Rozprawy Naukowe 38 - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

awf.wroc.pl

Rozprawy Naukowe 38 - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

K. Bukowska, M. MarksROZPRAWY NAUKOWELęk i motywacja osiągnięć a wynik sportowy 2012, 38 AWF WE WROCŁAWIU 37poziom motywacji (pkt) poziom lęku (pkt) poziom motywacji (pkt)70605040302010403020100070605040302010065,44= 62,75 = 65,44 = 64,69sd = 8,64a= 34,96 34,96sd = 21,32apo karierze sportowej=62,3762,37sd = 8,44apo karierze sportowejsd = 7,18a= 31,48 31,48sd = 17,25atrenujący66,08= 66,08sd = 6,85btrenującysd = 7,80aMW MP KNRyc. 4. Średni poziom motywacji osiągnięćlekkoatletów mających różne osiągnięciasportowe. Jednakowe oznaczenia literowewskazują na brak różnic statystycznie istotnych(p > 0,05)Ryc. 5. Średni poziom lęku lekkoatletówtrenujących i tych, którzy zakończyli jużkarierę sportową. Jednakowe oznaczenialiterowe wskazują na brak różnicstatystycznie istotnych (p > 0,05)Ryc. 6. Średni poziom motywacji osiągnięćlekkoatletów trenujących i tych, którzyzakończyli już karierę sportową.Brak jednakowych oznaczeń literowychwskazuje na występowanie różnicstatystycznie istotnych (p 0,05)cesy w zawodach rangi mistrzostwa województwa.Żadna z tych różnic nie okazałasię statystycznie istotna.Na ryc. 5 zaprezentowano średni poziomlęku lekkoatletów trenujących i tych,którzy zakończyli już swoją karierę sportową.Jak widać, nieco wyższe wyniki w zakresietej zmiennej charakterystyczne sądla zawodników, którzy zakończyli już wyczynoweuprawianie sportu. Jednak różnicamiędzy nimi a zawodnikami trenującyminie okazała się statystycznie istotna.Na ryc. 6 przedstawiono średni poziommotywacji osiągnięć zawodników trenującychi tych, którzy zakończyli już swoją karieręsportową. Wyższe wyniki w tym zakresiecharakterystyczne są dla lekkoatletów,którzy nadal uprawiają sport wyczynowy.Różnica między nimi a tymi, którzy zakończylijuż karierę sportową, okazała się statystycznieistotna.DyskusjaDo wykorzystanego w badaniach kwestionariuszaTaylor, służącego do okreś lenia poziomulęku, opracowane zostały przez Stawowską[8] normy stenowe dla ogólnejpopulacji. Zgodnie z uzyskanymi przez niąrezultatami, średnia dla grupy mężczyznwyniosła 41, dla kobiet 50. Wszystkie wyodrębnionew opisanych tu badaniach grupylekkoatletów uzyskały niższe wyniki. Najwyższaśrednia odnotowana wśród sprinterówi zawodników uprawiających biegiprzez płotki wyniosła 36,91, a trzeba zaznaczyć,że połowę tej grupy stanowiły kobiety.Na tej podstawie można wnioskować, żelekkoatleci charakteryzują się niższym poziomemlęku niż ogół populacji. Wlazło [9]określił poziom lęku w grupie studentówwychowania fizycznego, trenujących wyczynowosport i nietrenujących traktowanychłącznie. Średnia w grupie kobiet wyniosła44,8, w grupie mężczyzn 32,1. Poziom lękuzawodników i zawodniczek trenujących biegiśrednie i długie, skoki oraz wielobój lekkoatletycznyzbliżony jest więc do średniej mężczyzn,czyli w rzeczywistości jest niższy niżśrednia ogółu studentów wychowania fizycznego,jedynie średnia sprinterów i przedstawicielibiegów przez płotki jest do niej zbliżona.Uprawianie lekkoatletyki wiąże sięwięc ze stosunkowo niskimi wynikami w zakresiepoziomu lęku rozumianego jako trwaławłaściwość. Oznacza to, że osoby charakteryzującesię wyższym poziomem tej cechyalbo nie trafiają do tego sportu, albo rezygnująz jego uprawiania bardzo wcześ nie. Wopisywanych badaniach istotna różnica wystąpiłamiędzy przedstawicielami biegów

More magazines by this user
Similar magazines