Ochrona Zdrowia - Województwo Małopolskie

malopolskie.pl

Ochrona Zdrowia - Województwo Małopolskie

1.2. Podstawy programoweOchrona i promocja zdrowia stanowiła priorytet dla Samorządu Województwa Małopolskiegood początku jego istnienia, wyrazem tego stał się przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiegow październiku 2001 roku Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2001-2005. W 2006 rokuuchwałą nr LI/651/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyjęta druga edycja,przewidziana na lata 2006-2013. Program powstał przy współudziale wszystkich podmiotówzaangażowanych w kształtowanie systemu ochrony zdrowia w oparciu o analizę doświadczeńz realizacji poprzedniej edycji, analizę dostępnych danych i rezultaty szerokich konsultacjispołecznych. Założenia Programu zostały powiązane z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowiaoraz dokumentami Światowej Organizacji Zdrowia , a zwłaszcza Programem Zdrowie 21 – zdrowiedla wszystkich w XXI wieku. Druga edycja Programu jest również komplementarna z ze strategiądziałań w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów, zaplanowanych w Programie Ochrony Zdrowiai praw Konsumenta na lata 2007-2013 ustanowionego przez Komisję Europejską. Główną intencjąSamorządu Województwa wyrażoną w tym dokumencie jest zapewnienie wszystkim mieszkańcomregionu dostępu do opieki medycznej o najwyższym standardzie usług, podlegającej ciągłej poprawiezgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Na tej podstawie sformułowano cel nadrzędny Programu:Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego poprzezoddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępiedo świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochronyzdrowia. Dodatkowo przyjęto cele operacyjne, a niektóre z nich, z uwagi na duże znaczenie zagadnieńzdrowotnych jakich dotyczą, zostały wyodrębnione do dalszej realizacji w formie wieloletnichspecjalistycznych programów zdrowotnych.I tak w pierwszej kolejności przygotowano Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznegona lata 2004-2008. Jego opracowanie jeszcze przed podjęciem działań związanych z opracowaniemNarodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego było przedsięwzięciem nowatorskim w skalikraju. Obecnie obowiązuje już II edycja Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznegona lata 2011-2015, która stanowi regionalną odpowiedź na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)na lata 2011-2015.Następnie Województwo Małopolskie, mając na uwadze fakt, że choroby nowotworowe obok choróbukładu krążenia i zatruć należą do najczęstszych przyczyn zgonów, opracowało Małopolski ProgramZwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013. W dokumencie tym przedstawiono bieżącąsytuację demograficzno-epidemiologiczną, potrzeby oraz kierunki dalszego rozwoju w zakresieonkologii, co równocześnie przyczyniło się do wdrożenia założeń Europejskiego kodeksu walkiz rakiem.Podstawę programową dla strategii ochrony zdrowia stanowią również dwa programy wojewódzkiew zakresie przeciwdziałania uzależnieniom tj.:• Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),• Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 (art. 9 ust. 3 ustawyz dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).5


2. DIAGNOZA• Procesy demograficzne oraz społeczne stanowią ważny element analiz obecnej i przyszłej sytuacjizarówno regionów jak i całego kraju. Diagnoza demograficzna pozwala na programowanierozwoju województwa i zabezpieczania jego potrzeb w dłuższej perspektywie czasowej.W 2011 roku Małopolskę zamieszkiwało 3 346 800 tys. osób, z czego kobiety stanowiły51,5 % ogółu ludności, a współczynnik feminizacji wynosił 106. Gęstość zaludnienia wyniosła 220osób na 1 km 2 podczas gdy w Polsce 123 osoby na 1 km 2 i od wielu lat wskaźnik ten dlaMałopolski wzrasta.• Gęstość zaludnienia jest znacznie zróżnicowana w poszczególnych powiatach. Największezaludnienie występuje w 3 miastach na prawach powiatu: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączuoraz w północno-zachodniej części województwa. Od dekady obserwowany jest wzrost liczbyludności. Według długookresowych prognoz liczba ludności Małopolski będzie wzrastać do 2025r., jednak w coraz wolniejszym tempie, przy systematycznej tendencji spadkowej dla całego kraju.• Na korzystną dynamikę zmian stanu ludności w Małopolsce pozytywnie wpływa przedewszystkim dodatni przyrost naturalny. W Małopolsce przyrost naturalny jest 5 razy wyższy niżśredni przyrost w Polsce (0,34) i w 2011 r. wyniósł 1,7/ 1000 ludności i jest jednym z wyższychw Polsce, plasując województwo małopolskie na trzecim miejscu po województwie pomorskimimazowieckim.• Saldo migracji stałej w 2011 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 tys. osób, przy czym na obszarachmiejskich odnotowano odpływ ludności (minus 1,4 tys. osób), natomiast na obszarach wiejskichnapływ ludności (plus 5,2 tys. osób).• W 2011 r. w województwie odnotowano 35,5 tys. urodzeń żywych, co w przeliczeniu na 1000ludności wyniosło niespełna 11 osób. Współczynnik ten najwyższą wartość osiągnął w powiatachlimanowskim (13,3‰) i nowosądeckim (13,1‰), podczas gdy najniższą odnotowano w powieciechrzanowskim (8,9‰). W miastach na prawach powiatu wskaźnik urodzeń żywych na 1000ludności wynosił 10,4‰ w Nowym Sączu, 9,8‰ w Krakowie i 8,5‰ w Tarnowie.• Współczynnik dzietności w województwie małopolskim, który obrazuje poziom reprodukcjiludności nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń pomimo, że utrzymuje sięw województwie wysoki odsetek urodzeń żywych. Prostą zastępowalność pokoleń gwarantujewspółczynnik dzietności ogólnej na poziomie co najmniej 2,10. Współczynnik ten w 2010 r.wyniósł 1,4 i był nieznacznie niższy niż w roku poprzednim, ale wyższy niż w latach 2003-2007.• Przeciętne dalsze trwanie życia określane jest jako średnia liczba lat jakie przeżyje osobaw danym wieku, przy określonym poziomie umieralności z danego roku /wskaźnik tenjest szeroko wykorzystywany do analiz tendencji rozwojowych w długich horyzontachczasu/. Na wskaźnik ten ma wpływ wiele czynników, do których możemy zaliczyć przedewszystkim poprawę zdrowotności populacji, rozwój nowych technologii medycznychi diagnostycznych, co pozytywnie wpływa na spadek natężenia zgonów, a tym samymna długość życia.7


• Od dekady przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia wydłuża się. Chłopcyurodzeni w 2010 r. będą żyli średnio 73,7 lat, a dziewczynki 81,4 lata. W porównaniuz 2000 r. długość trwania życia wydłużyła się u mężczyzn o 2,4 lata, a u kobiet o 2,6 lat.Małopolanie żyją dużej niż statystyczni Polacy. Różnica między przeciętnym dalszymtrwaniem życia kobiet i mężczyzn wyniosła w 2010 r. 7,68 lat i wciąż obserwuje sięnadumieralność mężczyzn.• Największy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w powiecie nowosądeckim,(gdzie występuje również niski odsetek osób po 65 roku życia) i limanowskim, grupa ta stanowijedną czwartą ludności powiatów. Największe obciążenie grupy w wieku produkcyjnym osobamiw wieku nieprodukcyjnym występuje w powiecie miechowskim. Współczynniki obciążeniademograficznego są syntetycznym wyrazem struktury ludności. To miara pozwalająca określićstosunek liczby mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wiekuprodukcyjnym. W Małopolsce wskaźnik obciążenia demograficznego dziećmi będzie powoli,ale systematycznie spadał. Nastąpi znaczny wzrost obciążenia ludnością poprodukcyjną(kobietami po 60 roku życia i mężczyznami po 65 roku życia). Obciążenie grupy w wiekuprodukcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym w 2035 r. w porównaniu z 2007 r. wzrośnieo 19%.• Starzenie się społeczeństwa spowodowane jest wydłużaniem się życia, zmniejszaniem się liczbydzieci i młodzieży i tym samym zwiększaniem grupy ludności w wieku poprodukcyjnym.Tendencje te w Małopolsce są podobne jak w całej Polsce, jednakże zmiany w strukturzewiekowej w województwie przebiegają wolniej niż w kraju i w Małopolsce odnotowuje się wyższyodsetek osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Według prognozy do 2035 r. udziałosób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w strukturze ludności będzie malał, a odsetekosób w wieku poprodukcyjnym wzrastał. Udział osób w wieku produkcyjnym do 2035 r. zmniejszysię o 4,4 punkty procentowe, a osób w wieku poprodukcyjnymprocentowe.wzrośnie o 7,3 punkty• W roku 2011 w Małopolsce było 14 wojewódzkich podmiotów leczniczych, w tym 13 szpitali,1 jednostka świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej, 19 powiatowych podmiotówleczniczych (szpitale), w strukturach których działają również zakłady opieki długoterminowej,8 resortowych podmiotów leczniczych (szpitale) oraz 36 niepublicznych zakładów opiekizdrowotnej (lecznictwo stacjonarne), 3 niepubliczne psychiatryczne zakłady stacjonarnej opiekizdrowotnej oraz 36 publicznych i niepublicznych zakładów opieki długoterminowejtj. zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, hospicja.• Na koniec 2011 roku w Małopolsce było łącznie 1466 łóżek, w 2011 roku w odniesieniu do 2010roku nastąpił wzrost liczby łóżek w opiece stacjonarnej o 1,6%.8


Tabela nr 1 Zestawienie liczby łóżek w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki stacjonarnej orazjednostkach opieki długoterminowej.Ogółem liczba łóżek (A + B) 2007 2008 2009 2010 201117 808 16 851 17 213 17 653 17 927A. jednostki publiczne 15 635 15 599 14 889 14 306 14 341wojewódzkie 4 725 4 798 4 735 4 118 4 102w tym łóżka op. długoterm. ZOL, ZPO 210 210 210 150 150powiatowe 7 543 7 629 7 454 7 077 7 113w tym łóżka op. długoterm. ZOL, ZPO 663 711 774 907 1 008szpitale resortowe 3 367 3 172 2 700 3 111 3 071pozostałe łóżka* - - - - 55B. jednostki niepubliczne 2 173 1 252 2 324 3 347 3 586szpitale niepubliczne 843 brak danych 1 048 2 036 2 120ZOL, ZPO, Hospicja 1 330 1 252 1 276 1 311 1 466*Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty Rabka-Zdrój, którego podmiotem tworzącym jestWojewództwo Śląskie.Wykres nr 3 Struktura łóżek według podmiotów tworzących w 2011 roku.% udział łóżek w województwie małopolskim50%40%40%30%20%23%17%20%10%szpitale wojewódzkie szpitale powiatowe szpitale resortowe jednostki niepubliczne(szpitale, ZOL, ZPO,Hospicja)• wskaźnik liczby łóżek wynosi 54,2 łóżka na 10 000 mieszkańców i w roku 2011 zostałprzekroczony w odniesieniu do wskaźnika rekomendowanego w Małopolskim ProgramieOchrony Zdrowia (53,0/10 000). W 2010 roku wskaźnik ten wynosił 53,3/10 000 mieszkańcówMałopolski.9


• Wyniki finansowe szpitali wojewódzkich, powiatowych w latach 1999 – 2011:Wykres nr 5 Wyniki finansowe małopolskich szpitali w ujęciu wieloletnim.60 000 00040 000 00020 000 0000-20 000 000-40 000 000-60 000 000-10 954 791-38 706 707wojewódzkie spzozpowiatowe spzoz-15 451 524-21 221 750-31 751 800-33 201 354-46 141 605 -46 634 018-44 545 57444 942 1804 140 50117 172 617-4 953 662-1 367 559-31 271 161-24 352 613-43 319 56331 997 7483 413 125 938 21511 957 868-12 671 945-21 429 235-10 043 507-28 775 857-80 000 000-66 879 8871999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011• Zobowiązania krótkoterminowe szpitali wojewódzkich i powiatowych w latach 1999 – 2011:Wykres nr 6 Zobowiązania krótkoterminowe w ujęciu wieloletnim.250 000 000200 000 000150 000 000100 000 00050 000 000105 763 66147 168 937wojewódzkiepowiatowe185 848 088144 974 596118 361 95592 037 56881 938 80764 904 140206 062 700195 698 719146 035 919111 698 975156 744 004153 490 104129 936 93980 854 769219 924 778199 044 187184 193 170161 039 639145 175 34697 959 41799 496 978106 811 51790 273 64585 343 92901999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tabela 3 Średnie wartości przypadające na 1 łóżko w województwie (dot. szpitali wojewódz. i powiatowych).wskaźniki przypadające na 1 łóżko szpitalne 2010 2011średni przychód 169 052 zł. 176 352 zł.średni koszt 171 101 zł. 180 148 zł.średnie obciążenie wynikiem finansowym -2 048 zł. -3 796 zł.średnie obciążenie zobowiązaniamikrótkoterminowymi28 427 zł. 30 340 zł.• W 2011 roku w grupie szpitali woj. i powiatowych zatrudnienie wyniosło 18 995,14 etatów,w tym w wojewódzkich podmiotach leczniczych: 7 122,47 etatów, a w powiatowych podmiotachleczniczych: 11 872,67 etatów. Najliczniejszą grupę zawodową stanowią pielęgniarki i położne(43,5%), następnie lekarze (12,5%), pracownicy gospodarczy i obsługi (10,5%) oraz personelpozostały średni medyczny (8,2%) i personel administracyjny, ekonomiczny i techniczny (7,7%).12


Tabela nr 4 Zatrudnienie w małopolskich szpitalach.zatrudnienie 2010 201130.09.2012(ostatnie dostępne dane)szpitale wojewódzkie 7 133,47 7 122,47 7 037,94szpitale powiatowe 12 101,16 11 872,67 (dot. 18 podm. leczn.) 10 714,76• Na 1 etat lekarski przypadało 4,33 łóżka (3,98 w szpitalach wojewódzkich, 5,50w szpitalach powiatowych). Na 1 etat pielęgniarski 1,25 łóżka (1,65 w szpitalachwojewódzkich, 1,24 w szpitalach powiatowych).• Produktywność pracy na 1 etat w szpitalach 539 zł, w szpitalach jednoprofilowych 6 775zł, w szpitalach podstawowych 6 962 zł.). Zatrudnienie w przeliczeniu na 1 łóżko szpitalnew szpitalach wojewódzkich i powiatowych jest na poziomie 1,83 etatu.Wykres nr 7 Udział grup zawodowych w zatrudnieniu ogółem (2011).Tabela nr 5 Wskaźnik zatrudnienia (etaty) na 1 łóżko w podziale na grupy zawodowe w szpitalach wojewódzkichi powiatowych w latach 2009 – 2011.grupa zawodowa 2009 2010 2011lekarze 0,23 0,23 0,23farmaceuci 0,01 0,01 0,01inny ww. 0,09 0,10 0,10pielęgniarki i położne 0,80 0,83 0,80technicy medyczni 0,11 0,12 0,11pozostały pers. średni0,15 0,16 0,15medycznypersonel niższy medyczny 0,13 0,12 0,11personel admin., ekonom.,0,14 0,15 0,14techn.pracownicy gospodarczy i0,20 0,21 0,19obsługiogółem 1,86 1,93 1,8413


2 6622 6143 0393 3613 3943 7022 9314 2074 4343 2733 7903 9774 0904 1895 6174 6436 4845 3067 0337 2376 3477 6627 4347 8647 9568 217Tabela nr 6 Wskaźnik liczby łóżek na 1 etat lekarski i pielęgniarski w latach 2009 - 2011 w szpitalachwojewódzkich i powiatowych.grupa zawodowa rok ogółem wojewódzkie powiatowelekarze 2009 4,25 3,38 5,122010 4,28 4,09 5,472011 4,33 3,98 5,50pielęgniarki i położne 2009 1,23 1,38 1,152010 1,21 1,65 1,222011 1,25 1,65 1,24Tabela nr 7 Wskaźnik liczby łóżek na 1 etat lekarski i pielęgniarski w latach 2009 - 2011 w szpitalachwieloprofilowych, jednoprofilowych i podstawowych.grupa zawodowa rok wieloprofilowe jednoprofilowe podstawowelekarze 2009 3,40 7,41 4,892010 3,56 7,25 4,832011 3,59 6,86 5,16pielęgniarki i położne 2009 1,06 2,44 1,072010 1,09 2,48 1,042011 1,13 2,46 1,07Tabela nr 8 Produktywność pracy na 1 etat w szpitalach wojewódzkich i powiatowych w latach 2009 – 2011.2009 2010 2011wojewódzkie 7 864 7 956 8 217powiatowe 7 033 7 237 7 662Wykres nr 8 Produktywność pracy na 1 zatrudnionego (etaty) w szpitalach wojewódzkich, powiatowych (1999 –2011).10 0008 000wojewódzkiepowiatowe6 0004 0002 00001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201114


• Działalność zabiegowa szpitali. W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące liczbysal operacyjnych, stołów operacyjnych oraz liczba zabiegów wykonanych w 2011 rokuw szpitalach publicznych w województwie małopolskim.Tabela nr 9 Sale operacyjne i liczba zabiegów w szpitalach publicznych w 2010 i 2011 roku.podmioty lecznicze (szpitale) 2010 podmioty lecznicze (szpitale) 2011wojewódzkie powiatowe wojewódzkie powiatoweliczba sal operacyjnych 44 90 44 90liczba stołów operacyjnych 48 92 48 92liczba zabiegów operacyjnych 13 518 31 562 13 043 32 569w znieczuleniu ogólnymw tym planowych 9 399 21 027 8 465 22 660liczba zabiegów operacyjnych 5 664 21 540 6 567 22 790w znieczuleniu dokanałowymw tym planowych 4 441 14 817 5 442 17 633Szpitale wojewódzkie i powiatowe dysponowały na koniec 2011 roku ogółem 134 salamioperacyjnymi (140 stołów operacyjnych) w których wykonano 45 612 zabiegów w znieczuleniuogólnym oraz 29 357 zabiegi operacyjne w znieczuleniu dokanałowym. Liczba sal i stołówoperacyjnych nie zmieniła się w porównaniu do roku 2010.• Aparatura medyczna. Rozmieszczenie i liczba aparatów w Województwie Małopolskim.[dane ze szpitali publicznych: 13 wojewódzkich, 19 powiatowych, 8 resortowych, stan na koniec 2011 roku]Tabela nr 10 Aparatura medyczna.tomograf komputerowymammograf29 liczba aparatów 170,09 wskaźnik na 10 000 mieszkańcówwojewództwa0,05olkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowski1olkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowski1oświęcimskichrzanowski1wadowickiKraków15myślenickiwielicki1bocheńskibrzeski1Tarnóww 3tarnowskioświęcimskichrzanowski1wadowickiKraków7myślenickiwielickibocheńskibrzeski1Tarnóww 3tarnowskisuski1limanowski1Nowy Sącz11gorlickisuski1limanowskiNowy Sącz11gorlickinowotarskinowosądeckinowotarskinowosądecki22tatrzański1tatrzański115


Tabela nr 11 Aparatura medyczna.rezonans magnetycznyakcelerator liniowy7 liczba aparatów 100,02 wskaźnik na 10 000 mieszkańcówwojewództwa0,03olkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowskiolkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowskioświęcimskichrzanowskiwadowickisuskiKraków5myślenickiwielickibocheńskilimanowskibrzeskiNowy SączTarnówchrzanowskw 2 iKrakówoświęcimski7tarnowskigorlickiwadowickisuskimyślenickiwielickibocheńskilimanowskibrzeskiNowy SączTarnóww 3tarnowskigorlickinowotarskinowosądeckinowotarskinowosądeckitatrzańskitatrzańskiTabela nr 12 Aparatura medyczna.gammakameraurządzenie angiograficzne,zestaw do badań naczyniowych6 liczba aparatów 130,02 wskaźnik na 10 000 mieszkańcówwojewództwa0,04olkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowskiolkuskimiechowskikrakowskiproszowickidąbrowskioświęcimskichrzanowskiwadowickisuskiKraków5myślenickiwielickibocheńskilimanowskibrzeskiNowy SączTarnówchrzanowskw 1 iKrakówoświęcimski9tarnowskigorlickiwadowickisuskimyślenickiwielickibocheńskilimanowskibrzeskiTarnóww 2tarnowskiNowy Sącz 1gorlickinowotarskinowosądeckinowotarskinowosądeckitatrzańskitatrzański116


Tabela nr 13 Aparatura medyczna.analizator biochemiczny wieloparametrowyechokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny)98 liczba aparatów 880,30 wskaźnik na 10 000 mieszkańcówwojewództwa0,27olkuskimiechowskikrakowskiproszowicki1dąbrowski1olkuskimiechowski2krakowskiproszowicki1dąbrowski2oświęcimskichrzanowski2wadowicki5suskiKraków71myślenicki1wielickinowotarski41bocheńskilimanowski1brzeski5Nowy Sącz1Tarnóww 1tarnowskinowosądecki1oświęcimski31gorlicki1chrzanowski3wadowicki2suski2Kraków54myślenicki1wielickinowotarski1bocheńskilimanowski2brzeski2Nowy Sącz3Tarnóww 4tarnowskinowosądecki1gorlicki2tatrzański2tatrzański317


• Efektywność wykorzystania zasobów. Poniższe zestawienia przedstawiają szczegółowe dane dotycząceliczby łóżek, średniego czasu pobytu oraz obłożenia łóżek w poszczególnych grupach szpitali.Tabela nr 14 Szpitale wieloprofilowe – średni czas pobytu, % obłożenie łóżek w latach 2009 – 2011.Szpitale wieloprofilowe Liczba łóżek Średni czas pobytu (w dniach) Obłożenie łóżek (%)2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011Krakowski Szpital Specjalist. im. Jana Pawła II 526 526 526 4,8 4,3 4,0 65% 61% 61%Szp. Specjal. im.J.Śniadeckiego w Nowym Sączu 490 490 490 5,3 5,2 5,1 81% 79% 76%Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 377 377 377 9,1 8,6 8,0 88% 83% 80%Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie 624 624 628 6,3 6,3 6,2 84% 86% 84%Wojewódzki Szpital Specjalist. im. L. Rydygiera 575 --- --- 5,6 --- --- 81% --- ---Szpital Powiatowy w Chrzanowie 524 524 522 8,2 7,8 7,4 76% 77% 79%SPZOZ w Gorlicach 485 485 473 6,9 7,3 7,3 71% 75% 77%Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego 608 557 549 5,7 5,4 5,2 72% 69% 69%Szpital Miejski Specjalist. im. G. Narutowicza 437 399 399 6,0 5,8 5,7 79% 75% 76%Szpital Podhalański im. JP II w Nowym Targu* 441 508 496 7,3 7,0 6,4 85% 81% 76%ZOZ w Olkuszu 366 --- --- 7,6 --- --- 69% --- ---Zespół ZOZ w Oświęcimiu 453 453 533 7,0 7,0 6,8 76% 72% 72%ZOZ w Suchej Beskidzkiej* 442 443 443 5,8 5,9 5,4 67% 66% 63%Specjalist. Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie* 359 355 393 6,2 6,3 6,3 74% 75% 75%*średni czas pobytu i % obłożenie – bez ZOL i ZPOTabela nr 15 Szpitale jednoprofilowe – średni czas pobytu, % obłożenie łóżek w latach 2009 – 2011.Szpitale jednoprofilowe Liczba łóżek Średni czas pobytu (w dniach) Obłożenie łóżek (%)2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny160 160 190 24,7 24,8 25,3 97% 97% 88%w ZakopanemKrakowskie Centrum Rehabilitacji 100 100 100 13,6 13,4 14,3 82% 81% 80%Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu181 181 181 30,3 28,7 30,8 91% 90% 89%w KrzeszowicachSzpital Specjalistyczny im .J. Babińskiego 813 828 778 29,1 28,9 27,8 95% 91% 97%Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci130 120 120 25,0 25,2 24,2 80% 78% 82%"Solidarność" w RadziszowieWojewódzki Szpital Okulistyczny 60 60 60 4,5 2,0 1,8 52% 30% 30%Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu 135 148 142 29,3 15,8 32,6 84% 73% 75%Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. św. LudwikaWojewódzki Szpital Psychiatrycznyw AndrychowieSzpital Specjalistyczny Chorób Płucw Zakopanem120 120 120 4,5 3,9 4,2 52% 48% 49%234 234 234 27,6 27,9 27,8 98% 98% 99%127 103 103 7,6 7,5 7,1 59% 70% 65%


Tabela nr 16 Szpitale podstawowe – średni czas pobytu, % obłożenie łóżek w latach 2009 – 2011.Szpitale podstawowe Liczba łóżek Średni czas pobytu (w dniach) Obłożenie łóżek (%)2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011SPZOZ w Brzesku 281 267 267 7,3 6,9 7,0 81% 75% 74%SPZOZ w Bochni Szpital Powiatowy* 186 186 208 4,8 4,7 4,7 69% 69% 71%ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej* 288 288 288 6,4 6,5 6,2 77% 71% 67%Szpital Powiatowy w Limanowej 301 301 301 5,7 5,6 5,5 78% 73% 72%Szpital św. Anny w Miechowie* 311 311 311 7,1 7,0 6,9 72% 68% 65%SPZOZ Myślenice* 317 321 288 6,2 6,0 5,9 64% 61% 66%SPZOZ w Krynicy 168 168 168 2,9 3,3 3,4 67% 64% 62%SPZOZ w Proszowicach 259 259 256 7,0 6,9 6,8 65% 61% 61%Szpital Powiatowy w Zakopanem 215 215 215 4,9 4,9 4,8 63% 61% 62%Zespół ZOZ w Wadowicach 279 279 279 5,6 5,5 5,3 71% 71% 64%*średni czas pobytu i % obłożenie – bez ZOL i ZPO• Średnie czasy pobytu oraz procentowe wykorzystanie łóżek w wybranych oddziałach:Tabela nr 17 Średnie czasy pobytu oraz procentowe wykorzystanie łóżek w wybranych oddziałach w szpitalachpublicznych (2009 - 2011).lp oddział średni okrespobytuchorego[w dniach]2009% obłożeniełóżek2009średni okrespobytuchorego[w dniach]2010% obłożeniełóżek2010średni okrespobytuchorego[w dniach]2011% obłożeniełóżek20111. chirurgii ogólnej 4,9 69% 5,0 67% 4,9 68%2. chirurgii urazowo - ortopedycznej 5,5 71% 5,7 71% 5,8 66%3. chorób wewnętrznych i metabol. 7,3 79% 7,1 78% 6,9 83%4. dermatologiczny 6,4 58% 7,3 62% 6,2 59%5. kardiologiczny 6,0 78% 5,5 78% 5,3 78%6. laryngologiczny 4,0 69% 4,2 71% 4,1 73%7. nefrologiczny 5,6 80% 4,4 74% 4,4 73%8. neurologiczny 7,5 81% 7,6 80% 7,4 83%9. okulistyczny 2,0 46% 1,6 36% 2,1 43%10. psychiatryczny 29,5 94% 29,3 91% 27,3 91%11. rehabilitacyjny 22,9 86% 23,7 88% 25,7 76%12. urologiczny 3,4 63% 3,7 63% 3,3 57%19


[dni][%]7,37,16,9interna79%78%83%interna6,05,55,3kardiologia78%78%78%kardiologia29,529,3psychiatria94%91%91%psychiatria27,36,4dermatologia58%62%59%dermatologia7,36,24,04,24,169%71%73%laryngologialaryngologia5,680%nefrologianefrologia4,44,474%73%81%80%83%7,57,67,4neurologianeurologia46%2,01,62,1okulistyka36%okulistyka43%86%88%rehabilitacja22,923,7rehabilitacja76%25,763%63%urologia3,43,73,357%urologia69%67%68%chir.ogólna4,95,04,9chir. ogólna71%71%66%chir. uraz.- ort5,55,75,8chir. uraz. -ortWykres nr 9 Średni czas pobytu w wybranych oddziałach w latach 2009 – 2011.35,030,0200925,020,02010201115,010,05,00,0Wykres nr 10 Procentowe obłożenie łóżek w wybranych oddziałach w latach 2009 – 2011.100%2009 2010 201180%60%40%20%0%• Lecznictwo ambulatoryjne. W 2011 roku na terenie Małopolski działało 921 poradni choróbwewnętrznych, które udzieliły łącznie 2 120 198 porad, w tym porad kardiologicznych –565 340 w 201 poradniach. 954 poradnie specjalistyczne w zakresie innych specjalnościzachowawczych, udzieliły łącznie 2 095 131 porad, w tym 161 598 porad onkologicznych w 44działających poradniach. Opiekę nad matką i dzieckiem sprawowało 421 poradni, któreudzieliły łącznie 1 230 228 porad, w tym pediatrycznych – 80 853 w 41 poradniach. W 1 071poradniach w zakresie specjalności zabiegowych udzielono łącznie 3 404 472 porad.Natomiast 857 poradni stomatologicznych udzieliło łącznie 2 733 609 świadczeń.• Samorząd województwa jest jednym z inwestorów strategicznych małopolskiego systemuochrony zdrowia. Najważniejsze inwestycje wojewódzkie w obszarze ochrony zdrowiazrealizowane w 2012r.:- Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji przy Al. Focha 33w Krakowie”, lata realizacji 2007-2013, koszt inwestycji 33 531 618 zł.- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSKw Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowiewraz z zagospodarowaniem terenu, lata realizacji 2010-2012, koszt inwestycji 33 858 383 zł.- Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wrazz przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego, lata realizacji2006-2013, koszt inwestycji 42 652 488 zł.20


liczba uczestników• Profilaktyka i edukacja zdrowotna. Wysokość środków przekazanych na programy profilaktykii promocji zdrowia w 2011 roku z budżetów powiatów i miast na prawach powiatu wyniosła4 710 113,81 zł, z budżetu Województwa Małopolskiego – 415 000,00 zł.Tabela nr 19 Środki finansowe przeznaczane z budżetu wybranych podmiotów na realizację programówprofilaktycznych i promocji zdrowia w latach 2006-2011, w Małopolsce.Środki finansoweprzeznaczane ogółem [zł]na programy profilaktycznei promocji zdrowia przez:2006 2007 2008 2009 2010 2011Województwo Małopolskie 217 500 74 999 - 498 000 - 415 000Oddział WojewódzkiNarodowego FunduszuZdrowia12 427 497 15 086 078 8 473 780 9 461 20112 181553,009 888 577Powiaty i miasta naprawach powiatuOgółem3 285 183 3 419 349 4 138 417 5 054 789 3 438 192,00 4 710 11315 930180,0018 580 426,0012 612197,0015 013990,0015 619745,0015 013 690Wykres nr 11 Zakres tematyczny programów profilaktycznych i promocji zdrowia finansowanych z budżetówpowiatów i miast na prawach powiatu na terenie Małopolski w 2011 roku.Wykres nr 12 Liczba uczestników programów profilaktycznych i promocji zdrowia finansowanych z budżetówpowiatów i miast na prawach powiatu na terenie Małopolski w latach 2001-2011 1 .600 000526 875500 000400 000382 809348 865300 000223 042 233 055214 522229 473215 018200 000139 404131 084 115 865100 00002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011lata21


liczba zgonów• Onkologia. Zmiany demograficzno-społeczne takie jak: wydłużenie przeciętnego dalszego trwaniażycia, coraz dłuższa ekspozycja na czynniki chorobotwórcze środowiska życia i pracy, podejmowaniezachowań ryzykownych itp. sprzyjają rozwojowi przewlekłych problemów zdrowotnych, w tymschorzeń nowotworowych, stanowiących zasadniczy problem epidemiologiczno-zdrowotny wielupopulacji na świecie. Polska jako należąca do tzw. „krajów nowej Unii” (UE10 od maja 2004 r.)w zakresie epidemiologii chorób nowotworowych prezentuje cechy charakterystyczne dla tej grupy tj.:wysoka zachorowalność na nowotwory o wysokiej śmiertelności, zbyt mały wpływ badańprzesiewowych, opóźnienie we wdrażaniu bardziej skutecznych metod leczenia 2 .• W Małopolsce zgony z powodu chorób nowotworowych stanowią drugą po chorobach układukrążenia przyczynę zgonów ogółem.Wykres nr 13 Zgony ogółem i z powodu chorób nowotworowych w Małopolsce, w latach 2001-2010 3 (daneprzed weryfikacją dostępne z dwuletnim opóźnieniem w II połowie roku).zgony ogółemzgony z pow. ch. nowotworowych35 00030 00025 00020 00015 00010 0005 000028 596 27 805 28 715 28 223 28 965 28 697 29 430 29 727 29 840 29 6336 956 7 106 7 230 7 256 7 323 7 584 7 481 7 632 7 586 7 7302001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010lata• Wśród 11 308 nowych zachorowań (dane po weryfikacji) na nowotwory złośliwe odnotowanychw Małopolsce, w 2009 roku, najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u obu płcidotyczył nowotworów: płuca, piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego.Wśród mężczyzn najczęściej rejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe: płuca, gruczołukrokowego, jelita grubego, pęcherza moczowego i żołądka. U kobiet najczęściej odnotowywanozachorowania na nowotwory złośliwe: piersi, jelita grubego, trzonu macicy, płuca i jajnika.• Wśród chorób nowotworowych stwierdzonych u osób w wieku 0-19 lat, najczęściej występowałyzachorowania na: białaczki, nowotwory mózgu i centralnego układu, co stanowiło ok. 43,1%wszystkich zachorowań w tej grupie wiekowej.2 Red. Zatoński W.A., Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej – polska wersja raportu Closing the healthgap in European Union, Warszawa 2011, s. 803 opracowanie własne na podstawie Biuletynów Statystyczno-Informacyjnych Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiegowydawanych przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego z lat 2002-2007 dla lat 2001-2005, dla lat 2006-2010 wgdanych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie22


Wykres nr 14 Zachorowania ogółem na najczęściej występujące nowotwory złośliwe w Małopolsce w 2009 r.• Najwyższe standaryzowane współczynniki zapadalności na nowotwory złośliwe ogółemu mężczyzn odnotowano w: m. Tarnowie, powiecie suskim, dąbrowskim, m. Nowym Sączu orazpowiecie tarnowskim. Najwyższe standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliweogółem u kobiet odnotowano w: m. Tarnowie, powiecie dąbrowskim, m. Nowym Sączu, w Krakowieoraz powiecie proszowickim 4 .• Wśród 7 316 zgonów (dane po weryfikacji) na nowotwory złośliwe odnotowanych w Małopolscew 2009 roku, najwyższy odsetek zgonów u obu płci łącznie dotyczył nowotworów: płuca, jelitagrubego, żołądka, piersi i trzustki. Wśród mężczyzn zgony na nowotwory złośliwe najczęściejdotyczyły: płuca, jelita grubego, gruczołu krokowego, żołądka i pęcherza moczowego. U kobiet zgonyna nowotwory złośliwe najczęściej dotyczyły: piersi, płuca, jelita grubego, jajnika i trzustki.Wśród zgonów na nowotwory złośliwe u osób w wieku 0-19 lat, najwyższy odsetek zgonów u obu płciłącznie dotyczył: białaczek, nowotworów mózgu i centralnego układu nerwowego.Wykres nr 15 Zgony ogółem na nowotwory złośliwe w Małopolsce w 2009 r.• W Małopolsce, podobnie jak w Polsce obserwowane wskaźniki epidemiologiczne dotycząceumieralności na nowotwory złośliwe wykazują tendencję wzrostową i wyraźnie niekorzystniekształtują się w przypadku mężczyzn. Najwyższe standaryzowane współczynniki umieralnościna nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn odnotowano w powiecie miechowskim, proszowickim,4 J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Moląg, Nowotwory złośliwe w województwie małopolskimw 2007 roku, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddz. w Krakowie, Kraków 2011, s. 1423


suskim, wadowickim oraz myślenickim. Najwyższe standaryzowane współczynniki umieralnościna nowotwory złośliwe ogółem u kobiet odnotowano w powiecie dąbrowskim, tatrzańskim,chrzanowskim, wadowickim oraz brzeskim 5 .• Według wojewódzkiego konsultanta ds. onkologii, prognozy epidemiologiczne w zakresie choróbnowotworowych przewidują dalszy wzrost zachorowań w ciągu najbliższych lat. Według kryteriówunijnych - na 65 000 mieszkańców powinien przypadać 1 lekarz onkolog. Do osiągnięcia tego poziomuna dzień dzisiejszy w województwie brakuje 20 lekarzy o tej specjalności. Przewidywany jest równieżwzrost zapotrzebowania na łóżka onkologiczne i paliatywno-hospicyjne.• Wskazuje się także na rozwój współpracy pomiędzy onkologią i geriatrią ponieważ duży odsetekchorych na nowotwory to osoby w podeszłym wieku. W wielu takich przypadkach konieczna jestkonsultacja geriatryczna oraz tzw. „całościowa ocena geriatryczna” takich pacjentów w celu doboruoptymalnej terapii onkologicznej.• Choroby nowotworowe wywołują również stres i emocje zarówno wśród chorego jak i jego rodziny.Dlatego niezbędne jest łączenie terapii nowotworowej z wszechstronną opieką psychologiczną,a także psychiatryczną jeśli jest to konieczne. Redukcja stresu i wsparcie psychologiczne mogąwzmacniać u osób chorych motywację do leczenia oraz wpływać pozytywnie na jego dalszy przebieg.• Choroby onkologiczne stanowią druga przyczynę zgonu po chorobach układu krążenia jednak poziomzabezpieczenia medycznego jest zadowalający jeśli chodzi o kardiologię, a onkologia ma nadalw naszym województwie spore braki zarówno jeśli chodzi o zasoby bazowe jak i kadrowe.• Psychiatria i uzależnienia. Statystyki wskazują, że coraz więcej osób cierpi na różnego rodzajuzaburzenia psychiczne. Około 1 milion mieszkańców Polski doświadczyło epizodu chorobypsychicznej, co wskazuje na konieczność rozwoju świadczeń zdrowotnych w tej dziedzinie.Według danych za 2011 r. w województwie małopolskim było leczonych 142 903 osób z zaburzeniamipsychicznymi tj. 4,0 % mieszkańców całego województwa. Wśród leczonych ogółem 16 758 (12%)pacjentów stanowiły osoby w wieku 0-18 lat. Odnotowano 38 025 (26,6%) osób leczonych po razpierwszy, w tym 6 985 (18,4%) osób w wieku 0-18 lat. W porównaniu z rokiem 2010, liczba leczonychogółem wzrosła o 11 359 (9%) osób. Liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 4 651 (14%) osób.Liczba mężczyzn leczonych z powodu choroby psychicznej wyniosła 58 654 (41%). W 2011 roku objętoopieką czynną w poradniach zdrowia psychicznego 42 750 (29,9%) pacjentów. Jak wynika z danych,w ostatnich latach liczba leczonych w poradniach zdrowia psychicznego ciągle wzrasta, a najczęstsząprzyczyną leczenia w ww. poradniach są zaburzenia nerwicowe związane ze stresemi somatoformiczne – 37 384 (26,1%) przypadków.• W województwie małopolskim w 2011 roku wzrosła liczba leczonych psychiatryczniez zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu. Liczba leczonych ogółem wynosiła –12 906 osób, w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost o 643 (5%) osób,jednocześnie w przedziale wiekowym 0-18 lat odnotowano wzrost o 15 (25%) osób orazodnotowano wzrost w liczbie osób leczonych po raz pierwszy w porównaniu z rokiem 2010o 426 osoby (9%). Zgłaszający się do poradni odwykowej pacjenci to głównie mężczyźni –10 068 osób (78% ogółu leczonych). Opieką czynną było objętych 4 953 pacjentów. Najwięcejpacjentów, bo aż 11 159 leczonych było z powodu zespołu uzależnienia.5 J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Moląg, Nowotwory złośliwe w województwie małopolskimw 2007 roku, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddz. w Krakowie, Kraków 2011, s. 1524


• Zauważalny jest systematyczny wzrost liczby osób leczonych w związku z zaburzeniami psychicznymiw kolejnych latach. W roku 2011 odnotowano wzrost liczby leczonych w poradniach odwykowycho 5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wśród pacjentów korzystających ze świadczeń poradniodwykowych dominującą grupą są osoby cierpiące na zespół uzależnienia. W liczbie leczonychw poradniach uzależnień od substancji psychoaktywnych w 2010 roku odnotowano wzrost o 10%w porównaniu z rokiem wcześniejszym.• W 2011 roku liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniemsubstancji psychoaktywnych wyniosła 2 281. Zanotowano wzrost o 10 % w porównaniu z 2010 rokiem.Skala uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych obejmuje coraz młodszegrupy wiekowe. Problem narkomanii dotyka często osoby do 29 roku życia, w tej grupie leczonychbyło w 2011 r. – 925 (40,5%) pacjentów. Liczba leczonych mężczyzn wynosiła 1 513. Liczba pacjentówleczonych zamieszkałych na wsi wzrosła o 98 osób i wynosi 353 co stanowi wzrost o 38%w porównaniu do roku 2010.• Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne są powszechnymi chorobami dotykającymi ponad 25%ludzi w różnych okresach życia. Szczególną grupę pacjentów stanowią osoby starsze, którychw związku z wydłużaniem się średniej długości życia przybywa (często cierpią na depresje, demencjestarczą, Alzhaimera itp.) dlatego zasadnym jest planowanie w nowopowstających strukturach CZPzabezpieczenia opieki dla tych pacjentów.• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania generują olbrzymie koszty, których wysokość szacujesię nawet na 3% do 4% PKB. Konieczne jest więc podjęcie działań mających na celu umożliwieniemieszkańcom Małopolski dostępu do nowoczesnej opartej na świadczeniach środowiskowych opiekipsychiatrycznej. Baza leczenia psychiatrycznego będzie oparta na zasobach, które są w województwie,ale muszą również pojawić się nowe inwestycje sprzyjające decentralizacji w tej dziedzinie. Koniecznejest również tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie jako niezbędnegoelementu ich aktywizacji i powrotu do życia społecznego.• Geriatria. Mieszkańcy Małopolski należą do społeczności demograficznie starych, ok. 14 % stanowiąosoby po 65 roku życia, przeciętne trwanie życia jest dłuższe od średniego krajowego o 1,5 roku.Dlatego konieczne jest dostosowanie profilu świadczeń do potrzeb tej rosnącej grupy ludności.Kontrakty na geriatryczną opiekę szpitalną posiadają jedynie trzy placówki w województwie,świadczenia ambulatoryjne udzielane są w ośmiu poradniach z czego jedynie trzy zlokalizowane sąpoza Krakowem.• Zdecydowana większość specjalistów geriatrii pracuje w Krakowie dlatego zasadnym jest utworzeniena tym terenie Centrum Wieku Dojrzałego pełniącego rolę koordynatora oraz kreatora nowychstandardów leczenia pacjentów w wieku podeszłym w całym województwie. Pacjent geriatrycznypowinien mieć zapewnioną możliwość konsultacji przez lekarzy rożnych specjalności m.in.psychiatrów, kardiologów, reumatologów etc. przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej opiekipielęgniarskiej, rehabilitacyjnej czy psychologicznej, co pozwoliłoby na sprawnie przebiegający powrótdo środowiska zamieszkania po hospitalizacjach. Jednocześnie wskazane jest uruchomienie bądźrozwój istniejących zasobów geriatrycznych w subregionach. Centrum jako jednostka specjalistycznapowinna służyć pomocą zarówno merytoryczną jak i organizacyjną jednostką zlokalizowanymna terenie Małopolski, nieodzownym elementem tego działania powinna być współpraca wszystkichzaangażowanych podmiotów.25


WNIOSKI:• Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa nadal powinno być jednymz najważniejszych zadań, stojących przed dysponentami opieki zdrowotnej w regionie. Poprawastanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego powinna być prowadzonapoprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępiedo świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochronyzdrowia.• Wszystkie działania niezależnie od organu inicjującego zmierzające w kierunku stworzeniawarunków dla prawidłowego funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia powinny byćpoprzedzone podjęciem działań zmierzających do zapewnienia ich przyszłego finansowania.Głównym źródłem finansowania świadczeń medycznych nadal pozostaje publiczny płatnik, któryz jednej strony nie jest upoważniony do wystawiania gwarancji przekazania środków finansowychw latach przyszłych, a z drugiej powinien być w posiadaniu informacji na temat planowanych zmianna rynku świadczeniodawców. Dlatego dalece zasadnym jest jego włączanie do procesu planowaniajuż na etapie wstępnego projektowania.• Powinien zostać uruchomiony stały monitoring oraz ocena funkcjonowania systemu, który tworząwszystkie podmioty lecznicze w województwie, co umożliwiłoby dynamiczne dostosowywanie siędo trendów demograficzno-epidemiologicznych i myślenie w kategoriach „systemu naczyńpołączonych”. Podejście to sprzyjałoby również kreowaniu realnej polityki zdrowotnej województwauwzględniającej rzeczywiste potrzeby oraz potencjał regionu. Dodatkowo sprawny system wymianyinformacji medycznej oraz statystycznej pomiędzy jednostkami mógłby zapewnić pacjentowiwcześniejszą diagnostykę (jeżeli w jego miejscu zamieszkania termin jest zbyt odległy) orazkompleksowość leczenia. Podobne rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione dla licznychprogramów profilaktycznych realizowanych na terenie województwa. Warto również rozważyćpodjęcie działań w kierunku poszukiwania wspólnych platform działania i zapotrzebowania dlaobniżenia kosztów (efekt skali i działań administracyjnych). Tylko racjonalne i skoordynowanedziałania mogą mieć uzasadnienie dla poprawy efektywności funkcjonowania systemu.• Współczesna medycyna przesuwa i będzie zmuszona przesuwać swoje działania z form głównieleczniczych na działania profilaktyczne. Dla osiągnięcia założonych celów zdrowotnych dlamieszkańców naszego regionu ważne jest nadal prowadzenie skutecznych działań profilaktycznych,szerokiej edukacji zdrowotnej i docierania z informacjami do wszystkich środowisk. Bezsprzeczniemuszą zostać wypromowane działania wspierające i promujące różnorodne inicjatywy mające na celuupowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, w tym wyeliminowanie czynników ryzyka zwiększającychzachorowalność (główne palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta i niskaaktywność fizyczna). Wszystkie działania prowadzone na terenie województwa powinny wynikaćz rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Każdy program powinien posiadaćocenę zakładanych efektów, aby można było skutecznie dotrzeć do rozpoznanych potrzeb i korygowaćdziałania w przypadku gdy program jest kontynuowany.• Warto podjąć działania mające na celu zmianę sposobu myślenia o promocji zdrowia przez wszystkichdecydentów (koalicja na rzecz zdrowia publicznego). System ochrony zdrowia nie może byćnastawiony tylko na medycynę naprawczą/zachowawczą bo w efekcie tego następuję stały wzrostnakładów finansowych co przy ograniczonych możliwościach płatnika, a także samych pacjentów coraz26


częściej korzystających ze świadczeń odpłatnych może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowiapopulacji.• W związku z wydłużaniem się średniej wieku oraz w korelacji z innymi czynnikami prognozowany jeststały wzrost liczby chorych na nowotwory. Konieczne jest podjęcie działań mających na celuwyrównanie szans mieszkańców Małopolski w zakresie dostępności do diagnostyki i leczeniapoprzez zapewnienie pacjentom onkologicznym dostępu do nowoczesnej diagnostykii nowoczesnych metod leczenia (m.in. radioterapii). Baza leczenia onkologicznego musi być na tyleaktualizowana aby podążała za prognozowanym trendem epidemiologicznym, a z drugiej stronyaby umiała sprostać wyzwaniu przed jakim stoimy. Nie należy dopuścić do upowszechnienia efektu„wąskiego gardła”, które spowoduje brak skutecznego terminowego leczenia dla pacjentów.• Przeprowadzona powinna być modernizacja bazy lecznictwa szpitalnego z dynamicznym rozwojemmodelu opieki środowiskowej. Baza leczenia psychiatrycznego powinna być oparta na zasobach,które są w województwie, ale muszą również pojawić się nowe inwestycje sprzyjające decentralizacjiw tej dziedzinie (Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego to jeden duży szpital na cały regionco powoduje koncentrację opieki psychiatrycznej). Priorytetowym działanie w skali województwapowinno być wypełnienie białej plamy na mapie zasobów stacjonarnej opieki psychiatrycznejw subregionie tarnowskim oraz rozwój psychiatrii w subregionie nowosądeckim.• W Małopolsce bezwzględnie koniczna jest właściwa i skuteczna reorganizacja systemu opiekipsychiatrycznej. Zasadnym jest tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego jako nowychwieloprofilowych jednostek organizacyjnych spełniających standardy wyznaczone w NarodowymProgramie Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także zgodne w Małopolskim Programem OchronyZdrowia Psychicznego.Rysunek nr 2 Zasięg działania CZP oraz proponowane rozmieszczenie CZP,w poszczególnych subregionach woj. małopolskiego, stan na październik 2011 r.olkuskimiechowskidąbrowskichrzanowskioświęcimskiwadowickisuskikrakowskiKrakówproszowickiTarnówwielicki brzeskibocheństarnowskikimyślenickilimanowski Nowy SączgorlickiPlacówki stanowiącebazę dla CZP z oddz.stacjonarnym psych.Placówki stanowiącebazę dla CZP bez oddz.stacjonarnego psych.nowotarski46tatrzańskinowosądeckiKrakowski ObszarMetropolitarnyMałopolska ZachodniaSubregion PodhalańskiSubregion NowosądeckiSubregion Tarnowski27


• Konieczny jest rozwój geriatrii. Analiza demograficzna ewidentnie wskazuje że przeciętna długośćżycia mieszkańca Małopolski jest już wysoka i będzie nadal wzrastała. System opieki zdrowotnej będziemusiał się na tyle zreorganizować, aby zabezpieczyć opiekę medyczną tej rosnącej grupie pacjentów,a jednocześnie dostosować poziom świadczonych usług w szczególności pod względemtechnologicznym do możliwości jakie stwarza postęp w dziedzinie medycyny.• Epidemia chorób cywilizacyjnych musi być wyzwaniem dla naszego regionalnego systemu ochronyzdrowia w Małopolsce i w tym kierunku powinien być podejmowany główny wysiłek na rzeczkształtowania odpowiedzialnej polityki zdrowotnej i świadomego zagrożeń społeczeństwa. Zagrożeniaepidemiologiczne zostały wykazane i kierunek do dalszego działania jest uzasadniony przedewszystkim w obszarach chorób: nowotworowych oraz psychicznych (w tym zaburzenia psychicznedzieci i młodzieży) oraz w zakresie dostosowania profilu różnorodnych świadczeń medycznychdo potrzeb starzejącego się społeczeństwa.• Czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy planowaniu nowych zasobów opieki zarównostacjonarnej jak i ambulatoryjnej są ograniczone zasoby kadrowe. Długotrwałość procesu kształceniaspecjalistów, ich późniejszy odpływ do krajów zapewniających lepsze warunki finansowe, ale takżerozwoju zawodowego sprawia, że są w tym zakresie niedobory. Istotnym zagrożeniem dla jakościpracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów jest także obecny system pracy lekarzy, którzyczęsto pracują w wielu miejscach, dlatego kompletowanie kadry (według podstawowego miejscazatrudnienia) powinno być nieodzownym elementem planowania nowych przedsięwzięć.• Elementem, który wyróżnia nasze województwo na tle innych województw w Polsce jest potencjałintelektualny i ranga ośrodka naukowo-badawczego w zakresie ochrony zdrowia, należyto wykorzystać i tworzyć „klimat” sprzyjający innowacjom, które pozwolą nam utrzymać i potwierdzićobecną pozycję, a jednocześnie wyznaczyć nową jakość w opiece medycznej.• W związku z tym że beneficjenci systemu ochrony zdrowia w Małopolsce zgłaszają potrzebę lepszejkoordynacji, ciągłości i skuteczności procesów leczenia, dystrybucji środków finansowychna inwestycje oraz działalność bieżącą podmiotów leczniczych etc., zasadnym jest opracowaniei wdrożenie nowego modelu zarządzania służącego tworzeniu nowoczesnych rozwiązań zarównoorganizacyjnych jak i inwestycyjnych w systemie ochrony zdrowia zapewniających rozwój całegoregionu.• Innowacyjne podejście do opieki medycznej. Usługi medyczne muszą ewaluować i nadążać zapostępem w medycynie i wzrastającymi oczekiwaniami pacjentów. To właśnie pacjentowi należyzapewnić dostęp do nowych rozwiązań, ulepszonych technologii medycznych służących zwiększeniuskuteczności leczenia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawy jakości jego życia. Planowanedziałania mogą pomóc w zreformowaniu regionalnego systemu opieki zdrowotnej, przynoszącpoprawę warunków oraz wzrost efektywności funkcjonowania tego sektora. Tworzoneprzedsięwzięcia mają być elementem uzasadnionych potrzeb lub służyć wprowadzaniu nowoczesnych,a niekiedy unikalnych rozwiązań systemowych.28


3. ANALIZA STRATEGICZNAMocne strony• Konkurencja na rynku usług medycznych pomiędzypodmiotami leczniczymi korzystnie wpływająca najakość oferowanych usług.• Olbrzymi potencjał naukowo- badawczy Krakowazarówno w zakresie medycznym jak i w innychspokrewnionych dziedzinach.• Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańcówMałopolski na poziomie zakładanym w MałopolskimProgramie Ochrony Zdrowia.• Stabilna struktura zatrudnienia w szpitalachwojewódzkich i powiatowych.• Skracanie średniego czasu pobytu pacjentów naposzczególnych oddziałach.• Systematyczny wzrost liczby łóżek w opiecedługoterminowej.• Wybitni lekarze, którzy są pionierami orazinicjatorami rozwoju w swoich specjalnościach.• Wzrost nakładów na ochronę zdrowia.• Duża ilość realizowanych programów zdrowotnych.• Coraz lepsze wyposażenie jednostek ochronyzdrowia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.• Wzrost wynagrodzeń personelu medycznego.• Wzmocnienie infrastruktury szpitalnej dziękiśrodkom unijnym.• Stosunkowo dobry przyrost naturalny na tle kraju.• Potęp w medycynie.• Dostępność nowych technologii, farmaceutyków.• Aktywność organizacji pozarządowych w zakresieedukacji i profilaktyki zdrowotnej.• Szczepienia na choroby zakaźne.Słabe strony• Niski poziom współpracy pomiędzy jednostkamiochrony zdrowia.• Różne podmioty tworzące dla podmiotówleczniczych.• Niskie wskaźniki obłożenia łóżek na poszczególnychoddziałach (dane dot. 2011 roku) np. urologia,chirurgia urazowo – ortopedyczna, dermatologia,reumatologia, gruźlicy i chorób płuc• Niedobory kadrowe lekarzy specjalistów.• Zbyt niskie obłożenie łóżek szpitalnych i brak działańzmierzających do ich redukcji.• Słaby rozwój psychiatrycznej opieki środowiskowej.• Zbyt duży udział polityki w kreowaniu systemuochrony zdrowia.• Brak akceptacji społecznej dla zwiększenia składekna ubezpieczenie zdrowotne przy jednoczesnymrozwoju sektora prywatnych usług medycznych oraztzw. szarej strefy.• Niska świadomość społeczna na temat znaczeniajakie odgrywa samokontrola stanu zdrowia• Słaba zgłaszalność do nieodpłatnych badańprzesiewowych.• Stygmatyzacja chorych (np. ch. psychicznie, Aids).• Niedobory kadrowe lekarzy spowodowane zbytmałą ilością miejsc do specjalizacji medycznych.• Wysokie spożycie parafarmaceutyków.• Niska aktywność fizyczna.• Krótkowzroczna polityka finansowa – ocena kosztówleczenia pacjenta przez pryzmat kosztówponiesionych przez świadczeniodawcę czy nakładówinwestycyjnych podmiotów tworzących bez ocenyzysków społeczno-gospodarczych wypracowanychprzez wyleczonego.• Ograniczone możliwości finansowe podmiotówtworzących szpitale, a w szczególności samorządówpowiatowych.• Brak koordynacji rozwoju regionalnego sytemuochrony zdrowia.• Brak planowania wieloletniego w ochronie zdrowia.• Brak narzędzi pozwalających egzekwowaćzobowiązania wynikające z programówzdrowotnych.• Niski procent przeszczepień narządów zarówno oddawców żywych jak i martwych.29


• Rozwój e-zdrowia.• Rozwój telemedycyny.Szanse• Dodatkowe środki finansowe z UE.• Wzrost zainteresowania sektora badawczegopotencjałem medycznym Krakowa.• Wdrażanie zasad nowoczesnego zarządzania doorganizacji ochrony zdrowia.• Dostępność do światowej klasy sprzętu i technologiimedycznych.• Tworzenie grup zakupowych (np. wspólne zakupyleków przez szpitale wojewódzkie - wspólnepostępowania przetargowe).• Wzrost nakładów na ochronę zdrowia.• Rozwój gospodarki w Małopolsce, poprawa sytuacjifinansowej mieszkańców.• Wzrost świadomości w zakresie zagrożeńzdrowotnych.• Rozwój robotyki medycznej.• Rozwój zasobów kadrowych w zakresie organizacjiochrony zdrowia.• Aktywizacja psycho-ruchowa osób starszych.Zagrożenia• Wydłużanie się średniej długości życia, a wkonsekwencji wzrost zapotrzebowania naświadczenia zdrowotne w kontekście ograniczonychnakładów na ochronę zdrowia.• Rozwój chorób cywilizacyjnych.• Wzrost odsetka osób uzależnionych od narkotyków,alkoholu oraz dynamika w zakresie uzależnieńbehawioralnych tj. hazardu, zakupów, Internetu etc.• Możliwość pojawienia się niebezpiecznych choróbzakaźnych przy jednoczesnym braku odpowiedniegozaplecza medycznego.• Za mała ilość urodzeń Małopolan.• Rozpowszechnienie chorób psychicznych.• Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe.• Nieścisłości jakie powstają w statystyce medycznej wwyniku wymogów NFZ.• Koszty wdrażania nowych rozwiązańinformatycznych, telemdycznych.• Zapisy ustawy o działalności leczniczej określającekonieczność podejmowania przez podmiotytworzące działań w przypadku wykazania przezpodmioty lecznicze ujemnych wyników finansowych(pokrycie ujemnego wyniku finansowego bądźzmiana formy organizacyjno - prawnej)• Pogarszająca się sytuacja finansowa podmiotówleczniczych.• Brak gwarancji ciągłości udzielania świadczeń iplanowania nowych świadczeń (kontraktowanie wpostępowaniu konkursowym).• Silne lobby farmaceutyczne.• Wysokie ceny sprzętu medycznego najnowszejgeneracji.• Pogarszająca się sytuacja finansowa wielupodmiotów leczniczych.• Rozwój czynników stresogennych (rywalizacja,wysokie wymagania pracodawców, niezdrowakonkurencja na rynku pracy) zagrażających zdrowiu(stres jako czynnik ryzyka wielu poważnych chorób).• Funkcjonowanie w świadomości społecznejbłędnych przekonań dotyczących etiologii chorób(np. rozwój raka na skutek ingerencji lekarskiej).• Złe nawyki żywieniowe, wzrost odsetka otyłychdzieci.30


4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO – ZESTAWIENIECel główny programuPoprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiui dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.Priorytet 1Wzrost dostępnoścido onkologicznejopieki stacjonarneji ambulatoryjnejw poszczególnychsubregionachDziałanie 1.1Rozwoju onkologiiPrzedsięwzięcie nr 1Nowy szpital Uniwersytecki wProkocimiu - utworzenieUniwersyteckiego CentrumOnkologii (UCO)Przedsięwzięcie nr 2Rozwój radioterapii jakopodstawowej, obok chirurgiimetody radykalnego leczeniamiejscowegonowotworów złośliwych.Priorytet 2Zapewnienie kompleksowegoleczenia i długofalowejprofilaktyki zaburzeńpsychicznych dostosowanychdo potrzeb poszczególnychsubregionówDziałanie 2.1Rozwój lecznictwapsychiatrycznego i uzależnieńPrzedsięwzięcieRozwój oraz modernizacjaszpitalnej, ambulatoryjnej iśrodowiskowej bazy lecznictwapsychiatrycznego orazuzależnień w Małopolsce.Priorytet 3Holistyczne podejście do opiekimedycznej nad osobami starszymiDziałanie 3.1Rozwój opieki medycznej nadosobami starszymiPrzedsięwzięcieUtworzenie Medycznego CentrumWieku Dojrzałego oraz reorganizacjazasobów opieki geriatrycznej wwojewództwie.Priorytet 4Opracowanie i wdrożeniewieloletnichprogramów ochrony zdrowia,w tym profilaktyki i edukacjizdrowotnejDziałanie 4.1Profilaktyka, edukacja i promocjazdrowiaPrzedsięwzięcie nr 1Programy edukacji i profilaktykizdrowotnej.Priorytet 5Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dlasystemu ochrony zdrowia w Małopolsce,zwiększających jego efektywnośćDziałanie 5.1Innowacje w ochronie zdrowiaPrzedsięwzięcie nr 1Opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego modeluzarządzania zasobami regionalnego systemuochrony zdrowia.Przedsięwzięcie nr 2Integracja systemów informatycznych w jednostkachszpitalnych. Rozwój telemedycyny.Przedsięwzięcie nr 3Uruchomienie Małopolskiego Ośrodka MedycynyDoświadczalnej i Szkoleniowej KrakowskiegoSzpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.Przedsięwzięcie nr 4. Utworzenie WojewódzkiegoOśrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacji wstrukturach organizacyjnych Krakowskiego CentrumRehabilitacji i OrtopediiPrzedsięwzięcie nr 5Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii iKompleksowego Leczenia Dzieci Z FASDPrzedsięwzięcie nr 6Rozwój Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-PlastycznegoPrzedsięwzięcie nr 7Uruchomienie Małopolskiego CentrumMacierzyństwa i Medycyny Kobiet


5. CEL GŁÓWNY, DZIAŁANIA, PRIORYTETY, PRZEDSIĘWZIĘCIACel głównyPoprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego poprzezoddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiui dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnegosystemu ochrony zdrowia.Priorytet 1Wzrost dostępności do onkologicznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnejw poszczególnych subregionach.W związku z wydłużaniem się średniej wieku oraz w korelacji z innymi czynnikami prognozowany jest staływzrost liczby chorych na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrasta w WojewództwieMałopolskim, podobnie jak w całej Polsce o kilka procent rocznie. Dlatego konieczne jest podjęcie działańmających na celu wyrównanie szans mieszkańców Małopolski w niełatwej walce z tymi schorzeniami.Czas jaki jest potrzebny na diagnostykę onkologiczną determinuje przebieg leczenia oraz jego rezultaty.Nadal zbyt mało nowotworów jest wykrywanych we wczesnym stadium rozwoju, kiedy szansena wyleczenie bądź ograniczenie negatywnych skutków terapii są największe. Dla spełnienia tego warunkuniezbędne jest dalsze rozwijanie sieci poradni onkologicznych wyposażonych w sprzęt umożliwiającychpostawienie rozpoznania, co pozwoliłoby na skrócenie czasu koniecznego dla podjęcia leczenia.Poważnym problemem w skali województwa jest również długi czas oczekiwania w ośrodkachakademickich o najwyższym stopniu referencyjności, co nie sprzyja kompleksowej opiece nad pacjentem,gdzie istotnym jest wdrażanie leczenia chemioterapeutycznego i radioterapii w określonych odstępachczasowych 6 . Zasadnym jest dalsze rozwijanie już istniejących zasobów zarówno w zakresie opiekistacjonarnej jak i ambulatoryjnej jednak każdorazowo przy uwzględnieniu możliwości finansowychpłatnika i wskazań demograficzno-epidemiologicznych dla danego obszaru. Niezbędna jest równieżsystematyczna wymiana aparatury medycznej i pozyskiwanie urządzeń nowej generacji tak aby placówkispełniały warunki unijne. Reasumując baza leczenia onkologicznego musi być na tyle elastyczna abypodążała za prognozowanym trendem epidemiologicznym, a z drugiej strony aby umiała sprostaćwyzwaniu przed jakim stoimy.Działanie 1.1 Rozwój onkologiiZ poziomu województwa określono dwa przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla realizacji priorytetuPo pierwsze rozbudowana zostanie baza medyczna - onkologiczna w Małopolsce, m.in. poprzez stworzenienowoczesnego ośrodka leczenia nowotworów. Ośrodek ten zabezpieczy pacjentów, którzy obecnieoczekują w kolejkach do placówek rozproszonych na terenie miasta Krakowa. Drugie przedsięwzięciebędzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów finansowych na rozwój radioterapii jako skutecznej metodyleczenia nowotworów złośliwych. Najczęściej nowotwory dotyczą płuc, jelita grubego, piersi, skóry, żołądkai gruczołu krokowego. W leczeniu nowotworów o tych lokalizacjach radioterapia odgrywa bardzo istotnąrolę, albo jako metoda samodzielna albo w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i/lub chemioterapią.Według szacunków Światowej organizacji Zdrowia i specjalistów Krajów Unii Europejskiej 50-60 % chorychna nowotwory złośliwe wymaga leczenia napromienianiem jako pierwotnego leczenia radykalnego,uzupełniającego, lub później w przebiegu choroby w formie leczenia paliatywnego.Tytuł przedsięwzięciaCel realizacji1. Nowy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu – utworzenie UniwersyteckiegoCentrum Onkologii (UCO)CZĘŚĆ PROJEKTOWAUtworzenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu,w którym powstanie Uniwersyteckie Centrum Onkologii.UCO będzie pełniło funkcję wielosektorowego ośrodka koordynującego działaniazmierzające do zwiększenia skuteczności profilaktyki, diagnostyki, leczeniai rehabilitacji w zakresie chorób nowotworowych.6 MPOZP


Tytuł przedsięwzięciaZakres rzeczowyKomplementarnośćFormuła realizacji1. Nowy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu – utworzenie UniwersyteckiegoCentrum Onkologii (UCO)Podstawowe informacje:Łączna liczba łóżek w UCO: 244 w tym 24 OITHospitalizacja w części szpitalnej łącznie: 244 chorych/dzienneTerapia ambulatoryjna/jednodniowa łącznie: 200/dziennieKonsultacje: 200 – 300/dzienneKoszty: 495 000 000 PLN, w tym: infrastruktura diagnostyczno-terapeutycznaok. 295 000 000, infrastrukturado radioterapii ok.100 000 000 PLN; infrastruktura Centrum Badań Klinicznychok. 20 000 000, działalnośćnaukowa i rozwojowa ok. 70 000 000, ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjnyok.10 000 000 (są to wstępne kalkulacje i nie zawierają wszystkich pozycjikosztowych).Obiekty kliniczno – naukowe, poradnie specjalistyczne, pracownie wczesnegowykrywania nowotworów, oddziały dzienne klinik onkologicznych, pracowniediagnostyczne, pracownia radioterapii, blok operacyjny – 12 sal operacyjnych,OIOM – 24 łóżka, kliniki chirurgii onkologicznej (70 lóżek), klinika radioterapii(20 łóżek), oddział rehabilitacji onkologicznej (20 łóżek + sale rehabilitacyjne),oddział diagnostyki inwazyjnej, Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, hoteldla rodzin pacjentów (20 łóżek), pomieszczenia organizacji wspierającychpacjentów (np. amazonki), oddział paliatywny (20 łóżek); zespół klinik onkologiiklinicznej (25 łóżek) oraz hematologii (25 łóżek), oddział przeszczepowy (20łóżek + zaplecze przeszczepowe), ośrodek badań klinicznych-sale wykładowei seminaryjne, laboratoria, strefa R&D, administracja, oddział diagnostykiinwazyjnej, hotel dla rodzin pacjentów (20 miejsc), ośrodek terapeutycznorehabilitacyjny.Projekt jest komplementarny z Małopolskim Programem Zwalczania ChoróbNowotworowych na lata 2010-2013, Narodowym Programem Zwalczania ChoróbNowotworowychPP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna izaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacjietap przygotowawczy: 2013-2014inwestycja: 2015-2018Operator/• UJ CMKoordynator • Województwo MałopolskiePartnerzy • MZCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowitaOpis sposobuszacowania wartościCałkowity koszt budowy Szpitala 1 200 000 000 zł, przy czym 800 000 000 zł dotacjaz budżetu państwa, a koszt onkologii 495 000 000 zł.Kalkulacja na podstawie planów inwestycyjnych UJ CM.Uwaga! Wycena opiera się o dokumentach przygotowanych dużo wcześniej izlecana jest ich aktualizacja zarówno pod względem kosztów jak i decyzji co dolokalizacji poszczególnych Klinik.Szacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowanianieplanowany• budżet państwa• inni beneficjenci projektu• Środki UE33


Tytuł przedsięwzięciaCel realizacji2. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii metody radykalnegoleczenia miejscowego nowotworów złośliwych.CZĘŚĆ PROJEKTOWAPlanowany jest rozwój radioterapii poprzez organizację nowych placówek orazwymianę starzejącej się aparatury w istniejących ośrodkach. Postęp w tej dziedziniejest na tyle dynamiczny, że nie jest możliwe zapewnienie opieki na poziomieeuropejskim przy użytkowaniu przestarzałej aparatury. Nakłady poniesione nawymianę i zakup aparatury tylko pozornie wydają się duże ponieważ każdorazowonależy brać pod uwagę koszty ponoszone przez indywidualnych pacjentów oraz ogółspołeczeństwa dziesiątkowany przez choroby nowotworowe. Wyposażenie placówekleczniczych w sprzęt nowej generacji jest niezbędne dla zapewnienia skutecznychterapii.Zasoby Małopolski w zakresie radioterapii:1) Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie2) Pracowni radioterapia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.3) Zakład Radioterapii w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie4) Pracownia Radioterapii Śródoperacyjnej I Kliniki Chirurgii CMUJ5) Pracownia Brachyterapii Kliniki Ginekologii CMUJ6) Pracownia Terapii Protonowej Nowotworów Oka Szpitala Uniwersyteckiegow Krakowie.7) Narodowe Centrum Radioterapii Hydronowej – radioterapia wiązkami protonówlub jonów węgla (hadronów) jest obecnie uważana za najbardziej zaawansowanąformę radioterapii nowotworów ze względu na precyzję podawania dawki doobjętości leczonej i maksymalne ograniczenie niepożądanej dawki na zdrowe tkanki.Pierwszy etap budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hydronowej (NCRH) zostałzakończony w listopadzie 2012 roku, wskazane jest rozszerzenie projektu.Obecnie uruchomiony cyklotron umożliwia prowadzenie radioterapii zwykorzystaniem precyzyjnej, skanującej wiązki protonowej na 4 stanowiskachterapeutycznych typu gantry.W ramach projektu przewiduje się budowę drugiego stanowiskaradioterapeutycznego gantry oraz obiektu diagnostycznego, które pozwolą napodwojenie liczby pacjentów leczonych z wykorzystaniem wiązek protonowych jakrównież podjęcie szerszego leczenia dzieci z guzami nowotworowymi.8) W 2013 planowane otwarcie Zakładu Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznymw Nowym Sączu.Zakres rzeczowyRozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii metody radykalnego leczeniamiejscowegonowotworów złośliwych, poprzez:• Zakup nowoczesnej aparatury medycznej• Rozwój Narodowego Centrum Radioterapii Hydronowej na terenie InstytutuFizyki PAN łącznie 225 mln zł- 2 stanowiska gantry z wiązką skanującą - 140 mln zł- 2 bunkry terapeutyczne wraz z infrastrukturą - 20 mln zł- wyposażenie diagnostyczne: PET-CT, MRI, USG - 30 mln zł- systemy planowania leczenia i system informacji onkologicznej - 15 mln zł- budynek diagnostyczny - 20 mln złKomplementarność Projekt jest komplementarny z Małopolskim Programem Zwalczania ChoróbNowotworowych na lata 2010-2013, Narodowym Programem Zwalczania ChoróbNowotworowychFormuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna izaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji 2014-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzy • UJ CM34


Tytuł przedsięwzięciaSzacowana wartośćcałkowitaOpis sposobuszacowania wartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowania2. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii metody radykalnegoleczenia miejscowego nowotworów złośliwych.• MZ• Samorządy powiatowe i gminneCZĘŚĆ FINANSOWA325 000 000 zł łącznie w tym:100 000 000 zł – zakup nowego sprzętu do radioterapii225 000 000 zł – rozwój Narodowego Centrum Radioterapii Hydronowej:I etap- 155 mln:- 1 stanowisko gantry z wiązką skanującą - 70 mln zł- 2 bunkry terapeutyczne wraz z infrastrukturą - 20 mln zł- wyposażenie diagnostyczne: PET-CT, MRI, USG - 30 mln zł- systemy planowania leczenia i system informacji onkologicznej - 15 mln zł- budynek diagnostyczny - 20 mln złII etap -70 mln:- 1 stanowisko gantry z wiązką skanującą - 70 mln złKalkulacja dot. sprzętu na podstawie informacji Konsultanta Wojewódzkiego wDziedzinie Radioterapii oraz cen rynkowych.NCRH – kalkulacja przedstawiona przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN38 750 000 zł• środki UE,• budżet województwa,• budżet podmiotów leczniczych oraz ich organów tworzących,• inne – budżet państwa.PRIORYTET 2. Zapewnienie kompleksowego leczenia i długofalowej profilaktyki zaburzeńpsychicznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych subregionówDziałanie 2.1 Rozwoju lecznictwa psychiatrycznego i uzależnieńW Małopolsce rozpoczęła się reorganizacja systemu opieki psychiatrycznej. Tworzone są CentraZdrowia Psychicznego jako nowe wieloprofilowe jednostki organizacyjne spełniające standardywyznaczone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz MałopolskimProgramie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przeprowadzona zostanie modernizacja bazylecznictwa szpitalnego oraz planowany jest dynamiczny rozwój opieki środowiskowej.Jednocześnie działania te powinny sprzyjać zwiększaniu ilości kadr psychiatrycznychw województwie.Priorytetowym zadaniem województwa w zakresie opieki psychiatrycznej jest stałe podejmowaniedziałań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, przyczyniających się do dobrostanu całegospołeczeństwa, zapobiegających pojawieniu się problemów związanych ze zdrowiem psychicznymi przyczyniających się do integracji oraz sprawnego funkcjonowania osób mających problemyze zdrowiem psychicznym. Istotna jest również promocja zdrowia psychicznego orazupowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życiakorzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjachkryzysowych. Niezbędne jest również przeciwdziałanie uzależnieniom, które stanowią istotnyproblem społeczny.35


Tytuł przedsięwzięcia 1. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazylecznictwa psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce.CZĘŚĆ PROJEKTOWACel realizacji • Z analizy wynika, że zasoby opieki psychiatrycznej są rozłożonenierównomiernie, brak jest opieki psychiatrycznej w powiatach wschodniejMałopolski.• Istnieje konieczność decentralizacji opieki psychiatrycznej i dostosowanieobecnej struktury leczenia psychiatrycznego do wymogów nałożonych przezNarodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.• Decentralizacja Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego jest niezbędna,podobnie jak rewitalizacja jego bazy lokalowej.• Zgodnie z założeniami Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznegoplanowane jest utworzenie sieci 16 Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP)zapewniających kompleksową (szpitalną, dzienną i środowiskową) opiekę dlamieszkańców (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) w poszczególnych regionachi przejęcie przez nie odpowiedzialności za zapewnienie i koordynację opiekipsychiatrycznej na danym terenie. Zgodnie z założeniami MPOZP proponowanejest następujące rozmieszczenie CZP: 4 w Krakowie i po 1 w powiecie:krakowskim, oświęcimski, myślenickim/wielickim, olkuskim, brzeskim,dąbrowskim, m. Tarnów, gorlicki, m. Nowy Sącz, tatrzański, nowotarski,wadowickim. Niezbędne jest zabezpieczenie opieki psychiatrycznej wewschodniej Małopolsce poprzez rozwój inwestycyjny w Tanowie oraz NowymSączu. Istotne jest również zapewnienie warunków zdrowotnych do społecznejintegracji osób z zaburzeniami psychicznymi, uruchomienie dodatkowychinicjatyw społecznych na rzecz integracji i przeciwdziałania wykluczeniuspołecznemu osób chorujących psychicznie. Dalszego rozwoju wymaga równieżlecznictwo odwykowe, gdyż uzależnienia stanowią narastający problemspołeczny.Zakres rzeczowy • Rozwój Specjalistycznego Centrum Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznymim. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz rewitalizacja tamtejszej bazy lokalowej.• Budowa Centrum Psychiatrycznego w Tarnowie.• Rozwój psychiatrii w Nowym Sączu.• Organizacja Centrów Zdrowia Psychicznego w Małopolsce (docelowo 16).• Organizacja mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie.• Rozbudowa i reorganizacja całodobowego, dziennego i ambulatoryjnegolecznictwa uzależnień.Komplementarność Projekt jest komplementarny z Małopolskim Programem Ochrony ZdrowiaPsychicznego na lata 2011-2015 oraz Narodowym Programem Ochrony ZdrowiaPsychicznego na lata 2011-2015.Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna izaangażowanie partnerów.CZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2012-2013 / inwestycje: 2014-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzy • Ministerstwo Zdrowia• Samorządy powiatowe• Podmioty medyczne publiczne i niepubliczne• Organizacje pozarządoweCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowitaok. 300 000 000 złOpis sposobuNa podstawie danych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWMszacowania wartościSzacowany udział 30 000 000 złbudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowania• budżet województwa• budżety jednostek samorządu terytorialnego36


Tytuł przedsięwzięcia1. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazylecznictwa psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce.• budżet NFZ• budżet państwa• środki unijnePriorytet 3Holistyczne podejście do opieki medycznej nad osobami starszymi.Działanie 3.1 Rozwoju opieki medycznej nad osobami starszymiZe względu na stosunkowo dużą ilość specjalistów geriatrii i możliwość skorzystaniaz zaplecza organizacyjnego innych jednostek ochrony zdrowia na terenie Krakowa zostanieuruchomiony ośrodek geriatryczny. Równolegle w istniejących zasobach szpitalnychi ambulatoryjnych zostanie przeprowadzona reorganizacja mająca na celu dostosowanie profiluświadczeń do potrzeb osób starszych.Kompleksowa opieka nad osobami starszymi jest słabo rozwinięta. Analizując zmieniającą sięstrukturę wiekową oraz wydłużającą się średnią długość życia mieszkańców województwa należypodjąć działania skupiające się na rozwoju opieki nad osobami starszymi. Wzrost populacji osóbstarszych będzie skutkował większym popytem na usługi opieki medycznej przeznaczone dla tejgrupy wiekowej. Należy przygotować się do charakterystycznych i typowych zadań medycznych,jakie stawia przed systemem proces starzenia się społeczeństwa i długowieczność obywateli(wzrost liczby osób dotkniętych więcej niż jedną chorobą przewlekłą, wzrost liczby osóbdotkniętych powikłaniami wynikającymi z interakcji leków, oraz schorzeń jatrogennych). Ponadtoniezwykle ważne jest wspieranie innowacji i rozwiązań w zakresie inteligentnej opieki zdrowotnei lepszego życia, które będą służyć promowaniu aktywnego starzenia się w dobrej kondycjipsychicznej i fizycznej oraz zapewnienie usług w największym możliwym stopniu dopasowanychdo rzeczywistych potrzeb tej grupy wiekowej.TytułprzedsięwzięciaCel realizacji1. Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacja zasobówopieki geriatrycznej w województwie.CZĘŚĆ PROJEKTOWANadrzędnym celem utworzenia Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego w ramachSzpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest zapewnienie i jak najdłuższe utrzymaniewśród mieszkańców Województwa Małopolskiego tzw. starzenia pomyślnego z niskimryzykiem chorób i jednocześnie z zachowaną sprawnością fizyczną oraz poznawczą.W ramach tego celu nadrzędnego realizowane będą cele szczegółowe o charakterzeterapeutycznym, które koncentrują się na następujących zagadnieniach: (1)Prewencja schorzeń i problemów geriatrycznych wśród ludności WojewództwaMałopolskiego poprzez akcje edukacyjne skierowane do różnych pokoleńmieszkańców; (2) Stworzenie modelowego ośrodka umożliwiającego zapewnieniekompleksowej wielospecjalistycznej oceny i leczenia problemów geriatrycznych okresuwczesnej i późnej dojrzałości w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej prowadzonejw ramach Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego Szpitala Uniwersyteckiegow Krakowie; (3) koordynacja i współpraca z oddziałami klinicznymi SzpitalaUniwersyteckiego w opracowaniu i wdrażaniu kompleksowej oceny geriatrycznejwśród starszych pacjentów szpitala celem poprawy jakości opieki medycznej dla tejgrupy chorych; (4) koordynacja pracy i wielokierunkowa współpraca z filiami Centrumw subregionach Województwa Małopolskiego z zapewnieniem konsultacjii ewentualnych hospitalizacji diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych; (5) ścisławspółpraca z Centrum Psychogeriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w rozwiązywaniuproblemów somatycznych pacjentów leczonych psychiatrycznie.Projekt ma charakter nowatorski i stanowi pionierską propozycję kompleksowegorozwiązywania problemów pojawiających się w procesie starzenia. Dzięki utworzeniuMedycznego Centrum Wieku Dojrzałego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego37


Tytułprzedsięwzięcia1. Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacja zasobówopieki geriatrycznej w województwie.w Krakowie powstanie unikalny na terenie Polski ośrodek diagnostyki i leczenia choróbwieku starszego. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Klinice ChoróbWewnętrznych Geriatrii pracuje zespół doświadczonych lekarzy specjalistów geriatrii,dzięki czemu Centrum będzie miało zapewniona kadrę lekarską na najwyższympoziomie, dającą jednocześnie gwarancję udzielania odpowiedniej jakości usługmedycznych. Szpital ma charakter wieloprofilowy, dzięki czemu dysponuje kadrąspecjalistów różnych dziedzin medycyny, koniecznych do interdyscyplinarnej opiekimedycznej nad pacjentem w starszym wieku.Utworzone Centrum ma zapewnić kompleksową diagnostykę problemów starzejącegosię organizmu i jednocześnie umożliwiać koordynację i merytoryczne wsparcie filiicentrum powstających w subregionach Województwa Małopolskiego.Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest zabezpieczeniekompleksowej opieki dla osób starszych na terenie Krakowa oraz zwiększaniedostępności do tego rodzaju świadczeń w subregionach.Zakres rzeczowy • Utworzenie Centrum na bazie Kliniki Chorób Wewnętrznychi Geriatrii w Krakowie – przypisanie Centrum roli koordynatora oraz kreatoranowej jakości w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz tworzenie bazyłóżkowej i organizacja specjalistycznych poradni.• Rozwój opieki geriatrycznej w subregionach poprzez reorganizację i rozbudowęzasobów stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki geriatrycznej (wydzielanie łóżekgeriatrycznych z istniejących oddziałów i organizacji poradni geriatrycznych wsubregionach). Rozwój opieki geriatrycznej planowany jest m.in. w krakowskichszpitalach miejskich oraz w Szpitalach w Limanowej, Gorlicach i Wadowicach.Komplementarność Projekt jest nowatorski i z uwagi na swój systemowy charakter może się przyczynić dowypracowania rozwiązania modelowego, którego w geriatrii brakuje.Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowaniepartnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2013-2014 / inwestycja: 2015-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzySzpital na bazie którego powstanie Centrum,Szpitale, w których rozwijana będzie geriatria,Samorządy powiatowe.CZĘŚĆ FINANSOWAŁącznie 95 500 000 zł w tym:50 000 000 zł Medyczne Centrum Wieku DojrzałegoRozwój geriatrii w szpitalach w subregionach, w tym:Szacowana wartość10 000 000 zł – Małopolska Zachodniacałkowita7 500 000 zł – obszar metropolitalny krakowski28 000 000 zł – subregion nowosądeckiOpis sposobuszacowania wartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywaneźródłafinansowaniaKwoty określone na podstawie szacowania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznejoraz podmiotów leczniczych zgłaszających akces do projektu.9 550 000 zł• środki europejskie,• budżet samorządu województwa oraz powiatów• środki podmiotów leczniczych38


PRIORYTET 4 Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programówprofilaktyki i edukacji zdrowotnej.ochrony zdrowia, w tymDziałanie 4.1 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia.Opracowanie celowanych programów zdrowotnych dla poszczególnych rejonów (gmin,powiatów, subregionów) w zależności od sytuacji epidemiologicznej, rozeznanych potrzebzdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców przyniesie najlepszy efekt zwrotny. Należy finansowaćtylko takie programy, które mają potwierdzoną naukowo wysoką skuteczność realizacjii efektywność interwencji oraz stworzyć szeroką koalicję na rzecz zaangażowania wszystkichśrodowisk na rzecz realizację tego działania.Styl życia człowieka będący wynikiem wzajemnego oddziaływania, warunków życiowychi indywidualnych wzorców zachowań, wynikających z czynników społeczno-kulturowychi osobistych cech charakteru. Stanowi podstawową przyczynę chorób o znaczeniu społecznymdlatego tak ważnym jest określanie czynników ryzyka oraz upowszechnianie zasad zdrowego stylużycia. Edukacja i promocja zasad zdrowego trybu życia na szeroką skalę jest stosowanaw społeczeństwach zachodnich czego efektem jest niższa umieralność na choroby układukrążenia, nowotwory i inne. Podjęcie długoletnich działań promujących zmianę stylu życiaw połączeniu z profilaktyką to najlepszy rodzaj inwestycji w zdrowie społeczeństwa.Tytuł przedsięwzięciaCel realizacjiProgramy edukacji i profilaktyki zdrowotnej.CZĘŚĆ PROJEKTOWAOsiągnięcie większej świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski, a tym samympoprawa wskaźników określających stan ich zdrowia. Planowane do realizacjiprogramy profilaktyczne i edukacyjne powinny wynikać z rozeznanych potrzebzdrowotnych populacji do jakiej są adresowane. Dziedzin medycyny, które w swejwalce o zdrowie pacjentów wymagają wsparcia przez tego rodzaju działania jest wiele,poniżej określono te, które wymagają szybkiego podjęcia interwencji:1) ONKOLOGIA - od wielu lat obserwowany jest systematyczny wzrost zapadalności nachoroby nowotworowe, a do najważniejszych czynników odpowiedzialnych za tenstan zalicza się: starzejącą się populację, zwiększenie ekspozycji na czynnikirakotwórcze, małe postępy w kształtowania postaw prozdrowotnych społeczeństwa.Realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych przyczyni się do osiągnięcia celujakim jest zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe oraz umieralnościz powodu tych chorób.2) KADRIOLOGIA - wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i promowaniezdrowego stylu życia jest najważniejszym elementem ograniczającym liczbęprzedwczesnych zgonów z tego powodu (najczęstszą przyczynę zgonów wśródmieszkańców województwa małopolskiego stanowią choroby układu krążenia).Choroby układu krążenia wynikają w zdecydowanej większości z postawantyzdrowotnych w stylu życia mieszkańców tj. palenia papierosów, braku aktywnościfizycznej, stresu czy niewłaściwych nawyków żywieniowych.Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia umieralności i zachorowalności nachoroby układu krążenia (zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka układu krążenia).3) PSYCHIATRAIA I UZALEŻNIENIA- priorytetem w programach promocji zdrowiapsychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom jest opracowanie planu działaniaobejmującego profilaktykę i promocję zdrowia uwzględniającą potrzeby i specyfikęnaszego regionu. W zakresie psychiatrii działania powinny się koncentrować na dwóchogólnych zagadnieniach:a) przeciwdziałaniu pojawieniu się ewentualnych zaburzeń zdrowia psychicznegou osób zdrowych,39


Tytuł przedsięwzięciaProgramy edukacji i profilaktyki zdrowotnej.b) poprawie jakości życia i systemu opieki nad osobami już chorującymi.Zakładanym celem programów w tym zakresie jest upowszechnienie wiedzy na tematzdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowiapsychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.4) TRANSPLANTACJA – to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, w którejodnotowuje się olbrzymi postęp. Przeszczepianie narządów to powszechnieuznawana, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia, ratująca życie oraz poprawiającajakość życia chorym. Powszechna akceptacja dla przeszczepów w Polsce nie przekładasię na liczbę pobrań narządów. Przeszczepów w Polsce jest znacznie mniej na każdymilion mieszkańców niż w większości państw europejskich. W naszym województwiefunkcjonuje 29 szpitali z oddziałami intensywnej opieki medycznej, które zatrudniająwykwalifikowaną kadrę medyczną, a Kraków jest jednym z największych ośrodkówakademickich w kraju kształcących lekarzy. Pomimo tego, Małopolska znajduje się najednym z ostatnich miejsc w statystyce dotyczącej pobrań narządów do przeszczepów.Dlatego najważniejszym celem realizacji programów edukacyjnych z zakresuprzeszczepiania narządów jest zwiększenie liczby przeszczepianych narządówod dawcy żywego i zmarłego oraz przeszczepów rodzinnych w województwiemałopolskim.5) PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – notowane jest rozpowszechnienie wieluniekorzystnych zachowań szczególnie wśród dzieci i młodzieży sprzyjającychpowstaniu tego rodzaju wad dlatego wskazane jest podejmowanie działańzmierzających do poprawy tej sytuacji. Celem tego rodzaju profilaktyki jestzmniejszenie odsetka osób, u których diagnozowane są nabyte wady postawy.Zakres rzeczowy • koordynacja działań w ramach programów profilaktyki i edukacji zdrowotnejna szczeblu wojewódzkim,• realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych (programówo udowodnionej skuteczności oraz efektywnych kosztowo).Komplementarność 1) Przewidziane działania są zbieżne z zaleceniami zawartymi w NarodowymProgramie Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Małopolskim ProgramieZwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013.2) Przedsięwzięcie jest komplementarne z Małopolskim Programem Ochrony Zdrowiana lata 2006 – 2013 oraz z „Programem zdrowotnym w zakresie prewencjii wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwamałopolskiego”.3) Przedsięwzięcie jest komplementarne z założeniami Narodowego ProgramuOchrony Zdrowia Psychicznego oraz Małopolskim Programem Ochrony ZdrowiaPsychicznego na lata 2011-2015.4) Przedsięwzięcie jest komplementarne z zainicjowanym przez Polską UnięMedycyny Transplantacyjnej projektem pn. Partnerstwo dla Transplantacji(ogólnopolskim projekt realizowany w poszczególnych województwach).Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własnai zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe).CZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Realizacja: 2014-2020Operator/KoordynatorWojewództwo MałopolskiePartnerzy • Podmioty lecznicze,• Izby Lekarskie i Pielęgniarskie,• Jednostki Samorządu Terytorialnego (powiatowe, gminne),• Stacje sanitarno-epidemiologiczne (WSSE i PSSE),• Kuratorium Oświaty,• Narodowy Fundusz Zdrowia,• Organizacje pozarządowe,• Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,• Konsultanci wojewódzcy w określonych dziedzinach medycyny40


Tytuł przedsięwzięciaSzacowana wartośćcałkowitaOpis sposobuszacowania wartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywaneźródłafinansowaniaProgramy edukacji i profilaktyki zdrowotnej.100 000 000 złCZĘŚĆ FINANSOWAKalkulacja prognozowana na podstawie danych Departamentu Zdrowia i PolitykiSpołecznej.8 000 000 zł• środki europejskie,• budżet jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla• NFZPRIORYTET 5. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowiaw Małopolsce, zwiększających jego efektywność.Działanie 5.1 Innowacje w ochronie zdrowiaW związku z tym, że beneficjenci systemu ochrony zdrowia w Małopolsce zgłaszają potrzebęlepszej koordynacji, ciągłości i skuteczności procesów leczenia, dystrybucji środków finansowychna inwestycje oraz działalność bieżącą podmiotów leczniczych oraz wiele innych postulatówdotyczących niezgodności systemowych, opracowany i wdrożony zostanie nowy regionalnymodel zarządzania służbą zdrowia. Ponadto realizowane będą różnorodne, innowacyjne w swejformie projekty służące tworzeniu nowoczesnych rozwiązań zarówno organizacyjnych jaki inwestycyjnych w systemie ochrony zdrowia sprzyjające rozwojowi całego regionu.Nowe usługi medyczne muszą ewoluować i nadążać za postępem w medycyniei wzrastającymi oczekiwaniami pacjentów. To właśnie pacjentom należy zapewnić dostęp donowych rozwiązań i ulepszonych technologii medycznych służących zwiększeniu skutecznościleczenia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawy jakości życia. Planowane działania mogąpomóc w zreformowaniu regionalnego systemu opieki zdrowotnej, przynosząc poprawęwarunków oraz wzrost efektywności funkcjonowania tego sektora. Tworzone przedsięwzięciamają być elementem uzasadnionych potrzeb i służyć wprowadzaniu unikalnych/nowoczesnychrozwiązań systemowych.Tytuł przedsięwzięciaCel realizacji1. Opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania zasobamiregionalnego systemu ochrony zdrowia.CZĘŚĆ PROJEKTOWACelem projektu jest tworzenie warunków zapewniających zwiększenie efektywnościregionalnego systemu ochrony zdrowia oraz poprawę dostępności do usługzdrowotnych.Beneficjenci regionalnego systemu ochrony zdrowia uczestniczą w dynamicznymprocesie zmian, które wynikają głównie z konieczności dostosowania się dozmieniającej się populacji i jej potrzeb oraz z coraz szerszego dostępu do nowychtechnologii, za pomocą których świadczone są usługi zdrowotne. Dodatkowoograniczone środki finansowe i sukcesywnie wdrażane zasady wolnorynkowesprzyjają niekorzystnym zjawiskom takim jak konkurowanie pomiędzy placówkami,które z uwagi na społeczny charakter działalności powinny konsolidować siłyi wspólnie planować jak najlepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańcówdanego obszaru.Proponowanym rozwiązaniem dla tej sytuacji jest utworzenie MałopolskiejRegionalnej Komisji Koordynacji Systemu Ochrony Zdrowia (tzw. okrągły stół dla41


Tytuł przedsięwzięcia1. Opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania zasobamiregionalnego systemu ochrony zdrowia.CZĘŚĆ PROJEKTOWAzdrowia”) w której zasiadaliby:- przedstawiciele organów założycielskich wszystkich podmiotów leczniczychudzielających świadczeń szpitalnych,- przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia,- przedstawiciele zawodów medycznych,- niezależni eksperci.Zadaniem Komisji byłoby m.in. wspólne wypracowywanie rozwiązań systemowych dlamałopolskiej służby zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń oraz alokacji zasobówsprzętowych. Komisja funkcjonowałaby na zasadzie porozumienia, a jej opiniemiałyby decydujący wpływ na przemyślaną kontraktację świadczeń orazprzyznawanie dotacji na sprzęt oraz inwestycje w ochronie zdrowia. Ze względu nawielość podmiotów zaangażowanych w kreowanie regionalnego systemu ochronyzdrowia przedsięwzięcie może okazać się trudne do zrealizowania. Jednocześniepowodzenie jego powodzenie znacząco przyczyni się do poprawy wykorzystaniazasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia i może dać początek dla nowegozarządzania ochroną zdrowia w skali województwa.Zakres rzeczowyProjekt nie wymaga nakładów finansowych.Komplementarność Projekt jest nowatorski.Formuła realizacji WI – zadanie współzależne: realizacja przez instytucje regionalne powiązanez administracją regionalną.CZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy/powołanie Komisji – 2013, funkcjonowanie Komisji 2014-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzy • jednostki samorządu terytorialnego,• MOW NFZ,• Eksperci.Tytuł przedsięwzięciaCel realizacji2. Integracja systemów informatycznych w jednostkach szpitalnych. Rozwójtelemedycyny.CZĘŚĆ PROJEKTOWAWdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telemedycznych orazwykorzystanie robotów w niektórych dziedzinach medycyny przyczyni siędo skrócenia czasu leczenia oraz wzrostu efektywności funkcjonowania tegosektora. Nowe usługi medyczne muszą ewaluować i nadążać za postępemw medycynie i wzrastającymi oczekiwaniami pacjentów. To właśnie pacjentowinależy zapewnić dostęp do najlepszych technologii medycznych.Cele realizacji projektu:• utworzenie wojewódzkiej bazy specjalistycznego sprzętu i aparaturymedycznej pozwoli na analizę rozmieszczenia, monitorowaniewykorzystania, zaplanowanie zakupów i rozmieszczenie nowego sprzętu,• podniesienie oraz ujednolicenie poziomu informatyzacji jednostek ochronyzdrowia w Małopolsce,• zapewnienie wzajemnej interoperacyjność (jest to zdolność systemówteleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów leczniczych,do wymiany danych oraz dzielenia się informacją i wiedzą) pomiędzyróżnymi systemami funkcjonującymi w ramach jednej jednostki lubpomiędzy jednostkami w województwie w zakresie sprawozdawczościmedycznej i zarządczej dla szybszego reagowania polityki zdrowotnejw województwie na zmiany (trendy epidemiologiczne, wzrost kosztówwydatków, itp.),• „Medycyna oparta na telemedycynie” (parafraza słów: gospodarka oparta42


Tytuł przedsięwzięcia2. Integracja systemów informatycznych w jednostkach szpitalnych. Rozwójtelemedycyny.CZĘŚĆ PROJEKTOWAna wiedzy) – telekonsultacje, telediagnostyka, szkoleniach i edukacjapersonelu medycznego, itp. (środowisko e-health),• obniżenie kosztów administracyjnych jednostek - rozwiązaniaz rodziny ERP (Enterprise Resource Planning).Dzięki wdrożeniu tego przedsięwzięcia możliwe będzie poznanie kosztówopieki medycznej w przeliczeniu na konkretnego pacjenta, a tymporównywanie efektywności procedur medycznych w poszczególnychpodmiotach leczniczych.Zakres rzeczowy • rozbudowa infrastruktury informatycznej i telemedycznej (zakup sprzętu),• wdrażanie rozwiązań jakie oferuje robotyka medyczna,• DATA CENTER dla diagnostyki obrazowej,• rozwój MSIM (Małopolski System Informacji Medycznej).Komplementarność Projekt jest komplementarny z kierunkami informatyzacji „e-Zdrowie Polska” nalata 2011-2015.Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna izaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2013-2014 / inwestycja: 2014-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzy • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji• NFZ (możliwość finansowania usługi medycznej – telemedycyny)• Podmioty lecznicze• Samorządy powiatowe• Producenci sprzętu• Firmy z sektora Research & DevelopmentCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartość 120 000 000 mln złcałkowitaOpis sposobuNa podstawie kalkulacji Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.szacowania wartościSzacowany udział 13 000 000 złbudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowania• środki europejskie,• budżet państwa.Tytuł przedsięwzięcia 3. Uruchomienie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Doświadczalneji Szkoleniowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.CZĘŚĆ PROJEKTOWACel realizacjiRealizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu programu jakim jestbudowa infrastruktury regionu wiedzy poprzez stworzenie jedynego takprofilowanego ośrodka dla rozwoju kadr medycznych w skali kraju.W ośrodku prowadzone będą badania w dziedzinie medycyny klinicznej orazbiologii. Ośrodek umożliwi specjalistom medycyny trening umiejętnościpraktycznych oraz stanowić będzie platformę dla współpracy jednosteknaukowo-badawczych w zakresie rozwoju biotechnologii medycznej.Ośrodek będzie swoistym miejscem jednoznacznie kojarzonym z centrumnaukowo badawczym: Research-City, w którym byłyby zapewnione warunkido badań i ćwiczeń oraz zaplecze socjalne.Kursy i warsztaty tematyczne mają być nastawione silnie na elementpraktyczny, z wykorzystaniem wiedzy wysokiej klasy specjalistów z kraju43


Tytuł przedsięwzięcia 3. Uruchomienie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Doświadczalneji Szkoleniowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.CZĘŚĆ PROJEKTOWAi świata oraz nowych trendów/rozwiązań w medycynie (szczególniew zakresie nowych technologii symulacji medycznej). Odpłatność za udziałmogłaby być pełna, lub jako element grantów naukowych, lub doskonaleniakadr w ramach środków UE.Zakres rzeczowyKomplementarnośćCele realizacji projektu:• wykreowanie centrum wiedzy dotyczącego najnowszych metoddiagnozowania i leczenia pacjenta w poszczególnych dziedzinachz zastosowaniem unikalnych metod, które są obecnie niedostępne lubtrudno dostępne w Małopolsce,• prowadzenie badań w zakresie medycyny innowacyjnej i translacyjnej,• zapewnienie warunków dla realizacji nowoczesnych badań i programówterapeutycznych dla pacjentów,• stworzenie akredytowanego ośrodka medycznego wyznaczającego kierunkirozwoju medycyny (leczenia) w województwie i w kraju,• organizowanie kursów i szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacjekadry medycznej,• prowadzenie warsztatów symulacji medycznej doskonalącychzaawansowane umiejętności diagnostyki i leczenia w zakresie kardiologii,kardiochirurgii, pulmonologii, torakochirurgii oraz anestezjologii,• wykorzystanie najlepszych praktyk komunikacji teleinformatycznej dowymiany doświadczeń i telekonsultacji,• nowy element/rodzaj sposobu dopełnienia obowiązku doskonaleniazawodowego lekarzy,• stworzenie medycznego inkubatora działalności naukowo-badawczej,• doskonalenie umiejętności na najnowocześniejszym sprzęcie wiodącychproducentów,• dostęp do najnowocześniejszego sprzętu medycznego, lub jego testowanie(kooperacja z producentami),• możliwość udziału obcokrajowców.W wyniku realizacji projektu powstanie silny ośrodek medyczny powiązanyz Uniwersytetem Jagiellońskim, dodatkowo zostanie wzmocniony elementembadawczo-rozwojowym.W ramach Małopolskiego Ośrodka Medycyny Doświadczalnej i Szkoleniowejpowstanie:• Centrum Medycyny Szkoleniowej i Symulacji Medycznych umiejscowione wistniejących budynkach Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego oraz wBudynku „0”. Dostosowanie istniejących budynków do wymogów Ośrodkapolegać będzie na adaptacji i wyposażeniu:- 4-5 sal treningowych dla symulacji medycznych,- 1 sali dla warsztatów obrazowania oraz telemedycyny.• Centrum Medycyny Doświadczalnej umiejscowione w istniejącym budynkuCentrum Badań i Nowych Technologii Medycznych. W tym celu niezbędnybędzie zakup wyposażenia naukowo-badawczego o najwyższym standardzie.• Baza noclegowa dla 30-40 lekarzy wraz z parkingiem. Dla jej powstaniaplanowana jest adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dawnej kuchniszpitalnej oraz przylegającego terenu.Projekt jest unikalny w skali województwa.Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna izaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2012-2014 / inwestycja: 2015-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynator44


Tytuł przedsięwzięcia 3. Uruchomienie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Doświadczalneji Szkoleniowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.CZĘŚĆ PROJEKTOWAPartnerzy • MZ• UJ CM• producenci sprzętu medycznego, firmy z branży biomedycznej ifarmaceutycznejCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowita19 500 000 złOpis sposobuszacowania wartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowaniaKalkulacja na podstawie wartości podobnej inwestycji zrealizowanej weNiemczech i Austrii:• projekt dostosowawczy- 500 tys. zł• doradztwo specjalistyczne – 500 tys. zł• dostosowanie z wyposażeniem – 18,5 mln zł. W tym uwzględniono:Centrum Medycyny Doświadczalnej zakup: sekwenatora DNA z możliwościąanalizy sekwencji DNA oraz genotypowania (800 tys.), personal genom machine(PGM) do sekwencjonowania całych genów (800 tys.), zestawy do analizymateriału genetycznego (700 tys.), skaningowy mikroskop elektronowy (1.5mln.). Dostosowanie pomieszczeń (500 tys.).Centrum Medycyny Szkoleniowej i Symulacyjnej zakup: symulatorówmedycznych i manekinów (7.5 mln), zakup/użyczenie 30 sztuk stanowisktelekonsultacyjnych TeleDICOM + 1 sztuki serwera systemu konsultacyjnegoTeleDICOM wraz z odpowiednim wsparciem technicznym i merytorycznym (250tys.), sieciowego systemu do archiwizacji badań obrazowych i ich adaptacji docelow edukacyjnych (230 tys.). Wyposażenie sali do warsztatów obrazowaniai telemedycyny (520 tys). Dostosowanie pomieszczeń (1.7 mln).Baza noclegowa wraz z parkingiem: adaptacja istniejącego budynku oraz terenu(4 mln.)2 925 000 zł• środki europejskie,• budżet województwa• inni partnerzy (producenci sprzętu medycznego, firmy biomedyczne etc.)Tytuł przedsięwzięciaCel realizacji4. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacjiw strukturach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i OrtopediiCZĘŚĆ PROJEKTOWAUtworzenie Ośrodka przyczyni się do poprawy stanu zdrowia zarównozawodników, dla których medycyna sportowa to zabezpieczenie medyczne,profilaktyka oraz wsparcie procesu szkolenia sportowego jak i dla osóbaktywnych fizycznie oraz osób, które powinny być aktywne fizyczne czyli dlaogółu populacji dla której aktywność fizyczna jest najistotniejszym nawykiemmodyfikującym negatywny wpływ czynników środowiskowych na ich stanzdrowia.Medycyna sportowa to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łączącaaktywność terapeutyczną z działaniami profilaktycznymi, adresowana do osóbaktywnych fizycznie, zarówno kwalifikowanych sportowców jak i amatorów orazosób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną. Współczesne podejście domedycyny sportowej definiuje tę specjalność jako dziedzinę, której funkcja niesprowadza się nie tylko do leczenia i rehabilitacji, ale także profilaktykizdrowotnej. Aktywność medycyny sportowej w prewencji pierwotnej i wtórnej,wynika z faktu, że aktywność fizyczna jest najistotniejszym nawykiemmodyfikującym negatywny wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowiajednostki. Znaczenie wysiłku fizycznego jako niezależnego czynnikaograniczającego ryzyko zgonu z powodu chorób serca i chorób nowotworowychpotwierdzają wieloletnie badania prospektywne i badania kliniczne. Docelowegrupy pacjentów medycyny sportowej to:45


Tytuł przedsięwzięcia4. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacjiw strukturach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i OrtopediiCZĘŚĆ PROJEKTOWA• zawodnicy dla których medycyna sportowa to zabezpieczenie medyczne,profilaktyka oraz wsparcie procesu szkolenia sportowego,• dzieci i młodzież dla których sport to wsparcie ich procesu rozwoju,• osoby aktywne fizycznie w różnym wieku• osoby starsze, które powinny być aktywne fizyczne.Cele:1. stworzenie pierwszego, nowoczesnego ośrodka zapobiegania i leczeniaurazów sport,2. leczenie urazów sport i prowadzenie pourazowej rehabilitacji,3. działania profilaktyczne adresowane do osób aktywnych fizycznie w tymosób niepełnosprawnych,4. poradnictwo w zakresie dopasowania odpowiedniej formy rekreacji w tymosób niepełnosprawnych,5. profilaktyka urazów sportowych,6. kreowanie nowych standardów w med. sport,7. poczucie profesjonalnego zabezpieczenia medycznego dla osób aktywnychfizycznie,8. promocja zdrowia w populacji ogólnej poprzez zachęcenie do prowadzeniaaktywnego trybu życia,9. profilaktyka chorób przewlekłych spowodowanych siedzącym trybem życiadzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu medyny sportowej,10. badania w zakresie stosowania suplementów diety i środkówfarmakologicznych, zwalczanie dopingu.Atuty KCRiO jako realizatora projektu to kompleksowe podejście - leczenieurazów i rehabilitacja, specjalizacja jednostki – chirurgia urazowa, ortopediai rehabilitacja, determinacja we wprowadzeniu zmian doświadczona kadrakierownicza, wysoko specjalistyczna kadra medyczna, zwłaszcza lekarska, wysokiwskaźnik zatrudnienia personelu medycznego, stabilna załoga, doświadczenie wleczeniu i rehabilitacji urazów sportowych, dobre wyposażenie w sprzęti aparaturę medyczną, dobre warunki pobytu chorego, lokalizacja zakładu, jegootoczenie (zabudowa pawilonowa, zieleń - park, basen), wszystkie obiektydostosowane dla osób niepełnosprawnych zasoby terenowe - możliwośćrozbudowy bazy łóżkowej, budowy nowych pawilonów, rozszerzeniadziałalności.Ośrodek będzie współpracował z podmiotami prowadzącymi działalnośćleczniczą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji(w tym z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UniwersytetuJagiellońskiego).1) budowa budynku bloku oper. wraz z zapleczem,2) adaptacja pomieszczeń po salach operacyjnych na sale chorych Ośrodka,Komplementarność Projekt jest innowacyjny.Formuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własnai zaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2012-2014 / inwestycja: 2013-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzyKrakowskie Centrum RehabilitacjiCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartość60 500 000 złcałkowitaOpis sposobuSzacowanie na poziomie określonym przez realizatora.szacowania wartościSzacowany udział 5 500 000 zł46


Tytuł przedsięwzięciabudżetuwojewództwaPrzewidywane źródłafinansowania4. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacjiw strukturach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i OrtopediiCZĘŚĆ PROJEKTOWA• środki europejskie,• budżet Samorządu Województwa• wkład własny Szpitala• PFRON• WFOŚTytułprzedsięwzięcia5. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieciz FASDCZĘŚĆ PROJEKTOWACel realizacji Opieka pediatryczna na poziomie wojewódzkim wymaga integracji orazmodernizacji bazy sprzętowo-lokalowej dlatego zasadnym jest jej utworzenieMałopolskiego Centrum Pediatrii.Celem projektu jest wzmocnienie funkcji metropolitalnych Krakowa w obszarzeinfrastruktury ochrony zdrowia, zapewniając opiekę medyczną w ramachMałopolskiego Centrum Pediatrii, świadcząc usługi:• wysokospecjalistyczne pediatryczne w ramach intensywnego nadzoru nadhospitalizowanymi dziećmi• psychiatrii dziecięcej• jednocześnie ograniczając łóżka diagnostyczne z równoczesnymprzeniesieniem diagnostyki do lecznictwa otwartego.Zakłada się przeprowadzenie przebudowy budynku głównego i zmianyfunkcjonalności w celu stworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowaniaMałopolskiego Centrum Pediatrii dla dzieci i młodzieży z utworzeniem CentrumKompleksowego Leczenia FASD o znaczeniu ponadregionalnym. Poprawawarunków infrastruktury umożliwi zwiększenie dostępności, zapewnienieoptymalizacji, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych i ukierunkowanieSzpitala na rozwój specjalistycznych usług unikatowych w Małopolscei makroregionie w dziedzinie neuroinfekcji, leczenia chorób rzadkich w tymmukopolisacharydozy i mukowiscydozy, intensywnej terapii oraz w obszarzespecjalistki pediatrycznej: neurologii, reumatologii, rehabilitacji, gastroenterologii,endokrynologii, chorób zakaźnych, pulmonologii, alergologii w powiązaniuz psychiatrią dziecięcą.Przebudowa budynku szpitala jest kontynuacją działań w celu uzyskaniainfrastruktury dla opieki medycznej o wysokim standardzie usług. Umożliwi tospójne funkcjonowanie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego dla dzieciz obszaru metropolitarnego i całego województwa. W wyniku realizacji projektuSzpital wprowadzi długofalowe przekształcenia organizacyjne, ukierunkowane naoptymalne działanie i rozwój jednostki, pełniącej ważną rolę w regionalnymsystemie opieki zdrowotnej, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i poprawęjakości życia.Realizacja projektu i przebudowa budynku pozwoli na:• utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii świadczącego usługi pediatryczneunikatowe w makroregionie• utworzenie Centrum Kompleksowego Leczenia dla dzieci z FASD (gwarancjafinansowania z NFZ)• utworzenie Oddziału Neuroinfekcji (łóżka intensywnego nadzoru z możliwościąhospitalizowania chorób zakaźnych innego pochodzenia niż infekcjecentralnego systemu nerwowego)• utworzenie Oddziału Chorób Rzadkich (reumatologia, rehabilitacjaneurologiczna, neurologia z pododdziałem gastroenterologii) utworzenieOddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci• zabezpieczenie województwa w zakresie hospitalizacji dzieci w okresiezwiększonej zachorowalności na infekcję układu oddechowego i pokarmowego(jesień-zima) na bazie funkcjonowania oddziałów dzieci młodszych,47


Tytułprzedsięwzięcia5. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieciz FASDCZĘŚĆ PROJEKTOWApulmonologii, alergologii i neuroinfekcji• rozwój programów terapeutycznych oraz innowacyjnych terapiiwspomagających konwencjonalne świadczenia medyczne• działania profilaktyczno-edukacyjne oraz współpracę ze szpitalami w zakresietych samych specjalizacji• rozwój Medycznego Laboratorium o pracownię przesiewową chorób rzadkich• zapewnienie rozwoju telemedycyny• zapewnienie optymalizacji, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnychw zakresie profilaktyki i leczenia w obszarze specjalistki pediatrii i psychiatriidziecięcej• zastosowanie OZE z wykorzystaniem dostępnych technologii, zmniejszająckoszty eksploatacji• przebudowę budynku w celu stworzenia warunków spełniających wysokiestandardy dla hospitalizacji dzieci w utworzonym CentrumZakres rzeczowy • modernizacja bazy sprzętowej i lokalowej Małopolskiego Centrum Pediatrii.• uruchomienie Centrum Leczenia FASD.• uruchomienie nowoczesnego oddziału leczenia chorób zakaźnych u dzieci.Komplementarność Projekt innowacyjnyFormuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własnai zaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2012-2014 / inwestycja: 2013-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzyPodmioty leczniczeCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowita28 000 000 złOpis sposobuszacowaniawartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywaneźródłafinansowaniaKalkulacja na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. św. Ludwika w Krakowie.4 000 000 zł• środki europejskie,• budżet Samorządu Województwa,• wkład własny Szpitala.TytułprzedsięwzięciaCel realizacji6. Rozwój Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-PlastycznegoCZĘŚĆ PROJEKTOWACelem projektu jest rozwój zasobów wysokospecjalistycznej opieki chirurgicznejw Małopolsce. Projekt nakierowany jest na poprawę warunków leczenia chorychpoparzonych (Oddział Oparzeń jest jedynym w skali województwa), okaleczonychw wyniku wad wrodzonych (dzieci), wad nabytych (m.in. w wyniku oparzeń)z istotnym naciskiem na zabiegi chirurgiczne w stanach przednowotworowychi nowotworowych, zabiegi rekonstrukcyjne po wycięciu nowotworów oraz pooperacjach onkologicznych. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie skalidotychczasowej działalności w stosunku do pacjentów dorosłych oraz rozwójnowego obszaru opieki chirurgicznej nad dziećmi. W zakresie chirurgiirekonstrukcyjnej projekt stanowi istotne ogniwo dopełniające proces terapiii rekonwalescencji pacjentów onkologicznych. Realizacja projektu przyczyni się dowzmocnienia funkcji metropolitalnych Krakowa, poprzez rozbudowę infrastrukturywysokospecjalistycznego lecznictwa. Z punktu widzenia beneficjentów48


Tytuł6. Rozwój Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznegoprzedsięwzięciaostatecznych projekt ma na celu:• w odniesieniu do szpitala - zwiększyć efektywność wykorzystania posiadanychzasobów dla celów poprawy standardów opieki zdrowotnej populacji regionu(stworzenie zaplecza dla pracy wysokiej klasy specjalistów),• w odniesieniu do populacji Małopolan - poprawić jakość życia i zwiększyćpotencjał zdrowotny mieszkańców regionu w celu aktywnego kształtowaniaprzez nich przyszłości regionuZakres rzeczowy • remont istniejących pomieszczeń (w tym m.in. remont 2 sal operacyjnych,OIOM – min. 5 stanowisk) wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.• utworzenie 1 Oddziału Pediatrycznego na min. 12 łóżek szpitalnych(modernizacja i adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia).Komplementarność Projekt innowacyjnyFormuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własnai zaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji Etap przygotowawczy: 2012-2014 / inwestycja: 2013-2020Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzySzpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SP ZOZCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowita6 000 000 złOpis sposobuszacowaniawartościSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywaneźródłafinansowaniaKalkulacja na podstawie kosztorysu wskaźnikowego opracowanego na podstawiewizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie przez architekta i projektanta, analizydokumentacji technicznej pomieszczeń, oraz stworzonej na ich podstawie wstępnejkoncepcji planistycznej rozwiązań docelowych oraz rozeznanie cen rynkowych.600 000 zł• środki europejskie,• budżet Samorządu Województwa,• wkład własny Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie SP ZOZTytułprzedsięwzięciaCel realizacji7. Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny KobietCZĘŚĆ PROJEKTOWACelem projektu jest stworzenie specjalistycznego Centrum opieki medycznej nadkobietą i jej potomstwem. Ideą projektu jest objęcie procesami edukacji,profilaktyki, diagnostyki i leczenia kobiet na poszczególnych etapach ich wiekurozwojowego. Tak zorganizowany proces opieki przyczyni się do wzrostuświadomości zdrowotnej, w tym rozrodczej kobiet, zwiększy ich szanseprokreacyjne (leczenie niepłodności, badania prenatalne), pozwoli świadomie wejśćw okres macierzyństwa oraz kontrolować procesy wieku dojrzałego (m.in.menopauza, procesy starzenia). Projekt przyczyni się do wzmocnienia funkcjimetropolitalnych Krakowa poprzez rozbudowę bazy specjalistycznej opiekiginekologiczno-położniczej oraz neonatologiczno-pediatrycznej, z naciskiem nakształtowanie procesów edukacji i profilaktyki społecznej w obszarach mającychbezpośredni wpływ na zjawiska demograficzne regionu (wskaźniki dzietności, liczbyurodzeń, poziom śmiertelności urodzeniowej i okołoporodowej). Z punktu widzeniabeneficjentów ostatecznych projekt ma na celu:- w odniesieniu do szpitala - zwiększyć efektywność wykorzystania posiadanychzasobów dla celów poprawy standardów opieki zdrowotnej nad kobietami i dziećmiw regionie (stworzenie zaplecza dla pracy wysokiej klasy specjalistów) orazstworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, którebędą mogły być implementowane do innych szpitali.• - w odniesieniu do populacji kobiet i dzieci z Małopolski - poprawić jakość życia49


Tytuł7. Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobietprzedsięwzięciai zwiększyć potencjał zdrowotny mieszkańców w celu utrzymania pozytywnychtrendów demograficznych w regionieZakres rzeczowy • modernizacja Oddziałów Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii -modernizacja ośrodka badań prenatalnych,• utworzenie Oddziału Pediatrycznego (adaptacja pomieszczeń wraz z zakupemwyposażenia),• utworzenia Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (adaptacjapomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażeniem zapleczalaboratoryjnego do badań hormonalnych),• utworzenie Ośrodka Opieki nad Kobietą Dojrzałą (adaptacja pomieszczeń wrazz zakupem wyposażenia, zakup sprzętu diagnostycznego w celu poszerzeniazakresu diagnostyki w ginekologii onkologicznej, uroginekologii).Komplementarność Projekt innowacyjnyFormuła realizacji PP – zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własnai zaangażowanie partnerówCZĘŚĆ WDROŻENIOWALata realizacji etap przygotowawczy: 2014 / realizacja: 2015-2016Operator/Województwo MałopolskieKoordynatorPartnerzySzpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SP ZOZCZĘŚĆ FINANSOWASzacowana wartośćcałkowita21 000 000 złOpis sposobuszacowaniawartościkalkulacja na podstawie kosztorysu wskaźnikowego opracowanego na podstawiewizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie przez architekta i projektanta, analizydokumentacji technicznej pomieszczeń, oraz stworzonej na ich podstawie wstępnejkoncepcji planistycznej rozwiązań docelowych oraz rozeznanie cen rynkowychSzacowany udziałbudżetuwojewództwaPrzewidywaneźródłafinansowania2 100 000 zł• środki europejskie,• budżet Samorządu Województwa,• wkład własny Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie SP ZOZ50


6. PLAN FINANSOWYŹRÓDŁA FINANSOWANIAPriorytet 1Przedsięwzięcie nr 1Nowy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu – utworzenie UniwersyteckiegoCentrum Onkologii (UCO)Kwotacałkowita (PLN)Środki UEDofinansowaniez budżetuWojewództwaWkład własnyInne środki495 000 000 420 750 000 -------------- -------------- 74 250 000Przedsięwzięcie nr 2325 000 000 276 250 000 38 750 000 10 000 000 --------------Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii metody radykalnegoleczenia miejscowego nowotworów złośliwych.Priorytet 2Przedsięwzięcie nr 1300 000 000 255 000 000 30 000 000 15 000 000 --------------Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowejbazy lecznictwa psychiatrycznego w Małopolsce.Priorytet 3Przedsięwzięcie nr 195 500 000 81 175 000 9 550 000 4 775 000 --------------Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacjazasobów opieki geriatrycznej w województwie.Priorytet 4Przedsięwzięcie nr 1100 000 000 85 000 000 8 000 000 7 000 000 --------------Programy edukacji i profilaktyki zdrowotnej.Priorytet 5Przedsięwzięcie nr 1bezkosztowe -------------- -------------- -------------- --------------Opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzaniazasobami regionalnego sytemu ochrony zdrowia.Przedsięwzięcie nr 2120 000 000 102 000 000 13 000 000 5 000 000 --------------Integracja systemów informatycznych w jednostkach szpitalnych.Rozwój telemedycyny.Przedsięwzięcie nr 319 500 000 16 575 000 2 925 000 --------------Uruchomienie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Doświadczalneji Szkoleniowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.Przedsięwzięcie nr 4 60 500 000 47 500 000 5 500 000 2 400 000 5 100 000


Kwotacałkowita (PLN)Środki UEŹRÓDŁA FINANSOWANIADofinansowaniez budżetuWojewództwaWkład własnyInne środkiUtworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportoweji Rehabilitacji w KCRiO.Przedsięwzięcie nr 528 000 000 22 000 000 4 000 000 2 000 000 --------------Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Leczenia Dzieci z FASD.Przedsięwzięcie nr 66 000 000 5 100 000 600 000 300 000 --------------Rozwój Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego.Przedsięwzięcie nr 721 000 000 17 850 000 2 100 000 1 050 000 --------------Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i MedycynyKobiet.Suma (PLN) 1 570 500 000 1 329 200 000 114 425 000 47 525 000 79 350 00052


7. SYSTEM WDRAŻANIAW układzie podstawowym, system wdrażania programu strategicznego opiera się na:1. wdrażaniu przedsięwzięć strategicznych określonych w programie,2. regułach planowania realizacji tych przedsięwzięć – w cyklu rocznym, zgodnie z Planemzarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.Poniższe zestawienie zawiera wykaz przedsięwzięć strategicznych, zidentyfikowanychi uzgodnionych w ramach prac nad programem strategicznym. 7Nazwa przedsięwzięciaLata realizacjiOperator/KoordynatorPartnerzyPriorytet 1 Wzrost dostępności do onkologicznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w poszczególnychsubregionach.Przedsięwzięcie nr 1 NowySzpital Uniwersytecki wProkocimiu - utworzenieUniwersyteckiego CentrumOnkologii (UCO)Przedsięwzięcie nr 2Rozwój radioterapii jakopodstawowej, obok chirurgiimetody radykalnegoleczenia miejscowegonowotworów złośliwych.2015-20202014-2020WojewództwoMałopolskieWojewództwoMałopolskieUJ CM, MZ, Centrum Onkologii –Instytut Marii Skłodowskiej CurieOddział w Krakowie.jednostki samorząduterytorialnego, podmiotymedyczne, MZ, PAN.Priorytet 2 Zapewnienie kompleksowego leczenia i długofalowej profilaktyki zaburzeń psychicznychdostosowanych do potrzeb poszczególnych subregionów.Przedsięwzięcie nr 1Rozwój oraz modernizacjaszpitalnej, ambulatoryjnej iśrodowiskowej bazylecznictwa psychiatrycznegow Małopolsce.Przedsięwzięcie nr 1Utworzenie MedycznegoCentrum Wieku Dojrzałegooraz reorganizacja zasobówopieki geriatrycznej wwojewództwie.2014-2020WojewództwoMałopolskiePriorytet 3 Holistyczne podejście do opieki medycznej nad osobami starszymi.2015-2020WojewództwoMałopolskieMZ, samorządy powiatowe,podmioty medyczne publiczne iniepubliczne.Szpital na bazie, któregopowstanie Centrum, samorządypowiatowe, UMK.Priorytet 4 Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i edukacjizdrowotnej.Przedsięwzięcie nr 1Programy edukacji iprofilaktyki zdrowotnej.2014-2020WojewództwoMałopolskiePodmioty działalnościleczniczej,Izby Lekarskiei Pielęgniarskie, JednostkiSamorządu TerytorialnegoWSSE i PSSE, KuratoriumOświaty, NFZ, organizacjepozarządowe, Polska UniaMedycyny Transplantacyjnej,Konsultanci wojewódzcy.Priorytet 5 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia w Małopolsce, zwiększających jegoefektywność.7 Wykaz przedsięwzięć strategicznych uwzględniony w programie stanowił przedmiot konsultacji społecznych, w tymkonsultacji z udziałem podmiotów wskazanych jako operatorzy (koordynatorzy) oraz partnerzy w realizacji danegoprzedsięwzięcia.


Przedsięwzięcie nr 1Opracowanie orazwdrożenie nowoczesnegomodelu zarządzaniazasobami regionalnegosytemu ochrony zdrowia.Przedsięwzięcie nr 2Integracja systemówinformatycznych wjednostkach szpitalnych.Rozwój telemedycyny.2014-20202014-2020WojewództwoMałopolskieWojewództwoMałopolskieJednostki samorząduterytorialnego,MOW NFZ,Eksperci ochrony zdrowia.Ministerstwo Administracji iCyfryzacji, podmioty medyczne,NFZ, konsultant woj. w dziedzinieRadiologii.Przedsięwzięcie nr 3UruchomienieMałopolskiego OśrodkaMedycyny Doświadczalnej iSzkoleniowej KrakowskiegoSzpitala Specjalistycznegoim. Jana Pawła II.2015-2020WojewództwoMałopolskieMZ, UJ CM, producenci sprzętumedycznego, firmy z branżybiomedycznej i farmaceutycznej.Przedsięwzięcie nr 4Utworzenie WojewódzkiegoOśrodka MedycynySportowej i Rehabilitacji wKCRiO.2013-2020WojewództwoMałopolskieKrakowskie CentrumRehabilitacji i Ortopedii.Przedsięwzięcie nr 5Utworzenie MałopolskiegoCentrum Pediatrii i LeczeniaDzieci z FASD.2013-2020WojewództwoMałopolskieWojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. św. Ludwikaw Krakowie, PARPA.Przedsięwzięcie nr 6Rozwój MałopolskiegoCentrum Oparzeniowo-PlastycznegoPrzedsięwzięcie nr 7UruchomienieMałopolskiego CentrumMacierzyństwa i MedycynyKobiet2014-20202015-2016WojewództwoMałopolskieWojewództwoMałopolskieSzpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie SP ZOZ .Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie SP ZOZ.W nawiązaniu do reguł wynikających z Planu zarządzania SRWM, system wdrażania programu opieraćbędzie się na powtarzalnym w cyklu rocznym planowaniu realizacji poszczególnych przedsięwzięćstrategicznych – w oparciu o następujące reguły:ZASADY ORGANIZACJI PROCESUI. Planowanie realizacji przedsięwzięć strategicznych poprzedzające planowanie budżetowe:powtarzalny proces, uruchamiany przed przystąpieniem do prac nad budżetem województwana dany rok (planowanie rzeczowe przed planowaniem budżetowym),aktualizacja planu realizacji zidentyfikowanych przedsięwzięć strategicznych – w cyklu rocznym,ewentualne identyfikowanie innych przedsięwzięć w ramach programu.II.Powiązanie z kontrolą zarządczą: coroczny przegląd zarządzania ukierunkowany na:tworzenie warunków do uruchamiania procesów decyzyjnych,54


korygowania ścieżki postępowania w bieżącej realizacji strategii regionalnej i programówstrategicznych,przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w otoczeniu (nowe instrumenty, źródła finansowania,partnerzy zewnętrzni).III.Główni uczestnicy procesu:wiodąca rola: KOORDYNATOR PROGRAMU (jednocześnie koordynator realizacji grupy DziałańSRWM) tj. właściwy merytorycznie Departament UMWM / Jednostka WM,koordynująca rola: SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO,wspierająca rola: DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWM,główny odbiorca wyników: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA.IV.Tryb realizacji: w oparciu o ramowy zakres informacji i funkcjonalność procedur, przyuwzględnieniu systemu informatycznego współzarządzany przez koordynatorów programu.ZADANIA KOORDYNATORÓW PROGRAM I HARMONOGRAM:organizacja pracy nad przygotowaniem Planu Rocznego dla programu strategicznego, przywspółpracy z jednostkami, zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć służących wdrażaniudanego programu (Departamenty UMWM, WSJO, kluczowe instytucje regionalne)termin: do 31 styczniaprzygotowanie projektu Planu Rocznego dla programu strategicznego i przekazanie go zapośrednictwem systemu informatycznego do Departamentu Polityki Regionalnejtermin: do 25 lutegoprezentacja projektu Planu Rocznego dla programu strategicznego (warsztat strategiczny)termin: do 31 marcazaktualizowanie w systemie informatycznym danych dotyczących przedsięwzięć zaplanowanychw projekcie Planu Rocznegotermin: do 5 kwietniaZADANIA DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ UMWMI HARMONOGRAM:ocena poprawności i kompletności danych zawartych w projektach Planów Rocznychwprowadzonych przez koordynatorów poszczególnych programów do systemu informatycznegotermin: do 10 marcaorganizacja warsztatu pod kierunkiem Sekretarza Województwa z udziałem Zarządu Województwai Departamentów UMWM / Jednostek WM poświęconego prezentacji i dyskusji nad projektamiPlanów Rocznych dla programów strategicznychtermin: do 31 marcaagregowanie danych wprowadzonych do systemu informatycznego w ramach poszczególnychPlanów Rocznych, opracowanie zagregowanego Rocznego Planu Realizacji SRWM i przedstawienie55


System informatycznykanał przekazu danych na temat planowanych do realizacji zadań,służących realizacji programów strategicznych w danym rokugo w trybie informacji na ZWMtermin: do 30 kwietniaSCHEMAT GRAFICZNY PROCESUUruchomienie prac nad Planami Rocznymiprzez koordynatorów programów strategicznychtermin:do 31 styczniaKoordynator programuwiodący merytorycznie(koordynujący) DepartamentUMWM lub WSJOJednostki współpracująceDepartamenty UMWM,WSJO, kluczowe instytucjeregionalnePrzekazanie Planów RocznychKoordynatorzy programów za pośrednictwemsystemu informatycznegotermin:do 25 lutegoWarsztat poświęcony prezentacji i dyskusjinad Planami Rocznymi dla programów strategicznychpod kierunkiem Sekretarza Województwa,z udziałem ZWM i Departamentów UMWM / Jednostek WM,organizowany przez Departament Polityki Regionalnejtermin:do 31 marcaWZÓR PLANU ROCZNEGO DLA PROGRAMU STRATEGICZNEGOOpracowanie Rocznego Planu Realizacji SRWMDepartament Polityki Regionalnej agreguje przekazane dane,przygotowuje zbiorczy plan wdrażania programów strategicznych wdanym roku i przedstawia informację ZWMtermin:do 30 kwietnia56


PLAN ROCZNY wypełniany będzie elektronicznie w formacie standardowej karty realizacji przedsięwzięcia,przygotowywanej i przekazywanej za pośrednictwem systemu informatycznego.PLAN ROCZNY REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA ……….. ROKNazwa programu strategicznegoNazwa priorytetu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I. INFORMACJE OGÓLNENazwa planowanego przedsięwzięciaKlasyfikacjaprzedsięwzięciaPodmiotyrealizująceprzedsięwzięcie strategiczne – flagowe……………………………………………………………………………………...przedsięwzięcie strategiczne ujęte w programie strategicznym (inne niż flagowe)przedsięwzięcie nie ujęte w programie strategicznymoperator(koordynator)partnerzyII. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIAPlanowane lata realizacjiZakres rzeczowy przedsięwzięciaw danym rokuIII. FINANSOWANIESzacowana wartośćcałkowita przedsięwzięciaSzacowany udziałbudżetu województwaInne przewidywaneźródła finansowaniaIV. INNEpodmiot odpowiedzialny za realizację zadaniax – jeśli dotyczyx – jeśli dotyczyx – jeśli dotyczypodmioty zaangażowane w realizację zadania (zarówno udział finansowy, jak i nie finansowyw podziale na etap przygotowawczy oraz etap właściwej realizacji zadaniaopis zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia planowany do zrealizowania w roku objętymplanem rocznym oraz wskaźniki produktu przewidywane do osiągnięcia w wyniku realizacjitego zakresu● w przypadku braku możliwości przeprowadzenia dokładnych szacunków, wartość należy podaćwariantowo (w przedziale od / do; minimalnie / maksymalnie)● w odniesieniu do zadań własnych administracji regionalnej i jednostek podległych – mającychcharakter zadań wieloletnich, wartość należy podać w podziale na:- szacunkowe koszty przygotowania (np. dokumentacja, wykup gruntów itd.)- szacunkowe koszty realizacji- ewentualnie szacunkowe koszty roczne utrzymania● w tym środki przewidywane jako wkład własny w realizację przedsięwzięć typowanychdo wsparcia środkami europejskimi 2014-2020łączniew danymrokulokalneregionalnecentralnezagranicznePowiązanie z SRWM | Działanie/Działania SRWMrealizowane przez dane przedsięwzięcieOPERATOR PROGRAMUDepartament UMWM | Jednostka WMOsoba do kontaktuE-mail | Telefon● w przypadku, gdy szacowany udział budżetu województwa w realizacji zadania wynosimniej niż 100% należy określić zakres rzeczowy / przeznaczenie angażowanychśrodków własnychśrodki planowane do zaangażowania w roku objętym planem rocznymśrodki w dyspozycji podmiotów / instytucji lokalnych i ponadlokalnychśrodki w dyspozycji podmiotów / instytucji regionalnych (poza budżetemwojewództwa)środki w dyspozycji podmiotów / instytucji centralnych (na poziomie krajowym)środki w dyspozycji podmiotów / instytucji pozakrajowych (z wyłączeniem funduszyeuropejskich zarządzanych na poziomie krajowym i regionalnym)nr i nazwa Działania / Działań SRWM, realizowanych przez daneprzedsięwzięcie57


8. SYSTEM MONITOROWANIAW układzie podstawowym, system monitorowania programu strategicznego opiera się na:1. monitorowaniu postępów w osiąganiu wskaźników określonych w programie,2. regułach monitorowania realizacji przedsięwzięć strategicznych – w cyklu rocznym, zgodniez Planem zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.Poniższe zestawienie zawiera wykaz wskaźników osiągnięć sformułowanych dla programustrategicznego ochrony zdrowia, w podziale na priorytety oraz w nawiązaniu do wytypowanychprzedsięwzięć strategicznych. 8Nazwa wskaźnikaWartośćdocelowa na2020 rokOpis sposobuwyliczeniawartościwskaźnikaJednostkamiaryŹródło danychPriorytet 1 Wzrost dostępności do onkologicznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w poszczególnychsubregionach.Na podstawieFunkcjonująceUniwersyteckieCentrumOnkologiiDostępność doradioterapii/liczbaurządzeńDostępnośćdo diagnostykiobrazowej/liczbaurządzeńDostępnośćdo diagnostykiobrazowej/liczbaurządzeńUniwersyteckieCentrumOnkologii1 akcelarator na300 tys. ludności(11/12 wMałopolsce)Nasyceniewysokopolowymisystemami MR do13 na 1 mlnmieszkańcówWysyceniewielorzędowymisystemami TK do20 na 1 mlnmieszkańcówwstępnegopomysłuinwestycyjnego1 Centrum/województwoPopulacjamieszkańcówna danyrok/liczbaurządzeńPopulacjamieszkańcówna danyrok/liczbaurządzeńPopulacjamieszkańcówna danyrok/liczbaurządzeńsztukasztukasztukasztukaRaport z zakończenia inwestycjiDane od konsultantawojewódzkiego/krajowego w dziedzinieradioterapii onkologicznejDane od konsultanta wojewódzkiegow dziedzinie radiologii i diagnostykiobrazowejDane od konsultanta wojewódzkiegow dziedzinie radiologii i diagnostykiobrazowejPriorytet 2 Zapewnienie kompleksowego leczenia i długofalowej profilaktyki zaburzeń psychicznychdostosowanych do potrzeb poszczególnych subregionów.8 Wykaz przedsięwzięć strategicznych uwzględniony w programie stanowił przedmiot konsultacji społecznych, w tymkonsultacji z udziałem podmiotów wskazanych jako operatorzy (koordynatorzy) oraz partnerzy w realizacji danegoprzedsięwzięcia.58


Dostępnoścido stacjonarnych,ambulatoryjnychorazśrodowiskowychform opiekipsychiatrycznejFunkcjonująceMedyczneCentrum WiekuDojrzałego16funkcjonalnych, anieorganizacyjnychCentrów ZdrowiaPsychicznego naterenie1 CZP na 200tysięcysztuka Dane od organów tworzących z NFZwojewództwamałopolskiegozapewniającychrównież opiekędla dzieci imłodzieżymieszkańcówPriorytet 3 Holistyczne podejście do opieki medycznej nad osobami starszymi.Na podstawiewstępnegoMedycznepomysłuSprawozdanie organu założycielskiego nt.Centrum Wiekusztukainwestycyjnegoprzeprowadzonej zmiany organizacyjnejDojrzałego1 Centrum/województwoPriorytet 4 Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia w tym profilaktyki i edukacjizdrowotnej.LiczbarealizowanychProgramprogramów 100 %Dane od: jednostek samorząduzdrowotny=zdrowotnych realizowanych%terytorialnego, NFZ, podmiotówpozytywnaw województwie, programówleczniczychocena AOTMposiadającychocenę AOTMPriorytet 5 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia w Małopolsce, zwiększających jegoefektywność.1 regionalnyWdrożony nowyNa podstawiemodelmodel zarządzaniazałożeńzarządzaniaSprawozdania z działalności Małopolskiegozasobamiprogramowychzasobamisztuka Regionalnej Komisji Koordynacji Systemuregionalnego1 spójny modelregionalnegoOchrony Zdrowiasystemu ochronyzarządzania/systemu ochronyzdrowiawojewództwozdrowiaOdsetek szpitaliNa podstawieze zintegrowanymzałożeń100 % szpitali% Raport z wdrożenia projektusystememprogramowychinformatycznymoraz ekspertyzFunkcjonującyNa podstawieMałopolskiMałopolskiwstępnegoOśrodekOśrodekpomysłuRaport z wdrożenia projektuMedycynysztukaMedycynyinwestycyjnegoDoświadczalnejDoświadczalnej i1 Centrum/i SzkoleniowejSzkoleniowejwojewództwo59


FunkcjonująceNa podstawieMałopolskiewstępnegoCentrum Pediatriii KompleksowegoMałopolskieCentrum PediatriipomysłuinwestycyjnegosztukaRaport z wdrożenia projektuLeczenia Dzieci1 Centrum/z FASDwojewództwoFunkcjonującyWojewódzkiOśrodekMedycynySportoweji Rehabilitacjiw KCRiOOśrodekMedycynySportoweji RehabilitacjiNa podstawieplanów SzpitalasztukaRaport z wdrożenia projektuUnowocześnionei przebudowaneMałopolskieMałopolskiegoCentrumCentrumOparzeniowo-Na podstawieplanów SzpitalasztukaRaport z wdrożenia projektuOparzeniowo-PlastycznegoPlastycznegoUruchomioneMałopolskieCentrumMacierzyństwa iMedycyny KobietMałopolskieCentrumMacierzyństwa iMedycyny KobietNa podstawieplanów SzpitalasztukaRaport z wdrożenia projektuW nawiązaniu do reguł wynikających z Planu zarządzania SRWM, system monitorowaniaprogramu opierać będzie się na powtarzalnym w cyklu rocznym sprawozdawaniu z realizacjiposzczególnych przedsięwzięć strategicznych – w oparciu o następujące reguły:ZASADY ORGANIZACJI PROCESU:I. Monitorowanie programu strategicznego powiązane ze sprawozdawczością budżetową:- coroczny i powtarzalny charakter procesu: przegląd przedsięwzięć zrealizowanych w danym roku,poprzedzający prace nad planowaniem realizacji zadań na rok następny.II.Powiązanie z kontrolą zarządczą: coroczny przegląd zarządzania ukierunkowany na:- monitorowanie postępów we wdrażaniu programu,- tworzenie warunków do ukierunkowania procesów decyzyjnych i korygowania ścieżki postępowaniaw bieżącej realizacji programu – przy uwzględnieniu stanu jego realizacji (wraz z identyfikacjąbieżących problemów i ryzyk).III.Główni uczestnicy procesu:- wiodąca rola: KOORDYNATOR PROGRAMU (jednocześnie koordynator realizacji grupy Działań SRWM)tj. właściwy merytorycznie Departament UMWM / Jednostka WM- koordynująca rola: SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO60


- wspierająca rola: DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWM- główny odbiorca wyników: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA I SEJMIK WOJEWÓDZTWA.IV.Tryb realizacji: w oparciu o ramowy zakres informacji i funkcjonalność procedur, przyuwzględnieniu systemu informatycznego współzarządzany przez koordynatorów programu.ZADANIA KOORDYNATORÓW PROGRAMÓW I HARMONOGRAM:I. organizacja pracy nad projektem Raportu Rocznego z realizacji programu strategicznego:- właściwe merytorycznie Departamenty UMWM oraz WSJO- kluczowe instytucje regionalne (spółki z udziałem Województwa Małopolskiego itd.)- kluczowi partnerzy zewnętrzni: podmioty i instytucje niezależne pod względem organizacyjnymoraz finansowym od administracji regionalnej, wdrażający programy lub projekty służące realizacjiprogramu strategicznegotermin: do 31 styczniaII.III.przygotowanie projektu Raportu Rocznego oraz przekazanie go za pośrednictwem systemuinformatycznego do Departamentu Polityki Regionalnejtermin: do 25 lutegoprezentacja projektu Raportu Rocznego (warsztat strategiczny)termin: do 31 marcaZADANIA DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ UMWM IHARMONOGRAMI. ocena poprawności i kompletności danych zawartych w Raportach Rocznych, wprowadzonychprzez Koordynatora programu – do systemu informatycznegotermin: do 10 marcaII.organizacja warsztatu strategicznego pod kierunkiem Sekretarza Województwa – przy udzialeZWM, właściwych merytorycznie Departamentów UMWM i WSJO, poświęconego prezentacjii dyskusji nad Raportem Rocznymtermin: do 31 marcaIII.agregowanie danych wprowadzonych do systemu informatycznego w ramach poszczególnychRaportów Rocznych, opracowanie zbiorczego projektu Raportu Rocznego i przedstawieniedo rozpatrzenia przez ZWMtermin: do 30 kwietniaIV.organizacja prezentacji i dyskusji nad Raportem Rocznym na forum Sejmiku WojewództwaMałopolskiego61


System informatycznykanał przekazu danych na temat zrealizowanych w roku poprzednim zadań,służących wdrażaniu programów strategicznych w danym rokuSCHEMAT GRAFICZNY PROCESUUruchomienie prac nad Raportami Rocznymiprzez koordynatorów programów strategicznychtermin:do 31 styczniaKoordynator programuwiodący merytorycznie(koordynujący) DepartamentUMWM lub WSJOJednostki współpracująceDepartamenty UMWM,WSJO, kluczowe instytucjeregionalnePrzekazanie Raportów RocznychKoordynatorzy programów za pośrednictwemsystemu informatycznegotermin:do 25 lutegoWarsztat poświęcony prezentacji i dyskusji nadRaportami Rocznymi z realizacji programów strategicznychpod kierunkiem Sekretarza Województwa,z udziałem ZWM i Departamentów UMWM / Jednostek WM, organizowanyprzez Departament Polityki Regionalnejtermin:do 31 marcaOpracowanie zbiorczego Raportu Rocznego z realizacjiSRWM i przekazanie do akceptacji ZWMDepartament Polityki Regionalnej – przy uwzględnieniu wniosków zdyskusji warsztatowejtermin:do 30 kwietniaprezentacja i dyskusja: Sejmik WojewództwaWnioski i rekomendacje: diagnoza przyczyn ewentualnych niepowodzeń aktualizacja Planów Rocznych dla programów i ukierunkowanie planowania finansowego62


PLAN ROCZNY wypełniany będzie elektronicznie w formacie standardowej karty realizacji przedsięwzięcia,przygotowywanej i przekazywanej za pośrednictwem systemu informatycznego.PLAN ROCZNY REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA ……….. ROKNazwa programu strategicznegoNazwa priorytetu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I. INFORMACJE OGÓLNENazwa planowanego przedsięwzięciaKlasyfikacjaprzedsięwzięciaPodmiotyrealizująceprzedsięwzięcie strategiczne – flagowe……………………………………………………………………………………...przedsięwzięcie strategiczne ujęte w programie strategicznym (inne niż flagowe)przedsięwzięcie nie ujęte w programie strategicznymoperator(koordynator)partnerzyII. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIAPlanowane lata realizacjiZakres rzeczowy przedsięwzięciaw danym rokuIII. FINANSOWANIESzacowana wartośćcałkowita przedsięwzięciaSzacowany udziałbudżetu województwaInne przewidywaneźródła finansowaniaIV. INNEpodmiot odpowiedzialny za realizację zadaniax – jeśli dotyczyx – jeśli dotyczyx – jeśli dotyczypodmioty zaangażowane w realizację zadania (zarówno udział finansowy, jak i nie finansowyw podziale na etap przygotowawczy oraz etap właściwej realizacji zadaniaopis zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia planowany do zrealizowania w roku objętymplanem rocznym oraz wskaźniki produktu przewidywane do osiągnięcia w wyniku realizacjitego zakresu● w przypadku braku możliwości przeprowadzenia dokładnych szacunków, wartość należy podaćwariantowo (w przedziale od / do; minimalnie / maksymalnie)● w odniesieniu do zadań własnych administracji regionalnej i jednostek podległych – mającychcharakter zadań wieloletnich, wartość należy podać w podziale na:- szacunkowe koszty przygotowania (np. dokumentacja, wykup gruntów itd.)- szacunkowe koszty realizacji- ewentualnie szacunkowe koszty roczne utrzymania● w tym środki przewidywane jako wkład własny w realizację przedsięwzięć typowanychdo wsparcia środkami europejskimi 2014-2020łączniew danymrokulokalneregionalnecentralnezagranicznePowiązanie z SRWM | Działanie/Działania SRWMrealizowane przez dane przedsięwzięcieOPERATOR PROGRAMUDepartament UMWM | Jednostka WMOsoba do kontaktuE-mail | Telefon● w przypadku, gdy szacowany udział budżetu województwa w realizacji zadania wynosimniej niż 100% należy określić zakres rzeczowy / przeznaczenie angażowanychśrodków własnychśrodki planowane do zaangażowania w roku objętym planem rocznymśrodki w dyspozycji podmiotów / instytucji lokalnych i ponadlokalnychśrodki w dyspozycji podmiotów / instytucji regionalnych (poza budżetemwojewództwa)środki w dyspozycji podmiotów / instytucji centralnych (na poziomie krajowym)środki w dyspozycji podmiotów / instytucji pozakrajowych (z wyłączeniem funduszyeuropejskich zarządzanych na poziomie krajowym i regionalnym)nr i nazwa Działania / Działań SRWM, realizowanych przez daneprzedsięwzięcie63


9. PODSUMOWANIE OCENY EX-ANTEW trakcie oceny ex-ante Programu Strategicznego Ochrony Zdrowia przeanalizowano założenia dotyczącestrategicznego charakteru ocenianego dokumentu i przyjęto, że: „Program Strategiczny”, to dokumentsłużący efektywnemu zarządzaniu poszczególnymi politykami regionalnymi w perspektywie 2020 roku,kierunkowo wyznaczonymi przez Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.Program Strategiczny Ochrony Zdrowia został pozytywnie oceniony pod względem poprawności i trafnościmerytorycznej.Poszczególne składowe programu zostały zaprojektowane w sposób logiczny i w bardzo przejrzystymukładzie. Proponowaną strukturę interwencji cechuje wysoka spójność wewnętrzna, co pozwalana przyjęcie dużego prawdopodobieństwa realizacji zakładanych celów i w konsekwencji trwałych zmianspołeczno-ekonomicznych. W diagnozie trafnie opisuje się bieżącą sytuację demograficznoepidemiologiczną,potencjał organizacji systemu ochrony zdrowia wraz z jego obecnym poziomemwykorzystania w województwie małopolskim w ujęciu terytorialnym, przez co we właściwy sposóbnakreślone są kierunki rozwoju w wyselekcjonowanych dziedzinach. Dobór kierunków i obszarówinterwencji – jest właściwy. Przyjęta w opisie diagnozy metoda jest dobrą podstawą do selektywnościna poziomie celów. Zespół ewaluacyjny, dokonując oceny stwierdził, że cel główny odwołuje siędo zidentyfikowanych w części diagnostycznej wyzwań i potrzeb uznanych za priorytetowe dla regionu.Zawiera, więc w sobie obszary uznane za problemowe, których poprawa ma w efekcie doprowadzićdo trwałych i korzystnych zmian społeczno-ekonomicznych.Zespół ewaluacyjny uznał, że sposób prezentacji diagnozy był ubogi w elementy graficzne ilustrującew tekście dane, dlatego poszerzono ilość danych zobrazowanych za pomocą map, wykresów i tabel.Zgodnie z zaleceniami z ewaluacji wprowadzono również analizę SWOT oraz dodatkowo w celu uzyskanialepszej systematyki wprowadzono numeracje działań przyporządkowanych poszczególnym priorytetom.Reasumując wyniki oceny przedsięwzięcia strategiczne są spójne z proponowanymi działaniamii priorytetami oraz odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby. Ze względu nakomplementarność w odniesieniu do Małopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych nalata 2010-2013, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Małopolskiego ProgramuOchrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznegona lata 2011-2015, Programu Zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążeniaw populacji mieszkańców województwa małopolskiego oraz projektu Partnerstwo dla Transplantacjii e-zdrowie Polska można spodziewać się efektów synergii. Zakres rzeczowy poszczególnychprzedsięwzięć, przedstawiony w części projektowej jest spójny z ich celami. Opisane zakresy rzeczowestanowią plan konkretnych działań do osiągnięcia zamierzonych celów w postaci zmian społecznoekonomicznych.64

More magazines by this user
Similar magazines