Views
3 years ago

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STEREOORTOFOTO W ... - AGH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STEREOORTOFOTO W ... - AGH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STEREOORTOFOTO W ... -

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 347–354ISSN 2083-2214 | ISBN 978-83-61576-19-8MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STEREOORTOFOTO W GISTHE POSSIBILITY OF USING STEREO-ORTHOPHOTO IN GISKrystian PykaAGH w Krakowie, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji ŚrodowiskaSŁOWA KLUCZOWE: ortofotomapa, stereoortofoto, paralaksa, dane 3D, GISSTRESZCZENIE: W pracy podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy rosnące zapotrzebowaniena dane 3D jest szansą na wykorzystanie w GIS znanej od dziesięcioleci techniki stereoortofoto.W pierwszej części krótko przedstawiono dotychczasową historię stereoortofoto oraz wskazanoprzyczyny spadku zainteresowania techniką. Za główną przyczyną uznano fakt, że stereoortofotopowstało w czasach fotogrametrii analogowej. Cyfrowe przetwarzanie obrazów stwarza nowe,korzystne okoliczności do ponownego zainteresowania się porzuconą przed laty techniką. W kolejnejczęści pracy została przedstawiona strategia działań na rzecz popularyzacji stereoortofoto. Jakowarunek niezbędny tej strategii uznano użytkowanie stereoortofoto w środowisku GIS, ze wskazaniemna otwarte oprogramowanie. W konkluzji zauważono, że pomiędzy stereoortofoto i technologiąGIS istnieje powiązanie synergiczne: GIS 3D potrzebuje prostej techniki wnoszącej trzeci wymiara jednocześnie GIS jest niezbędny do nowoczesnego stosowania stereoortofoto.1. WPROWADZENIERosnący popyt na informację geoprzestrzenną 3D jest dobrą okazją do przypomnieniakoncepcji stereoortofoto. Co prawda była ona przedmiotem badań a nawet wdrożeńw latach siedemdziesiątych XX wieku, ale jej dość szybkie porzucenie miało podłożetechniczne a nie merytoryczne. Dzisiaj, w dobie fotogrametrii cyfrowej oraz technologiiGIS oddanej w ręce społeczeństwa informacyjnego, warunki do wdrożenia stereoortofotosą znacznie korzystniejsze niż przed kilkudziesięciu laty.Uzasadnieniem do podjęcia rozważań o możliwości odrodzenia się stereoortofoto jestzdumiewający sukces ortofotomapy, która w GIS spełnia podwójną rolę: jest źródłemdanych geometrycznych dla obiektów topograficznych a jednocześnie mapą podkładowąsłużącą do prezentacji danych tematycznych. W kontekście popularności ortofotomapyw GIS nasuwa się pytanie, dlaczego nie sięga się po technikę wnoszącą trzeci wymiar przyzachowaniu takich cech jak fotograficzny przekaz treści oraz metryczność. W pracy nieograniczono się do odpowiedzi na to pytanie lecz starano się sformułować, optymalnązdaniem autora, strategię działań na rzecz popularyzacji techniki stereoortofoto.W pracy użyto terminu stereoortofoto w znaczeniu pary obrazów uzyskanych z przetworzeniazdjęć lotniczych, z których jeden jest ortoobrazem, czyli wynikiem ortorektyfikacjizdjęcia, a drugi stereokomponentem, uzyskanym na drodze wprowadzenia paralaksypodłużnej do sąsiedniego ortoobrazu. Nieco inaczej rozumiano termin stereoortofotomapa,347

O możliwościach wykorzystania wód mineralnych w profilaktyce ...
NOWE MOŻLIWOŚCI.
AGROTURYSTYKA: Nowe możliwości dla wsi - Polska w UE
Możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach ... - wup rzeszow.pl
Możliwości organizacyjno-finansowe wdrażania innowacji w ...
Możliwości wsparcia firm w nowej perspektywie finansowej Unii ...
Możliwości finansowania inkubatorów i parków naukowo ...
Łatwa inspekcja w trudnym terenie - możliwości polskiej robotyki
Możliwości wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - DNV
możliwości rozwoju spalarni odpadów w polsce vi międzynarodowa ...
Łatwa inspekcja w trudnym terenie - możliwości polskiej robotyki
Łatwa inspekcja w trudnym terenie - możliwości polskiej robotyki
Możliwości międzynarodowej współpracy w branży energetycznej w ...
Obsługa osób o ograniczonej możliwości poruszania się na rynku ...
Nowe możliwości i wyzwania związane z ... - Ernst & Young
Jeden temat. Miliony możliwości. Individual 2013. - Loewe
PKO Bank Polski, Możliwości kredytowe i inwestycyjne
Uwzględnianie ró nic płci w edukacji medialnej - game
możliwości wykorzystania transformaty fouriera w steganografii ...
Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w woj ...
praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu
Możliwości wykorzystania i pomocy matematyki w nauczaniu ...
Możliwości wykorzystania muzeów i sanktuariów w turystyce na ...
możliwości wykorzystania układów programowalnych do ...
Możliwości wykorzystania watermarkingu do ... - cygnus
Badania i możliwości wykorzystania minerałów ciężkich z bałtyckich ...
Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce
możliwości wykorzystania bazy danych do badań nad zmianami ...
Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla ...