Podpora prodeje (B_PoP) ZS 08 Metodický list č. 1 (pro KS) - IS VŠFS

is.vsfs.cz

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 08 Metodický list č. 1 (pro KS) - IS VŠFS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.KMK – ML Podpora prodejePodpora prodeje (B_PoP) ZS 08Bakalářské studiumGarant předmětu: ………………………………… PhDr. K. Eliáš, CSc.Vyučující: ………………………………………….. PhDr. K. Eliáš, CSc.Ing. V. Kunz, Ph.D.Typ studijního předmětu: ………………………… povinnýroč./sem.: …………………………………………... 3/5Rozsah studijního předmětu: …………………….. 1/1/0 (př/cv/sem) (PS)6 hod. (KS)Způsob zakončení: ………………………………… z (zápočet)Počet kreditů: ……………………………………… 3Forma výuky: …………………………………….. PS, KSCíl předmětu: seznámit studenty s podporou prodeje jako důležitou součástí integrovanémarketingové komunikace( resp.komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nadlinku(tzv.through marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody podpory prodeje,jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnovánasponsoringu jako součásti podpory prodeje a jeho vazby na public relations,tzv.eventmarketing,corporate social responsibility,atd.. Návazně na tyto teoretické poznatky budoustudenti v rámci cvičení projektovat , realizovat a hodnotit návrhy akcí na podporu prodejes cílem je organizačně a manažersky zvládat a případně i realizovat v praxi.Charakteristika získaných vědomostí a schopností:Tyto vědomosti i praktické dovednosti(postupy)zahrnou zejména tvorbu strategie ,plánování apostupy při realizaci akcí v rámci podpory prodeje a též hodnocení její efektivity. Proto takébude předpokladem pro udělení zápočtu zpracování seminární práce/ analýzy akce na podporuprodeje dle vlastního výběru příp.zadání pedagoga(o rozsahu 10-12 stran) podle stanovenýchanalytických kritérií a úspěšné absolvování krátkého pohovoru. Termín zadání témat prácí:vprůběhu 1.soustředění.Termín odevzdání prácí:na posledním soustředění. Termíny pohovorůbudou stanoveny návazně.Metodický list č. 1 (pro KS)Téma: Podpora prodeje a její místo v systému integrované marketingové komunikaceCíl: Definovat základní pojmy a vysvětlit jednotlivé druhy podpory prodejeDílčí témata:1/marketingový plán a plán marketingové komunikace


Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.KMK – ML Podpora prodeje2/kategorie cílů firem(strategické, taktické,konečné)3/regulace podpory prodeje(např.soutěží,…)4/ podpora prodeje spotřebiteli,zprostředkovateli a prodejci5/plánování a realizace podpory prodeje.K dílčím tématům prostudujte: relevantní části doporučené literatury(viz níže).Článkyz časopisů(viz níže) budou zadávány průběžně.Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Proč roste význam podpory prodeje i jejípodíl na celkovém marketingovém rozpočtu? Proč je podpora prodeje tak účinná? Podporaprodeje ve světle tzv.teorie učení(mechanismus podmíněného reflexu)-vyzkoušeníproduktu,zavádění nové značky. Kategorie podpory spotřebitele(zákazníka)-3 druhypodpory(finanční,produktová,možnost vyhrát…). Spolupráce dvou subjektů( poskytujícíchrozdílné výrobky/služby) v rámci jednotlivých akcí/kampaní na podporu prodeje. Konfliktymezi aktéry na distribuční cestě, podpora prodeje ve spolupráci se zvolenou agenturou.Základní pojmy tématu:: podpora prodeje a další části marketingového komunikačníhomixu,spotřebitel, zprostředkovatel, prodejce, cíle podpory prodeje z pohledu podniku. Regulacepodpory prodeje.Metodický list č. 2 (pro KS)Téma: Metody a postupy podpory prodejeCíl: popsat jednotlivé metody podpory prodeje a vysvětlit jejich fungováníDílčí témata:1/metody podpory prodeje ve světle hyperkonkurence2/kupónové a cenové metody3/spotřebitelské soutěže4/věrnostní programy mj. jako zdroj dat při řízení vztahů k zákazníkům5/podpora produktu,vzorky,reklamní a dárkové předměty6/multilevel marketing, jeho úskalí ,ale i potenciál ( různé komunity-noví potenciální zákazníci).K dílčím tématům prostudujte: relevantní části doporučené literatury(viz níže). Článkyz časopisů(viz níže) budou zadávány průběžně.Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Kupónové vs. cenové metody prodeje ajejich nákladovost v rámci kampaní. Jak přesně lze tyto náklady naplánovat? Naševs.konkurenční značka a jak je odlišit. Strategie trvalé nízkých cen vs. strategie vysoká-nízkácena a jejich přijímání/využití spotřebitelem,zprostředkovatelem a prodejcem. Každý rádvyhrává(spotřebitelské soutěže) aneb jak si získat/udržet zákazníka? Věrnostní programy jakonástroj udržení si zákazníka(ofenzivně defenzivní taktika). Které komunity jsou vhodné propoužití multilevel marketingu a proč?

More magazines by this user
Similar magazines