1999 Maintenance Covers-bos.pdf - Bosna RE

bosnare.ba

1999 Maintenance Covers-bos.pdf - Bosna RE

Pokriće održavanjaSwiss Re Pokriće održanja 1


Održavanje• Osiguravajuće pokriće za period održavanja bi se trebalo izdati samo onda kada je ugovorom oizvođenju radova predviđena odgovornost izvođača za održavanje i to samo do opsegaodgovornosti koja je navedena.• Stoga, proučite klauzule održavanja ugovorom predviđenih radova i potom ponudite odgovarajućudopunu.• Osiguravajuće pokriće u toku perioda održavanja je u osnovi ograničeno na gubitak ili štetuprouzrokovanu od strane izvođača radova prilikom obavljanja:• sitnih prepravki,• standardnog održavanja,• zamjene dijelova koji su kvalitetom niži od ugovorenog,• popravljanja nedostatakaSwiss Re Pokriće održanja 2


Održavanje• Slijedeće dvije dopune:Prošireno održavanje iGarancijsko održavanjepostepeno proširuju ovo pokriće.Swiss Re Pokriće održanja 4


Održavanje – nadzor• Ova dopuna pokriva gubitak ili štetu nastalu samo usljed rada i aktivnosti izvođača radova nagradilištu, u toku perioda održavanja i sa ciljem izvršavanja obaveza predviđenih ugovorom,Npr. Ukoliko izvođač ošteti mjenjačku kutiju valjaonice koju on mora otvoriti radi pregleda u tokuperioda održavanja, šteta je u tom slučaju pokrivena.Swiss Re Pokriće održanja 5


Prošireno održavanje• Ova dopuna uključuje pokriće održavanja – nadzorai dodatno pokriće za neočekivan gubitak ili štetu uzrokovanu propustima i greškama napravljenim utoku izvođenja montažnih radovaIli usljed posljedica pogrešnog materijala i/ili loše izrade, uvijek isključujući pogrešan dio.Swiss Re Pokriće održanja 6


Prošireno održavanje• Ukoliko u toku perioda održavanja pukne osovina motora, očigledno zbog lošeg poravnanja motorau odnosu na glavnu mašinu, što je greška prilikom montaže, oštećenje je pokriveno.• Ukoliko pukne ventilator visoke peći u toku perioda održavanja usljed pucanja osovine zbogpogrešnog materijala, šteta na ventilatoru je pokrivena. Međutim, pogrešna osovina i normalnitroškovi njene zamjene ne bi bili nadoknađeni, već samo troškovi opravke svih dodatnih oštećenja.Swiss Re Pokriće održanja 7


Garancijsko održavanje• Ova dopuna uključuje pokriće proširenog održavanja i dodatno pokriće za neočekivan gubitak ilištetu nastalu usljed pogrešnog projekta,Npr. Ukoliko se most krana sruši zbog toga što je projekat neadekvatan, šteta prouzrokovana u tokuperioda održavanja na montiranim strojevima i opremi ispod mosta je pokrivena. Međutim, zamjenaisuviše slabog mosta sa ispravno projektovanim mostom ne bi bila predmet odštete.Swiss Re Pokriće održanja 8


Prilagođavanje pokrića održavanja sa osnovnim pokrićemosiguranja građevinskih (CAR) i montažnih radova (EAR)Standardna SR/MR-ova polisa zaosiguranje gra|evinskih I monta`nihradovailiKlauzula LEG 1/96 iliKlauzula DE1Odr`avanje - nadzorIliPro{ireno pokri}e perioda odr`avanjaSR – Swiss Re; MR – Munich Re; LEG – londonska grupa inžinjeraSwiss Re Pokriće održanja 11


Prilagođavanje pokrića održavanja sa osnovnim pokrićemosiguranja građevinskih i montažnih radovaStandardna SR/MR-ovaCAR /EAR polisasaKlauzulom LEG 2/96 iliKlauzulom DE3 iliMR115 (CAR) / MR200 (EAR)Garancijsko odr`avanjeSR - Swiss ReMR – Munich ReCAR – osiguranje građevinskih radovaEAR – osiguranje montažnih radovaSwiss Re Pokriće održanja 12


-Prilagođavanje pokrića održavanja sa osnovnim pokrićemosiguranja građevinskih i montažnih radovaStandardna SR/MR-ovaCAR/EAR polisasaKlauzulom LEG 3/96 iliKlauzulom DE5(neispravan dio pokriven)Garancijsko odr`avanje(neispravan dio ostaje isklju~en)Swiss Re Pokriće održanja 13


Ukupna vrijednost ugovoraNajbolja varijanta za pokriće rizika projektaVrijednostiMPL ProjektaLimit PIMogu}i jaz!!!CAR/EARpolisaPolisa osiguranjaprofesionalne odgovornosti(PI)Opseg pokri}aSwiss Re Pokriće održanja 14


KlauzuleSwiss Re Pokriće održanja 15


LEG 1/96Model londonske grupe inžinjera za isključenje “očiglednih” nedostatakaOsiguravač(I) neće biti odgovoran za:Gubitak ili štetu usljed greške u materijalu, izradi, projektu ili specifikaciji.Swiss Re Pokriće održanja 16


LEG 2/96Model teksta londonske grupe inžinjera - "Posljedice" grešakaOsiguravač(i) neće biti odgovoran za:Sve troškove nužno nastale usljed greške u materijalu, izradi, projektu ili specifikaciji i ukoliko nastanešteta na bilo kojem dijelu osigurane imovine koja ima bilo koji od navedenih defekata troškovi zamjeneili opravke koji su ovim isključeni jesu troškovi koji bi nastali ukoliko bi zamjena ili opravka osiguraneimovine bila započeta neposredno prije navedene štete.Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja dogovoreno je da se bilo koji dio osigurane imovineneće smatrati oštećenim samo zbog postojanja bilo kakve greške u materijalu, izradi, projektu ilispecifikaciji.Swiss Re Pokriće održanja 17


LEG 3/96Model teksta londonske grupe inžinjera "Poboljšanje postojećeg stanja"Osiguravač(i) neće biti odgovoran za:Sve troškove nužno nastale usljed greške u materijalu, izradi, projektu ili specifikaciji i ukoliko se desišteta na bilo kojem dijelu osigurane imovine koja ima bilo koji od navedenih defekata, cijena zamjene iliopravke, koja je ovim isključena jeste trošak koji je napravljen u cilju poboljšanja originalnog materijala,izrade, projekta ili specifikacije.Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja dogovoreno je da se nijedan dio osigurane imovineneće smatrati oštećenim samo zbog postojanja bilo kakve greške u materijalu, izradi, projektu ilispecifikaciji.Swiss Re Pokriće održanja 18


Isključenje očiglednih nedostataka DE1 (1995)Ova polisa isključuje gubitak ili štetu na osiguranoj imovini nastalu zbog defektnog projekta,specifikacije materijala ili izrade.Swiss Re Pokriće održanja 19


Prošireno isključenje defektnog stanja DE2 (1995)Ova polisa isključuje gubitak ili štetu na i troškove nužne za zamjenu, opravku ili poboljšanja stanjana(a) Osiguranoj imovini koja je u defektnom stanju usljed greške u projektu, specifikaciji materijala iliizradi takve osigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela(b) Osiguranoj imovini koja se oslanja na čvrstoću i podršku navedenu pod (a)(c) Osiguranoj imovini uništenoj ili oštećenoj kako bi se omogućila nadoknada, opravka ili poboljšanjestanja osigurane imovine isključene pod (a) i (b)Isključenje (a) i (b) se neće odnositi na drugu osiguranu imovinu koja nije u defektnom stanju ali je zaposljedicu oštećena usljed gore navedenog .Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja osigurana imovina se neće smatrati uništenom ilioštećenom samo zbog postojanja bilo kakve greške u projektu, specifikaciji materijala ili samoj izradiosigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela.Swiss Re Pokriće održanja 20


Ograničeno isključenje defektnog stanja DE3 (1995)Ova polisa isključuje gubitak ili štetu na i troškove zamjene, opravke ili poboljšanja stanja na(a) Osiguranoj imovini koja je u defektnom stanju zbog greške u projektu, specifikaciji materijala iliizradi takve osigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela(b) Osiguranoj imovini uništenoj ili oštećenoj kako bi se omogućila zamjena, opravka ili poboljšanjestanja osigurane imovine isključene pod (a)Isključenje pod (a) se neće primjeniti na drugu osiguranu imovinu koja nema defekata ali je zaposljedicu oštećena usljed prethodno navedenog.Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja osigurana imovina se neće smatrati kao uništenom ilioštećenom samo zbog postojanja bilo kakve greške u projektu, specifikaciji materijala ili samoj izradiosigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela.Swiss Re Pokriće održanja 21


Isključenje defektnog dijela DE4 (1995)Ova polisa isključuje gubitak ili štetu na ili troškove zamjene, opravke ili poboljšanja stanja na(a) Bilo kojoj komponenti ili pojedinačnom dijelu osigurane imovine koja je defektna po projektu,specifikaciji materijala ili izradi(b) Osiguranoj imovini uništenoj ili oštećenoj kako bi se omogućila zamjena, opravka ili poboljšanjestanja osigurane imovine isklučene pod (a)Isključenje pod (a) se neće primjeniti na druge dijelove osigurane imovine koji nemaju nikakav defektali su oštećena usljed prethodno navedenog.Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja osigurana imovina se neće smatrati uništenom ilioštećenom samo zbog postojanja bilo kakve greške u projektu, specifikaciji materijala ili izradiosigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela.Swiss Re Pokriće održanja 22


Isključenje poboljšanja projekta DE5 (1995)Ova polisa isključuje:(a) Troškove zamjene, opravke ili poboljšanja stanja bilo koje osigurane imovine koja ima grešku uprojektu, specifikaciji materijala ili izradi.(b) Gubitak ili štetu na osiguranoj imovini prouzrokovanu kako bi se omogućila zamjena, opravka ilipoboljšanje stanja takve defektne osigurane imovine.Ali ukoliko šteta na osiguranoj imovini koja nije u takvom defektnom stanju (osim šteta navedenih pod(b)) nastane kao posljedica takvog defekta, ovo isključenje će biti ograničeno na troškove dodatnihradova koji su rezultat, i dodatne troškove poboljšanja originalnog projekta, specifikacije materijala iliizrade.Što se tiče ove polise i ne samo ovog isključenja osigurana imovina se neće smatrati uništenom ilioštećenom samo zbog postojanja bilo kakve greške u projektu, specifikaciji materijala ili izradiosigurane imovine ili njenog bilo kojeg dijela.Swiss Re Pokriće održanja 23


MR115 (Munich Re 115)Pokriće rizika projektantaNeovisno od odredaba, isključenja, klauzula i uslova polise ili drugih dodatno ugovorenih odredbi poduslovom da je osiguranik platio dodatnu premiju, isključenje c specijalnih isključenja Sekcije I polise ćese brisati a isključenje d će biti zamijenjeno slijedećim tekstom:"d Troškovi zamjene, opravke ili ispravke gubitka ili štete na stvarima usljed defektnog materijala i/iliizrade i/ili pogrešnog projekta, s tim što se ovo isključenje ograničava na dio (stvari) neposrednopogođene, i neće se smatrati da isključuje gubitak ili štetu na dobro izvedenim dijelovima (stvarima)koja je rezultat štetnog događaja usljed defektnog materijala i/ili izrade i/ili pogrešnog projekta."Swiss Re Pokriće održanja 24


MR200 (Munich Re)Pokriće rizika proizvođačaNeovisno od odredaba, isključenja, klauzula I uslova polise ili drugih dodatno ugovorenih odredbi poduslovom da je osiguranik platio dodatnu premiju, isključenje c”specijalnih isključenja sekcije I” će bitizamijenjeno slijedećim tekstom:“c svi troškovi koji se tiču opravke i/ili zamjene dijelova i/ili stvari direktno pogođenih pogrešnimprojektom, defektnim materijalom ili izradom, loše izvedenim radovima, osim grešaka prilikomizvođenja montaže, a koje bi osiguranik imao zbog ispravke originalne greške ukoliko bi takva greškabila otkrivena prije nego što je šteta nastupila;”Ova dopuna se, međutim, ne primjenjuje na dijelove i stvari sekcije građevinarstva.Swiss Re Pokriće održanja 25


MR003 (Munich Re)Pokriće perioda održavanjaNeovisno od odredaba, isključenja, klauzula i uslova polise ili drugih dodatno ugovorenih odredbi, poduslovom da je osiguranik platio dodatnu premiju, ovo osiguranje će biti prošireno na period održavanjadole naznačen, samo za gubitak ili štete na građevinskim radovima prouzrokovane od straneosiguranog(ih) izvođača prilikom operacija izvršenih sa ciljem izvršavanja obaveza održavanjapredviđenih ugovorom.Pokriće perioda održavanja od doSwiss Re Pokriće održanja 26


Prošireno pokriće perioda održavanjaMR004 (Munich Re)Neovisno od odredaba, isključenja, klauzula i uslova polise ili drugih dodatno ugovorenih odredbi, poduslovom da je osiguranik platio dodatnu premiju osiguranje će biti prošireno na period održavanja dolenaznačen za pokriće samo gubitka ili štete na radovima:prouzrokovane od strane osiguranog(ih) izvođača radova prilikom operacija izvođenih sa ciljemizvršavanja obaveza održavanja predviđenih ugovorom,koji se dogode u periodu održavanja, pod uslovom da su takav gubitak ili šteta bili prouzrokovani nagradilištu za vrijeme perioda izgradnje prije izdavanja potvrde o završetku sekcije na kojoj je došlo dogubitka ili štete.Period održavanja od doSwiss Re Pokriće održanja 27


MR201Garancijsko osiguranjeNeovisno od odredaba, isključenja, klauzula i uslova polise ili drugih dodatno ugovorenih odredbi,pod uslovom da je osiguranik platio dodatnu premiju, osiguranje će biti prošireno na garancijskiperiod naznačen za pokriće samo gubitka ili štete na osiguranim stvarima prouzrokovanihgreškom prilikom izvođenja montaže, greškom u projektu, defektnim materijalom ili izradom, i/ililoše izvedenim radovima, ali isključujući troškove osiguranika koji bi nastali usljed ispravkeoriginalne greške ukoliko bi takva greška bila otkrivena prije nego što je šteta nastupila.Ovo proširenje neće pokriti bilo kakav gubitak ili štetu nastalu direktno ili indirektno ili iz ili u vezisa požarom, eksplozijom i/ili više silom niti će pokriti bilo kakvu odgovornost prema trećim licima.Garancijsko pokriće od doFranšiza: 20 % od iznosa štete,minimum po bilo kojem događaju.Swiss Re Pokriće održanja 28


Sada mi recite šta samVam zaboravio reći!Swiss Re Pokriće održanja 29

More magazines by this user
Similar magazines