Pobierz ST-01-04 (PDF 108 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

dodr.pl
  • No tags were found...

Pobierz ST-01-04 (PDF 108 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 2 z 7SPIS TREŚCI1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 32. MATERIAŁY.............................................................................................................................. 33. SPRZĘT..................................................................................................................................... 44. TRANSPORT ............................................................................................................................. 55. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................ 56. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...................................................................................................... 57. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................... 68. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................ 69. PODSTAWA PŁATNOŚCI............................................................................................................ 610. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 7Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław


ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 3 z 71. WSTĘP1.1. Przedmiot STPrzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robóttermomodernizacyjnych, w zakresie pokrycia dachu papą w ramach zadania „Remont pokryciadachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w Chojnowie”1.1 Zakres stosowania STNiniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.1.2 Zakres robót objętych STSpecyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robóttermomodernizacji budynku1.3 Określenia podstawoweOkreślenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami iST-00 – „Wymagania ogólne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowycha także instrukcją ITB.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robótWykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacjąprojektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólnaST.00.00„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisówdokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawcówmateriałów, aprobat technicznych i urządzeń oraz niniejszej specyfikacji.2. MATERIAŁY2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałówOgólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – „Wymaganiaogólne”.Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązańprojektowych .2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałówSzczegółowe wymagania dotyczącej materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu.Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z:- dokumentacją projektową.- odpowiadające parametrami technicznymi materiałom zgodnie z :- Aprobatą Techniczną AT/2000-11-0041,Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław


ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 4 z 7- Aprobatą Techniczną AT/2002-11-0233,Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom orazinstrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie InstytutyBadawcze.Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnegostosowania w budownictwie. Są to:1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PolskąNormą lub aprobatą techniczną.2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu naspełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnieuznanych zasad sztuki budowlanej.Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyrobywykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub znim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodnośćwyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.– papa asfaltowa membranapapa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltumodyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywasztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypką mineralną o właściwościach :- mechanicznych przy rozciąganiu- wzdłużnym min. 900 N- poprzecznym min. 700 N- grubość min. 3 mm- reakcja na ogień - min. kl. F,- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. μ = 20 000– papa wierzchniego kryciapapa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie zwłókniny poliestrowej, o właściwościach :- mechanicznych przy rozciąganiu- wzdłużnym min. 700 N- poprzecznym min. 400 N- grubość min. 4mm- reakcja na ogień - min. kl. E, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. μ = 20 0003. SPRZĘTOgólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.Sprzęt może zostać użyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław


ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 5 z 74. TRANSPORTTransport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacietechnicznej wyrobu.Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkichśrodków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych,Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przezInspektora nadzoru.5. WYKONANIE ROBÓTOgólne zasady kontroli robót podano w ST-00.Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru,który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniegoprotokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić sposobem ręcznym za pomocą tradycyjnych narzędziręcznych, elementy pokrycia dachowego składować w odpowiednio przygotowanych pojemnikach, wktórych odbywać się będzie transport na wysypisko śmieci celem utylizacji. Elementów pokrycia niewolno zrzucać z dachu.Papę należy układać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami, stosując się do zaleceńproducenta zawartych w instrukcji układania pap.Papę podkładową należy układać w temperaturze nie niższej niż 0st. C, nie należy układać papy wprzypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przysilnym wietrze.Przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę należy układać pasami równoległymi do okapu,natomiast przy nachyleniu większym niż 10% papę należy układać pasami prostopadłymido okapu. W przypadku większych spadków może wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznegomocowania papy6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6.1 Kontrola jakości wykonania robótKontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót ze specyfikacjamitechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robótbudowlanych. [1] oraz warunkami określonymi w pkt.5.6.2 Kontrola jakości materiałówWszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznejoraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom wyszczególnionym w pkt.2.2. Materiały musząodpowiadać także warunkom określonym w pkt.5Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław


ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 6 z 77. OBMIAR ROBÓT7.1 Ogólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robót podano w części – „Wymagania ogólne”.7.2 Jednostka obmiarowaJednostką obmiarową jest m 2 powierzchni dachu krytego papą, wykonaniem obróbek blacharskich.Powierzchnia określona zostanie poprzez wymiary dachu krytego papą.8. ODBIÓR ROBÓTOgólne zasady odbioru robót podano w części – „Wymagania ogólne” w ST-00.Roboty uznaje się zawykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczymi specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnychwymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9.1 Cena ryczałtowaJednostką obmiarową dla robót budowlanych w zakresie ocieplenia i pokrycia stropodachuniewentylowanego jest 1 m2 powierzchni ocieplonego stropodachu z wykonaniem wszystkich robót,które są objęte zakresem projektu wykonawczego.Na cenę ryczałtową składają się następujące roboty:- roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, roboty rozbiórkowepokrycia, likwidacja nierówności ułożonych warstw pokrycia, ewentualne rozbiórki podłoża,instalacji odgromowej,- roboty pokrywcze w zakresie ułożenia warstwy popy podkładowej oraz papy wierzchniegokrycia,- montaż wszystkich elementów wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania obróbekblacharskich,- ponowny montaż instalacji odgromowej,- wywóz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztami składowania gruzu i papy,Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnegoze sztuką budowlaną, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu wentylowanego w zakresieokreślonym w projekcie wykonawczym.9.2 Szczegółowy zakres prac objętych płatnościąSzczegółowy zakres prac objętych płatnością określa następująca dokumentacja projektowokosztorysowa:Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław


ST01.04.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - POKRYCIE Z PAPY str. 7 z 71. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótZakresem robót objętych płatnością jest wykonanie wszystkich robót jak wyżej stanowiącychjednostkę obmiaru czyli komplet robót remontowych związanych z dociepleniem stropodachu iwykonaniem nowego pokrycia stropodachu wraz z wszystkimi obróbkami, rynnami, ruramispustowymi, kominkami wentylacyjnymi, dylatacjami itp..10. PRZEPISY ZWIĄZANE10.1 Przepisy ogólne1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I – Warszawa1990,ARKADY,2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,4. Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń,5. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. (Dz.U. nr 79 poz.900) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formyaudytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięciatermomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego orazalgorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kartaudytu energetycznego.10.2 Polskie Normy1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.3. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.4. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.5. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.Wszystkie PN i BN dotyczące użytych przy robotach surowców, materiałów i urządzeń, w tym:PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania wzakresie wykonania i badania przy odbiorzePN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. BadaniaRemont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław

More magazines by this user
Similar magazines