zpravodaj 6-07.pdf

seberov.cz
  • No tags were found...

zpravodaj 6-07.pdf

OBSAHObsahRADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ZastupitelÈ informujÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌ . . . . . . . . . . . . . . . . 6⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Praûsk· plyn·rensk· informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Program kulturnÌch akcÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22SdruûenÌ äupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Obec bar·ËnÌk˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Fotbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25ZdravotnÌ okÈnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25T…MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28P¯ikrmov·nÌ pt·k˘. Ot·zky a odpovÏdi. . . . . . . . . . . . . . . 28Chodci, dÏti a ¯idiËi v obytnÈ zÛnÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31DalöÌ vzdÏl·v·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32KR¡TK… ZPR¡VY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Od n·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Od soused˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Odjinud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35NAäI SOUSED… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35SilniËnÌ okruh kolem Prahy se blÌûÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35ROZHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37P¯ijÔte n·m fandit! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 1


RADNICESlovo starostkyV·ûenÌ spoluobËanÈ,Nastal Ëas pro vÏtöinu lidÌ nejp¯ÌjemnÏjöÌ ñ ËasV·noËnÌch sv·tk˘, setk·nÌ s†p¯·teli, blÌzk˝milidmi, s†rodinou, ale i Ëas hodnocenÌ.Jsem velice r·da, ûe se n·m na†konci roku poda¯ilosestavit rozpoËet na rok 2008. Rozpo-Ëet vyrovnan˝, kdy nedopl·cÌme deficit z p¯ebytk˘zisku minul˝ch let, tedy zejmÈna zezisku z†prodej˘ pozemk˘. RozpoËet se schvalujena zased·nÌ zastupitelstva, kterÈ se bohuûelkon· po datu uz·vÏrky tohoto ËÌsla, protojeho schv·lenou verzi, vËetnÏ koment·¯e, zve-¯ejnÌme aû v†dalöÌm ËÌsle Zpravodaje. Po zased·nÌzastupitelstva bude rozpoËet zve¯ejnÏnna internetov˝ch str·nk·ch i na v˝vÏsk·ch⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti (M»).Mezi dalöÌ kroky, kterÈ jdou kup¯edu, je zpracovan·studie centra v†äeberovÏ. BliûöÌ informace,vËetnÏ obrazovÈ vizualizace, jsou zve-¯ejnÏny v†p¯ÌspÏvku mÌstostarosty Ji¯Ìho Rittav rubrice ZastupitelÈ informujÌ. Centrumv†HrnË̯Ìch je o†nÏco pozadu, nicmÈnÏ jsmejiû takÈ zadali zpracov·nÌ prvnÌch objemov˝chstudiÌ. Koncem roku vybereme t¯i uchazeËe,kte¯Ì dostanou jiû delöÌ Ëasov˝ prostor ke zpracov·nÌdetailnÏjöÌch studiÌ. Tyto studie n·slednÏzve¯ejnÌme, budou vystaveny v†Bar·ËnickÈrychtÏ. Teprve potÈ se schv·lÌ architekt, kter˝bude s†naöÌ mÏstskou Ë·stÌ spolupracovat nazpracov·nÌ dokumentace k†˙zemnÌmu rozhodnutÌa pravdÏpodobnÏ i na realizaci celÈhoprojektu.S†koncem roku se mi poda¯ilo zÌskat dotaciod hlavnÌho mÏsta Prahy na rekonstrukci h¯iötÏp¯i Z·kladnÌ ökole (Zä) V†Ladech. Rekonstrukcep¯ijde na zhruba 1,8 milionu KË, p¯i-Ëemû dotace hlavnÌho mÏsta Prahy ËinÌ 1,18milionu KË, zbyl· Ë·stka pak p˘jde z†rozpoËtunaöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Projekt jsme konzultovalis†pedagogick˝m sborem. H¯iötÏ bude v dopolednÌchhodin·ch k†dispozici pot¯eb·m Zäa†mate¯skÈ ökoly, v†odpolednÌch hodin·chbude slouûit vöem dÏtem z naöÌ M». Provozh¯iötÏ bude upraven provoznÌm ¯·dem, kter˝bude zve¯ejnÏn na oplocenÌ h¯iötÏ a na n·-stÏnce Zä. Kdyû uû se budou†rekonstruovatvenkovnÌ plochy, nech·me takÈ provÈst izolaceË·sti budovy Zä, protoûe se tu dlouhodobÏvlivem zv˝öenÈ vlhkosti budova ökoly poökozuje.Do konce roku chceme jeötÏ takÈ nechat provÈstdalöÌ opat¯enÌ, tak aby ¯idiËi automobil˘,projÌûdÏjÌcÌ naöÌ M», byli nuceni zpomalit.Z†tohoto d˘vodu bude vybudov·na zpomalovacÌlavice p¯ed fotbalov˝m h¯iötÏm smÏremod HrnË̯. V†p¯ÌötÌm roce pl·nujeme postavitdalöÌ zpomalovacÌ lavice. V†rozpoËtu jsme vy-Ëlenili finance i na semafory, kterÈ by takÈmÏly doplnit bezpeËnostnÌ opat¯enÌ na oboup·te¯nÌch ulicÌch v†naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.Se zimnÌm obdobÌm jsou spojenÈ i zimnÌ radov·nky,kterÈ zejmÈna naöim nejmenöÌm p¯in·öÌradost. Naopak dospÏl˝m p˘sobÌ starost˙klid snÏhu, ledu a n·mrazy. Mezi povinnostinaöÌ M» pat¯Ì mimo jinÈ takÈ ˙klid snÏhuz†nÏkter˝ch komunikacÌ a chodnÌk˘. Avöak nevöechny chodnÌky musÌ uklÌzet M». V p¯ÌpadÏ,ûe mezi hranicÌ stavby (domu Ëi plotu) achodnÌkem leûÌ p·s zelenÏ a chodnÌk je u komunikace,uklÌzÌ snÌh M». Pokud vöak chodnÌkbezprost¯ednÏ sousedÌ s†vaöÌm pozemkemËi stavbou, mÏli by snÌh uklÌzet majitelÈ p¯ilehl˝chnemovitostÌ. Za p¯ÌpadnÈ neuklizenÌsnÏhu neexistujÌ û·dnÈ sankce v†podobÏ pokut.P¯esto prosÌm ty majitele nemovitostÌ, kte¯Ìby mÏli snÌh z†chodnÌku uklÌzet, aby to dÏlali.Pom·hajÌ tÌm nejen sami sobÏ, ale i n·m vöem,tedy obËan˘m naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Pouze proilustraci uv·dÌm, ûe M» se star· o ˙drûbu vÌceneû 58†000 m 2 komunikacÌ a vÌce neû 15†000†m 2chodnÌku. Proto i sebemenöÌ pomoc od V·s jepro n·s velk˝m p¯Ìnosem. A proto vöem, kdose svÏdomitÏ star·te o chodnÌky p¯ed sv˝mdomem, dÏkuji.S†Ëasem V·noËnÌm p¯ich·zÌ takÈ konec roku.Doba, kdy vÏtöina lidÌ hodnotÌ rok, kter˝ sech˝lÌ ke svÈmu konci, a takÈ pl·nuje rok nadch·zejÌcÌ.VÏtöina z†n·s se jistÏ dostane k pra-26/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEvideln˝m novoroËnÌm p¯edsevzetÌm, kter· sene vûdy poda¯Ì dodrûet.DomnÌv·m se, ûe nenÌ d˘leûitÈ si d·vat p¯edsevzetÌna p¯elomu roku, p¯ÌpadnÏ hodnotituplynul˝ rok. Z·leûÌ jen na n·s sam˝ch, jacÌjsme, jak se chov·me, nejen sami k†sobÏ, alezejmÈna k†ostatnÌm.V†tomto obdobÌ bychom nemÏli b˝t pouzes†naöimi blÌzk˝mi, ale nap¯Ìklad i s nemocn˝mi,kter˝m p¯ejeme brzkÈ uzdravenÌ a zdravÌv†dalöÌch letech. Protoûe zdravÌ pat¯Ì, podlemne, mezi to nejd˘leûitÏjöÌ, co ËlovÏk m˘ûemÌt. A dokud mu slouûÌ, mnohdy si jej nev·ûÌ.P¯eji V·m vöem kr·snÈ proûitÌ V·noc, oslavs†rodinou a p¯·teli. A takÈ hodnÏ l·sky a p¯·-telstvÌ. äùastn˝ Nov˝ rok 2008.Petra Venturov·,starostkaZe zased·nÌ ZastupitelstvaUsnesenÌ z 14. zased·nÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 12. 11. 2007I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ programZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujeprogram zased·nÌ ZM» jako celek.II. Volba ovϯovatel˘ z·pisuZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepp. Ritta a Kolka ovϯovateli z·pisu.III. Kontrola z·pisu z†minulÈho zastupitelstvaZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovkonstatuje,ûe z·pis z†minulÈho zastupitelstva odpovÌd·pr˘bÏhu jedn·nÌ.IV. Smlouva o v˝p˘jËce ñ Zä a MäZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujesmlouvu o v˝p˘jËce n·sledujÌcÌho nemovitÈhomajetku v†k.˙. äeberov:Zä V†Ladech 6, Praha 4-äeberov:1. Budova Zä, ulice V†Ladech Ë.p. 6 ñ 671 m 22. Pozemek parc. Ë. 64 (zast.plocha) ñ 671 m 23. Pozemek parc. Ë. 65 (zahrada) ñ 390 m 24. Pozemek parc. Ë. 66 (zahrada) ñ 93 m 25. Pozemek parc. Ë. 67 (zahrada) ñ 456 m 2Mä Na P¯ÌËnÈ mezi 186, Praha 4-äeberov:1. Budova Mä, ulice Na p¯ÌËnÈ mezi 186 ñ 299 m 22. Pozemek parc. Ë. 1285 (zast.plocha bezstavby) ñ 34 m 23. Pozemek parc. Ë. 1286 (zahrada) ñ 1733 m 24. Pozemek parc. Ë. 414 (zast.plocha) ñ 299 m 25. Pozemek parc. Ë. 415 (zahrada) ñ 4859 m 2V. ZmÏna z¯izovacÌ listiny Zä a MäZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujez¯izovacÌ listinuZ·kladnÌ ökoly, Praha 4, V†Ladech 6a z¯izovacÌ listinuMate¯skÈ ökoly, Praha 4, Na P¯ÌËnÈ mezi 186v†navrûenÈm znÏnÌ.Tyto z¯izovacÌ listiny v†plnÈm rozsahu zruöujÌveökerÈ p¯edchozÌ z¯izovacÌ listiny organizacÌZ·kladnÌ ökola, Praha 4, V†Ladech 6 a Mate¯sk·ökola, Praha 4, Na P¯ÌËnÈ mezi 186.VI. Informace o zmÏnÏ ⁄P 2010Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovbere na vÏdomÌinformaci o zasl·nÌ podnÏt˘ k†p¯ipravovanÈzmÏnÏ ˙zemnÌho pl·nu hl. m. Prahy k†roku 2010.VII. R˘znÈR1 ñ StanovenÌ odmÏny neuvolnÏnÈmu ËlenuzastupitelstvaZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovstanovujep. Pa¯Ìkovi, neuvolnÏnÈmu Ëlenu zastupitelstva,mÏsÌËnÌ odmÏnu ve v˝öi 480 KË se zpÏtnouplatnostÌ o 12. 7. 2007.VIII. R2 ñ Vesteck· spojkaZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovrozhodlo,ûe tento bod programu bude p¯esunut na zased·nÌzastupitelstva dne 17. 12. 2007.Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostkaIng. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarostaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 3


RADNICEZastupitelÈ informujÌAKTU¡LNÕ STAV VEÿEJN›CH INVESTICOpÏt se pokusÌm struËnÏ shrnout posun v†investicÌch dokonËen˝ch, rozestavÏn˝ch a p¯ipravovan˝ch,kterÈ se dot˝kajÌ mÏstskÈ Ë·sti (M») Praha-äeberov. Jejich investorem nemusÌb˝t jen M».AKCE DOKON»EN… A ROZESTAVÃN…Nechci Ëten·¯e zatÏûovat v˝Ëtem vöech ve-¯ejn˝ch staveb dokonËen˝ch v poslednÌdobÏ. Pr·vÏ proto se omezÌm pouze na stavebnÌdÌla dokonËen· v obdobÌ, kterÈ uplynulood poslednÌho ËÌsla Zpravodaje, tj. odËÌsla 5/2007.PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ NA P¡TEÿNÕCHKOMUNIKACÕCHVöech pÏt p¯isvÌcen˝ch p¯echod˘, p¯es komplikaceu tak Ñmal˝ch stavebì aû nepochopiteln˝ch,uû svÌtÌ. VϯÌm, ûe p¯ispÏjÌ k bezpeËnÏjöÌmup¯ech·zenÌ chodc˘ p¯es tytoenormnÏ zatÌûenÈ komunikace.DOPRAVNÕ OPATÿENÕ V LOKALITà V†LO-KALITà ULIC V LADECH, MUSILOVAÖVe snaze vyjÌt vst¯Ìc obËan˘m tÈto lokalitya omezit provoz projÌûdÏjÌcÌch automobil˘byl po dohodÏ s MÏstskou policiÌ hlavnÌhomÏsta Prahy (MP) a PoliciÌ »eskÈ republiky(P»R) zde nainstalov·n systÈm svisl˝ch dopravnÌchznaËek a p¯ÌËn˝ zpomalovacÌ pr·h.Protoûe tato opat¯enÌ se nÏkter˝m zde ûijÌcÌmobËan˘m p¯Ìliö nezamlouvajÌ, bude pourËitÈ dobÏ systÈm vyhodnocen za ˙ËastiP»R a MP a obËan˘ a dle v˝sledk˘ upraven.KOMUNIKACE LOUCK¡RelativnÏ ÑmenöÌ stavbaì ale technicky n·-roËn· (viz Zpravodaj ËÌslo 5/2007) byla p¯ed·naz·stupc˘m M» 12. 11. 2007. ZlepöÌ* * *obytn˝ komfort zde bydlÌcÌm obËan˘m a komunikaËnÏpropojÌ tuto Ë·st s ulicÌ OsvÏtovou.REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERIC-K… DOMKYAkce, jejÌmû investorem je hlavnÌ mÏstoPraha (HMP) za finanËnÌ spolu˙Ëasti M»,probÌh· dle harmonogramu. Do konce rokuby mÏla b˝t alespoÚ provizornÏ zprovoznÏnanynÌ rozkopan· Ë·st komunikacÌ. DalöÌpr˘bÏh ovlivnÌ hlavnÏ poËasÌ. PodrobnÏjik†tÈto akci viz minulÈ ËÌslo Zpravodaje.HÿIäTà U Z¡KLADNÕ äKOLY V LADECHDÌky finanËnÌmu p¯ÌspÏvku hlavnÌho mÏstaPrahy, kter˝ se bohuûel poda¯ilo zÌskat aûtÏsnÏ p¯ed koncem roku, bude u Z·kladnÌökoly zrekonstruov·no sportovnÌ a rekreaËnÌh¯iötÏ se sportovnÌ plochou pro streetbala basketbal, dÏtsk· Ñhorolezeck· stÏnaì aÑlanov· vÏûì, laviËky a revitalizace zahradnÌzelenÏ, dl·ûdÏnÈ p¯ÌstupovÈ chodnÌËky.SouËasnÏ se technicky vy¯eöÌ odvlhËenÌobvodov˝ch zdÌ ökolnÌ budovy a provedesanaËnÌ omÌtka.AKCE PÿIPRAVOVAN…KOMUNIKACE ZADNÕ, K DRAZDŸM, ZAJEDNOTOU, U ROZKOäEAvizovan· sch˘zka nad rozpracovan˝m projektems dotËen˝mi obËany probÏhla 5. 11.2007. Projektanta jsme sezn·mili s p¯ipomÌnkamiobËan˘. Do konce roku bude p¯e-46/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEd·n projekt. PotÈ co se zajistÌ stavebnÌ povolenÌa pokud zÌsk·me finanËnÌ prost¯edkyod Magistr·tu hlavnÌho mÏsta Prahy(MHMP), je moûnÈ zah·jit stavebnÌ pr·ce.CYKLOSTEZKYNa z·kladÏ Studie cyklostezek v M» jsougeodeticky zamϯeny a p¯ipraveny projektyna cyklostezky Ë. 2 (do podchodu pod d·lnicÌD1 ve smÏru na Kate¯inky), Ë. 3 (V LadechII ñ do Kunratic), Ë. 4 (za fotbalov˝mh¯iötÏm), Ë. 5 (rozö̯enÌ chodnÌku äeberov-HrnË̯e), Ë. 6 (Drazdy ñ Rozkoö) a Ë. 7 (Ov-ËÌn).OdsouhlasÌ-li Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti(ZM») rozpoËet M» podle n·vrhu, cyklostezkyse zaËnou stavÏt v p¯ÌötÌm roce.SouËasnÏ p¯ipomÌn·m hlavnÏ z·jemc˘mo†cyklistiku v Praze, ûe na ⁄¯adu mÏstskÈË·sti (⁄M») je zdarma k dispozici cyklomapaPrahy se z·kresem vöech souËasn˝chpraûsk˝ch cyklotras a cyklostezek.CENTRUM äEBEROVAJak zn·mo, ZM» usiluje o to, aby postupnÏvznikla administrativnÌ, kulturnÌ, spoleËensk·a obchodnÌ (komerËnÌ) centra v äeberovÏi HrnË̯Ìch, kter· zde zatÌm citelnÏ chybÌ.Viz k tomu Zpravodaj ËÌslo 4/2007.PokraËujeme v jedn·nÌ s majitelem dotËenÈhopozemku v äeberovÏ ñ spoleËnostÌStavocentral a. s. V tÈto chvÌli je zpracov·-na architektonick· studie, ze kterÈ pro vaöip¯edstavu uprost¯ed Zpravodaje v barevnÈp¯Ìloze p¯etiskujeme n·zornou vizualizaci.Centr·lnÌ plocha n·mÏstÌ s vodnÌm v˝tvarn˝mprvkem, laviËkami a dÏtsk˝m h¯iötÏmje uzav¯ena ze z·padnÌ strany objektempenzionu pro seniory s ortopedicko-rehabilitaËnÌË·stÌ a s bazÈnem. SuterÈn se vyuûijejako gar·ûe.JiûnÌ Ë·st n·mÏstÌ zaujme objekt komerËnÌchsluûeb, nÏkolika bytov˝ch jednoteka†⁄M».Uvaûujeme o tom, ûe na v˝chodnÌ stranÏn·mÏstÌ vznikne restaurace se zahr·dkou,d·le prostor pro fitnes centrum a bowling.V suterÈnu vybudujeme gar·ûe. Pr·vÏ tatobudova se propojÌ s objektem rekonstruovanÈhoäpejcharu, kter˝ bude slouûit k po-¯·d·nÌ kulturnÌch a spoleËensk˝ch akcÌ.SevernÌ Ë·st pozemku Stavocentralu se otev¯edo souËasnÈho öeberovskÈho Ñcentr·lnÌhobulv·ruì ñ ulice V Ladech, kde se nach·zÌökola, kostel a dÏtskÈ h¯iötÏ.V centru objektu se budou moci pohybovatpouze chodci, parkoviötÏ a z·sobov·nÌ budezajiötÏno po obvodu.Tuto studii budeme postupnÏ upravovat aup¯esÚovat. Pr·vÏ proto ji nelze povaûovatza nÏco nemÏnnÈho. Ukazuje n·m vöaksmÏr, kter˝m m˘ûeme st¯ÌzlivÏ postupovatd·l. Ide·lnÌ, z·roveÚ vöak realistickÈ je zah·jitv˝stavbu centra v roce 2009.UvÌtali bychom p¯ÌpadnÈ v·ûnÈ z·jemceo†provozov·nÌ nÏkter˝ch aktivit v centru Ëity, kdo by chtÏli investovat do restaurace afines centra s bowlingem. TakovÈ osoby bymohly spolupracovat uû p¯i dalöÌch stupnÌchprojektovÈ dokumentace.CENTRUM HRN»ÕÿOslovili jsme osm ateliÈr˘, aby podaly svÈnabÌdky na projektovou dokumentaci centraHrnË̯. Toto centrum by mÏlo zahrnovatrestauraci, byty, komerËnÌ sluûby, cukr·rnu,kav·rnu, formanku, relaxaËnÌ aktivity, parkoviötÏ,dÏtskÈ h¯iötÏ a podobnÏ. Uz·vÏrkaprobÏhla 6. 12. 2007. ZM» m˘ûe vybrat t¯inejvhodnÏjöÌ nabÌdky. Potom se zpracujÌ t¯istudie a z nich vzejde vÌtÏzn˝ n·vrh. N·sledovatbude zpracov·nÌ dokumentace pro˙zemnÌ rozhodnutÌ (⁄R), vyd·nÌ ⁄R, zpracov·nÌdokumentace pro stavebnÌ povolenÌ(SP) a vyd·nÌ SP. Koncem roku 2008 bychommohli, optimisticky vidÏno, zah·jit v˝stavbuhrnË̯skÈho centra.Ps·no 4. 12. 2007Ji¯Ì Ritt,mÌstostarostaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 5


RADNICEDALäÕ MOéNOSTI JAK NAKL¡DAT S BIOODPADEMV naöÌ mÏstskÈ Ë·sti se vÏtöina obËan˘ vypo¯·d·v·hlavnÏ v letnÌch mÏsÌcÌch s velk˝mmnoûstvÌm bioodpadu. PlatÌ to hlavnÏpro majitele zahrad, ve kter˝ch se prov·dÌintenzivnÌ seË tr·vnÌku. Prakticky v pr˘bÏhucelÈho vegetaËnÌho obdobÌ navÌc produkujemedalöÌ odpad (nap¯Ìklad vÏtve popro¯ez·nÌ strom˘, odkvetlÈ rostliny, listÌ atak d·le).Ne vöichni jsou schopni, nebo se chtÏjÌ starato kompostov·nÌ takovÈho odpadu. V lÈtÏ,kdy produkujeme nejvÌce posekanou tr·vu,dokonce ani nenÌ moûnÈ kvalitnÌ kompostvytv·¯et.Od letoönÌ Ëervna majÌ vöichni obËanÈ naöÌmÏstskÈ Ë·sti moûnost svozu bioodpadu odPraûsk˝ch sluûeb a.s. K ukl·d·nÌ bioodpaduslouûÌ hnÏd· popelnice. V r·mci pilotnÌhoprogramu jsme druh· mÏstsk· Ë·st, kdese tato sluûba zavedla. Svoz odpadu probÌhaldo konce ¯Ìjna ve Ëtrn·ctidennÌch intervalech.I kdyû tu existuje tato moûnost, z·jem naöichspoluobËan˘ nebyl velk˝. V souËasnÈdobÏ sluûbu vyuûÌv· necel· stovka dom·cnostÌ.Ke svozu pomocÌ hnÏd˝ch popelnic se m˘ûetekdykoliv dodateËnÏ p¯ihl·sit.Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy n·m napodzim poskytl dalöÌ kontejnery. Ty jsou aleurËenÈ pouze ke svozu bioodpadu. Pokudjste jich vyuûili, jistÏ vÌte, ûe z·jem o nÏ bylobrovsk˝. Tento mimo¯·dn˝ svoz odpadupravdÏpodobnÏ probÏhne i na podzimp¯ÌötÌho roku.DalöÌ moûnost, jak se zbavit bioodpadu, sen·m otvÌr· dÌky ¯·dnÏ vybranÈ firmÏ, kter·bude v roce 2008 zajiöùovat pÈËi o naöekomunikace, chodnÌky a z·roveÚ se budestarat i o zeleÚ. Bude sekat tr·vu na pozemcÌchmÏstskÈ Ë·sti, peËovat o vysazenouzeleÚ (tÌm se rozumÌ hlavnÏ z·livka), pro¯ez·vatstromy a tak d·le.Pokud by si kdokoliv z naöich obËan˘ nevÏdÏlrady s vÏtöÌm mnoûstvÌm bioodpadu,pro¯ez·vkou strom˘ nebo jinou zahradnickouËinnostÌ, m˘ûe se na tuto firmu obr·tita kontaktovat pana KotrbatÈho prost¯ednictvÌmtelefonu 602 221 052. Kaûd˝ obyvatelnaöÌ mÏstskÈ Ë·sti se se sv˝m podnÏtemk†pÈËi o mÏstskou zeleÚ m˘ûe obr·tit p¯Ìmona z·stupce tÈto firmy.MyslÌm, ûe m·me takovÈto rozmanitÈ moûnosti,jak nakl·dat s naöimi bioodpady, nem·mejiû zapot¯ebÌ nic p·lit na naöich zahrad·chanebo snad vyhazovat na okraj polÌ,na meze Ëi do p¯Ìkop˘.NezapomeÚte, ûe p¯ÌötÌ rok vstoupÌ v ˙Ëinnostnov˝ z·kon o odpadech. KaûdÈ neleg·lnÌnakl·d·nÌ s odpadem bude moûnÈsn·z postihnout.Petr Kolek, mÌstostarostaObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti obdrûelo dopis,kter˝ obsahoval petici od obËan˘. Ti v nÌvyjad¯ujÌ sv˘j n·zor na ¯eöenÌ dopravnÌ situacev naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.N·ö Zpravodaj äeberov, HrnË̯e chce b˝tco nejvÌce objektivnÌ, a proto podporujemezve¯ejÚov·nÌ r˘zn˝ch pohled˘ zejmÈna naproblÈmy, kterÈ tÌûÌ naöi mÏstskou Ë·st,a†n·vrhy na jejich ¯eöenÌ.I do budoucna vÌt·me vaöe n·zory, nejenk†VesteckÈ spojce. KontaktnÌ ˙daje najdetev tir·ûi na konci Zpravodaje.Tom·ö Nechv·tal,redakce66/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEDOPIS OB»ANŸZastupitelstvo M» Praha äeberovk ruk·m starostky Ing. Petry VenturovÈK HrnË̯˘m 160,149 00 Praha 4-äeberovVÏc: OkamûitÈ ¯eöenÌ dopravnÌ situacev M» Praha äeberovV·ûenÌ zastupitelÈ!ObracÌme se na v·s s nalÈhavou û·dostÌ okamûitÏ ¯eöit ne˙nosnou dopravnÌ situaci p¯i pr˘jezduäeberovem a HrnË̯i.Velmi siln· hustota dopravy hlavnÏ v rannÌch a veËernÌch öpiËk·ch, stojÌcÌ fronty aut a nep¯imϯen·rychlost aut v dobÏ mimo öpiËky ËinÌ domy v tÏsnÈm okolÌ, ale i domy vzd·lenÏjöÌtak¯ka neobyvatelnÈ.Poûadujeme okamûitÈ ¯eöenÌ tÈto dle n·s katastrof·lnÌ situace, tak jak jste to slibovali ve svÈmprogramovÈm prohl·öenÌ. DomnÌv·me se ve shodÏ s dopravnÌmi odbornÌky, ûe jedinÈ ¯eöenÌ jeurychlen· realizace VesteckÈ spojky a n·sledn˝ obchvat äeberova podÈl d·lnice D1.DokonËovanou v˝stavbou obrovsk˝ch ploch satelitnÌch sÌdliöù RD jiûnÏ od HrnË̯ se dopravnÌzatÌûenÌ pr˘jezdu v naöÌ obci v nejbliûöÌ dobÏ stane jeötÏ kritiËtÏjöÌ.Do tÈ doby bychom uvÌtali jakÈkoliv opat¯enÌ p¯Ìmo na trase p·te¯nÌch komunikacÌ, kterÈ byomezili alespoÚ rychlost projÌûdÏjÌcÌch aut a ËetnÈ kontroly dodrûov·nÌ rychlosti P»R.VϯÌme, ûe ˙ËinnÏ pom˘ûete ochr·nit naöe ûivotnÌ prost¯edÌ a zdravÌ a ûivoty naöe i naöich dÏtÌ.Nedopusùte, aby demagogick˝m tvrzenÌm o nepot¯ebnosti VesteckÈ spojky bylo ¯eöenÌ dopravnÌsituace v äeberovÏ a HrnË̯Ìch odsunuto do dalekÈ †budoucnosti!V Praze äeberovÏ, listopad 2007Za obËany M» podepsan˝ch na podpisov˝ch aröÌchSTAROSTKA K VESTECK… SPOJCE* * *Petr Veidenthalerza SDI äeberov Ing. V. MenclV·ûenÌ spoluobËanÈ,vzhledem k mnoûÌcÌm se informaËnÌm let·k˘m,kterÈ jsou mezi v·s distribuov·ny, akterÈ z·roveÚ majÌ vÏtöinou jednostrann˝pohled na ot·zku VesteckÈ spojky, zve¯ej-Úuji n·sledujÌcÌ informace:1. V p¯edvolebnÌch programech vöech zvolen˝chzastupitel˘ byla zmÌnÏna i Vesteck·spojka, kterou kandid·ti s urËit˝mi p¯ipomÌnkami(jako nap¯Ìklad protihlukovÈ valy,hydrogeologick˝ pr˘zkum apod.) podporovali.P¯ipomÌn·m, ûe na tvorbÏ nÏkter˝chp¯edvolebnÌch program˘ se podÌleli nejensouËasnÌ zastupitelÈ, ale i ¯ada v·s, obËan˘äeberova i HrnË̯.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 7


RADNICE2. V programovÈm prohl·öenÌ ZastupitelstvamÏstskÈ Ë·sti (ZM») zmiÚujeme i podporuVesteckÈ spojky, protoûe to, jak z v˝öeuvedenÈho bodu jasnÏ plyne, vych·zÌ zevöech p¯edvolebnÌch program˘.3. Dne 23. 7. 2007 zastupitelÈ naöÌ mÏstskÈË·sti (M») schv·lili p¯ipomÌnky ke studiiVesteckÈ spojky.4. Ve Zpravodaji ËÌslo 4/2007 jsme tyto p¯ipomÌnkyzve¯ejnili, stejnÏ tak jako jsme tehdypublikovali studii VesteckÈ spojky, kteroujsme obdrûeli.5. Na tyto kroky ZM», tedy schv·lenÌ p¯ipomÌneka jejich zve¯ejnÏnÌ spolu se studiÌ,nikdo z mÌstnÌch obËan˘ nereagoval. PrvnÌpodnÏty od spoluobËan˘ p¯iöly aû v listopadu,tedy aû Ëtvrtroku po zve¯ejnÏnÌ.6. Vesteckou spojkou jsme znovu zab˝valina sch˘zi ZM» dne 12. 11., a to na û·dostzastupitele V·clava Pa¯Ìka, kterou podal naporadÏ starostky dne 10. 12. Vesteck· spojkase jako jeden bod programu objevila ina zased·nÌ zastupitelstva dne 17. 12. 2007.(Tato sch˘ze se vöak konala aû po uz·vÏrcetohoto ËÌsla Zpravodaje.)7. Vesteck· spojka je v ˙zemnÌm pl·nuhlavnÌho mÏsta Prahy i St¯edoËeskÈho kraje.8. V souËasnÈ dobÏ m·me k dispozici studiiVesteckÈ spojky, ze kterÈ vypl˝v· Ëasov·podmÌnÏnost jejÌho zprovoznÏnÌ, omezenÌrychlosti na 70 km/hod, ö̯ka 9,5 m,tedy jeden pruh tam a druh˝ zpÏt, kruhov·k¯iûovatka ve smÏru na Zdimϯice.9. SpoleËnost Eurospektrum zpracov·v·studii k dokumentaci pot¯ebnÈ pro vyd·nÌ˙zemnÌho rozhodnutÌ.10. ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic (ÿSD) dosudnem· ofici·lnÌ povϯenÌ jako investor VesteckÈspojky.11. SpoleËnost D-plus nevykupuje pro ÿSDpozemky pod Vesteckou spojkou, ale zab˝v·se pozemky nutn˝mi k v˝stavbÏ obchvatuPrahy (JVD) ñ pro ˙seky vedenÈ pod ËÌsly512, 513. S ohledem na p¯edch·zejÌcÌ bodËÌslo 10, ÿSD nem˘ûe vykupovat pozemkyk z·mÏru, na kter˝ nem· povϯenÌ.12. V souËasnÈ dobÏ nem·me û·dn˝ ofici-·lnÌ podklad k û·dosti, abychom se vyj·d-¯ili k dokumentaci k ˙zemnÌmu rozhodnutÌ.13. Do tÈto chvÌle jsme neobdrûeli û·dn˝podnÏt k probÌhajÌcÌmu procesu posuzov·nÌvlivu stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA), neexistujeû·dn˝ materi·l, kter˝ by slouûilk†tomu, abychom se vyj·d¯ili k dokumentaciEIA.14. Dne 22. 11. 2007 se konala sch˘zkas†obËany. Z·pis z nÌ zve¯ejÚuji nÌûe. Po nÌZM» rozö̯ilo podmÌnky, jejichû splnÏnÌbude poûadovat po spoleËnosti Eurospektrum.Ta je povϯena vypracov·nÌm dokumentacek ˙zemnÌmu rozhodnutÌ, m· takÈzpracovat dokumentaci EIA. Jedna naöe z·-kladnÌ podmÌnka je nov·, a proto ji nÌûe vz·pisu ze sch˘zky neuv·dÌme. Je nutnozpracovat studii souËasnÈ dopravnÌ z·tÏûev naöÌ lokalitÏ. P¯itom se bude poËÌtat takÈs†variantami, jak by dopravnÌ z·tÏû vypadalabez VesteckÈ spojky, jak s Vesteckouspojkou, jak po zprovoznÏnÌ obchvatu Prahy(JVD), d·le pokud by byla postavena d·lniceD3 (ËeskobudÏjovick·) i pokud by nevznikla.A to vöe v horizontu souËasnost ñ5†let ñ 10 let ñ 30 let. Tuto studii pak budemeoponovat z naöeho rozpoËtu.15. Za tÌmto p¯ÌspÏvkem najdete z·pis zesetk·nÌ s obËany äeberova a HrnË̯, z·stupciobËansk˝ch sdruûenÌ, zastupiteli a z·stupcemÿSD.16. Na ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti (⁄M») k ruk·mzastupitel˘ nÏkte¯Ì obËanÈ doruËili dopis obsahujÌcÌv˝zvu, abychom odmÌtli v˝stavbuVesteckÈ spojky i vznik k¯iûovatky na d·lniciD1 (brnÏnskÈ). Viz k tomu minulÈ ËÌsloZpravodaje.17. Na ⁄M» byla ale takÈ doruËena v˝zvajin˝ch naöich obËan˘, kte¯Ì naopak podporujÌbudov·nÌ VesteckÈ spojky. Viz k†tomudopis obËan˘ uve¯ejnÏn˝ p¯ed tÌmto m˝mËl·nkem.VϯÌm, ûe v˝öe uvedenÈ informace pro v·sbudou p¯Ìnosem. Vy sami rozhodujete, zdaa takÈ jak h·jÌme vaöe z·jmy. PravidelnÏ86/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


zve¯ejÚujeme vöechny svÈ kroky, kterÈv†ot·zce VesteckÈ spojky podnik·me. Z·-roveÚ m·te moûnost si na ⁄M» prostudovatmateri·ly, kterÈ nechala zpracovat naöeM» na tÈma dopravnÌ z·tÏûe. M˘ûete posuzovatVesteckou spojku ve srovn·nÌ sestudiÌ nap¯Ìklad pana architekta Petra Preiningeraa dalöÌmi navrûen˝mi variantami.CÌlem vöech je vy¯eöit nar˘stajÌcÌ dopravnÌz·tÏû v naöÌ M». Z naöÌ studie vypl˝v· jakonejv˝hodnÏjöÌ varianta pr·vÏ v˝stavba VesteckÈspojky.* * *RADNICEVesteckou spojku nelze br·t jako spojnicid·lnic, ale naopak jako odvadÏË dopravyze Zdimϯic, Kocandy, Vestce, Jesenice,OsniceÖ Vöechny tyto obce se rychle rozr˘stajÌa jejich novÌ obyvatelÈ zahlcujÌ komunikacev naöÌ M».SouËasnÈ ZM» chce snÌûit dopravnÌ z·tÏûa z·roveÚ zv˝öit bezpeËnost chodc˘. Pr·vÏproto podporujeme nejen Vesteckou spojku,ale z·roveÚ i v˝stavbu zpomalovacÌchlavic, osvÏtlenÌ p¯echod˘, budov·nÌ semafor˘a podobnÏ.Petra Venturov·,starostkaK VesteckÈ spojce se na konci listopadu konalo setk·nÌ obËan˘ naöÌ Ëtvrti, zamÏstnance ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic (ÿSD) a z·stupci mÏstskÈ Ë·sti (M») Praha-äeberov. P¯in·öÌme v·m z·pis z tohotoshrom·ûdÏnÌ. Pod zkratkou ⁄R se v z·pise rozumÌ ˙zemnÌ rozhodnutÌ. JVD je jihov˝chodnÌ dlouh·varianta silniËnÌho okruhu kolem Prahy. EIA je proces takzvanÈho posuzov·nÌ vlivu stavby na ûivotnÌprost¯edÌ.Tom·ö Nechv·tal,redakce* * *Z¡PIS ZE SCHŸZKY ZE DNE 22. 11. 2007VESTECK¡ SPOJKADne 22. 11. 2007 od 16.30 probÏhlo setk·-nÌ se z·stupci obËan˘ äeberova a HrnË̯,z·stupcem ÿSD a z·stupci M» Praha äeberov(viz prezenËnÌ listina).P¯edmÏtem bylo setk·nÌ na tÈma VesteckÈspojky, shrnutÌ souËasnÈho stavu, moûnÈ budoucÌvarianty a nalezenÌ spoleËnÈho postupu,akceptujÌcÌ pokud moûno veökerÈ poûadavkyvöech stran.V ˙vodu starostka sdÏlila v˝voj od konceËervna do souËasnÈ doby. Na vyû·d·nÌ M»jsme od spoleËnosti Eurospektrum dostalistudii VesteckÈ spojky, kter· do tÈ doby nebylak dispozici. V˝razn˝ posun oproti p¯edch·zejÌcÌmobdobÌm je skuteËnost, ûe prim·torhl. m. Prahy, hejtman St¯edoËeskÈhokraje a ¯editel ÿSD se dohodli o spoleËnÈmpostupu v ot·zce VesteckÈ spojky. Projektovoudokumentaci k ⁄R financuje Euro-spektrum, v dalöÌ f·zi by investov·nÌ mÏlop¯ejÌt na ÿSD.PotÈ dostal slovo pan Selichar, z·stupceÿSD, kter˝ p¯ÌtomnÈ sezn·mil se souËasn˝mstavem postupu v ot·zce nejen VesteckÈspojky, ale zejmÈna stavby d·lniËnÌho obchvatuhl. m. Prahy. Re·ln˝ termÌn dokon-ËenÌ a propojenÌ ˙seku JVD (jihov˝chodnÌd·lniËnÌ okruh), 512, 513, 514 by mÏl b˝tduben 2010. Tento termÌn je podmÌnka ⁄R,vËetnÏ podmÌnky zprovoznÏnÌ vöech t¯Ì ˙sek˘najednou, a ne postupnÏ.V souËasnÈ dobÏ p¯ipravila spoleËnost Eurospektrumstudii, kter· m· slouûit k ˙vodnÌmuprojedn·nÌ a stanovenÌ parametr˘ provypracov·nÌ dokumentace vlivu na ûivotnÌprost¯edÌ (EIA) a n·slednÏ pro dokumentacik ˙zemnÌmu ¯ÌzenÌ.V ot·zce VesteckÈ spojky p¯ipravuje spoleËnostEurospektrum dokumentaci k ⁄R, jakZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 9


RADNICEnabude pr·vnÌ moci, m· v ˙myslu zpracovatdokumentaci ke stavebnÌmu povolenÌ,vyj·d¯enÌ. Eurospektrum bude ve spolupr·-ci s ÿSD p¯ipravovat zajiötÏnÌ v˝kupu pozemk˘,kterÈ mohou dojÌt aû nap¯. k vyvlastnÏnÌ.Bez vyjasnÏn˝ch majetkov˝ch vztah˘(vlastnick˝ch pr·v k pozemk˘m) nelze zÌskatstavebnÌ povolenÌ. Teprve po zÌsk·nÌ stavebnÌhopovolenÌ bude vybÌr·n zhotovitelstavby v˝bÏrov˝m ¯ÌzenÌm podle z·kona.Z†v˝öe uvedenÈho tedy nebude Vesteck·spojka realizov·na d¯Ìve neû v roce 2012.Podle informacÌ M» i ÿSD je Vesteck· spojkaprojektov·na jako dvoupruhov·, s ˙zemnÌrezervou na Ëty¯pruh, parametr 9,5 metru,s rychlostÌ 70 km/hod.V tomto momentÏ vstoupila do diskuse ve-¯ejnost, kdy pan NÏmec sdÏlil svÈ obavy,ûe firma Eurospektrum bude stejnÏ prosazovatËty¯pruh a bude ho i projektovat.Pan Rajtora za obËanskÈ sdruûenÌ Ekokoridorû·d· o informaci o tom, pokud budespoleËnost Eurospektrum projektovat dleparametr˘, kterÈ byly prezentov·ny obËan˘mäeberova a HrnË̯, tj. v terÈnnÌm z·¯ezu,o sdÏlenÌ p¯esnÈ ö̯ky komunikace vËetnÏochrann˝ch val˘, kter· bude p¯edloûenak posouzenÌ vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ, coûdle studie je dvoupruhov· komunikace.Pan mÌstostarosta Kolek navrhl poûadovatpo Eurospektru, p¯ÌpadnÏ ÿSD, jako podmÌnku˙zemnÌho rozhodnuti, novÈ dopravnÌmϯenÌ za 2 roky a teprve po tomto mÏ-¯enÌ pokraËovat v projektu. Tedy 2 roky pospuötÏnÌ JVD provÈst nov· mϯenÌ, kter· dajÌodpovÏÔ, zda v˝stavba JVD v˝raznÏ pomohlasnÌûit dopravnÌ z·tÏû v naöÌ M» p¯ÌpadnÏne a pak znovu jednat o projektu VesteckÈspojky.V p¯ÌpadÏ nabytÌ pr·vnÌ moci ˙zemnÌhorozhodnutÌ na projekt VesteckÈ spojkyv†dobÏ prov·dÏn˝ch mϯenÌ nelze ˙zemnÌrozhodnutÌ zpÏtnÏ podmiÚovat. PodmÌnky jemoûnÈ stanovit pro n·slednÈ stavebnÌ ¯ÌzenÌ.Pan Veidenthaler naopak za obËany äeberovavyj·d¯il znepokojenÌ t˝kajÌcÌ se pokusuo zastavenÌ realizace v˝stavby VesteckÈspojky. DomnÌv· se, ûe komunikace mimoM» je rozhodnÏ ku prospÏchu dopravyv†tÈto lokalitÏ.Pan Polaneck˝ oponoval, ûe tato komunikacedopravu nevy¯eöÌ, ale vy¯eöily by tonap¯. zpomalovacÌ prahy.ObËanskÈ sdruûenÌ Ekokoridor pro eliminov·nÌdiskusÌ na z·kladÏ domnÏnek û·d·o†vypracov·nÌ p¯ÌpadnÏ aktualizaci studiedopravnÌho zatÌûenÌ pro äeberov a HrnË̯epo realizaci OC a P+R na ChodovÏ a P+Rna OpatovÏ, aby bylo prok·z·no, jestli komunikace,kterou financuje soukrom· spoleËnostEurospektrum jako p¯Ìjezdovou komunikacik ˙zemÌ pl·novanÈ n·kupnÌ zÛny,byla ve sv˝ch n·vaznostech projektov·nakv˘li odlehËenÌ dopravy v äeberovÏ a Hrn-Ë̯Ìch.EIA by se mÏla zpracov·vat v souladu sez·konem 100/2001 Sb. a p¯ed zÌsk·v·nÌmpovolenÌ k ⁄R. V souËasnÈ dobÏ M» nedostalaû·dn˝ ofici·lnÌ podnÏt k vyj·d¯enÌ sek dokumentaci k ⁄R ani EIA.Po tÏchto p¯ÌspÏvcÌch probÏhla velmi rozs·hl·diskuse, ve kterÈ se ¯eöilo, zda m˘ûeb˝t v ˙zemnÌm ¯ÌzenÌ za¯azena podmÌnkamϯenÌ dopravnÌ z·tÏûe po 2 letech provozuJVD a zda je tato podmÌnka z·vazn·.V†z·vÏru diskuse bylo konstatov·no, ûe tutopodmÌnku nelze po vyd·nÌ ⁄R v pr·vnÌmoci zapracovat, ale je moûnÈ ji za¯adit jakopodmÌnku realizace pro stavebnÌ ¯ÌzenÌ.Z·vÏr diskuse byl n·sledujÌcÌ:ñ p¯ipomÌnkovat a snaûit se dos·hnoutmaxim·lnÌho ˙spÏchu v akceptov·nÌ vöechdosud navrûen˝ch p¯ipomÌnek,ñ jako podmÌnku dokumentace k ⁄R poûadovatzapracov·nÌ mϯenÌ dopravnÌ z·-tÏûe po 2 letech provozu JVD p¯ed pod·-nÌm û·dosti stavebnÌho ¯ÌzenÌ,ñ jakmile dostaneme k vyj·d¯enÌ EIA, objednatsi na n·klady M» oponenta na hlukovoua rozptylovou Ë·st studie, pokud budedokumentace vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌzpracov·v·na pro dva pruhy, je nutnÈ trvat106/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEna vypuötÏnÌ dalöÌch dvou pruh˘ jako ˙zemnÌrezervy.ñ vöechny materi·ly budou projedn·v·nyv komisi stavebnÌ i ûivotnÌho prost¯edÌ,ñ oslovit ¯editele ÿSD s dotazem, jak jemoûnÈ, ûe ÿSD se angaûuje v komunikaceII. t¯Ìdy, kdyû ve z¯izovacÌ listinÏ mu n·leûÌpouze d·lnice, komunikace rychlostnÌ a komunikaceI. t¯Ìdy, nikoliv II. t¯Ìdy, jak je vöudeVesteck· spojka deklarov·na,ñ zapojit do ot·zky VesteckÈ spojky mÌstnÌsdruûenÌ obËan˘.Zapsala Ing. Petra Venturov·,starostka M» Praha äeberov* * *Podle p¯iloûenÈ prezenËnÌ listiny, kde jsou uvedena pouze p¯ÌjmenÌ, se sch˘zky z˙Ëastnili: Venturov·,Kolek, Kastner, Pa¯Ìk, Pol·neck˝, P¯Ìhoda, NÏmcov·, NÏmec, Martinek, Peötov·, Stokl·ska,Veidenthaler, Rajtora, Ritt a Selichar.Tom·ö Nechv·tal,redakce⁄¯ad mÏstskÈ Ë·stiPOZOR!ZMÃNA »ÕSLA ⁄»TUé·d·me uûivatele kabelovÈ televize a rozhlasu(KTR), kte¯Ì hradÌ poplatek za kabelovoutelevizi bezhotovostnÏ, aby zmÏniliËÌslo ˙Ëtu, na kter˝ poplatek odv·dÌ.Jedn· se pouze o zmÏnu v p¯edËÌslÌ ËÌsla˙Ëtu.Od 1. 1. 2008 je ËÌslo ˙Ëtu9021-2000692309/0800DÏkujeme za pochopenÌ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·stiPraha-äeberov⁄ÿEDNÕ HODINYV·ûenÌ obËanÈ,vzhledem k dlouhodobÈ nemoci pracovniceagendy poplatk˘ jsem nucen upravit reûimpr·ce zb˝vajÌcÌch pracovnic ˙¯adu. ProtoV·s upozorÚuji, ûe ˙¯ad bude nad·le prove¯ejnost p¯Ìstupn˝ pouze v ˙¯ednÌ dny, tj.pondÏlÌ a st¯eda od 8.00ñ12.00 hodin a od13.00ñ17.30 hodin.V nalÈhav˝ch p¯Ìpadech po telefonickÈ dohodÏs p¯Ìsluönou pracovnicÌ ˙¯adu v ˙ter˝a ve Ëtvrtek od 7.00ñ14.30 hodin.Podatelna ˙¯aduPondÏlÌ a st¯eda 8.00ñ12.00 hodina 13.00ñ17.30 hodin.⁄ter˝ a Ëtvrtek 7.00ñ14.30 hodinDÏkuji V·m za pochopenÌIvo Novotn˝,tajemnÌk ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·stiPraha-äeberovZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 11


äKOLSTVÕ A DÃTIPraûsk· plyn·rensk· informujeMOBILNÕ OBCHODNÕ KANCEL¡ÿPraûskÈ plyn·renskÈ, a. s.TermÌny p¯istavenÌ:9. 1. 2008 od 9.00 do 11.30 hodin6. 2. 2008 od 12.30 do 15.00 hodin5. 3. 2008 od 9.00 do 11.30 hodin2. 4. 2008 od 12.30 do 15.00 hodin30. 4. 2008 od 9.00 do 11.30 hodin21. 5. 2008 od 12.30 do 15.00 hodin18. 6. 2008 od 9.00 do 11.30 hodinMobilnÌ kancel·¯ bude umÌstÏna v dod·vkovÈm automobilu VW Transporter, oznaËenÈm logemPraûskÈ plyn·renskÈ, a. s., zaparkovanÈm na parkoviöti ˙¯adu M» Praha-äeberov,K†HrnË̯˘m 160.Praûsk· plyn·rensk·, a. s. ve spolupr·ci s dce¯inou spoleËnostÌ PromÈtheus, energetickÈ sluûby,s. r. o. a ˙¯adem M» Praha-äeberov nabÌzÌ odbÏratel˘m zemnÌho plynu novu sluûbu ñtakzvanou mobilnÌ obchodnÌ kancel·¯, jejÌmû prost¯ednictvÌm si st·vajÌcÌ i potenci·lnÌ z·kaznÌciPraûskÈ plyn·renskÈ, a. s. mohou vy¯Ìdit z·leûitosti souvisejÌcÌ s odbÏrem zemnÌho plynubez n·vötÏvy kontaktnÌch mÌst v Praze 2 a 4.MobilnÌ kancel·¯ poskytuje zejmÈna n·sledujÌcÌ sluûby:ñ zah·jenÌ, p¯evod a ukonËenÌ odbÏru zemnÌho plynu,ñ zmÏna smluvnÌho vztahu (zp˘sobu placenÌ, zasÌlacÌ adresy, jmÈna atd.),ñ p¯evzetÌ reklamace,ñ v˝mÏna, kontrola a zaplombov·nÌ plynomÏru,ñ informace k ot·zk·m souvisejÌcÌm s dod·vkami zemnÌho plynu,ñ tiskopisy a informaËnÌ broûury.Sluûeb mobilnÌ kancel·¯e mohou vyuûÌt i obËanÈ p¯ilehl˝ch obcÌ a Ë·stÌ Prahy.BliûöÌ informace na telefonnÌch ËÌslech 267 175 174 a 267 175 202.Z·kladnÌ ökola V Ladech⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovRODI»ŸM BUDOUCÕCH PRV“¡»KŸV·ûenÌ rodiËe,blÌûÌ se Ëas z·pis˘ do prvnÌch t¯Ìd. DneönÌdoba p¯in·öÌ rodiˢm sice vÏtöÌ moûnostvolby, ale takÈ z toho plynoucÌ vÏtöÌ zodpovÏdnostza budoucnost dÏtÌ. NenÌ to jednoduch˝krok, proto V·m jej chceme usnadnit.NabÌzÌme V·m informace o n·s.Jsme z·kladnÌ ökola toho typu, kter˝ je dnesspÌöe Ñohroûen˝m druhemì.Najdete u n·s pouze 1. stupeÚ, od kaûdÈhoroËnÌku vûdy jednu t¯Ìdu. Sami o sobÏ ¯Ìk·-me, ûe jsme ökolou rodinnÈho typu. Co toznamen· v praxi?Moment·lnÏ n·s navötÏvuje 86 û·k˘, coû126/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTIje v pr˘mÏru 17 û·k˘ ve t¯ÌdÏ. Limit û·k˘ve ökole je 100, coû zaruËuje nÌzkÈ poËty ido budoucna. Jiû tento fakt s sebou p¯in·öÌobrovskÈ v˝hody. Vöechny dÏti se znajÌ mezisebou, znajÌ vöechny pedagogy a ti znajÌkaûdÈ dÌtÏ, vÏtöinou i jmÈnem. V takov˝chpodmÌnk·ch je minim·lnÌ prostor pro öikanua jejÌ p¯ÌpadnÈ projevy lze likvidovat uûv z·rodku.NÌzk˝ poËet dÏtÌ ve t¯ÌdÏ samoz¯ejmÏ p¯ÌmosouvisÌ s pÈËÌ, kterÈ se dÏtem dost·v·.PanÌ uËitelky majÌ vÌce prostoru vÏnovat sedÏtem individu·lnÏ, lÈpe je poznat a pom·-hat p¯esnÏ tam, kde je t¯eba.Vöichni se snaûÌme, aby ve ökole panovalap¯·telsk· atmosfÈra, vz·jemn· ˙cta a porozumÏnÌ.V dÌtÏti nespat¯ujeme nedokonalÈhodospÏlÈho, ale respektujeme v nÏm jedineËnoudokonalou bytost, partnera prodialog.NaöÌ prioritou je vöak nejen spokojenÈ, alei vzdÏlanÈ dÌtÏ. K dosaûenÌ tohoto cÌle vyuûÌv·menejr˘znÏjöÌch metod a forem pr·cetak, aby vyuËov·nÌ bylo pestrÈ a efektivnÌ.Proto se cel˝ sbor pr˘bÏûnÏ d·le vzdÏl·v·.V˝uka probÌh· podle vlastnÌho vzdÏl·vacÌhoprogramu, kter˝ je k dispozici v ¯editelnÏnebo na internetov˝ch str·nk·ch ökoly.Za velmi d˘leûitou pro naöi pr·ci povaûujemekomunikaci s rodiËi. V·ûÌme si vöechp¯ipomÌnek a dve¯e jsou u n·s pro nÏ vûdyckyotev¯enÈ.Co napsat z·vÏrem? Pop¯·t V·m öùastnouruku a snad jen malou praktickou pozn·mku.I v tÈ nejprestiûnÏjöÌ ökole, se skvÏloupovÏstÌ a ˙ûasnou prezentacÌ, z·leûÌ p¯edevöÌmna uËiteli. U n·s m·te jedineËnou öancipoznat vöechny panÌ uËitelky, jejich styl pr·-ce a p¯Ìstup k dÏtem za jeden den. NÏkdyrozhodnutÌ m˘ûe ovlivnit pocit, celkov· atmosfÈra,a tu V·m nezprost¯edkuje ani papÌr,ani webovÈ str·nky.Vyuûijte tÈto p¯Ìleûitosti a p¯ijÔte, sami nebose sv˝mi dÏtmi, na Den otev¯en˝ch dve¯Ì17. 1. 2008 od 8 do 10 hodin nebo kdykolivjindy po domluvÏ.TÏöÌme se na V·s!KONTAKTYZa pedagogick˝ sborMgr. Simona Ber·nkov·Telefon 244 911 792E-mail: zs.vladech@seznam.czInternet: www.zs-vladech.wz.cz* * *Z¡PIS DO PRVNÕCH TÿÕDZ·pis do prvnÌch t¯Ìd na Zä V Ladech 6 probÏhne ve Ëtvrtek 17. 1. 2008 od 13.00 do18.00 hodin. Bude spojen se Dnem otev¯en˝ch dve¯Ì. Do v˝uky se m˘ûete p¯ijÌt podÌvatv dobÏ od 8 do 10 hodin.K z·pisu s sebou p¯ineste rodn˝ list dÌtÏte a obËansk˝ pr˘kaz rodiËe.SouËasnÏ doplÚujeme û·ky do vyööÌch roËnÌk˘ ökoly.V obdobÌ b¯ezen aû duben 2008 bude na naöÌ ökole opÏt probÌhat p¯edökolnÌ v˝chovapro budoucÌ prvÚ·Ëky. BliûöÌ informace a p¯ihl·öky dostanete u z·pisu.Za pedagogick˝ sborMgr. Simona Ber·nkov·ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 13


äKOLSTVÕ A DÃTINEJ»ASTÃJäÕ DOTAZY RODI»Ÿ1. N¡VAZNOST NA 1. STUPE“é·ci nejËastÏji p¯ech·zejÌ do sp·dovÈ ökolyv KunraticÌch nebo na Z·kladnÌ ökolu (Zä)KvÏtnovÈho vÌtÏzstvÌ 57, Praha 11. S obÏmaökolami spolupracujeme, slaÔujeme poûadavkyna û·ky. TÌm je û·k˘m p¯echodusnadnÏn.P¯ijetÌ na vÌcelet· gymn·zia, jazykovÈ ökoly.2. V›UKA JAZYKŸNa ökole probÌh· v˝uka angliËtiny od 1. t¯Ìdy.Je vedena aprobovan˝m pedagogem. Povinn·v˝uka je doplÚov·na krouûky s Ëesk˝mlektorem i rodil˝m mluvËÌm. V 5. t¯ÌdÏje û·k na ˙rovni û·ka jazykovÈ ökoly, lzetedy bez problÈmu pokraËovat od 6. t¯Ìdyv†nÏkterÈ Zä s rozö̯enou v˝ukou jazyk˘,kterÈ kaûdoroËnÏ doplÚujÌ stav û·k˘ (odchodû·k˘ na vÌcelet· gymn·zia). M˘ûetetak dÌtÏti dop¯·t spokojen˝ch pÏt let v jednomt¯ÌdnÌm kolektivu.3. äKOLNÕ DRUéINAVyvÌjÌ samostatnou Ëinnost a zabezpeËujepÈËi o dÏti v odpolednÌch hodin·ch. V pr˘bÏhuroku po¯·dajÌ r˘znÈ akce, dÏti si hrajÌ,tvo¯Ì, soutÏûÌ. Provoz konËÌ v 16.40 hodin.4. KROUéKYLetos si dÏti mohly vybÌrat ze Ëtrn·cti krouûk˘:Tvo¯ivÈ ruceKeramikaHur· za angliËtinouVesel· angliËtinaPoËÌtaËePutov·nÌ s angliËtinouDouËov·nÌ AJAngliËtina s rodil˝m mluvËÌmSborov˝ a sÛlov˝ zpÏvFlÈtnaFlorbalPohybovÈ hrySportovnÌ hry (1. a 2. t¯.)SportovnÌ hry (3. a 4. t¯.)Na vöechny lze odch·zet ze ökolnÌ druûinya zase se do nÌ vracet, takûe sv˝m z·lib·mse mohou vÏnovat i dÏti vytÌûen˝ch rodiˢ.5. INFORMATIKA V PRAXIVe ökole je jedna poËÌtaËov· uËebna. VyuûÌv·se ve vöech p¯edmÏtech.é·ci se vÏnujÌ buÔ v˝ukov˝m program˘m,nebo vyhled·vajÌ informace na internetu.Podle novÈho ökolnÌho vzdÏl·vacÌho programuse zaËÌn· v 1. aû 3. t¯ÌdÏ uËit z·klad˘mpr·ce na PC zvl·ötÏ v r·mci matematiky,ve 4. a 5. roËnÌku bude zaveden samostatn˝p¯edmÏt Informatika s vlastnÌm vzdÏl·-vacÌm obsahem.6. P…»E O é¡KY SE SPECI¡LNÕMI VZDÃ-L¡VACÕMI POTÿEBAMIDlouhodobÏ spolupracujeme s pracovnicemipedagogicko-psychologickÈ poradny proPrahu 11.NavötÏvujÌ n·s pravidelnÏ pÏtkr·t roËnÏ av†p¯ÌpadÏ pot¯eby. Doch·zejÌ p¯Ìmo do hodina vidÌ dÏti p¯i pr·ci. Jsou sto p¯ispÏtk†odhalenÌ specifick˝ch poruch uËenÌ jiûv†z·rodku, to znamen· vÏtöÌ öanci n·pravy.Jsou uËitelk·m oporou p¯i volbÏ metod apostup˘ nejvhodnÏjöÌch jak pro dÏti s obtÌûemi,tak pro rozvoj dÏtÌ talentovan˝ch.7. JAK DLOUHO M¡ DÕTà ÑSVOJIì PANÕU»ITELKUDlouhodob· person·lnÌ politika vedenÌsmϯuje k zabezpeËenÌ stabilnÌho sboru.CÌlem je, aby dÏti od 1. do 5. t¯Ìdy vedl jedenpedagog. ZatÌm se snaûÌme aspoÚ o dodrûov·nÌcykl˘ 1. aû 3. a 4. aû 5. t¯Ìdas†jednÌm uËitelem.Za pedagogick˝ sborMgr. Simona Ber·nkov·146/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTISTÿÕPKY ZE äKOLNÕ DRUéINYNa podzim mÏly dÏti ze ökolnÌ druûiny plnÈruce pr·ce s p¯Ìpravou podzimnÌch v˝robk˘,kter· vyvrcholila dlab·nÌm d˝nÏ naHallowen. V poslednÌm ¯ÌjnovÈm t˝dnu tovöak nebyla jedin· Ëinnost, kterou dÏtis†chutÌ dÏlaly. P¯·lo n·m totiû poËasÌ, kterÈjsme vyuûili k pouötÏnÌ drak˘. Na öeberovskÈobloze tak bylo moûnÈ spat¯it vzn·öetse netop˝ry, balÛny nebo t¯eba orly.T¯etÌho prosince dÏti ze ökolnÌ druûiny p¯ekvapilan·vötÏva. Byla to n·vötÏva p¯Ìmo pekeln·.»ert s ËerticÌ se vöak tentokr·t p¯iölispoleËnÏ s dÏtmi pobavit na »ertovskÈ diskotÈceplnÈ her a soutÏûÌ. Ze ökolnÌ tÏlocviËnysi od pekelnÌk˘ na z·vÏr kaûd˝ odneslmal˝ d·reËek. A na co se naöe dÏtimohou tÏöit v nejbliûöÌ dobÏ? Vöechny bychomr·di pozvali na tradiËnÌ masopustnÌpr˘vod v Ëele s naöÌm kamar·dem medvÏdemMÌöou, kter˝ se uskuteËnÌ 18. ledna.P¯ejeme v·m veselÈ V·nocea öùastn˝ nov˝ rokRomana Dubov·,Romana Janouökov·,ökolnÌ druûinaZpr·viËky ze ökolkyPÿENOCOV¡NÕ VE äKOLCE V†äEBEROVÃV podveËer 16. 11. se n·s nÏkolik odv·ûlivc˘ seölo ve ökolce.PanÌ uËitelky vymyslely straöidelnÈ hry: poh·dkov· straöidlaa†cesta zaklet˝m z·mkem.TanËily jsme v z·vojÌch jako BÌl· panÌ, s baterkou jako duchovÈa bludiËky. V noËnÌch hodin·ch jsme se proöly temn˝mi z·koutÌminaöÌ ökolky. Kaûd˝ s·m se svou baterkou. Uk·zaly jsme, jakjsme stateËnÈ a odv·ûnÈ dÏti. Za to jsme obdrûely odmÏnu.To, ûe û·dn˝ z n·s nemÏl strach, dokazoval klidn˝ a spokojen˝ sp·nek po celou noc.Vaöe dÏti ñ hrdinovÈ z Mä äeberovMIKUL¡äSK¡ DÕLNA* * *A m·me tu zase Ëas adventnÌ. »as p¯Ìprav, Ëas tÏöenÌ a Ëas p¯ekvapenÌ. V pondÏlÌ 3. 12.odpoledne p¯iöli za dÏtmi do mate¯skÈ ökoly v HrnË̯Ìch jejich rodiËe nebo i prarodiËe.S†nadöenÌm se spoleËnÏ s dÏtmi pustili do v˝roby Ëert˘ i ËertÌk˘, Mikul·ö˘, andÏl˘ a komet.DÏtem prstÌky jen kmitaly a rodiËe Ëi prarodiËe pomohli s obtÌûnÏjöÌm ˙konem nebop¯idali dobrou radu. Ti, kte¯Ì p¯iöli, urËitÏ nelitovali. DÏti byly öùastnÈ, ûe mohou mÌt svÈnejbliûöÌ u sebe v mate¯skÈ ökolce a dospÏlÌ zase ûasli nad öikovnostÌ sv˝ch ratolestÌ. Vöichniodch·zeli dom˘ spokojeni se spoustou vlastnoruËnÏ vyroben˝ch dekoracÌ. Jedna dÌlnaskonËila a dalöÌ je p¯ed n·mi, ale to aû zase p¯ed Velikonocemi.Jana Dojavov·,uËitelka v mate¯skÈ ökolceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 15


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYPOH¡DKOV› VE»ER VE äKOLI»CE V HRN»ÕÿÕCHÑÖ16. 11. 2007 se na v·s tÏöÌme ve ökoliËcev HrnË̯Ìch, kde spoleËnÏ proûijeme poh·dkov˝veËerÖ,ì tak zaËÌnal plak·tek na n·stÏnceve ökolce. DÏti, kterÈ spanÌ ve ökolce zaûily,se okamûitÏ zaËaly tÏöit, o noci str·venÈ veökolce neust·le povÌdaly, takûe se p¯ipojovalydalöÌ a dalöÌ dÏti, kterÈ ÑToì chtÏly zaûÌt.Byly jsme p¯ekvapenÈ, ûe se hl·sÌ i prùouskovÈ,kte¯Ì teprve v z·¯Ì zaËali do naöÌ ökolkychodit. A byli stateËnÌ, skvÏlÌÖPoh·dkov˝ veËer je tuÖ Do ökolky p¯ich·zelynejr˘znÏjöÌ poh·dkovÈ postaviËky: princezny,indi·ni, medvÌdci, kaöp·rci, taneËnice,myöky, dokonce p¯iöel i kostlivec.Vöechny Ëekala hostina, dobroty p¯ipravilirodiËe, vöechny Ëekal poh·dkov˝ b·l, vöechnyËekaly poh·dkovÈ ˙koly.DÏti skl·daly poh·dkov˝ obraz, p¯ebÌraly jakoPopelka hr·ch a ËoËku, ÑvyöÌvalyì koöile prosedm bratr˘ z poh·dky Sedmero krkavc˘, hledalyZlatovl·sku bez pomoci kouzelnÈ muöky.A kdyû se zaËala klÌûit oËka ñ honem um˝ta†öup do p¯ipraven˝ch post˝lek, poh·dka propÏknÈ spanÌ, pusa na ËelÌËko a dobrou noca†uû se spalo a spalo aû do r·na.Poh·dkov˝ veËer se vyda¯il a uû se tÏöÌme nadalöÌ spanÌ, kterÈ n·s Ëek· na ja¯e.To je jeötÏ daleko, ale my se m˘ûeme tÏöit t¯e-ba na Mikul·öskoudÌlnu, protoûeubÏhlo p·rdn˘ a†m·me tuopÏt po roce prosinec,kter˝ promnoho z n·s znamen·mnoho shonu, ˙klidu, peËenÌ cukrovÌ,sh·nÏnÌ d·rk˘. Pro dÏti je to mÏsÌc, kdy se nemohoudoËkat toho kr·snÈho dne ñ ätÏdrÈhodne, je to mÏsÌc napÏtÌ, jestli je navötÌvÌ Mikul·ös†Ëertem, doba oËek·v·nÌ a p¯ekvapenÌ.Mikul·ösk· dÌlna probÏhla v obou ökolk·chjiû po druhÈ, rodiËe, prarodiËe, dÏti si mohlispoleËnÏ vyrobit Mikul·öe, Ëerta, andÏla, spoleËnÏproûÌt chvÌle v mate¯skÈ ökole.Podnikneme takÈ v·noËnÌ v˝let do minulosti,za pozn·nÌm, jak proûÌvali V·noce naöi p¯edkovÈ.ZavÌt·me do skanzenu v P¯erovÏ. Jenaby n·m p¯·lo poËasÌ! JakÈ to tam bylo, toV·m napÌöeme p¯ÌötÏ.»ek· n·s v·noËnÌ posezenÌ s rodiËi a uû je tupo roce opÏt ätÏdr˝ den.Tak aù je kr·sn˝, pohodov˝, kouzeln˝, zapomeÚtealespoÚ v tento veËer na kaûdodennÌ starostia nechte se unÈst kr·sou v·noËnÌho stromku,kouzelnou atmosfÈrou ätÏdrÈho dne.Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯ÌchV¡NOCE BEZ PORODN…HONed·vno u mÏ byli jedni manûelÈ, kte¯ÌËekajÌ narozenÌ dÌtÏte 25. prosince. Snad tomiminko stihne a narodÌ se jeötÏ v tomtoroce a milÌ rodiËe dostanou vyööÌ porodnÈ.To Josef z Nazareta a jeho ûena Marie v˘becû·dnÈ porodnÈ nedostali, jejich dÌtÏ senarodilo v chlÈvÏ a jedinÈ vyt·pÏnÌ obstar·valdobytek. (AlespoÚ nebyli z·vislÌ nacen·ch energiÌ.) P¯esto vöak se narozenÌ tohotodÌtÏte oslavuje dodnes a my tÏm sv·tk˘m¯Ìk·me V·noce.»Ìm bylo toto dÌtÏ tak jinÈ? ProË jeötÏ povÌce neû dvou tisÌciletÌch vzpomÌn·me natohle novorozenÏ? K¯esùanÈ totiû vϯÌ, ûe tonenÌ jen ËlovÏk, ale takÈ prav˝ B˘h. TenNejvyööÌ, Stvo¯itel vesmÌru, PrvotnÌ p¯ÌËina,D·rce vöeho, Ö se skrËil, sehnul k ËlovÏkua stal se mal˝m miminkem, abychom se ho166/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYKOSTEL SVAT…HO PROKOPA V HRN»ÕÿÕCH O V¡NOCÕCHP¯ehled mimo¯·dn˝ch bohosluûeb na konci prosinceDen Datum Hodina Pozn·mkaNedÏle 23. prosince 2007 11:00 adventnÌPondÏlÌ 24. prosince 2007 24:00⁄ter˝ 25. prosince 2007 11:00St¯eda 26. prosince 2007 11:00NedÏle 30. prosince 2007 11:00 s obnovou manûelskÈho slibu⁄ter˝ 1. ledna 2008 11:00NedÏle 6. ledna 2008 11:00PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli od 11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìchspad· pod ÿÌmskokatolickou farnost u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.⁄daje k mimo¯·dn˝m bohosluûb·m jsme obdrûeli od ArcibiskupstvÌ praûskÈho.Tom·ö Nechv·tal,redakceSbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏTAJEMSTVÕ V¡NOCV poslednÌch letech ve mnÏ rok od roku sÌlÌdojem, ûe ËÌm jsem staröÌ (je mi pÏtat¯icet),tÌm vÌc je mi dop¯·no si V·noce tak nÏjakplnÏji a s radostÌ uûÌt. Vûdycky jsem tytosv·tky mÏl vcelku r·d, ale m·m pocit, ûes†postupem let je dovedu vÌc docenit a Ñvychutnatì.A snad uû si mohu dovolit ¯Ìct, ûepamatuji leccos. MyslÌm tÌm lecjakÈ situacea okolnosti, za jak˝ch se u n·s domav·noËnÌ sv·tky slavily. Moûn· se v·m tobude zd·t d˘vÏrnÏ zn·mÈ, anebo naopaköÌlenÈ Ëi komickÈ, ale nap¯Ìklad prvnÌ spoleËnÈV·noce jsme s manûelkou proûiliv†situaci, kdy n·m v kuchyni Ñzr·lì ËerstvÏpoloûen˝ beton, takûe vöechno v·noËnÌpeËenÌ a smaûenÌ se odehr·lo na spor·kuvytaûenÈm do p¯edsÌnÏ. »ekali jsme narozenÌnaöeho prvnÌho syna, bylo to asi Ëtrn·ctdnÌ do termÌnu poroduÖ A p¯esto nato r·di vzpomÌn·me. M·me celkem r·dihezky vyzdoben˝ a uklizen˝ byt, ale moûn·i dÌky tÈto zkuöenosti se tolik netr·pÌme,kdyû nÏco nenÌ, jak bychom si p¯·li. Letosn·s pro zmÏnu Ëek· mÏsÌc p¯ed sv·tky stÏhov·nÌ.VlastnÏ odmaliËka mÏ p¯ekvapovalo, jak seËasto zvyky a v·noËnÌ zp˘soby Ëi postupyv jednotliv˝ch rodin·ch liöÌ. Pravda, nebylodivu, bydlel jsem na praûskÈm JiûnÌmMÏstÏ, jehoû obyvatelÈ poch·zeli ze vöechmoûn˝ch kout˘ tehdejöÌho »eskoslovenska.Ale dodnes s pobavenÌm vzpomÌn·m, jakjsme se obËas s kamar·dy navz·jem p¯esvÏdËovali,jak to m· b˝t Ñspr·vnÏì. Na druhoustranu, pochopitelnÏ, byla spousta vÏcÌspoleËn· a v lecËems asi je dodnes, i kdyûmoûnostÌ, podnÏt˘ a vliv˘ je mnohem vÌcneû tenkr·t.Moûn· se m˝lÌm, ale m·m dojem, ûe p¯esvöechen stres, kter˝ je s V·nocemi spojen,ve vÏtöinÏ z n·s z˘st·v· touha po klidnÈmveËeru uprost¯ed rodiny nebo p¯·tel, Ëizkr·tka ve spoleËnosti nÏkoho blÌzkÈho.P¯izn·m se, ûe mi to st·le p¯ipad· zvl·ötnÌ a186/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYnesamoz¯ejmÈ (a takÈ cennÈ), ûe i v dneönÌ,Ëasto horeËnatÏ uspÏchanÈ, ale takÈ pomÏrnÏindividualistickÈ dobÏ m· st·le vÏtöinalidÌ pot¯ebu sejÌt se s druh˝mi a vyj·d¯itjim n·klonnost a l·sku t¯eba jen prost˝md·rkem. (M· to ovöem i svou odvr·cenoustranu: lidÈ osamÏlÌ Ëasto pr·vÏ v tento Ëassvou osamÏlostÌ trpÌ nejvÌc. Snad proto minÏkdy reklamnÌ tlak na Ñrodinnostì V·nocp¯ipad· aû krut˝.)Leckdo z n·s by asi p¯itakal, byù jistÏ nevöichni, ûe V·noce zkr·tka majÌ svÈ kouzlo.Kdybychom vöak chtÏli vystopovat,v†Ëem to kouzlo spoËÌv·, tÏûko dojdemek†nÏjakÈmu hmatatelnÈmu z·vÏru. No ano,v˘nÏ v·noËnÌho stromu, svÏtlo svÌËek, nÏkdemoûn· v˘nÏ purpury Ëi v·noËnÌho frantiöka,lidÈ pospolu, rozz·¯enÈ oËi dÏtÌ, moûn·tich· v·noËnÌ hudbaÖ A p¯esto tak nÏjakcÌtÌme, ûe je tu jeötÏ nÏco vÌc, co zkr·tkap¯esahuje vöechny tyto vÏci a vlastnÏ iumoûÚuje, aby se na onÈ atmosfȯe spolupodÌlely.TajemstvÌ. NÏco, co nem·me vesvÈ moci. NÏco, co m˘ûeme celkem snadnorozbÌt t¯eba rodinnou h·dkou, nÏco, com˘ûeme p¯ehluöit, nevnÌmat nebo zkr·tkanaslyöet, ale co nem˘ûeme sami nastrojit avyrobit. Ani sebeaktu·lnÏjöÌ reklamnÌ hit nav˝robu v·noËnÌ atmosfÈry n·m nepom˘ûe.A kdyû se p¯esto pokusÌme tu atmosfÈruÑudÏlatì, mnohdy je z toho k¯eË Ëi trapnÈrozpaky. Jako by samotnÈ naöe chtÏnÌ proûÌtsv·tek pÏknÏ nestaËilo. A jindy zas okolnostivypadajÌ, jako by se spikly proti n·m,a i tak jsou V·noce öùastnÈ. Zkr·tka tajemstvÌ.Kdyû jsem se p¯ed patn·cti lety stal k¯esùanem,zaËal jsem ch·pat, ûe to celÈ m˘ûemÌt jeötÏ hluböÌ souvislosti. RozumÏjte mi,prosÌm, spr·vnÏ, nechci tÌm tvrdit, ûe slavenÌsv·tk˘ v tuto roËnÌ dobu je nÏco, co seobjevuje aû s p¯Ìchodem k¯esùanstvÌ, a popÌratr˘znÈ starÈ oslavy slunovratu. Ale smÏljsem poznat, ûe v narozenÌ JeûÌöe Krista spo-ËÌv· jeötÏ hluböÌ tajemstvÌ. Jako by mi onokouzlo Ëi tajemstvÌ V·noc zaËalo ukazovatjeötÏ d·l neû k atmosfȯe jedinÈho veËerav†roce.Podle k¯esùanskÈ zvÏsti, tak jak ji pod·v·Bible, bylo to v BetlÈmÏ narozenÈ dÌtÏ JeûÌö,zavinutÈ do plenek a poloûenÈ do kamennÈhoûlabu na pÌci pro dobytek, plnÏËlovÏk a z·roveÚ plnÏ BoûÌ Syn. VöemohoucÌB˘h se tehdy stal ËlovÏkem a narodil se,jako se rodÌ lidskÈ dÏti. Vzal na sebe plnÏn·ö lidsk˝ ˙dÏl s jeho utrpenÌmi i radostmi,stal se jednÌm z n·s. B˘h se vtÏlil. Je to nepochopitelnÈtajemstvÌ, ale pr·vÏ toto tajemstvÌd·v· smysl celÈmu k¯esùanskÈmu poselstvÌ.Ten, kter˝ stvo¯il ËlovÏka, se nynÌ stalËlovÏkem svou vlastnÌ zkuöenostÌ. Z l·skyk†n·m sestoupil, n·m, n·m narodil se, jakse zpÌv· ve zn·mÈ pÌsni.P¯iöel, aby n·m otev¯el cestu do BoûÌ blÌzkosti.Pro svou neochotu pod¯izovat se vesvÈm ûivotÏ Bohu je totiû ËlovÏk od Stvo¯iteleoddÏlen a nem˘ûe proûÌvat radost zevztahu s Bohem, pro kter˝ byl stvo¯en. NaopakpodlÈh· BoûÌmu soudu. Avöak v JeûÌöiKristu B˘h s·m podstupuje spravedliv˝ trestmÌsto n·s. »lovÏk a B˘h na naöem mÌstÏ.Ten, jehoû narozenÌ si p¯ipomÌn·me o V·-nocÌch, se obÏtuje za n·s, kdyû umÌr· nak¯Ìûi, aby n·s sm̯il s Bohem. Tolik o n·sstojÌ! Skrze vÌru pak smÌme nav·zat s Bohemûiv˝ vztah a smÌme pozn·vat Jeho l·sku,dobrotu a n·dheru Jeho nev˝stiûnÈ d˘stojnostia velikosti. B˘h je v Kristu s n·mi.B˘h ËlovÏkem! Jak hlubokÈ, nesmÌrnÈ anevystopovatelnÈ tajemstvÌ! A jak· radost!Vûdyù B˘h p¯iöel, aby n·s obdaroval. V JeûÌöin·s zahrnul svojÌ l·skou a ötÏdrostÌ. KÈûse n·m tedy o letoönÌch sv·tcÌch skrze kouzloV·noc poodkryje i ono hluböÌ tajemstvÌ.KÈû n·m naöe lidskÈ dary p¯ipomenou tenBoûÌ v·noËnÌ dar. KÈû mohou b˝t naöe V·-noce zdrojem hlubokÈ radosti, kterou nezniËÌani nep¯ÌznivÈ okolnosti, ani tr·penÌ,ani osamÏlost.Robert Hart,kazatel CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 19


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYäEBEROV ñ BEERäEBAVyslovme tato dvÏ jmÈna nÏkolikr·tza sebou; zjistÌme, ûetvo¯Ì velmi podobnou zvukomalbu,jakoby mÏla nÏco spoleËnÈho.Jsme vdÏËnÌ za historickÈn·zvy ñ aspoÚ senemusejÌ p¯i zmÏnÏ reûimumÏnit. NÏkter· vznikla dokoncetak d·vno, ûe dnes uû aninevÌme, co znamenala.Co vyjad¯ovalo jmÈno äeberov?PanÌ ämidrov· n·m nawebov˝ch str·nk·ch obcepÏknÏ vysvÏtluje, ûe to byl uû Foto: CÌrkev bratrsk·nÏkdy od roku 1189 nejspÌövlastnÏ Vöeborov podle jmÈna majitele tÈto lokality pana Vöebora, kter˝ tu mÏl dv˘r.Co znamen· Beeröeba? Beer je studna a öeba p¯Ìsaha, tedy studna p¯Ìsahy. Vykopal jiAbraham p¯ed Ëty¯mi tisÌci lety ve stepnÌ pouöti kousek na jih od MrtvÈho mo¯e.Kde jsou ty doby, kdy äeberov byla zemÏdÏlsk· obec; co d˘m, to statek, co statek, tovlastnÌ studna pro sebe i pro dobytek. Studny snad jeötÏ po p¯edcÌch z˘staly, ale pouûÌv·-me je spÌö pro zalÈv·nÌ a na ˙klid. Dobr· a Ëist· voda vöak z˘st·v· vz·cnostÌ. Voda, kteroupijeme, vzduch, kter˝ d˝ch·meÖ celou tu atmosfÈru, kterou vöichni spoleËnÏ vytv·¯Ìme.To v lednici vychladÌö, ale nevyËistÌö.Je advent, zaË·tek V·noc. Nebylo by to kr·snÈ, kdyby äeberov jako Beeröeba kdysi bylzase mÌstem, kde se Ëepuje kvalitnÌ Ëist· voda, kde je ovzduöÌ p¯Ìm˝ch vztah˘, kde pravdaa spravedlnost p¯evaûuje nad z·jmy osobnÌmi a kdyû nÏkde p¯est¯elÌm, dovedu ¯Ìct ÑodpusùÑ?Na to nemusÌme p¯Ìsahat, ale pro zaË·tek staËÌ poctivÈ odhodl·nÌ.ZdenÏk Linzmajer,CÌrkev bratrsk· ñ äeberov* * *V¡NO»NÕ DIVADELNÕ PÿEDSTAVENÕI letos p¯ipravujÌ dÏti z CÌrkve bratrskÈv†äeberovÏ pod vedenÌm sv˝ch uËitel˘ v·-noËnÌ divadelnÌ p¯edstavenÌ. UskuteËnÌ sev nedÏli 23. prosince od 17 hodin v öeberovskÈmkostele. Tentokr·t se div·ci mohoutÏöit na dramatizaci tajuplnÈho p¯ÌbÏhuo†hled·nÌ pokladu a ötÏstÌ podle svÏtovÈhobestselleru brazilskÈho spisovatele PaulaCoelha Alchymista. Na svÈ si jistÏ p¯ijdoudÏti i dospÏlÌ. VstupnÈ je dobrovolnÈ.206/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYPŸLNO»NÕ V¡NO»NÕ BOHOSLUéBACÌrkev bratrsk· v äeberovÏ (V Ladech 10)p¯ipravuje na ätÏdr˝ den 24. prosince od23 hodin jiû tÈmϯ tradiËnÌ p˘lnoËnÌ bohosluûbu.Toto setk·nÌ p¯edstavuje pozv·nÌ pro kaûdÈho,kdo m· chuù p¯ipomenout si duchovnÌrozmÏr v·noËnÌch sv·tk˘ a str·vit z·vÏrätÏdrÈho dne v öiröÌm neû rodinnÈm spole-ËenstvÌ. Je to p¯Ìleûitost zastavit se, zamysletse nad v˝kladem v·noËnÌho poselstvÌo†narozenÌ JeûÌöe Krista a t¯eba se i p¯ipojitke zpÏvu v·noËnÌch pÌsnÌ r˘zn˝ch û·nr˘,kterÈ vyjad¯ujÌ vdÏËnost Bohu za Jeho vz·cn˝dar i radost a nadÏji, jeû majÌ moc proz·¯itn·ö kaûdodennÌ ûivot.Robert Hart,kazatel CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏSHROM¡éDÃNÕ A K¡Z¡NÕP¯ehled k·z·nÌ na konci prosinceDen Datum KazatelNedÏle 23. prosince 2007 Robert HartNedÏle 30. prosince 2007 Robert HartShrom·ûdÏnÌ se konajÌ kaûdou nedÏli od 10hodin v kostele v äeberovÏ. Od 9.30 je modlitebnÌchvÌle, kdy se sch·zÌme k modlitb·mza sbor i naöe bliûnÌ.KONTAKTYSbor CÌrkve bratrskÈ Praha-äeberovKazatel: Mgr. Robert HartVik·¯: MatÏj H·jekAdresa: V Ladech 10,149 00 Praha-äeberovInternet: www.cb.cz/praha4Bar·Ënick· rychtaSeznamte se s programem Bar·ËnickÈ rychty v HrnË̯Ìch od ledna 2008.CVI»ENÕPOWER JOGAP. »erm·kov·PondÏlÌ 17ñ18 hodin a 18ñ19 hodin»tvrtek 17.30ñ18.30 hodinCena: 60 KË / hodina. Platba na desetlekcÌ p¯edem na mÌstÏ cviËitelce.Telefon: 604 536 600.* * *ORIENT¡LNÕ TANECP. Vicherkov·⁄ter˝ 18ñ19 hodin (zaË·teËnÌci)P¯ihlaste se, prosÌm, na www.dalila.cz.E-mail: dalila@dalila.cz.Telefon: 723 151 891.PILATESP. SlamÏnÌkov·St¯eda 18ñ19 hodin.Cena 60 KË / hodina. Platba na desetlekcÌ p¯edem na mÌstÏ cviËitelce.Telefon: 723 630 772.* * *CVI»ENÕ NA MÕ»ÕCH ñ KLIDOV…P. SlamÏnÌkov·St¯eda 19ñ20 hod.Cena 60 KË / hod.Platba na deset lekcÌ p¯edemna mÌstÏ cviËitelce.Telefon: 723 630 772.V p¯ÌpadÏ malÈho poËtu z·jemc˘ se kurzy nebudou v˘bec zahajovat.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 21


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYZ¡JMOV… AKTIVITY PRO DÃTI A DOSPÃL…HUDEBNÕ äKOLA YAMAHAE-mail: yamaha13@atlas.czInternet: www.yamahaskola.czCÌlov· skupina: dÏti (s rodiËi) od Ëty¯ mÏsÌc˘aû do mladöÌho ökolnÌho vÏku. V˝ukaprobÌh· v pondÏlÌ od 10 hodin a od 16 hodin.Platba na pololetÌ. P¯ihl·öenÌ p¯es e-mail.KERAMICK› KROUéEKSl. Dr·ûdilov·Navazuje na krouûek veden˝ v prvnÌm pololetÌ.NovÏ je na lekcÌch pouûÌv·n hrnË̯sk˝kruh. Lekce jsou urËeny pro dÏti i prodospÏlÈDÏti ˙ter˝ 15ñ16.30 hodinDospÏlÌ pondÏlÌ 18ñ19.30 hodinPlatba pololetnÏ na mÌstÏ lektorce.Telefon: 777 175 597.* * *VÕKENDOV… AKCESl. Klimeöov·,Sl. Novotn·E-mail: info@domecekumeni.czJednotlivÈ kursy se budou up¯esÚovat pr˘bÏûnÏv informaËnÌch let·ËcÌch.⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovProgram kulturnÌch akcÌKARNEVAL S DIVADLEM POH¡DKAMilÈ dÏti, zveme v·s do KulturnÌho domuv†HrnË̯Ìch na Karneval s Divadlem PO-H¡DKA. V sobotu 2. ˙nora 2008 od 16hodin v·s budou Ëekat t¯i hodiny ˙ûasnÈa†jedineËnÈ z·bavy, dÏtskÈ diskotÈka, soutÏûea hry. Budou se hodnotit vaöe masky.»ekejte takÈ minipoh·dky.Divadlo POH¡DKA Praha je souË·stÌ nez·vislÈdivadelnÌ scÈny. Jeho reperto·r se zamϯujena dÏtskÈho div·ka. Poh·dkovÌ divadelnÌciputujÌ po naöÌ zemÌ jiû sedmn·ctdivadelnÌch sezÛn. BÏhem tÏch let je div·-ci, kte¯Ì majÌ r·di nejen poh·dky, mohli vidÏtv kamenn˝ch divadlech, kulturnÌch s·-lech a za¯ÌzenÌch, v komornÌch i variabilnÌchprostorech, ökolk·ch, nemocnicÌch, ozdravovn·chÖ.VÌce informacÌ o divadle najdete na www.divadlopohadka.cz.Tom·ö Nechv·tal,redakce226/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYSdruûenÌ äupinaV›LOV RYBNÕKU BRŸDEKV sobotu 27. ¯Ìjna se jiû tradiËnÏ konal v˝lov Br˘dku, kter˝ organizovalo SdruûenÌ äupina.P¯estoûe poËasÌ nebylo k ryb·¯˘m nejvlÌdnÏjöÌ, v˝lovu se z˙Ëastnilo velkÈ mnoûstvÌ jakmÌstnÌch obËan˘, tak n·vötÏvnÌk˘ z p¯ilehl˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ a obcÌ.Kaûd˝ se mohl zah¯·t Ëajem, k·vou, nÏkdy i nÏËÌm silnÏjöÌm a k tomu ochutnat grilovanÈklob·sy nebo rybu, poslechnout si trempskÈ pÌsnÏ. Odv·ûnÌ jedinci si vychutnali i tane-Ëek. NÏkte¯Ì si odnesli i nÏjakou tu rybku dom˘ v igelitovÈ taöce.Akce se tÈû ˙Ëastnili z·stupci radnice a ˙¯adu. Ryb·¯i spoleËn˝mi silami Ñpok¯tiliì starostkuVenturovou a pÏknÏ ji smoËili v k·di. Na toto k¯tÏnÌ asi dlouho nezapomene. Ryb·¯ii†n·vötÏvnÌci byli spokojeni ñ Br˘dek vydal svÈ poklady, obËanÈ mÏli hezkou podÌvanou,setkali se se sv˝mi blÌzk˝mi sousedy a ani ûaludek nebyl opomenut.Nashledanou p¯i dalöÌm v˝lovu.SdruûenÌ äupinaObec bar·ËnÌk˘P¯iblÌûil se konec roku a my m˘ûeme s povdÏkem konstatovat, ûe pro n·s Bar·ËnÌky to bylrok dobr˝. Sch·zeli jsme se v naöÌ rychtÏ kaûd˝ mÏsÌc, navötÏvovali sp¯ÌznÏnÈ Obce bar·ËnÌk˘,uspo¯·dali v˝let a z˙Ëastnili se v˝let˘ a akcÌ, na kterÈ jsme byli pozv·ni.P·tÈho prosince jsme na naöe sousedskÈ sedÏnÌ do jiû v·noËnÏ vyzdobenÈ rychty pozvaliMikul·öe a Ëerta a dob¯e jsme se pobavili. Byli jsme r·di, ûe n·s poctila n·vötÏvou i panÌstarostka a byla p¯i tom, kdyû jedna naöe tetiËka sfouk·vala na svÈm maxidortu öedes·t (!)svÌËek.Toto roËnÌ obdobÌ je i dobou bilancov·nÌ. Naöe valnÈ, tentokr·t volebnÌ zased·nÌ se budekonat 12. ledna 2008. P¯ijÌûdÌ za n·mi hodnÏ p¯Ìznivc˘, naöe spolkov· mÌstnost nenÌ dostvelk·, proto se sejdeme opÏt, tak jako loni, v ateliÈru v˝tvarnÌk˘.Dvac·tÈho t¯etÌho ˙nora 2008 chceme uspo¯·dat v KulturnÌm domÏ opÏt ÑBar·Ënick˝b·lì, na kter˝ v·s vöechny srdeËnÏ zveme. Po loÚskÈm ˙spÏchu znovuvzk¯ÌöenÈho I. Vöebar·ËnickÈhoplesu v L·dvÌ, se bude II. konat 1. b¯ezna opÏt v KulturnÌm domÏ L·dvÌ, kdebychom v·s rovnÏû r·di p¯ivÌtali.Na z·vÏr v·m p¯ejeme pÏknÈ proûitÌ V·noc v kruhu sv˝ch drah˝ch a do novÈho rokuhlavnÏ zdravÌ, klid a pohodu.HrnË̯e 6. 12. 2007.Ji¯ina PospÌöilov·,t. Ë. rycht·¯kaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 23


SPORTFotbalA.F.K. OLYMPIA äEBEROVPO PODZIMUDruûstvo A fotbalovÈho klubu A.F.K. Olympiaäeberov hr·lo v 1. A t¯ÌdÏ ve skupinÏ A.Tabulka po 13. kole soutÏûePo¯adÌ T˝m PoËet z·pas˘ V˝hry RemÌzy Prohry SkÛre + / - Body1. »AFC Praha 13 12 0 1 39:16 15 362. Loko VltavÌn B 13 8 2 3 33:14 5 263. SK Viktoria ätÏrboholy 13 6 3 4 23:22 3 214. Spartak Kbely 13 5 5 3 21:15 2 205. »echie DubeË 13 5 3 5 20:18 0 186. Kyje 13 6 0 7 19:25 0 187. SK Citadel DolnÌ Chabry 13 5 3 5 22:29 0 188. PSK Union Praha 13 4 5 4 23:26 -4 179. Rapid Maleöice 13 5 2 6 21:25 -1 1710. Hostiva¯ 13 5 1 7 23:27 -5 1611. A.F.K. Olympia äeberov 13 3 4 6 24:27 -8 1312. Junior Praha 13 4 0 9 23:30 -6 1213. Sokol DolnÌ PoËernice 13 3 3 7 15:26 -9 1214. DolnÌ MÏcholupy 13 2 5 6 16:22 -10 11V˝sledky z·pas˘ A.F.K. Olympia äeberov v podzimnÌ Ë·sti soutÏûe1. Sobota 18. 8. 17:00 A.F.K. Olympia äeberov ñ Kyje 1:22. Sobota 25. 8. 17:00 SK Citadel DolnÌ Chabry ñ A.F.K. Olympia äeberov 3:23. Sobota 1. 9. 17:00 A.F.K. Olympia äeberov ñ »echie DubeË 1:14. NedÏle 9. 9. 17:00 Hostiva¯ ñ A.F.K. Olympia äeberov 2:15. Sobota 15. 9. 16:30 A.F.K. Olympia äeberov ñ Sokol DolnÌ PoËernice 3:06. Sobota 22. 9. 10:30 »AFC Praha ñ A.F.K. Olympia äeberov 5:27. P·tek 28. 9. 16:30 A.F.K. Olympia äeberov ñ Spartak Kbely 1:18. NedÏle 7. 10. 16:00 A.F.K. Olympia äeberov ñ PSK Union Praha 2:59. Sobota 13. 10. 16:00 DolnÌ MÏcholupy ñ A.F.K. Olympia äeberov 0:010. Sobota 20. 10. 15:30 A.F.K. Olympia äeberov ñ Loko VltavÌn B 3:211. Sobota 27. 10. 10:30 Junior Praha ñ A.F.K. Olympia äeberov 1:412. Sobota 3. 11. 14:00 A.F.K. Olympia äeberov ñ SK Viktoria ätÏrboholy 2:213. NedÏle 18. 11. 10:30 Rapid Maleöice ñ A.F.K. Olympia äeberov 3:2246/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕDruûstvo B fotbalovÈho klubu A.F.K. Olympia äeberov hr·lo ve 2. t¯ÌdÏ ve skupinÏ C.Tabulka po 11. kole soutÏûePo¯adÌ T˝m PoËet z·pas˘ V˝hry RemÌzy Prohry SkÛre + / - Body1. FC Tempo Praha B 11 8 0 3 43:22 6 242. Slavoj Suchdol 11 7 3 1 33:16 6 243. Sokol BÌl· Hora 11 6 2 3 33:15 5 204. SK Slovan Kunratice B 11 6 2 3 32:22 2 205. PSK Union Praha B 11 6 2 3 25:17 5 206. Sokol Lipence 11 5 3 3 21:15 0 187. AFK Slavoj PodolÌ Praha C 11 5 3 3 25:25 0 188. A.F.K. Olympia äeberov B 11 3 3 5 18:28 -3 129. RuzynÏ 11 3 3 5 12:23 -3 1210. SK Mod¯any B 11 2 1 8 20:27 -8 711. Sokol PÌsnice 11 1 4 6 19:39 -11 712. FK ZlÌchov 1914 11 0 2 9 9:41 -13 2V˝sledky z·pas˘ A.F.K. Olympia äeberov B v podzimnÌ Ë·sti soutÏûe1. NedÏle 2. 9. 17:00 Sokol Lipence ñ A.F.K. Olympia äeberov B 1:12. NedÏle 9. 9. 17:00 A.F.K. Olympia äeberov B ñ SK Slovan Kunratice B 3:63. NedÏle 16. 9. 16:30 Sokol PÌsnice ñ A.F.K. Olympia äeberov B 1:14. NedÏle 23. 9. 16:30 A.F.K. Olympia äeberov B ñ FK ZlÌchov 1914 2:15. NedÏle 30. 9. 16:30 PSK Union Praha B ñ A.F.K. Olympia äeberov B 3:16. NedÏle 7.10. 16:00 RuzynÏ ñ A.F.K. Olympia äeberov B 1:17. NedÏle 14. 10. 16:00 A.F.K. Olympia äeberov B ñ Sokol BÌl· Hora 3:18. NedÏle 21. 10. 15:30 SK Mod¯any B ñ A.F.K. Olympia äeberov B 0:19. NedÏle 28. 10. 14:30 A.F.K. Olympia äeberov B ñ FC Tempo Praha B 1:610. Sobota 3. 11. 14:00 Slavoj Suchdol ñ A.F.K. Olympia äeberov B 5:211. NedÏle 11. 11. 14:00 A.F.K. Olympia äeberov B ñ AFK Slavoj PodolÌ Praha C 2:3Zdroj: http://vysledky.lidovky.cz/Tom·ö Nechv·tal, redakceZdravotnÌ okÈnkoRIZIKA ALTERNATIVNÕ L…»BY V ONKOLOGIIV·ûenÌ spoluobËanÈ,Ned·vno se mi dostaly do ruky zajÌmavÈrozs·hlÈ lÈka¯skÈ Ël·nky profesora PavlaKlenera a profesora VojtÏcha Mornsteinao†rizicÌch alternativnÌ lÈËby v onkologii.R·da bych V·m je reprodukovala ve zkr·-cenÈ formÏ a Ñp¯eloûenÈì z odbornÈ medicÌnskÈterminologie.P¯es v˝znamnÈ medicÌnskÈ pokroky z˘st·-v· diagnostika a lÈËba n·dorov˝ch onemocnÏnÌnedokonal·. Mnoho nemocn˝ch hled·jinou alternativu a snadno uvÏ¯Ì slib˘mZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 25


ZDRAVÕlÈËitel˘, nabÌzejÌcÌ zaruËenou pomoc. KromÏtoho mÈdia, p¯edevöÌm televize, nabÌzejÌv reklamnÌch spotech p¯Ìpravky, kter˝mje p¯isuzov·na ˙Ëinnost v lÈËbÏ n·dorovÈhoonemocnÏnÌ. Tyto reklamy nach·zÌmei†za v˝lohami lÈk·ren, coû posiluje d˘vÏrulaik˘ v tyto produkty.HlavnÌ riziko metod alternativnÌ lÈËby spo-ËÌv· v tom, ûe nemocn˝, kter˝ na ni p¯istoupÌ,m˘ûe promeökat vhodn˝ okamûik k zah·jenÌ˙ËinnÈ standardnÌ lÈËby. Jehochoroba se p¯es doËasnÈ subjektivnÌ zlepöenÌrozvÌjÌ a öance na ˙spÏönÈ lÈËenÌ sezmenöuje.Spiritu·lnÌ a psychologickÈ metodyTento termÌn zahrnujeme smÏsici lÈËitelsk˝chpostup˘, kterÈ operujÌ s domnÏle existujÌcÌmienergiemi, jejichû dodavatelem ËiodbÏratelem je lÈËitel. Skr˝v· se i pod n·-zvy biotronika, bioenergetika, biorezonanËnÌterapie a jinÈ.PsychotroniËtÌ lÈËitelÈ Ëasto nev·hajÌ poûadovatna sv˝ch klientech p¯eruöenÌ radioterapienebo chemoterapie, i kdyû to m· fat·lnÌn·sledky.KromÏ doËasnÈho zlepöenÌ psychiky nemocnÈhonebyl p¯inesen jedin˝ spolehliv˝d˘kaz o lÈËebnÈm ˙Ëinku tÏchto metod.NutriËnÌ metodyVelmi rozö̯en˝m bludem je Ñdeprivacen·doru omezenÌm jeho v˝ûivyì, to je jakÈhosivyhladovÏnÌ n·doru. Hladovka jenomprohloubÌ kachektizaci nemocnÈho, ale r˘stn·doru neovlivnÌ. NavÌc oslaben˝ organismush˘¯e odpovÌd· na standardnÌ lÈËbu,doch·zÌ k poruöe imunologick˝ch mechanism˘a zvyöuje se riziko komplikacÌ choroby.ManipulaËnÌ metodyZahrnujÌ chiropraxi, reflexnÌ lÈËbu, ale takÈakupunkturu. Tyto metody mohou b˝t prospÏön˝mdoplÚkem nap¯. v lÈËbÏ bolestiv˝chp¯Ìznak˘, ale v lÈËbÏ vlastnÌho n·dorovÈhoonemocnÏnÌ nem· û·dnÈ racion·lnÌuplatnÏnÌ.LÈËebnÈ a diagnostickÈ p¯ÌstrojeJde Ëasto o p¯Ìstroje sestrojenÈ psychopaty.P¯Ìstroje nap¯Ìklad jÌmajÌ kosmickou energii,usmÏrÚujÌ geopatogennÌ zÛny, depolarizujÌmagnetickÈ domÈnyÖ Sn˘öka nedefinovan˝chpojm˘ budÌ dojem vysokÈvÏdeckosti budÌcÌ u laik˘ respekt a d˘vÏru.LÈËenÌ magnetismemDoporuËov·ny jsou magnetickÈ n·ramkynebo manipulace magnetick˝m polem, aleû·dn˝ doklad o vlivu na r˘st n·doru nebylp¯inesen.LÈËba kamenyAËkoliv vkl·d·nÌ barevn˝ch kamen˘ Ëi drahokam˘do l˘ûka nemocnÈho s cÌlem ovlivnitpr˘bÏh choroby nem· racion·lnÌ zd˘vodnÏnÌ,je tato lÈËba velice popul·rnÌ.UrinoterapieAbsurdnÌ p¯edstavu o lÈËivÈm ˙Ëinku vypitÌvlastnÌ moËi nenÌ snad nutnÈ vyvracet.HomeopatieHomeopatika jsou tÈmϯ prosta jak˝chkoliv˙Ëinn˝ch l·tek, vËetnÏ tÏch, kterÈ bymohly ohroûovat zdravÌ ËlovÏka. Nelze tedyz ËistÏ farmakologickÈho hlediska namÌtatnic proti aplikov·nÌ homeopatik souËasnÏs†racion·lnÌ onkoterapiÌ. ProblÈm nast·v·pouze p¯i n·hradÏ ˙ËinnÈ lÈËby lÈËbou homeopatickou,coû rozumn˝ homeopat zpravidlanebude pacientovi doporuËovat.DietnÌ reûimyJsou popul·rnÌ, ale tato jednostrann· stravam˘ûe vÈst k z·vaûnÈ poruöe zdravotnÌhostavu u zdravÈho ËlovÏka, natoû u onkologickynemocnÈho.Makrobiotika (syrov· i va¯en· rostlinn· strava,obiloviny, luötÏniny, o¯echy, zpravidlas†vylouËenÌm masa ñ filozoficky vych·zÌz†principu rovnov·hy jin a jang) m˘ûe navoditavitaminÛzy nebo nedostatek bÌlkovin.Diety s takzvanÏ ûiv˝mi enzymy vych·zejÌz p¯edstavy o pr˘chodu enzym˘ v nativnÌmstavu do bunÏk naöeho tÏla ñ ignorov·n jep¯itom proces tr·venÌ bÌlkovin poËÌnajÌcÌv†ûaludku.266/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕDiety veganskÈ (vegetarianismus s vylouËenÌmveöker˝ch ûivoËiön˝ch bÌlkovin) a fruktari·nskÈ(hlavnÌ potravinou je ovoce) ñvedou k nedostatku nÏkter˝ch aminokyselinnebo vitamÌn˘ (B12), respektive ûeleza,pokud je konzumenti neuûÌvajÌ ve speci·lnÌchprepar·tech. Nelze vöak uvaûovato†lÈËivÈm protin·dorovÈm efektu a profylaktick˝v˝znam takto redukovanÈ v˝ûivy jesporn˝.Diety oËistnÈ ñ v kombinaci s n·levy ñzvl·ötnÌ pozornost je vÏnov·na tlustÈmust¯evu. Za p¯ÌËinu vöech nemocÌ jsou povaûov·nyneËistoty nahromadÏnÈ v tÏle.Breussova dieta ñ lÈËba n·dorov˝ch onemocnÏnÌhladovkou a zeleninov˝mi öù·vamifakticky oslabuje onkologickÈ nemocnÈ.Jde tedy o jakousi kombinaci Ñûiv˝ch enzym˘ì,veganismu a oËistnÈ diety.Gersonova vegetari·nsk· öù·vov· dietav†podstatÏ obohacuje Breussovu dietuo†konzumaci telecÌch jater.Na volnÈm trhu, u lÈËitel˘ nebo na nÏkter˝chzahraniËnÌch soukrom˝ch klinik·ch, jenabÌzeno mnoûstvÌ prepar·t˘, kterÈ jsouvyd·v·ny za lÈËiva se specifick˝m protin·-dorov˝m ˙Ëinkem. Vzhledem k tomu, ûebiologick· ˙Ëinnost takov˝ch p¯Ìpravk˘ nebylaspolehlivÏ doloûena, jsou distribuov·-ny (pokud nevyvol·vajÌ neû·doucÌ ˙Ëinky)jako takzvanÈ potravinovÈ doplÚky, kterÈnejsou hrazeny zdravotnÌ pojiöùovnou.Laetril (extrakt z ho¯k˝ch mandlÌ),Irisap (smÏs l·tek saponin a iridoid m·umoûnit imunitnÌ rozpozn·nÌ ÑzlÈho cholesteroluìobsaûenÈho v n·dorov˝ch buÚk·cha n·slednou likvidaci tÏchto bunÏk.Dnes patrnÏ jiû nenÌ nabÌzen),Ovosan (fosfolipidy extrahovanÈ z ku¯ecÌchembryÌ, resp. vajec, a sluneËnicov˝ olejv†ûelatinov˝ch kapslÌch. Jedno balenÌ tohotostandardnÌm klinick˝m zp˘sobem neprovϯenÈhopotravnÌho doplÚku se st·le prod·v·za cenu kolem 1000 KË. Lze oËek·vat,ûe podobn˝ Ñefektì by mohlo mÌt pojÌd·nÌmajonÈzy.Avemar (extrakt z pöeniËn˝ch klÌËk˘),Iscador (extrakt z jmelÌ),BÈresovy kapky, éraloËÌ chrupavky, JukaÖD·le se proti n·dorov˝m onemocnÏnÌm bez¯·dnÈho zd˘vodnÏnÌ doporuËuje nap¯.:Mumio ñ mineralizovan· substance organickÈhop˘vodu nach·zen· v hor·ch St¯ednÌAsie,kombucha ñ n·poj obsahujÌcÌ zplodinymetabolismu baktÈriÌ mlÈËnÈho a octovÈhokvaöenÌ, bylinn˝ sirup Alzoon vyr·bÏn˝ve äv˝carsku,Aloe, ûenöen a extrakty z jinanu, Ëastov†populaci vnÌmanÈ jako vöelÈky, jsou zpravidladoporuËov·ny pro podp˘rnou lÈËbu,zatÌm bez v˝sledku jsou vöak testov·nyi†jejich protin·dorovÈ ˙Ëinky.MUDr. Kate¯ina Kolkov·,praktick· lÈka¯kaZMÃNA ORDINA»NÕCH HODINOpravujeme ˙daj z minulÈho ËÌsla Zpravodaje.OrdinaËnÌ doba v ordinaci praktickÈholÈka¯e, kter· sÌdlÌ na adrese OsvÏtov·887, Praha-äeberov (HrnË̯e) je:Z·stup:MUDr. ZajÌËkov·, MUDr. St¯ihavkov·PondÏlÌ⁄ter˝St¯eda»tvrtekP·tek* * *Telefon: 244 913 995,Internet: www.kolkova.cz8ñ13 hodin14ñ19 hodin8ñ13 hodin (oprava)14ñ19 hodin8ñ13 hodinMUDr. Kate¯ina Kolkov·,praktick· lÈka¯kaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 27


T…MAP¯ikrmov·nÌ pt·k˘. Ot·zky a odpovÏdi.ProË?NÏkterÈ druhy pt·k˘ od n·s na podzim odlÈtajÌdo oblastÌ, kde p¯es zimu najdou p¯ÌznivÏjöÌpodnebÌ a dostatek p¯irozenÈ potravy. JinÌzde ale z˘st·vajÌ a p¯ezimujÌ. Avöak bÏhemnejchladnÏjöÌho roËnÌho obdobÌ musÌ ËelitpodmÌnk·m, kterÈ jsou pro nÏ obËas krajnÏnep¯ÌznivÈ.P¯edevöÌm se jim h˘¯e sh·nÌ jejich obvykl·potrava. To platÌ zejmÈna v p¯Ìpadech, ûe nastaneskuteËnÏ tuh· zima. Nap¯Ìklad ude¯Ìvelmi silnÈ mrazy. Pt·k˘m mr·z vÏtöinou nevadÌ.Jsou na nÏj dob¯e p¯ipravenÌ, pe¯Ì je totiûjeden z nejlepöÌch izolaËnÌch materi·l˘.ProblÈmem se vöak mohou st·t dlouhotrvajÌcÌnÌzkÈ teploty. Pokud napadne hodnÏ snÏhunebo krajinu pokryje n·mraza Ëi neprostupn·krusta ledu, ope¯enci ztratÌ p¯Ìstup ke svÈ tradiËnÌstravÏ.StaËÌ nÏkolik m·lo co do poËasÌ nep¯Ìzniv˝chzimnÌch dn˘ a kup¯Ìkladu uûiteËnÈ s˝korkymohou zahynout hlady, protoûe na rozdÌl odsavc˘ majÌ minim·lnÌ tukovÈ z·soby a sh·nÏnÌpotravy je stojÌ spousty energie. Aby p¯ezimujÌcÌpt·ci p¯ekonali i krutou zimu, musÌ siproto v kaûdÈm p¯ÌpadÏ sehnat dostatek potravy.TÈ v naöÌ zimnÌ krajinÏ nenÌ nazbyt. P¯eûÌtv takov˝ch n·roËn˝ch podmÌnk·ch je obtÌûnÈzvl·ötÏ pro mladÈ a nezkuöenÈ jedince.»lovÏk m˘ûe ptactvu pomÏrnÏ snadno pomocivhodn˝m p¯ikrmov·nÌm.Koho?V naöÌ Ëtvrti nejËastÏji m˘ûete vidÏt vrabce,kosy, zvonky, hrdliËky, s˝kory, pÏnkavyÖObËas se objevÌ i dlasci, brhlÌci, öoup·lci,h˝lovÈ, strnadi, strakapoudi, sojkyÖ PodleodbornÌk˘ lze p¯es zimu pozorovat na nÏkterÈmkrmÌtku desÌtky r˘zn˝ch druh˘ pt·k˘.Kaûd˝ druh m· ovöem ponÏkud odliönÈ potravnÌn·roky. A tak proto pr·vÏ podle toho,kdo se na naöÌ zahradÏ vyskytuje, volÌmeskladbu vhodnÈ potravy.Kdy?V prvnÌ ¯adÏ ptactvo nepodceÚujme. ZejmÈnana poË·tku zimy pokud nemrzne, jako kdyûpraötÌ, je vhodnÈ nechat pt·ky, aby si hledalisvou p¯irozenou potravu. TÌm se samoz¯ejmÏudrûujÌ v dobrÈ kondici.Jakmile vöak ude¯Ì krut· zima, je vhodnÈ za-ËÌt p¯ikrmovat. TakÈ ve druhÈ p˘lce nejchladnÏjöÌhoroËnÌho obdobÌ, kdy se jiû podstatnÏsniûuje potravnÌ nabÌdka ve volnÈ p¯ÌrodÏ,m˘ûeme se pustit do vylepöov·nÌ jejich jÌdelnÌËku.Krmivo pod·v·me pravidelnÏ, zpoË·tkumenöÌ d·vky. Jeho mnoûstvÌ samoz¯ejmÏz·visÌ na poËtu pt·k˘, kte¯Ì p¯ilÈtajÌ. Za mraz˘a p¯i vyööÌ snÏhovÈ pokr˝vce je û·doucÌd·vky zvyöovat.S p¯Ìchodem jara ovöem odbornÌci doporuËujÌs p¯ikrmov·nÌm p¯estat a nechat pt·ky, abysi svou potravu hledali p¯irozen˝m zp˘sobem.TÌm si totiû udrûujÌ dobrou kondici a nez·vislostna ËlovÏku. Tak se co nejlÈpe p¯ipravÌ nahnÌzdÏnÌ. Sv· ml·Ôata uû pt·ci musÌ z·sobovatp¯irozenou potravou, nap¯Ìklad malÈ s˝korkyjsou na ûivoËiön˝ch bÌlkovin·ch z·vislÈ.P¯ikrmovat pt·ky v jarnÌch a letnÌch mÏsÌcÌchv dobÏ odchov·v·nÌ ml·Ôat je tedy nevhodnÈ.»Ìm?P¯edevöÌm pt·k˘m nabÌzÌme z·sadnÏ kvalitnÌpotravu. S ohledem na skuteËnost, ûe kaûd˝druh m· ponÏkud jinÈ potravnÌ n·roky, je vûdydobrÈ nabÌzet pestrou skladbu krmiva. »Ìmpest¯ejöÌ jÌdelnÌËek pt·k˘m nabÌdneme, tÌmvÌce druh˘ n·s m˘ûe navötÏvovat.NejvÌce pt·k˘ je semenoûrav˝ch, proto septactvo v prvnÌ ¯adÏ p¯ikrmuje semeny. Speci·lnÌjiû namÌchanÈ smÏsi semen pro zimnÌp¯ikrmov·nÌ ptactva m˘ûeme snadno zakoupitv nÏkter˝ch prodejn·ch pot¯eb pro zv̯ataËi dom·cÌ mazlÌËky. SemÌnka vöak m˘ûemeobstarat i jinde a smÏsi si mÌchat sami podlesituace. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ semena nesmÌ b˝tchemicky oöet¯en·, plesniv· Ëi ûlukl·. Pokudm·me moûnost je skladovat, m˘ûeme vyuûÌt286/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


T…MAlogickÈ skuteËnosti, ûe v obdobÌ skliznÏ je jejichcena nÌzk·, zatÌmco v zimÏ b˝v· vyööÌ.PtaËÌ krmenÌ skladujeme v suchu, v pl·tÏn˝chnebo v papÌrov˝ch pytlÌch. Ty Ëas od Ëasu kontrolujeme,protoûe toto krmivo bohuûel chutn·i hlodavc˘m, kte¯Ì p¯i cestÏ za nÌm jsouschopni p¯ekonat i r˘znÈ z·brany.Pro drtivou vÏtöinu semenoûrav˝ch i hmyzoûrav˝chpt·k˘ jsou v prvnÌ ¯adÏ vhodn· semenasluneËnice. LepöÌ jsou ta drobnÏjöÌ.V†¯adÏ prod·van˝ch smÏsÌ sluneËnice p¯edstavujeaû polovinu mnoûstvÌ, a to jednoduöeproto, ûe pt·k˘m chutn· nejvÌce. D·le je vhodnÈproso, oves, pöenice Ëi m·k. Lze pouûÌt takÈlnÏn· semÌnka, semenec, hr·ch, r˝ûi, kuku¯ici,semÌnka ¯epky, trav nebo bodl·k˘. VÏtöinusemen oceÚujÌ p¯edevöÌm vrabci, zvonci, stehlÌcia hrdliËky. Olejnat˝mi semeny jistÏ nepohrdnous˝kory, brhlÌci, öoup·lci a strakapoudi.Semena mohou b˝t i s r˘zn˝mi rostlinn˝mineËistotami a p¯ÌmÏsemi, tak aby pt·ci mÏlivÌce pr·ce s hled·nÌm a loup·nÌm. VhodnÈjsou i r˘znÈ odpady v podobÏ vyml·cen˝chsemen obilÌ, tr·vy a r˘zn˝ch plevel˘ z ml·ti-Ëek a ËistiËek obilÌ Ëi t¯ÌdiËek ¯epky. Tyto zbytky,kterÈ obsahujÌ p¯edevöÌm semena plevel˘,jsou zn·mÈ jako zadina. OceÚujÌ je nejen baûantiv z·sypech na polÌch v naöem okolÌ, nanaöich zahrad·ch je p¯ivÌtajÌ i zvonci, strnadia pÏnkavy.Semena m˘ûeme snadno doplnit takÈ ovesn˝mivloËkami nebo krupicÌ. Pt·k˘m lze takÈnabÌdnout drcen· j·dra vlaösk˝ch nebo lÌskov˝cho¯ech˘. Ty se zamlouvajÌ vrabc˘m, zvonk˘m,s˝kor·m a ËÌûk˘m.V p¯ÌpadÏ semen je nutnÈ br·t ohled na mnoûstvÌp¯edkl·danÈho krmiva. Pokud je na krmÌtkumnoho semen, pt·ci vybÌrajÌ jen ta, kter·jim nejvÌce chutnajÌ a ostatnÌ vyhazujÌ ven.Hejno s˝kor je schopno bÏhem hodiny rozh·zetnÏkolik kilogram˘ sluneËnice. To je samoz¯ejmÏneekonomickÈ a ani pt·k˘m to neprospÌv·.Pro hmyzoûravÈ pt·ky, nap¯Ìklad s˝korky, brhlÌky,st¯ÌzlÌky, kr·lÌËky nebo öoup·lky, je k p¯ikrmov·nÌvhodn˝ hovÏzÌ nebo skopov˝ l˘j.Tak jako smÏsi semen m˘ûeme snadno zakoupitv mnoh˝ch prodejn·ch chovatelsk˝ch pot¯ebtakzvan· lojovÈ koule v sÌùce, kter· obsahujev loji zalit· semena. ObdobnÏ jednoduchÈ,avöak praktickÈ krmÌtko m˘ûeme vyrobiti doma. PrvnÌ moûnostÌ je vyschlou a otev¯enousmrkovou öiöku jednoduöe namoËit dorozpuötÏnÈho, ne vöak p¯ep·lenÈho tuku.MnozÌ takÈ vyuûÌvajÌ mal˝ kvÏtin·Ë nebo kelÌmek.Nejprve se provleËe dÌrkou ve dnÏmalÈho kvÏtin·Ëe nebo kelÌmku prov·zek.PotÈ doprost¯ed n·doby vloûÌme klacÌk, abyse pt·ci mÏli Ëeho chytit, a vöe zalijeme roztavenoutukovou smÏsÌ, kter· navÌc obsahujeproso, m·k, oves a drcenou sluneËnici. Nakonecse kvÏtin·Ë nebo kelÌmek povÏsÌ dnemvzh˘ru, takûe vypad· jako zvon. M˘ûeme takÈObr·zek: »esk· spoleËnost ornitologick·po vÏtvÌch strom˘ rozvÏsit jednotlivÈ pl·tkyloje. SnaûÌme se vybrat mÌsta, kter· se nach·-zejÌ ve stÌnu. Je vhodnÈ po zahradÏ umÌstit vÏtöÌpoËet tÏchto krmÌtek tak, aby se k nim dostalovÌce z·jemc˘.Na zralÈ plody bobulovin jako je ptaËÌ zob,Ëern˝ bez, ËervenÈ i ËernÈ je¯abiny, hloh, rakytnÌk,kalina, trnky, öÌpky, hroznovÈ vÌno neboovoce jako jablka Ëi hruöky se nal·kajÌ kosinebo drozdi. VÏtöina tÏchto plod˘ se sbÌr· p¯edzimou a pak se uskladÚujÌ, suöÌ nebo mrazÌ.NesmÌ b˝t vöak shnilÈ nebo plesnivÈ. Je¯abinynebo bezinky lze usuöit i v trsech, m˘ûeme jepr·vÏ takhle povÏsit na kraje krmÌtka.ObËas se doporuËuje k p¯ikrmov·nÌ pt·k˘ istrouhanka ze such˝ch housek nebo rohlÌk˘,rozhodnÏ vöak nesmÌ b˝t se solÌ. Pro vodnÌpt·ky (nap¯Ìklad labutÏ, kachny nebo lysky),ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 29


T…MAkterÈ se mohou objevit na zdejöÌch rybnÌcÌch,se doporuËuje rovnÏû peËivo, tentokr·t vöakmÏkkÈ.Potrava p¯edkl·dan· pt·k˘m na krmÌtko musÌb˝t kvalitnÌ a nezkaûen·. MÏli bychom pravidelnÏkontrolovat Ëerstvost a kvalitu krmiva,to nesmÌ hnÌt ani plesnivÏt. Na krmÌtko obecnÏnepat¯Ì odpad a zbytky z kuchynÏ. ZkaûenÈ,zapa¯enÈ nebo plesnivÈ zbytky jÌdla pt·-k˘m nikdy ned·v·me. Pt·ky nikdy nekrmÌmeslan˝mi, ko¯enÏn˝mi nebo jinak ochucen˝mipotravinami, such˝mi tÏstovinami, star˝ chlebem,kynut˝m peËivem, v·noËnÌm cukrovÌm,uzen˝m ani p¯ep·len˝m lojem. Nevhodn·potrava pt·k˘m zp˘sobuje zaûÌvacÌ potÌûe am˘ûe vÈst aû k jejich ˙hynu.Kde?Nejrozö̯enÏjöÌ a nejzn·mÏjöÌ je p¯ikrmov·nÌna krmÌtku. Model˘ ptaËÌch krmÌtek je nep¯ebernÈmnoûstvÌ. M˘ûeme si je koupit v pot¯eb·chpro chovatele nebo sami vyrobit. O takzvanÈmtukovÈm krmÌtku v podobÏ lojov˝chkoulÌ nebo tukem zalit˝ch öiöek, kvÏtin·Ë˘nebo kelÌmk˘ jste si mohli p¯eËÌst jiû v˝öe. NejvhodnÏjöÌmmateri·lem pro v˝robu krmÌtka jed¯evo. KrmÌtko by mÏlo b˝t, pokud moûno,vÏtöÌ a prostornÏjöÌ tak, aby se tam veölo vÌce,t¯eba i vÏtöÌch pt·k˘, jako jsou nap¯Ìklad hrdliËkynebo kosovÈ. KrmÌtko je zapot¯ebÌ osaditasi dvoucentimetrov˝mi zv˝öen˝mi okraji,liötami, aby vÌtr nesmetal potravu mimo krmÌtko.DostateËnÏ rozlehl· st¯Ìöka pak chr·nÌp¯edkl·danou potravu p¯ed vlhkem a snÏhem.MÏli bychom se vyhnout ostr˝m hran·m.KrmÌtko se z·sadnÏ umisùuje na volnÈ prostranstvÌna klidnÈ a p¯ehlednÈ mÌsto. Pt·ci bymÏli mÌt z krmÌtka dobr˝ v˝hled do vöech stran,aby mohli vËas zaznamenat hrozÌcÌ nebezpe-ËÌ a uletÏt. DoporuËuje se proto, aby krmÌtkobylo v˝ö nad zemÌ a aspoÚ nÏkolik metr˘ odnejbliûöÌho stromu, p¯ÌpadnÏ je moûnÈ je zavÏsitna vÏtev. MÌsto pro krmÌtko je zkr·tkanutnÈ vybÌrat tak, abychom koËk·m, kun·m,lasicÌm a jin˝m öelm·m omezili moûnost ˙tokuna naöe str·vnÌky. Toto riziko m˘ûemeomezit i lÌmcem z plechu nebo trnit˝ch vÏtvÌ(nap¯Ìklad ze öÌpku), kter˝ umÌstÌme pod krmÌtko.NenÌ vhodnÈ mÌt krmÌtko blÌzko Ëir˝ch,pr˘hledn˝ch Ëi zrcadlÌcÌch se sklenÏn˝ch stÏn,do kter˝ch by pt·ci mohli narazit.NÏkte¯Ì pt·ci sbÌrajÌ semena nejradÏji na zemi.Jsou to nap¯Ìklad strnadi nebo pÏnkavy. Ti p¯ivÌtajÌspÌöe st¯Ìökov˝ z·syp. OpÏt bychom mÏlizvolit velmi p¯ehlednÈ a chr·nÏnÈ mÌsto. Zdedo zemÏ zatluËeme dva vyööÌ a dva niûöÌ k˘ly.Na nÏ p¯ipevnÌme st¯Ìöku. Z·syp je vlastnÏkrmÌtko, kterÈ leûÌ na zemi. BÏûnÏ ho pouûÌvajÌmyslivci zejmÈna pro baûanty, kterÈ p¯ikrmujÌzadinou.Obr·zek: »esk· spoleËnost ornitologick·Je vhodnÈ instalovat vÏtöÌ poËet krmÌtek, alespoÚtÏch tukov˝ch. »Ìm vÌce krmÌtek, tÌm vÌcept·k˘ najednou m˘ûe hodovat.KrmÌtko udrûujeme v ËistotÏ. KazÌcÌ se zbytkyptaËÌ potravy je nutnÈ odstraÚovat kaûd˝ den.Co jeötÏ?RovnÏû nedostatek tekoucÌ ËistÈ vody m˘ûept·k˘m p˘sobit obtÌûe. P¯Ìstup k nezamrzlÈvodÏ je pro pt·ky d˘leûit˝ nejen pro ukojenÌûÌznÏ, ale i pro koup·nÌ. To je d˘leûitou ptaËÌËinnostÌ, pom·h· jim udrûovat si pe¯Ì v dobrÈkondici. Pt·ci se umÌ koupat tak, aby si svÈpe¯Ì nepromoËili. Pokud je to moûnÈ, koupouse i v zimÏ.PtaËÌ napajedlo musÌ b˝t mÏlkÈ, nesmÌ mÌtkolmÈ stÏny a kluzkÈ dno. Je nutnÈ v nÏm pravidelnÏmÏnit vodu. V zimÏ je vöak samoz¯ejmÏproblÈm zajistit, aby nezamrzlo. Pokudvöak v zimÏ nastane teplÈ poËasÌ, pt·ci svojenapajedlo ocenÌ. D˘leûitÈ je vöak p¯edevöÌmv tepl˝ch mÏsÌcÌch roku.306/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


T…MAK Ëemu?NemusÌ jÌt nutnÏ o jakousi charitu a dobr˝pocit na duöi. Pozorov·nÌ krmÌtka obleûenÈhostr·vnÌky m˘ûe b˝t p¯Ìjemnou a uklidÚujÌcÌz·bavou a p¯Ìjemn˝m zpest¯enÌm dne nejenpro dÏti. Na naöi zahradu nal·k·me pt·ky,kte¯Ì n·m mohou b˝t prospÏönÌ tÌm, ûe likvidujÌökodliv˝ hmyz na zahradÏ.Obr·zek: »esk· spoleËnost ornitologick·Pozn·mkaV Ël·nku jsme mimo jinÈ vyuûili informace aobr·zky, kterÈ n·m poskytla »esk· spoleËnostornitologick·.Tom·ö Nechv·tal,redakceChodci, dÏti a ¯idiËi v obytnÈ zÛnÏObytn· zÛna je zastavÏn· oblast, jejÌû za-Ë·tek je oznaËen dopravnÌ znaËkou Obytn·zÛna a konec je osazen dopravnÌ znaËkouKonec obytnÈ zÛny.V obytnÈ zÛnÏ, stejnÏ tak jako na pÏöÌ zÛnÏchodci smÏjÌ uûÌvat pozemnÌ komunikaciv†celÈ jejÌ ö̯ce, p¯iËemû nemusÌ jÌt pouzepo chodnÌku, pokud existuje. Pr·vÏ jenv†obytnÈ zÛnÏ jsou dovoleny hry dÏtÌ na pozemnÌkomunikaci. Chodci vöak samoz¯ejmÏi v obytnÈ zÛnÏ musÌ vozidl˘m umoûnitjÌzdu. To platÌ i pro dÏti, kterÈ si v obytnÈzÛnÏ hrajÌ.V obytnÈ zÛnÏ ¯idiË smÌ jet rychlostÌ nejv˝öedvacet kilometr˘ za hodinu. P¯itom musÌdb·t zv˝öenÈ ohleduplnosti v˘Ëi chodc˘m,kterÈ nesmÌ ohrozit. NesmÏt ohrozit znamen·povinnost ¯idiËe poËÌnat si tak, aby chodciv obytnÈ zÛnÏ nevzniklo û·dnÈ nebezpeËÌ.V p¯ÌpadÏ nutnosti ¯idiË musÌ zastavitvozidlo.St·nÌ je v obytnÈ zÛnÏ dovoleno jen na mÌstechoznaËen˝ch jako parkoviötÏ. St·t znamen·uvÈst vozidlo do klidu nad dobu dovolenoupro zastavenÌ. Zastavit znamen·uvÈst vozidlo do klidu na dobu nezbytnÏnutnou k neprodlenÈmu nastoupenÌ nebovystoupenÌ p¯epravovan˝ch osob anebok†neprodlenÈmu naloûenÌ nebo sloûenÌ n·-kladu.Za ˙Ëelem organizov·nÌ dopravy m˘ûehlavnÌ mÏsto Praha v obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öceobce vydanÈ v p¯enesenÈ p˘sobnostivymezit mÌstnÌ komunikace nebo jejich˙seky v obytnÈ zÛnÏ, kterÈ nelze uûÌt ke st·nÌn·kladnÌho vozidla nebo jÌzdnÌ soupravy.A teÔ, prosÌm, ruku na srdce. DodrûujÌ ¯idi-Ëi a ¯idiËky v obytn˝ch zÛn·ch v naöÌ mÏstskÈË·sti tato pravidla?Zdroj: z·kon Ë. 361/2000 Sb., o silniËnÌmprovozu, v platnÈm znÏnÌ.Tom·ö Nechv·tal,redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 31


T…MADalöÌ vzdÏl·v·nÌPROJEKT FUTURA SEZNAMUJE PRAéANY S MOéNOSTMIDALäÕHO VZDÃL¡V¡NÕPraha je doslova prosycena vzdÏl·vacÌmikurzy, jejichû absolvov·nÌ zvyöuje hodnotu˙ËastnÌk˘ na pracovnÌm trhu. Zmapov·nÌsituace dalöÌho vzdÏl·v·nÌ na ˙zemÌ hlavnÌhomÏsta a vytvo¯enÌ pomyslnÈho komunikaËnÌhomostu mezi poskytovateli dalöÌhovzdÏl·nÌ a Praûany, to jsou hlavnÌ cÌleprojektu, kter˝ za finanËnÌ podpory EvropskÈhosoci·lnÌho fondu, »eskÈ republiky ahlavnÌho mÏsta Prahy realizuje Respekto.p.s.Projekt Futura pracuje s p¯edpokladem, ûese vzdÏl·v·nÌ v pr˘bÏhu celÈho ûivota st·-v· st·le d˘leûitÏjöÌ souË·stÌ ËeskÈho vzdÏl·vacÌhosystÈmu. Doby, kdy nejkvalifikovanÏjöÌmpracovnÌk˘m staËilo k v˝konupr·ce absolvovat vysokou ökolu, jsou d·v-no pryË. Dnes je postup v kariȯe podmÌnÏnvytrval˝m z·jmem nejen o novinkyv†profesi, ale i o rozvoj schopnostÌ, kterÈs†povol·nÌm souvisejÌ jen nep¯Ìmo.Jak˝ je p¯Ìstup obyvatel Prahy k informacÌmo dalöÌm vzdÏl·v·nÌ a jakÈ pro nÏ m· v˝znam?Na tyto ot·zky se v rannÈ f·zi projektupokusily odpovÏdÏt dva sociologickÈpr˘zkumy vypracovanÈ spoleËnostÌ Cheval.V˝sledky poukazujÌ na to, ûe se z·jem obyvatelPrahy o vzdÏl·vacÌ kurzy zvyöuje.V souËasnÈ dobÏ Futura oslovuje Ëesk· periodikaa internetovÈ servery, pro nÏû bezplatnÏvytv·¯Ì Ël·nky o obecn˝ch trendechv dalöÌm vzdÏl·v·nÌ a p¯ehledy organiz·tor˘vzdÏl·vacÌch kurz˘ v danÈ oblasti.Futura* * *CO MOTIVUJE PRAéANY K DALäÕMU VZDÃL¡V¡NÕ?VyööÌ finanËnÌ ohodnocenÌ a snaha udrûetsi pracovnÌ mÌsto. To jsou hlavnÌ motivy,kterÈ uv·dÏjÌ obyvatelÈ Prahy jako impulspro vstup do jazykov˝ch lekcÌ, ökolenÌ manaûersk˝chdovednostÌ nebo ke zvyöov·nÌpoËÌtaËovÈ gramotnosti. Jako d˘leûitÈ PraûanÈvnÌmajÌ i doplnÏnÌ vÏdomostÌ, z·jemo obor nebo zÌsk·nÌ pracovnÌho mÌsta.Vypl˝v· to z rozs·hlÈho sociologickÈhov˝zkumu, kter˝ zjiöùoval postoje Praûan˘k†dalöÌmu vzdÏl·v·nÌ. Na zaË·tku roku 2007ho provedla poradensk· firma Cheval. ÑLidÈmohou b˝t motivov·ni pro dosaûenÌ nÏËeho,i kdyû o tom nic nevÏdÌ, neboù samanevÏdomost je motivem pro vÏdomost. AlespoÚu lidÌ p¯em˝öliv˝ch. V p¯ÌpadÏ vzdÏl·-v·nÌ platÌ, ûe lidÈ jsou pro jeho dosaûenÌmotivov·ni p¯edevöÌm tÌm, ûe jej pot¯ebujÌpro pr·ci, pro uspokojenÌ z·jmu. Tato motivacem· r˘znou intenzitu ñ pokud pot¯ebujinÏjakÈ znalosti proto, abych si udrûel zamÏstn·nÌ,tak to bude jistÏ silnÏjöÌ motiv neûrealizace prostÈho z·jmu. LidÈ se spÌöemotivujÌ obavou p¯ed sankcemi neû oËek·-v·nÌ odmÏn. MusÌm m· vÏtöÌ v·hu, neûmohu,ì ¯Ìk· sociolog Pavel Kucha¯, jedenz†autor˘ v˝zkumu.Z v˝zkumu takÈ vyplynulo, ûe lidÈ s vyööÌmvzdÏl·nÌm majÌ sami snahu o zÌsk·nÌ nov˝chvÏdomostÌ. U lidÌ s niûöÌm vzdÏl·nÌmse Ëasto projevuje tlak ze strany jejich zamÏstnavatele,aby si chybÏjÌcÌ vzdÏl·nÌ doplnili.Motivace je vöak ovlivnÏn· nejendosaûen˝m vzdÏl·nÌm, ale i vÏkem a osob-326/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


T…MAnÌmi zkuöenostmi s kurzy. OsobnÌ zkuöenostse promÌt· ve vÏtöÌm poËtu kladn˝ch odpovÏdÌna nabÌzenÈ moûnosti motivace stejnÏjako niûöÌ vÏk a vyööÌ vzdÏl·nÌ. PraûenÈ, kte¯ÌmajÌ za sebou zkuöenost s kurzy, vnÌmajÌcel˝ systÈm dalöÌho vzdÏl·v·nÌ jako pozitivnÌa p¯Ìnosn˝ v profesnÌm ûivotÏ ñ tedyûe se jim dÌky lepöÌmu vzdÏl·nÌ dost·v· vÏtöÌöance ke zlepöenÌ pozice na trhu pr·ce.ÑPokud lidÈ majÌ p¯edchozÌ zkuöenost sevzdÏl·v·nÌm, kter· je pozitivnÌ, lze p¯edpokl·dat,ûe motivy pro vstup do vzdÏl·v·-nÌ budou touto pozitivnÌ zkuöenostÌ posÌleny,ì¯Ìk· sociolog Kucha¯. ÑNaopak pokudje p¯edchozÌ zkuöenost negativnÌ, motivypro tento vstup budou oslabeny. Neû negativnÌzkuöenost je pak lepöÌ û·dn· zkuöenost.ìZÌsk·nÌ pracovnÌho mÌsta jako d˘vod pronavötÏvov·nÌ kurz˘ uvedla vÌce neû t¯etinatÏch, kte¯Ì si kurz financujÌ sami. Naopaku†kurz˘ hrazen˝ch zamÏstnavatelem stejn˝d˘vod uvedl jenom kaûd˝ des·t˝ dot·zan˝.P¯itom platÌ, ûe nejËastÏji tento motiv jakopodstatn˝ vnÌmajÌ lidÈ, kte¯Ì chtÏjÌ zv˝öitsvoje öance na trhu pr·ce. Tedy lidÈ mladÌ,bez kvalifikace nebo se z·kladnÌm vzdÏl·-nÌm, kter˝ch cel· polovina vnÌm· tentomotiv jako d˘leûit˝. Naopak jen 14 procentlidÌ s vyööÌm vzdÏl·nÌm ud·v· stejn˝ d˘vodsvÈho dovzdÏl·v·nÌ. Uk·zalo se takÈ, ûe vlivm· i ekonomick· aktivita respondent˘. ZÌsk·nÌpracovnÌho mÌsta vnÌm· jako podstatnÈ38 procent ekonomicky neaktivnÌch lidÌoproti 22 procent aktivnÌch.UdrûenÌ st·vajÌcÌ pracovnÌ pozice vnÌm·jako impuls k doch·zenÌ do vzdÏl·vacÌchkurz˘ skoro polovina respondent˘ v nejstaröÌskupinÏ mezi 50 a 59 lety. ZmÏnÏ kvalifikacep¯ikl·dajÌ nejvÏtöÌ d˘leûitost lidÈ se z·-kladnÌm vzdÏl·nÌm, nejmenöÌ vysokoökol·-ci. Skoro polovina dot·zan˝ch byla s ˙rovnÌdostupn˝ch kurz˘ spokojena. LÈpe hodnotÌkurzy pr·ce na poËÌtaËi, ponÏkud h˘¯e dopadlylekce jazyk˘ nebo ˙ËetnictvÌ. Spokojenostrespondent˘ si od poslednÌho celorepublikovÈhov˝zkumu zv˝öila. Pavel Kucha¯¯Ìk·, ûe samotn· ˙roveÚ spokojenostise tÏûko specifikuje a je ˙zce spojen·s†motivacÌ: ÑSpokojenost m· r˘znou podobua r˘znou v·hu. V p¯ÌpadÏ vzdÏl·v·nÌ jepochopitelnÏ nejd˘leûitÏjöÌ mÌra spokojenostis tÌm, co jsem se nauËil. Nelze ovöempodceÚovat ani jejÌ relativnÏ mÈnÏ v˝znamnÈstr·nky ñ spokojenost s v˝ukov˝mi pom˘ckami,s lektorem, s Ëasov˝m uspo¯·d·-nÌm studia, s jeho lokalizacÌ, s prost¯edÌm,ve kterÈ se studium odb˝v· atd. To vöe vesvÈm souhrnu m˘ûe celkovou spokojenostjak posÌlit, tak ovöem i oslabit.ìFutura»l·nek vznikl v r·mci projektu FUTURA,kter˝ je financov·n st·tnÌm rozpoËtem »R,Evropsk˝m soci·lnÌm fondem a hlavnÌmmÏstem Praha. Realiz·torem projektu jeRespekt o. p. s.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 33


KR¡TK… ZPR¡VYOd n·sPOZOR NA ZMÃNY JÕZDNÕCH ÿ¡DŸJiû od nedÏle 9. prosince se v naöÌ oblasti mÏnÌ jÌzdnÌ ¯·dy autobus˘ p¯ÌmÏstskÈ dopravy.Autobus ËÌslo 325 je posunut nÏkdy i o dvacet minut. R·no v pracovnÌ dny doch·zÌ kezmÏn·m autobusu ËÌslo 326 a 327. P¯ibylo nÏkolik spoj˘.Tom·ö Nechv·tal,redakceOd soused˘OPRAVY SILNIC V JESENICI A VE ZDIMÃÿICÕCH BUDOU POKRA»OVATJesenice. Zdimϯice ñ V listopadu roku 2007 v Jesenici a ve ZdimϯicÌch opravili povrchdvou zdejöÌch silnic. Byla to jednak silnice ËÌslo 603, jinak ¯eËeno ulice BudÏjovick·v†samÈm centru Jesenice. Naöi jiûnÌ sousedÈ vöak takÈ obnovili asfalt na silnici ËÌslo 0033,tedy v HrnË̯skÈ ulici, a to od Kocandy aû k okraji Zdimϯic.ZmÌnÏnÈ opravy jsou vöak pouhou Ë·stÌ celkovÈ, jiû napl·novanÈ rozs·hlÈ rekonstrukce.NynÌ pokraËuje oprava povrchu silnice ËÌslo II/603 od v˝jezdu z Jesenice k okraji HornÌchJirËan. V p¯ÌötÌm roce pak bude n·sledovat zbytek HrnË̯skÈ ulice ve ZdimϯicÌch, p¯ibliûnÏod poslednÌho domu zdejöÌ p˘vodnÌ z·stavby aû ku Praze, tedy k HrnË̯˘m.Pro tento Ël·nek jsme p¯evzali informace z JesenickÈho Kur˝ru ËÌslo 12/2007.* * *Tom·ö Nechv·tal,redakceN¡SLEDOV¡NÕHODN› SEMAFOR V KOCANDÃKocanda ñ JeseniËtÌ se rozhodli omezit rychlost projÌûdÏjÌcÌch automobil˘ tÌm, ûe novÏnaprogramovali semafor u p¯echodu pro chodce, kter˝ se nach·zÌ na silnici ËÌslo 101.NynÌ semafor v klidovÈm stavu svÌtÌ st·le ËervenÏ, a tak brzdÌ p¯ijÌûdÏjÌcÌ automobil. Pokudjeho ¯idiË jede spr·vnou a p¯edpisovou rychlostÌ 50 km/h, senzor spustÌ zelenou aûp¯ed p¯echodem. ÿidiË, kter˝ jede p¯Ìliö rychle, musÌ v˝raznÏ p¯ibrzdit, t¯eba i zastavit.Dopravu p¯es Kocandu tak pr·vÏ semafor ˙ËinnÏ zpomalil.Pro tento Ël·nek jsme p¯evzali informace z Jesenick˝ch Kur˝r˘ ËÌslo 10 a 12/2007.Tom·ö Nechv·tal,redakce346/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


NAäI SOUSED…OdjinudVOLN¡ MÕSTA V DOMOVà PRO SENIORYZruË nad S·zavou ñ Domov pro seniory Centrin ve ZruËi nad S·zavou nabÌzÌ naöim obËan˘mvoln· mÌsta. Tento domov je v provozu od srpna 2007. VÌce informacÌ najdete nawww.centrin.cz, p¯ÌpadnÏ m˘ûete volat na telefonnÌ ËÌslo 724 372 112, nebo poslat fax naËÌslo 327 311 601.Helena Bedn·¯ov·, DiS.Centrin CZ s. r. o.* * *NA LYéOVA»KU MŸéETE I DO CHOTOUNÃPoho¯Ì ñ ChotouÚ ñ V Chotouni nedaleko JÌlovÈho u Prahy byl otev¯en are·l pro lyûa¯e asnowboardisty. Jsou zde k dispozici t¯i vleky, p¯iËemû jeden z nich je dÏtsk˝. Pro p¯Ìznivcesnowboard˘ tu p¯ipravili menöÌ snowpark.Ke zprovoznÏnÌ sjezdovek jsou zapot¯ebÌ dostateËnÏ nÌzkÈ teploty (mÈnÏ neû ñ6∞ C), a topo nÏkolik dn˘. Pokud je to moûnÈ, zasnÏûuje se.Aktu·lnÌ stav m˘ûete sledovat takÈ na webovÈ kame¯e. V sezÛnÏ je otev¯eno kaûd˝ den oddevÌti hodin r·no do devÌti veËer.VÌce informacÌ najdete na str·nk·ch www.vlekychotoun.czTom·ö Nechv·tal,redakceSilniËnÌ okruh kolem Prahy se blÌûÌNa polÌch mezi Hodkovicemi, ZlatnÌky, JesenicÌa Vestcem zaËaly na podzim zemnÌpr·ce. M˘ûete zde jiû vidÏt velkÈ valy nahrnutÈzeminy. Aû sem uû dorazila v˝stavbasilniËnÌho okruhu kolem Prahy, kter˝ takÈzn·me pod n·zvem jihov˝chodnÌ dlouh·varianta (zkratka JVD). V poslednÌ dobÏ sevöak vÏtöinou oznaËuje jako R1. Tato Ë·stokruhu m· b˝t zprovoznÏna na ja¯e roku2010. PropojÌ plzeÚskou d·lnici D5 s brnÏnskoud·lnicÌ D1. U Vestce se st˝kajÌ dvÏ Ë·stiokruhu.Stavba 512 zaËÌn· u Vestce na mimo˙rov-ÚovÈ k¯iûovatce Jesenice a konËÌ mimo˙rovÚovouk¯iûovatkou Dob¯ejovice u d·lniceD1.Za stavbu ËÌslo 513 se oznaËuje ˙sek meziVestcem a Lahovicemi. ZaËÌn· na mimo˙rovÚovÈk¯iûovatce Jesenice, kde se napojujena v˝öe zmÌnÏnou stavbu 512 a konËÌrozs·hlou mimo˙rovÚovou k¯iûovatkouStrakonick· u Lahovic v blÌzkosti Vltavy.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 35


NAäI SOUSED…Technick· specifikace stavby 512Celkov· dÈlka stavbyDotËen·katastr·lnÌ ˙zemÌ8,75 kmSt¯edoËesk˝ kraj:JeseniceOsniceJirËanyHerinkDob¯ejoviceModleticeNupakyä̯kovÈ uspo¯·d·nÌ R 27,5Ëty¯pruhov· smÏrovÏrozdÏlen· s rozö̯en˝mst¯ednÌm p·sem na 4 mN·vrhov· rychlostMimo˙rovÚovÈk¯iûovatky100 km/hCelkov˝ poËet most˘ 21Biomosty 2TunelyNejsouProtihlukovÈ stÏnydvÏJesenice (se silnicÌ II/101)Dob¯ejovice (s d·lnicÌ D1)Kocanda: oboustrannÏna mostÏ (290 m)Herink: jednostrannÏ (225 m)Jesenick˝ potok:jednostrannÏ (100 m)v prostoru obce Nupaky(u d·lnice D1)Jesenice: vybudov·nÌzemnÌho valu (pr˘bÏûn˝pruh bariÈrovÈ zelenÏ)Technick· specifikace stavby 513Celkov· dÈlka stavbyDotËen·katastr·lnÌ ˙zemÌ8,34 kmHlavnÌ mÏsto Praha:LahoviceZbraslavKomo¯anyToËn·CholupicePÌsniceSt¯edoËesk˝ kraj:HodkoviceVestecZlatnÌkyJeseniceä̯kovÈ uspo¯·d·nÌ R 27,5Ëty¯pruhov· smÏrovÏrozdÏlen· s rozö̯en˝mst¯ednÌm p·sem na 4 mN·vrhov· rychlostMimo˙rovÚovÈk¯iûovatky100 km/hCelkov˝ poËet most˘ 27Biomosty 3Tunely 2ProtihlukovÈ stÏny NejsouËty¯iJesenice (s pl·novanouËeskobudÏjovickoud·lnicÌ D3 a se silnicÌ II/101)PÌsnice (s p¯ivadÏËem Vestec)B¯eûany (se silnicÌ III/0031)ToËn· ñ neve¯ejn˝ sjezdZDROJE INFORMACÕVizualizace stavby 512, Vestec ñ Jesenicehttp://webtv.idnes.cz/?relation=060613095529153Vizualizace stavby 513, Lahovice ñ Vestechttp://webtv.idnes.cz/?relation=060613095547291SdruûenÌ pro v˝stavbu silniËnÌho okruhukolem Prahywww.okruhprahy.czNejnavötÏvovanÏjöÌ str·nky o d·lnicÌchhttp://www.ceskedalnice.cz/r1.htmInformace o d·lnicÌchwww.dalnice.comStr·nky o d·lniËnÌ a silniËnÌ sÌtihttp://www.dalnice-silnice.cz/R/R1.htm#36* * *ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic (ÿSD) o rychlostnÌ silniciR1 (Praûsk˝ okruh)http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/17EEC9FFA56FBD4DC1256DBF002CCF71Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahyo PraûskÈm okruhuhttp://magistrat.praha-mesto.cz/3114_Prazskyokruh-souhrnne-informacePro tento Ël·nek jsme p¯evzali mimo jinÈ i informacez JesenickÈho Kur˝ru ËÌslo 10/2007.Tom·ö Nechv·tal,redakce6/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVORP¯ijÔte n·m fandit!V tradiËnÌm rozhovoru si povÌd·m s tÏmi,kdo majÌ blÌzk˝ vztah k naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.PoslednÏ jsem vyzpovÌdal obyvatele Hrn-Ë̯ mal̯e Ladislava KulhavÈho. A tak tentokr·tputujeme do äeberova za p¯edsedoufotbalovÈho klubu A.F.K. Olympia äeberovJi¯Ìm Mal·Ëkem. Ten zde coby p¯edsedaklubu nejen vede mÌstnÌ fotbalisty, ale takÈtu uû tÈmϯ ËtvrtstoletÌ bydlÌ.V minulÈm ËÌsle Zpravodaje se naöi Ëten·¯irovnÏû mohli sezn·mit se sportovnÌm are·-lem v äeberovÏ a zejmÈna pak s jeho p¯Ìnosempro prvoligov˝ fotbalov˝ klub CU Bohemians1905. P˘vodnÏ se v äeberovÏnach·zelo obyËejnÈ travnatÈ drnovatÈ h¯iötÏ.Od letoönÌho roku tu fotbalistÈ hrajÌ naumÏlÈm povrchu t¯etÌ generace. NynÌ sevöak zamϯÌme na öeberovskÈ fotbalisty amÌstnÌ klub.A.F.K. Olympia äeberov m· dva t˝my: ·Ëkoa bÈËko. Oba nynÌ hrajÌ v soutÏûÌch organizovan˝chPraûsk˝m fotbalov˝m svazem.Muûstvo A se ˙ËastnÌ praûskÈ 1. A t¯Ìdy veskupinÏ A. ZimnÌ p¯est·vku p¯eËk· na jeden·ctÈmmÌstÏ ze Ëtrn·cti ˙ËastnÌk˘. Ve t¯in·ctiz·pasech mÌstnÌ fotbalistÈ zÌskali t¯in·ctbod˘ za t¯i v˝hry a Ëty¯i remÌzy. Vst¯elilidvacet Ëty¯i gÛl˘. Po sedmi brank·ch vsÌtiliAntonÌn P¯Ìkask˝ a VÌtÏzslav FelË·rek.MÌstnÌ B t˝m najdeme ve 2. t¯ÌdÏ a ve skupinÏC. ZatÌm je na osmÈm mÌstÏ z dvan·cti.Z jeden·cti z·pas˘ si odnesl t¯i v˝hry at¯i remÌzy a dvan·ct bod˘. Do branek soupe¯˘skÛrovali osmn·ctkr·t. NejlepöÌm st¯elcemse öesti ˙spÏchy se stal Ladislav Jizba.PodÌv·me-li se na fotbalovÈ soutÏûe v »eskÈrepublice, pak nejv˝öe stojÌ 1. Gambrinusliga, n·sledujÌ 2. liga, »esk· fotbalov·liga, Divize, P¯ebor, 1. A. t¯Ìda, 1. B t¯Ìda,2. t¯ÌdaÖBliûöÌ informace o v˝sledcÌch öeberovsk˝chdruûstev najdete v rubrice Fotbal v tomtoËÌsle Zpravodaje.Ani v zimÏ vöak öeberovötÌ fotbalistÈ z ·Ëkanezah·lejÌ. ⁄ËastnÌ se zimnÌho turnaje, kter˝po¯·d· Semi Gordic KaËerov a jehoû se˙ËastnÌ osmn·ct t˝m˘. Doposud äeberovötÌsehr·li jedno utk·nÌ. ZvÌtÏzili 4:2 nad FCKytÌn. DalöÌ z·pasy se budou konat aû v lednup¯ÌötÌho roku.Na dom·cÌch utk·nÌch je vöak povzbuzujejen nÏkolik m·lo fanouök˘, a to p¯esto, ûese nevybÌr· û·dnÈ vstupnÈ. Div·ci si mohouv klubovnÏ koupit obËerstvenÌ obvyklÈna fotbalov˝ch z·pasech, tedy limon·du,pivo, p·rek. Vöe zajiöùuje spr·vce are·luMichal P·cl. SoutÏûnÌ utk·nÌ na dom·cÌp˘dÏ muûstvo A hraje pravidelnÏ v sobotua t˝m B v nedÏli. D˘vodem je prozaick·skuteËnost. A.F.K. Olympia äeberov chce,aby st¯ÌdajÌcÌ hr·Ëi nebo n·hradnÌci z ·Ëkamohli za bÈËko odehr·t cel˝ z·pas. Praûsk˝fotbalov˝ svaz stanovil hracÌ hodinypodle jednotliv˝ch mÏsÌc˘ od 14 do 17 hod.A.F.K. Olympia äeberov st·le hled· sponzory,kte¯Ì by p¯ispÏli jakoukoli Ë·stkou naprovoz klubu. Za to jim jako protihodnotum˘ûe nabÌdnout umÌstÏnÌ reklamnÌho panelup¯Ìmo u hracÌ plochy. Zvl·öù zajÌmavoumoûnostÌ je vyvÏsit reklamu na oplocenÌare·lu. Zde ji mohou vidÏt vöichni, kdoprojÌûdÏjÌ kolem öeberovskÈho h¯iötÏ ulicÌK HrnË̯˘m. K reklamÏ mohou samoz¯ejmÏslouûit takÈ dresy hr·Ë˘. ZatÌm na nichm˘ûete vidÏt jen klubovÈ barvy: Ëervenoua bÌlou.Kdy se v äeberovÏ vlastnÏ zaËal hr·t fotbal?Sokol äeberov byl zaloûen jiû v roce 1933.P¯ed deseti lety se s nÌm spojil fotbalov˝ klubOlympia Praha, a tak od tÈ doby hrajemepod n·zvem A.F.K. Olympia äeberov. Historienaöeho fotbalovÈho klubu je skuteËnÏbohat·; zajÌmav˝m zp˘sobem ji popisujÌkroniky. SkvÏl˝m fotbalov˝m pamÏtnÌkemje Ji¯Ì Maöita. Ten by v·m k tomuto tÈmatudok·zal hodnÏ ¯Ìct.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 37


ROZHOVORJak˝ch nejvÏtöÌch ˙spÏch˘ öeberovsk˝ fotbaldos·hl?NejvÏtöÌm sportovnÌm ˙spÏchem naöehoklubu je ˙Ëast v 1. A t¯ÌdÏ. äeberovsk˝ odchovaneczatÌm nehr·l vyööÌ soutÏû neû jep¯ebor. P¯eöli k n·m ale z vyööÌch soutÏûÌnÏkte¯Ì hr·Ëi, nap¯Ìklad Marek R·bl p¯iöelz†2. ligy a AntonÌn P¯Ìkask˝ z divize.JakÈ t˝my za öeberovsk˝ klub hrajÌ? Kolikm·te hr·Ë˘, trenÈr˘ a funkcion·¯˘?V naöem klubu, kter˝ je bÏûn˝m obËansk˝msdruûenÌm, p˘sobÌ asi pÏtat¯icet aktivnÌchhr·Ë˘. M·me dvÏ druûstva dospÏl˝ch. FotbalistÈtrÈnujÌ dvakr·t t˝dnÏ, pokud jim tojejich pracovnÌ vytÌûenÌ dovolÌ. NejlepöÌ st¯elecpracuje ve skladu, brank·¯ je obchodnÌmz·stupcem firmy Fiat. Z·loûnÌk ¯ÌdÌ prodejceautomobilky Toyota v »eskÈ republicea na Slovensku, kapit·n muûstva pracujejako vedoucÌ oddÏlenÌ ve spediËnÌ firmÏ.Soust¯edÏnÌ pro nÏ jsme zatÌm neorganizovali.Je t¯eba si uvÏdomit, ûe vöichni hr·ËihrajÌ ve svÈm volnÈm Ëase a nemajÌ dovolenÈnazbyt.Naöe muûstvo A hraje druhou nejvyööÌ praûskousoutÏû, tedy 1. A t¯Ìdu. Do tÈto soutÏûejsme postoupili teprve v letoönÌm roce, aproto se nynÌ spÌö rozkouk·v·me. Dostalijsme se sem z druhÈho mÌsta. Pochvala ur-ËitÏ pat¯Ì vöem hr·Ë˘ za bojovnost a ˙silÌ. Ipro mÏ to je dobr˝ pocit, protoûe p¯ed osmilety jsem klub p¯ebÌral v ûalostnÈm stavu.MÏl asi dvan·ct aktivnÌch hr·Ë˘, po podzimupouhÈ dva body. Na ja¯e logicky n·sledovalsestup do 1. B t¯Ìdy. Bez trenÈra, penÏz,ale i zkuöenostÌ se poda¯ilo hrstce lidÌdostat klub zp·tky do 1. A t¯Ìdy. Tady vöakuû nynÌ hrajÌ kluby s velkou tradicÌ a z·zemÌmna vysokÈ ˙rovni, jako nap¯Ìklad »AFC.P¯esto vöak vϯÌm, ûe se v tÈto soutÏûi bezproblÈmu udrûÌme. Srovn·nÌ s naöÌ konkurencÌbude moûnÈ udÏlat aû na konci sezony.Muûstvo B hraje ve 2. t¯ÌdÏ. V souËasnÈ dobÏnem·me vlastnÌ druûstvo û·k˘ ani dorostenc˘.ObÏ naöe druûstva trÈnujÌ dohromady,na soupisce A muûstva je jeden·ct hr·-ˢ a maxim·lnÏ dva hr·Ëi mohou hr·t za Bmuûstvo. O tom, kter˝ fotbalista bude v danÈmt˝mu hr·t, rozhodujÌ trenȯi.VedenÌ klubu tvo¯Ì pÏtiËlenn˝ v˝bor v Ëeles p¯edsedou klubu. Toho doplÚujÌ jeötÏ mÌstop¯edseda,hospod·¯, sekret·¯ a ¯adov˝ Ëlenv˝boru.M·me dva trenÈry dospÏl˝ch ñ Roberta Pollaa Martina Kub·ska. TrÈninky vedou spoleËnÏ.Robert Poll m· druhou trenÈrskou t¯Ìdua zkuöenosti z Chodova, kde deset let p˘sobil.Martin Kub·sek je b˝val˝ hr·Ë SlavojeVyöehrad, kde hr·l divizi. Ve vÏku Ëty¯iadvacetilet podepsal profesion·lnÌ smlouvuse Spartou Praha, ale jeho dalöÌ kariÈru zastavilatragÈdie. Neöùastnou n·hodou hopost¯elili a od tÈ doby je na invalidnÌm vozÌku.Jsou vaöi hr·Ëi p¯ev·ûnÏ ze äeberova neboz HrnË̯?Ze äeberova a HrnË̯ jsou v souËasnÈ dobÏpouze Ëty¯i hr·Ëi, ostatnÌ dojÌûdÏjÌ z jin˝chË·stÌ Prahy, ale i z mimopraûsk˝ch lokalit.P¯Ìmo z naöÌ Ëtvrti jsou obr·nce MiroslavDvo¯·k a moji dva synovÈ Ji¯Ì a Jakub Mal·Ëkovi.Druh˝ jmenovan˝ je kapit·nemmuûstva.Jak fotbalov˝ klub spolupracuje s mÏstskouË·stÌ, zdejöÌmi organizacemi, podnikatelia†s†mÌstnÌmi obËany? M·te t¯eba mÌstnÌ fanouöky?MÏstsk· Ë·st podporuje rozvoj naöeho sportovnÌhoare·lu. Uvaûujeme, ûe bychom spoleËnÏvybudovali ov·l urËen˝ pro in-linebrusla¯e. Potom tÏmto sportovc˘m zp¯ÌstupnÌmenaöe öatny a soci·lnÌ za¯ÌzenÌ. Z·zemÌsportovnÌho are·lu, konkrÈtnÏ öatny, sprchy,z·chody, tedy bude navazovat napl·novanÈ ve¯ejnÈ sportoviötÏ. CelkovÏ setak d· ¯Ìci, ûe spolupr·ce s mÏstskou Ë·stÌje na velice dobrÈ ˙rovni.Z·kladnÌ ökole jsme nabÌdli prost¯ednictvÌmb˝valÈho starosty Marka Fajfra moûnost vyuûÌvatn·ö are·l v dopolednÌch hodin·ch.äkola vöak tehdy neprojevila z·jem. NabÌd-386/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVORka öeberovskÈ z·kladce st·le leûÌ na stole.Jen je t¯eba p¯ÌpadnÏ doladit Ëasy, protoûev dopolednÌch hodin·ch vyuûÌvajÌ h¯iötÏi†prvoligovÌ hr·Ëi Bohemians Praha.Sponzora z ¯ad mÌstnÌch firem jsme doposudnenaöli.SportovnÌ plochu si lze po domluvÏ pronajmout.H¯iötÏ zcela logicky slouûÌ p¯edevöÌmke sportovnÌm ˙Ëel˘m, tedy v prvnÌ ¯adÏk†fotbalu. Dok·ûu si p¯edstavit, ûe moûn·jeötÏ k pozemnÌmu hokeji. Cena za pron·-jem se skl·d· z pron·jmu h¯iötÏ, öaten,osvÏtlenÌ. Vöe je vÏcÌ domluvy. StaËÌ mÏkontaktovat.MÌstnÌ fanouöky m·me. Je jich vöak bohuûelst·le hodnÏ m·lo. PoËÌt·m tak t¯i aû pÏt.A tÏmi ˙plnÏ nejlepöÌmi fanouöky jsou mojeûena, kter· pravidelnÏ chodÌ na dom·cÌz·pasy, a pak takÈ rodina FelË·rkov˝ch, kte¯Ìv plnÈm poËtu (rodiËe a sestra s manûelem)nechybÏjÌ na jedinÈm z·pase. Je to hroznÈ,kdyû fanouöci hostujÌcÌch t˝m˘ b˝vajÌ nanaöem h¯iöti v p¯evaze! Byl bych moc r·d,kdyby lidÈ ze äeberova a HrnË̯ na n·s za-Ëali chodit.Jak informujete ve¯ejnost o sv˝ch v˝sledcÌch?Na n·stÏnk·ch v äeberovÏ obËas vÌd·v·mskÛre ze z·pas˘. Mohli bychom t¯ebapostupnÏ zavÈst sportovnÌ rubriku veZpravodaji, kde by öeberovsk˝ fotbal dostalsv˘j prostor.Aktu·lnÌ informace o naöich v˝sledcÌch jsouk dispozici jen na v˝vÏsk·ch z·sluhou MarkaBu¯iËe, kter˝ se o nÏ pravidelnÏ star·.V†souËasnosti n·m chybÌ internetovÈ str·nky.NenÌ nikdo, kdo by se ujal jejich tvorby.V˝sledky z niûöÌch praûsk˝ch soutÏûÌ jsoupravidelnÏ na internetov˝ch str·nk·ch http://vysledky.lidovky.cz/. Speci·lnÌ rubriku veZpravodaji bych samoz¯ejmÏ p¯ivÌtal.Jak˝ je v·ö vztah k fotbalu? Hr·val jste fotbal?Co vlastnÏ dÏl· takov˝ p¯edseda fotbalovÈhoklubu?Jsem b˝val˝m aktivnÌm fotbalistou SlavojeVyöehrad, kde jsem hr·l dorosteneckou ligu,nap¯Ìklad s b˝val˝m brank·¯em Bohemiansi n·rodnÌho t˝mu ZdeÚkem Hruökou. Hr·-val jsem levou spojku, to je post, kter˝ dneönÌmhr·Ë˘m jiû nic ne¯Ìk·, protoûe tehdy sehr·lo na pÏt ˙toËnÌk˘. Nebyl jsem nikdyob·van˝m st¯elcem, radÏji jsem p¯ihr·val,neû d·val branky. Dodneöka vzpomÌn·m naz·pas v KunraticÌch, kde jsem rozhodl brankouz penalty. Penaltu vöak vidÏl jen roz-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2007 39


ROZHOVORhodËÌ. P¯ed davem rozv·önÏn˝ch fanouök˘jsme museli utÌkat v dresech s obleËenÌmv†ruk·ch.V öeberovskÈm klubu p˘sobÌm uû od roku1987. ZaËÌnal jsem jako trenÈr û·k˘. TrÈnov·nÌjsem povÏsil na h¯ebÌk v roce 1991.Tehdy totiû pr·vÏ tohle û·kovskÈ muûstvop¯eölo od kategorie dorostenc˘. P¯edsedouklubu jsem se stal v roce 1999.HlavnÌ n·plnÌ mojÌ pr·ce je zajistit finanËnÌprost¯edky pro plynul˝ chod klubu. Jen provaöi p¯edstavu dotace z PraûskÈ tÏlov˝chovnÈunie ËinÌ asi pades·t tisÌc korun roËnÏ.RoËnÌ provoz klubu n·s p¯ijde p¯ibliûnÏ napÏt set tisÌc korun. P¯edseda fotbalovÈhoklubu ¯ÌdÌ pÏtiËlenn˝ v˝bor, kter˝ kolektivnÏrozhoduje o veökerÈ Ëinnosti ñ jak sportovnÌ,tak ekonomickÈ.Za sv˘j velk˝ ˙spÏch povaûuji n·vrat dodruhÈ nejvyööÌ praûskÈ soutÏûe. D·le sepoda¯ilo stabilizovat hr·Ësk˝ k·dr. V neposledn̯adÏ tu m·me zbrusu novou hracÌplochu umÏlÈho tr·vnÌku t¯etÌ generace.Pozor, stejnou majÌ i ligovÈ kluby! A opravdupar·dnÌ je to osvÏtlenÌ. Certifik·t »eskomoravskÈhofotbalovÈho svazu umoûÚujehr·t na h¯iöti v äeberovÏ i nejvyööÌ soutÏûe.Jak z Vaöeho pohledu probÌh· spolupr·ces†Bohemians 1905?Ml·deû Bohemians na naöem p˘vodnÏ travnatÈm,nebo spÌö drnovatÈm h¯iöti trÈnovalajiû od roku 2001. Spolupr·ce se osvÏdËila.Kluby se dohodly, ûe v äeberovÏ spoleËnÏvybudujeme novou hracÌ plochu. Bohemianszajistily finanËnÌ prost¯edky a naöe ob-ËanskÈ sdruûenÌ dalo na patn·ct let k dispozicipozemek.V p¯ÌötÌm roce vytvo¯Ìme novÈ û·kovskÈdruûstvo A.F.K.Olympia äeberov, kterÈ povedezkuöen˝ trenÈr z Bohemians. Je jasnÈ,ûe tenhle t˝m se stane jakousi Ñfarmouì ap¯Ìpravkou ml·deûnick˝ch muûstev Bohemky.O n·boru û·Ëk˘ bude jasno aû na ja¯e.UrËitÏ budeme z·jemce informovat, t¯ebai†prost¯ednictvÌm Zpravodaje. P˘jde n·mo†vÏkovou kategorii 6 aû 8 let. Podle nov˝chpravidel »eskomoravskÈho fotbalovÈhosvazu musÌme mÌt v 1. A t¯ÌdÏ aspoÚ jednovlastnÌ ml·deûnickÈ muûstvo. Jinak n·sdo tÈto soutÏûe neza¯adÌ a sestoupÌme, a toi kdyû nebudeme poslednÌ. Pro vysvÏtlenÌÖJinak sestupuje pouze poslednÌ muûstvoz†kaûdÈ skupiny.V˝hodou pro vöechny z˙ËastnÏnÈ je kvalitnÌhracÌ plocha s dostateËn˝m umÏl˝mosvÏtlenÌm. To umoûÚuje celoroËnÌ provozh¯iötÏ.Jak se bude d·l rozvÌjet öeberovsk˝ are·lkolem fotbalovÈho h¯iötÏ?V souËasnosti zahajujeme v˝stavbu nov˝chöaten. MÏly by b˝t hotovÈ do 31. b¯ezna2008, to je do zaË·tku soutÏûÌ. P¯ed öatnamia klubovnou se pokl·d· z·mkov· dlaûba.Na z·vÏr jeötÏ osobnÌ ot·zka: Jak se v·mlÌbÌ v äeberovÏ?V äeberovÏ bydlÌm se svou rodinou od roku1983. V roce 1981 jsem tu koupil rodinn˝domek, kter˝ jsem p¯estavÏl. P¯estoûe nejsemstarousedlÌk, trouf·m si ¯Ìci, ûe m·mmoûnost porovn·vat, co se ve zdejöÌ Ëtvrtiza poslednÌch dvacet pÏt let zmÏnilo. Najednu stranu se zkvalitnilo bydlenÌ. P¯ibylyinûen˝rskÈ sÌtÏ, silnice, chodnÌky, zlepöilase dopravnÌ obsluûnost, je zde dÌky plynofikacidaleko ËistöÌ ovzduöÌ. Na druhou stranuje pr·vÏ tohle vykoupeno nÏkter˝minegativy. Mezi nÏ ¯adÌm zv˝öenou automobilovoudopravu, kriminalituÖP¯edstavte si, ûe naöe kabiny byly jiû t¯ikr·tvykradeny. Ztratil se r·z vesnice.DÏkuji v·m za rozhovor. P¯eji v·m hodnÏ˙spÏch˘ na zimnÌm turnaji a p¯edevöÌmv†jarnÌ Ë·sti fotbalovÈ sezÛny. VϯÌm, ûe veZpravodaji budeme p¯in·öet pokud moûnosamÈ pozitivnÌ informace ze öeberovskÈhofotbalu.Tom·ö Nechv·tal,redakce406/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KONTAKTYD˘leûitÈ kontaktyJednotnÈ ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ ñ Tel.: 112MÏstsk· policie ñ Tel.: 156Okrskov· sluûebna äeberov,K HrnË̯˘m 34, Praha 4Tel.: 244 910 682, 244 913 314Okrsk·¯i: Petr Floss ñ mobil 607 739 191a AntonÌn äùastn˝ ñ mobil 605 500 317⁄¯ednÌ hodiny: ST 15-18 hod.www.mppraha.czPolicie »R ñ Tel.: 158MÌstnÌ oddÏlenÌ JiûnÌ MÏsto II,Hr·skÈho 2231, Praha 4Tel.: 974 854 710, 271 914 880Fax: 974 854 719www.mvcr.cz/policieHasiËi ñ Tel.: 150HasiËsk· stanice,KvÏtnovÈho vÌtÏzstvÌ 2023, Praha 4Tel.: 950 854 097, www.hzspraha.czZdravotnick· z·chrann· sluûba ñ Tel.: 155LÈka¯sk· pohotovostPacovsk· 31/869, Praha 4Tel.: 241 733 916 (dÏti),241 733 917 (dospÏlÌ),241 733 918 (zubnÌ)OrdinaËnÌ hodiny: POñP¡ 19ñ7,SOñNE nep¯etrûitÏLÈk·rna äeberovK HrnË̯˘m 236, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 692Otev¯eno: POñP¡ 8ñ18LÈk·rna s nep¯etrûit˝m provozemAre·l FakultnÌ Thomayerovy nemocnice,VÌdeÚsk· 800, Praha 4, tel.: 261 084 019Praktick· lÈka¯ka äeberovñ MUDr. Zuzana äkodov·K HrnË̯˘m 263, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 673, z.skodova@seznam.czOrdinaËnÌ hodiny: PO, ST, P¡ 8ñ13,⁄T, »T 13ñ18ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿEPraktick· lÈka¯ka HrnË̯eñ MUDr. Kate¯ina Kolkov·OsvÏtov· 887, Praha 4, tel.: 244 913 995,www.kolkova.cz, katerina@kolkova.czOrdinaËnÌ hodiny:PO, ST, P¡ 8ñ13; ⁄T, »T 14ñ19Alergologie pro dÏti a dospÏlÈMUDr. Helena Vobo¯ilov·K HrnË̯˘m 263 (zdravotnÌ st¯. v äeberovÏ)Tel.: 272 916 975, 777 140 054OrdinaËnÌ hodiny: PO 14ñ18 (tlf. objedn·nÌ)Veterin·rnÌ ordinace ñ MVDr. ZdenÏk PospÌchalU Ml˝nskÈho rybnÌka 209, Praha 4-äeberovTel.: 244 910 776OrdinaËnÌ hodiny: PoñP· 9ñ18⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovK HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4Tel./fax: 244 911 713, 244 912 801www.seberov.cz, seberov@zris.mepnet.cz⁄¯ednÌ hodiny: PO, ST 8ñ12, 13ñ17,30ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏ⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 11OcelÌkova 672, 149 41 Praha 4Tel.: 267 902 111, fax: 267 902 286www.praha11.cz, podatelna@p11.mepnet.cz⁄¯. hod.: PO, ST 8,00ñ17,30, ⁄T 8,00ñ11,30Magistr·t hl. m. PrahyMari·nskÈ n·m. 2, 110 01 Praha 1äkod˘v pal·c, Jungmannova ul., Praha 1Tel.: 236001111www.praha-mÏsto.cz, posta@cityofprague.cz⁄¯ednÌ hodiny: PO 12ñ17, ST 8ñ18,ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏFinanËnÌ ˙¯ad pro Prahu-JiûnÌ MÏstoPetrohradsk· 6, 101 00 Praha 10 - VröoviceTel.: 267 273 011, fax: 267 273 198podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz⁄P PSSZ pro Prahu 4 - JiûnÌ MÏstoHoluöick· 2221/3, 148 00 Praha 4Tel.: 271 076 111, fax: 272919039podatelnaP23@cssz.czKatastr·lnÌ ˙¯ad pro hl. m. PrahuPod SÌdliötÏm 9/1800, 182 14 Praha 8Tel.: 284 041 111, fax: 284 042 022www.cuzk.cz, kp.praha@cuzk.cz6/2007 41


INZERCEZ·kladnÌ ökola äeberovV Ladech 6, 149 00 Praha 4, tel.: 244 911 792www.zs-vladech.wz.cz, zs.vladech@seznam.czMate¯sk· ökolaäeberov ñ Na P¯ÌËnÈ mezi 186, 149 00 Praha 4Tel.: 244 912 558HrnË̯e ñ U äkolky 655, 149 00 Praha 4Tel.: 244 913 285msseberov@seznam.czInfokan·l TV ñ Mgr. KvÏta Vitvarov·Tel.: 602 201 112, nadace@barok.czHl·öenÌ poruch kabelovÈ televize v äeberovÏa HrnË̯ÌchDispeËink tel.: 261 216 424Hl·öenÌ poruch internetu v äeberovÏ a HrnË̯ÌchTel.: 296 826 051, pechova@pha.netel.czHl·öenÌ poruch podtlakovÈ kanalizace v HrnË̯ÌchDennÏ: 7ñ19 hod. ñ 602 667 21519ñ7 hod. ñ 840 111 112PodmÌnky inzerce ve Zpravodaji äeberov, HrnË̯eVelikosti zrcadla1/1cel· stranaA5128◊185 mm1/2 strany A5128◊90 mm1/4strany60◊90mmP¯Ìjem inzerce ve form·techCDR do verze 13 (texty v k¯ivk·ch), Al (textyv†k¯ivk·ch), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF vyroben˝Acrobat Distillerem do verze 5.0 (300dpi), jinÈ form·ty po dohodÏ. Pokud m·te inzercive form·tu DOC (Word), je nutnÈ dodatk souboru .doc jeötÏ pouûitÈ origin·lnÌ obr·zkyzvl·öù ve form·tech uveden˝ch v˝öe nebofotografie Ëi diapozitivy k naskenov·nÌ.CenÌk»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìchjednor·zovÏ:1/1 A5 500 KË1/2 A5 250 KË1/4 A5 130 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯ÌchopakovanÏ:1/1 A5 400 KË1/2 A5 200 KË1/4 A5 100 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯ejednor·zovÏ:1/1 A5 800 KË1/2 A5 400 KË1/4 A5 200 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯eopakovanÏ:1/1 A5 600 KË1/2 A5 300 KË1/4 A5 150 KËBarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):vnit¯nÌ str. 1/1 A5 2 500 KËvnit¯nÌ str. 1/2 A5 1 300 KËzadnÌ str. 1/1 A5 3 000 KËzadnÌ str. 1/2 A5 1 500 KËZpravodaj äeberov, HrnË̯e je vyd·v·n M» Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4, a distribuov·nzdarma obËan˘m M» Praha-äeberov. N·klad 1200 v˝tisk˘. Redakce: Tom·ö Nechv·tal, redakce@seberov.cz.P¯ÌspÏvky vhazujte do schr·nek na MÌstnÌm ˙¯adu v†äeberovÏ a na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch nebo zasÌlejte naredakce@seberov.cz. Zpravodaj vych·zÌ 1◊ za 2 mÏsÌce. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 15. 2.2008.Na internetu naleznete Zpravodaj äeberov, HrnË̯e na domovskÈ str·nce M» Praha-äeberov (www.seberov.cz).426/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines