گزارش سفر به ناميبيا: سرزمين يوزپلنگها

wildlife.ir
  • No tags were found...

گزارش سفر به ناميبيا: سرزمين يوزپلنگها

سرزمینسفر بهيوزپلنگ ھا؛ نامیبیاگزارش شرکت در دوره آموزشيبین المللي حفاظت از يوزپلنگ٢٧ مھر لغايت ٢٨ آبان ١٣٨٧آرش صادقيعلیرضا مھدويمحمدصادق قرھادي نیاصبا سھرابي نیافاطمه حسیني زوارئي


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگسفر به آفري قا،‏ شايد جزو بزرگترين آرزوھاي ھر انسان علاقه مند بهحیات وحش باشد.‏ ما نیز دير زماني بود كه آرزوي ديدن قاره سیاه وجانوران شگفت انگیزش را در سر مي پرورانديم.‏ و اين آرزو بالاخره درآذرماه سال جاري به واقعیت بدل گشت و درقالب يک جمع ۵ نفري ازانجمن يوزپلنگ ايراني و ھمچنین نمايندگاني از ساير تشکلھاي ايراني درغالب يک دوره تخصصي در زمینه حیات وحش به كشور نامیبیا سفر‏(بنیادكرديم.‏ میزبان اين سفر،‏جھاني حفاظت از يوزپلنگ)‏ و به مدت يك ماه بود تا طي آن تکنیکھاي ومفاھیم مربوط به تحقیق و حفاظت از يوزپلنگ و ساير گوشتخواران آموزشداده شود.‏ در اين دوره شانزده نفر شرکت کرده بودند که شامل نه نفرايراني و بقیه از کشورھاي آفريقايي ازقبیل کنیا،‏ سودان،‏ بنین،‏ بوتسوآنا وزامبیا بود.‏٢٧Cheetah Conservation Fund (CCF)اعضاي تیم اعزامي ا نجمن يوزپلنگ ايراني در دوره تخصصي در مقابلسردر وروديCCFبراي رفتن به نامیبیا،‏ پروازي طولانيانجام گرفت،‏ نخست از تھران به قطرساعت)،‏ سپس پس از يک توقف چندساعته از قطر به ژوھانسبورگو دوباره پس از يک توق ف چندين ساعته ازلازمژوھانسبورگ به ويندھوکبه ذکر است که فرودگاه ژوھانسبورکبسیار بزرگ،‏ زيبا و داراي طراحي مدرنيبوده و بسیاري از سفرھا به کشورھاي٢)(٨ ساعت)‏(٢ ساعت).‏٢www.wildlife.ir


يھاي م يزلي مگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگ) قاھمسايه نیز از طريق اين فرودگاه انجام مي شود.‏ مھمترين چیزي که نظراز بازديدکننده اي را در نگاه نخست به خود جلب مي نمايد،‏ انواع صنايعدستي زيباي اين کشور و پوشاکھاي ي است که روي اغلب آنھا نقوشزيبايي از حیات وحش ديده مي شود.‏نامیبیا کشور بزرگي است كه در جنوب غربي قاره آفريقا واقع شد هاست.‏ کشورھاي آفري يقا جتوبي ‏(در جنوب)‏ آنگولا و زامبیا درشمال وبوتسوانا ‏(در شرق)‏ از ھمسايگان آن به شمار مي روند و درغرب به آبھايآزاد یانوس اطلس)‏ منتھي م ي شود.‏ برخلاف تصور ھمیشگي مان كهنامیبیا را بواس طه بیابان نامیب خشك و سوزان تصور مي كرديم،‏ اينكشور را بسیار سبزتر يافتیم.‏ اغلب قسمتھاي خاك اين كشور پوشیده ازدرخت اکاسیا به ھمراه ساير در ختچه ھاي مشابه بود كه يك من ظرهبیشه اي را به آن داده بود.‏ نامیبیا داراي سه فصل مشخص باشد:‏گرم و مرطوبNovem ber – April = Wet seasonسرد و خشک May – August = Cold season/dryگرم و خشک August – November = Hot/ dryکه بیشترين بارندگي در فصل گرم و مرطوب رخ مي دھد.‏ نامیبی اھشتصد و بیست و چھار ھزار کیلومتر مربع وسعت دارد ‏(تقريباً‏ نصفايران).‏ اين کشور جمعیت چندان ي ندارد ‏(دو میلیون و صد ھزار نفر).‏ علاوهبر مردم بوم ي كه سیاه پوست م ي باشند،‏ حدود از جمعیت آن رانیز اروپايیان تشکیل مي دھند بطوريكه ابتداآلماني ھا و بعد از آن ھلنديھا و انگلیسي ھا بالاترين جمعیت را دارند.‏ زبان رسم ي کشور،‏ انگلیسياست ‏.و معماري شھرھا اروپايي ‏(عمدتاً‏ آلماني)‏ است.‏ پايتخت اين كشورشھر ويندھوك مي باشد كه درحدود ٢۶٠ ھزار نفر جمعیت دارد.‏ کشورنامیبیا در سال از آلمان استقلال پیدا کرده است.‏ يرو لباس ھا،‏اسکناس ھا،‏ سکه ھا و صنايع دستي اين کشور مي توان طرح ھايي ازحیوانات را مشاھده کرد.‏ معدن،‏ ماھیگیري،‏ توريسم و کشاورزي به ترتیبصنايع و مشاغل مھم نامبیا ھستند.‏ سالانه يک میلیون توريست از اينکشور ديدن مي کنند.‏ واحد پول اين کشور دلار نامیبیا است که تقريبامعادل ١٠٠ تومان مي باشد.‏ نکته قابل توجه اين که درصد بسیار بالايي ازماشین ھا در پايتخت و ساير شھرھا ساخت کارخانه تويوتا و عمدتاً‏ماشین ھاي دو ديفرانسیل با فرمان راست مي باشد که تمامي آنھاداراي موتور دي باشد.‏ قیمت ھر لیتر گازويیل درنامیبیا ھزار تومانو بنزين کمي ارزان ترھر لیتر نھصد تومان است.‏سفر ما با يك اقامت روزه در يک مرکز اقامتي،‏ تفريحي به نامدر حاشیه شھر ويندھوک آغاز شد كه در اين مكان،‏ آموزشاولیه اي درخصوص مباني حفاظت از حیات وحش به شكل تئوري وارائه مقالات و پروژه ھاي انجام شده توسط گروه ھاي شرکت کننده دادهشد.‏ بطور كلي اين دوره شامل آموزش ھاي عملي و تئوري بود.‏ مديريتحیات وحش،‏ بررسي مشکلات،‏ راھکارھا،‏ برآورد جمعیت،‏ پوششگیاھي،‏ شکار غیر مجاز،‏ دام ھاي اھلي،‏ آنالیزھاي آماري،‏ ژنتیک،‏راديوتله متري و%١٠۴١٩٩٠...Arrebusch٣www.wildlife.ir


ياري مگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگدر ادامه و از روز پنجم به بعد عازم مرکز CCF شديم.‏ در کلیه مسیرھا وجاده ھا،‏ بیشه زارھا و مزارع توسط فنس ھا محصور شده و از ھم جداشده اند كه اصطلاحاً‏ به آنھا قرق Conservancy گفته مي شود و توسطجوامع محلي حفاظت مي شوند.‏ ازسال راه اندازي و مديريت اينقرق ھا در نامیبیا شروع به فعالیت کرده و ھم اک نون پنجاه و دو قرق درنامبیا وجود دارد.‏ فنسھا نه تنھا حد و حدود مزارع را مشخص مي کندبلكه براي جلوگیري از خروج دام نیز ايجاد شده اند.‏ فنسھا دو نوع بودند.‏يك نوع كوتاه و يك لايه كه صرفاً‏ به منظور جداسازي قرقھا بوده و از خروجدام نیز جلوگیري مي كردند.‏ نوع دوم را فنسھاي بلند تشكیل مي دادندكه دو لايه بوده و براي جلوگیري از تردد حیات وحش ايجاد شده بودند.‏نكته جالب توجه درمورد فنسھاي كوتاه اين بود كه کودوھا در ھنگام فرارمعمولاً‏ به راحتي از روي فنس ھا مي پريدند ولي اوريکس ھا تواناييپرش نداشته و معمولاً‏ از زير فنس ھا رد مي شدند.‏١٩٩۵ساختمان اداري٢۴۵١٩٩٠CCFOtjiwarongo۴۴CCFکه خود كیلومتر ب ادر کیلومتري شھرپايتخت فاصله دارد،‏ واقع گرديده است.‏ اين مركز در سال توسطدک تر لاري مارکر و ھمکارانش تشکیل شده و ھدف اصلي آن حفاظت ازباق ي مانده جمعیت ھاي يوزپلنگ،‏ احیاء زيستگاه ھاي يوزپلنگ،‏ درمان ونگھداري از يوزپلنگھايي که توانايي زندگي در طبیعت را ندارند،‏ کاھشتعارض بین دامداران و يوزپلنگھا و آموزش مردم محلي و انجام فعالیت ھايتحقیقاتي است.‏ علت انتخاب نامیبیا از سوي خانم لاري مارکر براي ايجادچنین مرکزي آن بود که اين کشور جمعیتي بالغ بر ٢۵٠٠ قلاده يوزپلنگ رادر خود داش ته و از اين حیث به پايتخت يوزپلنگھاي دنیا معروف مي باشد.‏مقر در داخل يکي از قرقھا قرار دارد.‏ در اين مرکز از حدود پنجاهيوزپلنگ در اسارت نگھداري شود که يکي از جاذبه ھاي توريستيبراي بازديدکنندگان متعددي است که از اين مرکز ھر روز بازديد مينمايند.‏ نکته جالب آنست که افراد زيادي نیز به عنوان داوطلب ازکشورھاي مختلف براي کار و با پرداخت مبالغي به اين مرکز مي آيند.‏بسی از کارکنان خود ھم به صورت داوطلب در اين مرکز مشغولبه کار ھستند و تنھا معدودي از افراد حقوقي نه چندان بالا دريافت ميCCFCCF٤www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگنمايند.‏ اکثرغذاھاي پروتئیني در اين مرکز از گوشت حیوانات وحشي نظیرکودو و اوريکس تھیه مي شوندکه ھر سه ھفته يک بار و به صورت قانونيو با اخذ مجوز اجازه شکاريک کودو يا اوريکس رادارند.‏شرکت کنندگان در دوره آموزشي بین المللي حفاظت از يوزپلنگخانم مارکر و چوباکادر کنار٥www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگگونه ھاي جانوري بارز اطراف مرکز CCF٦www.wildlife.ir


يھاگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگاز جمله فعالیتھاي جالب توجھي كه در مركز CCF انجام مي شو دنگھداري و پرورش نوعي سگ گله موسوم به سگ گله آناتولي است كهاز ترکیه به اين مرکز آورده و پرورش داده م ي شوند و در اختیار دامدارانقرار م ي دھند.‏ اين سگھا از زمان تولگي به ھمراه دامھاي اھلي نظیر بزپرورش يافته و بزرگ مي شوند.‏ مزيت اين سگھا آنست که در صورتنزديک شدن يوزپلنگ ھا تنھا پارس کرده و مانع نزديک يوزپلنگ ھا به گلهدام مي شوند.‏ درنتیجه،‏ علاوه بر حفظ جمعیت ھاي يوز مانع از واردشدن خسارت به دامداران مي شوند.‏ خانم دکتر مارکر سگھاي ايراني راجھت محافظت از گله ھا مناسب مي دانست ولي سگھاي بومي نامیبیاازلحاظ جثه کوچک بوده و توانايي حفاظت از گله ھا را نداشته و ھمین امرباعث افزايش تعارض بین دامداران و گوشتخواران شده است.‏در قسمتي از محو طه CCF لیست تمام اسپان سرھاي اين مركز رويقابھاي فلزي حک شده و ھمچنین عکس تمام افراد مھم و سرشناسيکه از بازديد کرده اند،‏ نمايش داده شده است.‏ به طورکلي بخشعمده درآمدھاي اين بنیاد از طريق اسپانسرھا تامین مي شود و چھرهشناخته شده لاري مارکر که يکي ازستاره ھا در زمینه حیات وحش دردنیا مي باشد،‏ نقش موثري در جذب اين اسپانسرھا دارد ‏(بطور مثالتمام ساختمانھاي توسط يک میلیاردر آمريکايي ساخته شده است).‏موزه،‏ سالن کن فرانس،‏ آزمايشگاه،‏ کتابخانه،‏ اتاق ھاي مربوط به جراحيحیوانات،‏ محل ھاي نگھداري گله ھاي دام و سگ ھاي گله و محل ھاياقامت کارکنان و افراد داوطلب از ديکر بخش ھاي CCF است.‏ البته لازم بهذکر است که محل اقامت افرادي كه به نحوي براي آموزش و گذراندن دورهھاي مربو طه به اين مركز حفاظتي مي آيند در محلي به نامدر بیست و دو کیلومتري مرکز اصلي CCF مي باشد.‏ اساسايھا زيست محیطي در نامیبیا وساير کشورھاي آفريقايي از لحاظامکانات لازم جھت فعالیتھاي تحقیقاتي نظیرخودرو و تجھیزاتآزمايشگاھي ازشرايط خوبي برخوردار ھستند و زماني که مي فھمیدندNGOھا در ايران با چه شرايط و امکا ناتي مشغول به کار ھستند بسیارتعجب مي کردند.‏پوشش گیاھي اطراف CCF و ديگر قرقھا عمدتاً‏ شامل درختان آکاسیامي باشد كه حالتي بیشه اي به آن بخشیده است.‏ در بین اين بیشهزارھا نیز جانوران مختلفي زيست مي کنند مانند:‏ زرافه،‏ شترمرغ،‏ روباهگوش خفاشي،‏ گوراسب،‏ الاند،‏ پلنگ،‏ يوزپلنگ،‏ کاراکال،‏ شغال پشتسیاه،‏ آردوولف ‏(کوچکترين عضوخانواده کفتارھا)،‏ سنجاب زمیني،‏ تشي،‏استین باک،‏خدنگ نواري،‏ کودو،‏ اوريکس و گراز زگیل دارھارته بیست قرمز،‏ سه نوع پرنده از خانواده ھوبره با نامھاي‏(شبیه میش مرغ)،‏‏(شبیه ھوبره)،‏ پرنده منقار شاخيمرغ شاخدار و غیره.‏ در اين منطقه کرگدن وجود نداشت وليدرمدت اقامت ما سه کرگدن سیاه را به اينجا منتقل کرده و رھا سازيکردند.‏CheetahCCFCCFView واقعNGO،(Warthog)KoriNorthern Black Korhaan ‏(شبیه زنگولهBustardبال)،‏Korhaan Red – Crested،(Hornbill)٧www.wildlife.ir


يبايوزگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگھمچنین در نزديکي اين مرکز منطقه اي به نام سرنگتي کوچک قرا ردارد که شامل يک دشت وسیع با علف ھاي بلند و در انتھاي آن يکرشته کوه سنگي کم ارتفاع ديده مي شود و انسان را ناخود آگاه به يادپارك ملي سرنگتي در كشور تانزانیا مي اندازد كه البته وجه تسمیه ايننام نیز به ھمین خاطر است.‏ در اين منطقه حدود پانصد اوريکس،‏ سیصد وپنجاه ھارته بیست،‏ ھشتاد اسپیرينگ باک و دويست و پنجاه گراز زگیلدر اين منطقهدار وجود دارد که ھمه اين حیوانات متعلق بهمي توان گله ھاي بزرگ حیوانات را در فاصله اي نزديک مشاھده کرد.‏ دراين دشت لانه ھاي زي موريانه به تعداد زياد مشاھده مي شود.‏ الاندھم در اين منطقه وجود دارد ولي ديدن آن مشکل است و به محض ديدنشدن به داخل بیشه زار فرار مي کنند.‏CCF ھستند.‏ھارته بیست قرمز،‏ اوريکس و کور ي باستارد در کنار تپه موريانه ھا درسرنگتي کوچکCCFCheetahاز جمله برنامه ھاي جالب توجھي كه دراجرا مي شود،‏ برنامه دو يوزپلنگRUN ‏(تصوير راست)‏ است.‏ بدين صورت كه ھرروز ھشت صبح يوزھا در يک زمین بزرگ بهدنبال پار چه قرمزکه توسط طناب و قرقره بهحرکت در مي آيد مي دوند تا از تحرک کافيبرخوردار باشند و در ھر بار تلاش يوزھا به آنھابه عنوان پاداش تکه اي گوشت مي دھند ‏(تايوزھا را بتوان براي بازگشت به طبیعت آمادهکرد).‏ اين كار يکي از برنا مه ھاي جذاب اين مرکزمي باشد و ھر روزه توريست ھاي زي ياد بادوربین ھاي خود ناظر اين برنامه ھستند.‏ھر روز حدود دو و نیم کیلو گوشت به يوزھاي اسیر مي دھند و اگرمشکل کبد نداشته باشند مکمل کلسیم به غذاي آنھا اضافه مي کنند.‏ھمچنین يوز معروفي به نام چوباکا در اين مرکز نگھداري مي شود کهاولین ي است که به اين مرکز آورده شده و به عنوان اولین سفیريوزھاي دنیا براي آموزش به مدارس برده مي شود و در حال حاضر سیزدهسال دارد.‏٨www.wildlife.ir


يھايھايھاگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگغذا دادن به يوزپلنگھا که يکي از برنامه ھاي جذاب براي توريستھاستبراي ساير شرکت کنندگان در اين دوره اين مطلب که يوز ايران ا زلحاظ رفتار و زيستگاه با يوزپلنگ آفريقايي کاملا متفاوت بوده و بر خلاف يوزآفريقايي که ساکن دشت ھاست،‏ درمناطق کوھستاني زيست مي کندجالب بود.‏گاھي اوقا ت جانوران بزرگ جثه براي عبور از فنسھا دچار مشکل ميشوند،‏ مانند الاند بزرگ جثهCCFاز اتفاقات ديگر در طول مدت اقامت در خبر به تله افتادن يک يو زماده به ھمراه چھار توله در مزرعه رئیس جمھور سابق نامیبیا بود.‏ اينيک ساعت فاصله داشته و بسیار وسیع بود.‏مزرعه تا شھريوز مادر به ھمراه دو توله اش در داخل تله گرفتار بودند و دو توله ديگر نیزھنوز در خارج قفس بودند.‏ صاحب مزرعه تمايلي به حضور يوزھا در مزرعهبود که يوزھااش نداشت و آن را با تله گرفتار و از مسئولینرا از اين منطقه به جاي ديگر منتقل کنند.‏ مشکل اصلي به دام انداختن دوتوله خارج از قفس بود.‏ براي اين کار تله اي در کنار تله مادر کار گذاشتند وبعد از دو،‏ سه روز موفق شدند اين دو توله را به تله انداخته و به مرکزCCF منتقل کنند.‏ در مدت حضور ما مجموعا يوز بیھوش و آزمايش ھايمختلف برروي آنھا صورت گرفت.‏ اين يوز شامل ‏(يوز مادر با چھار تولهاش)‏ يک يوز نر که در تله اي به مدت يک ماه بدون غذا گرفتار بوده و بسیارلاغر و ضعیف شده بود و سه يوز جوان يکساله.‏ بعد از بیھوشي يوزھاتوزين و بیومتري شده،‏ نمونه خون و بافت براي آزمايش ژنتیکي گرفتهCCF خواسته٩٩Otjiwarongo٩www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگشده و آندوسکوپي انجام مي شد.‏ البته در مورد توله يوزھا بیھوشيصورت نگرفت.‏ يوزھاي جوان يکساله بین بیست و ھفت تا بیست و نهکیلو وزن داشتند.‏ در طول مدت بیھوشي دماي بدن حیوان ھرده دقیقهثبت مي شد و دستگاھھاي اکسیژن به حیوان متصل بود.‏ بعد از انجامآزمايشات با تزريق يک يک سوزن حیوان در مدت يک و نیم دقیقه به ھوشمي آيد.‏انجام بررسي ھاي ژنتیکي و دامپزشکي در آزمايشگاه ھاي مجھز CCFAxle Hartmanيکي از متخصصین بیھوشي يوزپلنگھا و ديگردکترجانوراني بود كه به اين مركز آورده مي شدند.‏ او اصولاً‏ يك دامپزشك باازجمله دارتھا وتجربه بود كه در زمینه كار با انواع وسائل بیھوشي او كه تا به حالتفنگھاي بیھوش كننده جانوران نیز تخصص زيادي داشت.‏ تنھا چھار ھزار گربه را بیھوش کرده بود،‏ نسبت به بیھوشي گرگھا بسیارعلاقه نشان مي داد و در ضمن صحبتھايش متوجه شديم تمايل شديديبراي سفر به ايران دارد.‏در طول اين دوره علاوه بر آموزشھاي تئوري در زمینه حیات وحش،‏يوزپلنگ و حفاظت از آن،‏ يك سري فعالیتھاي میداني به منظور تمرين ويادگیري ھرچه بیشتر آموزشھاي تئوري و نیز آموزش روش ھاي سريعاز اين رو،‏ براي انجام يک برنامهوجود داشت.‏ يک منطقه مطالعه Anabeb واقع در شمال غرب نامیبیا و درمطالعاتي به منطقه اي بنام منطقهاعزام شديم.‏ فاصله چھارصد کیلومتري شھرکه توسط جوامع محلي حفاظت مييکي از قرقھايي است شود.‏ در اين منطقه علاوه بر حیواناتي که قبلاً‏ ذکر شد شیر و پلنگ،‏ فیل،‏کرگدن،‏ گورخرکوھي و خرگوش کوھي Hyrax ھم ديده مي شود.‏ گفتهمي شود که گراز عاج دار به علت سخت بودن خاک و سنگلاخي بودن دراين منطقه وجود ندارد.‏Anabeb منطقه اي کوھستاني بوده و در بعضي نقاط کوه ھايمنطقه بسیار سخت و صعب العبور ديده مي شود و از لحاظ توپوگرافي ايران را درذھن تداعي مي كرد.‏ در اين منطقه محل ھاي كمپینگ متعددي جھتاتراق مسافران وجود دارد که يکي از راه ھاي کسب درآمد مردم محليمي باشد.‏ اين منطقه از لحاظ پوشش گیاھي تنوع بیشتري نسبت بهمناطقي که قبلا مشاھده کرده بوديم داشت.‏ گیاھاني مانند نخل،‏ گز،‏OtjiwarongoAnabeb١٠www.wildlife.ir


ي مگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگ(Mopaneانواعي از درختان آکاسیا ‏(با نام علمي كه شباھت زيادي بهبنه يا پسته وحشي دارد اما با برگھايي بسیار متفاوت و شبیه به سماريكس و ھمچنین گیاه بومادران که در ايران ھم ديده مي شود.‏يک روز از سفر به مصاحبه با مردم محلي و روز دوم به روش ھاي برآور دجمعیت و سنجش وضعیت پوشش گیاھي منطقه اختصاص داشت.‏روستاھا در اين منطقه بسیار کوچک و معمولاً‏ شامل چند خانه محقر بودو شکم ھاي ورم کرده بچه ھا نشان از سوء تغذيه و شرايط بد زندگيداشت.‏ گله ھاي دام در نامیبیا بیشتر شامل گاو و بز بوده و گوسفند کمتربه چشم مي خورد.‏ در منطقه زنان ي از قوم نیز مشاھدهمي شوند که بدن ھاي خود را با گلي قرمز رنگ آغشته نموده و موھايخود را با مالیدن گل تزئین مي کنند و معتقدند علاوه بر زيبايي،‏ دافعحشرت مي باشد.‏ زنان اين قوم دوره گرد بوده و در روستاھا به کارھايموقتي چون شیر دوشي پردازند.‏ گاھي اوقات نیز با توريستھا عكسانداخته و بابت اين كار پول مي گیرند.‏در طول مدت اقامت در ،Anabeb از ھیزمھاي خاصي به نام Bushblokبراي درست کردن آتش استفاده مي شد.‏ زيستگاه ھاي يوزپلنگ درنامیبیا به دلیل چراي بي رويه از علفزار به درتختزار با گونه ھاي خاردارتبديل شده بود و ھمین امر باعث آسیب به چشمھاي يوزھا شده است.‏از اين رو CCF شرکتي تأسیس نموده تا با بريدن اين درختان و تبديل آنھابه نوع مناسبي از ھیزم،‏ از ي ک سو زيستگاه يوزپلنگ را احیا نمايد و ازسوي ديگر باعث درآمدزايي و اشتغال زايي گردد.‏ اينجاست که از خودمي پرسیديم چرا در ايران کمتر رابطه اي میان علم و صنعت وجود دارد؟!‏در Anabeb علي رغم حضور جانوراني چون شیر،‏ فیل و پلنگ و كفتارقھوه اي ديدن آنھا چندان آسان نبوده و قفط آثار ردپاي آنھا مشاھده ميشود.‏ اين منطقه ١۵٧ ھزار ھکتار وسعت دارد و در سال ٢٠٠٣ جزو قرقھاثبت شده است.‏ شکار در قرقھاي نامیبیا به دو صورت انجام مي گیرد:‏شکار براي گوشت توسط جوامع محلي و شکار تروفه توسط شکارچیانخارجي.‏ ھر ساله دولت نامیبیا با بھره گیري از آخرين فناوري و روشھااقدام به سرشماري قرقھا نموده و بر اين اساس به ھر قرق،‏ سھمیه ايبراي ھردو نوع شکار مي دھد.‏ شکار براي مصرف مردم توسط محیط بانانھر قرق صورت گرفته و مردم نیز براساس جمعیت خانوار و مرتبهاجتماعي،‏ سھمي دريافت مي کنند.‏ ھیچکس حق فروش گوشت شکاررا نداشته ولي پوست و شاخ شکارھا را مي توانند بفروشند.‏ دوازدهکرگدن در اي ن منطقه وجود دارد ولي کسي آنھا را نمي کشد،‏ زيرا پنجحیوان بزرگ ‏(فیل،‏ شیر،‏ کرگدن،‏ بوفالو و پلنگ)‏ جريمه ھاي سنگینيدارند.‏ آمار شکار ھاي انجام شده در يک سال در اين منطقه به شرح زيرمي باشد:‏Him baAnabeb١١www.wildlife.ir


ي مگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگالف)‏ شکار براي گوشت:‏رديف گونهقیمت ‏(دلارنامیبیا)‏تعداد پروانه٢٨۴۵۴۵٩٠٣٠٠٠٢١۶٠٣۵٨٠٢٠٠١٢٣۴اسپرينگباکزبرااوريکسشترمرغب)‏ شکار براي تروفه:‏رديف گو نهقیمت ‏(دلارنامیبیا)‏تعداد پروانه١۶١۶۵١۶١١١١١٣٠٠٠٢١۶٠٣۵٨٠٢٠٠١٢٣۴۵۶٧٨٩اسپرينگباکزبرااوريکسشترمرغزرافهفیلشیرپلنگيوزپلنگ؟٨٠٠٠٠-٩٠٠٠٠۵٩٠٠٠٢٠٠٠٠؟شکار تروفه مھمترين ر اه درآمدزايي قرقھا ست ‏(اين عکس از روي عکسديگري گرفته شده است)‏درآمد حاصل از اين شكارھا و ھمچنین محصولات فرعي نظیر پوست وشاخ صرف حفاظت،‏ آموزش،‏ واکسیناسیون و جبران خسارت دام ھاياھلي شود.‏ بخشي از تلفات دام ھاي اھلي در نتیجه حمله طعمهخواران نیز توسط اداره حفاظت قرق جبران مي شوند.‏ ھرحمله به داماھلي توسط طعمه خواران بايد ظرف سه روزگزارش شود تا اداره حفاظت١٢www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگقرق جبران کند.‏ البته براي ھر بز تا بیست و پنج ھزارتومان،‏ گوسفندپانزده ھزار تومان و گاو تا ھشتاد ھزار تومان جبران مي شود که خیليکمتراز بھاي واقعي آنھاست.‏ در واقع تنھا حربه اي که طعمه خوارانيمانند شیر،‏ پلنگ و يوزپلنگ را حفظ مي کند امید به شکار تروفه آنھا از يکسو و دريافت بخشي از خسارت آنھا به دامھاي اھلي است.‏٢ اوريکس که درکنار يک کمپ توريستي در و سط قرق در کمال آرامشمي چرند:‏ اوج امنیتجالب ترين بخش سفر و البته شايد بتوان گفت دوست داشتني ترينبخش آن بازديد از پارك ملي اتوشا بود.‏ اتوشا(به معني درخشان)‏ از جملهمعروف ترين پاركھاي وحش در قاره آفريقاست.‏ اين پارك در شمال نامیبیاقرار داشته و وسعت اولیه اتوشا ٩ میلیون ھکتار بوده که آنرا در زمان خودبه بزرگترين پارک ملي دنیا بدل نموده بود.‏ در سال ١٩٧٠ وسعت پارککاھش پیدا کرده و در حال حاضر ٢/٢ میلیون ھکتار وسعت دارد،‏ يعنيبرابر بزرگترين منطقه حفاظت شده ايران!‏ اتوشا صد و يک سالسابقه حفاظت دارد ‏(از سال در سال ٢٠٠٧ جشن صد سالگي آنبرگزار شده است و در سال ١٩۶٧ عنوان پارک ملي را دريافت کرده است.‏شھرت اتوشا بیشتر به خاطر شیرھاي آن مي باشد.‏ ١١۴ گونه پستاندار،‏٣٨٠ گونه پرنده و يک گونه ماھي در اتوشا زيست مي کند بارش سالیانهدر اتوشا بین ٣٠٠- ۵٠٠ میلي متر بوده و ٨٠٠ گونه گیاھي در اتوشا وجوددارد.‏ در سال ١٩٠٧ و در آغاز فعالیت ھاي حفاظتي،‏ فیل،‏ شیر وکرگدن دراتوشا وجود نداشته است.‏ شیر در سال ١٩١٢ به پارک آورده شده است.‏کرگدن سیاه و فیل نیز در سال به پارک بازگردانده شده اند و درسال ١٩٩۵ کرگدن سفید به اين پارک آورده شده است در حال حاضر٢۵٠٠ فیل در اتوشا وجود دارد.‏پارك ملي اتوشا صاحب بالاترين جمعیت کرگدن سیاه در جھان ميباشد.‏ در سال ١٩۴۶ اولین تورھاي سیاحتي براي بازديد از حیات وحشOkaukuejo ايجاد شده،‏ در پيبه اتوشا آمده اند و در سالآن در سال کمپ Namutoni ايجاد شده و کمپبعد يعني در سال‎١٩۶٧‎ ايجاد شده است.‏، Halali ده سال..(١٩٠٧١٩۴۶١٩۵۵ کمپ١٩۵٧١/۵١٣www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگقیمت بلیط ورودي به پارك براي نامیبیايي ھا ۵٠ دلار نامیبیا،‏ براي سايرآفريقايي ھا ۶٠ دلار و توريستھايي كه از ديگر كشورھا مي آيندنامیبیا مي باشد.‏ شما تنھا مي توانید با خريدن يک بلیط وارد پارک شده وبا خودرو خود و با در دست داشتن يک نقشه راھنما ازنقاط مختلف پارکديدن نمايید.‏ برخلاف مناطق خودمان که بازديد از يک منطقه به روزھامکاتبه و رفت و آمد و گذشتن از ھفت خوان رستم نیازمند است.‏ بر رويبلیط ھا برخي از نكاتي را كه در اتوشا بايد رعايت شوند،‏ نوشته شدهاست.‏ مثلاً‏خارج از جاده ھاي توري يست نبايد رانندگي شود.‏ سرعت اتومبیل نباي داز ۵٠ کیلومتر بیشتر باشد.‏ در داخل پارک نبايد از ماشین پیاده شويد و يابراي ديد بھتر روي سقف اتومبیل ننشینید.‏ سکوت در داخل پارک رعايتشود.‏ راديو و سیستم ھاي صوتي فقط در کمپ قابل استفاده است.‏ ازپرتاب اشیاء به بیرون خودداري کنید.‏ حمل اسلحه در داخل پارک ممنوعاست.‏ نبايد ھیچ حیواني را بکشید،‏ صدمه بزنید يا زخمي کنید.‏ آتشدرست کردن فق ط در داخل اجاق ھاي نعبیه شده امکان پذير است.‏که يک ي از مھمترين مراکز بازديدکنندگان پار کدر کمپاست،‏ فروشگاه ھاي عر ضه مواد غذايي،‏ پوشاک و صنايع دستي وجودداشته و کتا ب و نقشه ھاي مربوط به پارک،‏ حیات وحش و کشور نامیبیابه فروش مي رسد.‏ برج چند طبقه اي در اين کمپ وجود دارد که از فرازآن مناظر زيباي اطراف قابل مشاھده است.‏ موزه،‏ پمپ بنزين،‏ تعمیرگاهخودروھا،‏ رستوران،‏ استخر،‏ از بخش ھاي ديگر اي ن کمپ است.‏ دررستوران اتوشا گوشت انواع جانوران اين منطقه ازقبیل کودو،‏ اسپرينگباک و ايمپالا سرو میشود(که البته به صورت قانوني شکار شده اند).‏ويلاھاي بسیار زيبا و با معماري سنتي نامیبیا در کمپ براي اقامتتوريست ھا و بازديدکنندگان پارک وجود دارد.‏ ھمچنین محل ھايي برايبرپايي چادر در داخل اين کمپ اختصاص داده شده است عده اي ھم باماشینھاي مجھز که داراي ھمه امکا نات لازم براي اقامت در چنین مکانھايي است به اين کمپ آمده اند.‏ ھزينه اجاره يک ق طعه زمین براي برپانمودن چادر با امکانات يک باربکیو،‏ يک شیرآب و يک پريز برق براي يکشب حدود ٣٠ دلار آمريکا بود!‏٨٠ دلارOkaukuejo:١٤www.wildlife.ir


يھاگزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگمشاھده فیل و کرگدن سیاه در ي ک مکان در پارک ملي اتوشا:‏ کرگدنھا ازفیلھا گريزانند!‏پوشش گیاھي در قسمت ھاي مختلف پارک متفاوت است.‏ در قسمتپوشش گیاھي استپي با بوته ھاي کوچک یار شبیه بیابان ھايخودمان)‏ و در بخش ھايي بوته ھايي شبیه به بوته ھاي گون و در جاييعلفزار ھاي بلند و بخش ھايي شامل بیشه زارھا و جنگل ھاي آکاسیااست.‏ اما در كل پارك ملي اتوشا خشك بوده و بخصوص در مركز اين پاركوجود دارد.‏ دركه منطقه وسیع و ب ي آب و علفي به نامعلفزارھا مي نوان گله ھايي از اسپیرينگ باک،‏ گورخر،‏ ويلده بیست واوريکس را مشاھده كرد كه به آرامي در حال چرا ھستند و گاھي چنانفاصله نزديک است که به سختي داخل کادر دوربین جا مي گیرند.‏ تعدادبرخي از اين جانوران نظیر اسپرينگ باكھا چنان زياد است كه نمي توان يكچشم انداز تنھا را از دشت داشت.‏ در اطراف آبگیرھا ھم زرافه ھا،‏ گورخرو اسپیرينگ باک ھا در کنار ھم مشغول نوشیدن آب ھستند.‏ در اتوشاتعدادي آبگیر وجود دارد كه مركز تجمع جانوران به شمار مي روند و ميتوان تعداد كثیري از انواع مختلف را يك جا و در كنار ھم ديد.‏ در دا خلبیشه زارھا مي توان ايمپالا و گاھي اوقات کودو و استین باک ‏(نوعيآنتیلوپ بسیارکوچک و شبیه شوکا)‏ را ديد.‏ اگر خوش شنانس باشید ھممي توانید زارفه اي را درحال عبور از وسط جاده مشاھده کنید.‏يک آبگیر قرار دارد که در فاصلهدر مجاورت کمپمتري آن صندلي ھايي را براي نشستن بازديدکنندگان و نورافکن ھايي رابراي روشن نمودن آبگیر در شب تعبیه شده و ده ھا نفر در سکوت کا ملمشغول مشاھده،‏ عکاسي و فیلمبرداري از حیواناتي ھستند که براينوشیدن آب به اين آبگیر مي آيند.‏ ازجم له جانوراني كه در كنار اين۴٠-٣٠) سبEtosha PanOkaukuejo١٥www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگآبشخور مشاھده شدند مي توان به كرگدن سیاه،‏ فیل،‏ كفتار خالدار،‏گورخر و شغال پشت سیاه اشاره كرد.‏سردر ورودي،‏مرکز بازديدکنندگان ومؤسسه مطالعات اکولوژيکپارک ملي اتوشا١٦www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگمشاھده شیرھا در اتوشا اوج لذت بازديد از اين پارک استزبراھای بورچل در اتوشا به فراوانی ديده می شوند١٧www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگويلده بیستھا در Etosha Panزرافه ھا حی ن نوشیدن آب و نگھباني براي شیرھااوريکس،‏ نماد نامیبیا١٨www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگآنتلو پ کوچک جثه استین با کاسپرينگ باکھا يکي از مھمتري ن طعمه ھاي يوزھا در اتوشاکفتار خالدار سر گود ال آ ب،‏ نگران از نزديک شدن شیرھا١٩www.wildlife.ir


گزارش شرکت در دو ره بین المللی حفاظت از يوزپلنگباتوجه به تجربه کشورھاي آفريقايي ھمچون نامیبیا درزمینهاکوتوريسم،‏ حفاظت از حیات وحش و فعالیتھاي تحقیقاتي وتجربه ھايدر حفاظت از يوزپلنگ،‏ در اين سفر اطلاعات مفیدي درزمینه ھاييادشده و راھکارھايي جھت حل مشکلات پیش روي حیات وحش دراختیار شرکت کنندگان در اين دوره آموزشي قرارگرفت که قابل استفاده واجرا درکشورمان مي باشد.‏ از ديگر دستاوردھاي اين سفر م ي توان بهارايه پیشنھاد روزجھاني يوزپلنگ از يسو انجمن يوزپلنگ ايراني بود که بااستقبال دکتر مارکر و ساير شرکت کنندگان مواجه شد ‏(لازم به ذکر استکه درا يران نھم شھريور روز حفاظت از يوزپلنگ آسیايي نامگذاري شدهاست).‏سرانجام در روز ٢۴ آبانماه اين دوره آموزشي به پايان رسید.‏ مراسماختتامیه در Arrebusch ‏(نزديک پايتخت)‏ برگزار و مدار ک پايان دوره بهشرکت کنندگان اھداء شد و شرکت کنندگان با کوله باري از تجربیاتمتعدد پس از يک ماه به کشورھاي خود بازگشتند.‏در اين سفر،‏ انجمن يوزپلنگ ايراني حضوري پررنگ داشت و باعث گردي دتوانمندي ھاي پرسنل اين انجمن براي انجام فعالیتھاي پژوھشي وآموزشي در زمینه حیات وحش،‏ بخصوص يوزپلنگ ارتقاي چشمگیريداشته باشد.‏ درحال حاضر،‏ از اين توانمندي ھا براي ارتقاي مطالعاتمیداني که توس ط پرسنل انجمن صورت مي گیرد،‏ بھره گرفته شده و امیداست تا در آينده نزديک،‏ شاھد دستاوردھاي کارامد آنھا باشیم.‏CCFتمامی تصاوير موجود در اين گزارش توسط تیم اعزامی انجمن يوزپلنگايرانی گرفته شده است.‏٢٠www.wildlife.ir

More magazines by this user
Similar magazines