Auditoorium - märts 2013 - Tartu Ülikooli Kirjastus

tyk.ee

Auditoorium - märts 2013 - Tartu Ülikooli Kirjastus

EsitlusTäiskui:Andres EhinKoostaja Arne Merilai. 2012.ISBN 978-9949-32-161-219. veebruaril 2013 esitleti Tartu KirjanduseMajas kogumikku „Täiskui: AndresEhin”. Esitlusel kõnelesid raamatu koostajaArne Merilai, Ly Seppel, KristiinaEhin jt, videosalvestise kaudu ka AndresEhin ise.Andres Ehinit (1940–2011) on nimetatudsürrealismi juhtfiguuriks eesti luules,eesti kirjanduse teiseks suureks sürrealistiksja sõnamänguriks Ilmar Laabanikõrval. Koos Jaan Kaplinski, Paul-EerikRummo, Viivi Luige ja Hando Runneligakuulub ta 1960. aastail alustanud luuleuuendajatetuumikusse.12. köide kirjandusteaduslikustraamatusarjast „Studia litteraria Estonica”koondab nii uurimuslikke kuimälestuslikke käsitlusi Ehinist. Mälestuste-osason autoritest esindatudValdur Mikita, Ain Kaalep, Madis Kõiv,Marju Lauristin, Jaan Kaplinski, JüriArrak, Peeter Tulviste jt. Uurimuslikekäsitlustega astuvad üles Hasso Krull,Tiit Hennoste, Arne Merilai, Mart Velsker,Aare Pilv, Taimi Paves, Peet Lepik,Tuuli Kaalep ja Märten Rattasepp.Raamatut täiendavad mõned tähtsadtaastrükid, Andres Ehini poole sajanditagune kirjavahetus ajakirja Mana väljaandjaHellar Grabbiga ning Jaan Malinikoostatud mahukas bibliograafia. Raamatutillustreerivad mõnikümmendmustvalget fotot.www.tyk.eefacebook.com/kirjastusmärts 2013


Uued raamatusarjad2013. aasta kevadel ilmuvad esimesedköited kahes uues raamatusarjas, misasutati TÜ kirjastamiskolleegiumitoel eelmisel aastal. Palusime uutesarjade kontseptsiooni ja tagamaidtutvustada nende peatoimetajail.Rahvusvaheline raamatusari„Politics andSociety in the BalticSea Region”Vastab TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonnariigiteaduste instituudi võrdlevapoliitika õppetooli vanemteadur dr EvaClarita PettaiMis on uue sarja kontseptsioon jataust, kellele see on mõeldud?Sarja loomise taustaks on kaks tähelepanekut:esiteks kirjutatakse sotsiaalseteja poliitiliste arengute kohta Läänemereäärsetesriikides palju suurepäraseiduurimusi (peamiselt doktoriväitekirjadekujul, mis kaitstakse Balti ja Skandinaaviariikide ülikoolide juures); teisaltjäävad selle uurimistöö tulemused sagelitundmatuks väljaspool kitsast ringi, kasrahaliste, keeleliste või teiste barjääridetõttu, nagu näiteks suur konkurents rahvusvaheliselkirjastamisturul, kus sagelieelistatakse tuntumaid autoreid võilaiema ulatusega võrdlevaid uuringuid.Meie sari innustab just nooremaid teadlasivormima oma teadustöö tulemusiinglis- või saksakeelseiks monograafiaiksning avaldama Tartu Ülikooli Kirjastuses.Seejuures läbivad kõik käsikirjadrahvusvahelise eelretsenseerimise japõhjaliku toimetamise. Lisaks trükiversioonileavaldatakse raamatud ka avatudjuurdepääsuga platvormidel ning neidturustatakse rahvusvaheliselt, mis tagabautorile võimalikult laia nähtavuse.Multidistsiplinaarse ning regionaalsefookusega sarja potentsiaalsed lugejadon sotsiaalteadlased, kraadiõppurid jatudengid, kes tunnevad huvi tänapäevapoliitiliste ja sotsiaalsete arengute vastuLäänemere regioonis.Mida peaksid potentsiaalsed autoridteadma ja tegema, et oma käsikirjasarjas avaldada?Kõigepealt tuleb öelda, et sarjas onteretulnud nii võrdlevad kui üksikjuhtumeilekeskenduvad käsitlused, mis onkontseptuaalselt ja teoreetiliselt pädevadning keskenduvad samal ajal tänapäevastelearengutele Läänemere piirkonnas.Võimalike analüüsimeetodite ulatuson lai, hõlmates nii antropoloogilisikui etnograafilisi uuringuid, diskursuse-ja meediaanalüüsi, kvantitatiivsetandmeanalüüsi, aga ka spetsiifiliste poliitikavaldkondadekäsitlusi ja Läänemerepiirkonna jaoks relevantseid laiemaidteoreetilisi arutlusi. Ajaloo-alaseidkäsitlusi avaldatakse juhul kui need sisaldavadteoreetilist tausta ning on selgeltrelevantsed ka tänapäeva poliitika ja/võiühiskonna jaoks.Võimalikud autorid peaksid esmaltühendust võtma minu kui sarja toimetajaga,lisades raamatuprojekti lühikesekokkuvõtte. Kui raamat põhimõtteliseltsarja sobib, palun ma autorilt põhjalikumatülevaadet peatükkide kaupa, infotvõimaliku lugejaskonna jm kohta. Sedapikemat projekti retsenseerib kas mõnisarja kolleegiumi liige või välisekspert,ning positiivse retsensiooni korral sõlmibTÜ Kirjastus autoriga lepingu, kuson kirjas käsikirja üleandmise aeg, pikkusja muud detailid. Ka valmis käsikiriläbib retsenseerimise.Mis on sarja esimene köide?Esimene köide ilmub 2013. aasta maisning selle pealkiri on „Being a youngcitizen in Estonia: An exploration ofyoung people’s civic and media experiences”.Selle autoriks on Anne Kaun, keson praegu Rootsis Södertörni ülikoolisjäreldoktor. Autor pakub intrigeeriva pilguheidusellele, kuidas noored inimesedEestis tajuvad oma kodanikurolli. Raamatuteoreetiline taust rõhutab seda,et kodanikukogemusi tuleb vaadeldameedia poolt domineeritud keskkonnaosana, seega on kodaniku- ja meediakogemusedtihedalt seotud. Monograafiapõhineb kvalitatiivsetel intervjuudelja internetipõhisel avatud päevikuteanalüüsil ning uurib, mil määral nooredkogevad seda, et meedia on nendeigapäevaeludega läbi põimunud ningtegelikult määratleb nende kui kodanikesotsiaalset tegelikkust.Kuidas näete sarja arengut pikemasperspektiivis ja laiemas rahvusvaheliseskontekstis?Minu eesmärgiks on arendada seeraamatusari oluliste ja põhjalike sotsiaalteaduslikekäsitluste allikaks javahendajaks, mis aitaks Läänemereregiooni rahvusvaheliselt märkimisväärseltparemini tundma õppida ja mõista.Lisaks loodan, et sari saavutab Läänemereregiooni noorte sotsiaalteadlastehulgas reputatsiooni kui kõrge kvaliteediganing rahvusvahelise levikugaplatvorm uurimistööde avaldamiseks.Kontakt: dr Eva-Clarita Pettai, TÜriigiteaduste instituut, Lossi 36, 51003Tartu. E-post: ecpettai@ut.eeSarja koduleht: www.tyk.ee/PSBSRwww.tyk.eefacebook.com/kirjastusmärts 2013


Uued raamatusarjadMis on sarja esimene köide?Sarja esimene köide sisaldab VanaTestamendi Iiobi raamatu tõlget jakommentaari. Iiobi raamat on üksmaailmakultuuri kõige rohkem mõjutanudteoseid üldse. Sealjuures on niiteksti kui sisu poolest tegemist keeruliseraamatuga, mis oma lõputu küsimisegakannatuse kohta ometi kõnetab inimestenameid kõiki.Eestikeelne raamatusari„Piibel kontekstis”Vastab TÜ usuteaduskonna Vana Testamendija semitistika dotsent dr UrmasNõmmik.Mis on uue sarja kontseptsioon jataust, kellele see on mõeldud?Sari „Piibel kontekstis” on esmalt väljakasvanud vajadusest tuua eesti lugejanipiibliraamatute värskeid tõlkeid ningPiibliga lähedalt seotud vana kirjandusevalitud tõlkeid. Teiseks sisaldab agasarja formaat esmakordselt eesti keeleska tõlke põhjalikumaid kommentaare.Suurtes keeleruumides levinud piibliraamatutekommentaarisarjade vormkodustatakse meil Eestis. Muidugi onsealjuures mõeldud laiemale lugejaskonnalekui teaduskommentaari puhul.Meie sarjas küll retsenseeritakse tõlkeidja kommentaare ning jälgitakse, et needtoetuks teaduslikule alusele, ent eesmärgikson pakkuda ikkagi võimalikultpaljudele lugemisrõõmu.Mis eristab sarja „Piibel kontekstis”seni eesti keeles ilmunudkommentaaridest?Eestis on ilmunud mõned UueTestamendi raamatute mahukamadkommentaarid, ent üheski pole aluseksuus tõlge, väga harva on peatutud näiteksalgteksti ja käsikirjade probleemidel.Meie sarja puhul soovime raskusi piiblikäsikirjadetõlkimisel mitte varjata.Ainuüksi see, kui tõlkes markeeritakseküsitavaid kohti või kommenteeritaksetõlkija otsust lugeda käsikirju ühte- võiteistmoodi, on omaette väärtus. Piibel onkeerukam kui tavaliselt arvatakse jubaoma algteksti poolest, rääkimata muustvanast, Piibliga seotud kirjandusest.Kontakt: dr Urmas Nõmmik, TÜ usuteaduskond,Ülikooli 18, 50090, Tartu.E-post: Urmas.Nommik@ut.eeSarja koduleht: www.tyk.ee/piibelArne Lepp.Inimese anatoomia. 2013Christoph Levin.Vana Testament. 2013Aadu Must.Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin.2012www.tyk.eefacebook.com/kirjastusmärts 2013


TeatedJaan Kross and Russian Culture.Acta Slavica Estonica 2.Toim Lea Pild. 2012Patoanatoomia õpik kõrgkoolile.Toim Ingrid Mesila.2012Avatud juurdepääs2012. aasta juunis liitus kirjastus organisatsioonigaOAPEN (Open Access Publishing in EuropeanNetworks, www.oapen.org), mille eesmärgiks onkvaliteetsete humanitaar- ja sotsiaalteaduslike raamatuteavaldamine avatud juurdepääsuga platvormil.OAPENi liikmete hulka kuuluvad teaduskirjastused,mis soovivad teaduse laialdasema leviku huvidesosa oma väljaandeid teha kättesaadavaks avatudjuurdepääsuga. Kehtivad ranged kvaliteedinõuded,eelkõige eelretsenseerimise osas. Platvorm koondablisaks täistekstidele raamatute metaandmeid, midasaavad kasutada erinevad otsi- ja arhiveerimismootorid,aidates nii kaasa väljaannete laiemale levikulening selle tulemusel ka suuremale tsiteeritavusele.2012. aasta novembris avas OAPEN Foundationuue platvormi – DOAB (Directory of Open AccessBooks, www.doabooks.org).Peter Atkins, Loretta Jones.Keemia alused. Teekond teadmistejuurde. 2012Haiguste ennetamisestperearstile.Toim Ruth Kalda. 2012Diana Eerma, Ralph MichaelWrobel. Majanduspoliitikaalused. 2012Narratiivne läheneminesotsiaaltööuurimuses.Laste väärkohtlemise loodToim Judit Strömpl jt. 2012TurundusAlates 2012. aastast hakkas kirjastus välja andmaingliskeelset kataloogi, mis on suunatud rahvusvaheliseleturule ning ilmub kaks korda aastas niitrükisena kui veebis. 2013. aasta alguses ilmunudkataloog hõlmab kõiki kirjastuse müügilolevaidmuukeelseid väljaandeid ning neid eestikeelseidväljaandeid, millel on pikem ingliskeelne kokkuvõte.Kataloogi veebiversioon on kättesaadav aadressilwww.tyk.ee/news, trükiversioone välispartnereilesaatmiseks või külalistele jagamiseks on võimaliktasuta saada kirjastusest Tiigi 78, Tartu.NB! Alates 2013. aastast on kirjastuse veebipoeswww.tyk.ee võimalik trükiste eest turvaliselttasuda ka VISA või MasterCardi krediitkaardiga.Jätkuvalt on võimalik maksta Swedbanki ja SEBpangalingi kaudu.www.tyk.eefacebook.com/kirjastusmärts 2013


TeatedEuroopa ülikoolikirjastusteühendus2012. aasta detsembris liitusime organisatsioonigaAEUP (Association of EuropeanUniversity Presses, www.aeup.eu). AEUPliikmeil on võimalik esineda ühises boksisFrankfurdi raamatumessil, samuti plaanitaksehakata välja andma ühist kataloogi.Jaan Lellep. Süsteemideoptimeerimine.2013Juri Lotman. Kultuuritüpoloogiast.2010Semiotics in thewild. Toim TimoMaran jt. 2012DOI-numbrid2013. aastast on TÜ Kirjastus liitunudorganisatsiooniga CrossRef, mis vahendabteaduskirjandusele DOI-numbreid. DOIon lühend ingliskeelsest väljendist digitalobject identifi er. See on unikaalne tähtedest,numbritest ja muudest märkidest koosnevkood, mida kasutatakse peamiselt teadusartikliteidentifi tseerimiseks (saab kasutada karaamatupeatükkide jm puhul). DOI-numbriabil saab lihtsalt ligipääsu artikli metaandmetelening võimalusel ka elektrooniliseletäistekstile. Artikli DOI-number jääb alatisamaks, isegi kui sellega seotud metaandmed(nt veebiaadress) muutuvad. DOI-numbermoodustab aktiivse veebilingi, mida saabkasutada püsilingina artiklile viitamiseks.Igal DOI-numbreid andval organisatsioonil onoma kindel tunnusnumber (nn DOI-prefi ks),mis sisaldub igas tema poolt määratud DOInumbris.Tartu Ülikooli Kirjastuse DOI-prefi kson 10.12697. Sellele eelnev osa on kõikidelDOI-numbreid andvail organisatsioonidelsama, järgnev määratakse iga kirjastuseenda poolt ning sisaldab tavaliselt ajakirjalühendit, aasta- ja köitenumbrit ning artiklitmärkivat numbrit. Näited TÜ Kirjastusepoolt välja antud DOI-numbritest:http://dx.doi.org/10.12697/issn1406-3859 –Ajaloolise Ajakirja veebiversiooni DOI-numberhttp://dx.doi.org/10.12697/AA.2013.1.05 –Ajaloolise Ajakirja 2013. aasta 1. numbrisavaldatud Marek Tamme artikkel „Ajalugu,mälu ja mäluajalugu: uutest suundadestkollektiivse mälu uuringutes”.Reet Kasik. Eestikeele sõnatuletus.2010John Deely.Semiootika alused.2009A More DevelopedSign. Toim DonaldFavareau, Paul Cobley,Kalevi Kull. 2012Madis ErnitsPõhiõigused,demokraatia,õigusriik. 2012Peeter Torop.Tõlge ja kultuur.Heuremata. 2011Katrin Kivimaa. Rahvuslikja modernnenaiselikkus eestikunstis 1850-2000.Heuremata. 2009Valitud artikleidteatriuurimisest.Koost Luule Epner.2011Boris Bernstein.Visuaalne kujundja kunstimaailm.Heuremata. 2009Очерки по истории икультуре староверовЭстонии III. ActaSlavica Estonica 1. ToimIrina Külmoja. 2012www.tyk.ee facebook.com/kirjastus märts 2013


Valik müügilolevaist raamatuistAndres Kuusik jt.Teadlik turundus.2010Aldur Vunk.Kuningamängärkamisaja koidikul.2012Madis VeskimägiVäikekirurgiaperearstile. 2010Eino Laas, Veiko Uri,Mati Valgepea. Metsamajandusealused.2011Gatherings inBiosemiotics. ToimSilver Rattasepp, TylerBennett. 2012Jaak Tomberg. Kirjanduselepitav otstarve.Heuremata. 2011Tiina Randlane jt.Eesti puudel kasvavadsuursamblikud. 2011Jüri Allik. Psühholoogiakeerukusest.2009Ain Raal.Farmakognoosia.2010Kalev Pärna.Tõenäosusteooriaalgkursus. 2013Reet Kasik. Stahlimantlipärijad.2011Jaak Jürimäe, JarekMäestu. Treeninguõpetus.2011Vello Hein.Spordipedagoogika.2011Intelligentsuse psühholoogia.Toim RenéMõttus jt. 201120. sajandi mõttevoolud.Heuremata.Toim Epp Annus.2009Olavi Loog, HeikiTimotheus, JaakJärv. Orgaanilisedpolümeerid.2012Arne Merilai. Õnnetähendus. Kriitilisiemotsioone1990–2010.Studia litterariaEstonica 10. 2011Arne Merilai.Vokimeister. Kriitilisikonstruktsioone 1990–2011. Studia litterariaEstonica 11. 2011Jaan Ross. Kaksteistloengut muusikapsühholoogiast.2007Arved Pedas,Gennadi Vainikko.Harilikud diferentsiaalvõrrandid.2011Vaata kõiki müügilolevaid raamatuid www.tyk.ee, kirjuta tyk@ut.ee, tel 737 5961


IlmumasEPsüühilisedsümptomidAndrew SimsikäsitlusesFemi OyebodeNELJAS VÄLJAANNESissejuhatus kirjeldavasse psühhopatoloogiasseFemi Oyebode,Psüühilised sümptomid Andrew Simsikäsitluses. Sissejuhatus kirjeldavassepsühhopatoloogiasseAjakirjadTartu Ülikooli Kirjastus annab välja ja/või levitab järgmisi teadusajakirju:- Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica- Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis- Ajalooline ajakiri- Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri- Folia Cryptogamica Estonica- Interlitteraria- Juridica International- Methis- Papers on Anthropology- Sign Systems Studies- Studia Philosophica EstonicaVaata lähemalt www.tyk.ee/ajakirjadwww.tyk.eeDavid G. Elmes, Barry H. Kantowitz,Henry L. Roediger III,Psühholoogia uurimismeetodidTiit Rosenberg,Künnivaod. Uurimusi Eesti18.-20. sajandi agraarajaloostRita Nõmmela jt.Hambaarstilt perearstileFloyd Merrell,Meaning Making: It’s what we do; it’swho we are. A transdisciplinary approach(Tartu Semiotics Library, 12)Halliki Harro-Loit, Katrin Kello (toim),The curving mirror of time(Approaches to Culture Theory, 2)Anu Kannike, Patrick Laviolette (toim),Things in culture − culture in things(Approaches to Culture Theory, 3)www.tyk.ee facebook.com/kirjastus märts 2013

More magazines by this user
Similar magazines