymania dofinansowania.WUP w Rzeszowie ma w swojej dyspozycjiznaczne środki na realizacjęwyżej wymienionych działań związanychz rynkiem pracy.Zapraszamywszystkie zainteresowane instytucjedo składania wniosków. Udzielamyfachowych porad i służymy pomocąna każdym etapie przygotowaniai realizacji projektów, tel. (17) 850 9249.Joanna Piórkowska9


Stowarzyszenie PromocjiPrzedsiębiorczości od stycznia bieżącegoroku realizuje projekt pt.„Rozwój zawodowy poprzez kompleksoweszkolenia z zarządzaniapersonelem”. Jest to jeden z trzechprojektów realizowanych przezRzeszowską Szkołę Menedżerów(agenda SPP) w ramach ZintegrowanegoProgramu OperacyjnegoRozwoju Regionalnego.Szkolenie z zakresu zarządzaniazasobami ludzkimi ma charakterkompleksowy. Opracowując programkursu korzystałem z fachowej literatury,współpracowałem ze specjalistamiz tej dziedziny, wszystko po to,aby przekazać uczestnikom szkoleniacałość niezbędnej wiedzy związanejz zarządzaniem personelem – powiedziałAndrzej Sawicki Dyrektor RzeszowskiejSzkoły Menedżerów.Projekt adresowany jest do osóbkierujących zespołami ludzi na różnychszczeblach zarządzania orazdo tych, które dzięki szkoleniu będąmogły awansować na stanowiska kierownicze.Kurs składa się z 7 modułów,każdy z nich dotyczy odrębnychdecyzji, jakie podejmowane są przezosoby zarządzające firmą, aczkolwiektworzą spójną całość składającą sięna funkcjonowanie przedsiębiorstwa.Wśród modułów wyróżnić można10DOBRE PRAKTYKISkuteczne zarządzanierekrutację pracowników, motywowaniei ocenianie pracownikóworaz zarządzanie zmianą w organizacji.Poza wykładami i ćwiczeniamiw skład szkolenia wchodzą równieżdwa warsztaty wyjazdowe, odbywającesię w weekendy. Zajęcia mają charakterinteraktywny, osoby kierującezespołami ludzkimi muszą nauczyć sięwyrażać swoje myśli, precyzyjnie formułowaćpolecenia i w razie potrzebybudować konstruktywną krytykę, abywłaściwie oceniać efekty pracy swychpracowników. Ważnym elementemszkolenia jest przekazanie wiedzyAndrzej Sawicki, dyrektor Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów – pomysłodawca projektuz zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Fot. Anna MikliczWarsztaty dla uczestników kursu. Zdjęcie zrobione podczas warsztatu weekendowego21-22 maja br., Bystre k/Baligrodu. Fot. Grzegorz Kościakz zakresu komunikacji niewerbalnej.Nie zdajemy sobie sprawy jak ważnesą nasze gesty, ruchy, zachowanie -dobry menedżer powinien dbać o to,aby to co mówi było zbieżne z tym jaksię zachowuje, połączenie komunikacjiniewerbalnej i słownej sprawia, żestajemy się wiarygodni dla rozmówcy- stwierdził Andrzej Sawicki.Warsztaty odbywają się w 15osobowych grupach. Polegają onena swobodnej wymianie myśli natomiastosoba prowadząca odpowiadana pytania, doradza i odpowiedniokieruje rozmową. Uczestnicy przygotowująi przedstawiają scenki dotycząceokreślonych sytuacji spotykanychw firmie. Trenerzy prowadzącywarsztat oceniają trafność decyzji orazpodpowiadają określone rozwiązania.Zajęcia kończą się testem teoretycznymsprawdzającym wiedzę zdobytąw trakcie wykładów oraz ocenątrenera z zakresu umiejętności komunikowania.Dodatkowo przewidzianodla każdego uczestnika kursu indywidualne,czterogodzinne, darmowekonsultacje, w trakcie których możnabędzie wyjaśnić wątpliwości, pogłębićwiedzę z danej dziedziny lub zapytaćjak stosować ją w praktyce – wierzymy,że ten element szkolenia zwiększyjego efektywność – powiedziałDyrektor RSM.Anna Miklicz


DOBRE PRAKTYKI – PHARE 2002Kompleksowe podejścieProgram PHARE został pomyślanyjako instrument przygotowania Polskido akcesji do struktur unijnych, alerównież jako poligon służący nabyciusprawności i umiejętności z zakresuwdrażania Europejskiego FunduszuSpołecznego. W ramach PHARE 2002Spójność Społeczna i Gospodarcza,od listopada 2004 do września 2005r. realizowany jest na Podkarpaciuprojekt „Rozwój Zasobów Ludzkich- Województwo Podkarpackie- Promocja Zatrudnienia i RozwójZasobów Ludzkich”, finansowanyze środków Unii Europejskiej orazBudżetu Państwa. Jego wykonaniepowierzono konsorcjum, któregoliderem jest brytyjska firma IMC ConsultingLtd., a nadzorowane jest przezPolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościoraz Wojewódzki UrządPracy w Rzeszowie.Celem ogólnym projektu jest promocjazatrudnialności i lokalnych inicjatywrozwoju, co ma się przyczynić dorozwiązywania szczególnie ważnychproblemów na podkarpackim rynkupracy. Projekt zakłada realizację działańna trzech poziomach.Pierwszym z nich są szkoleniai poradnictwo zawodowe dla osóbbezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.Przy czym szczególną uwagęzwraca się na udział osób, które mająnajwiększe trudności z odnalezieniemswojego miejsca na rynku pracy– osób długotrwale bezrobotnych,młodzieży oraz osób zwalnianychz zakładów pracy. 780 bezrobotnychmieszkańców regionu spełniającychjedno z powyższych kryteriów mamożliwość skorzystania z kompleksowychusług szkoleniowo-doradczych.Właściwie każdy uczestnik zakwalifikowanydo projektu otrzymujepakiet, w którego w skład wchodziindywidualne doradztwo zawodowezwiązane z określeniem predyspozycjii wyborem optymalnego kierunkuszkoleniowego, grupowe zajęcia psychoedukacyjneukierunkowane naintegrację z grupą i uzyskanie większejpewności siebie (tzw. rezultatymiękkie), blok szkolenia zawodowego,doradztwo z zakresu nabyciaumiejętności zachowania się na rynkupracy i poszukiwania pracy orazpośrednictwo pracy. Szacuje się, żeminimum 30% uczestników zakończyudział w projekcie z sukcesem, czylipodejmie trwałe zatrudnienie. Koncentracjaform wsparcia, jak równieżrealizacji szkoleń „pod uprawdopodobnieniezatrudnienia”, czyli ścisławspółpraca z pracodawcami orazpowiatowymi urzędami pracy sprawiły,że na półmetku realizacji projektuumowę o pracę otrzymuje ponad 70%absolwentów projektu.Do tej samej grupy odbiorców(beneficjentów ostatecznych) skierowanyjest komponent wspieranieprzedsiębiorczości. Działania w tymzakresie koncentrują się na szkoleniachi doradztwie biznesowym dlaosób, które zdecydowały się podjąćdziałalność gospodarczą. Rezultatemtego podprojektu ma być świadczenieusług dla 290 beneficjentów ostatecznych,z których conamniej 20%rozpocznie działalność gospodarcząw ciągu 6 miesięcy od zakończeniaszkoleń. Aby osiągnąć sukces, do projekturekrutowane są osoby mającepomysł na własną firmę i zdecydowanena jego realizację. Są to często osobyszukający wsparcia finansowego(m. in. w Funduszu Pracy będącegow dyspozycji powiatowych urzędówpracy, ale również w wielu dostępnychdotacjach unijnych) oraz merytorycznego(czyli w zakresie szkoleńi doradztwa biznesowego oferowanegow projekcie).Zainteresowanie szkoleniami orazdoradztwem biznesowym, przekraczającewręcz możliwości projektu,odnotowujemy tylko w Rzeszowie.Ciągle otwarta jest lista chętnych dozałożenia własnej firmy w pozostałychregionach województwa – tumobilność osób zdecydowanych nazałożenie własnej firmy jest znaczniemniejsza.Trzeci podprojekt służy promocjilokalnych porozumień na rzeczzatrudnienia i dotyczy wspieraniapowstawania partnerstwa lokalnego,którego celem jest lepsze dostosowanieedukacji do obecnych i przyszłychpotrzeb pracodawców. Jest próbąuświadomienia wspólnej odpowiedzialnościza sytuację na rynku pracyzarówno samorządu lokalnego, służbzatrudnienia jak i organizacji pozarządowych,pracodawców czy związkówzawodowych. Jest to inicjatywawzorowana na europejskich doświadczeniachłączenia interesów urzędówpracy, przedsiębiorców, instytucji edukacyjnychi sektora pozarządowego,które działając wspólnie mają możliwośćpodejmowania wyzwań, którymz osobna nie byłyby w stanie sprostać.Zorganizowane w ramach projektuszkolenia związane były ze zrozumieniemmiejsca edukacji w politycerynku pracy, planowaniu rozwojulokalnego czy wykorzystaniu funduszystrukturalnych do wprowadzaniaw życie zapisów lokalnych strategiiprozatrudnieniowych. Przygotowanorównież uczestników, szczególniepracowników szkół zawodowych,do wprowadzania w procesie kształceniaprogramów modułowych wzorowanychna metodologii MiędzynarodowejOrganizacji Pracy. Najlepszeplany modernizacyjne uzyskały dotacjęna zakup sprzętu dydaktycznegow ramach konkursu, na który przeznaczono24 tysiące euro. Działania terealizowane są w powiecie brzozowskim,leskim i strzyżowskim.Wszystkie usługi realizowanew ramach projektu są dla uczestnikówbezpłatne. W ramach szkoleniauczestnicy otrzymują także: materiałyszkoleniowe, dodatki szkoleniowe,zwrot kosztów dojazdów, posiłekw trakcie zajęć, ubezpieczenie NWna czas trwania szkolenia, bezpłatnebadania lekarskie (jeśli będą wymaganedla uzyskania uprawnień wykonywaniadanego zawodu), bezpłatneegzaminy państwowe oraz branżowe,które będą konieczne dla uzyskaniakwalifikacji zawodowych.Szczegółowych informacji uzyskać możnana stronie internetowej www.imcrzeszow.ploraz w Biurze Projektu w Rzeszowie, Rynek 7,tel. (0 17) 8621505Ewa ZaborowskaAutorka jest specjalistą z zakresuPublic Relations, ekspertem ds. promocjii rekrutacji w zespole realizującym projekt,pracownikiem IMC Consulting Ltd.11


RYNEK PRACYBezrobocie na obszarach wiejskichPatrząc na obecną sytuację narynku pracy, działania związanez Europejskim Funduszem Społecznymmogą okazać się kluczowew rozwiązywaniu największychproblemów podkarpackiegorynku pracy. Szczególnietrudna sytuacja w województwiepodkarpackim występuje na wsi,gdzie dotarcie do osób bezrobotnychjest szczególnie trudne.W maju 2005 roku w powiatowychurzędach pracy w województwiepodkarpackim zarejestrowałosię 8 783 bezrobotnych,w tym 2 127 po raz pierwszy.Stopa bezrobocia za maj niezostała jeszcze ogłoszona przezGUS, natomiast w końcu kwietniawynosiła 18,7 % i była o 0,1%niższa od krajowej.Najwyższą stopę bezrobociaodnotowano w powiatach: bieszczadzkim(28.6 %), brzozowskim(27,1 %) i leskim (25,7 %). Najniższąnatomiast w miastach: Krośnie( 8,4 %) oraz w Rzeszowie(9,4 %). W końcu maja 2005 r.10 0183 bezrobotnych zamieszkiwałotereny wiejskie. Stanowilioni 62,7 % ogółu bezrobotnych.Należy pamiętać, że istotnym problememw regionie podkarpackimjest ukryte bezrobocie. W 2003roku szacowano, że wynosiło oneokoło 140 tysięcy osób.Osoby bezrobotne z obszarówwiejskich są m. in. beneficjentamiostatecznymi w dwóch Działaniach(1.2 „Perspektywy dla młodzieży”oraz 1.3 „Przeciwdziałaniei zwalczanie długotrwałego bezrobocia”)w ramach SektorowegoProgramu Operacyjnego RozwojuZasobów Ludzkich. Dzięki Działaniu2.3 „Reorientacja zawodowaosób odchodzących z rolnictwa”w ramach Zintegrowanego ProgramuOperacyjnego RozwojuRegionalnego rolnicy i domownicymogą zdobyć kwalifikacje niezbędnedo wykonywania nowegozawodu w sferze pozarolniczej.Poniższa tabela przedstawiaprocentowy udział bezrobotnychzamieszkałych na wsi w ogólnejliczbie bezrobonych.Bartosz Kostecki12POWIATLiczba bezrobotnych wg powiatów w województwie podkarpackimLICZBABEZROBOTNYCHWG STANU NA31. 05. 2005 r.LICZBABEZROBOTNYCHZAMIESZKAŁYCHNA WSIWG STANU NA31. 05. 2005 r.PROCENTOWYUDZIAŁZAMIESZKAŁYCHNA WSI W OGÓLNEJLICZBIEBEZROBOTNYCHbieszczadzki 2 275 1 313 57,7brzozowski 6 826 6 196 90,8dębicki 9 966 6 152 61,7jarosławski 10 421 6 578 63,1jasielski 11 179 7 715 69,0kolbuszowski 4 947 4 276 86,4krośnieński 7 312 6 529 89,3leski 2 461 1 987 80,7leżajski 5 711 4 229 74,1lubaczowski 5 197 3 369 64,8łańcucki 5 927 4 729 79,8mielecki 8 691 4 554 52,4niżański 5 352 3 348 62,6przemyski 5 923 5 923 100,0przeworski 6 002 4 365 72,7ropczycko - sędziszowski 6 206 4 450 71,7rzeszowski 11 054 9 591 86,8sanocki 6 985 3 937 56,4stalowowolski 6 805 2 709 39,8strzyżowski 6 339 5 558 87,7tarnobrzeski 3 908 2 675 68,4Krosno 2 581 0 ...Przemyśl 5 730 0 ...Rzeszów 8 533 0 ...Tarnobrzeg 3 562 0 ...województwo 159 893 100 183 62,7%Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MGiP– 01.


SPO RZLPrzyjęcie do realizacji 40 projektówna rzecz bezrobotnychze wszystkich powiatów Podkarpacia,objęcie wsparciem ponad7,5 tysiąca osób, wykorzystaniewszystkich środków Funduszu Pracyz rezerwy Marszałka WojewództwaPodkarpackiego przeznaczonychna realizację projektów – toefekt rozstrzygnięcia konkursu naskładanie wniosków o dofinansowanieprojektów z EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramachDziałań 1.2 i 1.3 Sektorowego ProgramuOperacyjnego Rozwój ZasobówLudzkich.Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowiejako Instytucja WdrażającaDziałanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”i 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczaniedługotrwałego bezrobocia”SPO RZL, 15 marca br. ogłosił konkursna składanie wniosków o dofinansowanierealizacji projektów. W tymroku jedynymi uprawnionymi projektodawcamibyły powiatowe urzędypracy, które w odpowiedzi na konkurszłożyły do WUP 40 wniosków(21 projektów w ramach Działania1.2 SPO RZL i 19 w ramach Działania1.3 SPO RZL). Termin składaniawniosków o dofinansowanie realizacjiprojektów upłynął 12 kwietniaRealizacja SPO RZLw 2005 rokuPodpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy. Na zdjęciu dyrektor WojewódzkiegoUrzędu Pracy w Rzeszowie – Jacek Posłuszny oraz dyrektor Powiatowego UrzęduPracy w Brzozowie – Józef Kołodziej. Fot. Iwona Idzik-Maciej (2).2005 r. Weryfikacja formalna odbyłasię w ciągu 14 dni kalendarzowych oddaty zamknięcia konkursu. Wszystkiewnioski przeszły pozytywnie ocenęformalną i zostały przekazane dooceny merytorycznej. Obrady KomisjiOceny Projektów odbyły się w dniachod 25 kwietnia do 2 maja br.Członkowie KOP zdecydowali, żewszystkie projekty otrzymają dofinansowanie.Dyrektor WUP w Rzeszowiezatwierdził listę rankingową wniosków.W Działaniu 1.2 SPO RZL najwięcej– 77 punktów przyznano projektomPowiatowych Urzędów Pracyz Jasła i Krosna. W Działaniu 1.3 SPORZL pierwsze miejsca na liście rankingowejzajęły wnioski z PowiatowychUrzędów Pracy ze Stalowej WoliLiczba osób objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia w ramach Działania 1.2Rodzaj wsparciaLiczba osób objętych wsparciemSzkolenia 870Doradztwo dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 32Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 108Subsydiowanie wydatków związanychzatrudnieniem 139Staże 3793Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 342Liczba osób objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia w ramach Działania 1.3Rodzaj wsparciaLiczba osób objętych wsparciemSzkolenia 864Doradztwo dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej 108Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 284Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 720Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 68613


i Jasła, które otrzymały odpowiednio84 i 81 punktów.W dniu 6 maja br. w siedzibieWojewódzkiego Urzędu Pracyw Rzeszowie, Dyrektor WUP podpisałz Dyrektorami PowiatowychUrzędów Pracy 40 umów o dofinansowanierealizacji projektów. Łącznawartość projektów w ramach Działania1.2 SPO RZL wyniosła 24 062 255PLN; w ramach Działania 1.3 SPO RZL– 14 021 896 PLN.W efekcie realizacji projektóww ramach obu Działań, różnegorodzaju wsparciem zostanie objętych7549 osób. W ramach Działania 1.2najwięcej osób objęto stażami – 3793osoby, a w ramach Działania 1.3 szkoleniami(864 osób) i subsydiowanymzatrudnieniem (720). Ponadto beneficjentombiorącym udział w projektachzostanie udzielona pomoc w poszukiwaniupracy (w postaci pośrednictwapracy i poradnictwa zawodowego).Najwcześniej, bo od 1 stycznia 2005r. realizację projektów rozpoczęłyPowiatowe Urzędy Pracy z Brzozowai Stalowej Woli (w ramach obuDziałań). Najdłużej projekty będątrwały w Jaśle (w ramach Działania1.2) – do 30 września 2006 r. i Leżajsku(w ramach Działania 1.3) – do 31grudnia 2006 r.Iwona Idzik-MaciejBernadeta KrukowskaUZUPEŁNIENIE (SPO RZL) MA NOWE BRZMIENIEW dniu 11 marca 2005 r. zaczęło obowiązywać zmienioneUzupełnienie Sektorowego Programu OperacyjnegoRozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, któregopodstawą prawną stało się Rozporządzenie MinistraGospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająceRozporządzenie w sprawie przyjęcia UzupełnieniaSektorowego Programu Operacyjnego Rozwój ZasobówLudzkich 2004 – 2006 (Dz.U.Nr 40 poz. 382).W związku z nowelizacją UP SPO RZL zmieniła sięterminologia bez zmiany znaczenia poszczególnychokreśleń. Termin Instytucja Wdrażająca zastąpiono zwrotemBeneficjent Końcowy, natomiast termin Beneficjentzostał zastąpiony sformułowaniem Ostateczny Odbiorca(beneficjent). Zwrot Beneficjent Ostateczny przekształconona Ostateczny Beneficjent.PrzedzmianamiInstytucja WdraajcaBeneficjentBeneficjentOstatecznyPozmianachBeneficjent Kocowy(instytucja wdraajca)Ostateczny Odbiorca(beneficjent)OstatecznyBeneficjentW obecnie obowiązującym UP SPO RZL zostały rozszerzoneźródła finansowania Działania 1.2 i 1.3 SPORZL. Do Funduszu Pracy, budżetów jednostek samorząduterytorialnego i środków prywatnych dodano krajowyśrodek specjalny na wspieranie rządowych programówsłużących aktywizacji zawodowej.Ponadto nowelizacja UP SPO RZL zakłada zmianydotyczące uprawnionych Ostatecznych Odbiorcówi trybu aplikowania o środki. Aby doprecyzować rolęPUP i WUP w procesie wdrażania projektów nastąpiłazmiana w schemacie a w ramach Działania 1.2 i 1.3SPO RZL. Powiatowe urzędy pracy stały się OstatecznymiOdbiorcami, które składają wnioski aplikacyjne doWUP. Następnie projekty te przechodzą przez proceduręwyboru w trybie konkursowym, na takich samychzasadach jak w schemacie b. Komisja Oceny Projektówdokonuje oceny wniosków, przyznając im punkty. Napodstawie przyznanej liczby punktów Komisja OcenyProjektów sporządza listę rankingową projektów, którapodlega zatwierdzeniu przez dyrektora wojewódzkiegourzędu pracy. Umowy o dofinansowanie realizacji projektupodpisywane są z ostatecznymi odbiorcami zgodniez listą rankingową.Anna BaranJoanna Chrobak14


ZABEZPIECZENIA ZWROTU WYPŁACANYCH ŚRODKÓWZabezpieczenia to temat częstolekceważony i pomijany przezbeneficjentów składających wnioskido Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Rzeszowie. Wydatki związanez ustanowieniem zabezpieczeniasą kosztem kwalifikowanym,a więc uprawnionym do uwzględnieniaw budżecie wniosku o dofinansowanie.Zastaw i zastaw rejestrowyto formy zabezpieczeń ujętew Zalecanych przez InstytucjęZarządzającą ZintegrowanymProgramem Operacyjnym RozwojuRegionalnego zabezpieczeniachzwrotu wypłacanych środkówZPORR.Zastaw, stanowi formę zabezpieczeniawierzytelności na rzeczachruchomych i prawach zbywalnych.Powstaje on w drodze umowy pomiędzywłaścicielem rzeczy (zastawcą),a wierzycielem(zastawnikiem).Konieczne jestwydanie rzeczyzastawnikowilub osobie trzeciej,na którąstrony się zgodziły.Zastawnik ma prawo do korzystaniaz rzeczy oddanej mu w zastaw.Jeżeli jednak rzecz obciążona przynosipożytki zastawnik powinien,z braku odmiennej umowy, pobieraćje i zaliczać na poczet wierzytelnościoraz związanych z nią roszczeń.Istotą zastawu jest uprawnieniezastawnika do zaspokojenia oznaczonejwierzytelności z przedmiotuobciążonego zastawem, bez względuna to, czyją stała się własnością i zpierwszeństwem przed wierzycielamiosobistymi właściciela rzeczy. Jeżelipo ustanowieniu zastawu zastawcaprzenosi własność rzeczy oddanejw zastaw, zastawnik może zaspokoićsię z tej rzeczy pomimo, że nie stanowiona już własności jego dłużnika.Może także żądać zaspokojenia odzbywcy rzeczy, jako swego dłużnikaosobistego, jeżeli zbywca zaciągnąłdług. Dłużnik, taki odpowiada całymswoim majątkiem. Jeśli zastawnikzwróci rzecz zastawcy, zastaw wygasa.Zastaw może być ustanowionydla zabezpieczenia wierzytelnościpieniężnej lub niepieniężnej. Realizacjazastawu dotyczącego wierzytelnościniepieniężnej możliwa jestdopiero, gdy przekształci się w wierzytelnośćpieniężną. Zastawem możeZastaw, zastaw rejestrowy- istota zastawubyć zabezpieczona wierzytelnośćprzyszła, a więc jeszcze nieistniejącai wierzytelność warunkowa. Zastawzabezpiecza nie tylko wierzytelnośćsensu stricte, ale także roszczeniazwiązane z wierzytelnością zabezpieczoną,w szczególności roszczeniao odsetki nieprzedawnione, o zwrotnakładów na rzecz oraz przyznanekoszty zaspokojenia wierzytelności.Zastaw pozostaje w ścisłym związkuz wierzytelnością, którą zabezpiecza.Zastaw może więc istnieć tylko o tyle,o ile istnieje wierzytelność. W szczególnościzastaw nie może powstaćbez wierzytelności ani nie może byćbez wierzytelności przeniesiony,a wygaśnięcie wierzytelności powodujewygaśnięcie zastawu.Istota zastawu na rzeczach ruchomychjest o tyle niepraktyczna, że jakjuż wskazano wiąże się z koniecznościąwydania rzeczy dłużnikowi,co z praktycznego punktu widzeniamoże uniemożliwić wierzycielowiprowadzenie jego podstawowej działalności.Z tego też względu zastawna prawach jest korzystniejszy. Niejest on jednak ujawniany w żadnymrejestrze, co z kolei związane jestz ryzykiem niekontrolowanego przeniesieniazastawionego mienia przezdłużnika na inny podmiot i usunięciago spod egzekucji. Egzekucja skierowanado ruchomości jest także małoskuteczna ze względu na problemyzwiązane ze zbyciem zajętej ruchomości.Z powyższych względów zastawmoże być stosowany wyjątkowo,w sytuacji, gdy przedmiotem zastawujest rzecz lub prawo o dużej wartości,które nie jest niezbędne dłużnikowido prowadzenia jego podstawowejdziałalności.Wierzytelność można zabezpieczyćtakże zastawem rejestrowym, któryregulują przepisy zawarte w Ustawiez dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawierejestrowym i rejestrze zastawów(Dz. U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.).Do ustanowienia zastawu rejestrowegokonieczna jest umowa zawartapomiędzy zastawcą i zastawnikiemoraz wpis do rejestru zastawów. Rejestryzastawów prowadzone są przezsądy rejonowe. Rejestry zastawów sąjawne, a wpis do rejestru dokonywanyjest na wniosek, do którego należydołączyć umowę zastawniczą.Cechą charakterystyczną zastawurejestrowego jest możliwość pozostawieniaprzedmiotu zastawu w posiadaniuzastawcy, który może korzystaćz rzeczy obciążonej.Zastawem rejestrowym w szczególnościmożna obciążyć:- rzeczy oznaczone co do tożsamości,- rzeczy oznaczone co do gatunku,jeżeli w umowie określona została ichilość oraz sposób wyodrębnienia odinnych rzeczy tego samego gatunku,- zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącycałość gospodarczą, choćbyjego skład był zmienny,- wierzytelności,- prawa na dobrach niematerialnych,- prawa z papierów wartościowych.Jest to wyliczenieprzykładoweniestanowiącekataloguzamkniętego.Istotą zastawurejestrowegojest takżemożliwość zaspokojenia zastawnikanie tylko w drodze sądowego postępowaniaegzekucyjnego, ale także,o ile w umowie zastawniczej takpostanowiono, poprzez:- przejęcie przez zastawnika na własnośćprzedmiotu zastawu,- sprzedaż przedmiotu zastawu w drodzeprzetargu publicznego przeprowadzonegoprzez notariusza lubkomornika w terminie 14 dni od dniazłożenia przez zastawnika wnioskuo dokonanie sprzedaży,- zaspokojenie z dochodu, jaki przynosiprzedsiębiorstwo zastawcy, w któregoskład wchodzi przedmiot zastawurejestrowego.Zastaw jest preferowaną formązabezpieczenia zwrotu wypłaconychśrodków ZPORR dla: jednostek samorząduterytorialnego, fundacji i stowarzyszeń,publicznych i niepublicznychZOZ-ów. Zastaw rejestrowy polecanyjest szczególnie dla: osób fizycznych,spółek kapitałowych, publicznychi niepublicznych szkół wyższych,kościołów i związków wyznaniowychoraz szpitali.Magdalena Karbarz15


PROMOCJA ZPORR16Zasady dotyczące promocji projektuw ramach ZPORRObowiązki w zakresie informacjii promocji są jednymi z wieluprzed jakimi stają projektodawcypodczas realizacji projektu. Wynikająone bezpośrednio z RozporządzeniaKomisji Europejskiej (WE)nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.w sprawie środków informacyjnychi promocyjnych stosowanych przezPaństwa Członkowskie odnośniepomocy z funduszy strukturalnych.Przedstawienie sposobu informowaniaspołeczeństwa o wdrażanymprojekcie jest wymagane zarównowe wniosku aplikacyjnym (pkt.1.13), jak i w umowie o dofinansowanieprojektu (§14 i 15).Beneficjenci zobowiązani są rozpowszechniaćinformacje o projektachi źródłach ich współfinansowania,informować beneficjentów ostatecznycho korzystaniu z pomocy EFS, powiadamiaćInstytucję Wdrażającą o podejmowanychdziałaniach promocyjnychi informacyjnych, a także dbać o wizerunekprojektów współfinansowanychze środków EFS poprzez należyte wdrażanieprojektów.Wymogi w zakresie informacji i promocjiunijnego źródła dofinansowaniaprojektów zostały opisane w artykulept. „Obowiązki projektodawców”zawartym w 1 numerze (wrzesień 2004r.) biuletynu. Jednakże w marcu br.zostały wydane „Szczegółowe wytycznedotyczące promocji projektu w ramachZPORR”, w których zostały skonkretyzowaneinformacje na powyższy temat.Zgodnie z wymogami tam zawartymiwszystkie materiały informacyjne i promocyjne,a także dokumenty powstającepodczas realizacji projektu (tj. np.korespondencja, umowy z wykonawcamioraz dokumentacja przetargowa,materiały konferencyjne , szkoleniowe,prasowe) powinny koniecznie zawierać:- logo Unii Europejskiej,- logo Zintegrowanego Programu OperacyjnegoRozwoju Regionalnego,- w przypadku realizacji projektówfinansowanych z EuropejskiegoFunduszu Społecznego dodatkowologo EFS,- co najmniej nazwę Unia Europejska,a tam gdzie to możliwe opis w postaci„Projekt współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej”.Szczególnie ważne jest aby nie używaćskrótów UE, EFRR, EFS gdyż nie sąone powszechnie znane. Na wszystkichmateriałach powinny być umieszczanecałe nazwy, a symbole powinny miećzbliżoną wielkość.Należy zwrócić uwagę na to abypodczas zamieszczania powyższychlogotypów przestrzegać ustalonychzasad. Niedozwolone jest m.in. stosowanieinnych kolorów niż projektowane,umieszczanie znaku na agresywnymtle, stosowanie innych czcionekniż projektowane, zmienianie proporcjielementów znaku oraz zniekształcanieproporcji znaku przez ściąganie i rozciąganie.Dokładne informacje dotyczącewymogów technicznych logotypówznajdują się w Książce znaku ZPORRoraz w Księdze tożsamości EFS, któresą dostępne pod adresem: www.wup-rzeszow.pl/zporr.Wypełniając wymogi nałożone naprojektodawcę w zakresie informacjii promocji projektu może on wykorzystywaćszereg instrumentów w tymzakresie. Są to1. Bilbordy/tablice informacyjnei tablice pamiątkoweZarówno bilbordy/tablice informacyjnejak i tablice pamiątkowe sąwymagane tylko dla inwestycji infrastrukturalnych,których całkowity kosztprzekracza ponad 500 000 EUR dla operacjiczęściowo finansowanych przezFinansowy Instrument Orientacji Rybołówstwai 3 miliony EUR w przypadkuinnych działań.Szczegółowe zasady określającestosowanie tablic i bilbordów znajdująsię w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.2. Plakaty i certyfikaty uczestnictwai ukończenia kursu współfinansowanegoprzez UEW przypadku projektów rozwojuzasobów ludzkich plakaty są najlepszymnarzędziem informowania.Na plakatach i certyfikatach należyumieścić następujące elementy:- logo Unii Europejskiej,- logo ZPORR,- logo EFS ( w przypadku II PriorytetuZPORR), informację o wkładziebudżetu państwa,- krótki opis wkładu UE w realizacjęprzedsięwzięcia.3. Publikacje i narzędzia komunikacjiaudiowizualnejWszystkie publikacje bądź innewydarzenia (akcje, przedsięwzięcia)współfinansowane przez UE w ramachEFS zawierające symbol narodowy bądźregionalny powinny zawierać logo UE,logo ZPORR a także logo EFS.Należy zwrócić uwagę na to, abyczytelne wskazanie na udział UEw przedsięwzięciu zawsze pojawiałosię na stronie tytułowej publikacji, bądźstronie wprowadzającej w przypadkuśrodka audiowizualnego.4. Konferencje, seminaria, szkolenia.Podczas organizowania spotkańz beneficjentami ostatecznymi należyzadbać o właściwe oznaczenie sali,w której odbywa się spotkanie. Poprzezwywieszenie plakatów, banerów, ustawieniena stołach proporczyków z logoUE, ZPORR czy EFS, wskazywany jestudział Unii Europejskiej w finansowaniurealizowanego przedsięwzięcia.5. Inne przedsięwzięcia promocyjneOprócz wyżej wymienionych instrumentówinformacji i promocji zalecanejest organizowanie dodatkowych akcjipromocyjnych związanych z etapamirealizacji projektu. Wszystkie te wydarzeniapowinny zostać podane do wiadomościmożliwie najszerszemu kręgowiosób. Instrumentami, które mogąbyć w tym celu wykorzystane są m.in.:konferencje prasowe, notki prasowe,obecność mediów.Skuteczna akcja informacyjno--promocyjna w dużej mierze decydujeo powodzeniu projektu. Podczas takiejakcji promowany jest zarówno realizowanyprojekt jak i instytucja, która projektrealizuje. Dlatego też Unia Europejskadużą uwagę przywiązuje do wymogóww zakresie promocji i informacji.Nadzór na przestrzeganiem przez beneficjentówzasad stosowania środkówinformacyjnych i promocyjnych należydo Instytucji Wdrażającej. Niedopełnienieobowiązków w zakresie informacjii promocji może skutkować koniecznościązwrotu dotacji lub wstrzymaniemwypłaty środków.Paweł Zamorski


FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAFAQ, czyli najczęściej zadawanepytania są wynikiemkontaktu beneficjentówz Wojewódzkim UrzędemPracy będącym InstytucjąWdrażającą. Odpowiedzi nanie zamieszczamy na stronieinternetowej www.wup--rzeszow.pl/zporr/. Poniżejprzedstawiamy pytania jakiezadali nam w ostatnim czasiezarówno beneficjencirealizujący już projekty jaki przyszli projektodawcy.Jakie są zasadykwalifikowaniawynagrodzeń etatowychpracowników jednosteksamorządu terytorialnegozaangażowanychw realizację projektówfinansowanych z EFS?Wszystkie wydatki personeluzatrudnionego w JST lub w ich jednostkachorganizacyjnych, które sąfinansowane z budżetu jednosteksamorządu terytorialnego - niezależnieod wykonywanego stanowiska pracy(kierownik projektu, czy księgowy) -są co do zasady kwalifikowane, alemogą być traktowane wyłącznie jakowkład własny beneficjenta (JST lubich jednostek organizacyjnych). Oznaczato, iż wydatki te nie podlegająrefundacji (beneficjent zobowiązanyjednak będzie do wykazania w punkcie2.4 wniosku „sposób zarządzaniaprojektem”, osób odpowiedzialnychza obsługę projektu oraz źródło finansowaniaze środków własnych beneficjentaczy ze środków otrzymanychna projekt). Inna sytuacja powstaje,gdy osoby pracujące przy projekciezostaną zatrudnione na umowę zlecenielub umowę o dzieło. Osoby te niebędą finansowane z budżetu JST, a ześrodków otrzymanych na projekt.Koszty te będą wówczas podlegaćrefundacji i powinny być wykazanew budżecie projektu.Czy bilety są dowodemponiesienia wydatkóww ramach projektówrealizowanych w Priorytecie2 ZPORR?Pomimo, iż ustawa o rachunkowościnie uznaje biletów za dokumentyo równoważnej wartości księgowej,należy traktować je jako dowódponiesienia wydatków w ramach projektówrealizowanych w Priorytecie 2ZPORR. Oznacza to, iż należy wymagaćod beneficjentów ostatecznychprzedstawienia zarówno jednorazowychjak i miesięcznych biletów zaprzejazd na miejsce realizacji projektu.W przypadku ich nie przedłożeniaponiesione koszty będą kosztami niekwalifikowalnymi.Co rozumiane jest podpojęciem dodatkowejdziałalności zbliżonej dorolnictwa?W odniesieniu do Działania 2.1ZPORR rolnicy i domownicy mogąuzyskać wsparcie w postaci szkoleńoraz usług doradczych w zakresiepodejmowania dodatkowej działalnościzbliżonej do rolnictwa, która napotrzeby tego działania została zdefiniowanaw oparciu o Działanie 2.4SPO Restrukturyzacja i modernizacjasektora żywnościowego oraz rozwojuobszarów wiejskich.Dodatkowa działalność zbliżonado rolnictwa jest pojęciem, którepowstało na potrzeby unijnych programówoperacyjnych (przedakcesyjnychSAPARD orraz SektorowegoProgramu Operacyjnego Restrukturyzacjii Modernizacji Sektora Żywnościowegooraz Rozwoju ObszarówWiejskich). Projekty z zakresu dodatkowejdziałalności zbliżonej do rolnictwazostały określone w Działaniu2.4 “Różnicowanie działalności rolniczeji zbliżonej do rolnictwa w celuzapewnienia różnorodności działańlub alternatywnych źródeł dochodów”SPO Restrukturyzacja i modernizacjasektora żywnościowego oraz rozwojuobszarów wiejskich. W powyższymdziałaniu jako kwalifikujące się projektywymienione są:agroturystyka - wówczas, gdyw czynnym gospodarstwie rolnymw budynku mieszkalnym znajduje sięnie więcej niż 5 pokoi przeznaczonychna wynajem (bez pomieszczeńwspólnych, takich jak np.: salonik,łazienka, kuchnia),Fot. The Audiovisual Library of the EuropeanCommission.usługi związane z turystykąi wypoczynkiem,usługi na rzecz rolnictwa i gospodarkileśnej,prowadzone na małą skalę przetwórstwoproduktów rolnych lubjadalnych produktów leśnych,sprzedaż bezpośrednia produktówpochodzących w większości z własnegogospodarstwa rolnego,wytwarzanie materiałów energetycznychz biomasy (zagospodarowaniesłomy, odpadów łąkowych,leśnych) oraz zakładanie plantacjiroślin wieloletnich przeznaczonychna cele energetyczne,rzemiosło i rękodzielnictwo,drobne usługi na rzecz mieszkańcówobszarów wiejskich,sprzedaż lub promocja przezInternet produktów rolnych, objętychzałącznikiem nr 1 do TWE oraz towarówi usług odpowiadających zakresowidziałania e-commerce.Jak należy identyfikowaćstatus rolnikówi domowników określonychjako grupa BeneficjentówOstatecznych w Działaniach2.1 i 2.3 ZPORR?Zgodnie z nowymi wytycznymiInstytucji Zarządzającej ZPORRw celu zakwalifikowania do udziałuw projekcie rolników i domownikównależy uzyskać potwierdzenie statusuw/w osób poprzez wypełnienie17


deklaracji uczestnictwa w projekcie/ karty uczestnika projektu. Oznaczato, że w chwili obecnej nie ma wymoguprzedstawiania przez BeneficjentaOstatecznego zaświadczenia o opłacaniuskładek KRUS.Sugeruje się aby Karta uczestnikaprojektu zawierała dwa elementy:1.Część informacyjną, w którejBeneficjent Ostateczny będzie przedstawiałdane osobowe,2.Oświadczenie, składane przezBeneficjenta Ostatecznego, w którymstwierdza on, że spełnia kryteriaokreślone dla uczestnika projektu, toznaczy, że jest rolnikiem lub domownikiemzgodnie z definicją przyjętąna potrzeby Działań 2.1 i 2.3 ZPORR(należy przytoczyć w pełnym brzmieniudefinicje rolnika/domownikawskazane w Ustawie o ubezpieczeniuspołecznym rolników).Określenie szczegółowych wytycznychodnośnie wzoru i zawartościdokumentu potwierdzającego udziałw projekcie pozostaje w gestii InstytucjiWdrażającej.Czy Beneficjenci OstateczniDziałania 2.3 ZPORR– rolnicy odchodzącyz rolnictwa, muszązadeklarować swojeodejście z rolnictwa w celuuzyskania możliwościuczestnictwa w projekcie?W przypadku rolników chcącychskorzystać z form wsparcia w ramachDziałania 2.3 ZPORR nie jest wymaganaformalna deklaracja odejściaz rolnictwa, a jedynie wyrażeniewoli odejścia z rolnictwa poprzezzadeklarowanie chęci uczestniczeniaw projekcie, który umożliwi znalezieniepracy poza sektorem rolnymi pozwoli na planowanie zmianw sytuacji zawodowej BeneficjentaOstatecznego. Oznacza to, że rozpoczęcieudziału w projekcie realizowanymw ramach Działania 2.3 nie rodziżadnych konsekwencji związanychz koniecznością zbycia gospodarstwarolnego, natomiast wyposaża uczestnikaprojektu w nowe umiejętnościi kwalifikacje.18Sylwia NajdaAgnieszka Kuźniar-PelcDOKUMENTY PROGRAMOWE ZPORRDOKUMENTY PROGRAMOWE ZPORRRamowe PlanyRealizacji DziałańRamowy Plan Realizacji Działania(RPRD) jest przygotowywanyprzez Instytucję Wdrażającą (IW),w odniesieniu do Działania, zaktórego realizację jest odpowiedzialna.Kierując się specyficzną sytuacjąna regionalnym rynku pracy, InstytucjaWdrażająca określa w RamowymPlanie Realizacji Działania, jakiegorodzaju projekty (spośród projektówkwalifikujących się do finansowaniaw ramach danego Działania zgodniez Uzupełnieniem ZPORR) będziepreferować w ogłaszanych w danymroku konkursach.Instytucja Wdrażająca w RPRDwskazuje również wielkość środkówfinansowych przeznaczonych narealizację projektów Beneficjentóww danym roku, jak również wskazujetryb wyboru projektów do realizacjiw ramach Działania.Instytucja Wdrażająca jest zobowiązanado przedstawienia uzasadnieniadotyczącego zaproponowanegowyboru przewidzianych do realizacjiform wsparcia, wielkości środkówfinansowych przeznaczonych narealizację Działania oraz do podaniakryteriów wyboru projektów. Dopuszczasię dwa rodzaje konkursów:– konkursy otwarte– konkursy zamknięte.RPRD określa terminy ogłaszaniakonkursów na Działanie oraz terminyposiedzeń KOP w danym roku realizacjiDziałania oraz sposób ogłaszaniakonkursów w danym roku (w szczególnościmiejsce umieszczenia ogłoszeń).Ramowy Plan Realizacji Działaniaokreśla wielkość środków finansowychprzeznaczonych na realizacjęDziałania w rozbiciu na trzy lata:a) rok, którego dotyczy, w podzialena miesiąceb) dwa następujące po nim latabudżetowe.Regionalny Komitet Sterujący(RKS) opiniuje RPRD pod kątem:– zgodności Planu ze Strategią RozwojuWojewództwa,– zapisami dokumentów programowychi wytycznymi InstytucjiZarządzającej ZPORR w zakresietrybu wypełniania i proceduryweryfikacyjnej wniosków,– wpływu projektów przewidzianychdo realizacji w ramach Planu nasytuację na regionalnym rynkupracy.RKS ma 14 dni na zaopiniowanieRamowego Planu Realizacji Działania.Plan, który został pozytywnie zaopiniowanyprzez Regionalny KomitetSterujący, przekazywany jest w formierekomendacji do Zarządu Województwa.Zarząd Województwa przyjmujeRPRD na dany rok i przekazuje go doInstytucji Pośredniczącej oraz informujeo fakcie przekazania InstytucjęWdrażającą.Plan podpisywany jest przez Wojewodęreprezentującego InstytucjęPośredniczącą i osobę uprawnionądo podejmowania decyzji w imieniuInstytucji Wdrażającej.W wyniku monitorowania realizacjiDziałania Instytucja Wdrażającamoże dostrzec konieczność wprowadzeniazmian do zapisów poszczególnychpunktów RPRD (z wyłączeniemzmian w harmonogramie zaplanowanegorozkładu płatności). Wprowadzeniezmian do części podstawowejRPRD i załącznika II wymagazachowania procedury przewidzianejprzy przyjmowaniu RPRD. Zmianydotyczące pozostałych załącznikówprzyjmowane są decyzją dyrektoraIW, który o zmianie informuje zarządwojewództwa w ciągu 7 dni od podjęciadecyzji.Ramowy Plan Realizacji Działaniana następny rok powinien być przygotowanyi przedłożony do ocenyRKS i Zarządu Województwa w terminiewyznaczonym przez InstytucjęZarządzającą dla danego roku.Zaakceptowany Plan umieszczanyjest na stronie internetowej InstytucjiWdrażającej.Andrzej Borowik


SŁOWNICZEK EFSW dokumentach dotyczącychEuropejskiego FunduszuSpołecznego znajduje się wielespecyficznych słów i terminów.Poniżej wyjaśniamy znaczeniekolejnej grupy z nich.CCele - określenie w fazie wstępnejprzygotowania projektu, planowanychefektów, jakie ma przynieśćdane działanie o charakterze publicznym.Cel generalny - cel określającyperspektywę, w której pomoc mazostać udzielona, w tym ogólną strategiępomocy, a także niektóre celeszczegółowe.Cel horyzontalny - jestwyznaczony dla wszystkich projektówrealizowanych w ramach jednegoprogramu.Cel operacyjny - precyzyjnieoszacowany cel w konkretnymobszarze działań, który służy osiągnięciucelu szczegółowego. Cele tesą przedstawiane w przeliczeniu naprodukt (np. dostarczenie szkoleń dladługotrwale bezrobotnych).Cel strategiczny - cel określonyw szerszej perspektywie sektorowej,regionalnej lub krajowej, doktórej ma się przyczynić realizacjaprojektu. Cele strategiczne są przedstawionew przeliczeniu na oddziaływanie(np. spadek stopy bezrobociaw grupie długotrwale bezrobotnych).Certyfikacja wydatków- weryfikacja formalna, merytorycznai finansowa wnioskówo płatność przeprowadzana przezinstytucje uczestniczące we wdrażaniuProgramu, która kończy się poświadczeniem,że deklaracje wydatkówprzedstawianych KE są właściwe.Certyfikacja jest potwierdzeniemsprawdzenia wydatków pod względemzgodności z umową, zasadamiProgramu i Uzupełnieniem Programu,przepisami prawa wspólnotowegoi krajowego oraz kwalifikowalnościponiesionych wydatków ujętych wewniosku.EEfektywność (wykorzystaniaśrodków) - kryterium ewaluacyjneporównujące wielkość nakładówna rzecz realizacji programu(np. finansowych, administracyjnych,ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciamiprogramu na poziomie produktu,rezultatu lub oddziaływania.IInicjatywy Wspólnoty -programy finansowane z FunduszyStrukturalnych, mające na celu rozwiązanieproblemów występującychna terenie całej Unii Europejskiej.Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowychulegają zmianom w zależnościod zidentyfikowanych problemówmających wpływ na funkcjonowanieUnii Europejskiej. W latach 2000-2006są to: EQUAL, INTERREG, LEADER,URBAN. W tym okresie programowaniaw Polsce wdrażane będą tylkoInicjatywy EQUAL i INTERREG.INTERREG - Inicjatywa Wspólnotowafinansowana ze środkówEuropejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, której celem jestwspieranie współpracy przygranicznej,międzynarodowej i międzyregionalnejzarówno na zewnętrznych, jaki wewnętrznych granicach Unii.LLEADER - Inicjatywa Wspólnotypolegająca na wsparciu dla projektówrozwoju obszarów wiejskich,w szczególności lokalnych przedsięwzięćpilotażowych. Inicjatywa ta jestw całości finansowana przez EAGGF.SSIMIK - System InformatycznyMonitoringu i Kontroli FinansowejFunduszy Strukturalnych i FunduszuSpójności. SIMIK jest instrumentemwspierającym monitorowanie i zarządzaniezarówno PWW i programamioperacyjnymi, jak i poszczególnymiprojektami.Studium wykonalności- studium przeprowadzone w fazieformułowania projektu, weryfikujące,czy dany projekt ma dobre podstawydo realizacji i czy odpowiadapotrzebom przewidywanych beneficjentów;studium powinno stanowićplan projektu; muszą w nim zostaćokreślone i krytycznie przeanalizowanewszystkie szczegóły operacyjnejego wdrażania, a więc uwarunkowaniahandlowe, techniczne, finansowe,ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturoweoraz związane ześrodowiskiem naturalnym; studiumwykonalności pozwala na określenierentowności finansowej i ekonomicznej,a w rezultacie jasne uzasadnieniecelu realizacji projektu.Subsydiowane zatrudnienie- refundowanie części kosztówponiesionych na wynagrodzeniai składki ubezpieczeniowe przezprzedsiębiorcówzatrudniającychrolników i domowników chcącychpodjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczejlub osoby zagrożone utratązatrudnienia w wyniku procesówrestrukturyzacyjnych.UUsługi doradcze - udzielanieporad ułatwiających wybór zawodu,zmianę kwalifikacji, podwyższeniekwalifikacji, podjęcie lub zmianęzatrudnienia oraz podjęcie działalnościgospodarczej, w których wykorzystywanesą standaryzowane metodydotyczące w szczególności badaniazainteresowań i uzdolnień zawodowych.WWspółfinansowanie ze źródełkrajowych - wkład środkówkrajowych do programów lub projektówrealizowanych przy udziale środkówpomocowych.Wstępne studium wykonalności- studium, przeprowadzonepodczas fazy identyfikowania projektu,w którym definiuje się wszystkiepotencjalne problemy, ocenia sięalternatywne rozwiązania, po czymwybiera się preferowane rozwiązaniew oparciu o kryterium trwałości projektu.ZZamówienia publiczne -zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. 2004 Nr 19poz.177 z późn. zm.) należy przez torozumieć umowy odpłatne zawieranemiędzy zamawiającym a wykonawcą,19


których przedmiotem są usługi, dostawylub roboty budowlane.ZachodniopomorskieLubuskiePomorskie13 Kujawsko-PomorskieWielkopolskie2Warmiñsko-MazurskieMazowieckie5PodlaskieBENEFICJENCIAPLIKUJĄCY W WUPW RZESZOWIEW RAMACH DZIAŁAŃ2.1, 2.3 I 2.4 ZPORR(LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW)Dolnoœl¹skie1£ódzkieLubelskie14Opolskie ŒwiêtokrzyskieŒl¹skie3PodkarpackieMa³opolskie16113Stalowowolski0 1 2-3 4-7 8-1516 i pow.Tarnobrzeg12Ni¿añski2Mielecki22Dêbicki4Jasielski7Kolbuszowski2RzeszówRopczycko-sêdziszowski7 84Strzy¿owski2KrosnoBrzozowski1le¿ajskilubaczowski³añcucki1jarosawskiprzeworskiPrzemyœl1511sanockileskibieszczadzki200 1 2-3 4-7 8-15 16 i pow.

More magazines by this user
Similar magazines