M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83Č.j.: SÚ/1674/10/HBo Mnichovice : 2.11.2010Vyřizuje: Ing. Helena Bočkovátelefon: 323666321VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁMENÍO SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ APOZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍČEZ - Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 49 Děčín IV,kterou zastupuje Michal Fulín, nar. 8.9.1975, Jiřího Franka č.p. 1636, 256 01 Benešov(dále jen "stavebník") dne 11.10.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:kVN nezi TS4282 a VN Hrusicena pozemcích parc. č. 1587/1, 1637, 2244/5, 2319, p. p. k. 2283/2 v katastrálním území Hrusice, parc. č.1844, p. p. k. 2284 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územnía stavební řízení.Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákonav souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesenímpodle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákonazahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den7. prosince 2010 (úterý) v 8:30 hodinse schůzkou pozvaných Na SÚ Mnichovice.Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnitnejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet dopodkladů rozhodnutí (Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 hod.).Poučení:Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, bylabezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřademnebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, ato do doby veřejného ústního jednání.Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účeluveřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního neboregulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládajíjeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedenépožadavky, se nepřihlíží.Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektovédokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi


Spis.zn. SÚ/1674/10/HBo str. 2přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření neboprávo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plněníúkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavustavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí neboopatření.Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.Ing. Helena BočkováOprávněná úřední osoba, referent stavebního úřaduToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Obdrží:účastníci řízení dle § 85 odst.1) a b) stavebního zákona do vlastních rukou na dodejky, účastníciúzemního řízení dle § 85 odst.2 a účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona veřejnouvyhláškou- pro velký počet účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.Obdrží:účastníci (dodejky)ČEZ - Distribuce a.s., kterou zastupuje Michal Fulín, Jiřího Franka č.p. 1636, 256 01 Benešov u PrahyObec Hrusice, Hrusice č.p. 142, 251 66 SenohrabySpráva a údržba silnic Kutná Hora, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmxObec Ondřejov, Průběžná č.p. 274, 251 65 Ondřejovostatní účastníci územního a stavebního řízení dle §144 zákona č.500/2004 Sb. doručeno pro velký početveřejnou vyhláškouVojtěch Podaný, U Rybníčku č.p. 257, 251 66 SenohrabyTereza Podaná, U Rybníčku č.p. 257, 251 66 SenohrabyLuděk Hořánek, Sedlčanská č.p. 1059/20, Michle, 141 00 Praha 41Ing. Jiří Petrák, Anežky Malé č.p. 769/7, Háje, 149 00 Praha 415Libuše Petráková, Janovská č.p. 397, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111JUDr. Tomáš Jindra, Dlouhá č.p. 618/14, Staré Město, 110 00 Praha 1Věra Vyskočilová, Aloise Nováka č.p. 30, 251 63 StrančiceIng.arch. Julie Pecánková, Nosticova č.p. 466/5, Malá Strana, 118 00 Praha 011Marie Janasová, Besední č.p. 487/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011Tomáš Hencl, Na Výsluní č.p. 1303, 277 11 Neratovice 1Kateřina Nováková, Hrusice č.p. 127, 251 66 SenohrabyViktor Mašek, Hrušov č.p. 90, Hrusice, 251 66 SenohrabyAlena Nedvědová, Sokolovská č.p. 93/78, Karlín, 186 00 Praha 86Antonín Nedvěd, Janovská č.p. 374, Praha 15-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111


Spis.zn. SÚ/1674/10/HBo str. 3Věra Nedvědová, Janovská č.p. 374, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111Stanislav Lakosil, Kozojídky č.p. 22, 696 63 Hroznová LhotaMarkéta Lakosilová, Podvesná VIII č.p. 2081, 760 01 Zlín 1Vladimír Žid, U Hrušky č.p. 63/8, Motol, 150 00 Praha 5Dagmar Židová, Bazovského č.p. 1231/2, Řepy, 163 00 Praha 618Olga Novotná, Benešov ad Černou č.p. 140, 382 82 Benešov nad ČernouMarcela Žáčková, Koulova č.p. 1566/7, Dejvice, 160 00 Praha 6MUDr. Barbara Topolová, Lublaňská č.p. 1299/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2Miroslava Fierlingerová, Blattného č.p. 2313/14, Stodůlky, 155 00 Praha 515Libuše Szaszová Slabá, Chopinova č.p. 1564/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2Anna Mudrová, Chopinova č.p. 1564/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2Miroslava Kopřivová, Sámova č.p. 1179/15, Vršovice, 101 00 Praha 101Tomáš Staněk, Hrušov č.p. 94, Hrusice, 251 66 SenohrabyVěra Staňková, Hrušov č.p. 94, Hrusice, 251 66 SenohrabyIng. Vladimír Čmola, Vršovické nám. č.p. 111/2, Vršovice, 101 00 Praha 101Amálie Čmolová, Moskevská č.p. 645, 101 00 Praha 101Květuše Ladířová, Hrušov č.p. 69, Hrusice, 251 66 SenohrabyHana Andriková, Hrusice č.p. 44, 251 66 SenohrabyMilada Svobodová, Hrusice č.p. 109, 251 66 SenohrabyLenka Kaštánková, Hrušov č.p. 72, Hrusice, 251 66 SenohrabyMUDr. Alena Součková, Nezamyslova č.p. 726/5, Nusle, 128 00 Praha 28Zora Hrušková, Havlíčkova č.p. 445, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2Antonín Vávra, Hrusice č.p. 178, 251 66 SenohrabyJana Vávrová, Hrusice č.p. 178, 251 66 SenohrabyJosef Kaštánek, Hrušov č.p. 72, Hrusice, 251 66 SenohrabyStanislava Štorchová, Škrétova č.p. 1, 120 00 Praha 2Stanislav Procházka, Nedvězská č.p. 1833/5, Strašnice, Praha 10Václav Smeták, V Zátiší č.p. 37, 251 66 SenohrabyJiřina Smetáková, V Zátiší č.p. 37, 251 66 SenohrabyostatníHZS SK územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwdMěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwd

More magazines by this user
Similar magazines