Obsah a použité skratky

enviroportal.sk

Obsah a použité skratky

Ministerstvo životného prostrediaSlovenskej republikyPREDSLOVSlovensko - krajina v strede EurópySPRÁVA O STAVEŽIVOTNÉHO PROSTREDIASLOVENSKEJ REPUBLIKYV ROKU 2005Slovenská agentúraživotného prostredia


ZOZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH SKRATIEK A TEXTY K OBRÁZKOMZOZNAMVYBRANÝCHPOUŽITÝCHSKRATIEKA TEXTYK OBRÁZKOM ZOZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH SKRATIEKBSCBSK5BÚ SAVCFCsCITESCOPERTCOPKCZOČOVDDTDPZD.U.EEBOEdECEDETAEECEHSEGSEIAEIONETEKEMEPEMOEMSEMVOENOEOARESEÚETPEVOEWExFMGEFGISHBÚHCBHDP- Bohunické spracovateľské centrum- Biochemická spotreba kyslíka - päťdňová- Botanický ústav Slovenskej akadémie vied- Chlorofluorokarbóny- Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľnežijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Tradein Endangered Species of Wild Fauna and Flora) EW- metóda pre výpočet emisii odporučená pre účastníkov Ženevskéhodohovoru- Centrum ochrany prírody a krajiny- Centrum zneškodnenia odpadov- Čistiareň odpadových vôd- 2,2 bis (p-metoxyfenyi) - 1,1,1-trichlóretán- Diaľkový prieskum Zeme- Dobsonove jednotky- Kriticky ohrozené druhy rastlín- Elektráreň Jaslovské Bohunice- Endemické druhy rastlín- Európska komisia- Kyselina etyléndiamintetraoctová- Európske hospodárske spoločenstvo- Európske hospodárske spoločenstvo- Environmentálna grantová schéma- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie- Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť- Európska komisia- European Monitoring and Evaluation Programme - Program premonitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečisteniaovzdušia v Európe- Elektráreň Mochovce- Systémy environmentálneho manažérstva- Environmentálna mimovládna organizácia- Elektráreň Nováky- Ekvivalentná objemová aktivita radónu- Európske spoločenstvo- Európska únia- Environmentálny tréningový projekt (Environmental TrainingProject)- Elektráreň Vojany- Environmentálne vhodný výrobok- Vyhynuté druhy rastlín- Finančné memorandum- Globálny environmentálny fond- Geografický informačný systém- Hexachlórbenzén- Hexachlórbenzén- Hrubý domáci produktHZCHKOCHAChSKCHÚIARCIHINESINSPIREIPKZISISMISOŽPISPAISÚISŽPIUCNJEKCMKOKPKURSLANLPFLŠVLTOMAAEMDAMDPaT SRMF SRMHDMH SRMCH ČOVMCHB ČOVMCHÚMK SRMLZMO SRMOVMP SRMPSVaR SRMPZMSK- Historická zeleň (pamiatkovo chránené parky)- Chránená krajinná oblasť- Chránený areál- Chemická spotreba kyslíka- Chránené územie- Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (InternationalAgency Fór Research of Cancer)- Imisná hodnota/limit- Medzinárodná stupnica pre hodnotenie udalosti na jadrovýchzariadeniach- Infraštruktúra priestorových informácií v Európe (Infrastructurefor Spatial Information in Europe)- Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia- Informačný systém- Informačný systém monitoringu- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu- Nástroj predštrukturálnej politiky v predvstupovom období- Informačný systém o území- Informačný systém životného prostredia- Medzinárodná únia pre ochranu prírody (International Union fórConservation of Náture)- Jadrová elektáreň- Koordinovaný cielený monitoring- Komunálny odpad- Kultúrna pamiatka- Koncepcia územného rozvoja Slovenska- Lokálne počítačové siete- Lesný pôdny fond- Látky škodiace vodám- Landing Take Off Cycle-exhalačný cyklus- Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu- Minimálna detekovatefná aktivita- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky- Ministerstvo financií Slovenskej republiky- Mestská hromadná doprava- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky- Mechanicko-chemická čistiareň odpadových vôd- Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd- Maloplošné chránené územie- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky- Monitoring lovnej zveri a rýb- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky- Mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality- Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky- Mestská pamiatková zóna- Monitoring spotrebného koša247


ZOZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH SKRATIEK A TEXTY K OBRÁZKOMMsÚMS SRMŠ SRMÚSESMV SRMZ SRMŽP SRNEAPNEHAPNEISNELNKPNLNLCNMVOCSNPNPEHOVNPKCNPPNPPANPRNR SROObÚŽPOcÚODPOECDOHOKEČOOPaKOPOPMOROOSNOÚOÚŽPOVPBaH, o.z.PCBPCTPDPDEPEZPFCsPHOPIENAPPOPODPPPPFPPKPPRPRĽAPRTRPÚPZQmaRAORASREZZORERISORLRNROSRSRSTORÚ RAORÚSESSAVSAŽPSAŽP CEI- Mestský úrad- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky- Miestny územný systém ekologickej stability- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky- Národný environmentálny akčný program- Národný environmentálny akčný plán zdravia a životnéhoprostredia- Národný emisný inventarizačný systém- Nepolárne extrahovateľné látky- Národná kultúrna pamiatka- Nerozpustené látky- Národné lesnícke centrum- Nemetánové prchavé organické zlúčeniny- Národný park- Národný program environmentálneho hodnotenia a označovaniavýrobkov- Národné pamiatkové a krajinné centrum- Národná prírodná pamiatka- Národným programom pre prípravu acquis- Národná prírodná rezervácia- Národná rada Slovenskej republiky- Ostatný odpad- Obvodný úrad životného prostredia- Obecný úrad- Potenciál poškodzujúci ozón- Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj- Odpadové hospodárstvo- Odvetvová klasifikácia ekonomických činností- Odbor ochrany prírody a krajiny- Ochranné pásmo- Operatívna porada ministra- Osobitný režim ochrany- Organizácia spojených národov- Okresný úrad- Okresný úrad životného prostredia- Odpadová voda- Povodie Bodrogu a Hornádu, odštepný závod- Polychlórované bifenyly- Polychlórované terfenyly- Poľnohospodárske družstvo- Príkon dávkového ekvivalentu- Prvotné energetické zdroje- Perfluorokarbony- Pásmo hygienickej ochrany- Pieninský národný park- Priemyselné odpady- Program obnovy dediny- Prírodná pamiatka- Poľnohospodársky pôdny fond- Plošný prieskum kontaminácie pôd- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry- Register uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich chemických látok(Pollutant Release and Transfer Register)- Pamiatkový ustav- Pamiatková zóna- Dlhodobý priemerný mesačný prietok- Rádioaktívny odpad- Rozpustené látky žíhané- Register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia- Rada Európy- Regionálny informačný sytém o odpadoch- Rozpustené látky- Rozpočtové náklady- Regionálne osvetové stredisko- Rehabilitačná stanica- Riadená skládka tuhých odpadov- Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov- Regionálny územný systém ekologickej stability- Slovenská akadémia vied- Slovenská agentúra životného prostredia- Slovenská agentúra životného prostredia Centrumenvironmentalistiky a informatikySAŽP COHEM - Slovenská agentúra životného prostredia Centrum odpadovéhohospodárstva a environmentálneho manažérstvaSBS - Slovenská botanická spoločnosťŠD - Svetové dedičstvoSE- Slovenské elektrárneSEZ - Slovenské energetické závodySeVaK - Severoslovenské vodárne a kanalizácieSH - Spoločenská hodnotaSHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústavSIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostrediaSKQS - Slovenská certifikačná spoločnosťSNR - Slovenská národná radaSPP - Slovenský plynárenský priemyselSR- Slovenská republikaSRZ - Slovenský rybársky zväzSSE - Stredoslovenské elektrárneSTN - Slovenská technická normaSÚRMS - Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej sieteStVaK - Stredoslovenské vodárne a kanalizácieSV- Skupinový vodovodŠFK - Štátny fond kultúryŠFŽP - Štátny fond životného prostrediaŠFOZPPF - Štátny fond ochrany a zveľadovania poľnohospodárskeho pôdnehofonduŠOP SR - Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyŠR SR - Štátny rozpočet Slovenskej republikyŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republikyŠZÚ - Štátny zdravotný ústavTANAP - Tatranský národný parkTMP - Trvalá monitorovacia plochaTNK - Technická normalizačná komisiaTOP - Tábor ochrancov prírodyTOR - Terms of ReferenceTSP - Celkový polietavý prach (Total Suspended Particles)TTP - Trvalé trávne porastyTU - Technická univerzitaTZL - Tuhé znečisťujúce látkyÚGKK SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republikyUHB - Umelé hniezdne búdkyUHP - Umelé hniezdne podložkyÚJD SR - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republikyÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárskyUMB - Univerzita Mateja BelaUNCED - Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (United NationsConference on Environment and Development)UNDP - Rozvojový program OSNUNEP - Program pre životné prostredieÚPD SÚ - Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaruÚPKM - Ústav preventívnej a klinickej medicínyÚPN VÚC - Územný plán veľkých územných celkovÚSES - Územný systém ekologickej stabilityVaK - Vodárne a kanalizácieVD - Vodné dieloVH akcie - Vodohospodárske akcieVm - Veľmi zraniteľné druhy rastlínVN - Vodná nádržVOC - Prchavé organické látkyVÚC - Veľký územný celokVÚD - Výskumný ústav dopravnýVÚP - Výskumný ústav potravinárskyVÚPOP - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyVÚVH - Výskumný ústav vodného hospodárstvaVVaK - Východoslovenské vodárne a kanalizácieWENRA - Štátne dozory jadrovej bezpečnosti krajín západnej EurópyZb. - Zbierka zákonov (do roku 1998)Zz. - Zbierka zákonov (do roku 1993)ZSE - Západoslovenské elektrárneZsVaK - Západoslovenské vodárne a kanalizácieZZL - Základné znečisťujúce látkyŽP- Životné prostredieŽPNet - Neverejná rozľahlá dátová sieť248


ZOZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH SKRATIEK A TEXTY K OBRÁZKOM TEXTY K OBRÁZKOMStranaObálka • Sokol rároh (Falco cherrug)• Podobenstvo: Nový most v Bratislave a Markušovský skalnýhríb• Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)1 • Symboly: Sídlo prezidenta - Grassalkovichov palác a Kriváň(2494 m n.m.) v TANAP2 • Slnko a všetky zložky environmentu4 • Budovanie environmentálnej infraštruktúry - priorita vlády SR(ČOV Lučenec)• Stred Európy: Kostol sv. Jána pri Kremnických Baniach5 • Observatórium na Lomnickom štíte6 • Aké bude počasie? (rosnička zelená/Hyla arborea)11 • Tornádo na Slovensku?18 • Príčiny a dôsledky24 • Vodná nádrž Teplý vrch25 • Les - prirodzený regulátor odtoku26 • Vodu si ctime a nenaberajme do koša28 • Aj voda môže byť krásna32 • Pomôžte nám dosiahnuť všade I. triedu kvality36 • Chodník nad Hornádom (NP Slovenský raj)47 • Rímske kúpele v SD - NPP Domica50 • Lízatká detstva tých najstarších - cencúle52 • Pomoravie53 • Sandberg v NPR Devínska Kobyla• Ťažba tuhárskeho mramoru56 • Monitorovanie stability Čachtického hradu63 • Krásy horninového prostredia (SD NPP Domica)64 • Úchvatné Podpoľanie66 • PP Čakanovský profil v CHKO Cerová vrchovina67 • Pôdny kryt (muchotrávka červená/Amanita muscaria)71 • Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)73 • Patrí k našim hniezdičom74 • Jež bledý (Erinaceus concolor)75 • Jasoň červenooký (Parnassius apollo)• Nie je Vám ich ľúto?77 • Každoročne koncom júna Deň Dunaja78 • Ohnivý nebeský posol81 • Koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší bez hraníc85 • Strážny anjel života na Zemi - ozónová vrstva87 • Najvyššie koncentrácie prízemného ozónu namerali na horách88 • Dobrú chuť!? (Pod Gerlachom v TANAP)89 • Nazývame ju „mŕtva voda“90 • Invázne rastliny - pliaga v krajine (americká zlatobyľobrovská/Solidago gigantea)91 • (Ne)spútaná príroda• Kosatec nízky (Iris pumila) CHKO Malé Karpaty93 • Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius)95 • NPR Ragáč - významné biocentrum i biokoridor98 • MPR Banská Bystrica• NKP Kostol v Štítniku99 • NKP Dóm sv. Alžbety v MPR Košice101 • 10. výročie zápisu Jaskýň Slovenského krasu do Zoznamusvetového dedičstva• SD - NKP Spišský hrad102 • Prielom Dunajca - súčasť nominačného projektu Dolinymezozoika Západných Karpát103 • Okolie Hrušova v okrese Veľký Krtíš109 • MPR Trenčín111 • Pohronská zaťažená oblasť• Bratislavská zaťažená oblasť124 • Zemplínska zaťažená oblasť (okolie Vojan)125 • Brána do NP Slovenský kras pri Gombaseku sa rozširuje127 • Druhotná surovina pre recyklačný priemysel128 • Na podporu povestnej „Zvolenskej hmly“133 • „Albánske dedičstvo“ v Dolnopovažskej zaťaženej oblasti (priSeredi)136 • Jadrová veľmoc Mochovce139 • Nejasný východ zapadajúceho slnka143 • Okolo Strečna cesta nebezpečná!• Kde mám ísť - do neba? (Čiernohronská železnica)149 • Vraky aut - využiteľný odpad• Malá ekologická havária150 • Rozlohu viníc (1,12 % PPF) by sme mali znížiť?151 • Produkcia obilnín sa znižuje157 • Čierny lesnícky rok 2005 - náhodná ťažba dreva dosiahlamaximum161 • Defoliácia stromov ešte stále vyššia ako v Maďarsku a Rakúsku165 • Podpora a regulácia cestovného ruchu v chránených územiach168 • „Orly tatranské“?169 • Štátna ochrana prírody rozvíja cestovný ruch a jeho skutočnúprestíž v zahraničí (Nový areál SD - NPP Domica, Nový areálNPP Harmanecká jaskyňa, Upravený areál SD - NPPOchtinská aragonitová jaskyňa)170 • Vo Svetovom dedičstve PRĽA Vlkolínec• Zaujíma ma: Aká je stredná dĺžka života mužov pri narodenína Slovensku? Len 70 rokov?173 • Cesty vedú do Mochoviec174 • Keď si dopestujete sami, budete vedieť čo jete!182 • Nerizikové čistiace prostriedky už v predaji aj na Slovensku183 • Koľko cudzorodých látok som absorbovala? (jedlá, alechránená muchotrávka cisárska/Amanita caesarea)186 • Koncentrované akcie koncentrovanej chémie našejkaždodennej - kde skončia?187 • Môj zimný úkryt pri zdroji pitnej vody (Horná Strehová)189 • Recyklovateľný mimozemšťan - účastník detskej súťaževyhlásenej OÚŽP v Lučenci194 • Energetické využívanie slamy v Turni nad Bodvou200 • Neuveriteľná koncentrácia plávajúceho odpadu vo vodnejnádrži Ružín - vizitka našej kultúrnosti204 • V Petržalke zase trošku horelo209 • NP Muránska planina oslávi 20 rokov ochrany prírody nasvojom území211 • NPR Súľovské skaly v CHKO Strážovské vrchy212 • Bobor vodný (Castor fiber) posudzuje environment po svojom213 • Erózia Rimavy v skládke odpadu pri Hačave• Environmentálne nebezpečné/nevhodné pozostatky úpadkupoľnohospodárstva v SR po roku 1990214 • Ako zistíme či sú geneticky modifikované?215 • Vyberte si - dobrá chuť ešte neznamená dobré zdravie!217 • Environmentálne vhodný výrobok nestotožňujme sekologickým produktom!219 • Certifikát EMAS zatiaľ získali len firmy z Bratislavy222 • Nová budova SAŽP v Banskej Bystrici odovzdaná do prevádzky223 • Chrániť seba a Zem - spravodlivo platiť224 • Environmentálne ocenenia alebo pokuty - vyberte si!225 • Slovenské banské múzeum predstavilo novú stratégiu rozvoja226 • Slovenskí ochrancovia prírody si 50. výročie uzákoneniaštátnej ochrany prírody pripomenuli v SEV Drieňok226 • Vzorky odobraté pre geologický výskum229 • Bojnický zámok a jeho okolie sa stali centromenvironmentálnej osvety231 • Európsky environment 2005 - vyšla 570-stranová envirospráva EÚ232 • Ukážky environmentálnej tlače233 • Aj na nás sa vzťahuje medzinárodná ochrana (labuť veľká/Cygnus olor)234 • (Ne)prekrížené plány rozvoja letectva?236 • Tento environment je náš (svisť vrchovský/Marmota marmotav Západných Tatrách)237 • Úspešná prezentácia projektu LIFE III: Ochrana a manažmentlužných lesov v Zlatnej na Ostrove za účasti štátnehotajomníka MŽP SR Ing. Jaroslava Jaduša246 • Niva Moravy - trilaterálna Ramsarská lokalita247 • Zbieram len chránené druhy (v CHKO Strážovské vrchy)249 • Mapa prírody250 • Nad environmentom Slovenska ešte slnko nezapadá252 • Prírodné sochárstvo (NPP Harmanecká jaskyňa)Obálka vzadu • Brčká v SD - NPP Gombasecká jaskyňa• Podobenstvo: Nový zámok v SD Banská Štiavnica a PPKrkavá skala v NP Veľká Fatra• Snežienka jarná (Galanthus nivalis) - zvestovateľ jari 2007249


OBSAHOBSAHPREDSLOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ENVIRONMENTÁLNY MONITORING A INFORMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5PRÁVNE VÝCHODISKÁ A KONCEPCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ENVIRONMENTÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ENVIRONMENTÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11OVZDUŠIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emisná situácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Imisná situácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrana vôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Vodné zdroje a vodný fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Povrchové vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Podzemné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Odpadové vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd . . . . . . . . . . . . . . . . 44Pitná voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Voda na kúpanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50HORNINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geologické faktory životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Geotermálna energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Registre geologickej preskúmanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Staré banské diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Prieskumné územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Bilancia zásob ložísk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Geologické úlohy financované zo štátneho rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . 61PÔDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilancia druhov pozemkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Zmeny krajinnej pokrývky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Základné vlastnosti pôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Degradácia pôdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy . . . . . . . 70RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rastlinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Živočíšstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73KUMULATÍVNE ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78KLIMATICKÉ ZMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Príčiny a dôsledky klimatických zmien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Medzinárodné záväzky v ochrane klímy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Bilancia emisií skleníkových plynov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79ACIDIFIKÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidifikácia ovzdušia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Kyslosť atmosférických zrážok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Acidifikácia povrchových vôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Acidifikácia pôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84OHROZENIE OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME . . . . . . . . . . Príčiny a dôsledky ohrozenia ozónovej vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Medzinárodné záväzky v ochrane ozónovej vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Bilancia spotreby kontrolovaných látok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Stav ozónovej vrstvy nad územím SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86PRÍZEMNÝ OZÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87EUTROFIZÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91PRÍRODNÉ DEDIČSTVO A JEHO OCHRANA . . . . . . . Chránené územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Chránené stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Chránené nerasty a chránené skameneliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Strana250


OBSAHPAMIATKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA . . . . . . . . . . Pamiatkový fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Obnova kultúrnych pamiatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100PODIEL SR NA SVETOVOM DEDIČSTVE . . . . . . . . . . . Lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva . . . . . . . . . . . . . . . 101Lokality navrhované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva . . . . . 102PRIESTOROVÉ USPORIADANIEA FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA . . . . . . . . . . . . . . . Osídlenie a demografický vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Vývojové trendy v štruktúre plôch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Zeleň v sídlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Územné plánovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Európsky dohovor o krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Program obnovy dediny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SLOVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109ZAŤAŽENÉ OBLASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Bratislavská zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112. Dolnopovažská zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133. Ponitrianska zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144. Pohronská zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165. Jelšavsko-lubenická zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186. Rudniansko-gelnická zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197. Košicko-prešovská zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218. Zemplínska zaťažená oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125VPLYVY HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍNA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vývoj ekonomiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Priemysel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Ťažba nerastných surovín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Energetika, teplárenstvo a plynárenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Poľnohospodárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Lesné hospodárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Poľovníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Rekreácia a cestovný ruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stredná dĺžka života pri narodení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Chorobnosť a úmrtnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173FYZIKÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiačná ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Jadrové zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Hluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181CHEMICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemické látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Cudzorodé látky v potravinovom reťazci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO . . . . . . . . . Vývoj odpadového hospodárstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Bilancia vzniku odpadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Nakladanie s odpadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190Zhodnocovanie odpadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Zneškodňovanie odpadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom . . . . . . . . . . . . . . 194Nakladanie s komunálnym odpadom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Obaly a odpady z obalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Cezhraničná preprava - dovoz, vývoz a tranzit odpadov . . . . . . . . . . . . 201HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY . . . . . . . . . . . . . . . . . Havarijné zhoršenie kvality vôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Havarijné zhoršenie kvality ovzdušia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Požiarovosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Povodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209ENVIRONMENTÁLNE PRÁVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA (IPKZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213GENETICKÉ TECHNOLÓGIE A GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE A OZNAČOVANIE VÝROBKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO A AUDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219EKONOMIKA STAROSTLIVOSTIO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Štátny rozpočet a investičná politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Dotácie na realizáciu environmentálnych programov . . . . . . . . . . . . . . 223Ekonomické nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Environmentálne príjmy a výdavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225VEDA, VÝSKUM A ENVIRONMENTÁLNA OSVETA . . Veda a výskum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Environmentálna osveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Sprístupňovanie environmentálnych informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ŠTRUKTÚRY . . Európska únia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Vyšegrádska spolupráca (V4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Dvojstranná spolupráca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236PROGRAMY A PROJEKTY MEDZ. SPOLUPRÁCE . . . Phare - Národný program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237LIFE III - finančný nástroj pre životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . 240Oficiálna rozvojová pomoc SR (ODA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Prehľad ostatných projektov zahraničnej pomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . 243ZOZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH SKRATIEK A TEXTY K OBRÁZKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247251


J. KlindaNázov SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2005VydavateľEditoriSpoluprácaFotografieMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republikyNámestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaSlovenská agentúra životného prostrediaTajovského 28, 975 90 Banská BystricaRNDr. Jozef KLINDA, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ a kolektívSekcie a samostatné odbory MŽP SR, Centrá SAŽP, ŠÚ SR, MP SR,MDPaT SR, ÚJD SR, MK SR, MH SR, MV SR, MZ SRa ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informáciíŠtefan Adamec, Juraj Bobula, Zuzana Butášová, Ľubor Čačko, Pavol Greksa, Michal Grman, Jozef Hoffman,Miloš Jančok, Peter Jancura, Ivan Jarolín, Jozef Klinda, Martin Kolman, Ľubomír Kováč, Anna Kršáková,Adriána Kušíková, Ján Lichý, Michal Lisoň, Dana Mahútová, Ivan Ogurčák ml., Juraj Rizman, Václav Setínek,Radimír Siklienka, Silvín Spáč, Jana Teltschová, Barbora Tobolová, Rastislav VimpelGrafikaMKL, s. r. o., ZvolenTlačPRESSGROUP, s.r.o. Banská BystricaVydanie I.NákladRozsah1 500 ks252 stránISBN 80-88833-43-4252

More magazines by this user
Similar magazines