Původní témata bakalářských prací v pdf souboru (seznam témat v ...

storm.fsv.cvut.cz

Původní témata bakalářských prací v pdf souboru (seznam témat v ...

Závlahy - zemědělská problematika (obor V, IŽP)‣ Problematika závlahových soustav v EU, privatizace závlahových staveb, vliv závlahovýchstaveb na ŽP, progresivní a úsporné závlahové systémy, závadnost azbestocementovýchzávlahových trubních systémů (ve spolupráci s firmami a provozovateli v praxi).Závlahy - automatizovaný závlahový systém (obor V, IŽP)‣ Studie návrhu automatického zavlažovacího systému sportovních nebo veřejných ploch vproblémové oblasti. Lokalita dle dohody, opět ve spolupráci s firmami v praxi.Dešťový simulátor – experimentální (obor V, IŽP)‣ Možnost vlastního provádění experimentů ve vodohospodářské laboratoři FSv na laboratornímdešťovém simulátoru, možnost vlastního pořízení dat v rámci povinné praxe, vyhodnocováníerozních veličin zjištěných z experimentů.Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D.‣ Řešení režimu povrchového odtoku a posuzování erozní ohroženosti území, včetně návrhuprotierozních opatření (použití USLE a modelu SMODERP).‣ Řešení erozní ohroženosti území a transportu splavenin ve vztahu k zanášení nádrží; návrhopatření v povodí pro omezení zdrojů splavenin (použití metody USLE v kombinaci s SDR).‣ Testování a použití modelu RUSLE pro určení erozního ohrožení území.(max. 4 studenti/semestr)Ing. Alena Jakubíková, Ph.D.‣ Návrh protipovodňových opatření na malých tocích dle scénářů (pomocí HEC-RAS, praktickápráce, 2 studenti).‣ Studie proveditelnosti rekonstrukce a sanace koryt horských potoků s břehovou a dnovou erozí(praktická práce, 2 studenti).‣ Studie zajištění migrační prostupnosti na malých tocích (praktická práce, 2 studenti).‣ Katalogizace kriterií pro posuzování stability krajiny (teoretická práce, 1 student).‣ Katalogizace kriterií pro minimalizace negativním dopadů havárií transportů nebezpečnýchlátek (teoretická práce, 1 student).‣ Návrh mokřadu (praktická práce, 1 – 2 studenti).Ing. Adam Vokurka, Ph.D.‣ Studie revitalizace daného povodí (2 studenti).‣ Zjednodušená projektová dokumentace revitalizace daného úseku toku (1 student).Ing. Petr Koudelka‣ Vlivy retenčních prvků v krajině na odtokové charakteristiky.‣ Modelování srážko-odtokových charakteristik použitím různých výpočetních metod.(max. 3 studenti/semestr)Ing. Kateřina Uhlířová


‣ Studie výpočtu ztráty půdy a transportu sedimentu z povodí za podpory GIS (Univerzálnírovnice ztráty půdy).‣ Aplikace empirických modelů transportu sedimentu z povodí, scénáře využití území a jejichdopad na transportní procesy.‣ Vývoj krajiny a využití území v letech 1950-2005 – studie vybraného území, zpracování v GISna základě leteckých snímků a dat DPZ.‣ Zpracování digitálního modelu území v prostředí GIS Idrisi32 nebo ArcGIS na základěortofotomap, případně družicových snímků a vektorových topografických map.(max. 4 studenti/semestr)Ing. Josef Krása, Ph.D.‣ Sledování složek hydrologického režimu malého povodí v oblasti Jizerských hor (max. 1student).‣ Monitorování chemismu vod malého povodí v oblasti Jizerských hor (max. 1 student).‣ Stanovení hloubky půdního profilu na základě geofyzikálního experimentu na lokalitě vJizerských horách (max. 1 student).Ing. Martin Šanda, Ph.D.‣ Hydropedologický průzkum lokality na základě mapových podkladů a měření na půdníchvzorcích.‣ Stanovení infiltrační schopnosti půdy ve vybrané lokalitě.‣ Měření charakteristik transportu rozpuštěných látek v půdě.Ing. Michal Sněhota, Ph.D.‣ Projekt malé vodní nádrže (lokalita dle dohody).‣ Projekt menší rekonstrukce malé vodní nádrže (dle vlastního výběru).‣ Projekt odbahnění malé vodní nádrže (výběr dle dohody).‣ Zpracování a analýza dat z výzkumných povodí.(max. 4 studenti/semestr)Ing. Václav David

More magazines by this user
Similar magazines