Views
3 years ago

Dział 3a

Dział 3a

Dział

Dział III – Wydobywanie kopalinRozdział 4 – Ruch zakładu górniczego (7)Prawo geologiczne i górniczeArt. 71. Nadzór i kontrolę działalności słuŜby mierniczo-geologicznej w zakresiepomiarów i innych czynności, wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego,sprawują właściwe organy nadzoru górniczego. (dział VI, rozdział 2 – przyp. MW)Art. 72. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoŜana podstawie dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoŜa.2. Prowadzenie ewidencji zasobów złoŜa kopaliny polega na ustalaniu zmian wzasobach, których przyczyną powstania jest:1) dokładniejsze rozpoznanie złoŜa;2) eksploatacja złoŜa i straty spowodowane eksploatacją złoŜa;3) zmiana granic lub podział złoŜa;4) przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobówpozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych bądź zasobównieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych.5. Corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedsiębiorca ujmuje w operacieewidencyjnym zmiany zasobów złoŜa za okres sprawozdawczy od dnia 1 styczniado dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Dział III – Wydobywanie kopalinRozdział 4 – Ruch zakładu górniczego (8)Prawo geologiczne i górniczePozostałe obowiązki przedsiębiorcy (art.73-78a) np.(przyp. MW):Art. 73. Przedsiębiorca jest obowiązany w szczególności:1) rozpoznawać zagroŜenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środkizmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagroŜeń,2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizowanesłuŜby ruchu do zapewnienia bezpieczeństwa (...)3) prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym.Art. 74. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany przeszkolić pracowników zakładu górniczego wzakresie znajomości przepisów BHP (...)Art. 75a. 1. Osoby kierownictwa oraz specjaliści wykonujący czynności w zakresie ratownictwagórniczego, (...) powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.Art. 76. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia pomocy innemu zakładowi górniczemu wrazie wystąpienia zagroŜenia bezpieczeństwa pracowników lub ruchu tego zakładu.

Lipiec 2010 - Puszczykowo, Urząd Miasta
Tekst projektu rozporządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ...
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w ...
Zarządzenie nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca ...
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia ...
Aneks cz. 1 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia ws.ograniczeń w ruchu ... - TrackerINFO
Porozumienie o rozszerzeniu ruchu Gołdap-Gusiew ... - granica.gov.pl
Dz.U. 2001 Nr 76 poz. 811 USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o ...
Tekst ujednolicony zarządzenia powołującego Zespół - Ministerstwo ...
Informacja w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 i ust. 3a ...
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca
Porozumienie o rozszerzeniu ruchu Gołdap-Gusiew - granica.gov.pl
MONITOR POLSKI - Ministerstwo Gospodarki
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z ...
Protokół. - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Uchwała Nr VI/260/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. - Plany ...
Warszawa, dnia 13 czerwca 2012r. WYKAZ NR 25/2012 ODDZIAŁ ...
Uchwała Nr VI/11/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - Plany ...
Cierpliwości, „wykopki” w centrum jeszcze ... - Tygodnik Sanocki
Uchwała Nr X/67/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 czerwca ...