Ciele kvality F BERG - TUKE

fberg.tuke.sk

Ciele kvality F BERG - TUKE

CIELE KVALITYOznačenie:Číslo výtlačku:CK/FBERG/14CIELE KVALITYFAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍNA ROK 2014Prehľad zmien vykonaných v tomto dokumente:Číslo Dátum Prehľad zmenených ustanovení, kapitolGestor:doc. Ing. Marta Benková, CSc.manažérka kvality F BERGdoc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.tajomníčka rady kvality F BERGDátum:24.2.2014Posudzovateľ:doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.zmocnenec kvality F BERGDátum:25.2.2013Schvaľovateľ:Dátum:Podpis: Podpis: Podpis:prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.dekan F BERG3.3.2014Vydanie č.1Dátum vydania:4.3.2014F-OS/TUKE/M3/01-01/05-02


CK/FBERG/14 Strana č. 3/34. Zabezpečovať trvalú spokojnosť študentov, chápať ich súčasné i budúce potreby a prostredníctvomsplnenia ich požiadaviek snažiť sa prekonať ich očakávania, posilniť hrdosť študentova absolventov k svojej fakulte a univerzite.4.1 Vytvoriť priestor pre zvýšenie účasti študentov v realizovaných anketách o 10%oproti predchádzajúcemu roku.Termín: priebežne počas roka 2014.Zodpovední: prodekani pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni, riaditelia ústavov.4.2 Na základe interného hodnotenia spokojnosti študentov končiacich ročníkov udržaťcelkovú spokojnosť študentov s poskytnutým vzdelávaním aspoň na 90% úrovnipredchádzajúceho roka.Termín: priebežne počas roka 2014.Zodpovední: prodekani pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni, riaditelia ústavov.5. Systematicky propagovať FBERG a TUKE, možnosti štúdia, popularizovať a propagovaťvýsledky vedy, techniky, umenia a kultúry v národnom i medzinárodnom prostredí a toprostredníctvom neustáleho plánovania, vyhodnocovania a následného zlepšovania kvalityvšetkých procesov na fakulte.5.1 Udržať počet organizovaných propagačných podujatí na stredných školách naminimálne 90% úrovni oproti predchádzajúcemu roku.Termín: december 2014.Zodpovední: dekan, prodekan pre rozvoj a pedagogickú činnosť v II. stupni.5.2 Vytvárať a udržiavať podmienky pre zvýšenie odbornej pripravenosti absolventova podporu európskej dimenzie profilu absolventa prostredníctvom mobilítštudentov na minimálne 70% úrovni oproti predchádzajúcemu roku.Termín: priebežne počas roku 2014.Zodpovední: dekan, prodekani pre vzdelávanie, riaditelia ústavov,garanti študijných programov a fakultný koordinátor mobility.5.3 Udržiavať podmienky pre prenos poznatkov a potrieb z praxe do vzdelávaciehoprocesu na minimálne 85% úrovni oproti predchádzajúcemu roku.Termín: december 2014.Zodpovední: dekan, riaditelia ústavov, garanti študijných programov.

More magazines by this user
Similar magazines