Úřední povolení pro DKV Brno - Drážní úřad

ducr.cz

Úřední povolení pro DKV Brno - Drážní úřad

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADYČ.j.: došlého dokumentu 5679/08-O11Č.j.: 3-4581/08-DÚ/LeOprávněná úřední osoba: Ing. Jan LehovecTelefon: 972241841-402; 602 686792E-mail: lehovec@ducr.czR o z h o d n u t íEv. číslo ÚP/2008/9011-1Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o následujícízměně úředního povoleník provozování DKV Brno – regionální dráhy, ev. číslo ÚP/2008/9011, vydané rozhodnutímDrážního úřadu č.j.: 3-2617/08-DÚ/Le ze dne 25.8.2008 právnické osobě České dráhy, a.s.se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226.1. Nové složení statutárního orgánu provozovatele dráhy je:- Ing. Petr Žaluda- Ing. Jiří Kolář, Ph.D.- Ing. Josef Bazala- Ing. Milan Matzenauer- Ing. Michal Nebeský- Ing. Petr MoravecOsobou odborně způsobilou zůstává pan Ing. Josef Bazala.2. Nový popis se u některých kolejí celostátní dráhy je:227; Kostelec u Jihlavy - SlavoniceDKV Brno pracovištěSlavoniceDKV Brno PP TelčTechnologické kolejiště DKV Brno pracoviště Slavonice je zaústěno do dráhyregionální Kostelec u Jihlavy- Slavonice výhybkou č. 5 v km 36,979 v ŽSTSlavonice a je ukončeno zarážedlem koleje 2b v km 37,045. Stavební délkadráhy je 62m.Technologické kolejiště DKV Brno PP Telč je zaústěno do dráhy regionálníKostelec u Jihlavy- Slavonice výhybkou č.7 v km 66,728 a ukončenozarážedlem koleje č. 8 v km 66,600. Kolejiště je dále zaústěno výhybkou č.6v km 66,629 do kolejiště ŽST Telč. Stavební délka je 157 m.Ostatní údaje a podmínky uvedené v rozhodnutí Drážního úřadu č.j.: 3-2617/08-DÚ/Le zedne 25.8.2008 se nemění.Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15,2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000.OdůvodněníDrážní úřad obdržel dne 11.11.2008 žádost o změnu úředního povolení z důvodu změnystatutárního orgánu provozovatele a popisu dráhy. Drážní úřad vyrozuměl druhého účastníkařízení o zahájení správního řízení Oznámením č.j.: 3-4581a/08-DÚ/Le ze dne 20.11.2008a zároveň je vyzval jej sdělení svých stanovisek Usnesením č.j.: 3-4581b/08-DÚ/Le z téhoždne. V průběhu správního řízení Drážní úřad neobdržel od účastníků řízení žádné připomínkynebo námitky. Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen převodním příkazem nazákladě výzvy.Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící změně úředníhopovolení k provozování dráhy, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.strana č. 1 k č.j.: 3-4581/08-DÚ/Le


Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákonač.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede,v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebonesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jehooznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podáváv počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jehonáklady Drážní úřad. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladnýúčinek.V Praze dne 15.12.2008z p. Ing. Jiří Šépkaza náměstka ředitele Drážního úřaduRozdělovník:Do vlastních rukou:1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000Na vědomí3. www. du-praha.czstrana č. 2 k č.j.: 3-4581/08-DÚ/Le

More magazines by this user
Similar magazines